Anv x1.I N~rn 431 A R r A J u n y 30 t l ~ 1928 D E U I P A T R I A Nallorca tri bu...

Anv x1.I N~rn 431
A R r A J u n y 30 t l ~ 1928 D E U I P A T R I A


Nallorca tri bu ta ettgnmy
t in fervent hoineuat’je nl itisiq-
ne poeta i drniiiatrirg D . Tuan
Paloil i Coli amb motiu de
cumplir-se el primlet. ceurenari
drj sa naixeuqa. LLEVANT S’
adhereis a totes les rna~ i fmta .
cious que s’hau fetes per con-
memorar taut fausta Eetxe i
ainb aquest motiu pnblica lee
seguenrs notes biogrifiques,
que veueti a esser algiins pas-
satges de sft vida d’esttitliant i


El dia 30 (le 1n:iig de I’aiiy
1828 tJaqu6 Don Juiiti P ~ ~ I ~ I I
i Coli, H la Ciutat de i.’:Iiyliii
en 1111 palau sriutu6Y yrie exis.
teix enca r~ , s i t i i~ t a l’illetti q i t l .
enclorieu els enrrers de E P ~ t-
iia i Vatllori, davant !a pl:is-ie
t a auornennd:t Es Blue de 8 ’
oli, i que avrii d u el tioin del
riost,re biografiitr. L’edifici t6
eutrada pel carrer de Esphna i
eo els estudis del rnateix hi
teogu6 el correctisaim joricoo-
suit ut!a acretlit;?d;t t i o t ~ k i , i
tiu quartet mdui’t xoiit c:rsi no
hi cab m6s que una iaiil;? i
tin8 c i d i r a fou l’hanitacio es=
culiirla corn el rec6 inks solita=
ri, HVOU escrigrt6 ((Ida Cainptl-
na de la Almutlaiuao la que,
en la seua histbria, a1 empiear
ilquella campaua i IIauGae al
air0 ses vibracions ere11 prepo-
ueres de mort; pard pe’N Palou
i Coll, la Campana de la A l -
mudainw, cad8 vegada que se
sent, no s6n ies rnartellacles
fhebres que ressonen, sin6
triunfadores trompetes que to-
quen a glbria.


Eu els claustrev antics de
Blont,i,Mi6n de PiiIina, En P;i-
IOU i to l l hi estatfia e1 bat xi-
ller, au:int.se’u despt4s a Bar-


d’hljrrto de I l ~ t f ~ ,


w


PRkUS
Ar th , i corriarca any 4 Ptas.
h fora id b =
Extt anger id LO B


celona i si6s tard a, Madrid
per astiidiar la camera de dret,
rebent el tftol d9 lhctor BU
lleis en la Uoiversidat de Mil-
dr id . DorurJt sos estndis, re.
partill IPS c4tedres d H ju,ispru-
d6ocitt arnb la poem, tl la que
professava gran afici6.


Cine o sis anys mhs tard en
01s primers dies de septetlibre,
torn8 Et] Paloti i Coll tl Midr id
i tm lloc de dnr uus quants
Ilibres corn la primsra veqada
rlniti iiu volum mouseri t , sa
obra prime1ti. 63 dir, la prirne-
ra que astreni que, s P ~ o o s
digti6 el l mateix, abans de co-
rneugr lit cCampms de la A1
m u ~ i ~ i t i a u havia acttbat j a . el
pritner rick de aDou Pedro
del Pitilitlet>.


Els amics an a q u i ell moss
trava la seua obra cregneot que
em bona, tots l i &ien que la
deixas anw, yiie uo la hi ac4.t~.
tarien; i a n i li passava. J ; t ple
de desconfiaoca i ainnrpat pels
qui rn6s tard ell anomerih t i i i -
mics literaris, c Ptrlva digpost ic
tct-nar-w’n H MalIornii p w 1\10
rar s o b v les r t inw del im-
uuscrit de la WIIY ohr’il q i i ~ ell
crein era uti mounrnent. Ptwb
\ID vespre. sense rspe tar-s’ho,
q u ~ i i t mmco 3’ho p w w v x . H
una renni6 tenga6 Ix sort de
coneise H I poeta Lltiis ti0
Agoilaz a1 q n P 1 En Palou i
Co!l li contii l‘argurnent da sa
primera prodwci6 i quan el
poeta petietrh la valor qrie po.
diia tenir per I’escena est;a=
ngola iinw obra d’aquell ori-
g e ~ , li promet6 qiie li njridttriz
i a I’ondeini ’I piesent6 :t 1.
emprem del TeaIro Circo
d e Mod r i d , I‘empressari del
qual, pocs dies abans ni sols


havia volgut escoltar al jova
poeta. En ayuel!s dies estave
per. comenQar 1.a teouporada d’
hivero la companyin del graa
actor Josep Valero i Teodora
Lamadr id , les dues figures
m6,3 altes que eu aqucrlls t m p d
tenia l’escena sspanyol~.


Qaant En Valero conegi4
l‘argumeut de l‘obra, aconsellA
til empressari que ae li donas
lectura i per. cornplaurc! iil sabi
actor, ho feu iuaediataineut t
ai Hahbiir el primer acte, li di-
goereu que la seua obra era
acepttld I i po3s dies clespr6s el
23 d*oct.iibrt! del 1859, el cen-
sor red firmti la corrwpouent


‘ordrt! yerque *La Campana de
la Almudaina)) pogu6s m e r
estrenxdti, com ho fou el dia 3
de uovernhre del tnateix any
amk an axit soroli6s ye1 sert
descgueput i j o v ~ antor. Fou
taut fuliniuaut i clamorbs diu
el critic Ccgador, que la oviicid
que i‘rtu’ditori tributk bl fical
del segbu acte Bs molt stiperior
it la del t T r o v ~ d o r ~ i a I6 de
{Los arnautes (id Teruell i de
rn6s valor pel seutimetrt d e k
personatgos i per sa originaii-
ta t .


Eo q u e s t drama, qiie ao‘s
pot defensar histciricament, ta,
inveucio dels fets i la reuoi6
eschuica deis personatges pren
una cc?usist8kucia de iwlidnt i
,qiir$iit :j traves de 1% fautaeix
del poeta, carictrrs rmis, Ilhi
gics, de t,i-asceudhiicia i preci-
sos, estaut IH triimx dr;tm&ica
bassada tfu el sentiin-nt de la
persowalitnt que no Bs sols u n a
t h i s , siu6 que doua tal reiilq
qne a b n ~ d o u a i‘accib i eogt~ti.
d w n o w eotius dius eis per-
sonntges cl4 €et q u e eu el circt-
i i ia SB desenrot, Ila


I t o m desprk~ de ttinr se(iy;iIat
’IViotJf; 1311 c\utt ~ O C rritws i r b . { t l S
jtl est:.iv;i d ispowt it tornat !!e=


Et) Pilloii i coil toiwk a
LLEVANT


tmut de..nnanti la vida del cuin-
' .detnnat i iiquell mateis v a ~ p r e


el Pregide'ut a bans ti'aficar-sc, a1
llit. firmti el .decret d*indult:


La 'caypana que dalt el to.
riaeo dtll Pn luu de La Alrriu-
dnioa fou en tantee ocasious
pregouera tie mort , m a sola
vegatlti fou pregonera'de vida.


A. B. M.


MLSSA NOVA


En la Esglesia parroquial i a
les onze del mati del dia 21 ce-
lebrh sa primera Rlissa el novel1
Sacerdot f i l l de la nostra i d a
Rt. D. Josep Fuster Forteza. del
qual diguerem j;, que havia re-
budes les ordres del presbiteriat,


Debut a les circunsthncies es-.
pecials de la familia del noli
preyere la missa no fou cantada,
perb no obstant revesti gran so.
lerntiitat i resultfi un acte con-
movedor, Hi assisti tota s;t nu-
merosa familia i moltissims dels
arriics d'Art8 i de fora, assistint.
l i de capes el M Kc. Sr. Rector
d'ArtA D. f u a n Kubi i el seu on-
c'lb Kt . I). Francesc Fuster. El
nou sacerdot anava reves.tit
a m b riquissims ornaments sa-
grnts que havia rebuts en dona-
t iu . Durant tot ai temps de la
rnissa un chor molt nutric com-
post de valiosos elements aple-
gadissos entre 'Is q u e hi havia
e k tambe novells sacerdots Rt.
D. bliquel Rosello de B.unyola,
que '1 dirigia i K t , D. Frarlcesc
kinis d e Sta. Margalida, ade-
m6s d'akres companys d'estudi
i iimics d'Art& acompanyats del
organista l i t . D. Rafel Suau
Vicar i de Sts.91argalida, canta-
rei1 el sigiienls motets:


T/>rii Crentor a dGes veus d'
Eu Ki\vanel-lo.


Pvr f i l r i de la Missa aOwZIzes
,vi-.vhi Domii ir d'En Mas i Se-
rra can t .


P ~ L I S .4qy61iciis i e J. Tome-
dini.


(3 snlistmds €]ostia a tres veus
d'En Victbria.


,\lem& el notable i jove te-


t i t o ~ sol 1',4,uc VLVYUM~ de Schu-
bert.


Acabitcla la Slissa i durant e!
llarg besamans, cantaren e1 Te
Deum d'En Tortell.


110r i \ r t a l ~ e ~ ~ c l l . P ~ C O Cat10 can-
T'


Sortitlt de 1'eFglksi:k p;isq;lren ~
tots els convidat:: ill dc;niici!i del
missn ca n t R n t ;13n t s' h i s(ir v i in 01 t
e s y li i s i t i i! b ii n d a I: t re fi-csc,


des,fiiat Iicr cassem se pot clir
mig pobie per donar li l'enhol-a-
boiia i admirar la multirut de
objectes rrgxlats clue formen
exposicic') digna de veure aixi
pel nlimero coin per el valor,
figurant.hi entre ells una c2sulla
riquissima i uti artistic calis de
gran valor,ideat pels Srs. Gime-
nez i Forteza de Palma, preua-
des joies que ban cridat I'arenci6
de tothorn.


- ,Repetin1 l'enhorabona mes eo.
ral aI novel1 sacerdot i que Deu
vulga pcga exercir el sagrat
ministeri n:olts d'anys en orofit
de les anirnes, i enhorabona
t ambe a tota sa familia.


llLlrat7t to t i1 iii cettiianH ha


be Soil Serutlra
Aquest any han estades molt


seocilles les festes del glorios Sant
Juan , Patrd del poble serveri.


nia 23 a les 21 ilurninacid pel
car.rrer de P A . Servera i la plassa,
grari amollada de cohets i focs a r -
tificials I concert musical


Dia 2-1 a les 10 ofici, a les 11 ca.
rreres Lie nius i niues i homos; a les
17 gran ball que duiA fins a aites
hores de la nit.


;\lOtiT.--Ha mcrt un cl'aquests
dies na ;\Iari,iina Nebot (ai Huisa a
bastan avansa& d a d . (A. C. S . )


(Corresponsal)


EGISTRE
N A I XE IN d NT s


'Dia 28 hilaig-Settastia Cairi6 Cur-
sach fly de Sebastia Valent 1 d e Eir-
b r a de Sa Coma Segiiera.


Uia 4 Juriy-Aiitonia Kosello Tous
f ia c!e'n Se ra i i d e Sa Calcbra i de A n -
w i o a des Pitiet.


Dia 12-Anioni Ginard Sureda fiy
d c Kafe l Fuya i ,\il~+rg~Iid;i Liovetd.


Dia 1 l-kla: ga'ida Saricho Ferra-
gut f i a de Sebastia Fena i d e Maria
Fu ragat.


0 1 a 16 --Maria Carrid Ferrer fia de
Guiiieni i ,r i l 'ent i de ,V\ag&ilena T u -
11 le ta .


\'IOR'TS


Ilia 6 -1uati Guiscafi 6 Pdrxaria (a)
.\iengo de 78 a n p b de BI .O~ICO-II I I IL"UI~IU.
niu.


Dia 7-C,1!aii:ia Ser vera Lliteras ('I)
Cup de 75 a n y s de Asistolia.


U i a 8- JIaria Gi'i I,litcr.;s ( a ) I k s
Vidrik de 19 anys de Uroiico-iineu.


'6-


11 AT r? 111 o N I s
I l ia 31 Xaig-luan Caiiet Llabl-es


( a ) de Sa Torre aiiib Cataiina Esteva
TotI: ( a ) Kava.


Dia 2 juriy -1eroni Sancho Servera
(a) de Na Mag'ans antb Antonia G I -
i i a ~ d L.iteras (a) Erxava.


DiA 6-Gabriel F'irris Ginard (2;
D e s Fjgueral amb Maria Ccrsach 13er-
nat (a) Catraia. (De Sa Caloiiia.)


UPL TEbl PS
Fa ' I temps cxopi de I'estacih


estival. Calor, bon sol; dies bii-
fosos i qualcun de verlt6s. Dins
les cases, fa calor; perb k s el
temps de surtir a1 camp aont hi
ha feina a voler per tothorn. Les
eres estdn totes en funciona-
ment; s'hi bat de bon de veres i
enguariy se pren gust en la ba-
tuda perque ' I gra ret.


MORTLA * 1 ,
Dimars decaprespre tocaren


un Extremauncii, i fou per 13
Sra. D". Kafela. eru, Vda. de
Tous la qual feia m a ternpol-ada
que sufria atacs a n el cor i are
ultimdment s'hilvien fet mes es.
pessos i mes forts. POC desprks
entrega I'knirna ii Deu.


Mor a I'edat de 76 anys. Rebi
la s w i familia, especialmenc sa
filla D?. Elvird ,I'expres.sib del
nostro sentiment. ,4.E.R.I P.A.


Diiimenge passat Mallorca
franciscma celebra 'sa acost:i-
mada peregrinacid a1 Sa n t u a ride
N". Sra. de Cura dalt del Puig
de Kanda. De !a nostra vila fo-
ren u n a cinquaritena els tercia-
ris que h i prengueren part a -
nant-hi ainb autombvils. Segons
noticies tot ana molt be i els
peregrins torn a ren con tents.


A LOURDES


A CURA


Son v2ries tamb6 les persones
d':\rtA que han presa part a m b
la peregririacid que s'ha organi-
Fad i l de mallorquins i c;itaiiii;s A I
s a n t u a r t de Lourdes. Les desit-
jam felic viiltgp,


i


B I B L JOG R A FI ;1
M n . Antoni Pons Pastor ha


reunit en u n follet dos set-tnow
lulians predicats p'En Costa i
Llohera el5 anys 1892-% en ,
el convent de St. Francesc de i


I


Sr. Pons per haver ti-ecs a l ium
aquests documents dcl eximi
p x t a l i li agr;iini d e cor \ ,exem-
plar que nos h a enviat amb ex-
expressica dedicathria.


OTIX.4T
Despi.6~ de have1 scifrida. una


delicada opetaci6 quirfirgica en
utia cliilic;\ de Palrn,t, ha tornat
casi del rot restablert el Rt D.
SebLstia Llitcras, Vic,ari de la
nostra parrbquia. 110s ne con-
g 1.21 t u I am.


ECTACLES
En el Teatrc Piircipal, ;+nit


passiida h i hag16 un Concert de
cant que doni4 et jii conegut i
fiirnOs bariton 0. MIquel Giova-
chini amb la. soprano Srta. Mag-
dalenii Iklunar i el tenor arta-
nenc D. Paco Cano. Acornpa-
nyats en el piano pel Sr. Socias,
cantdren u n molt escullit pro-
grama en el que hi figuraven
fragments de les bperes Otel lo,
Boheme, Tosca, Rigoletto i Bar-
bero de Sevilla, adem& d'algu-
nes canconetes espanyoles Fou
un.a vetilada molt agradosa; els
tres cantallis conijtiistaren mol-
tissiiils i ben mwescuis aplaudi-
ments d e l numtr6s i selecte
public que s'hi reuni.


PARC II'ATRACCIONS
En Hujosa srgueix atraguent-


se gent en el l'arc arnb els nd-
meros de wrietats que de tant
en q u a n t n i dona. Are ha orga-
nisat alla cine al aire I!iure, i k s
d e veure l a gl.;in gentada que hi
actideis els dissiiptes i diumen-
ges.


HOU NOTARI
Ei1 les darreres oposicions ce-


Iebrades i\ Barcelona per ingr-e-
ssar en el cos de Notaris hz
obtingut senyalat trionf un f i l l
de la rlostra vila, el qui fins are
Ps estat jefe de teldgrafs de Ma-
nacor D. Daniel C3rio Canra-
llops.


Amb 12 seua victbria ha cul-
niinat I'kpoca d e rreball inten-
sissim que suposa i'estiidi de fa
cart-era, d'advocri t d'enC2 que
eserceix de telegrafista i la pre-
paracio, per aquestes cposicinns
en les que ha trionfat entre el
centenars d'opositors presentats
La pla:jsii aont h a de cornencar
la seua nova carrera 2s a Mow
troig de la provinciit de Tarra-
gona.


Tot el poble est6 d'enhoraho-
na j;i que l'amic Si-. Chno 6s.
clue sapiguern, el primer f i l l d'
A A r t ~ que ha coIpst,guic a q u w
titol. La donam ben coral al n s u
notari com rambe' a1 seu pare,
Bitle de I;% nostfe vila TI, Anto-
n i corn a la demes familia. Palma, blereix p a n s elogis el 1 . . .. .
P A L M A DE M A L L O K C A


Oficinas Provisionales


VALLOKI 2 Tel6gramas: BANKAIP Telefono: 251.


C A P l T A L SOCIAL 25.000.Oc)O


C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A


hestarnos hipotecarios, negooiacicn y descuentm de letras, cuentas corrientes a la vista y a phzos
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias.


ACCIONES 6 p 8


AGENCIA DE ARTA A PALMA
I VICEVERSA D E


ANTON1 GlLl (A) COMUNA
SER V I P / DfARf E N PRONTl7 UT I ECONOMlA


DE PREVS
ENCARREGS A DOMICIL1


Pdlma - - Banch de S'oli, 26
DIREUCIO: ArtB--Can Comuna Centro


GRANJA B A R C I N O
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAOA
CUNIS, COLOIMS, A L f M E N T S ESPECIALS
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; A N E L L E S . PLANS I ('OKSULTES'


-A ICONSELLmMALLORCAb


ALMACLHIS M A T O N S
D E


RAFAEL FELIU BLANES
CALLE D E JAIME I1 n.' 39a 149


Palma de Mallorca
SASTREKTA PARA SENORA


YCABALLERO
ARTICULOS Y NOVEDADES


PAP A VESTIR DE TODAS CLASES


Ensairnades i panets
P A N A m R i A Victoria


Miquel Roca Castell


En Hoc se trohrn iii116s que a la


ES F O R N N O U
DXN


A sa botiga he i trobareu sempre pan8
panets galletes, bescuits, rollets, i tota


r A tLBl!! SE SEKVElX a DOMICIL1
clasa de pasticeria.


Netedat, pronltut 1 economia


DESPAIG:
Currier de Palmu3 bis. A R T A


I


I ' I


EN JAUME PIC0 ~-
(A) ROTCHET


t6 uua Ageucia eutre Art& i Palma i hei
va cada dia.


Serveix amb prorititut i seguredst tota
classe J'enchrregs


Direeci6 a Palma: Httrina 8. An es cos.
t a t des Ceutro Fa rmsch t i c .
Art& Palma no.. 5


Tienda Vicens
PRECIOS F'IJOF, Y MUY REDUCIDOS


EN
v toda clase


de
Merceria comesti b les
Teji dos


Per fiiineria
SE VENDEN M A ~ A S DE COSER
PFAFF E IMPERI


y toda claw de iustrntiieutos
, J V.CALLE DEA. BLANES 38


DELS GERMANS


SARD (A) TEKRES
A cada arribada de tren van a 1.EstaciO.


Tensu serrici comhinat amb el Ferroefirrii.
Excursions it Ses Ccves,Calarratjada i demes
punts de hkrllorca a preus convenguts.


- r -nnnm vvuvv-


DI RIG IKS E :


A R T A . Carre d'En Fitxol n." 8. Id Son Servera n"29


MAQUINAS PARA


para coser y bordar del continente.


COSEK YBORDAR
LaFabrica mas grande de Maquinas


(MARCA ALEMANA)
DEPOSITXRIO EXCLUSIVOEN -4 RT.4


CAN OANANSI