L L *E , -9 DECENAKI CATOLTC MALLORQUI A u y XI1 Nlim 4115 D E U I P A T R I A ...

L L *E ,
-9 DECENAKI CATOLTC MALLORQUI


A u y XI1 Nlim 4115
D E U I P A T R I A lARI’A 30 d‘Abril. 19‘28


PHt. us
ArtA, i comr:a any 4 Ptas.
A fora id b *
Exti anger id 10 B


Croquis artanencs
L A PLA‘I‘JS DE CAHYk’aMEL


Hi ha noms sonors que vibren
com u n a carnpana ’d’iirgent, noms
lluminosos que suggereixen la vi-
si6 de tot u n paisatge, noms ungits
de ruixirn salabi.6~ i de perfum bos-
queta, D‘aquets noms es e! nom de
Canyamel i en toia la comarca ar-
tanenca no hi ha res tan fastuosa-
ment decorat cotii el trot de platja
que porta aquest nom 0 1 ~ 1 ’ 6 s corn
un grum de reina, afalagador corn
un raig d’armoiiia, refulgent i dolC
com els colors de I’arc de Snt, hlarri.
Alrecerada de pins, de cara al o-
rient d’on hi vengut! Me!esigeni, de
pcus di i ls l’aigtia nies traluztnt i
pent t iada de llum que hajeu vista
mail dins l’abwq arnor6s del Cap
Vtrmell i el Cap, del Pinai- que .E’
afiquen dins la b!avor cerulea de la
mar. inquieta, trobareu aquesta cala
genril que, corn el Narcis de la Ile.
genda paganii, reyosa en la contem-
placid de la pi-opia bellesa.


L’Esperit de Deu corn en e k dies,
dies genesi(.s, encarn flow per da-
munt les aigues que dueii aqui, mes
q u e en Iloc, I’empr.emptii de la d iv i -
niiat i en 5611 una iniatja acabilda.


I ,, Quan repo-en enciilrnauu~ustaapla-
niides com iin-grarl’ mantell’ eslirat,
e115 recorden la gi-andesa de Lleu,i la
seua glbIiit i lit beiia infinita i eieriia
sei enitat. y u a n joqiiinejen i saltiro-
nrn’farr cwbi r s i C ~ ~ L I I I S , pei-servir-
me d’una belli expre5sici drls mari-
ners, que e4tufen sa candida cabe-
llera rtuila, ens denlosiren 1;1 aeba
botidat patzi’nal que en.; ofzreix
com un qu i porta una joguina a
an infant aquests espectacies per
assaciar de qualque mariera la nos-
tra set de beilesa i ens servesca de
solaq i deport, Mes, quan amb ira-
cundia la mar rua i contreu ferot-
gement la faC inmensa i vomitant
sabonei.a, pren l’dspecie ateriador
dels niontres irritats que devoren
$0 que troben; quan esrella les bar-
ques contra els ewulls i s’engolcix
els nhufregs, i les ones canudes i
I-evinc1adis:es assalten i atupen in-
cansablent les riberes que sonen


4 . v


B


I .
?


- .-


\’ -IC


corn el ple d’un orga, llavvrs el gran
exereit de les aigues esvalotades
s6n una imaige de la justicia i de 1’
irw de Deu. Es llavors que I’iirena
bull i que5 les ones vorticoses s’en-
calcen fun’iosament per veure q u i
primer tocarri mare a la platja i en
arribar.hi canpdes i rabio3es per
la furor que din- e lks hi enqCri-la
tempestat se rebaten contra els pe.
nyals que ploren a rag seguit de la
lluta hori ible que hall de so.-tenir
sense poder se moure. Els leinpo-
rals, empei.6, no hi dut-en gait-? i
prest la mar s’allisa i se cus els es-
queixos que se va fer saltan,t,se.lse
c s m i per damunt. 1es roqnes canta-
lludes i esmolad s corn a ganivels.
Aqui s’hi combinen ai-mbnicament ~
aquelles dues menes de blavors que


, t an r p1aii;en an .en Maragall i el
feittn tor’nar. amb el cor rnes gran
rncara: la blavor dels pins, la bla-
$01. de la mar. i ’


Sempre he miratsels pins anib,un
gi a n res+ec[e i 110 us sdnr ia esplicar
per rnes que hi fvs, la simpatia i la
verieracid profutlda que sent vers
aquesrs ;Iibres sazrats, de cabellera
olorosa coin la dela hlagdal&a jque
sempre~oerciejti!~~ en ‘pei.l+tua jovin-
t u t coni si eiltre hes branqnes i f u -
lles callores tot l’any hi sojornas la
primavera.


Devers ca’N Cruia hi creixen a la
bnna de lleu serrre paire preocupa-
cioiis pcr l l u r agenqament 1 n’hi ha
qui ienenen per- la soca una hispida,
barballsra de branquilloils car rio
han sentida mai 1.a rigor saludable
del ferro n i les terrible5 mossegades
de la destral. Davallant cap a \’are-
IM rossa, bipartida per l’esrany que
que torna a la mar ses aigues subre-
res. veureu un espes de pins--una
assamblea o ur.a tribu-mes ciura-
daiis i polits que uc; feran I’impresi6
de que se conten secrets a cau d’ore-
Ila, i s6n tan tme tosos de que el
vent no se’ls emporti damunt ses
ales i escampi rapidament a tot a-
rreu les seues confidencies que a
apenes alcen la veu, vellutada i


ronfusa, casi imperceptible, com
ui i ? musica \luiiy;rns. Veuen des.
pies els Pills de les Vegues; pins
aristocraiics, cspessm corn a ravells
i rnes blaus que I H paumella, a a h la
ctibel era ben composta c m la d’un
elegant en dia de festa, pins mun-


’. dans . q w coneixen tanta de gent i
saben tantes coses i sbn ectats tes-
timon’is de tarites dishauxes i orgies.
Finalnient els pins heroics .de !a
costa h a v a en actituis inveios<i-
mils corn esglaiats al w i re del ahi i -
me. Pins arruixats amb el sillpas.er
de les ones qui escanipen .Lalahior,
que canten a chor a m b les aigiizs
remogudes i capgii-ades i 110 t e w n
mes finalitat que. vestir la monta.
nya i onibiejar el cwminoi qlje du a
les Coves que es el me- bell de rots
els d’Art8. Uti.; sorgeixen de dins
uii coc6 de terrer, Viis altres broiled
del xap d’una timba empui’purada
anib la sang que s’e-cola del sol
ponenl. Esquerden les roques iiiiib
I’arrel poderoea i ]a niai tumilen,rwn
profunda ieiien al’rnclavur. . D’esiiu
quan les wures‘estiin adormides i el
sol d t q x i r a a l i let ra sagetes de foc,
tots pairixek teieres abraiidades i
Jasabor enoalentida. romp el cillyell
de I’escoi-xa !‘e& 1 imhct abundosa-
ment fins a regar-ne la terra.


I de la niar, qui en diria tot I’tn-
cis? :i les niatinades es blaiica i IIe-
tosa i no se mou, com’ai esliguei
$aqad;i; rnes gran d i i tortla blavh
i lieu sa flocadura d‘bcuniii-tin
celic rnautell de ,seda galonrj i t d’
ar-gent-i quan el-sol hi trabuca el
riu d’or de la sera llum que se’ci d a .
valld fent un saragall pel d o r ~ de
les montanyrs de S.I-leret;rt i de Sa
Torie Ilavors mar i cel, riheres i
pinar, tot e i una’sinfonia de colors
tail grandius, que I%nima en resta
per srmprc niks enarnorada. Dins
ca’N Simoneta ‘hi’ ha un ullal. u n
rectul, on I’eigiia hi neix perenne-
ment. Es un ull amorbs, clar i vigi-
l a n t , un vel-tader ui l de la terra i e’s
joncs que l’enrevolten s6n ses pes-
tanyes. L>e dia s’hi rebejii el sol i s‘
hi enmirallert els nuvols -vaixells
qu i naveguen per I’atzur coni per
una mar invertida-i de n i t hi guai.
tent la lluna i les estrelles, i el bes.
t iar que h i va a beure se’n espanta
perque Ies veu retluir en el fons i


. . ~ , , .
2 LLEVANT


creuque hi caigueren en un nio-
ment de descuit. Per aprop d’aques-
la aiguaviu el tercer tembleja en
passar-hi i diuen els pagesos si 6s
que flota damunt a i p i o que la te-
rra de baix es blana i rnolla En deL-
mvsia.


Aquesta 6s la p h j a que els artu-
nencstenen scllejada per !-o.iolai.-lii
un paiell de dies devers Sant !toc,
fent se conies de que hi pcenen la
fresca i de que hi passen molt d.c
gust. Venen a tastar.hi les delicies
de la vida salvatje eG mig de la l l i -
bertat del pinar, dormiiit en terra
broixa dins tines m i n u a l e s tendcs
de campanya fete.; R grapililes atnb
vel& de carvo, ainb, mantes I Ileri-
c o l s que t 111 uri conjunt mJlt ointo-
resc. Miitins i horabaixes tothoni se
posa en remull, se p a w t j e n per I’


’. arena1 i s’hi bolquen i,el.; qui no te-
n e t ~ tants de jocs &seven just de-
vora un,’baric de inales descarnat
i resjtc coni (In 0 5 b d i i t del qual lj
hageri extr-eta tota la llccor. .No b’ni
acaben els balls i i i el sonar de les
guiterr-es i s n pocs els fadrins i fa
drines qyi, a1 mailro, no vvnguin a
feihi p a s s ~ d a i a’profitin I’ocasi3 per
poder-se . resc,tbalar aqui. en va-
gariqa absoliita, de la cunversa que
duguen atrassada cl’eni-era. Durant
la nit i durant les hores soporifereu
de.la sesta quan del sol en baix4
plom fus, la mar els d o r m arnb la
dolqa]cansueta,a tal d’una maillade-
ra enteiiimentada.


Oh! bells records d’un ternps que
no tornarh! En aqueixa indtelxa ca-
la geutil a d g u t dimuht u’1 penya-
lar attissim’i arnb fej carnes peujim,
peiij im dam’uat l’nigua renoveril,
provava treba I l ow meiit de coil fegi r
versos --uns verso’i barbre.;, crits
de I’hnima pleris Se g1.0;)- i are-tes
tal.lants, que esquinsaveo le5 orelies
4, cor eiidi,n?j, dernar1av;i a la a a . ~ ,
copa d’Hwiiei.,,,uii r i g ,d inspirac16.
Es per aquique per priiiwa vegdda
b’obriren a1 $un (de \a pc;csI;, el,
meus u i ~ > rneravzilats i comensi a
fan ta s i a r i a viure en la regd dcls
xomnis, i Ian de bo que eiicara h i
fos, Corn iio‘; he d‘tjtimar aqilests
paisatges amb U I M amor eritranyn-
hle si m’hi consider ferrnat per una
cadena de recordanps ylre soti coni
un liigain de poncik . j en F.oi? , ,


Pzro, ai184 que r8piJ;rment s’
estimbaren dins les profundidats del
no-1 &s aquells anysgdels quals no me
’n yueda sin6 el record!Res hi val a
aturar la folla correntia del iemps
que ens rossega cap a la mort. En-
ganxatt; per les riberes hi trob, ara
quari les visit de bell nou, bocins de
lit mzva adolescencia, esqueixljs del
man~ell blau de la rneva jovintut
que j a lomba corn un sol qui recau
i est& per amagxr se darrerd els
turons inceadiats.


FELIX


41 firial de la ressenya de la fes!a
de la Caixa R u r a l . i venguda del Sr.
Governadorl q u e publicdreiu en el IIO.
passat, hi posavein l’idea de trihutar
uti hoilleiiiltge al I’reSient de Id Caixa
D. Ahlo‘ni Bianes Mest re j a que a la
seba coii>taiicia, a I; tenacidat de soli
cariicter i a !a seva actividat i aceriada
d,reccici se deu, despres de a!Ueu, tbl
qoe La beiie!ntcita e:iiidar. vista liar-
grlnenr, po:ent i pro i k a ; ilirrgament
yeryw j,i du anrop de 22,avy.i d’cxis-
tkiicia I no soi l gdire :es iiitijats silni-
lars que din M { I orca puguiil dir i -
gw; yolrcitrnelit perqur se ,v tu pos-
seidora del m a l iinilior d ’ h ta, aliib
vidd econbrnicd esplkoJida, i pot dlr
que IC asTeguradd la respoilsabllidat
solidariadeis socis;; pr 011 ficar!irnt per.
gueha do nat vida i ago iibolat a una
partidd grossa de seccions i enfidats
fioles, rnoltes de les quais duen vida
exuberant. , .


noncs aquella idea ‘va prengueiit
cos. Els concells de la Caixa i ;e3 sec .
cions que en ella viuen \a ~ ~ t i a r i teta
seua i en dues reunions qrie- ha:i tcn-


,gudes aquesta setmana hm acor ddt la
tributacid d’un homenatge fent lo con.
sistif en I’entrega,d’uw .arburn lo inks
vali6s possible atnb les. ftr.!ies de tois
els actuals SOCIS de la Cdixa I de les
seves secc o IS, i les &has ons aut&
grdfes de t o m aquelles per:onrs, ien
o iio f i lm d’4rla. que han terlgct ocd:
sib de coneixer el Sr. Bianev corn a
President de Ia.rmostra eritidat, Per aixo
s’enviarbn fulle; del paper ,especial
escullit, a tots els qui Besitgin tip,un-


I , , , 2 . , . . , ‘ I ,


tar-hi lo que els dicti el cor en hme-
natge a dit sertyor, fulles que 3espres
s’uniran en UII format ric i elegaril,


I


s’organisdra un acte pubiic per I’en:r*
ga d:i :nateix, a l que no se regtiere- .
ra res a fi de que sia Io riles lluit prr5 w i-
ble. Per pode coiicre!ar ei i rererkncia
a un i aitre punt del hoiiienatg-: s’ha
de Febrt. amb que es co npta i per aixb.
s’b I acorddt obrir una llista de stis.
cripcid ,per sufr,agnl. el gast que oca.
sioniii hnguest-se sellyaiat el rniiiiiii i
maxi’n d&e 0‘10 a 53 pis. S‘adnie
tran suicripciorij a la inaieixi C z xa
Ruial ,i en aquesta Rsdaccib, publi-
‘cant-se tois els lionis dels suscri’prors
eii les colunines del iiosLro perhlic.
Vetaqui per dvui la priinera rlista de
suscriis :


que conslituesca una joia ti’art.
Per altre p a r t una volts i‘ios I‘gibuln ‘b,


1


Rr. 0. Pere Josep SUI eda San-
cho. .10’00
U. AndrCu Ferrer Ginard, 15 00
11. Pere Pranceac Mmgues .
A co . 50 00
D.6 Gnbriel Esteva Esteva 1 00
D. illiquel hloreg Femeniss 3 W
I). Pere Hallester Brunet 2’QO
D tBartomeu Flaquer Esteva 4‘00
D LioreIis M ~ s Mort 5 0 0
Rt 0 Superior de PP. Francis-
cans , 10 00
I>. Fe ix Mxco Diez 5 00
D. Guiliermo Ferragut Sureda, 3 50
D. Odmia Vicens G ~ y a 3 I @
D. (uan Cursdch Gardu 5 0 0
L). Bartoilleu Aiziiia Foot 25 00


Suilla i seguira 140 52
-


Va:: a cornensar se dim poc te lip
les obres d’exp anacib de la r ova ca-
rreteri que hd d’unir dquesta Vila a m b
la de Santa Nlsrg.alidd crusant’la ca-
rrctera de Pdma a Capdepera. La
construcab de d i t s o5res esta a cd-
rrec del municipi dins son ternie mu-
nic!pa( hdverit hi consignala per I’Es-
t a t u n a suhvenci6 de 40.000 ptaj,


-Segueixen am b regular activi-
dat els treballs de la carretera de Cap-
depera.


-Dia 29 de niaig tendri Iloc en el
local dtl Siiidicat Agrjcola Catolic u n
Curs de brodats organisat per )a repre-
secrani d t la casa Singer an aques-
ta poblacii, Da. Francisca Calientey;
oportunadament inos seran facilitats
aitres detalls,


-Cornensen en el cementeri els
treballs pi eparattxis p:r laconstruccio
de iioves tmbes dins el tancat cons-


truit - al efecte Tn ii”? se nbla que
pres veurein obertd I’aAYwiidd de la
PAZD p d $ sihecn que I’-\jiintd i i c ‘ i i i tin
expropiat viries fmqurs que oclipara
aqti,sta nova via neceamia de t r ; t
pant.


4 I’esg esia nova lian comensat
novainent les obresgricies a u ,a cori-
ce-4b de 10 m3 ps.de Magddleiia C d l -
dentey (q. s. 8, h J fetes electives pels
hereus d’dquestd piddosa senpord.


-C~nsa:neat. J u a n B w I (a) Teret,
amb Tonilia N:bot (a) ievd,


C o r r e s p s a t .


DE C A N D S T R A
X1ETEUKOLO GI‘A


El temps no 6s de lo millor;els
dies de bon sol i el czl escom.
brat s6n els propis d’aquesta es-
tacib ’ primaveral, No obstant
LLFVANT 3


- f'


entre aquests n'ha fets tambc? al-
guns de lrets, piujosos i fins
tempestuosos Dissapte de l'altre
setrnma caiguerer. unes brus-
ques: el diumenge dematinada
fec una troniida forra krm i des-
pres se posa d'aigua, Floguent
tot el diumenge; Dluja persistent
d'hivern que dona u i a forr: savb
als riostres camps.


AGR!'COLES
Si d ines d 'abnl cndn gotn


efi val mil corn diu el refr;tnp,
molt de valor tenli.2 pels nos.
tros sernbrats la ci:irrrra pluja.
Efectivament pareix que ha cai .
gut inolt be. Ides f;iveres colltor.
cien i semblaven n o poder grank
el fruit; els blats,. especialment
en les terres primes,comensaven
a grcguetjar i pitreixia que ha-
vien de quedar espantats. Ara
tot ha recobrat 1ii verdor, i plens
de vida, seinbl;+ que podran j a
arribar a gritaar be. L 'a~yada
que s'ewerava ser8 encara bona
en gram i Hegums, si no ve altre
contralidat, i els ametlers agu;tn-
ten tambe un esplet considera-
ble. Grat sia a Deu.


.


. ,


MOYT RliFENTtNA'
La tenguc? divenres de l'itltre


s,etmaca dia 'LO l'amo'n Pere
G ~ y a (a) Mungi.Eslava ben bo i
cap rnal ocult semblav~ miiiar-li !
l'exisrkncia. N o obxtilnt, el ves-,
pre despiks de sopar, anlz fl~is a1
cafe de Ca Na Bova, I a1 iicos-
tar.se a1 taulell per demanar que
el servissen, caig:.uk en terra,
victima d'una ariginii de pit Cri.
dat el medge, c,,rtifich que era
mort i ; i l l i i ma[eix l i f ou ;idqni-
nimat el siigramenc de 1'Ext.re.
ma'urici6. A i cel si3 i rebi sit fa.
milia I'exaressi6 d:l nomo inks
sen tit condol.


%


.
\


DES PE DID A
Fa a l g h temps que se rumo-


retjaya insistentment que la.no-
'lrsr ble d a m D" Dolors Truyols,


Viuda de U. Lluis Despuig (a.c.
s ) renunciava i \ l inon per re-
clourer se en un convent i dedi.
car.se i! la vida relligiosa. La
noiicia sembla s e d vera, puis
aquesta setmana passada fou
aqu i de despedida i ella mateixa
ha donat confirmxi0 a tal no-
ticia. Aqui deixara un gran buit,
que dificilment &s avui compren-
sible, perque la seua virtut i la
seua caritat,eren ocultesi hamils
corn !a violeta; 6s segiir que I'a-


nyoraran ferm els pobres i les
iristituciom de caritat; perb Deu
6s sobretot, i a la s e w crida
mai pot fer se cl sord. l,a s e w
vida eiempiai ser& recordada
sempre.
E XCU RSlO NS ESCQL A RS


En aqiresr temps que t m t se
presta a visitnr les millors en-
contrades del nostro terme cas i
tores les escoles venen ceie-
brant cxcursions. Les aluiiines
de !a rneslra nitcional Sta Sattie
itnaren arnb camionaalaColoniii
de Sant Yere; les a l m n e s de
les Germanes de la Caridat a I '
Ermitn de Bellem. El5 parvuls
de cii'n Rlorey al Poiit; els a-
lurnnes de les dues escoles '.ie
nins junts a SJI; Mendia i eis de
la secci6 del SI. Ferrer a la Co-
va del< 'Aijbardans i a la platja
de Canyzmel,


INDISPOf IC10
L'ha sbfrida avui demati dins


el trel; en el qual venia de P<iI-
ma el Kt. D. Sebxstiii Estevii,
Rector de la Seu. Desde l'esta-
ssi6 a.nb un auiom6vil 6s estat
duit a casseva i amb els auxilis
medics ha recobrat i ha millorat
notablement. Dku vulla que la
millora sia total i pronta, si con-
V d .


. . . DESGR A CIA
Divenres demati l'amo'n JP-


r n ~ i Cdrilgol de Na Milyans. ta-
Ila va pins a S Heretat i errant u n
cnp de destral se peg& damunt
un brad fent-se una molt fonda,
ferida que li inreressh els nirvis
i s'pi, Elseu fill deman8 auxili a
ca'i guia'de Ies Coves i'aquests
li prestaren els primers auxilis;
trasladat despues a Capdepera
'el medg.e li feu la primera cura.


.VETLXDA LLTERAKIA
La dong ahiT , l'.Acsoclacib d'


Obreres de St Tosep i per falta
d'espai deixam de lwblicar la
ressenya pel pr6xim no. .En la
rifa sortiren:


1". sort n'. 11133 El t a g $ & Na
Vela d'En Jaume Gilrameu.


2". 1671 desconegut el possei-
dor.


3". 1574id.
4". 246 Na Tonina Regalada.
sa. 64 desconegut.


ALTRES VE CLADES
Les ve donant la se=cib dra-


mSticade Is Congregacih Msria-
na posant en esccjna UComo la


Tumbaa i la c6mica .Bail0 ines-
per-a d o ))


BENVINGUT
Arribat d'Amkricn r). Miltea


Kubi germ& del K t . 5. Rector
de la n o m a Vila, ha vittgut aiiib
sa familia a pissar alguns dies
a1 costat del seu germ8. Siit ben
vingut,


C:iS :AhlEYT
Dijous passsat dia 26, s'uni-


reii atnb el llas matrimonial 1'
ernpressari d'acrtoiiihvils D. E-
re Fr.wricejc Sard (nl'ren-es alnb
la setiyoreta Monserriida Estevi
Siinchv (a) X C X ~ . Acabilda la
cerimbnia els nuviis sortiren
cie vi;lcgtr amb auto


-l'nmbk se casaren En S i m 6
Jaume ( a ) Rater cmpleat de fe:
rrocarrils arnb Nil Fritnciwa
Torres (a) Buhuca Eci Jmep No-
guera GuardiaCivil amh N i M t -
ria Corona i En Biel Pulit anib
N ' Aiitbiiia Ccana,


Sia per tots enhorabona i que
piiguin viure ben fefiC9s molts d'
anys


ALTRE CASAMENT
Tiimbk se cas& dia 18 ,on Pe-


re Gelabert (a) Jautii i amb Nit
Marp;iiida Gili ( a ) Comunn del
cassino,viuda d'En JriliB Busqud.
Perksser viuda el vespre nuhi
hiigu6 molts que s'entr-eltnpuc-
reo a fer-li foc. Ells n o h u pren-
goeren it mal, i anaveii convi-
diint a beure, H I S q u i aixi les ob-
sequiaven i 1a bulla acabh de lo
millor. Sbn aquestes ccrjtums
molt primitives, pei o qiialsevol
6s c;lp;ic de esvairles, tan a m -
hdes corn estan en l'entranya
popul.-1 r. Enhorsbona !


ESTAT SANITAKI
Hi ha una passa de pripets


infanrils. Moltssbn els q u i h;in
de jeure alguns dies. KO sbn
greus, si bd divenres se'n mori
u n irifiintb de dos anys fill d e b
BieI Barraca.


MORTA
A l'edat de noranta anys mo-


ri, divenres dia 27 D." Maria
Francisca Morel1 i Vila, Viula
de Soriano i mare del nostroa-
mic D. JuliB, tekgrafista de la
nostra V i l a i de D. Jo5ep qc;e ho
es tambe d'Ervisja,als qualsJ en.
viam l'expressi6 del nostro sen-
timent. AI cel sia.
TOPADA D'AU'TOMQVILS


Dilluns d? la setmana passa-
da en la carretera d'Art8. a Cap'
depera hi hagut! una topada d'
un cami6n amb u n automOvi1,pcr
voler un passar i l%ltre no con.
sentir-hi; el carnibti feri a1 pri-
mer quedant aquest malparat
dins la ciineta, i el camib per-
dent la direccit, peg& 8 l'altre
part de la paret sufrint desper-
fectes en el railiador. Ni un n i
l'altre pogueren coritinuar la
marxa i hagueren de quedar so-
br-e la carretera; perb no hi ha-
gud cap desgricia personal.


REGISTRE
ill0liTS


Dla 18 - 111anaina Cursach Gennvart
(a) de Sta Sirga de 37 dnys, de Co.
lap e Cardix.


20. Pere Gdya Esplugues (a) iMuiigi,
de 67 anys, casat,de Calapso cdrdiac.


27,Miquel Rosseilo 0,iver de 2 anys


f i t 1 d'En Biel Farraca, de Bronquitis
capilar.


27. Da. Maria Francisca Morel) i
Vila de 90 anys, viuda, da ve11e.a.


MATRIMONIS
Dia l2-.5irnb Jaurne Rossellb (a)


Rater anib Francisca Torres Pascual
(a ) Bahuca.


12, Gibriel Genovard Tomas (a)
Fuya ainb Antotiia Saiiuho Massanet
(a) Cuana.


11 J d u r n e G a m Muntaiier (a)
Revull alnb Elisabet Mesquida Sueda
(a) relebarda.


14 Josep Nogiiera Gircin. Guardia
Civii, ainb Maria Ginar-d Esteva (a)
Corona,


18. Pere Gelahert Pms (a) Taumi


AGENCIA DE ARTA A PALMA
I VlCEVERSA D E


ANTON1 GlLl (A) COMUNA
SERVICI DIARI EN PRONT17Ul'I ECONOMIA


DE PREUS
ENCARREGS A DOMICIL1


Pdlma - - Banch de S'oli, 24
DIRECCIO: ArtB--Can Comuna Centro


G R A N J A .BARClNO
PER TOTA CLASSE D'AYIRAM DE RAqA
WNIS, COLOM3, ALIMENTS ESPECIALS
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES. PLANS r t O M J L T E S '
--d )CONSELL-MbLLORCAb


ALMAGEHES M A T O N S
RAFAEL FE%U BLANES


SASTRBKIA PARA SEROKA


('ALLf3 UP, JAJME 1I n. 39a 149


Palm2 de Mallorca
YCABALLERO


ARTTCULOS Y NOVEDAQFS
PAPA VESTIR DE TODAS CLASES


Ensaimades i paiiets
PANADERJA Victoria


Miqiiel Roca Castell


En lloc se trohrn M 6 s que a la


E S F O R N N O U
U"


A sa botlga hei trobareu sempre pans
panets galletes, bescuits, rollets, 1 tota


cliisa de pasticeria.
f A +,BE BE SERVEIX a DOMlCILI


Netedat, pronitut 1 economfa


D ESPAIG :
Cer*r2er de P n h u 3 bis. A R 7 A


arnb Margalida Gilt Quetgfas i a j Co-
rr,una, viuda d'en J u l i a Busqut..


26. Pere Francesc Sard i Cur-sach
( 4 ) Teires amb Monserrada ,!%IPvI\
Sailclio ( a ) Xerxa.


N A 1 X E i z I ENTS P
Dia 19. Abril- Marg-alida Ge!abert


1 4 Maria Angela Cabrer Escanellas


I 4 l iran Alzainora i Rossello fiy de


15. Margalida Sancho Fold fia de


19. hlmiA Mestre Kotger fill de Mi-


G nard fia de Gi i'lern i K i tha ra .


de Gabriel jut:er i Maria.


Pere i M w g i l i d a .


Jauina i Anronina


que1 Porret i Maria.


EN JAUME PIC0
( A ) ROTCHET


tB una Ageticia eutt'e Arth i Pdma i h i
va cada dia.


Serveix amb prorititut i seguredst, tota
classe ii'encarregs


Direcci6 it Palma: Harina 8. An ea cos-
tat des Centro FHma&utic.
Art6: Palma no.. 5


Tiends Vicen;
PRECIOS FJ JOf Y MUY REDUClDOS


EN
y todH cltise


corn es t i b I es
Teii dos de Mercerja
Perf iim eria
SE VENDEN MAZ~;UTNAS DE COSER
PFAFF E IMPERI


y toda elas6 de instbi.iimrritas
3 V-CALLE DE A. BLANES 38


Automovil: de Iloyaer
DELS GERMANS


SARD (A) TERRES
A cada arribada de tren van a 1.Estaci6


Teneu aervici comhiuat a m h el Ferroct t~~i i .
Excursions aSes Ccves,CaIarra tjada i dernes
punts de Mallorca a preus convenguts.


---nnh-
VUVU../


DIRIGIRSE:
Carre d'En Pitxol n e o 8.
Id Son Servera no 29 1 , A R T A ,


NAUMAN
MAQUINAS PARA


para coser y bordar del continente.


COSEK YBORDAR
LaFAbrica mas grande de Maquinas


(MARCA ALEMANA)
DEPOSITARIO EXCLUSIVOEN ARTA


CAN GANANSI