Any X Art6 dia 10 de Mar$ de 19% Nbm. 346* ,* iUurnm solt: 15 CIS - u s - ...

Any X Art6 dia 10 de Mar$ de 19% Nbm. 346*
,*


iUurnm solt: 15 CIS


- u s -


Hedacclb i bdininis;rhcio
Quatre Canions, 3
A R I A jblallorca)


96 E
-A.


DESENART CATOLIC MALLORQUI


c e
La mort del gran poeta, tan rapiila i sobtada. ens ha deisat perplexes


i torbsts. Quatre tills l'havien precedit: IIO hai i r i temut el cami. cQu?nt
la mort arribi, poc en gaudirg de la vida mia; lo millor ja 110 t ( . n , h h a
dit. Per6 ara, cdsa noma, hlallorci 6s plena de la seva a h h c i a , i deso-
lad& >io ens 13 sahen imaginnr. la riiistra ilia, sense i'om!xa v!gilnnt i
i'utl atent del poeta, Era el nies alt exponent del n o s h esperit iusiild,
el nostre pi-eetigi nies sblid, ;'orientador m6s elicas. Con podrierii no plo-
rar-10 doblement per ell i pel que representava? CaidrB U I I gran eaforG
per contenir I'emcci6 que ens piija d e l cor; si iio aconseguim, ens farein
mereixedors del seti neble exeinple de serenitai i resignacij viiil. Perque
no SOIS reniem en ell la perso:ialitat ines indiscutida d z la noilra tirica
modernn, sii.6 la personalitat moral tamb2 de 1'ho.nz zompitt, del'iio
me exempldr: p e t a pur i ciiitada auiter,


Le3 lle:res plorarau el poeta, !'orador i el critic. Era, per c.onSens de
to!!ioin el nostre Elegiac, el primer i i'unic. Begiac, de la gran nissaga
d'inimaactiidl i moderna, nits viril que Leoparili. Poeta tutrlilr de hfa-
llorsa i pot ta de Ies iniirnitats in& preades. Sense afectaci6, Iuig de In
vulgaritat i de la iticui-anp.; sense fredot; aplega ensems B passis i
l'harmonia; i erdev; p:r ais6 u n c l i s ic , per be que proceden: de! r0-
manticisme. ,Molt m t s expt-esriu que invaitiu, i, per tant cliiisic e ~ ; ~ r a .
i x idea i la forgnu es revelen ensems en el seu esperit; sabem per confi-
dencia, que eis poeines mea extenso5 anaven maduranr exclusivament
dins la seva meinbria; el poema no era escrit fins que estava totalnient
acabat.i llavors eixia net, pnlcre, perfecte; en els originals d'hlcover no
hi ha par aix6 gairrbe correccions: Copsa les iaes intimes eufonies de la
llengua i ens e n revela la misteriosa divinitat;qudnts convencuts h a p::!.it
a la nojtra fe auquest inistdri artistic! Deixant de banda les poesles de
la i y va priinera b p x a , Cs q u i on I'ahniram mh: elegant i aptisionat se -
ver. gracibs, sobriament cr6nic i contingudament eniocionat, :oompene-
traat-seamh la terra i a m b el seu esperit que 6s la Ilqgua. Classic, tor-
nam a dir.


Moltes de Ies qualilats de la seva lirica, Ies trobem igualinent en la se-
va eloqiiencia. Era lamb6 per consens de tutllom, el mes pur orador nos-
tre. E n tenia el do natural, la vigoria del temperament, L'expressivltat del
liric, la modernirat de I'home actual, la concretesa de I'espeiit objectiu.
Resplendia en la s e u i veu e! to d: sincet-itat semye. Eixia d: la seva
boca l a paraula, e%lara i i t , Ilurninosn. ribrdtil i feridora corn u:l dard.
corn el dard tam$$, precisa i cootuii4:nt. Per aqueste; virtuts la si.
v a ribracid es comunicavd tot seguit a l .au&lori. Feia l'nlecle que:
aquella eloqiieiicia broilis sobcada;ncnt, inipiradament. P x b no ern
aixi. En raalitat, la mijor part voltes, aquella eloqiiencia era p . ~ p a -
rada, per6 ben preparadz; aquella orat6ria Id!gida i %. ivent liavia es-
t a t bea medilacla abans, ben contni:ada pel seu sentit critic, que no ii
perinetia de neixer fins quz haguks trob i t !a forma adequdd?. Hdbil
lrnprovisa.lor, si calia (i oiss io is no It iminciren), rnenyspl-era I'orador
fici:, cl granLlr\o~8:tit el fais inipirat qii- s'e; i v i -;I in%>:$ s i i i j i ein.1.
ci.r . i i c > i t : ~ : I:. I ' I I , > .>:.d.i 1: P , > " i ,12; ( : ) I ; - t - s c.pl;l>~.Jl, 2011 ti
dipdtnt i i iat i i ' ista se t i ? o5i-i: i:; h,c2i. S?ns Jusio, e5 v:t senti:. :i!!ii:iyat
p a o>rJ>icic.i, i l ' d p ~ ~ l l anbi-nt fak; res de; qu: hi pas5rv.i 1 i . i %-a co:n-
mouce el sex cor sincer r.i va ao31icitarl'alencio de 1.1 s v a irreLigencil


cu!ta. Tenia ali i Ics pories obertes a la fama i als honirs. Quelcom de-
gue passar llavors dintre sen; ' sembla haver-se fet llavors el prop6sit, . *
term 4s n o lornar-hi, deixi tainbt! llavors la vida militant;. no caldria
dir-llo; superficial cornpanyoiiia politica ia no ts pi'ou per estimular-lo
perque una fe profunda covava ea laseva Anima sincera.


Hi en I'eloquencia ni en el lirisme, no perd rnai aquel!e% qualitats cri-
tiqiics de! seu eaperit. Superior a Msiragall en aquest aspecte, ens d6na
el cas rarissiin d'unn gran pottilcia poetica unida a uti gran sentit cri-
tic, A l a seva sensibiiitat, fina i ferrna alhora, s'aplega. una intelligkn-
cia Avida d: crrn6ixei. i frstiirosa de triar. PA s e w obra critica 6s a-
\buridant: prdiecs, discursos, articles i 3iografies. els quals en l a seva
darrera Iletra, ens iniormava que tenia preparats per a un o d a s volums
d e C E i ram d'oliveran. Tota ella 6s inspirada de sdlida dortrina estetica
personalment viscuda i destillada; la condensa sobre:ot en I'assaig so-
lire ahumanirzacid de I'art., qtie es tot nn proprama per Part utilitasi
contra I'arc sense o'uj-cte: pel gran art popular, contra I'art democritic
aqheil art humanis>imon es f . n e n Cun xic de terra i u n xic de blavw
de c z ! ~ Tota iquesta o3ra critica 6 s producci6 de meditncions sovin-
!ejades, dz liargues clarificacions internes.,Ahrribat a una conclusid, a
un judici, I'adoptn i ja i i ~ ti cal deixar-lo m i i me$. Ctiri6s de les derreres
novetats %?pirituals que segueix vivament, no ha de rectificar els judi
cis d- vint. ~trenta i quaranta anys enrera. Aquestes facultatsintellectu-
ais, aplicades a unu p d i t i x h aurien donat, de segur, un bell rcsultat
per6 ell no es vx sentir mai I'aninia d'apdstol i innovador. Aqueiles fa-
cultats de! politic Ilaci ideal, servirien esp!t!odidament a un pais oiyani-. i
zat i coiistruit; no e n u n poble que ceica de construir-se. Fou ai.x&kna
ilissol-1 p x a nod t re s ; pxqo5 a v u i tiiidriem potser quelcom mes que la
total iocorporaci6 literaria de klallorcd a l moviment rznaixentista.
A Mallorca h i v : i ca,nplit tam32 dorant molts lustres, decororosame.lt . .
el deure d'hospitalitat, que ara compartia amb l!Rlornx. La figura de la
Maiiorca ideal es concretava sovint e n la dzl poeta; ia Ma'lorca que
iiem somiat, l ' ban volgada apassionada i lucida corn ell.


compai-ar-se, rornanien:eii el seu exterior molts rasti-es de grandesa Era
gent ieman d'estirp i d'itnim3. Dsixa:nn:tes COSA pi?r eicriurr, per prui. .
j a de Iimitacibi pei-feccih. NO vo~gue apiofitar res que no li in'eressis.
vivanleitt. Fou equilibrat, no per eie-iiciin: c.1 iciliaisr, sin6 per s u p -
rior harnixiia. Fou exigent a:nb si rniteix i ambe!s a'kres c s a tot pot-
ta pur i tot caricter ausler. Desitja que tots es sopsre5sin i si ens ex-,
presssiuia qileixa fou pec pl'anyr's q u z uii po-ta hz.i dotar no s'enca-
res g n b e:s grams tea-s, o que un critic p:lctrant no digul.s tot el seo
pensam-it. Per rejuiiir, no li hem c o n q a t defaliinients en la intelligCn-
eta; d: lzs ;pi-irn?res poesiei casteilanes ais derrzrs estudis i epigrames
an& szrnpre ea creixenp l a Fevi fwc* la seva proiundiiat, la seva,
humanitat. No e r a pajjibie enilueruar-lo a?nb bri!la?tinl, ni seduir-lo
amb aia!azs; nornes h i accessibic per la conviceid raoiiada i sblida,
Despres dd le-. sovintejad-j de,gr&cies s$f!iii conserrant la serenitat
ense queixa, 1.1 r:ji,: i i c t i i e i ?ix><t !:t% . J : r i ~ u ! 6 ~ i a c q a t 5rinpi.e.-
les seves passion5 concmra ie s sorszirn H vd tes en iniliEnats i flilyui-
[rants apbstrols. 1,lavoi.s els s e x u' l i nezrzj din5 la fac exiiausta i enfr
gica li lluietl c , n el; d'uua tiguila. Per6 LIS s'6;binv;i mai en eontiden.
cies sobre ei. S+J i d~b!c j o ie i s ~ v . ' ~ coa<i:,:!w$ :tIci inlimes, sobre la-
seva traiiqai ita: &;&ai n:l :3 !& s e ~ ~ possibk drse;perarib, que insinua
aUh ondii i:


En fi; perb: queeng-abiat co:n el voltor de lvZiramar a qui voigue . . .
. ' '


' , .


,
/.. ~ ~ _ , . ,"_l/ ...... ~. ....... . _ _ . . . .


Mercat d'Inca
~ e s s 6 a 242'00 pts. es quinlQ.


Cap a I'lbisme que ens espira
man pensament amalla e', fruit.


Mkimameul la nosIra javiatut,s'avia girat ca? a ell cam el far de
llum mesprdpia.del nostre eel liric; cam el pa.tr m&i humi, clilssim i
comrtlicsIiu, que, en dies de $esotie!itaci6 i de 'feb'esn crftica, pogu-


~ reti ConsIdsar atguns cam un punt me5s de la p1eia.d. mailorquina. ut i
drrot mds de la rvo'untat de la forma, es nercant-se ea 'painpa vecbah
Oh, malaurades expressions! Com pogueren estendre's a la poeda de
I'hlcover, que rorgia directa de la seva humanitat n i b profun-
da?


Les s w e ~ virtuts augmenten el dolor nostre. I ara el p.!or6ni coin u i
seg6n pare, que ens fou, guiaat les nostres passes adolescents enforiict
el nostrecriteri iosegur, curant de les nomea drzision; en PI vida. El
monument que Mallorca t i deu, i i hem elevat ja molts ma'lorqiiins dins
el nostre cor.


..
,.


JOAN ESTELRICI-I
-De la *Veil de Catalunya.


Faves veyrs ciiitores a 33.03id.
Id, i i ial cuitores a 28'M)id.
n ne1 bestii nnvelies a 2% id.


................................... .......... ............................... -


l a F e s t a
Amb espleodor :impensat Re


re,celebra diiimenge passat la
Festa del Arbre que per coiuci,
dir amb la festividat del Patr6
dels e s t d a u t s St Tomb d'A.
quiuo reresti el doblr crtlctttr.


EI tiissapte decapvespre tots
els oios i oinea yrans de leu
escoles p6bliques i ptirades,
acudiren acornpaoyats II I- seu6
mestres a la esglhia pttrCw~*iiaI
per couEesar ae corn i( prepara-
ci6 de la festa del ondetn8. &I
mati del diumenge, R les set i
i mitga se feu noa solernuisirns
Gomuui6 Ganerid. I,'esXkhie
sa pot dir qti'era plena de goiu
en porn.


El Xr Rector aprufita I;oca.
ai6 per diiigir hermosa plitica
sl,tots.els esrolars per dir-lo8
el perqii6 de IB celehrr&5 de I n
festa dadicr.da a Sr T o m L i
rstimiih~-los tt que itnitasson
sempra nl seu Pdtr6 cii els tres
*mors que duraut pa vidii oin-
pliren sou cot: I'ain.~ a J a d s
i H Maria, Ibamo: a lit priresn
i l'iiiiior nl treball.


Et decaprespre H les t res i
mitga auareo compnregueut
totes las agrupacions t~scoIars
a m b SeB respective3 bauiieres
H I'Aveogndx del Fwrrocarril
Bout havia d'organisarse la
rilauifesiacid iufrtiitil . Utra
volts alia la Baudr de md.
btca eElarmonica Mlresauttn
rbmp6 vlnb I'iotrodncci6 n
1,Himus a l Arbre'. d'cn Pol
i tots eis escolars el caiitareri
axb a~et/rnpaoyan~eut da !a
b a s h citada.


Tot reguit s 'o rgauish l a ma-
nifestaci6; rompieo la I I IB~XH
el8 tamborers de la bauds,
regiiien dePprBn els riiiietv de
I*eseola Parroquial i eIs de k s
Mnnges de Ctiu More? tvis u-
riiformxtr; dermra ells el de
1 Eacola de Saut Booaveututa
dirigide pels PP. Franci a scaus
j derreia ella els de Ins Eseolex
wgicmels amb 80s respectiur


del A I b r e
mestres Srs Feirar i Malis. E n
nlig la BatiCa de milsica cita=
da qu'auava alteruant anih el
toc de passos debler i l.Hiin*ie
ai arbre acompmyaot B uins
i nines que no se causiivdu de
c:uttar i erid;ir vixa. D.+rrei.a
la banda seguia I H iutertnirinble
coa de le.; oiaed: Col-legi de ni-
iies tie Can Morey, Col.legi de
la Caridad i Escoles uacionals
de nines, que dirigeiseu les SL"
D" Margalida Balaguer i Da.
hlargalida Qinard.


Arribats a la sal^ s'aturk
l a mwuifrstaci6 i se csntb I'
aHimne. p r o s q u i t cap a
Sm,t 8 dvador despt6s J'ajiiti
turse H ella les autoriiiats for.
iuant ta Iwesid6trcia. Aq~ies tes
eren: El Sr. h t l e D. luau Vi-
was, el Rf Sr. Rector D. Juao
Rubi el Yr. Jntge D. Antooi
8oli:vellas, el sargent de IH
Giiardia Civil D. Rairuoud
Dim L d e a i el Fiscal D. L'ere
Mwagnes. Formaveo tamb6
part. d'ella, v a r i s . membres
d3 la <Junta local de prim.*ra
eowiiy;Liiba, la Comissib Par.
macieut de 1' Ajuntament,
Bupleut de Jutes, Gdr t i ia CI-
vil , Segrrtaii del muuioipi i H I .
tres elements de viso.


A r r i b a t s a l,esc;ilonada de S.
Snl.vador i mentres st: tocavwn
pasdoblea. 8e cantareo himnes
i dxveii viques, se feu In owpi-
m6uia de 1~ seuibra: un Din de
t!ad:i O U R de les escoles sem-
brava l'srbre i OUR iiina el re-
gava.


DesprBs d'aquast acte, reu-
nits tots elr uius amb leu suto-
r ida t s i public eu !a piasseta de
T r a m o u t a u a del Oratmi. hei
tengti6 lloc I 'acte literari. En
Ell titi prenguereii p r t les ai-
11w F3Btbar.x ? + ! i q d Saucbo
rtc.taat un rtisciivs tittilat ~ L o s
61botes*, %arm Servera Villa.
longa, que dig& la poesia
A g r'icu I s u p # , i Magdaleoa
Roa6elM Maaeanet que reaita


({El pi de Fomsiitora i i w 4h. pintors. Tota 1% eirla estatn sit


ndmeros pa rk el rneetre uccio-
rial D. Audren Ferrer el qual


Ias art3 i l'iudiistrie, la base de
la metlicioa i flus lea pots del
no i t ro baui tct mos v6 del ubre


iirti1tr;rr 1';lmot' dig abres i rsli-
mular a que s'eu%einbiin UlG:tS;
aixb eu ssir t i t geueral, p e i o
aqui qui &am be11 persuadits
dels beneficis qi ie dvueu i quo
cnsi no hi ha cap puut yna uo
n'estiga pie i qiie Ips estitnrrm
en ddiri , la h s t a Iia de t u i i i r
el fi de festetjat. H iin s c r taut
beurfnctor de I'licirnatii !at.


Els a i bras repreitmtcrr pm-
sia i or; son font d'inspirncio i
eout de riqiies::. 1)~jmo.ztt l ais6
prac t ica ineut ;%nib els :~t ' . )~os
qiie desdw aquell p n u t RO do-
ruinaven qu'ornplrn tot:l 1 . h ~ .
mosa rail ai tauenca i l a uerm
circutidaut.. Alallorca treii nna
gi'au tiquesn d d seii arbolat i
fins part. & I trivime re t i vou-
re eu la re t l i l l n t t t k pituoraines
d'itmet.lers florita i ret,orpuilt.s
soqnos J'o'iiveres IriiieirRries
q U 4 hall Pi's& 8U tdt?Sdal


crc1i.
iic;tbi aiiiinant a tots perq:ie


cada nuy celehriu aguesta fc'lta
atnb inss entussiasine demos-


ci6 qnc deu h i imr de tonir tot
ciutad6.


Despi4s d'aquell ;icio re can-
t6 iiua salve a i i l Verge de 8.
S;tlvil~dOr d i m 1'~r'titzri; to thorn
desfila per devant I:1 s e w Vene.
randa iniatge i novament s'orga-
nisd l a manifestacI6 que ana a
disoldrer se a. la S:.ila aont foren
obsequiats tots eis alumnes
wnib pa!l.tes, w i n tii!iibe h o fo.
ren ainb el!es,amb siic i x~girros
els niesti'cs i aiit<J;.id:lts.


La fcsta result;i nnimnda i
niolt ag; ndosa.


Don. m l 'enhorabona a. tots
'quants hei Ipreripuei-en part i ai-
daren ai seu esplcndor.


tl'l1l:t h H V ( ' r lebUd;t 1'sdUCa-


..I .................................................................. ~ ...................... ,: ........ i.............. ...<..... ............................. p...:...


Diumenge passat tengue Iioc a la Sa!a la mid3 dels rnossos i. !a reviui6
qui preseiltaren motiu o que hati &tat ex- de moliuc. Els d'engaang


cluitsson.
Num I - Andreu A'za1161-r I? hi
3~--hliqucl Ariigues de 5u.i ;\sioya t iy de viuda.
5- iWoni Cnnet de s 'Xuma, alega defec!r fiiir, peub elderlacen.,bd.
6-Miqual Caner, (a) Xaret, liy de pare xixaiiti.
7-hfiql;el Carrh Qe Son Duc, alega defecte fasic i cl declaren b6.
8-Nicolau Carri6 Ue Son Due tarnbe alrga defecte Eioic i el dcc a l w i lid-
10-Antoni Esteva (a)Nonga pr6fug es a A r n e , ica
17-Climrnt Flaque1.de s' Aumela, prbfug es a Arn6rica.
2L-laurne GarauKevuiI, f i y de pare xixiinti, (unic qce 110 s@iguJ f i r -
mar.
32-Antoni hlcsquida Telebart fial d i viiida.
33-An1oni Nicoiau RutigJeta prufug;; e; a America.
31-Antoiii Palou. Te un germ& an es servisi.
37-Niquel Ray6 Waisrt ioutil.
42-Juan Sancho Corp; prbfug; es aAm6rica.
45-Jeroni Seria,poble inhtil
46 -Antoni Servera es a Bxcelona
48-Antoni Sureda I'olet iuutil.
9 -]aurae Terrassa, des Pont fill de viuda


1'. STug. es a hmhica


Bllat de lcs Indies a 3 3 ' 0 0 ~ . es IUOkg..
Gaihes a 1'7Osa telm.
Pollasires 1'55. id.


Blal a 8 ' 5 0 PIS S A cortera.
Xeixa a 26'50 PIS. id.
Otdl 1i;aliorqui a,lQ OOid.


B foresib a 18'50 id.
011s a 210 ~ L S . sa dna'. I :, Civada mallotquira a 16'(0 iJ. > Ioiastera a 15 50 id.
A dins apessla derenh h i fet un
temps de molt de sol emper3 diliuns
d? nari que entraren a nes ntes de
hJars ja c o m e x i amb una ventada
iomensa que cuidavd a devaliarlcs
brrnques dels abres i divenres a d e -
milnt ro'gdia sorti una anigulada 6
SR tra:nuntana i parrixia que havia
de fer una bona sarb, per3 tot se
cowerti e,! vent molt fort i ha iornat
quedar ben cbr.


LI t d r i es :noit seca i eis sem-
brats pnteiren moll; principa!ment
per le5 terres prrmes; e5 IO! sec. A
dins nluesta desena mori amb rrsig-
nicib dz santa Sol- Catalina Adrover
d~ hlonscor en CI convznt de les
inmges ITrancibcanes Tz.iia 33 any
Li h e n sna acompaiiy.ii.la a !a qual
v n acudil-niolta geut.Ust doni molts
de a?ys de vidi a Is seva fmiilia
per pore prexar per la s e v a Bnima.
AI cel sia
Ii< vengut d e Bones Ayres son


Paic del noslro suscriplor de I.!e-
vilnt do D Antooi Servcra Barcel5
que fcga do. anvs liei era.
B:n vengut sia.


CAIGUT


13ij.l:i; el joveiiet Liui (a) Bot6
5e p a s e t j a w mnb sa mdquina
caigne fent-se un parey de fevides
i:nportants; l'kigueren de d a a case-


13 nocciesva per be.
-L' ani9 d? sa Kesclb cons-


trut'is w a rasa an e% earrC de
Prre Aiitoni Servera. Li fa les obres
la c >mpanpia de mestre Tomeu MP-
rine. i fao moita via.


En el nostro pob!e art: 8 ' ha obert
u n a!tre taller de brodadores an es
caw6 des Fanc: a ca don SebastiA
Pistora 1i.G va'i mo!tes jovenetes
i els vesprcs s'apleguen totes a1 SOT-
tir fcnt uoa vult3 pri i,ob!e totes
plegdde3.


Corresporisal


REGISTRE
NAIXEYENTS


Did 27 dz Febrer-Biatrio Sure-
. da ,41zarnorn, fia d'Antoni Llo.
vet:1 : Riatriu Cam,a.


4 de nial-q--Francisca Lliteras
Surecia fi~i d 'en Jusep Tort i de
i l i t BRibara Galnnia.


6-Miqael Sancho Alzatnoi-a,
fiy d'en Pere Blay i n'Antonina
Cania.


MOKTS


Dia 5 JC mnr~.-Margalida Pas-
cir;rl Llull esposa den Fztstev
'Noif, de 50 irnys, de Tubercuto.
5is pu!monai'.


Matrirnuni no s'eu ha celebrat
'cap,


RELLICIOSES
.',' *'.P&RROQUIA I


j;


Diumenge pnssat sortireu
de,ir Parr6yuia-els . . niur i nines
grana de les eacoles.


El pr6riw. diumengs toon
fer sc, la Comuui6 ,general de
Ies R y e s de 121 Puii~sima.


E! 1natei.x din !lei ha t amid
Ofici nnib orpie, per esser cl
quart tiiumeuge.com tamb6 hei
ha Exposicib C O ~ a Dominica,
amb process6 de reserva.


DE CB
MEr EOROLUGIA


Verttidwaineut PI temps ve
demostrant haver eutruts en el
mes de gars; uo 112 fat casi
cap din germ& icolca clia do sol
calentis~ini; a!ti.e;8dies amen:\-
ssxdors do gluja que 110 art.ib:i.
+a it caure. Divetires a niig
dia semblava que p'ouyia i sols
feu quntro gotes; al capvespre
SB povA de vent q u o diirnut I:\
primera ni t teuk carikter d o
fib16 t d era la forqa 'amb que
bufava. D'allavd euCB h dies
d'esti u.


AGRiCZLTURh
,


El camp tci moit-s topadc's.
La moltissinla f ~ o r d'nmet1r.r
qu'esclatb euguany i t-s timat-
lons que d'ella nasgnereii fei
en coucebre u n a b m u auyuda;
porb una gdatin pi'imer+nca i
la ftiriosa veutada de divenres
pa.wat li feren u n port de ma);
s' eu duguereu moltc!s d'
amatlons. ,[I, Deu mospuard
de m6s. I . Tumbi: quedarea.
corn escaldrtr els hispros que
vnu chikueot mistiis sense fur-
sa per madurlcr.


CARRO-GIRAT


Dia 3, devaut aa tautera
d'en Xepato, hei gira cs carro
d'en &teu Julisnet carlegat
de doues i stlots. Veutnrosa-
in& no hi hag116 que Ilatueu-
tat. mSs qnc el retgiro i a1gout.s
peladuretes.


MORTA


Dia 5 meri sa mestreea del
Fuster Nou Mauacoti, que feia
molt de temps estcrva malalta.
A I cei sia.


GRAUEDUT.
j . * . .


~a ti.ob;r griviaimir iP. cat&; '
lioa Tous (a) TO~?ZSISSB, ger


nmns del Mestre nacional de
Lluclimujor D. Pew. Per sa
gravedat li foren administrats
els Xta. lagramenta la setmaua
passada i encnra qiie la ma-
laltia allarga, son a t a t de gra
vedat no deixa conoebre girire
esperauses. Deu li aiudi.


VMTA ti LE9 ESCOLES


Arui est4 visitaiit les escoles na-
cionalv de la noslr.1 vila, seguint
desprls per 11% delnc%#:Ja Comqca
I'lnsgector en cap d: I" enseoyansa
D, Tuan Cap$.


, , '4 . , ~-


AGRAIh.IFNT


liicborem oportunameut una
tarja de couvit de la DelegaciG
de S116er de 1' cAssociaci6 per
la cuitirn Maltorcar per‘^'"
Bomenatge pdstum en m&n&
ria del mestre Joan Alcovar
que se celeb?& dimawes Qa,aftsat
en el 10cdl .La Uni6nu. Agruim


.l'ateucio ti'aqiiella DulegaciO i
de COP ens adherim R acte tan
inerescu:.


Los PELIGROS de


L A ~ E R N I A
Radicalmente suprirnidos -
sin nroleslia, ann haciendo
10.9 nids p e s a i b s fi*abajor


POSITIVOS E INMEDI4TO3 son 10s
tesuliados obtenidoc Con 10s aparatos


C. A; BOER, como lo pruebm las ns-
mersas caitas ya publicadas de las
persbnas que, agradecidas, enaltecan
10s efectos ben48cos y curativos de
metodo 2, A. BOER.


TESTIMONIO DE CC!: \CION
, . . . E l , . aba'o d . firmado declara que a pesar
de.wS aiiosy merced a 10s aparatas
C . A. BOER, se ha curado de una hernin
que padecia durante QUINCE ANOS.
Diclios aparalos $0 le molestaron nunca
y, eo prbeba de gratitud,autoriza la
publicWibn de este testimonio.


hrnau Ferrer Malloi, Calie Bar1 ac8
de Dalt. 8. PETRA (Mallorca) 25
ago840 de 193.


Sr 3. C. A. Boer, 24 lunio de 1925
Muy Sr. mio: Con verdodero plncer


le escribo para darle 20s grocias, fires
6010 con cinco meses de segrrir el
metodo C. A. BORR y continuando
10s pesados trabajos del campo, se ha
curado la hernia que padecia. A .mi
edad, tengo 88 ados, no creta posiblc
llegGise a czuarte. Le reilera lasgra- cfas 3. .. ,... .~ ..
.~.&rjb p ] ~ & + ~ ~ ~ : i ' - ; & , ~ ~ , 92


L&@& (Maliorca)


odsecuencias 3e ias H E R N i k , visitud
al Sr 0. A. EOER en:


Palha, martes 9 y sBbado 13 de
marzo, Hotel Alhambrk.
@Sine& m'i6rColes IO, fori da OIi
ver.


Inca, @eves f l , fonda Bspatia.
Manacor, vierneb 32 cS&o basta


mediodia) fonda Felip.
Aparotaos, del, Brie Mtdica perjeccia-
ados: piernas artiflciales; COPS& co-
rre:tores' y reformadoris de ta'esco-
riosis, ciiosis, Mal de Potf; Obesidud
Evenfraciones; Desviacibn de 10s 6rga
nos de la mujer. caida de la matriz. ri
5a libre, etc. Hidrbcelei v IricScels


layo, 60 l~.-Barcelona.
C. A. BOER-Ortop&Iic>.-Pc.


La Rad iotelefonia
Est& avui tant de m.xia 1:t radiotelefonia qut Zasi totes les persone


.que dispose3 deltenips de diners i de gust tenen rnontat el seu spare1
pel qual estAn en constant comunicaci6 amb tot el moo.


Altres qni no s ,han pogiit gastar un milenar de ptes per posar-ce un,
tenen moites ganes de poseirlo. Per aquests s 'han publicades unes
obres qol t senzilles que-.ks ensenym+de ronsbruir-se e*- -.*parel
arnb,mntxlts,pocs diners i pets qui j;L?I-tehe.nr altr-es cihreatsr,wa.@donen
11. coneixer; perfectaineiit- el seu mecanisme 1 fes'it.lusira per ca
d'averies o innowcions. .-.I


Per tins i alti-es creim que s&h& gran pri;fit -zehre qu'existeixea


Lps Fiindawientos Flsicos de 2n Rndbt6.cizica
les siguents obres que les puden il~lustrar en zquesta matdria:


p& el Df: D,' Guillem Spree
Colecczdrz de moittnjes -Pe> e. PFeu 4 pts, .
La KadioteZefoitia sie Xnestro--Per Cat-les Schonbaner-Preu 3 .
Ptes.
Mumrnpde' woiitajcs y ejercicios prcicticos par# ~afictoitados per Con
rat MeisterKans. ,. , : : ~"


Qualsevol d'aquestes obres vos servira a p r e u ~ d e cataleg la
Llibreriil Escolar i Relligiosa dArtk. , .


PI RQTCCNI'A SPII\lOSA
- Nuevos progra:nis para RAUILLETES D 2 FfJBGI*


. ARTIFICIALES propios para fiestas particuiargs, de *barrio, jardiacu
ec. etc.


Novedad en FUEGir'5 EL&CrRIeOS de gran esplender y
nvim de fwgo @lateado y dorada.


FLTEWS JAPONESEMOrlETES REALES c ~ n cabelka
i jl Coh- .s de hoaor-tohetes dl6c&cos&CoheteS &oondiaag


1 , S i ' _1 ' .ohh-tes r salts' cion l iurh dorada y pldeada. '.
1BlreCm Art%, Taulwa, Dj
Reservat per en


6VOLEU ESTAI! BEN SERVTS?I


(A) ROTCHET
te una Agencia enfee Art6 i Ptllma i hei
va facia dia.


classe d'encirregs.


A t des Centro Fsru~scBntic.


Serveix amb proriditut i seguredat t,ots


Direcci6 a Palms: Harina 38. An e8 eos.


Art&: Palms n O . 3 .


~ u i l l ~ ~ B u j osa (a


D. 4 a
Qiiatre Calltons, 8-ARI'A


To oiis de primeta i segons clmes a


Serveix barrnls de 36 litros a domjcili.
preus acomodate.


VENTES EN GKOS I AL DETRLL


TC A


CUEVAS DE ARTA


SERVlClO DE CARRUAJES
ID&


E8ARTOLOME FLAQUER
(A) MANGOL


A todas lm lleg'adas del Ferrscarril hay
ceehe $l@parte direct0 par& Capdepera y
Galarratjada de estos puntos sale otro
para toda9 las salidas de tren.


Hay tambidn coches disponibles para las
Caevas y viajes extraordinarios.


-


~ R E G C I Q N : 4 OULO, 1.


Aubmbvils de llogaer
DELS GERMANS


SARD (A) TERRES
A cada arribada de trea van a @stacid.


Teueu Yervici combiuat ami, el Ferrocarrit.
v~~~~~-


Escursions a Ses Ccvt-s,Calnrraljada i dernCs
punts d e Mallorca a preus convenguts.


DIRIGIRSB:
Carre d'En Pitxol n.'8.
Id Son Servera n"29 1 A R T A *


Ensairnades i panets
PANADERIA Victoia


En iloc y e tiohen mill6s que n la


E S F O I I N N O U
DEN


l i q u e l Rnca Castdl
A sa botiga hei trobareii srmpre pans


panets, galletes, bescuits, rollets, i tota
casta de pantfcrria.
TAXIUJC sx X E C V E I K : ~ I ~ M I I, r


Neiedat, prontitut 1 econoinfa
DES1"IIG:


Carrer tk? ?'cLitI?a 3 h a . A R 7'A


Grandes Alrnacenes
San J o s e


D B


Vda. Ignacio Figuerola
- l =


IHOY, COMO NADIEI
deralla en precios, esta easa, todas 1as


QRANDESNOVEBADES
UWOS alma cen que ticnen en grandes existenclas


TODC) LO QUE SE REQUIERE PARA


VESTLR Y *CAL;Z?
v rliir venden inas bararo que nddie.


Telefono 207 I Precio fij3
EsTA CA.S.4 NO REME SUCLIRS&LES


D E


RAFAEL FELlhl BLANES
CALLB DE JAIME I1 n." 39 a1 49


Palma de Mallorca
SASTREKIA PARA SESORA


Y CABALLERO


ARTICULOS Y NOVEDADES


PAQA VESTIR DE TODAS CLASSES
x__- .~ ................ ~~ ........ ........ . .~... .... ~~~~ ........... ~ ..... ....,.... ~,.. ,.. ~.~...


GRANJA .BARCJNQ
~.


PER TOTA CLASSEDIAVIRAM DERAFA
CUNIS, CQLOMB, ALIMENTS ESPEGIALS
PER POLLS, 1 PONEDQRES, INCUBADO-
RES; ANELLES. PLANS I CONSULTES.


4) CeYWsEt @- IVI 0 L.WRCA


AGENCIA DE ARTA A PALMA
I VICEVERSA


D E


ANTON1 GlLl (A) COMUNA


BME.FLAQBDER(A)MANGOL
Y


S E R V l C l DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA
DE PREUS


ENCARREGS A DOMICIL1


Pdlma - - Banch d e Sol i , 24
DIRECCIO Artft-.Can Mannol. Anmlo


de varies classes i preus


SE'N TORRA CADAEDIA


Venta en la botiga de comestibles d'err.


JAUME CABNER
ANTON€ BLANES


.j
,8