Dissapte 19 de Maig de 1923 Nlim. 199 PBEW A rta. Un trimestre. . 1'3 AFora. Any ,...

Dissapte 19 de Maig de 1923 Nlim. 199


PBEW


A rta. Un trimestre. . 1'3
AFora. Any , 7'00
AlExtranger. Id. . low


NBmero solt
10 CtS.


Redacci6 i Administraci(6
Quatre Cantbns, 3
ARTA (hlallorca)


--


*
SETXANARL CATOLIC MALLOKQUI


* II --


Ressenyib del homenatge a1 mestre D. Segin Diaz Cordero CE-P-D.)
El passat diumenge dia 13 tenguc!


lloc el solrrnne aniversari de la mort
del qui fou mestre nacional d'AttJ,
cosletjat pels seus antics almnes. Tots
.CIS icles foren celebrats amb sencille-
sa si, per6 amb la galania que'scau
als cors jovenivalr quei'l patrocinaven
i constituiren un festival qne recorda-
ran scrnpre amb simpatia tols e15 qui'l
presenciaren. Perqrt se puga guardar
com a dada en I'historia de la nostra
Vila en la pagina dedicsda a l'instrucci6
kolernpublicar-ne una extensa ressenya
pa I'importhcia que a tal acte conce.
dim.


El diwapte les Ires campanes toca-
ren de mort a ies due$, a les quatre i
a1 hora baixa, coin en cis morts de
priniera, i en la vetlada se feu una
Crida conhdaz- a i pobie a I'ofici (12
I'oodeml i ai acte necrol6gir: del
capvespre en el Teatre Principal.


ofici


Ei diumenge dia 13 a les vuit i riiit-
ja comensi a l a f'arroquia I'ofici
en sufragi de I&ima de D. Seg6n
diguent-se de blanc, ja que en diumen-
ja la rubrica no perinet dirse de negre:
El celebrant fori I'exalmne Rt D.
Andreu Caselles Pvre, ajudat del?
Rt D. Frmcesc i D. Josep Fu5ter
Pvrcs.


Acabat I'O5ci. el Cero parroquial
$nl drvant el tiiwul aont c i i v ~ i u n
Mircrrrc i UD Kespons.


Hi assisti motla de gent esp&al!ncnt
homos.


El t i m u l que s'iravia aixeckl en niic
de la lglesia era exlraordinari. molt
elegant NI mi% de l a scua Senclllesa
FA formaven ,tres cossos cuberts de
negre amb una creu blanca; en ejs
quatre costats del cos de baix hi hrvia
quatrc hermoses corones. En el d'en
mig hi penjaveb unes orles de gassa
bknca, posadcs anib art, i del de nies
amunt hi perijaven Irs banderes espa-
nyolr I mailorquina, una a cada costat.
Voltaven el tamul dotze .banquetes
amb kinks alhes atxer formant tot un
h m b conjunt, que tothorn alabh.
El fcren les Monjes de la caridat.


Maalfertaclb


I Acabat de ca:itar el Respoiis 1'.
Ajuntament i 13 Coi:ti.i6 organisadora
qll'havia preridd el dol s'encaminaren
Cap a ea la Sra. Viuda del mestre.
k e r a Clis segula una muttitut de
bOnw I jovcnels, qu'hauria estada
#&& DO@ -a# t1 el fbl de 160fici


per una confusii, no hagitesen sortit
molts d'asistents.


Arribats a ca la Sra. Viuds En Mar.
ti Gili li dlgue:


Cam a . membrc de ia Comisi6 or-
ganisadcra de I'homenatge p6stum que
dediquen els antics aluinnes avui an el
seu plorat esp6s D. Seg6n Diaz Corde-
ro he rebut I'honor gran d'esser el de-
signat per la Cornissib per expresahi el
sentiment un-inim que a tols mas ha
reunils.


Encare, idb, qoe I,? designaci6 haja


recaiguda CI el in& humil de sos dei-
xebles, la rkbiga com a expressi6 de tots
Son molts eisqui s'han sumatsanollros.
A terres lluiiyanes, per varies nacions.
d'Europa i fins per les Arneriques hi ha
cars qui bateguen al unisson amb eis
nostros, i recorden sempre a1 mestre
qu'l-lomini el sfu enteniment anib el
raig potent de la seva ensenyaasa,
per6 niCs que mai avui amh esperit
se trnhcn amb noltros i tenen pr~seiit
ei nastro fsiiiiiat mtstre.


ICn nom id6 de tois CIS seus antics


D. Segundo Diaz Cordero
olurniies, aixi aoseiils corn presen' 1'1 . ' I C i l
nom de tot cl pobie d'Art4 que s'adhc-
reix an aquest hoinenatge rebiga V. e!
mes expressi I sei i t i i i ier i t de condo!
iservcsqui aqucsta maniiestacici, de b?!-
zilm damurit el seu cor a n'aqui desit-
j a m que Deu li doni molts d'anys de
vida per pregar per la seva 6nim3.


He dit.
Acabai aquest parlametit an4 desa.


1at.t la concurrencia i a1 final els nins
de le5 esooles nscionals,


Tarda Necrol6gi,ica.


A Ifr quctr:: i mitja del capvespre
en el Teatr? Principii hi tengui: lloc
la sessii, iiecrolhgica anuiiciada, per
fer I'eixrega deis quadros amb la
iipura del mestre i( les ' escoles nacio-
nak.


L'esceoari agnreixia molt ben adornat
Demunt el ions negre h i penjaven eis
das quadl-os anib drres grans aniplia-
ci6ns fotografiques feles pelfotograf A-
mer dePalma ornades amb riques vases,


Just baix hi penjava una corona pima
i baix d'aquesta n'hi penjaven quake
m&s petites. a baix de tot hi havia una
corentena de canastres pleaer de flora
que'ls nins de les escoles nacionals
havien duites: com obsequi per posar
a h seus peus.


Presidien Ies tres autoridats Rt.
Sr. D. Juan Rubi Rector. D. pan
Casellas, Batle, D. Antoni Solivellas
jutja, i'hjuntament i la cornissib orgr-
n i s a d o r a.


El Teatre estiiva pi6 vegent-sc mol-
tlssims deis antics alumnes de D.
Segon.


Obert I'acte coinens& a porlar I'exa-
lumne R t Sr, D. Andreu Casellas Pvre
el qual feu u n brillant discurs. Dei
q d pobl;ca!l UT. palit extracte SVfrrta.
deraincnt einocionat- d i p 6 - m'-
aixec per donar comnssnient al acte
iinportanlissini que a i i m a celebrar.
Aquest acte ti. per object? Iipxmw la
ineciioria, derraixx les precioses flors
de la gvatihit deiilunt 1:s cenres vene-
i-nrles dw,uei! qui <dlutant 21 a n y va
(ssrr mestre nzcinnat d ' q i e s l a vita
iJ. S@i Uiaz Cordxo.


t'els detil& meinbres qui co'npoiien
la C o n Oiganisadora d'aqeest
1Hmer.atge p3stuin v a i g m e r jo
designdt per posar de rrlieu I'acte . que
cstam celebrant, i la f ip ia del mal-
hrurat rnestrr, a i iliateix t fmps que
per fer eitre;a d e i x u reciato a15 dig.
I!/ssimS niesires n.hcioirals d'nquesta
vila pcrque l e s r:oi-!.oquin dins le3
seurs respeclives escoles.


Eli quzii! a1 primer me sent incapds
de fer-bo aixi corn desitjaria, per aixd
v;'ig a doliar a! st.@?, fidel cumpli-
c e n t :


Dignis,imi niestres nacionals de
aquesla vi'a:


En no:n dais atilks aluinnes del qui
Lari;b& fou mestre d'aqui i qu'ara se
lroba j a a I'allra vi4a ont es etern
el rep& i perpetua la l l u m quehi brilia,
D. Segbn Diaz Cordero, vos fas ofrena
del retrato d'aquest mal-haurat mestre
perque'l col-loqueu dins les vostres
escoles, a fide que son recort se per-
petui entre'ls presents i futurs escolars.
Ei seu cos es mort per6 el seu esperil
roman i romandr i ben viu dins cada
un dels seus alumnes.


Ell scrP el qui 10% in for mar^ a tot5
i la seva onibra angusta presidiri tots
els actes escolars :i nigu podra dirigir
cap ael l la seva mirada sense que
aguaiti ais s e w ulls una Iligrima, la
llarima involuntaria qu'Cs el segell
de la vertadera glesria i del vertadtl
am[.
LLEVANT i
Lu


2 - *
Senyores i Senyors; aquest acte


qu'estam celebrant no pot menys de
Constituir un aconteixement que deixa-
r a imborrable recon, perque se crlebra
baix la presidencia honoraria de Irs
rutoridals d'aqursta vila que amb tant
d'interes i patriotisme son seinpre, els
primerr quant se tracta del ben estar
del nostro ben volgut poble de Ar-
t i .


Actes coin aquest fan obrir el cor
a I'esperansa. AI contemplar aquestes
esplindides nianifestacions de vida
popular L'oplimisme s'apodera del nus.
tro ejperit i un no pol rnenos de pen.;&:
Art& no pot morir. La Vila encastellada
la Vila de les cacarics del Rei En
Sanxo i del Rei En Pere I V , la Vi la el
nom de la qual es pronunciat anlb gio-
ria mbs enlid dels mars degut a les
seues entranyes maravelloses, la vila,
en fi que te per palrora la Verge de S'.
Salvador, forsosamenl ha de despertar
del seu somnl i ha de voler conquistar
el lloc que li correspon enlre els poblzs
civilizats.
iOh mestre! En nom dels vostres


antics alumnes, dels presents i dels qui
viven mcs enria del ternie d'ArtP en
nom de tots els fills de ia nostra V i l a i
en el de la Comisib Organisadora de
aquest Homenatge @sturn, io vos sa-
]ut, Anima generosa. Ills vostres sacri-
ficis canserven tots els seus drets
demunt el nostre agraimenl; no borra.
rd s'olvit la memoria dels vostrus ni&
rim, sin6 qu'el vostro nom pronunciat
amb gloria dins el nosfso terme sera tra-
mesp les generations fuiurcs mentres
que I'agrairnent ria contat com una
virtut entre tols els fiils del poble de
Art&


I VOS Deo etern, just remunerador,
donau el descans etern, si encare noli
t k a1 q u i avui excita el nostro dolor i
165 nostres 1:igrin:es.


H e dit.


6%
Acabat el s'eu parlament que fou


rebut arnb grans aplaud:mcnts per
la multitut s'aixecb a parlnr el
mestre nacionai D. Andreii Ferrer
D,rector d'aquest setmsnari' que
diguC:


Faltmia a un dels mes sagrals
derers que pesen demunt el cor hu-
ma, la grati:ut, si en aquest acte,
per mi altament emocionant, en
que s'exalta a un company de pro-
fessio que fou al mateix temps mes-
tre meu, no ajuntas la meva veu a
la dels demes antics condeisebles
per honrar la memoria del conipa-
ny, fidel cumplidor de1 sea deure,
del mestre incansable que a raig
ple. durant un any abeura el meu
entei.in\ent I agullona la meua vo
luntat.


Corn a on dels mestres nac;onals
d'aquesta vila que ha pogut . apw-
ciar I'estiniacid de que sempre fou
objecte D Segdn de ?art de tot el
poble i al mateix temps corn a antic
alumne seu, i per cert el primer que
la seua ploma inscriguC en eis re-
gistres escolars, permeteu-me que
Vos fassi algunes consideracions
per justificar la celebracib d'ayuest
homenatge i vos doni els quatre
punts principals de la seva vida.


Qualsevol altre podia f e r~hd molt
millar que jo, per6 no he volgut que
faltsls la meua veu en aquest himne
qu'arui li canten a chor sos antics
deixebles, he volgut cercar dins el
r\lstic verger de mon pobre cor
unes floretes per engarsar a l'es-
plendida corona qu'avui entre tots
@i$m a,"B merqorie.


***
D. Seg6n Diaz Cordero v e z t la


primera llum a Salamanca el dia 11
de Novembre de l'any 1%5.


Fill d e familia pobre, no conegue
les mollors del benestar, i la iirces-
sitat de pensar prest amb els medis
de guanyarse la vida, li esperond la
actividat fins an el punt de que tot
guanymt-se el sustent quotidiii,
cursa la carrera de mestre d'escola
fins a obtenir e! titol normal. )ore
de moltes disposici6ns i gran vo-
luntat, obtenguts els titols no de i r i
d'estudiar i a l'edat de '26 ariys
aprofita l'ocassi6 de trobar-se a
Lleida per pendre part en leu opo-
sicions que el Rectorat acahava de
convocar, en les quais consegul el
n: 1 essent nomenat mestre en pro.
piedat de la Vila de St. hixrii de
Malda,. en la mateixa provincia.
aont visque quinze anys mo't esti-
mat de tot el poble el qual li ronce.
di importants aumenrs voluntaris
sobre el petit sou qu'allavores te-
nien les escoles cl'entrada.


En aquell temps, als niesti-e? que
voiien ascendir e n sa carrer a la llei
10s obligava a camviar de poblacid;
i per aquest moth , renunciant nIs
auments que tenia vengue a la nos-
tra vila en concurs d'ascens pren-
guent possessori de la 2.' escola de
hins dins el claustre del Conrent,
el dia 15 de Maig de 1897.


La major part dels presents re-
cordareu de segur les circunstan-
cies en que a r r ib i a la nostra vi!a
D. fegbn. Yescola publica havia
caiguda en cert descrtdit devant 11
poble. A ella hi anaven dnican:eiit
els qui no-podien disposar $ u n a
peasem mensual per pazar un NW-
tre particular, i s'hi r-nvidven e!s
nins petits, jus! qiiaqt hav!r.n de
c-usnr n0:4 a les mves , i aixb,
sense x-aii~e jperania de que api-en-
gues5en res. Desde la jubilaci6 del
mes:re Rt. D. Gabriel Garcias P v x .
(a. c 5 . ) l'escola 1." anara de mal
en pitjor, passant l l a rpes interini-
ra:s que ma!metien i nuuientaven el
descrddit de l'ensenyansa del go-
vern.


En aquelles circunstancies. au-
mentades amb la fama d'alguns
mestres yrivats, corn D. Francesc
Lliteras (a) Nonga i altres que coc-
taven en sa matricu'a a la plana
major del pohle. arribi el mestre-
D. SegOn Diaz, q u e dins pocs mesos
s'hague captades les simpaties del
poble, i per la seua activjdat que
?e feu pi-overbial, logrtl en poc
temps aunientar tan extraordina-
rianient sa matricula qu'avui encn-
re a1 repasar sos registres, u n s'nd-
mirade com podia ni atendre al
orde rant sols.


De la seua vida aqui, n'he de dir
poques paraules, j a q u e a la memo-
ria de to!s est& Tots sabeu que
cousagrd tota la seua actividat. tots
el; seus amors i totes les seues i lu .
sions a la tasca escolar. Aixi se
capt i l'apreci general i ell pagant
al poble amb la mateixa moneda, a
pesar del elev-at titol que pusneia i a
pesar de'que, pels anys de ser~vicis
que contava, podia haver ascendit
en varies ocasions a mes altes rate.
gories, D o cousenti mai en deixar la
nostra Vila i va renunciar a tots
aquests drets per viure entre nosal-
tres. (No 6s ,ver que just aqnpsta
demostraci6 d'afecte a la nostra
Vila i d'amor als nostros nins. seria
mts que ruficient per justificar I'ho-
menatge que Ii dedicam?.


Durant vin'iun anys exerci aqui
con niactste~t, no baitent per refre-
dnr la seua actividat, ni'ls contra-
temps, ni I'indiferencia amb que a
temporades fos mirada la seua la-
bor esco'ar. Persiati en son pesat
treball, any derrera any, fins a con.
griar uua malaltia que tots pre-
veiem la f i fatal qu'havia de tenir, i
encare que tenia dret a la jubilaci6
per r'edat, i a pesar de la malaltia
que minava s'existencia segui sa
vida laboriosa entre la multitut 4'-
infaiirs que a s'escola acudia, corn
a reci-emt-ee d.2 viure entre ells.
Aquella malaitia li causa la mort,
ocurrint aqueixa el dia 2-1 de maig
de 1918. Tengut una mort digne del
mestre. Despres de rebre ek Sants
Sagranlent; I ja prbxim a arrikar
31 derrer instant. se despedi del mon
arnb aquest? gr5ficn i concoladora
expressi6 que tots voldriem poder
pronunciar en la del let-a hora: Veig
que vaig a morir. per6 mor tranquil
perque crrc h w e r cumplit sewrre
amb moil dever.


Els pob'es tenen instants d'encr-
vament en que encare que senlin
son incapishos en un moment donat
d'expressar el sentiment de que es-
I an posseits, mo!tes voltes per falta
d'un rapdevailter que prengui h i -
cia:iva. Tal soccei en la mort de
D SrgCn. P.companyaren ses des-
pu!les inanimadrs els nliis de k s
escoles i aiguns amics del mesxe,
per6 ni les autoridats ni el poble.
sapigueren en nquelle c ~ 1 s i 6 orga-
nism I C manifestuci6 de condo1 que


:id.i . Pcr nisd. el
qui te Ihonor de dirigic-?os la pa-
raula s'en condolKae desde la pren-
sa diguent que7 pubie quedava en
deute amb el ineztre i aqwst deute
es el que 4 iniciutiva del tan bon
amlc corn excel-lent patriota D.
Jilan Sairlio Xiquel avui li pagani
I la r~arnent , Eis qui foreni sos dei-
seble.: i deixai-em.ja fa aiiys I'esco-
Is per a w r a guanyar nos la vida
amb el nnctro treball, q!innt hem
coniensat si tocar els resuitats de
I'ensenyansa reboda. q w n t hem
comensat a tastar els fruits de le-
llevors que en la nostra iiitel-ligen-
cia de petits nos hi srmbraren hem
Kirada la vista cap enreia a cercar-
hi el sembradnr per beneir el 'seu
nom i mas hem trohats amb Ia figu.
r a dcl nostro mestre que rom de
me5 eofoia se mos fa rnts gran, i
ha brollat espontani el mCs vfu a-
gralment q:e mas nioc a retrer-li
aquest honienaige.


Tal volta hi hagi qui'i cregui exa-
gerat. pe: no Eehre trohar en la r i -
da humil del mes!re D. Segnn Diaz
Cordero, aquelles hevoicitats, a-
quells actes sublims qve en Is vida
de certs homos ressa!ten de tal ma
nera. que a rdltes un tot sol d a -
quest; basta per conquerir-los el
Ilorer de la gloria Mes, cal conre-
n'ir que mo!tes v c p d e s aquestes
accions heroipes. engendrades en
moments critics, son producte de la
fat rlidat o del arriscarnent. i no de
la propia virtut. iI quants n'hi ha
qu'han estat objecte d'idolatria de
part del poble, per haver-los sor-
pres la mort en un acte heroic, s i ,
per6 que de sequir visquent, sa
conducta posterior tal volta hauria
erlipsada tota la gloria conquerida
en aqueli moment!


AI meu pobre judici, mes, mo!t
tnes meritories qu'aquestes accibns
tiniques detlii vida, son la continui-
tiit en el cumpliment del dever, la


1 , /* '


Poabomib aqisphda i pwi eclipsa-


da; una Ilarga vida de treball i de
sacrifici duitn a cap resignadamerit
en mig de prir-acions. I'isolament i
i'icdiferencia dels qui podrirn sebre
estimnr tals merits.


Per mi. el major elogi que se pat
fer d'un homo es poder descubrirse
devant sos restes inanimats per I
dir-li: .Tu etn mort, per6 el teu re-
tort queda gravat en la conscicncia
de tots els qui re voltaven pcrque
rmb perseverancia has obrat el be.
I aquebt ea e! mfs gran 0x1 que
podem fer de\ mestre 8. Segdn"
Diaz Cordero el qual durant vint i
un a n p din per dia. hora per hora
an8 treballant, incansable, en cI ta-
ller de I'esco!a de la nostra vila,
per irlfiitrar coneixements en I'intel.
Iigencia de tants de deixebles corn
acudien a !a seva aula, per educar-
10s el cor, per despertar ies facul-
tats de la seua Anima, per sembrar
i cuidar el planter que se li con8a-
va.Despres de tants Can75 aqui
teniu 13 fiorida d'aquell planter: la
rnultilut d'antics deixebles seus obli.
den I'aspror que poguessen haver
trobat en son mestre, recorden uni-
cament els trdnguls que per ells
passava, les hores dexces que'is-e
dedicava. els esforsos que per ells
feia, 'es atencioos que les prodigr-
ra, la calor que posuva en tots sos
acres, la voluntat decidida arnb
que'ls msenyava, les energies que
consumia en ies tasques escolars,
i amb tots aquests recorts formen
un bell ramell que tiren ami a de-
rant la seua imatge. Aquest mmell
te up. noin: Agrainent I e: q u i ha
sabut captar-se i'agraiment de tots
els qu'ha tractat quotidianament,
el qui ha sabut treballar durant
vint i nn anys a gmt d'un.poble tan
mal contentadis coni el nostra, i
pot arribar a1 fi de sa vida sense
tenir inink:::, L's' n&s, el qui pot
consegtir ticc'i L.CU rccort s!a ero-
c3t amb espo:itaiiia explossiC pol II
lar ma11 i 2',:nys d?>ti!-?s de la ni&i
es indi:p:.;'u!enien; dijine d'ona gran
manift>tacin de siinpatio i del mCs
pornsfis h.)!nenatge.


Pel- ,.ixb 6s que ai veurr de quina
manera hen respost els qui deviru,
me congrarut d'haser donat peu a
mon amic i antic condeireble D.
Juan Sancho perque proposds la ce-
lebraci6 d'aquesl solemne aniversa-
ri i no puc mencs qu'expresrar.vos
la mevn setisfacci6 devnnt la bri-
Ilantor s m b qiie heii revestit tots
els actes.


Enhorabona dignes deiseliles de
tal mestre. SC cert qiie desde'l eel
aont la nostra fe mos diu que hi
gosa del premi otorgnt als bons,
scnriu a m i a! veui'e els fruits del
planter qu'en vida cu'tivi, corn le
un sonriurc d agraimerir per tots
els qui heu pres part en aquest ho-'
menatge aixi pels petits alumnes de
les escoles actuals, corn pels esti-
mats deixebies d'aqnell temps; tant
pels paies que han empes a sos fills
a contribuir.ki, c o s per les autori-
dats que tambe ban volgnt sumar-
s'hi. I am5 aque?t somriuve d'agrai-
ment {no's ver que tots mos ne sen-


,
!
,..


;


~


tim pagats?
Per6 la nostra satisfacci6 se fa


mts gtan cncare a1 pensar que arnb
aquest acte hermds, no tant sols
contribuim a la seua gloria. sino
que a1 mateix temps demtani bB1-
zem m el cor de la seua Senyora
Viuda que sent en aquests moments
el consol de veure agraits elr esfor-
sos del seu plorat esp6s.


Que Deu nos doni a tots la ditxa
de pveu-rw-lo BO la ~ & r i $ .
Vaig a acabar, per6 abnns per-
meleu-me que j a que teng I'honor
de parlar-vos com a mestre nacio-
nal, en nom propi i en el del meu
actual company de professi6 Sr.
Melis vos don les mes corals gracies
pel recort de D. Seg6n que nos dei-
xau com exemple, als mestres i als
nins, als qultls fas ofrena de la seua
imatge, la que romandrh sempre
exposada en les parets de les nos-
tres escoles perque en tot temps
serves68 d'eslimul per treballar amb
mes intensidat i mes decisi6 en el
taller escolar que 6s aont se forja-
rPn les intel-ligencies i el cor de les
futures generarions artanenqucs.


He dit.


Tot seguit se aixecP el nin luan
Fortesa Picb alumne de la seccib major
de les escoles nacionals el qual con-
est4 a:nb aqus;!s term:s; e a m t molt
aplaudit.


Digiiissima Presidencia:
Senyores Senyors.
Permeteurn.? que'n nom de tots els


alumnes que asisteixen actualment
a les escoles n cionals m'adheresqui
an aqueix acts tan hermbs que estau
celebrant en recort del vostro plorat
mestre D. ScgSn Diaz Cordero per
donarvos les mes corals gracies, aixi
per la siinpdtica lliss6 que amb dl mos
donau corn per la figura que mos tfa-
meteu per eteriia recordanua.


Aquest acte d'agraiment en vers del
'vostro mestre nos ensenya que sempre
devem estimar e s nostros mestres, no
sols durant el temps que r e b h d.eils
el pa de I'iiistruccib sin6 durant tot
el temps de la nostra vida no bastant
ni fins i tot la mor1 per borrar del nos-
tro cor la seva imotge que mos hi
qued4 gravada durant I'inlantesa i ha de
perdurar eternament.


Enhorabona, id& De part dels meus
condelxebles vos felicit, :per aquest
acte tan herm6s que celebrau ivos
don gracies pel quadto que inos entre-
gau.


D'aqui en d'avant la figura del mestre
D. Segbn Diaz Cordero que vetlava
per initruir-vos a voltros, desde les
parets de les nostres (.stoles presidira
el nostro estudi diari i per a sempre
vetlar6 el nostro trebay; i a totes hores
nlos semblarl tenlr dos mestres: el qui
directament mos dona ensenyansa i


; educacib i aqueli mestre vostro que
en esperit nos presidira i cede el ccl
mos estirniilara a esscr niks actius, mes
fen&, m&estudiosos i mes bons atlots.


.


He dit


En nom dz tots els antics alumnes
residents en la localidat s'adheri al
acte en Juan Alzamora amb aquest
discurs :


Tem a ser la nqtn malsonant d'a-
questa solemn- fests. Els meus es-
cassos coneixements. no basten per
pore parlar en pablic, per6, fiat en
la vostra b-n-volencia, i emp& per
s'afecte i gratitut al plorat mestre
D. Seg6n Diaz, que ,avui hornenet-
jam, fa que me senti animat i m'hi
atrevesqui.


Abans de tot vui dedicar un re-
tort a tots els condeixebles, que vi-
ven en I1uny.ini.s terres, i que avui
cspiritualment assisteixen an a-
quests actes, i als qui en virtut de
la llei divinx, hnn pigat el seu tri-
but a la mort, que estam s e H s que
mos hauriem honrats amb la seva
osiatencia.


Tots sabeu lo que f f aquell mes-
tre pels seus deixebles; porem di,
que fe de la seva carrera un sacer-
doci, que tot el seu desitj, era per
els atlots que tenia a s'escola.


I hem cregut que la millor mane-
ra de demostrd la nostra ga t i tu t ,
erafent-li un ptiblic bomenatge i
colocar el seu retrato dins les esco-
les, perque els nins el puguin cenei-
xer i recordar sempre, i perpetuar
el seu nom amb un premi que se ti-
tuli, premi eSegundo Diam.


L'acte que avui celebram enclou
nos aspectes grans; un es l'afecte,


'agraiment d'uns deixebles en favor
d'aquell qui tant se desvet-Id per
ells, i s'altre, s'estimol per els qui
seguirln en I'espinbs ckrreg de
mestre d'escola.


Perque la missid del Mestre, 6s
molt pran Corn un artista, reb d'els
pares els nins, com diriem els ma-
terials en brut, i a forca de cons-
tanci i trabai, 10s ho torna pulits i
adobats. Ell, corn a conrador cui-
dadds, taia els betzes de I'ignoran-
cia per sembrar-hi plantes, com 1'-
instrucci6, que mes tart han de do-
nar fruits esponerosos, amb una
paraula, 10s prepara, perque puguin
esser titils a la sociedat i pore sufri
les empentes de la vida; son, sens
dupte els nostros segons pares per-
que s i dels nostros pares rebem els
aliments del cos, d'ells rebem l'ali-
ment del esperit.


Aix6 si, que quant van a l'escola,
nin& se dona compte de Io que s'-
esforcen per ells, sense comprende
que els mestres son els vertades a-
mks; i totes aqueixes qualidats, D.
Segdn les posseia amb aunient per-
que aifi heu demostra en sa l larga
estada en aquesta Vila.


Per tant avui, tots els antics dei-
xebles d'aquest homo benemerit foras-
ter de naixement, per6 artdnenc de
cor, a sa petita indicaci6 que va fer
en Juan Sancho, desde l'hmei-ica,
aont ha pogut aprofitar-se. de les
ensenyanses que d'ell va rebre, mos
aplegarem tots els qui reberem d'ell
l'instrucci6 que tenim, per f e r 4 a.
quest pdblic homenatge i perque el
nod del benvolgut mestre fos per-
petuat.


?Qui no recorda avui amb amor,
aquelles clases de repls, encare que
llevors mos sabes tant de greu ha.
ver de quedar fins a mig dta, i a la
una ja mos renyava si no hi torna-
vem esser? I tot aix6 amb desinterCs
sense haver cobrada mai una petita
remuneracib, en aquells temps en
que els mestres, per desgracia d'Es-
panya, eren el simbol de la fam; tot
aix6 ell heu feia perque mos esti-
mava, no mes pensava en I'escola,
en sos atlots, i fins i tot' la somiava.


Llevors no coinpreniem lo molt
que feia per noltros i lo que s'inte-
resava pel nostro be.


I tots aquests trabais que feu, sa-
crificant-se per els atlots i pel de-
ver, i les dolentes condicions del lo-
cal del Convent, li ocasionk una
malaltia, qui va andr minantli I'e-
xistencia, sense perdre mai I'entus.
siasme per l'escola, que el dugue a
la mort. La Diviiia Providencia, ft?
que moris en el mes florit de Jlaig
com florida i hermosa havia estada
la seva carrera. i mori pobre. En el
seu enterro hi fal~dlo que diriem lo
oficial; per tam, desde aquell mo-
ment, noltros, el6 qtli havfem viscut
tant de temps amb ell varem con.
treure el deute de fer un acte repa.
rador qu'tis el qu'avui celebram


Bon mestre, rrpcsau tranquil, elo


vostres deixebles no x'os olvidarhn
jamai, sabrdn cumplir amb la seva
tasca. Tots guardam a dins el nos-
fro cor un recd destinat a vos, avui
mos hem aplegats tots els mes F a n s
els qui ja som homos i els qui vos
deixareu encare en l'escola, i tots
plegats vos homenetjam, perque
consideram que massa gonyat heu
tedeu.


Els vostros companys de profes-
si6 i els seus deixebles, tambe han
volgut prendrer-hi part. Vos an a
qui Deu, es ben segli que ja vos ha
preiniac desde'l cel, mos contempliu
amb uis plorosos de satisfaccjb; a1
mateix temps que veis la nostra,
perque creim haver cumplit tambe
amb el nostro dever. ,


He dit


El parlament d'en 1. Alzamora fou
rebut amb molts d'aplaudiments 1 co-
mental molt favorablement per esser
jove dedicat al treball manual de I'art
de picapedrer.


S'havia anunciat la venguda del ex-
alumne D. Daniel Cano a adherir-se
en nom dels antics alumnes que viuen
a fora i una contusib ocasionada pel
canvi de felxa que estava awnciada en
els primitius programes impedi que PO.
guessem sentir la seua autorisada pa-
raula que ha adquirida ja certa hma
en I'art oratoria.


SegJidament s'alqd el Rt. D. Juan
Rubl, Rector 'd'4rtd per adherirse en
nom de les autoridats locals.)'


Diguk que se sentia conmogut de.
vant aquell a c e tan h e r d s que s'es.
taven celebrant i que de tot aque!l ho-
menatge que se tributava a1 difunt
mestre D. Segbn Diaz, les corones tes-
timoni del apreci dels seus antics alum-
nes i de les flors que havien aportades
els cins de les escoles en feia un pre-
sent a la Sm. Viuds del Mestre perque
ningfi millor qu'ella podia fer.ne ofrcna
d'aquell homenafge a1 seu plorat es-
pbs.


Dgue que ap!audia amb tot el cor
un acte com aquell que deia moltissim
a favor del mestre que'l s'ha rnerescut
com tambe honra al poble que sap tri-
bntar-lo. Recornen8 que seguissen es-
sent agrails als mestres, que treballen
per I'edxacid i l'ensenyanss de19 nins,
1 per poszr el nom del nostro pobre a
gran altura


Aprofita l'ocari6 per recomanar. cnm
8 Rector de la Vila. que al costat de
I'instruccib. hi posin tambe la relligio-
sidaf, que si bo 6s el sehre llegir i es-
criwe. aquests coneixements. si de no
anaracompanpats d'una sblida 'educa-
cid relligiosn poden servir m6s per des-
truir que per edificar. S'extengut so-
bre la necessidat d'ajuntar la relliRib
amb la tiencia i recnmani que sempre
iiivoquin els bons artanencs a la Verge
de Sant Salvador, la nostra Patrona.
corn ho fan els vertaders patribtes i
acah i diguent que els verlnders patrib-
fes noson just els qui neixen B ung
poblaci6. slnb me3 he els qui per ella
weballen i se sacrifiquen i coin D. Se-
gbn Uiaz encara que nasques a Sala.
manca. despres de !es proves d'amor a
la nostra vi13 donades amb un treball
Constant de mas de vint anvs I'hem de
considerar corn a Fi.1 d'Arta.


Elseu diacurs fou molt aplaudit i
despres d'ell resi en alta veu un Pare-
nostro I un Requiem en sufragi de I%-
nim3 de D. Segdn, a1 que tothom res-
pongu! de dre:rs.


D. Andreu Ferrer don4 dejprks lec-
tura a les adhesions rebudes, entre
elks de D. luan Sancho Miqie! de Ma-
xico, que prqecta l'homenatge i de


I'Inspector en cap de 1: ensenyansa
de Balears D. Manuel Rueda.


Acabat l'acte, del qual tothom en
sorti gratament inpressionat, la Co-
misib organisadora dug& an el Ce-
menteri les corones. [Duya la grossa
I'antic alumne Juan Alaamora i els do.
germans Marl1 Gili i luan Gili aguan-
taven el floc que dcia:
Recort del8 nntics alumues a1 men


Mestre D. Segdn DIaz Cordero
1923


Derrera ells hi anaven qudtre niiis
portadors d'altres lantes corones i n6s
dcrrera en dues files, rls nins de Ics
escoles a m b caiiastres plener de Ilors.
Seguicn despres els d:mk membres
de la Coniissi6, e1r:mestres nacionals i
altres antics alumnes i persones que se
ndherirei al acte.


Arribats al Cemented devant la se-
pullura del mestre en luan Gili dip?:


Senyores Senyois:
Va tocant al seu fi la serie d'acres


del Homenatge al malhaurat mestre
nacional, D. Sepon Diaz Cordero,
costeijats pels qui foren els sew antics
alumnes, i honrats amb la presencia
de les dignfssimes autoridats d'aquest
poblr.


Despres que la Sanc de propiciacib
ha hagut fumetjat damunt I'Allar Sant,
despres que en manifes!acib popular
ha anat a expresar el condo1 a la Sra
Viuda; i despres finalment. de la en-
trega del retrato del msl-ltaurat mes-
tre, feta pals seus antics alumnes als
presents i futurs escolars, sno 6s
veritat que laltava el venir aqui a
depositar una corona de flors damunt
sa tomba. que serAn les flors aspergl-
des damunt la tomba del treball? der-
ramar algunes Ilkgrimes damunt la
seva Ilosa, que seran les 118griines
d'uo fill damunt la fossa del seu
pare.
\'et aqui, doncs, l'obejcle de la nostra


venguda an aquest,a ferra santiflcada,
ahont hem de venir, un dla, a dormir
el llarg somni de la mort, tots els
cristians qui duiin en si el germen de
'inmortalidat; i en aquest objecte
anam a donar de seguida cumpli-
menl.


(Se coloca la corona damunt sa
tomba.)


Senyores i senyors: Despres de
lot aix4 iQue 8s lo que mos resta?
Aixecar iels nostre3 cors cap amunt
i esclamar de lo mes profond d'aquest
cor: lDeu etern just remunerador i
jutje de vius i de morts! 1'0s sou el qui
coronau i nosaltres pladosament
creim que tendreu la entre els vostros
escullits el qui visque so!sameiit per
la vos!ra gloria. Sabem, no obstant.
pels voslros inkilibles oracles que
els vostroi judicis son infinitamcnt
superiors ais deis homos, que sols Vo3
que teniu en la vostra ma el pes del
Sanluari. sebeu j idicar sense error
i decidir amb jus!icia el merit de les
vosfres ibres Per tant Smyor. si
dcvant e.s vostros purissiins uils, a
la presencia dels quals no estln nets
ni fins i tot ek mateixos eels, h3 apa-
reptta 1'ani;na del vostro sirvent diluot
alguna t x a , efecte de la natural de
bilidat, piopia de tot ser humt i , per
entrar il la gioria, rrbeu ies oracidns
que vos hem dirigides en aquet dia
a fide que prest logras aquesta incorn.
porable ditxa. Pu j in fins a1 vostro
lroiio CIS vots i slipllques de tots eis
antics alumnes, perque arribi ja el
moment feii$ en que el nostro amabi.
isim Mestre, iliure de lot quvnt pug4
retardar la seua felicidat, voli cap
aleel, w aneyat en ol twrW CFq


:i -~ . . ..'_, . .
'e3 vostres eternes delicies Requdescat
in pace. Amen.


Inmediatament se col~locaren les CO-
rones demunt sa fossa, S: resa un Pare
Noslro i un Requiem i tots els Dins as-
pergiren deinunt ella les flors que por-
taven i se dona per terminat I'Home-
natge. Fou un acte molt conmovedor.


Qiie lots aquests actes hagin servit
en sufragi de I'anima de D. Segbn. de
consol a la Sra. Viuda i llissb d'edu-
cacid civica ai pobie d'Arti.


Rkbiga la Comissib organisadora la
nostra mes efusiva felicitasio.


NOTES FINALS


La C a m p agraeix de ban cor la
cooperaci prestada per tots els qui
han pres part d'una o altre manera
ainb I'homenalge, i amb particularidat
a i'Ajuntament i Autoridats, que han se-
cundada la Comissio i han contribuit al
exit.


Tambf agraeix ferm la bona volun-
tat en que els Empresssris del Teatre
Principal I'han cedit gratuitament per
l'acte del capvespre.


--
Les llistes dels qui volen contribuir


a la Creaci6 del l'remi .Mestre Se-
gundo. romanen obrrtes Si ;Dee ho
vol en :el prbxiili n . O :publicarem els
noms denies que ja hi !e&, corn tam-
be I'iiiversib de lo recaudat.


--
D. Antoni Esteva :Amorbs en nom


de la familia del homeneljat nossuplica
expressem el seu agraiment a tots
quants han contribuit d'una o altra ma-
nrra a l'exit del homenatge, eapecial-
went a la Comissi6.


Cumplim gustosos i'encbrreg.


En el p r h m ~ t . ~ seguitwiz
l i z blis6a tie sztscripc~d p ~ r 1'Ho-
ntemtge, les adlmsibns rebudes
z els gnstos hn;uts.


- p- ~


EXCURS10
A LLUCH.


Encare que, amb itinerari i fetxa
diitinta de corn estava aounciada,
la passada setmana la secci6 de
nins majors de I'escola qae dirigeix
D. Andreu Ferrer feren el viatge a
Lluch, que resulta molt profit6s
pels alumnes j a que se tracta de
nins la nxjor part dels quals a pe-
nes han sortit mai del nostro terme.


Anem a ressenyar amb quatre
pmbades com se feu aquest viat.,
ge, en el qual prengueren part 21
nins amb el seil niestre i el sacerdot
Rl. D. Andreu Caselles.


La partida fou el dia 17 del co-
t ' redmaig, dia de gala per cum-
planys del Rei Amb dues diligm
cies d'en Tomeu Mengol sortirem
d'Arta a les tres i mitja del mat[
cap a Sta. MargalIda. Pel cami se
donA liiss6 de coses, sobre Geogza-
fia fieica; montanyes, cordilleres,
CCIIIS, caps, bahies etc. amb els
exempies devant.


Arribam a Fta. MargalIda a les
6 i mitja. .El Rt. Sr. Caselles diu
missa que tots oim i desprds el com-


' . placenrsacerdot Sr. Gliqalt Pvre
fi@p mWr$ defeugudamept lo m&


notable d'aquella Parraquia: Terns
molt antics, palis,; S a m Crist de
marfil, retanles, ,custodia i Vera
Creu, tot notabilissim pel seu valor
arqueolhgic. Agraini a1 Sr. Grimalt
tantes atencions, com tambe a1 Sr.
Rector que mos obsequia fer-. In-
mediatament son obsequiats tots,els
nins i directors amb un bon berenar
a ca son pare del nostro Reclor R t .
:.r. Rubi que agraim coralment en
nom de tots. Trescam la vila, r.isi-
tam a1 mestre, que per cert no hi
fou, i partim cap a Llubi a kes noli
arribirnt-hi qles deo.


Trescam el poble. A ca'l faima.
ceutic nos fan ofertes de berenar,
que no podem aceptar, per6 si duns
llolsos a cada nin. Visitam l'escola
del Sr. Vidal, que dona an els ex-
cursionistes una partida de llissons
de coses ben profitoses i Ids 0b.e-
quii amb un refresc. Despedits vi.
sitam l'esglesia, recorrem el poble i
altre volta nos posam dins els ca-
rruatges i cap a Inca falta gent aont
arribam a mig dia en punt.


Els Rts. PP. Franciscans nos lios-
tetjaren a casseua omplintmos d a -
tencions qu'agraim de bon cor.


Essent dijous recorreguerem el
Mercat que era molt concorregut.
HI havia mol! de bestiar. verdura,
fruites, i molts d'objectes, vegerem
la Cortera i Deu volgue que topas-
sem al militar artanenc Sr. Nicola?
Pons, el qual amb tota amabiiidat
se posa a la nostra disposici6 per
niostrar als nins el corte. Per cert,
queamb ell recorreguerem tot a-
quell gran edifici sala per sala sense
deixar recd, i aprofitava cada ob-
jecte per donarlos una llissb de co-
ses. Feu funcionir, sempre expli-
Cant, una ametralladora, un fusell,
una pistola, arregla un Ilit, recorre-
guerem menjadors, cuina, maguet-
zem etc. i al final arribats a la can-
tina volgue obsequiar-nos a tots
amb un rcfrcsc. Se porta com a boil
artanenc, bon militar i corn a perso.
na amiga de la cultura i dels r . ; , ~ . ? .
Tots aquests quedaren contentis.
sims d'ell i Uesde aquestes columues
en nom seu li expressam el nostro
agraiment. Tambe nos acompanya-
va el cabo Palou.


Despres visitarem el Convent i
la Parroquia seguint cap a Lluch,
trescant abans Selva i Caimari. El
cami de Lluch les entussiasma ferm
especialment la superba miranda
desde'l Salt de la bella dona. A
Lluch en primer lloc anarem a sa-
pdar a la Verge, a arretglar els
quartos i assistirem despres a1 Mes '
de Maria que nos conmogue a tots.
Els tlavefs cridaren molt l'ateocid
dels nins. Despres de sopar, anat'em
a posar els ossos de pla, que be ho
necessitavem.


AI endemi a l e s cinc botarem del
llit I tot seguit anareni a oir missa i
combregar; despres d'aquest acte
cercarem refrigeri a la fonda que
nos servf cafe amb llet i ensaimada.
Mentres En Canet, el cotxet', nos
preparava un arr6s, anarem a la
font cube4a fins que se posa a plou-
re i nos obligi a correr cap a cer-
car cobro. Aprofitarem les petites
mancades qne feia per visitar els
Misteris. Dinarem, anarem a despe-
dir-nos de la Verge cantant L'Himnc
de les peregrinacions Dins el car de
la montanya, i una Salve.


A les 10 partiem amb brusca es-
pessa. Amb el fanc de la carretera,
un caval1 nos caigue devers les vol-
tea. Gracies a Deu no tengud res de
ileu a t 8 qua UPW rlwntm pelnW,


a.pesar que podia haver estat molt,
perque fou arrossegat nnes quinze
passes.


A Caimari, el Mestre Sr. Morro
nos mostra l'escola i el seu Fetit
museu aont re troballes arqireblbgi
que3 inleressants. A Sa Pobia Ai
arribarem a la una'i mitja. Visira.
rem la Parroquia. els dos mestres
nacionals, les germanes de la Cari-
dat i la Santa Casa dels Exercicis,
en la qual nos feu els honors el seu
Director i fundador R t . Sr. Pa!ou,
Regent d e la Parroquia. No hi ha-
gut2 detall que n o nos mostrhs. Que-
mrem admirats de lo ben ordenat
qu'eslP tot i del gran profit espiri-
tual que Mlallorca en pot obtenir
$una obra tan hermosa. El5 nins
en conserven un bon recort. Rrser-
varemla derrera visita pel nostre
benrolgut amic Rt. Sr. J. Parera
Vicari. que nos rebe anib aquella
amabilidat i franquesa quc'l carar-
terisa. Don& ur.a Iliss6 de coses als
nins, sobre moltissimes trobailes
que te fetes en ses receryues ar-
queolde-iques pels talayots de Ma-
Ilorca, cem tambe les mostri alguns
qtiadroa hermosos qu'adornen ses
habitacians. AI final nos obsequii
arnb un refresc. Agfriin coralment
ai Rt. Sr. Parera totes ses atencions.


Despedits .d'ell, berenarem a Ca
I'amo'n Juan Sindic i de d'alli cap
a hturo, tot admirant pel cam1 la
riquesa que donen a La Pobta ela
centenars de centenars de molins
que hi ha escampats. Es una m a
maravellosa.


A Muro visitam in Parroquia, les
escoles nacionals de iiins i mnrs que
dirigeixen respectivanient
tayol i la Sra. Vidal. unit avui en
, matrinioni, els quais tambe nos obse-


quien gelantement arnb pastes i li-
COB.


Visitam lanibi: el coi-legi de germa-
ne.; Franciscanea, i ales sis parttrem
d: nou cap 2 iirtd aont arribarem
felismerit a les deu. Entrarem cantnnt
i'hinine i I t s mares i pares acudlren
devant Cai. btengol a rebrer.nos.


Tot .id anar bcrissim, gracies a Deu,
i tots venguerem amb desig de r:pel:r
excurci6ns tan hermoses i profitoses.
Fins hi hague nins qui proposaren
aiiar mks envant, a Son Salwador de
Feianitx i si Deu ho vol no caurB en
terra la proposta.


gsr.


Un excursioniota


--


DE SON SERVERA
Son moltes les persones que an


aq'lest temps de primavera van a
visitar la Verge de Lluch. Cada
diumenge hi ' van serverins. Si se
duen a cap certes gestions que tal
volta a n'aquesta hora estarin co-
mensades on auto-camidn hi dura
ben preat 30 o mCs passatgers.


--Essent a n'el temps ja's fa arra-
bassar qualque redo1 de favere.;.
Enguany d'aquesta Ilemm no n'hi
haura esplet perque es poy i rovey
hn!i causat lfioIt de mal an els fa-
vars. En canvi les plnntes llegumi-
noses tenres se dearrollen benisim.
tenguent la sufkient sa6 per crei-
xer.


Corresponsal


&E


MeleoroIDgtil


El temps s'ho cxirot de ban de
veres; fa dies de molt de sol, pen>
no fa aquell baf d- I'altre setmana.
Els ~horabaixes i matinades son
frescal:.


Agriculkura.


Enels camps s'ban coniensrtdes
ja les messes do Irecolecrib. S'it'r'te-
bassen faves a la vela i seguns .?e
diu en~ana r2n per aft. La major
part han pogut Zranar be i dona.
ran mes compte que nu pareisia.


Eatnt sanitari.


Disfiutam d'dna bona temporada.
Encare que hi hlrja qualcs malar1 no
son de nialallia epidbmica. Eslj ma-
ialt de gravedat del ventre, el fill de
Me.sire Anloni Morvy picapedm.
Pregam a Deu que I'assistesci: i prtst
el vejem n-,illorat, si conwi.


nforts.


Diumenge passat, niori despres de
Ilarga. malaltla I'amo'n Toni Lliteras
(a) Amode Sacanova. A Inregona
festa de Cincogema se Ii feu L'acornpa-
nyacfa a 'la que hi asaisti moltissima
gent.


rou.


0. Antoni Esteva Aniorbs, gbent
1 propietari acfualmen! de la central
eiktrica Be la nostra vila, proposanise
aurnent8r la forsa elkctrica de la
Iabrica amb tendencia a poder arrihar
6 donar fiuir dorant el dia. Per e19
industrials fa coristruir un pou iu i t
devora la cenliat i a 13 profundidat de
setanta pains lin cornensat a Irobar
aigua qne si e; iorta pot doiiar-ii UII
gran rrodimcrit Li d c s i ! j m Exit eit la
seua cmprxa.


Relllgloses.


En les passades Icstes de Cincogetna,
tenguven lloc en IQratori de SI.
Salvador les solemnes Coranta H o w
que de id perpetuament 13 farniila
liilorey. Totes les funcidm foren nioit
concorregudes,


En la niitjana Cmla en el Coi:vmt
s'lii celebre la festa de conclusi6 del
Mes de Maria. El mati se feu comurti6
general dels terciaris i a Ies deli se
digue ofici solemne. A ia Parroquia
aquesta festa del hleo de Maria s'hi
ceiebrara el prbxiin diumenge. Tambe
hi haura Comnnib General. OW i
el decapvespre processo. Predicari
el Rt, D. Andreu Casellas.


AIS suscnptorr;
Suposat l'excds d'origtrznl dt


que dispoiriem que cunverrta
sortis tot n iin ~ldrneio pt-ma-
vem publicar-ne z u i d'ex&aor-
dinari qtcr SFYUIS p e r dues srt-
manes, cojn el present. Huuia
de sortir In r ~ t n ~ n x n pnssn%%
per& quaiit teiigiierena trvndn j a
la portada lainalaltla de dos
deb ratxzstes imposibilrtii In
sorttub


Aquest n.' i&, corresp6~r ct PbB
dlira srhnanes,
Oceanografia
La vida en la mar.


A M corn a la teria, a la mar tambe
s'hi fan la vida i s'hi fecundisen les
plantes i els animals.


Sols que se diferencien en sa forma i
en sa vida.


Eli animals de la mar son lo que se
diuen els peixos; i n'hi ha de moltes
de castes, essent cada una d'elles 01).
ecte d'un gran rstudi a fer: i hi ha
molt poques persones que se dediquin
a tal ~ f i seguramedt, per lo costoses
que son aquestes inveatigacions.


El Princes de Mbnaco ha estat UT
dels homos qw han dedicat :a vida
exclusivament an aquesta ciencia, cos-
tetjant-se els gastos del SEU capital;
per6 es pot dir que h i obert i'interts
deis altres homos, i de ies iiacions en
particular.


Aixi 6 s p e cada nacid 10 una Co-'
mid6 Oceanogrifica, drdicada nl :iixe-
cament de plans, i a invcstigacions
cientifiqiies. Aquestes comisioiis esrin
formades per oficials de cada nisriiia
i amplien els estudis del firiat Princes
de M6naco que t a n k pocs anys fa que
desgraciadament va inorir.


Les herbes que hem meiicionat que
se fan la gida en la mar I vulgsrment se
diven algues, segonr el fons, sa fan de
tres colors distints; les de poc fons
que tenen vida fins a una profundidat
de uns vint metre8 son de color vert
despres venen les de cohr vermey que
tonen la vida mks avull, enlre aqlrestes
i uni coranta metres i drsprts venen
es derrerei que son les de molt de
fons qui son nrgres i deinontren fosca.
arribant f ins a uEa certa fondaria.
Aquestes tenen vida.


A cada un d'aqiicsts co!ors he hi
pertanyen dilerentes formes d'algues,
limitant-me a no poar cl nom per 10
molests i raros que bon.


Lo que iiiliueix en domr el color an
aquestes a!gues es la I l m i el pes de
l'aigo. Perque tots sabeni que cnda
deu metres de sonda 6s una atrnosfera
de pressi6, i c o n ni ts endins menos
llum s'hi troll,! fi;is a arribar a UII tei-
me que no s'hi vou i hei ha un pes que
no es pat soport&


An es h i t de 13 regib de les al.
gues hei cornensen la vida altres ani-
mals.


A la regi6 W i e s Calms situada
. . aprop de I'Ecuador, Occed AtlAntic,
: s'hi trob:ii uns replecs (boltcs) d'al-


gues que'n forma de biocs tenen una
extensib de molts de mils de Km.* b d a
bolic t k uns quatre metres; lo que for-
ma aquests bolics so? les corrmts ma-
rines que amb sa gran forca rebassen
les algues arrastrant-12:s fins a la rcgib
de les calmes que ti' circuit


A dernunt d'aquesls remu:ins d'her-
bes s h i fan la vida molts de cranqwts,
llegostins i molts d'altres animaleis.


Dezut a la gran c:tleri'b que dona el
sol a n'aqiqests pmtgeo les algues tor.
nen vcrrneyosei encare que losseii
d'un aJtre c hi. creinsnt~se.


Mol! me- cuiiosa $3 la vida dels
peiros; idb, corn veim noitros noriles
coneixem afgttns d'aqitests que venen
a parar a les nostrec costes i cauen a
dins les xerxes dels pEscadors, i les
seues carin e's converlitn en lo iiostro
millor aliment.
Be, id6 z d a m i d e lots aqucsts co-


negut$ pcr no:tios n'hl ha d? molts de
millons m&s de clases q:ie e i impcsible
recordar-los tots; e!s U:IS,~ gro?so:; i
devoradors i e:sul!res. petits i sxbriis.


El mi.s gros dds peisos qile's conei-
xenes la baiena qbw se fa la vida a
pemunt s'aigo; tapbe hi h 3 el taur6,


(


!-


i-oig, espzsa i peix serr.?. P,cuests
i m s j a viven B crr tn pi.:


be s'ha indicat, aquesk 3 o i a c r 3 ?e de-
diquena la cassa dels n:& pelit?; pren-
gucnt foiis moltes de vegades per aga-
far-103, aont se fan tambe la vida molls
d'ells.


A n'eis grans foiidos se c'hi trobcn
molts qae no co:ieixen ia lium nalural,
i ti0 conegiient la, ia naturalesa ha f;t
que ja no tengues?eii ugs, per6 e19 I:a
dotats de uiies aiitriics ami? praii s%-
sibiiidit per posrrlos en coiieixeti;eiit
de la proxirnid:it d'aliments, i ii'iii h3
d'una &re casta que tencii e!ectricidht
scumulada demiwt ei scu cos i es:aii
provists d'uils rei:ectois i Voiien be
els objectes.


To!s aqws ts qui tanen 13 vida a
tant de fons tcnen una cnrn foriissima
corn a pedra, capds de resihtir moltes {
mils d'ntrnbsferes de la graiidiosissiiiia
columna d'aigo que a dernunt tenen;
qcaw els-e tteveii a dalt se Jeforxen.


Lo rnaieix de lo que mos passaria a
noltros que si mos possven a dim una
caiiiara neumatica i f a w n ~xtr3czib
d& Yair? la sang surtiria m o : ; o t molt
abans.


Cala-Raliada 13 5 23


BEN VINGTT


Es arribat aquets dies an el
nostro poble que's el seu, el
ncstro bon amic-ipaisi D. Bar-
tomeu Ferrer (a) Murta qui .ha
vingut de Cuba a passar aques t
rstiu entre noltros.


POC acostumats corn soin a
pi-odigar eldgis a ningd i menos
an aquells qui no s'ho mereixen,
crcim qu'es del cas aquesta
v:::<sda deixll corre la ploma
cn lloansa de tan t boil artanenc
pel' quant essent ell de modestis-
siiyia famtlia i rnediant e l seu
honrat trabay en terres d'Am6-
rica s'ha sebut crear una for ta
poslci6 moral i material enveja.
blc.


Es homo franc i expamiu i d e
cor noble, com tots els qui I'han
t rac ta t i ef tracten poren com-
pi-ov8. Tot aquell qui procedent
d'Artz5 i d'altres punts de Ma-
1ior-a ha arribat a caseva, all8
a Cuba en demanda de qualse-
vol cosa, pronte, sempre l'han
trobat afable i servicial a donar
a ma an el qui a ell hx acudit.


Ai16 li ha de haver reportat se-
guratnent una serie grossa de
i rxrat i tuts i molesties per6 ell
semprc fort, i digne ha sppuit
trebayant i fent be.


Grilcies a ell e s debut que a
Cuba s'hagi aixecnt &quell max.
nific edifici aQuinta Balear. aont
trobcn acullida tots els mallor-
quins.


1,o que f~ que a n el .nostre
sentir es drstaqui mfs CR Ferrer
6s que a ningli aSr-o!utnrnent a
ningd li hagen sentit par!4 mai
que no sigui en elogi seu.


--La Ecsln cie ia !her,dii.i6 de la
bandera qae linvicm (1;: ceiri?rar el
din 20 d'aqued mes de Maig com


, per causa dels ora-
dors que tcnien que vcnir de I'alma
i que per difei-ents motius no pc-
dien assistir, el ncisti-c Ajur,tament
ha acordat pcrliongnr-la pel dia 3
.de Juny.


---E1 t;.mps 5'es posat del tot un
poc niassa fort i tcmem noltros pa-
giws quc no inoi escnldi el:; sem-
brats principalmerit els
gent j:i coiiiensa a arran
vars i trolxa que le3 prknerenques
sir6n iriiliors que 11.5 tnvdancrj a
causa que ayucstcs s'han atropelln-
des UI1 poc 1ni*ssa.


--Pt,r Ies pasades festes de Cinco-
:wna In Srcci6 dct:lamatorin de In
n o d w Conpcgacih pzr c.wicnsar
a recandnr fondos p-r 1cs fcslri que
anyelmeiit celebram cls dies 24 i 25
de lurioi a1 nostro Patr6 S. Lluis, 1-2
donar itnn fuiicid teatrnl rcprc-
seiitnnt el d rwia titulat ~ A y c r i
Mafiana~ i cl sisto;,et :,al:;et, .Un
dia de Carnavaln.


-Enguany gracies a una devota
familia tendrem Coranta Horas en
la conclosi6 del mes de Marin, a-
questes se celebrarin divenres, di:;-
sapte i diumenge de la presen? set-
mnna hei hauri sermC els trcs ?-is-
pres i predicarri el P. Franciscli D.
Bartomeu Pons resident a Art:;; el
Chor Davidic cantarri la Missa d'-
Angels armonisada de D. B. Cei'd6,
alternard' amb ells el Clior de lei;
Filles de hlaria.


-El nostro suburhi de Caln-Rnt-
jada de cada dia se veu amb xi : lo-
rcs bastant coosiderables. Ao~n
anys passats l'lljuntament jii va
fer construir iin pont an el torrent
de Sa Coma que va a desembocnr n
Son Moll i enguany ja tornen Fer
una millora de bastanta jmpoi.t:cnci
s'ha de construir una pesca1c:-ia
just a devora l'antic mollet o zia
veinat de la casa del patrd P e n - l n -
drcu aquesta niillora es del to! !?e-
cessaria per la compra i ventn dels
numerossissims covos de peiv qne
en el nostro port s'agafen. Enhol-;i-
bona an el Sr. Batle i company:; cl,-
consistori que tant trabaien per l rs
millores pdbliques. Tambe :.'est:in
descarregant en el nostro port In '
balandra "Dolorosa. a z b carregz-
ment de mercancias pcr I'nnio'n
Ti,ni Rnnx?; tambe s'estri
de madera la balaudm =I
ta n Menorcn.
--I)ijous de In paasada setmana ten-


guerem per q u e s t poblc a1 Sr. Go-
vernador que venguc n ~ i b :!staiits
de companys per anar a d im; en el
pa:au !.Larch que possecis D. Juan
a Cala-Ratjada; vengueren una par-
tida gi-ossa d'autos i sabcm que
amb aquesta escursi6 tambC w r e n
visitar ,ias famosaa coYes gabeliines
i llherm6s panorama de In nostra
costa. Den fassa qiie I n scna cstnn-
cia entre nofiros !cs liaja estada a.
gradable i adern& profitosa pel nos-


.


tre poble en quant a lo material i
moral.


Corresponsal
__yI.l__ ---


CE SOX SERVER.\


NO'S TORBA QUI ARRIBA
($nn: iiii I:: i:na cosa i t e la plena


cGr:!,jc<ib de q i e ii l i a d ? wrllr be,
no es res que per motius Ilegitims tardi
ER ohtriiir el rvsultat.


;\quest r s I'argurne!it que podrien
zdiiir els soils st'rvir::is yertenexents
30 el Sia5tc2.t C : d t o , k c i ~ contra de
les vrrs!iin.; circibdcs per sqili anib


I irrdnnra en veiiir I'irnport
de !a remesa de f i p r s seqi!c3 a Bar-
celona, f C t 3 i dins e! i m s de Noveinbe
prop pass::.
(NO 6s sw iiecis presnmiis voler


precisi q ~ j l Ferd I'acabafai d ' u n a-
sump!e s ~ n s c cneixerld ni teairlb ben
estudiat? ;Hen de dir qae pnrla be un
lioii!o qoe al preteiii dcsvirtuar t a l o
qual procedimerit no sap aconseyd la
adopcii, d'upa altre maiiera d'obrar
aiiib n:es seguiedat d'exil? t


h k s no fassern pus cas de les objec-
rims de qu'ha estal oiljecte I'cxporta-
c16 de figues i pr;$sant de l.is per deva-
nt cis qne, desalentats, sostenien que
sols teoric::inwt i e i ret i qu'aque:la es
bona, pero que ~racli*.ameiit no te efi-
cacia, aneii i a rem;rcA el triunf de l'in-
ciativa.


Calia, ea vista de I'obstinacib del6
comerciaots en no voie pagar ses fipues
rnCs q u e a 15 o lbptes. qirinrar,miride
q a ' n i ,aznerai cl gages p0d.a treure'n
mes dobbers; i coin que a n'el Sindicat
se sabia a quant se co!isava ditfruit a
n'es mercat cafa!& cregixren canveni-
nient vendre'] a Barce:ona, co:n aixi se
feu. Els a g m s eacariegats de vendre
teiiien i'autorisncib d e i ~ r la venla quant
ho considera~sen opor>o. i'er aixb pre-
ferireii espmr i v e h r les oscilacions de
preu ~ I J ES incicat que vendre to:.d'una
a un pr:u q!iolsrvol.


Quedi per tnnt ex;>licat e i perqub no
s'han rebuts tis diner's iiiis ara fa
quiiize dies.


A pesar de 13 ba:sa qu'aqriest fruit
experintmti a Cztaliinya Lsabeu a
qiiant han cnbrades ses figues els so-
cis de Son Servera drspr?s de paga! el
g-.st d'ensistar, tiansport, cnm:si6tis,
etc ... ?; id6 a 29 pessetas i t!i:tja e s
qiiinta,'casi a doble pi-CCI de I C s qile's
vengueren a n els co:nerc!ants de per
aqui.


Tunt ;mb el b:ii?fici de prcebrer-les
a mks elevat preu hi v B , rcaiizaua, una
f:rvcnt aspkacib de's so.is. Aquesta
consisteix en h a v x acreciita) dcvant
el cohsumidor I'exquis'tfsa i puresa del
nostro gC.nt.ro. A i a o serP causa de
que l'any vineil', per cida uoidat de
pes que enguany hem VenUdd, ne ven.
?rem a d o t w m .


1 n'hi haitr:i cncsic de cegos que
digan qiir de res srrveixcn els Sjiidi-
cnls all6 c:it SOT: funciqnainent ;tazts


benefiicis prcducix? Ciar qui! no
Mes tal t ' i u n l no podia ser m0s


oportd pues, ara ques v 3 a tracat. de
I ~sportzci6 d'ous, avirsm i cb i s , se-
gurament C I S socis spoiarin dccidids-
men! aqncsta idea i i ix i txib de altres
Sindicats, el iios:vo tanibe la durh a la priclica. I


Bloin
A. FE INART


f # aqrrrtn IrsprenOa padea owregar qflalsefol tnbrll d ' f ~ ~ r ~ ~ s ~ ~ .
TARJETES DE VlSlTA I D'ANUNGI, WECORDATOWIS, CARTES I SOBRES


FACTURES I. TOTA CASTA DE TREBALLS' TIPQGRAFICS.


Especialidat en impresos per correus, mestres i Zarabiners segons els
DElANAU QUALSEWOL CLASSE


VENTES AL DETALL I AL EN G R O s DE PAPEW§, LLIBRES, I ARTICLES
models oficials.


ESCOLARS I D'ESCRIPTORI.


c - Quatre Cantons 3 - ARTA
SERVlClO DE CARRUAJES


D E


BARTOLOM~ FLAQUER
(A) MANGOL


A todas las llegadas del Ferrocarril hqy cochc
que parte direct0 para Cadepera y Calerratjada
y de estos putitos sale otro para tod.as las salidar
de tren. -
Hay larnbie'n coches disponibles para Ins Citevas
v viajes extraordinarios.


AGENCIA D E 'TRANSPORTES
Se sirven encnrgos para Pnlma y Estacioiies


otermedins.
PIASETA DE AMARCHAN~II.


Habana, BU%GS f ires , Francia. y cua'quier punto de
America.


GRATUITAbI ENTE arreglo la docunientacidn para
poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipacibn,
par contar con personal aciivo e inteligente en el ramo.


Para informes: 5artoloni& Roca, Hostaies, n." 87.


Los que deseen enib:ircarse de San Lorenzo. Con Ser-
vera, Capdepera 0 ArtA yueden informarse en


.A RTA
a GUILLERMO BUJOSA


CAN GANAPdCi


Eensaimad es i panets


PANADERG Victoria
En lloc se tcohm ~ i l l6 s que a la


E S F O R N N O U


Iiquel R;;; Castell
A sa botiga hei trobareu sempre pans


panets, galletes, bescuits, rollete, i toto
casta de pasticeria.
TAMBE SE SEIZVEI X a DOMICJLI


Netcdat, prontitnt i ecoeomia


D K S P A IC:
C'arrvr de P n i ~ d i 3 his. .4 'i 7' i


GRANDES AEMACENES
San J o s e


Vd?. Igna& Fipuerola
-rr


iI-IOY, COMO NADIE


QRAPlDESNOWEDADEB


TODO LO QUE Sh REQUIERE PARA
VtSTlR Y CALZAR


1llBISlO 111 I Pletla ais


detalla en yrecios, ebta c isa, todas Ins


Unicos alinucenej que titnen en grandes exisCencia5


y que vendco mils bnrato que nadre


88TA CASA NO TIBNB SUCUWALES


ALMACENES MATONS
L a


RAFAEL FELIU BLANES
CALLB DE JAIME 11 n 0 39 SI 49


Falma de Mallarca


Carre de Palma, 48-ARTA
SES OBERTA FA POC. -mi- ES NOU


I LLAMI'ANT. SEKVICI E531ERADISSIBI


Prcn%itut- ,
8EGkEREDAT I EC


- ~ ~


LUoleu sstar ben ssrrrits?
EN JAUME PIC0


(A) ROTCHET
tea una Ageocia entre Art6 i Palma i hei V B
cada dia. .


Serveix amb Drontitut i seguredat tots e l m


l i liv


Te olis de primera i segoixi &sse


Srrveix barrals de 16 lit.ros n do-


VENTES EX GROSI A L IIETA.I.1.


a preus acomodats.


micili. '