Bay W Dissapte 12 de Maig de 1923 N6m. 198 - Pl3EUS ~ A rt8. Un trimestre. . 1'50 A...

Bay W Dissapte 12 de Maig de 1923 N6m. 198 -
Pl3EUS


~


A rt8. Un trimestre. . 1'50
A Fora. Any . 7'00
AlExtranger. Id. . 1000


c_II


N6mero solt
10 cis.


Redaccio i Administraci i
Quatre Cont6ns, 3
ARTA (hlallorca)


5%


ADHESBIO


Dem& 6s el dia senyslat per
celebrar el projectat homenat.je
p6stum ai mestre nacional d:
ArtB D. Segon Diaz Cordoro
(R. e. s.) amb.motiu del aniver-
sari de sa mort.


LLEVANT desde el prinier
moment que expos6 el projetcte
el nostre amic D Juan Sancho
el ge fo seu i li h a prestat tota
la calor i I'estussiasme qcie ha
pogt, dins la seua modesta es-
fara. Ea anat publicant les m6u
valioses adhessions, llistes dels
ent,usiastes conti.ibuyents, pro'
grama del homenatge ete. etc. i
are qu'6s arribat el dia de la
sem ,realisacib, se complau eu
adherir se coralment a tots els
actes que per tal m o t h se cele.
bra& i d'clls en publicara ex-
tenses resseryes eu el prdxim
ofimero si Deu ho vol.


IDIGB COMPLEMENTARIA


E'estussiasta artanenc, D.
Juan Bnncho devotissim del aeu
mestre D. Seg6n Diaz de qui
rebb la cd\uru que posseejx,
iuiciador del projecte del lioine-
natge, complemezta avui I'idea
a m b una carta que nos ha envi-
ada adher in tw a la festa i ex-
posant el projecte de creaci6
d u n a Bib1iotec.t popu1::r. Vat
aqni lo qiie diu a la Comissi6
respeck del particular.


ctComprendorhu q u e me e8
matedalmente imposible asis-
t i c eu porsoua a 10s justos
actos de homeuPjli a1 inolvida-
ble <Maestro),, per0 mi Cora-
660, estal.fr integro, en todos 10s
actos quo R t a u jueto fin se re-
fieran.


,Quiero dnr a esa C m i s i b u ,
mi humlde opini6o con respec-
to al homenaje ya inicittdo y- lo
CI'~B E mi juicio deberia haaema.


BOpioo que, ilebo esa Comi-
sibu, a b d e ~ p u 6 s de celebrar
10s iictos acordados, seguir re-
colectando fondos de 10s hijos
de ArtB: deutro p faera del
pueblo, valieudose de n i i ~ es-
tndistica., a la fnrmacibri do la
cual awdar i sn las familins de
10s ausentes por rnedio de pro
paganda ndecuada' tlnnr!o a co.
IIOCCI' el objeto de 1:s recolecta
y vali6udose del ~~Llevaiit.u por-
taroz de la lierriica y a qui&
por snpuesto 11abIla que retri-
b i r debiclamentz por sus tra.
bajcs publieando lo que se va-
ya!ogrando y no desmayar has
ta teuer una Biblioteca quefue.
ra el orgullo del pueblo y que
podriamos llama:, r Biblioteca
Maestro Scguadoa con lo qire
se seguiria la obrn do cuitur:r
a l a y clases popularcs. tan de-
siuteresadamenta in i c ida por
el ~ l l a e s t r o > .


La Biblioteca estaria bajo el
coutrol del Ayuntamiento' por
sor el representnnte de 10s bie-
ues del pueblo y qui6u pondria
L I ~ empleaL1o que cuidnra de In
misrna, bajo inveutario riguro-
so, pot el que recibiria y debe-
ria eutregar. Alirntras so reuoi-
ecau libros soficientes que ame-
rit.areu dicho empls.ido, podvi-
an entregarse 10s habido.i, a1
cuidado de un maestro con la
aynda do algunc de 11)s alum-
nos mhs ave!ihijiidos per0
procuraodo por todos 10s 1118-
dios, la clivulgaci6n de la lec-
tom (10 biienos e iustructivos
libros qiie ayudarnn a 1u pre-
parae 6n dol iiiao de hoy y jo-
uen-Bombre de manaua. A
:.qi j:iicio, 10s niiius quo toma-
ruu iuteres en l a 1cctui.a no
nrc4btkti:m el c,c:i:larlo del po.
licia y m:ii:hos de e!los podinn
8cr el dia de maiiaua el sostbu
de sus familias y UD ejemplo
B seguir por otro8.


Es mi opioi6n que, deberia
pouerk en Itis escnel;is ii.1 re.
trato del z3I:lestro Segiindo*
cine su recuerdo poede ser ~ s l i -
malo para BUS sucesores p
cuando menos una muestra de
la gratitud riel pueblo de Arti.


Los priiueros dineros, des-.
p~tbs del aHomenaje zl h'laestro
Segundo, tleberhu ser 'eiup1o;i-
dos en propaganda, para 1:t :id.
qnisicibn de <mi i s dioero para
dedicnr a In ensilfiauza a la3
clases populares, o ulibrosn etc.
etc. ( J U O t,isndn a tu1 objeto.


&I las dest;is, compsihs
teatrales, etc. etc. puede apro-
vecharla comiui6u para insta!ar
un puesto, nn n6inero etc. rtc.
algo a benefido del i~upulso de
la cu l twa del p i~~blo.


E4 mi huniildo opinibn y es-
top dispuesto en l o que est6 a
mi alcance, n suscribirme a
t a n dt.il como bon6ficn obm.


Els projectes qu'cxposa cl
Sr, L;nueho i I'entusiasrno que
deuiostra amb les obrns de
millor:. cultnml, corn la p a -
tituf, que seut e~ivers dzl eeu
mestre, son digu:sirns d'da-
bausa, perque revel,ln nn boo
cor. Ales, e n yuant :I la creucib
d'nua Biblioteca pii[piliar, l i de-
vem dir quc u'hi h:i i ina ja de
creada, eutare qiie sia h.iiinil,
quo 14 sew rida no r i a esliabe
rant i que weti corn o c n l t ~ ~ . E n
1,escola de iiiiis u6mero 2 hi
es t te is laCireulaut qiic hi Euu-
d6 el rnrstre actual Director
c!'acjuest perihdic, In cua! ra
neixer a 1.1 cdoi. de la socledat
d'nutitta :~li.inines aXiuervas i
que avrii ddgut, ais canvi3 que
'1 local escola ha safrits t6 la
vidn aini:rtignada; per6 la p h n .
t a est6 sernbm3a i . v i u , 110 li fa1
ta sin0 que tots els artanencs
de boua voluut.at li prestiu aju-
dit i l'aiimeutin eiisent molt
apw&ita!rles ies iilces qii'es-
pos? I'amic S:tncho de poaar-
la baix el coutrol del Ajunta-
ment que lii hauria de destinar
una s ~ l a apsts i posar+hi un


empleut perque s'en cuidhg
fins a taut pogti6s i vaIy6s la
penn de posar-hi u n Biblioteca-
ri.


Fa do erelire que els entusi-
aates que r1e::gr:iciadament no
son tnriti coni desde enfora
sembla, vold;.i:i posar.se a1
cns!st d's:!nosta obra' especi.
alrnont rls antics aluniues del
mcstze D. Seg6n, tau aniics de
la cnltors corn el Sr. Sancho, i
en elln poddin trobar-hi sem-
pre o!s j s m ni,t:m?ncs inedis
susiliaw s i la s e w iustruccib.


FORTA PROTESTA
11


tPerqu6 capornls comiinistes, per-
que socialistes inconsequents insul-
tau a n'el ciero i a la rel'igi6? No
proc1:iniau per tot arreu la llibertat?
No 6s aquei;a paraala tot el vostro
argument, ia vosti-ii arma princippi
pes encalentir i convencer a les ma-
res ignorants? Perqut, id6, sou tan
inconsequents? Si llibertat tenen
tots els individuus, tots el3 Ciuta-
dan.;, tois el5 obrers, perque no l'han
de te!iir els capellans i frhres que
son coni Fo:tios, ifidividuusc ciuia-
dans, obrers? Perdue proclamau Ili-
bertat i a1 mnteis temps voleu en-
grillonnr e!> q u i la tenen? Sou in-
co:isequcnti, soil i!lOgics, sou irra-
cioiiaia; nies valJria estudiasseu>un
poc de llogica i no caurieu dins
tanis de desba:.ats i aberracions.


Snbeu perquC \'os molesten tant
e:s capeilaiis? Lab23 perque vos fan
mal d'ulls? Perque vos fan tanta de
nosa? Perque ngiiaaten una:mateixa
ductrina, perq.ie tenen sezpre un
mateix ciedo, perque ensenye:: una
rnnteisa moral, una moral .qtie vos
agriliona, u n i moral que YOS mo-
ieara , una moral que YOS pruhibeix
tota maldai i violencia, una moral
que VGS impedeis tota injusticia;
per aix6 ros nio!ester. eis capellans;
si ells no se p o s m e n en res i wto-
risabsen rutit '.a vosira maiura i fo-
rnen1as5eii la ro.-ira set de riqueses
i IC's vo:ueS vidkncies contra el?
rics i els q u i posseeixen, els, cape-
llans serien els Yostros companys,
els vosfros gerrnans i fins i :ot els
vostros pares, encare .duguersen
vestit negre i anassen lligats am?
cord6 nuSs. Ah inconrequen~ts. que
cercau, veritats ~ o ei~rurs? perqud
vos deixan enganar? Quin mal YO9
fa la reliigif. qusat amb argumi?@lO
hist6rics vos demostrava en els nic-
meros de febrer citats que sols la
relligi6 6s la qui ha beneficiat in-
distintament an els pobres tant si
eren amis rom inimics de I'Esgle-
sla Cat6lica? I si no vos fa mal, per.
q ~ e tanta tirria. perqne tanta blas.


..demia contra ella, perqut tants de
Jesbarats? Perqne parlau, perque
Insnlthu una institucio que no co-
otixen? No 6s irracional dictaminar
sobre lo que no se coneix?


Voltros, id6, sociaiistetxos, VOI-
tros sou irracionals perque insulrau,
perque dictaminau, perque blasfe-
mau contra lo que no coneixeu. Es -
toQiau primer el nostro credo i la
iostra moral 1 despres j a parlareu


Fins a1 pr6xim ndmero .
RUFO.


D Capdepera
Xmb nn entussiasme indescripti-


hle se realissl la pelegrinaci6 que
tenieni projectada. El numero de
pelegrins no baixava de 500. Totes
les parts del programa quedaren
exactament realisades. A Manacor
hei digueren la missa de comunib a
la que hi assitiren tots els pelegrins
combregant.hi la major part. A
Lluch hei arribarem devers ies n t i t
i mos reberen els blavets amb un
cant de salutacid i seguidaiiient en-
trarem a dins la I<icsia, per assistir
a I'hermds hles de Maria que en
obsequi nostro mos fnren eis pares
d'aqnell Santuari. El dematf a las
,is del dilluns se celebrl el soiemne
ofici que cantaren els blavets alter
nant amb sos pelegrins i acaba amb
una cotnunid molt devota i conco-
rreguda. A les dues :e na fer la fun-
ci6 de despedida en la quai el Pare
Mialles mos dirigi una fervorosa
piatica i seguidament :nos posarem
en ceml. S'arribada a Capdepera va
~ :pser a 'es onze del diinars hlos re-
beren arnb molta ~~ le inn ida t . El
batle major i sa md- ,ita mos aconi-
panyaren fins a 1'I;:lesia aont s'en-
ton& un aTe-Deum.> amb acci6 de
gracies a Deu per lo be que mos hs-
vfa anat ,tot.


Tots CIS pelegrins se feienllengus
tontant s'orde que havia reinat i
per les rnoltes atencions que mos
havien tengndes per tot principal-
menta Selva, aont tot el poble mos
va rebre arnb moka solemnidat,
repicant ses canipanes; pujarem a
I'LSlesia, acompanyats del Rt Sr.
Rector D. Antoni Calm&, que tan1
estima an els gabellins. Adins la
Ic'esia el Sr. Rector mos saluda
afcduosament en nom de tot el po-
ble d e Selva, que seguint petites
indicacibns del seu Pastor, m6s te-
nia grans obsequis ;reparats Eren
rnoltes ies families que havien pre-
parat dinar en obsequi an e!s pele.
grins quehavien de estar hostetjats
r.le: seves cases. Amb una paraula
per tot mas reberen molt be. .4 Sa
Pobla el batlemos visitl. juntament
amb les auforidats esgfesilstiq ues
i s'havia empenyat a que quedassem
alld alguns temps per fermds s'ob -
Sequi de que sa mtisica municipal
rocas de vetlada.


AI costat de tantes atencions re-
budes de per tot mos sigut nies pro-
fundament desagradable la conduc.
fa descortes i tepzanga de un em-
pleat de Sineu que, sence justifica-
cii, de cap classe i amb mals modos
exigi a varis carrekrs crescut?


drets de estatje, perque per alguns
moments havien aturat rl carro an
el carrer que hi ha devant l ' E % ~ ~ + d
Extianyam queaques: senyor v u l -
gui procedir amb fu-ma tant poc
correcta.


--
Dimars passat el dilitgencic D.


63JtOmeU Flaquer (a) Mengol inau-
gurl un servici d'autos fins c Cala-
Ratjada. Cetebram la millora i ii
feim avinent, queprocuri an el pren
i demes contenta an el pub:ir, pet-
que tenim a la vista una carta d'un
gabelli que viu a Barcelona que mos
diu que t6 projectat implankcne
unaltraper poc que hei veja res
quefer. i hei hauria si en 3'lengol
carrsa'8s el ptiblic amb preus molt
crescuts.


A la darrera sessi6 de I'Ajunta-
ment se determini fer una v a n fes-
ta per la bendici6 de la nova baude-
ra mallorquina, que temps enrera
havia votat confeccionar, perque al
costat de l'espanyola quedss des-
plegada en las grans solemnidats.
Aquesfa bandera la broden varies
joves de lo mks distingit del poble.
baix la direccio de les Monjes Fran-
ciscanes. Quedl enearregat de la
organissaci6 de dita festa el retgi-
dor Sindic D. Pep Ram6 (a) TaciS.
Segons noticies, aquesta Festa se
fa r le l dia de Cincogema, hei assii-
t i r h casi totes les peisonalidats
que formen la Juntn de la Associa-
ci6 per la Cultura Mallorquina i en-
tre ells el Sr. de la Heretat i el Rat'e
Major de Palma D. Gn'iem Forteza.
El cap-vespre un enginye agrbnom
donari una conferencia. En el p ~ d -
xim numero donarem el programa
ben detallat daquesta festa tan sim-
pdtira. que segurament re5ultar6
un exit complet.


Correspinsal


.-. ,
DE SON CARRIO


DeSpufs-ahir a dit poblet cele.
braren la festa q u e cada any de-
diquen els seus moradors a lo
Arcangel St. Miquel.


Consisti la festa, per lo que
respecta a sa par t relligiosa,
arnb solemnr Missa Major lais
deu, en la qual predica el Pvre,
artanenc Rt Sr. Caselles.


A les dotze hi hag& corregu-
des d'homos i cavalls. i a les
quatre del capvespre ball.


Finalment el vespre se disp-lra
ren focs artiflcials especialmcnt.


Hi cornparague molta gent
serverins i de St. Llorens apro-
iitant el tren extraordinar i que hi
hague.


S . J.


L'ANIVERSARJ DE DEMA
Vataqut el programa definitic


d e l'homenatge a1 Mestre D. S P .
g611 Diaz:


Avui, d issapte les campanes
tocaran a mort el decapvespre.


Denid demat i a les 8 i mitjx
Ofici conveatual a la Parroqum
amb tdmui especial. Acabat 1'0.
fifi manifes$ac$Q de cond~l a


CBSA de l a Sra. Viuda del Mes-
tre.


El decapvespre ti les 4 en el
Tea t re Principal, Tarda necro.
ldgica a m b ocasi6 dc l'entrega
dels retratos a les escoles nacio-
risk. Fer& l'entrega com antic
deixeble el Rt. I). Andreu Case-
llas Pvre., rebent- los el mestre
D. Andrea Ferrer en nom dels
130s Mestres nacionals i en ferd
ofrena als aluinnes de les esco.
les acep tnn t~ lo en nom d'aquests
I'alumne Juan Fortcns Pic6. Ca.
da u n yronunciard un par lament
ndequnt, i tot seguit E n Juan Al-
mmora s'adherirg a1 acte en
nom dels deines condeixebles de
la localidat. D. Daniel Cano t n
el dels qui viuen a iora i el Rt.
I). Juan Rubi Rector de 1.1 nos-
t r a v i l a en iio!ll d e les a o t w i -
da ts
'Acabat I'acte la Comis!;ib Or-


gmisadora aniril a deposi tar
una corona sobre la fossa del
Mestre (a. c , s.) L'acompanya-
r8n les seccibns majors de15 alum
nes de ies escoles rlacionais amb
canastres de flori per tirar de-
munt sa toqba. Se convida per
assistir-hi a tots els antfcs alum,
nes i dem& arnics del Mestre.
--._- ~ -- - -


L A S1JSCRIPClO--"--


A C ~ U S R d 'una e r r ada dels cai
xistej: que en la primera llista de
suscr ipci t~ posaren 14 ptns. pen
Gabriel IVIopd Tuan i no havia de
esser in& q u e 3 pts. rectificarem
la suma i tk ina , per6 ha resul ta t
equivocada. L A q u e porilin a w i
coin anterior is la vartadera.


Ptas.


Suma anterior. .2.20'60
U. Rafel iZmor6s Artigues. . 0'50


s Nicoinu Pons Sancho. . 5'00
I Juap Fniter Forteaa. . 2'00


Srs. I-iomar (Punt d'Inca). . 5'90
Un admirador. . 1'00
D." Elisnbc: Esteva Amor6s . 10'00
D. Sliquel Esteva Rtera. . 2'00


= .4iitoni Juan Lliteras. . 3'00
Y Juan Sard Cursach. . 2'cn
n Jaume Palou Massanet. . L'JO
n Juan Pic6 Ronnin. . 5'00
c Juan Lliteras hlassanct. . 0'50


D." Maria Eularia Nabot. . 2'00
Un admirador. . 1'00
D. Pere hloragues de Arcos . 10'00


Suma i scguiri. ,292'10


Per aumentar aqucsta suscripci6
s'estl fent una tirada de postals
amb la fotografia del mestre que se
renen a 0'15 pts. una


--_
b


--_


Festa de les Obreres
de St. Josep


Cada any en el ines de maig, amh
,la florida de las plantes, V B tambe


la florida de les festes essent una
de les prirneres, mks hnmil i mCs
hermosa, la de la benffica aisocia-
cib de Obreres de St Josep En-
guany s'ba crlebrada en el dia de
I'Ascenci6 del Senyor, en el Con-
vent de St. Antoni de Padua.


El demati a l'hora de coctum ten-
gue lioc la Comuni6 General que
fou concorre~uda i a les 10, s'hi ce-
lebri la hiism Major en 1a:que pre-
dica ei Rt. P. M. Quetglas, T. 0 R.


El deccpvesp:e a las 4 i mitja des.
pres de la devoci4 C 1 bko &&Wa,


se va fer dins l'escola dels PP.
Franciscans i'her mofa tarda literari
-mu;ical que anyalment celebren. I
es de notar que de cada any resdta
mes animada i mes amena.


Presidien le3 autorldats esglesiiis-
tica, civil i judicial els rninistreu de
la Ter :era Ordre, el Pares Francis-
cans i ia Junta d e les Obreres de
St. Iosep.


L'oryuesta que arnb tant de gust
han organisadaels PP. Franciscans
am11 els estudisnts del seu col.legi
tocd amb ajust i afinacih fa -1ntro-
ducci6 de les set parauless de Ay-
den. el =Miserere del Trobador. per
Verdi i .Sueno de Oro..


Els altr es ndmeros musical foren
executats per e Chor de jovenrtes
SSanta Isabel. que digue brillant.
ment d'Himne de St. Josep i closep
a la Bancadan. canbons que canfa-
ren amb molt d'art, corn tambe els
Tres Pare Nostros de consuetnt.


La Tresorera Sta. D' Remei
Bahamonde va llegir el .BaIans i
movimect de contes de tot l'any.
Amb ell se veu com aques:a Asso-
ciacib calladament va fent dins la
poblacib un & gran, digne de esser ,.'
conegut pels qui no se donerrcomp-
te de corn se practica la caridat rr&
tiana.


captn de costum corn tamb6 el 're.
partiment d e prendes i centidatsea
metalicper repartir entre els. PO- ,
hrets.


Per6 el bess6 del ac!e foil ia' con-
ferencia que dona el Rt. P. Q d t -
glas el qual amb frasesegui;a.i-ga- ,
lana va fer I'apologfa de la Asso- .,- I
Ciaci6 i parangond la caridst- euer-"'
cida per ella amb la filantropir pre-
dicada i no practicada pet- e%, "
socialistes i comunjsLes, Recrimina .
fort ferm que nquesta gent renguen
a embaui-:ir. e!s pobres obrers de la
nostra V i l a i pondera el ?alar de la
forma com eserceixer. la citridat
les obreres de St. fosep q u e a la&-
mosria material hi,ajunten el bon
con! ey i la S a m dcctrina quc infil-
tren dins el cor dels seus pr.otegimi


1.3 cocferencia del P. Quetglas
fou molt agradwa a la roncorren-
cia, i tant d e bo que i'hagufs pogu-
da sectir molta ni&s gent!


Fou molt Ie'icitat i aplandit corn
ho foren tambe amb entusiasme
tots e's demes ndnieros de la festa.


Sia enhorabona a l e s organisado-
res i q!ie rnol!s d'anys le puguin e-
lebrar en be dels pobres de la nos-
tra vi'a.


'


Entre e!. nrimeros citats s&feu.b ' :


'


,


1 1 8 ~ 8 ~ 0 ~ 1 1 3 ( 1 O ( I 1 I ~ O ~ ~ O J C r l I l 3 D D ~ = ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ * ~ ~ ~


Excursid a Lluch
Els alumnes de I'escola nacional


que dirigeix el mes!re Sr. Ferret tenen
organisada pel dia 17 d aquest inks
una excursii) escolar a Liuch.


Elprograma de I'excursib es corn se-
gueix.


Dimeeres, dia 19, a les 3 del mati
partida d,Arta amb carrualges.


A les t i mitja s'oira missa en la Pa-
rroquia de la vtla de Sta. Margalida i
despres viSita de lo mes nolabte de I8


A Muro, berenar i despres visita a les
escoles nacionals, iglesies i edificis
mes notables.


A Sa Pobia. visita a la Psrroqula,
Escoles Musru Parera, Montr Pi0 i


pobladb.


Cementeri. Se dinari all&
A Campanet. hloscari i Caimari vi-


sits a ies iylesiei, escoles i io xes DO?
tub@*
. . .
Horsbailia, a1ribada.a Llnfh. Vi&


a la Verge, p8sseig fins a la Font :Cu-
berta i els Misteris. Mes de baria. So.
par i:dormir.


Dia 17, dijous


A les cinc del mati, hlissa i CO-
mu&. D e s d i i excursi6 a I'Era de
Escorca aont se%her&.


A les deu, despedida a la Verge
i partida de Lluch.


A Selva se visitora Io mks notable.
A Inca, veure el Mercat, Parroquia,


convent , Corter i allres punts notables.
Dinar i partida cap a Liubi aont se.
visitarb la parroquia, escoles, fabriques
de IicOrS I senadora. Partida cap a A r -
:a aoni si Deu ho vol s'arribari el
vespre.


Que Deu 10s doni boil vialge i ielis
tornada dexcursib tant profitosa.


PANT


seua assistencia perque era ja cada-
vre. Dru l'haja acuilida a la gloria
i doni a sa familia resignacici per
soportar tal perdua.


O O ~ D D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O D D D ~ O C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


S ~ ~ ~ I 0 d ~ E ~ ~
DITES I FETES


-iIont viu en Pep.
-En es carre hbjo? ,
- Quin nirmero?
-Xo ho se, per6 n o te pots


equivocar, perque est& escrit de-
munt es portal.


42 I
A una tertulia espiritual.
-Que hi ha entre se riaya a


ses llagrimes?
-Es nas.


ENDEVINAY ES
Teng veu i no som persona
teng fusta i no sorn fuster
teng v e t a i no sorn vetaire
t eng zorda i no som corder


*
Estig ben en mig del cel
i en es fondo de I'infern,
a s'entrada de s'estiu
i &lo m 6 fort de s'ivem ~' .


P


CABILACIO


il(orrtuzvi, .%neu, Caluid,
Am!, sa primera l le t ra d'un


nom d'aquests, am!, sa segona
de s 'a l t ra , etc compondre es
nom d'una cosa que cada dia
surt i s'amaga.


&E


De Ca Plostra


Q


Semblances


l.'-Que ti. de coma unou
arnb so sol?


2.- amb que s'asembla el mon
a una bixicletal


3'- I un mirai arnb una nit de
s'rstin?


Les soluc'ons an el no qui VC


- - - - - - . . - - M ? . p


SOLUCIOKS a les endevinaies
del passat,


1." Son 2,401.


2.' Barretina.


3,'Sa Iietra F


4. Dos ganxos


A SA FUGA;


10 la feJeig hortolana
quatre meso8 en s'rstin
perque quam hi vaig me diu
menje figues si'n tens gana


, .


\
ENDEVINAIRES:


ARTON1 MASSOT


MERCAT D W C A


tress6 a *00'quint6.
B a t a 2490 sa cortera.


Ordi mallorqiii a 16'00 =
* formtera 14'00 R =


Civada oinl!oiqiriira 12'03 pts. id.


Faves cuito:.es


' Xeixa a ZJ'OO e x


, forastera a II 'OO e <
a 32'00 c *


s or3inarii.s a 2800 =
' pel bestiar a2S00 s


-


Meteorologla


El teinps prirnaveral segueix. Fa
diades esplCii3ides d'un sol masSa
calent p'el tenips en que mos t tobam.
H3 kr alguns dies de humit,i t que posa
en perili eis sembrals.


Agricultuta'


Eis ,camps presenteii molt bon as.
pecte en general especialinent eis cere-


, ' als Les lalreres primwenques, carre-
garen de bajoques qu'han pogul basso-


' , nar bk~i ks fdcii que doniii boil compte;
les tardanes carrecaren si, perb corn
s'ha posat molt de p y no es EBcii que
piiguin ompiir i granar be. Els amelleis
topeo be. Arreu hi ha rnitgaanyada i
a moltesbandes anyadassa. Le$ oli-
veres han treta niolia borra. Si aques-
tes diades bascoses go la erpanta,
novament bf haurl anyada bona.


Es ta t sanltari.


Desde que'l temps s'es cstirat, ies
males sanitats h3a desaparagudes.
Avui no hi ha ni& que'ls malnl!s cro-


' iiics i e:s que hi sol haver orciinariament.
Se troba delicdt de salut el nostre
company de Redacci6 e n Miquel Lopez
Llu\\. Desitjam que Deu prest li torni
la 8a!u!, si convt..


Banda de maaica


POC fenips despres de la mort de
rnestre Pep Rodriguez (a. c. s,) en que
queda desfeta la banda qo'ell dirigia
hi quedl tambela dirigida pel, veteri-
nari D. Antoni Gili Surrda. Desde I la-
vonces iio teniiii musiea per varies
causes, pcrb priiicipalinent per falta
de Director, La faita cl'una Randa de
mcisica 13 sent tothom per qvant !es
funcions publiqurs sense niirsica son
fosses, i qui rnts 10s sent es I'Ajunla-
ment qui dnrant dos xnys-ha hagut
de deinanar niirsica externa i li ha


cos tat molt.
Per altre p a r t . no Iiaguent-hi e.sco!a


de musica decau el gust per l'art niusi-
cal, i qneda descuidadsuna part mo!t
impor!ant d- l'ed~icaci6 estetica. To
nix6 ha let r;:.nsar a I'Ajuntament en
la necesitat d e fomen:-r I'cnseiiya:isa
de mdsic; i i'or,:oii:snci.; d t m a Bande
i ha acurda! crew u:ia plassa de Pro.
fesor de mhica smb una gralificacie
Wpcial amb I'oblipaslQ de Jar classes


LI
-


de %o!6ix i dirigir una banda i per
a:tra part subvtncionar la bhiida que
dicigesca amb una cantidat, posant-.i
obiigacions que se senyalarAn eii un
reglament especial.


El Profesorde rnhica sera anomenat
sediant concurs pllblic que s'anuncie-
r l dins mig any i al qnal podrl conco-
rre qualsevol arteiienc que reunesque
ies coridicions que senyalin les basses
del concut-s.


Coin s*acosla la temporaha de
ies festes:estivaIs I' Ajuixament ha tro-
vat oporld organisar la banda i cercar
cn profeecr d:nb caracter interi, desig-
naiit el i i x s l e nacional D. Audreu Pe-
rrer el qual ha aceptat i'encdrreg, i ja
s'han comensafs els pnsais aoib una
vintena de m6sics.


Mos n'alegrain.


Bcndicid nun autom6vfl


En B2rfon:eu Flaquer (a) M e n p l , ha
adquirit un auiomdvil pel servici de
passatgcrs desde l'estacib del tren a
Cala-Ratada. El dia de Sant Miquel
devers les onze va esser beneit en ia
Planseta de la Parroquia, i desde Ila-
vores te estaltiert el nou servici que
completarA el de carruatges. Li Pesit-
jam prosperidat.


: Desgracia.


El dia indicat, quant s'en mana-
van l'autonidvil dit, a la cotxeria.
alguns atlots s'hi penjaven i un de
ells en Tornas No:ari el qual tengue
la desgracia de que ii passas per
demunt uu peu deixant-li magullat.


Gent mal agmida.


De vegades els .exmangers se
queixen de que no se'ls guardi le8
coosideracions q-e la bona educa-
ci6recomana i 6s que devegades
escaliven. Segons noticies, un ves-
pre d'aq,!esta setmana, molt tart
l,'auxi!iar de Telegrafos En EiliqueI
Esteva (a) Moleta s'en annva a dor-
mir i pel cairer de I'Abeurador I'a-
gafa un automimil i e!s passatgers
li demanaren si les vo!ia mostrar la
carreiera de Pa lma, . contestant ell
que'l seguissen i e!s ho mostraria.
AI ser dcvant el carrer de Toni
Blanes les digue que tot dret la tro-
barien, mts ells iosistiren en que
pujis , fins a la carretera per no
perdrer-se. Ell pujA i I'autombvil
arranca fua, carretera en116 i be
cridava ell que se atnrassen. per6
l'auto de d'alll i e!s passatgers riu
qu i rlu, i I'anaren a deixar devord e1
coi! d ' A t t l haguent:de tornar a
peu i a les fosques a n aqui!es
altes horeq de la nit. Aquest f e
mereix la reprovacib de !es per2o-
nes ben educades.


iMorts.


Dijous, dia de i'Ascensi6 mor1 In
madona veya de Sa Creu Veya,
desprcs de llarga inalaltia i a edat
ja molt avansadir.


El divcnres se feu I'acompangada a
1 1 que hi asistiren 80 carros i mo!ta
gent, prova deles simpaties de que
gosa la fsmiiia.


AI cel la vejem.


El mateix dia a vespre Sa Madona
Drirana de l'anio'n Tomeu L)cs Pu-
jols estava ben hona. ee tal manera
que7 scu homo era a I h c h d'ex-
cursi6. El vespre sop3 a sa taula i
al ca, d'a:gunes hores se . pos& m3-
lament. Qunnt en Iuan el seu f i l i se
retirava la trobl tant mala qu'acudi
a cercar el metgr, per6 fou in0til la
*"*~ . . ',.


'TIPQGRAFII
D E -- .-I-"


I
I


models oficials.
VENTES'AL DETALL I A L E RES, I ARTICLES


ESCOLAR I D'ESCWIPY'ORI.


--_1_I_L_____q____.3_ - Quatre Cantons 3 - ARTA
SERW IC10 CARRUAJES Eei1sa.i mad es j panets
BARTOL E En lloc se trobrn 3iMs que a la


1


Habana, Bueiios Aires, Frmcia. y cualquier pltnto de PANADERIA Victoria
GRATUITAAIENTE arreg!o l a docunientacih para


que parte directo para Cadepera y Calarratjada poderse einbarcar avisando con ociio horas de anficipacihn,
y de estos puntos sale otro para tod.as las salidas par contar con persoiial aciivo e inle!igente en el r a m .


Para iiiformes: Hartoloni& Hoca, Ilostaies, n . O 87 de tren.
Los que descen einbarcnrse de S n n Lorenro, Son Ser-


Haytambien coches disponibles para las Cuevas vera, CwdePera 0 pueden-informarse ea casta de pnsticrrta.
v vtajes extraordinarios.


E S F O R N N O U (A) MANGOL America. A todas las llegadas del Ferrocarril hay cache ISER
l i q u e l Reca Castell


A sa botlga hei trobareu sempre pane
panets, galleten, bcaculte, rolleta, 1 totr


TAhdBE SE SERVEIX a DOMICJLI


h"


AQENCIA DE'TRANSPORTES ..A RTA Nctedat, prontitut I economfa
a GUILLERMU BUJOSA DGL'SJ'AiIG Se sirven encargos para Palma y Estaciones ntermedias.


Carrer de Pic I%(L .3 bis. A !? TA - PZASRTA DE M A R C H h N 3 3 .


Buatre Cantons, 8-BRTA
9 7 - ARTA


Te olis de primera i segona classe


ln2;wix barvals de 16 litros n do.


- IHOY, COMO NADIE detalla en precios, esta c s sa , todas las
G ~ A ~ Q ~ § N ~ W ~ ~ A ~ ~ ~ a preus aeomodats.


~~~~~ La Unicos almacenes que tirnen en grandes existencias 15TOD0 LO QUE §E REQUIERE PARA
VENTES EN GROS I AL DETALL


y que venden m8s barato que nadie S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM T e l l f o u ~ 21?< I Prerlof io


BSTA CASA NO TIENB SUCURSALBS P r c n t i t u t
I


J
DE


(A) ROTCHET
tea una heeucia cotre ArtA i Palma i hei va


RAFAEL FELlU BLANES
CALLE DE JAIME 11 n 39 a1 49


.I


cada dia.


J'encArregs.


Centro Farmaci?utic.


Palma de Mallorca Berveix anzb prontitut i seguredat totu ciasse
DireeciG R Palma: Hitrina 38 An es contat dASTREKIA PARA SERORA I' CABALLERO,


ARTICULOS Y NOVEDADES PAPA VESTIR,
DE TODAS CLASB Arth Figuerall48.


l..
, i 'r /! , .


j. " .