. Dissaapte@l de Abrtl de 19E3 -a - -*- &a PKEUS A rtB. Un trimes:i-e. . 1'50 A...

. Dissaapte@l de Abrtl de 19E3 -a - -*- &a
PKEUS


A rtB. Un trimes:i-e. . 1'50
A Fora. Any . 7'00
AI Extranger. Id. , 10 00 --


N ii xi,> :*o sol t
10 d r .


Redaccid i Adminisrmci6
Quatre Cnntdns, 3
ARTA (blnllorca)


%%
SETMANARI CATOLIC MALL0 HQUl


Els nostres lectors saben la de
aquesta Instituci6 pel petit co-
mentari que li dedicarem quant
se llanq5 !'idea, quant se publica
el follet donant el pla de l'obra.
Corn son molts el5 projectes que
se fan i pocs els que trionfen,
vetaqui perque hem esperat a
par1ar.m amb l'extensib deguda
quant I'obra ha sortit ja de pro-
jecte, i 6s una bella realidat que
ha conseguit un gran trionf. El
trionf d'una obra ho es pel seu
autor com el trionf d'un fill ho
Es'tembC per sa mare; per aix6
6s que els mallorquins nos de-
vem congratular de l'afiansa-
ment i del trionf de ala Fundaci6
Bernat Metgee obra d'un mallor-
qui que en clla honora altament
a la seua mare.


Ja no hi ha avui dins Catalu-
nya escriptor de cap classe, que
pugui Csser pres en considerac16
i representi una valor positiva,
que no escrigui les seues pro-
duccions amb la llengua propia.
Avui ja no se discuteix aix6 de
quina llengua ha d'usar unliterat
en lesseues producci6ns, i lo
qual 'ha fet que desde l'actual
renaixement literari la produc-
ci6 hagi estat extremadament
abundosa. Amb aquesta fecundi-
rat dels literats del renaixement
que semblen empesos a treure a
llum el dep6sit de idees que con-
servavem recl6s durarlt alguns
sigles en quells faltava el vehi-
CUI natural per endegar les, ha
vengut lo que tampoc iuolts e3-
peraven: la plCtora de lectors
Avids de nodrir el seu enteniment
amb obrcs nostrades.


Fa no in& vint anys que'l qui
escrivia i publicava amb catala
estava condemnat a esser dnica.
ment co,egut per un molt reduit
nombre de lectors. Avui la lien-
gua cntalana, ha conseguit ex-
tendre tant el seu radi, que corn
leu demes llengues modernes reb
en tot el !iioi~ cientific i literari
les c o n s i d c r ~ c i o ! ~ ~ i honors que
mereix aixi pcr 1'1 seua antigi
gloria:com:per l'ac:tual putxanca.
I aquesta pletor,: de lectors no es
ja,finicament dins els grans cen-
tres intelectuals. sino que ha
sFgbat a le$ en t ranga del p b l e


i d'aqui el trionf de les editorials
catahnes que poc preveien el
gran exit que han assolit vejent-
se agotar moltissimes obres de
les que s'havia feta crescudtssi-
ma tirada. Per6 C s arribada la
hora en que, com diu el follet de
proDaganda de la CFundacih Ber
nat hfetge- *les nostres lletres
propies, tot just renascudes, no
podcn satisfer, per causa de llur
insuficiencia, les necessitats de
lectura d.un poble modern i
complexe. No tenim nosaltres,
autors clAssics propiament dits


' o els tenim ep Ruantitat escassi-
sima..


Era precis, que se posassen al
abast dels lectors, les obres ch-
siques de Grecta i Roma, que
com ha dit recentement en Cam-
b 6 h f o n e n u11 sentit de serenitat
i conforten amb grans alenades
d'optimisme. La difussid dels
classics esrirnularrl, 2mb la base
de la seva cultura humana, la
creaci6 d'un estat d'equilibri i
de mesura, de la manca dels
quals no dubto que ens pervenen
les grans tragedies de la nostt-a
historia nacional, de les quals
avui encara patim les conse-
qiiencies. 8


Mes la puhlicacib de tantes
obrcs no podia esser feta per un
simple particular: havia de ser
obra d'una Instituci6 que comt5s
amb el costat de tots els qui se
preocupen per la puixanca de
la nostra Ilengua. Per conseguir
aquesta se necessftava tambe
un homo que, no solsament pos-
seis u m cultura ben s6!ida i fCs
nom entre els literats moderns,
sino que tenguks prou energia
per tlar c6s a una obra tan com-
plexa, estructurBs I'hstituci6, i,
sobre tot, li donas l'al6 fccon-
dant de vida, que la pos& en
rnarsa.


Aquest hoxo sorgi, i 6s el
nostro bon amic i p a i d En Joan
Estelrich de1 qual En Cpmb6,
e n un ciiscurs pronunciat dilluns
passat en u n sopjir qu'es feu per
conmeinorar el triomf de 1'Ins-
titucib, n'ha fet un gran elogi
amb aquesta curta i grAfica ex-


pres&: RES un Veritable dep6-
sit d'encrgtcs,*


En Joan Estelrich, hurnanista
de s4lida preparacih, fervent e-
namorat dels classics i, sobre
tot, d'una tnaravellosa actividat
disciplinada i voluntat ferms, es
el qui ha acomt's la magna em.
presa creant la Fundacid Bernat
Metgen que t6 per fi traduir i edi-
tar els grans autors de totes les
epoques. En aquesta Fundacfd
ha tengut l'acwt de sebrehi reu-
nir e!s nits famosos dcls nostres
literats, per constituir el cos de
col-laboradors encarregats de
les traduccions de les obrcs i el
de revisors que s'oc.upar8 en la
revisib definitiva de cada una de
elles. Cal consignar, per satis-
facci6 aostra que en I C s llisles
dels cosos hi figuren els mCs sig-
nificats humanistes de Mallorca
corn En Miquel Ferrii, Dr Salva-
dor GalmCs, En Gabriel A!omar
En Juau Pons hlarquks, hlossen
Llorens Riber 1 el malagyanyat
Miquel Costa i Llobera.


Essent un fet rcal, el I-ctorn a
les humanitats, sernbla que va a
comensar una renaixenqa cllissi-
ca, i Catalunya ra a ajuntar el
seu moviment hurnanista a1 qoe
se nota en totes l e i naci6ns cnl-
tes. Per aix6 no pot Csser mCs
oportuna la publicaci6 esmenta
da que ha mercsciit l'empenta
de politics de tanta retxa corn
En Camb5 que ha vist en aques-
ta Institucio, una palanca per
enfortir la consciencia nacional
de Catalunya.


Per el triomf de I'obra caiia
un Director enCrgic corn N'Es-
telrich, la col-laboracio dels
millors hurnanistcs Catalans i la
empenta dels capdevanters poli-
tics i economistcs com tambe de
les entidats capdals de Caralu-
nya: to: aix6 ho ha conscguit N'
Estelrich. pcr6 no bastara. Era
precis despertar l'inter6s de tot
horn, que tots els aimadors de la
bona literatura eceptassen 1'0-
bra amb amor que7 pdblic acullis
l'obrs sense perjudici de cap ..!a-
se i contribius a elh amb tot
entussiasmz. I aix6 >'ha conse-
gcit tambe, tenguent' aiui asse-
gurat pcr endevant ['&it m&
complet.


Els vo luas de qee ha de cons-
tar la gran Biblioteca seriin tra-
duccibns del Grrc i del Llati,


per6 en aquests s'hi afegeixen
el9 principals autors cristians
dels primers sigles. En la edici6
dels volums no cal duptar que
N'Estelrich, qu'Cs tambC el Ge.
rent de I'Editorial Catalana S.A.
posar5 tot l'esfors de la sew in-
te1,iigencia i 1'entuss;asme del
creador pel'que la presentaci6
sia lo mes acurada possible.


Se fan tres edicions de cada
vohm: una del trxt antic amb la
traduccib catalana; altre del text
tot sbl i altrc de la traducci6
sola. De la primera s'en ta tirat-
je en paper de fil i edici6 corrent.
La publicaci6 d'aquesta Biblio.
teca que s'edita per primcra
vegada en la Peninsula Iberica
donard renom a Barcelona i a1
niateix tenips realsara el del seu
fb(rciador i Director Sr-Estelrkh
i de retop indirectament en sersl
honorificada Mallorca.


Sabem que son ]a molts cls
nostros compatriotes que s.iiian
suscrits a les citades obrcs per6
tenim dret a csperar que serhn
rnoltissims rnbs els qui engrossa-
ran lcs llistes de's suscriptors.


Nos felicitam de que sia un,
compatriota nostro l'hnima vivi-
ficadora de la Fundaci6 a la qual
desi:jam perduri i aunienti' L'Cxit
assolit arnb la p.1blicacib del
primer volum.


A. E'.


DISCURS DE GRACIES
pronuncint pel cuke escritnr
valenciz Sr. Martinez Ferrando
en els locs Florals de la Creu
Rotja celebrats recentement a Pal-
ma, dels quals fou Mantenedor. --


E! Sant a-or a l'humanitat que
glateix en el cor de tan altes dames
ha sigut entusiasticamznt reinudat
per tots els que esren aqui pre~ents
i es cosa que enlaira I'eiperit $fa la
vida hermosa, I'adonar-s'en de que
darrera el rostre de fada de la dona
mallorquina. evisteix tarnbe aquei-
xa bellasa tan gran que's refiecta
en el seu rostre. Per aix6 vos hau-
reu fixat que en els destells dels
seus ulls incomparables hi ha es-'
purnes Iluminoses de I'infinita bow
dat interior.


Aquesta bondat ha florit en obres
quese feran inmortals perque ha
sigut una dona mallorquina la que
ha alcan$at la mec al ta recompensa
d'aquest renyit concurs de poesia.
Tots haveu erpetimentat, corn jo,
una de les emocinns mes grans
de la vida a1 veure passar la Ror
simbdlica pelscamps de la modestia
i la calida inspiraci6, a1 pit tremo-
16s d'aquesta Reina niaravellosa.
expressi6 plastica c?e totes les be-
llenes i virtuts de la rassa.


El nostro entussiasme es nibs
graa encare a l veurer aqui la ma-
nifestaci6 evidenk de i'uni6 intel lec-
tual de!s tres pobles mediterranis;
.el pi de ies tres branques. va crei-
xent a poc a poc i lraspassant els
alts nuvols amb sa esplendida ca-
bellera


Lluitant amb les ventades qu'assal-
ten la ribera


corn un gegant guerrer ...
jgiial qu,aquell altre pi de Formen-
tor, mes poder6s qu'el roure, sim-
bo1 de I'anima indestructib!e d'a-
questa terra gloriosa.


Per aix6 veneu als nostros llavis
atropelladament les parades del
gecial poeta Ilati:


AI demunt dels nostres cants
aixequem una senyera
qu'eis ferA mes triomfants


Les portes de nostre caw1 esti-
gueren obertes, per voluntat de la
Junta, a l s quatre vents, i solament
les calidej veatades de poesia me-
diterrhea entraren per elies. La
nostra bona voluntat s'estreild con-
tra io impossible.


Havela tingut, en eamvi l'alta dis-
tioci6 d'baver estat hor ra t s per
el gran poeta catali En Josep Car-
mer, I'eapressi6 vibrant de la mo-
derna poesia. En ell que representa
el sentiment de Cataluuya, en a-
questa inconparable nianifestacr6
de vida dels poetes niallorquins, 1
en mi, que modestament me veig
obliga: a representar a Valencia,
teniu la prova mes Clara i irrefuta-
.ble de l'unitat de la gloriosa Ilerigua
Catalana.


I es forsa dir quatre mots sobre
ella, qu'es bo desllindar els camps
en tota oc;ici6.


La nostra llengua no es ni mes
ni meuys inportant que les altres del
mon; es simplenient la nostra ilen-
gua. Aquestn es la realitat, I 'unic
fet qu'ns interesa. La noj t ra mare
mes sabia o m e s incnlti es, sobre
totes les altres la nostra mare i may
renegarem d'ella.


Adrniradors fervents dels altres
idiomes de gran extensib geografica
nosalues varem neixer amb el nos.
t re i morirem amb ell err els Ilavia.
Parlario no es un crit de guerra. e.i
l'esclat del cor en una font de doi-
Cors, es I.egredolca recordanva del
yassat, es en el pzis extrany l'imat-
ge de la terra nadiua que mig-riu
amorosament i Amor I Aixd tenen
per a nosaltres les seues parauies
plenes d'arnionia. (Coni voleu, id6,
que deixeni niorir el nostre amor
mes gran, en el qie glateixcn tots
els altrefi?


No oblideu I'allre let.
Parlar la no6tra llengua es esser


nosaltres.
De les runes dels noatres avis


bumillats i yencuts e s t b brotant
les plantes que han d.obrir les flors
iiallores d u n a nova primavera.
fritwvera espiendsrosa en la que's


posarin els fonaments de la patria
futura.


En el nostre jardi abandouat i del
recd fiorit de ;a seui boesia eitii
retanyant I'arbre de 1'optimis:ne.


Qile sien, doncs, aquets jocs Flo-
rals el punt departida de la iiostra
actividat. luntem en festes corn
aquesta la riquesa inestingibie de
les nostres lerres, enlaireni el nos-
tre ideal de modernitat que revola


sobre I'Europa destruida, c m un
au-fenix amb una b:-anca d'oiivera
enel bec. posem una pedra en el
gran edifici de in palria, vis-
que:n la seGa vida, i descan~~ein eis
nostros ccrs en la n o w n bandera
aixecada al demunt del5 nostrrs
cants, astre llumin6s p'el que go-
teja la sang generosa del nostre po-
bie i fiametgen les barres d'or vel1
I purissim de la nostra poesia.


I


Com j a saben els noslros lectoys,
e!s antics alumnes del maltrwrnt D,
Seg6n Diaz Cordero, Mestre q:i'exer-
ci son carreg a satisfaccib de tolhan
duran t vint i dos anys. volen soiernqi
sar l'aniversari de la seua mnit, qi:e
s'escau dia 24 del prbxirn mee de
Maig.


Esseot aquell, dia fener, l a Comiasib
or-anilzadora troba que s'havia de
lrrnsladar la eelebracid dels tlctes fB-
nebres a un dia festlu proper el dia
iiidicat : per aixb dc moment se xengs-
la ei diumenge siguent die 27, i aixi
s'snunci8 dins els progrsmes que pro.
fusamenl se reparliren a sos deixebles.
Mes are han sorttdes algunes dificul-
tats per celebrarse ni el diumenge p.n.
lerior ni el siguent i la comissi6 s'ha
vista precisada a senyalnr el diumen-
ge dia 13 del rnateix maig. Valgui a-
queixa rectificaci6 per tot8 els qui han
reb..t programp.


La Comi~si6 desitja que lots c:s ac-
tes vagen revestits de la solemnidat
qii'el cas requereix, I re3 n 'h i donare
t.?r:ta corn I'assistencia de lot5 els an-
tics aliwnes de D. %rdn (a. c. s.) que
viuen dins A r t l 1 les famil'es que :i:nt
demostraren apreciarlo en vid ;: per t i n t
prega a lothom que procuri sssistlr B
lots els actes que se celebrsrzin conlor.
me e l sigucnt programa:


A les 8 del mati , se dirk la Miss8 de
Requiem a I'Esgiesia Parroqirial en
sufragi de la seua anima.


Acabada la hlissa-funeral, en la
Piassa de la Parroquia s'orgrnisarl
una manikslacib de dol per anat a ex-
pr:nsar a la seua Sra. Viuda el senti-
nient po?u!ar, i seguidament el% 8n-
tics alurnnes anir.ln fins a1 Cementtri
per deposltar una corona dernunt sa
lossn.


El decapvtspre a les quatre se frrk
I'entrega an els acluais alumnes de Ies
escoles naciona's d'aquesta Vila del
retralo del lltestre D. Seg6n perque
se perpeldi soil record. Aqirest acle
era propi que se fes dins 10s esco.es,
per6 coin t s de suposar qoo els lotak
seran incapassas de contenir el p~iblic
que desitjaria presenciar-lo, la Coini-
si6 ha deterininat gestionar la cessib
del Te?tre Principal, per poder c e l e ~
brar-lo a l i i ancb nies ccmodidnt pcr
tots. I suposat que disposatd oixi de
Iloo, se li donarh cow el caracter de
Vetlada o tar6a rrecrol6gica.


Per contribuir a sufragar e!s gaslos
qu'aquesl aniversari ocasionard hem
'oberta una !lists de suscriptors entre
els antios ahnnes. Algurls han respost
ja i molts nies sabem qu'esperen veure
comensada la i!i& per pendre una
norma. Hem passada invitaci6 (Inica-
ment als antics alumnes .i la Com;s-
sisi6 te ncordat fer-ho tambk a l'h-
juntament, per6 81 hi ha par~culars


que prr major so'einnidats del acte o
per 10 qu'estimaven a1 mestre D. Se-
goii volen ccntribuir tarnbe arnb son
grd. il'arcna, m6s aprecieda sera Is seua
obra.


Senibla per dcines dir que no hi ha
qae pcndre norma sobre ies quotes
dels altres perqiie cad8 d deu fer se-
goiis els seus possibles i fins segons
el temps que estigueren baL* la seua
direcci6. Per6 coin nio!ts neceseiten
senrpre que so'is doni el cam1 devant
aviii comensarn a puhllcar els noms i
donalius des qui pri ner s'hsn apun-
tats i seguirem ia llista aixi COT vagin
apuntanl-se. Hi ha que tenir en comp-
te que la Comissi6 ha pres I' acord de
creir un o m6s premis que duguin el
n0:ii de <Prrmi S:gu,ido D i m amb el
iobrant de I D ruscripci6. Aqiiest premi
se donaria duraiil cinc, deu, vinl anys 0
perpetuaixent, sego is si3 el sohrant als
deixebles que niks s'ho iuercsqilen per
sa nssiduidai en I'assistencia o pcr sa
ap:icaci6. Aixi, vol dir que no hi ha
que temer en qur wbrin dobbers, per-
que el deiti que s'els-e donarP no po-
dvl esser nies profitbs, ja pel ti an a
que's Jedicarrin j8 ptrqne aixb pro-
o igir6 per liarg temps ia memoria
del Mrstrc D. Segon.


Es d'espetar que tolhom con!ribuiri
a que aquest acle sla digne d'Ar:d.


Lllsta de suscripcid
per la celebracib d'un solemne aniver-
sari de la mort del mestre D. Segon
Diaz Cordero. E. 1'. D.


Ptas. ---
D. Juan Sancho Miquel. . 25'00
D. Antoni Sancho Miquel. I 15'00
D. Gabriel Moya luan. . 15'00
D. Cristhfol Llileras Tous. . Woo
D. Rafel B!ane8 Sancho. . 10'00
D. SebastiS B1anesl:Sancho. . 1000
D. Andreu Ferrer Giosrt. . 10'00
Rf. D. Andren Casellas. . 10'00
D, Juan Alzamorn Tuan. . 5'00
D Matti Oili Sanc:io. . 5'00
D. $an Gili Sancho. , 5'00
D. Mateu Sancho Sureda . 5'55
D. Juan Nicolau Sancho. . 5'00
D. Pere Oil Sureda. . 3'00
D. Manuel Llaneras Genovard . 0'55
D. Francesc Ginnrd Sancho. . ZOO
D. Geroni Febrer Bisbal. . 0'56.
D, Pere Antich Nadal. . 0'50
D. Kafel Pirrls Genovard. . @XI


Suea i seguir6 141'60
---


~ ~ ~ o ~ D o ~ ~ o o I J D o m B ~ O ~ O O O M ~ ~ ~ ~ O ~ n ~ ~


UNA 0PI.TIO


fa qu'es estzt cornentat el qve
ndltros, partidaris sempre de la'
pofiticn " a lo civil isat ,, mos h
gem posats a favor d'un pac
clectoral, p'el be del nos:ro PO
ble, veim amb gust que :lo so
totsols en seiiiir que val rn
niCs rl benestar i el progrt's
13 vita que no rota aquesta bai
xa politica que encara sksa en
I'Espanya modema.


Vaja per mostra el cornentar
qn'en fa el nostro assenyat con
frare =El Felanigensex en so
derrer no.


*El tablero est& listo. Los jiigadore
niirarrse de sosldvo, relunfuflando Ile-
nos de enojo. Ciernese la indigna a-
meneza sobre ia pobiaci6n y nerviosa-
mente van aiineAndosr, con amenazas
y coacciones, 19s peones respectivof.
Blancos y negros no se diferenclao
m4s que en el color. QuiCn va a ganar
la partida? No podemos, laslimosame~~
!e, leer en el futuro; s610 podemos 8-
firmar que la ciudad lleva I B S de per.
der con la sieiiibra de rincures y odios.
Ah, si nosolros tuvieramos el honar de
Fer escuchados, aconsejariamos el a!e.
jamiento abnoiuto de l a Ciuda3 de es.
tds luchas politicas sin civiiiddd ni 1.
deal. A votar I A votar !! Que vainos a
votar? El bien estar de la CiudaJ, mer.
tros anhelos de progreso, la construe.
cibn de escuelas niodelo? No, est0 ea
una bicocs; 10s aohelos son mas eie-
,vades: Vsmos a otnrgar la represen-
t a c h parlninentaria a U ~ O S seifores
para que sr asignen suelJos de repre-
sentaci6n y aunrenten las conlribucio.
nes a los pueblos abaodonados. Are-
nirse maosamentr a eita politica de fa.
vores y venganzas, es sencil!amenle in-
verosh il, increible; es corrcr alocados
en pos de la ruina de la Ciudad pot
unos ambiciosos cua:do no, malva-
cos


- _
Cap esdeveniment d'imporlancia Iia


socceit dins el camp politic de la 1o.a-
lidat desde el fet del pacte dels dos
partirs pet IPS pihximes e!eccibns.
Tot-hom ha qiiedat eu pau i com que
tot s'tncarrili a aue aquesta no's ken-
qui i que eii lloc de deslruir, com se fa
sempre en temps de guerra, anem tots
a construir, a edificar per alsar aques.
ta la nostra vi!a lo mes amunt que po-
gum.


- -
L'article de focs publicat la srtmana


passada. comentant el pacte electoral
6s estat mo!t llrgit i discutit El Comi.
te lliberal va veure en ell un conceple
que, a1 'seu dir, desfigura uu poc la for.
ma del pacte i mos demanen I'aciarl-
guem amb el sentit de que les condi,
cions previes de que Pe parla en I'arti
cle no foren imposades per D. Pere
Alorell. sino oferidcs esgontaneament
per part del ComirG lliberal i aceptades
per aquell.


Per aitre part se in05 suplica fescem
constar en les calumnes dcl nostrro
setmanarl, i ha feini amb gust, que a1
iractar d'aveoencia anb el ppfti t de
dretes, els prohoms lliberals feren cons-
tar: Que no'ls-e puiava el desig de
.medrar*. en vots, si 0 les convenien-
cies 1 Woestar d'aquesf poble, !yocat


J :
.ii .
que tenlen per segir el trioint de la
seua candidatura per grm majoria,
tant per diputats corn pe: senadors en
el resultat general d'aqiiesta ilia, i per
six6 li donarrn a triar entre els dos
Compromissaris o un totaol, amb la
petit8 diferencia de cinquanta vots per
diputats.


Fins aqui es la nota que se nos ka
entregads de part del Comite i que pu-
blicam fideiment. Mt?s devant el perill
de que el public entengui que enlre els
dos partits hi ha d'tiaver unicament
cinquanta vo:s de majoria i segons el
pacte han d'esser cent cinquanta o dos.
cents, volern achrar que els cinquanta
que posen en !a :eta, s'ha d'entendre
corn a equivalcm a un compromisari.


DE SON SERVERA
La derreria de $5 setmnna passda


orrib4 de Roma el farmaceutic D. An-
tOni Cursach. S'en ani per prende part
en la recent peregriiiacib a 1 Ciutat
&ma. Sia ben vingut.


Durant la srva ausencia mos ha
servit benissini el seu practicant, l'a-
inic SebastiA Ginart.


-Despres de ileugera indiaposici6
ha'deixat de fer llit el,medge tiru!ar D
Miquel Servera. Ho celebram.


-Segueix la recaudacib de les
cantidats suscritps per les obres de ia
lglesia nova. Es digna de tot elogi i'ac-
tuaci6 del Sr. Rector, el qual en unib
defs coadjulors trebaya sens descans
per dur envant una obra qwhr de en-
altir Son Servera devant la sociedad i
devant Deu.


Corrwpmsof


Da Capdepera
--Dimenge passat a les 7 parti l'ex-


cursib de coristrs iuntament amb el
Sr. Vicar1 i agregats en no. de und co-
rantena cap a s'Ermita de Art% arri.
barem duers les 11 i acte seguit di-
gueren l'ofici que cciebrP D. Andreu
Casellas d'ArlB. Ei chor canti la Mis.
sa a tres veus den Coicoechca i el Ca-
pella de s'Erinita 0. Francesc Fuster
feu un profit63 sermd.


El capvesp:e despres d'una garrame-
fa de brossat i haver let algunes ex-
cursionetes per aquells contorns ana-
rem afer sa derrera despedida a I'l-
matge del S m t CrisLo i se canti el so.
lemnissim Ye Deuin de T0r:e.l.


Ala posses~ih aon terlifiii els ca-
rruatjes a 13 pariida hi canlareni aigu-
nes pesses ..IC: nos110 reyerlori; coni


a les moltes coiiside-


eaera a les 7 lots
~ 5 , i amh gams de


's h?vien teiigudts


jarse un cnbrit am:) m a arrova i mitja
d s patates, 151:iuri:s d'arr6s, i trenta
litros d 2 M
8 Berenaren a les onze d'es kit i a le8
4 se menjaren es cabrit i sez p:;lates.
Aquesta g w a w l a costctiarcii de lo
recaiidat a s I fiinci6 que celebcaren
en ei Tearril P::wipal d'Arta. Arriba-
ren entrada ;,. iosca, donant vives a n
el seu L?!ri.c!tir L), Prancesc Fuste?. - D;u.i;en:e passat el nosfro Rec-
tor rnoi a!iuncii una prregriiiacib ,I
rantuari de Ntra. Sra. de Lluch i es
Mqt a*mtussiasn,e que hi ha dins es


1


poble, que avuy dimectes, ia hi ha en
llista mis de vint i q atre carros.


-A Calaxatjada s'estl carrepant
el &ant Juleps de melro p'el seu
propietari ZD. hntoni Vaquer. TambC


sortit del nostro port aiib carra-
gament de Ilenya, el 8Miquel Calden-
tey..


Correspomol


D O D ~ O ~ ~ ~ f l ~ l D I I D D . ~ D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .


MettorologIa.


Fa dies de bon 301, primaverals. La
pluja iniciada el dlvenres passat, no
fou gran cosa; quake gotes i prou. Ha
tct alguns dies grisos, ennigulats, per6
foren pocr i tot s'aclari. Un dia tambe
de vent fort que toma bastantes nick
les,.perb corn l'esplet era massa gr69
per arribar-lo a mrdursment, encari
fou un be, si no fosque toma tambe
braaques.


Bmtat ranitmi.


Gracies a Deu va passant de tot Is
epldernia de dengue:. Segons noticies
amb penes s'en rjciien ja i en queden
ja molt poce d'atrcats; hem entrats al
temps normal. Qiie dur.


Sabarta.


Dissapte a vespre se feu a In Sala a
l'encant, la subasta dtls materials d e
la Costura del Carrer de la Puresa.
El tipus de subasta era de 625 pesetes.
Hi haguk qurlre p&ors, Ies quals se'n-
grescarcn un poc de clnc amb cinc pls.
pujaren fins a 880 pts. quedmt per
aquest preu a favar de'n Maleu Llo-
dri !a) Ros. AI ondemd vespre s'anun-
cilr altre volta per si oingti volia pujrr
el 5 p 8 per6 no presentant-se cap
poitor qued4 difinitlvament pen Ros.


M[1@8l Nora.


Segons noticies, en la dirda de Pas-
Cua de .Ressurreccid, a la Ciutat Eler-
na canti hlissa Nova cljRi P. Cristbfol
Espinosa T. 0. R. de Can t i r u , Fe-
d. La festa va esaer Iluidissima i aixf
a la missa corn als Resamans hi eseis-
t l com a representant de l a noitravilr
D. Antoni Cursach, farmrceutic arta-
nenc establerr a Son Servera, que se
trobxva a Roma en peregrinaci6.


Sia la met coral enhorabonr a l nou
Ordenat bon m i c nostro an a qui de-
sitiam llarya vida psr/:xercir el Minir-
trri sacerdotal a la seua Iamalia i a 1.8
Coinuiiidats de PP. Franciscans de
Maliocc%


Professid


Avui es el dia "aiyalat per la profes-
si6 de Oerma::.; de Sant Viccns de
Paul, desputs de' any de novicirt, de
Ja joveiieta nntur,;i d'aques:a Vila
Monserrida filia dE I'dnio de Sa h s -
clb. S i i cnhorabona tant per elh
coin per 11 seua familia i germane1 de
Relligi6.


Desgradcs


Dimars dcspx4s de d imr e l nintt
d en Jaucie Sanxo, rrtjidor, jegant pel
cairer tengue la desyracia de caure i
romprer-se el bras. Li feu la primcra
cura el medge D. GuilIem Bianes.


Sentini la desgracia.
Paacar i ta t r .


Coni el diumenge del Angel, a caua


del mal temps no poguC la gent sortir
a fer la Vega, o pancaritat, com es cos.
tum general, foren moitissimes Ies fa-
milies que sortiren a fer!a dlumenge
passat, aprofitant el d i n primaveral que
Ma.


Ben ringut.


Ahi arribA @America el nostro
bon amic i snscriplor de LLEVANT D.
Gabriel Ginart (a) Corona del Cafe de
sa Cerretxa Nova. Amu ell arribaren
la seva esposa i les seues ii\les que
havien anat a esperarlo a Palma. Sia
benvingut.


SEtCCIO AMENA
ENDEVINAYES


1 Estic a1 ccl i la terra,
stns qu'estfga a dalt ni abaix
Sernpre som aon hi ha guerra
perque en pau no hi puc estar,


%I9


2 Tenc cap, tenc uy i tenc cos
i no sorn de carn ni os.


m
3 Quandme voleu fer servir


els uys m'haveu de tapar,
i la meua obligaci6
consisteix en mossegar


w
4. Me diuen que som bo i


i de sa:i de bo en teng cosa,
mes ningd me vol menjk
i a tots els bruts les fas nosa.


Fuga de vocals


D'.n.m.r.d. qu'.st.ch
n. h. v..g d..s p.ss.s Il.ny
m'.ss.gu,t .p,g. .s 1l.t . c.lg.rrn, d.ns .I 1l.m


Les solucions an el no qui ve.
-Nu--


SOLUCIONS a les endvina-
yes del n.' passat.


1


A sa I".-.% baldufa


2a-13s rnaridet.


3-Un caragol.


SEMBLANSA


-En qu'es un c6s molt distin-
git.


A la fuga:


0 glorios Sant Esteva
advocat de mal de morros:
jQuants n'hi ha qu 'es tdn gelosos
duna casa que no's seua.


Les han endevinades totes
menos sa sernblansa, en Rafel
Nadal i en Liorens Mcs.


GLOSES
de 1'Amo Anloni Vicens Santandrm
dt Son Garbela.


(Continuacis)


55


Sa vida en sa mort ja raia;
tot soti angoixes i ansi,
ell ja note mes cabransa
qu'es el vel de sa inortaya.
Aquell que pel mon trabaia
trebaia per l'ignorancia
i fa me3 poca ganancia
qu'aquell qui bat per sa pala


56


Veeenl el temps que va perde
ell se dona tocs p'es cap;
si mira per una part,
veu sa sepultura oberta
i vel? lo qu'es de iiicerta
sa sort en Peternidat
i eslA m& einbuyat
qu'un peix a dins una xerxa.


51


Corn a lliurepensador
se podia desarrollar
pensant i tornant pensar
en sa lmaginacio.
a veure en a quin rec6
se podrsi arredossar;
a veure si acertara
sa seva opinid


58


Algun brdmista hi hauri
d'aquests que €an tants d'embuis
iamb sos Zeus propis tills
a la mort Lots 10s veurd
i per mig hi trobara
desbarats a caramulis
i llevd cuiri els fruits
a sa vinya que sembri


59


Perilla es veurer-se
s.irnpio en g r a n destemplansa.
Ell no encbntrard aliansa
en Deu, perque no pot ser;
tnefltres tenga mala fe,
tendri mala s'esperansa
i es sa desconfiansa
senyal de condemnar-se.


60


Quand ja tPls sentits dolents
que no hi sent ni pot parlar,
es cos mig mort ja esta
i s'anima tk cs turmenb.
1 si re remoidiments
no'ise pot irprofitar
i si se voz confessar,
la mort no li dona temps.


MARCA
MESTRE 1 NADAL


S'en yen una en bonest..


INFORMARAN


BiiBp C A W RURAL
ART ;P
E -- .-c L.


SEWVlClO DE CAR
DE


BARTBLONI~ FL
(A) MAXGOL


A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche
que parte directo para Cadepera y Calarratjadz
y de estos puntos sale otro para todas las salidan
de tren.


Hay tambiEn coches disponibles para las Cuevas
v viajcs extraordinarios.


AQENCIA DE'TRANSPORTES


-


Se sirven encargos para Palma y Estacionen
nterrnedlas.


PLASBTA DE MARCRANDO.


Hebana, Ducnos Aim, Frxncia. y cilalquier puiito de
AmCrica.


GRATUITAMENTE arreglo la documeutaci6n. para
poderse embarcnr avisarido con ocho horas de anticipacibn,
por contar con personal m i v o e inieiigelrte en el ranio.


Para informes: Uertolonri. Hoca, Hostaies, n." &7


Los que deseen enibarcarse de San Loienzo. Son@r:
vera, Capdepera o Art4 pueden informarse en


.A RTA


E S F O 2 I . J N O U
Li'1.K .. l i q u e l W X ~ Casle;i


A sa 6otiga hei h b a r c u sempri: pans
panets, galletes, bcscuits, rollels, i tota
casta de pasticeria.
TBJJBE 8E PET:VEIXaI)OJ1ICJL1


Netedat, pronbitut i cconomfa


DE.5PA IC
Carre l . de ij:, ; : i j : : .? his. i i . 9 T ' A


GRANDES ALMACENES
San J o s e


D R


!Ida. Ignacio Figcerola --
IHOY, COMO NADIE


GRANDES ADES
detalla en precios, esta cisa, todas las


Cnicos almacenes que titnen en grandes existencia?


TOBO LO QUIZ SE ~~~~~~~~ PARA
VESTIR Y R


Ielitooa 211 I P r e c i o f i i o
y que venden mas barnto que nadie


ESTA CASA NO TIEN'E SUCURSALES


ALMACENES MATONS
RAFAEL FELlU BLANES


CALLB DB JAIMB 11 n * 39 ;I 49


Palma de Mallorca
SASTREKIA. PARA SERORA Y CABALLERO,
ARTKULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR,


' PE TOASCSAES LD


ION !
Compra earyo8 9 carretows eu cualquiei


etado se encuootren


A PLANA, 7 - ARTA -


Carre de P a b a , 48 -ARTA


P r o n t i t u t
S'ES OBEI<TA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIbl


A T I ECOMOMIA -
&Yoleu sstar ben ssrtrits?


E E PIC8
(A) ROTCHET


.ea unn Ageucia etitre Art& i Palmn i hei ve
ttrda dia. f


Serveix arnb pro?rtiiut i seguredtit totti classc
I'encBrregs.


Direcci6 a Palma: Hariua 38 An es coetat der
,eotro Fermaci?nt,io.
Brth Filgueral 4&
.


,.


,., ~. , ~ , , ,


c i