Don S ~ g ~ ~ Diraz Cordero (UNA CARTA I UN PROJECTE) S propi de pobles agraics ...

Don S ~ g ~ ~ Diraz Cordero
(UNA CARTA I UN PROJECTE)


S propi de pobles agraics
recordari eoaltir el nom E de les persones que en un


o altre nentit han treballat a fa.
cor del seu eograndiment moral,
intel.lectua1 o material. Artli en
diferentes ocasions ha sabut
honrar justament la memoria
dels fills s e w que per ell s'havi-
en preocwpat i per ell havten
trebalht.
R la consciencia de tot-hom


est& encare el treball d'un hon-
rat .obrer de l'intel-ligencia qui
durant'vint i dos anys no ten-
guC m t s curolla que l'educaci6
intel-lectual del centenar de Bins
artanencs a ell confiats. Aquest
fou el malhaurat mestre D. Se-
g6n Diaz Cordcro.


Aquest Senyor, foraster de
naixensa, vengut aqui quant
I'ensenyansa estava sufrint una


.crissis agudd. El poble pati+fe-
ia:emps una tongada de mes-
tres que, fora rarissimes excep-
cions, se deixaven dorninar p'els
ricis o per la dessidia m6s fu-
nesta a consequencia de la qual
Art& era una t a m negra demunt
el mapa estadistic de I'instruc-
ci6 de Balears. Bls mestres se
succeien uns als altres amb es-
pais relativament curts i el nos-
tro pohle havfa arribzt a perdre
la fe amb l'en+senpani oficial.
j La venguda de D Segon Diaz
va fer concebre esperances per-
que desde el primer din. ja s'el
vegt! empenyat en la nova orga-
nizaci6 de I'escola i ocupat e n
un treball constant per obtenir,
ne fruit. Treballava sensa re-
muneracic) de cap classe en ho-
re3 extraordinaries i no cal dir
que el poble de ArtP li confi8
dins poc temps casi tots CIS seus
nins. Lit rnitricula d'aquella es-
cola aumentl una cosa fora mi-
&, arribant fins a cent coran.
ta els alurnnes sense ausiliar de
*,m.


Fou constant cn son treball,
que per les seues forces era un
excCs, i a pesnr de que el nom-
bre de aIumnes per form haria
de fer ressentir la inteasidat
de conei,sements subministrats
sapiguf organizar de tal mane-
ra l'esccla que cls seus deise-
b!es obtenfen amb un temps re-
lativament clirt un bacy d'ins-
trucci6 que nconhortava. be an
els pares i fins admirxva a k ins-
pectors i autoridats que visitn-
ren son establiment.


Laseua constancia i el seu
renuiiciament a LLSC~IISOS que
podria haver 'obtenguts si ha-
gufs volgut deixar a Artli, si
per altres caires no'n fos tambt
acreedor, el fan digne de eterna
recordansa per to1.s quants se
preocupen del nostro poble


Fins aquf no s'ha fet rasi res
en sa memoria. Fora del escrit
que a son record dedicarem en
clndmero Je 3 Junp de 19i9,
iirmat per eCn Deixeblc,, pocs
dies despres de In seua mort,
no sabem que i~es inCs s'haja fet
publicamen: per ell.


Planyent en aquell escrit la
fredor qu'havia reinnt R so11 en-
terrament i l'oblit en que parei-
xia haver caigut el seu nom, de-
iem:


dies si qui deria no s'ha cui.
dat de recompensasos corn me.
reisieu, no falten c o n agi-aits
que vos venercn i i-egoneisen
profondarnerit el gala: d6 de que
YOS heu fet digne.


Els joves a w i en cam{ d'ho-
mos per vos instruits. POS recor.
den diarizment amb amor i els
petits qu'encare rtbien les YOS-
tres cnsenynnces no 1-0s ban a-
bmdonat en l'hora darrera i
amb Illigrimes en r l s ulls t.05
ban acompanyat a la vostra de-
rreril po.=ada. Es ben segur que
en el cor de tots els vostros dei-
sebks hi perdufar& sempre el
raDTd n!@d d d s q'quel! qu?


desprfs dtls pares fou el qui les
ensenyli els camins de la vidai
tal rolra degur a \ o s s'han ele-
vats o s'elevardn pardemunt el
nivell de la vulgaridat..


Aquest cas es arriimt. Ei bon
artanenc En Juan Sar.cho Miqcel
mos ha tramesa una cai'ta en
record del bon mestre aon en-
clou tin herrn6s projecte que es
de desitjar s e dugui a cap.


Perque conegui tothom tal
projecte, transcrivim aqueira
carta dcl aoiic Snncho i el mos
feim nostro, posant 2 disposici6
de tots els antics deixebles d e
D S e g h aqueixcs co!umnes, ja
per publicar les seues adhessi-
ons, ja per donar son nom it la
llista de suscripcid que en aques-
ta Redaccib qurda oberta


A . F.
~OD~~~JP.(IIIE300I~=Y100D=iCOmCCT"D~C"0D


Sr. D. Andres Fsrrer.
ARTA


Estimado amigo: Hubiera dcseado
escribirte eslas mal lrazadaa lineas en
la 1:ngun riala', pero si ma: lo hago en
castellano yeor Io haria e:i rnallorquin
y m? vro precisado 1 hrcrrio e.1 d -
que1 idioiiia


Recordarcs que pocos dias antts do
ralir para cstns :;errs, rstarido en tu
cas. al arrecio d c la suscricc;On de
L L E v A N T, estuui ;os reniemorondo
do noes:ros dias p s ~ d o s en 125 pri-
nieras ictras y vr i i imos a p;rar a1 r'e-
cuerdo de nuestro quwido maegtro
S:gundo Piar (q e, p. [I.)


M e ei iwiasle el ar:zcuIo que dedi.
.caste 11 dm siguirnte de su muerie
a1 malo~redo maestro y estuviinos de
r ruerdo cnqur ancntasie eii letrfis de
molde el m i t r de vucho i discipuios
y [.adr:s de !os ciis'u<is. Sin emoargo,
10s qw t e enco;i:raban en A114 z q w -
114s &as tal V Z E ~ s k t i e r i i i a 106 funera-
Its y rr;zaron por sir alma; ius que nos
encontramos lejos de l a palr is y Fupi-
mos la triste noticia coli mas o nirnos
rttsrdo rczamos por m a!ma; a Ius
pocos dias. quizds ech3mus tudos en
olsido a! hombre que ta:rto him por
losjbcenes, espciaiiiiente G e 18s claszs
tiabrjadoras de Arid


tlabrd quicn diku que e! d4aestro Se-
gundo. no h i m mas quc c;impih con
su deber; pero drbemus lmcren cuenta
que, RdemSs de qgr hay quienes no
cumplen con su deber escrupulosamen-
1p.d efibcstn, Sepndc. %zo mas Rne


cumplir con s a debe:; rs@ sac!ificb. cn
el cumpl imi~nto de su deter e liizo
mas que cuniplir simp!rmenw con su
deber. El cMnes1i-o Segundo. dab3
ciases extraordinarias a 10s dijcipulos
mgs adelantados, coil e l fin de que
est03 pudieran ayudarle En su labor eii
!as clases, en ]as bras rcglainentatiar
y rn tstas Iiora, sienipre estUvo <a1
pie del caii6w i!egan;ti, Z L Erado de
cpe sufrib una eriftr:iiscied COT e i exew
de trabajo y adn en lor O:tirsos dias de
su vida no abandon6 sus laborcs, pii-
diendore asegurar que conlribuyh a cu
mi1rrte cstc C X C ~ S O de trabajo.


1-labemos ritinen;es r rpnrt idos por
todo el miindo y tanto en Aria como
eutie Ion acsenfes h a y uii recuerdo
grato para el abucii iixiestro desaprre.
c:do=; pero es;o sucede cuaiido viene
ai cas0 hzbiar de el y coii-o el tiempo
todo lo borra, h,>y e; prligro de que
cos olvidex.os del todo :; e-to seria
una ingratitud. .El maestro Segundm
merece coindo nienos, in recuerdo de
sus discipuios y e! pueb:o de Art8 ha
deniostrado ser ngrndeci.!o; lo de-
muestrm; i i as ficst.i- de insugurs,:,:i
del lrrrocarrii, Jas maiiifestacioiies de
a#rad:cinrien;o a L!:S betiefactores D.
Rafael Blanes y a la nicmoria de ru
butn padre (4. E. 1'. D ), ult;mainen-
t e a las manifentacionts 3:mostradas
c u l a Co'o;iia de %:I P e d ; @ yor .a
fi'an!ropica niejoia l iec i ia CII aquella
aidea poi 13 ,;obir I
e!?, . 10s qtii nos hs: l .wx leios de la
t i e m i c e y I t c m t : pa::.a:io h s benei c i l s
ohtenidor, en psr;?, por 10s sacrificics
en nucstra ciisi'iimzii, hrchtrs For e l
ntl:ae~tro Scgu:idiix h<wos d? rec3xddr
con graiitud sit n im:~ r ia y crco qyi!
fodos en ger,er:il ve r id i~ ios cGn rsgocijo
qoe luera de aiguna iI:ai;e a ex::riori-
zado e! sliiilir popular en cstc caso.


I'n propongo: qt i i se a' ira u i i j , 'as-
cripcibn ropular cii A(1.i ( . 4"' no
dudo poioris par.: eilo ias co iimnas
del "Llevanl,, a d!sposicii,ii de la
coniisibn encargad') con e l fin de que
con la cantid-d q:!c sen (mes ei c:iso
es que igual pled? 3d~w~>:::!r S J ai::-
decimiento ei buni: de t c y ! e! e.i::umbr3
do) se vaya reco'(.i?iido iiii ionlo r s -
pecia! que p d l i 3 l.jm::r:e dc .home-
n j j e a! Maestro Srgu!i?oa E s t a subs-
cripcibn r e haria ? X S I C ! I S : V ~ a America
por condx to de ios lamiiiaies y smi-
gos de IoJ rrsideiitrs ci: es:ss t i c r r s ?
de IBP colufnria. s ; i i v h n t .


Podria r.onibra.s. u : : ~ d rectivd que
rdniinistrara Io reco:rctzdo, procuran -
do desde lvego quc ii;ur.n personas
de b u m voluntad psra esta obra y
de confianza para 10s donant?$.
De lo] primeros londoj reco'ecla-lo3


dedicar un cuadro r l 6:eo del inolvida-
ble~kraestm. a C d d J ?$rC*P:a. PdrJ 10
LLEVANT . a
que oportunaniente se recabaria la
conlormi3ad del M. Xguntamimto.


Opino que uno dc ioo priineros pa-
sos de la coinisitn debiera rer, demoa-
trar en alguna forma apiopiada !os
sentiniientos hdcia el 'mrjtro. desn-
parecido a sus familiares.


Podria ser esta suscripci6nl el prin-
cipio de una constante rccolecta de
lnndos' procedentes de 10s hijos de
ArtB, en casa y fuera de cas3. parade.
dicar al fomer.to dela enserianzd de las
clases no adineradas y que de acuerdo
con 10s doiiativos que SP obtuvieran
podrian desarroilarse las mrjords en
una u otra L'or,aa.


Por lo expuesto, veras que es de ca-
pithi importancia que 10s adtninistrado-
res de dichas colectas deberi iiispirir
la conlianra general por tildos concep-
tos a f in de qtie sea izas fact:ble el
Cxito de la obra.


Es mi opiiii6n que u 12 p r o p g m d n
constante io:rnrla, esreciahente entre
10s artanenses de aluera que vAyan !(I-
Rraildo mds a menos i.?tito cii bus em-
presas. donalivos de inis o me:,os
cuantia, pi i t5 se trela de uiia obra de
engrandccinlicnto de la tierruca y cuan-
in m&s lejosse est& de ella mds se la
quiere.


Para esta emprena deberiase lornar
coino patrona a nuestra Virgeo de San


:Salvador G la qiie no olvidn IudJ bu:n
artanense.


El pueblo de Arta ha icnicio Is suer-
le de halix entre siis hijos, a lgu im
adinerados que coii ss fi:aii:ropis iim
elevado el iiive! mol-31 y m a t m a ! del
nlismo, pero es neceswio qae todos
contribugan a tal o!,jeto


uchas provincias de Espaiii tienra


en donde se mcuentraii cikgios y cs.
cuelas priinarias quo son el orgullo de
sus haLi!an:es y 10s hiips que hay por
es!os mundos rcpitrtido.;, lienen a n LI-
cha gioria dnr su granu de arena p r a
ello T o l o r s enipezzr y Iu iias de;nos-
t r a io ser teitaz y espeio que 6sta t i i i
htirnilde tipittiiJ> 113 caeca en SBCO rijio.


\'a ordeoo a mi iiiad~e q i x critre:;ue
en mi nombre 25 pcselas, t a i l cruit:o
se itiicie la sucripcihn.


pue \ .os de . m b * : o ' menos iinp;t;:ncii


Ordena aI amigo de sienipre,


J. Sancho M.


~ ~ ~ o ~ ~ I I ~ ~ o D ~ D L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ o 1 o 1


[!e Son Servtlra
>toltcs vegndes, IielgiJurs, 31 agafdr


la plonia per fer la cr6nica an el 'Lie-
vant.. mos veim ctsi apurats per no
sfbre o per no tenir noticird qrie do.
nxrvos. I coin que nu mos grade
apunlar noticies o fets de va'or insig-
nificantresu!tn que a vegi?dc.i en p o ~
ques retsci t3niin acJbada la cro:iica.


Aquesta setitiana, aprssr de no
havar-hi nits qu'una o dues iioves dig.
nes de nienci6, teniem e s x r ilargs, lan-
ta es la nostta co.nplacencia en pu-
blicar-les.


Rasta, idb, el preimhul, i p- as\eni a
relata i'hermosa i sim:,Atica lesta cele.
brada aliir en aqueix p o b k


Anib inotiu de IiavzrsC vel-iiicada
la plantaci6 d'arbres ali:era!s a csda
par1 de I'Xvenguds rki ?erro:atri', i de
lrnir nostro'n Ajwi l :~ r ie i i t i t scx. inda
la cr:ebraci<, de tal i?..ia :ci:guC lloc
tiquesla eii el mon imz t pssrig, el qwl
aparexsa cvb.zlauat anib mci! d e p s t
de pcrt a part (I).


A In una i nritja del capvessre un
Ban rcpic general de camynes leu
reuni a Ies seues respectlves escoles als
nips i +t.r 4- 12 - - ;b*z-:~, ;:- :: 2 : :
1 i " i , ' 3 I I C . ! - 3 ;,xri:a


Devers les dues i q&art anaren de8;i-
!ant cap :I devant s 'Escn:~ Placio-inl
dr nins i iiines qulassisteixfn an el Co-
legi de le? nionges Franciscanes i 2~:s-
pres fereii i ';iJt:ix iei- que v;n a :os-
tura a Ca sa Hestra.


Eis nins de s'esco!a i ses n i w s de
de SDS 6 l l D 6 escoles aniS els seus res-
pectius mesties recorregiirren caiitant
eis carrers de la Vila dugent cada qual
una bandereta amb els colors nacio-
rills.


Arribats ai anomenat lloc, 1'Xjunta-
ment prenguk 8ssieGto en la tribuna
construidr al eiecle. pujanthi el Rector
Sr. Servera, el jutge Si. Ilassaner' el
hledge 0. Miqtiel Servera, el hlestre
1). Jaittiie Fsrnaiis, el R imnceu! is D.
Antoni Cttrsxh i el Cabo de Carabi- ,
ners


S'aixecii perfer us de sa paraula el
dignlssi-n niestre naciona! D . Isu.ne
Fornaris, co:neiisaiit pocs monents
despres la pronunciacib del seu biiilan-
tissi:nLfiscurs, a!usiu ai acte. Posii de
rel:eu el gran iafltiix que :5 l 'aibre en e!
Ierrgs actiinl deintmt el p r o q r h drls
pob'es.


Parli de 10 lierni6s que 6s un pai-
satge reh!it tl'arbres. d? !o mo:t qve a-
quests favoreixen les p!ujes, de les
fonts inPgotsb!es de riquess que d'ells
inos veneii i tengue Zparaules d'e'ogi i
alm!aci6 p'e1s:conradors servcriiis que
tnii ta nctividjt denio5treii cii la plan.
tRci6 d'ai-brfs que ines envatit lian de
produir cnpiosos resiiltals. Pdr la seni-
pre en nial'orqui,


Vo!drirm extractar mEs detallada-
mcnt el iiingnific dircurs del Sr. Forna.
r k , pero la crhnics si. ya fent Ilarga i
6s precis eiicare afegirhi mo!tes a'trcs
coscs.


Acabat el disciirs del Sr. Fornaris
que foy c a l o r q ~ a ~ ~ e ~ ~ t ap!audit., fls n i n s
desprei d'iiavcr cailxt un3 estons, a-
naren a deporitar s2naie:es de ter ra
denunt s s rels de15 arbrcs recent scrii.
brats i s?jiuidament les nines m a v e n
regant amb regadoretes pleiies d';iko
tots i cada un de's arbres d ~ l pssseig.
Va ser aquat tin R L L ? Iier,.zg


La feski va acabar anjb n:i altre (!is.
curs del Seriyor Rector qoe nieresq!ie
una ovaci6 general


A la Sala s'obsequib a!s nins i ni.
nes que prcngueren part activa en ia
festa i aquesta acrba en tnig d'un bu-
llici extrorcliiiari.


Ens t o y dotiar i enhoraboiia a Ics
autoridats civil i esgiesidstica i denies
persoires que coadjuvaren al I' ,itim?nt '
d'aqueixa festa, la qudl en ben a e p r
que perdurara en la veniorla dels ser-
veriiis, especialment en la dek nine:;
que. tots gojosos acudlcn i amb ntoit
d'accrt foren associats p'el Magniiic
Ajuntainent a sa lcsta de referencii.


--L)imecres co.nensen a I'Esgle=ia
Ies Coranta Hores que cada any se ce-
lebrrti els dies 31 de Gener i dos i ties
d r Febrtr.


Corresponsol.


D " l l O D ~ ~ D ~ ~ ~ I I O D ~ ~ U " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


DE: Capdepera
--Diume:ige p a s s t s ' x a b a r c i els


excrcicis eiplrituals que prrdici el P.
Frniieesc For;i<s. A Ies v u i t hi haguc'
htissa dd Comuiii6 General va tsscr
mo't mr.?ori-cqifa i a ies deli tii tis-
gu& 1 . 0 i:i siilemne en que e! Chor Da-
v i d ; ~ al.eriiaiit anib so poble cdnta sa
hlissa d'eii Bdlver.


A to!s CIS scrniocs hi hagut! niolta
d'assistencb a pesar del moit d e fret
que va f i els primers: dies; principll-


il: <,:>.x; e n &ti:;i
. _ . . . . - . , ~ _. '>:>?:~.? ; ' ' : ' < > , 3 : ' , ~ ~ . , ! ; > ' i


--Divcnres. dia 2, les hiares Cristia-
nes celebrar6 S I :s%a festa qrte, corn
els nttres anys segurriiiw: sera solern.
ne. Han eiicarregat el scrnii, an ci nos-
tro Dirccior i Vicaii d'aqucst poble 0.
L!orens Qarera, que s'e-t .,rena corn a
predicad6 i ademts se ce'ebrar6 I n frs.
ta de ses Cape!letes de la Sagrada Fa-
milia.


--Fn el nostro port hi ha fnrsa de
movi nent de harcos: .Anionia Alzina.
que c a r q a de metro, el xebec qae ec-
t i desc,>iregant, &an juseo= qu'ha
soriit aquests dies, .La Dolorosa que
tamiit s.estl carregsnt i 1.1 baland:a
CCala .'liurta. que carreza de carb6 i
tciiles i e!.Victoria* qi ie est5 per sorti
cnrregat d: posteles cap a Rsrcelona;
6s tin3 llastima que no s'ae!ivi sa coii-
cessi6 d'es port q u i se t& dernanaila.


- - A v u i , dimecres, a sa:sortida del PO.
ple ha patinat el cami6ti csrreg?t de
saqups de f:rins i ha peg1 alum p a r d
i hs r e b d u n pxei de cops forts, pero
no lii ha hagut desgraries per;oaa!s.


--Aques!a &man3 s'han comnsa-
des SPS obres d'es iiou matadero. Se-
gons noticies serd melt gran i espai6s.


Corres?onsaI


o ~ ~ o ~ o o " o o P ~ Y ~ o ~ D o c o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


LGOGRAFIA
itcabam de r e l m tin opuxlc


titulnt: J'i !a t miracles d:zm
fierditt nvtniienr que m sn j w -
veratirt bovrascosa 110 pgqrrd
Prr;aO c a r ~ e ~ a , ainb sa vida
llicrirciosi irzatd soti pare a dzs-
,qzists, Ira devroxat soli patrimo-
i?t. i nre aspdrn R eSSeY Gdmittis-
tvndor del poble, escdta per N.
D. L. S. i editada en la Litogra-
fia i Tipografia hdoderna S. A.


No hi ha duhte que aquesta 8-
brcta retrata fidelmenl. la perso-
na an a que aludeix i mereixe-
ria esser coneguda d? tothom
perque's sipiga an a qui's con-
fia el bC comd i qui 6s el q u i s'a-
trevejx a trastocn: d~~:.i3: I;:
prensa impia e ininoral la hono
rabilidat de certes persones de
Rrta.


Pet0 suposat qne ais6 mCs be
que fer be, podr'a donar un mal
exeniple a la nostra juventut
per les escenes de vida llicencio-
sa que descriu i esser' un'miray
de conducte detestbtble, 'no tant
sols nomos atrevim a reproduir-
lo en el nostro setmanari, corn
mos dernana son au'or, sino qne
li aconseyam que s'estopi la ti-
rnda i no'n repnrtesca can exem-
plar que n o l'haja rebisat un ceu-
sor d'absoluta confiansa.


Per llevores no tecim inconve-
nient en reproduirla i sabem cert
qu'agradar8 als nostros lectors.


~ E e i O ~ ~ D D D D ~ ~ O n D 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~


PREGONS
Aigos brates.


El mes passnt se fcu una crida
Crohtbint per segona vegada per
ordre del Batle el tirar .aigos
brutes pels carrers, Sabem que
ha extremat la vigilancia i ha
donat ordres als empkets per-
qce :i de::u::ciin e ! , qi!e hi tr6pi-
gum.


Desfresats.


Tambe se'n ha feta una alrre
prohibint anar a:-& la cara tapa-
da ni de nil n i de dia donant bro.
ma del qualsevol caita. Els que
hi trobarin pagarin les penes
que marca la Ilei.


I ) C E O D ~ ~ D ~ 3 ~ 0 ( 1 ~ D ~ D ~ ~ " " ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ O


DE POLITICA LOCAL
Fer le; inforrnacions que hem


pogidcs recullir, el cap de les
dretes D. Pew Uore l l , diumeng,e
passat consvltB als retgidors i
Bntle de la Vila scbre determina.
ci6 qce con\:enia 5egui.r devant
i'iniinu:ici0 que ii iinv:n feta una
coxissib del conlitti *liiberal.
pcr renunciar ais crlrrecs a ti de
que poguessen o.nplir.se interi-
namcnt amb personal del partit
.iliberal*.


La contestacin, coni era de
suposar, fou categfirica: que no
volfen de cap maiiera abandonar
sense u n motiu juc-tificat els cB-
rregs qae'l pobli: amb sos snfra-
gis les havin conferir,;.


I). I'eri. AIo:-~ll cornunici a-
qaesta deterniinacib a1 ConiitC
~lliberal. i aqoest a x n v c i a1
partit en yle al ;intic *Centre*
pel dirnars a ve5,pie. hcudircn,
all& molts del3 nous =lliberals*
per6 no tors; se nova que hi fal-
taren primeres figures de les qui
acuiiren a la Cons5tucib de Can
Cardais.


Exposadct la contestaci6 del
cap de Ies dretes, 1;i opioid se di-
vidi. Meiitres en ms :domicav:t
el seny i I:+ sensatesa, a l t r e s s
deixaven dur de l'exaltacib i a-
passionament.


S'emitiren tota classe d'opi.
nions dominant I'iJea de no fer
trasradcs n i politi~.,ides, sin15 de
ansr donant a cowixer el *pro-
grama* lliberal i
quistar-sc l'apio
sense trasbalsaments que poden
esser perjudicials per.tots. a con-
seguir nn dia rcgir els destins del
poble.


E n dies sucessius s'han anat
reurint tbts els prohonis en el
noli Centre peinuut Can Xim i
segons noticies l'opinib dels m6s
sctisats i dels qui posen part de- ,
munt l'amor a 1:i viis VR prem-
lesquent. Si no s'escolten als qui
sols son guiats per l'indint de
venjansa, sera millor pel poble i
fins i. tot pel propi partit.


Segons noticies I'Ajuntament de
Inca ha acordat fer una bandera
mzliorquini per fer la onrt jar trion.
fnnt en !a Casa de In Vila en els
dies dc les majors festir idats a1 cos-
t a t de l a dzl Estat, coni ho h m f e t
abans a C6lier i ara a Palma. L'e-
xemple dona resultat.


Monument .a laume I11
S - ILLEVANT
Ciutat de Lluchmajor nos ha envia-
d a la .Lletra d e Convita qu'envia a
tots els qui poden propagar o aju-
da r a l'obra en projecte.


Per fer de la nostra part lo q u e
nos sia possible per cooperar a tal
Monument obriin una suscripci6
en t re els qui:vulguin donar son 6bol
i anirem publicant en aquestes co-
lumnes els noms dels donants .


De Ca* Nostra
JlETEOROLOCIX.-E1 temps ha


camviat. Despres d'uns dies frets,
en vengoeren a lguns de homirs que
arrebassaren colca. brusca i el
tenips s'estira. Ha let aquesta set-
mana les ecalrnes de jiner.. Ni aigo.
ni x-ent. Bon tc;nps.


ESTAT SAXITARI.--Segueisen
els c o d p a t s forts. Hi ha bastants
d e dengues.


QUINTOS.-La setmana passada
se presentaren els mossos d e I922 a
la Caixa d e la Zona aont, u n a volta
destinats cada un al Cos que li per-
tocava, les doiiaren llicencia per
tornar-sen a casseua a lyuns dies,
fins dimecres en que s'entregaren
definitivament Sol tetjats els qui
hnvien d 'anar n Mah6 i Ervissa tocd
n anar-hi it set d'ArtA. El dia abans
de la par t ida, com de costurn se pas-
setjaven per In viln aonant xim-
bombes, cnntant i fent t ruy .


h1ORT.-Dimecres mori a I'edat
de 19 anys en hliquel Tous (a) hfo-
ref, jove sabater que feia temps
que palia i3ra dels fundadors de la
Congrrgacib hlariana per a ix6 do-
nant prova de companyerisme la
Associacid acudi B l 'acompanyada
en cor;oraci6 a m b la medalla, ciri
i prtcedits de la Dandera. Sos com-
p a n y ~ el dugueren fins al Cemente-
ri Fuu nquest un acte molt simp&.
tic que feu bona impressid al pdbhc
i er alentador pels d e m k (A. C. S.)


ESPECTACLES-En el *Princi-
pal e',? ties I i h hei ha hagut funci6
de Cine i l i t e r e s . La gent h a anat
u n poc moguda,


La Jorentu t Ser i f ica preparn al-
gunes vetlades pels dies d e Carna-
val.


0 . 0 . 1 0 0 ~ 0 0 0 0 0 3 r 1 0 0 0 D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Argument de l'any 1922


A continuaci6 posazi s'argument de
h n t Antoni d'enguany, d'en Taume
Perrer (a) Verniey.


Oh Divino Redentor
Rei de la sabiduria
de vos esper una guia
amb molta devoci6
que sensa direccrb
vostra. jo no'n surtiria.


De vos espir as5istencia
l+r co:lpo!idie an borrador
i ilavci oer cantarlo
de r'rica!dia I!ecrncia,
i 48 m;iteixa ciencia
lamb6 del seny6 Rxto:.


Partim amb sa temporada
que mos 16 I'any vintidbr
per no eiiser idt i s,al>,)rbs


dernunt demoot I'hem g $ d a
p+neramcnt de s'anyala
cornensam a contnryos.


Ami com el temps vyi;ia
v 3 rer lo que vaig notar;
sembrarem i resulta
que mo!t de blat mal aeixia.
Entrecavant molts n'hi havia
qc havieii de reaembrar.


En camvi es ressenibrst
mal resultat mos va dA
que fos qu'cs temps li IaltAs
o fes mala sanidat
mos queda acovardat
i sols no vo!gui. pujar.


Es que va ceixe tenia
molta pornpa i vbnidat
ordis, civsdes i blat
i Ilegurr, tot embellia
per0 piengut malrltia
i una grossa sequedat.


La veien qb'es covardava
s,anyada a causa del lemps
per faltarli aliments
es senibrat no caminava.
sa sanidat lo deixava
prcngurnt els colors dolents.


Sensa ploure es temps pass$
i arribam a ses segades:
tant si era blal com faves
VI ser poc lo que's plegd
Creg cert'que no importi
Eingd estaloni ses sales,


Els ordis varen seguir
;er sa mateixa camada
Dies sementers de civada
mol!s h e n contaveii aixi;
d'a!Euns sentirem a di
que no hi pcgaren fausada


Sc cui poc pe s'alou
i menos p: sa marina;
s'anyada se toriia prima
en general per tothorn
molts s'han vestits d'aquest dol
enguany de comprar farina.


Fou una cos3 smb excts
lo poc que se,va aplegd
ven tm d m bectia
que valgus quatre dobbes,
i se cobra s'interes
es qoi'n pogue despatxar.


Va db bon prcu s'animal
nn'l porem desprecid:
conte vos porem dona
tambe de s'arbre fruital
s'ametle en general
no va sei de bravetjar.


No es pot cont i de yri:nera
s'esplet de s'ainet'ara
de €io be va carregar
pero molta da borrera;
ientura de sa figuera
que mill6 se va tractirr.


De figues no n'hi lrwia
un esplet de hoavetjar
pero en pahub repleg4
e l qui Iigueres tenia
p:rque es temps'liq protegia
per porerles profitar.


Figues s'en varen secar
i foren ben acertadea
qui te srs pesses gonyadrs
es 6s pages d'oha
tambe ha pogut menjar
pa'mb oli moltes vegadrs.


No se pol conti esplelada,
pero be se va tract&
perqiie e3 p y u e apra'itd
i d i v a va ej:G acerrada.


i so i i leni tirada,
tot ho acab i darreglar.


Tambe vos porcm donar
d'es garrovCs bones noves:
un Rran esplet de garrovts
qu'aquest any se presehta,
en general va arribk.
ai ha& iiioltes i bones.


Es2ietits 6s garroves
corn un betlem pareixia
de ses auzlnes sentia
que pegaren a! r e d s
tret de aquets punts mCs agres
solainent no n i havia.


Vos porem conta t a x b t
d'aquest any s'zubaicocada
fnu cna cosa esvorlada
s'esplet de s'aubarcoque
ademes que pocs ni hesue
no varen teirir tkdda.


De ses vinyes poneni di
pes seu conte en general
feren es stu capital
esteim enterats aixi
i si hem de parlar des vi
pogueren ornplir es barral.


El dia 16 mos 16
de s'Octubre torrentada
creg que la tandrsn notada
algdns des qui ferigut
en Moray com s'en ten16
ten& sa bistia negada.


En Pujaniunt teng notat
d'una qne no socceia
es seu cerro l i prenia
sense 411 haverli manat,
si no t i hagues escapat
creg cat que ja no'l tcndria.


Algin pnjes d'oliv8
ben espantds hcu contav~
des perjudicis que dava
s m s e scbre d'oiit cobri
diva de cap a ma
sense perinis s'en manava.


Per aquerts llocs d'olivd
qui es l a y 'vien decantat,
quin nvis I38 ben donat
per un altre pic sei&
se diu que air6 va basta
pe s'esp:et esser esvorta:.


hl0:td s'en ~luguk a la in6
altra an'eii dexil d'oresa
teniu equeixn intesa
oh pajesos d'olivl,
perqim aqacix du en sa md
es cetro de realesa.


Eo Mondoy pot danar-vos
novcs de lo que plovia
&una sitja que covia
a dins cs !loc d'ets O:as,
Que hu contzva d'espant6s
perque s'aigo I'hci prenia.


Dins ets 016s parexia ~~
qi'era mal d'assacia
sa sitja no li basti
pe sa gsna qoe te:iia
molta d'oliva hi hwia
en terra i la s'en mznh.


Una auveya 10s duguh
j a hi 'via temps que faltsva
no sabmt per on parava
en s'aigo coinparagut,
considerau si va fc
mal per allR ont passrva.


Per dins s'alou 10s pagiva
amb scis rnateixos dobbh
moiiatos i p:eb&s
i cols tot li agradava,
s'en du!a tot Io que trrbL*m


aixi heu coxen es piades.


NingQ el Itia torn6 arreia
per alli aont va passd
tambe $'en volguC niaiid
un bussi de carreirra
des cami de Capdcprra
era nou i l'e6bud.


Vos volemfcr recorda
de 10s quatre or.-dtis
aniinats rho ducios
vcngueren a preciica
pel nom d e Dei] ddenszi
contra 10s blasfrnlad6s.


Una process6 se fe
dlrecta a sa plassa nova
de nins i donaren prow
qu'era el csmi vert '2
dia quinze de Jani.
tots amb una bnndem'a


Un altra e n teiig ti'aLni2tada
en llista i la vos d r i
pe Sant Antoni i:o's !k
per rig0 sa coa!c;da
i sa queaa sititda
pr dia 20 de 1me


Sant Sebastia zs;vrava
I s gent per soctir t:io:ifant,
I va tocnar plourc t :nt
que no's re $3 covn'czda,
i tori:& esser perlloiigada
pcs diiimenge de drv31ii


l a senticn pes cmrt
vegent lo que socce'a:
aix6 p!oitra cada dia
d t u m e r que no co; v P ,
jo empens quf I?O hi znire
per por de coica sveria,


Sant Aotoni poder t&
i vol&u& sa ksta iinnrada
mos dona bo:ia dia$o
e% di$inenge qut vcnguf
sa cowlcada ee ic
sensa haverhi cap topada


Acahald


-. -. . .


1.' F'assigoycs.
Za Ses cartes
Endevinaires:


Pere Obrador, F. Estarclias, C.
Lull, Jusep BLb:,!, j u a n Servera
i F. F u s t c r .


AI Geroglific: E m t s L-iiits.
Enddvinnirr:::
Jusep Bisbni i L'e1-e Ob:-ador.


Ende rimire.. :
Juan Sancho I:. Fcster Pere


Tarjeta: Aiitci;i Sfaura.


Obrador i Juan 5,. c i \ 'era.
- . . .


D E - --


Espcialida t en imprssos pr correus, niestres izarabiners segoiis els '
I models oficials.


VENTES AL DETALL I AL EN GWOS


Quatre Cantoi is 3 - ASTA
SERWICIO DE CARRUAJ


BAWTBLOM~ FLAQUER
DE


(A) IIANGOL
A todas las llegadas del Ferroca3ril hay coche


que parte directo para Cadepera y CalPriatjada
y dc estos puii toi sale oti o pnra todas Ins salidas
de tren.


Habana, Bueiios Aires, Friincia. y cualquier punto de
AmCrica.


GRAI'UITASIENTE arreg!o la documentncih para
poderse eiiibarcar avisaiido coil iicho horas de aiiticipacibn,
prjr w n h r con pcrson:ii ac;ivo e inte!igcrite ('ri el ia : i in .


Para infurrnes: Bdrtoloni? t loca, i-lostdes, n.'; 87


Los que desern einbarcarse de San Lorenzo, :on Se.r. .xm
Hay tambiCn caches disponihlcs para la5 Cuevas
1 7 viajes extraordinarios.


AGENCIA DE TRANSPORTES


vera, Capdepera o A r t a purden i i iformme en


.A RTA
Se sirven cncargos paxi Palma y Estaciones


ntcrmedias.
PLASIJT A DE NARCHARDO. I


GRANDES ALMACEMES
San J o s e


Y da. Ignacii F igtierola
Y S


IHOY, C O N 0 NADIE
detalia en precios, est3 casa, todas ~ R S


6 W A $4 DE 55
Wilcos almacenes que i i r n e n en grandes existencias


TODO LO QUE Sb R
WESTIR Y
J que r e n d r n m8s baiato que nadie


Telifoss 211 P Preiiolio
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES


I I U l . 7 l *=-


CALLB DE JAIME 11 n " 53.~149


Pslma de Uallorca
SASTREKIA PARA SEAOR.4 Y CABALLERO,
ARTICULOS Y XOVEDADES PAR.\ V-ESTIR,


BE TODAS C L A S S .


, 7 = ARTA


C,jrrt', (e Pa[;na, 43.--,&&RTA
S'ES OBERTA F-4 POC. TOT ES NOU


I LL,A4hlPANT. SERVICI ESMERADISSIM
1
j


VENTES EX GKOS I A L DETALL
-%-1_1 . .


P r c n t i t u t WI
~~~~~~~~~~~~~~~


-_I_xn,.-:_p-____u_ -
Clrolau s t a r ban s6r~~its?


(A) WOTCHET
:ea una Ageucia entre Art6 i Palma i hei va
iada dia.


Serwix amb prontitu: i seguredat tota class''
f'eucirrrgs.


Direcci6 a Palma: Hnrina 38 An es eortat der
Zeotro FarmacAotic.
Lrt6 Bigawrl 41.


li


Q