S E T M A X A R I C A T O L I C M A L L O R Q U I I 1 I I P Mtllorca e3t& d?...

S E T M A X A R I C A T O L I C M A L L O R Q U I
I 1


I I


P
Mtllorca e3t& d? &I per la


%nponderable pi5rdua del seu
exfmi cantor c! M. 1. Sr. D. Mi-


bera Canorrge de
fa Seu mallorquina.


La noticia de tan inespemda
mort circvl6 r-;ipidamenr pci- tota
4’illa que que& consternada, jn
!per tractzr-se del seu in& grm
gotta, ja per let; circurnstancizs
pue rodetgen la seua mort.


Q u i era en Costa i Llobera,
-no cal dir-ho ja. El coneixen a
-Mallorca desde el rnes sabi a1
mes ignorant i a fora el s e u nom
6s coneput d’una part a l’altre
del mon. Les seues m& hermo-
ses paesies han es tades tradui-
ides a totes les llengues I el seu
xldm ocupa- un defs llocs rn&
cminents en el ParnCis universal..
En Costa i Llobera deixa a Ia


-a W&ia i r z d t ~ i b e i k
&res pubfiWdes coni De L‘
&re de la Terra, Pomies, Liri
caw, Traditions i Fnntasies, La


ixa: del geai grec, Noracza-
, altre edicib de Paesies molt


*aumentada, Visions de Palesti-
?za, Mes de Maig, “ia: erucis, un
tom de Sermns paszegs’vics i un
esbart de poesfes escampades en
una multitut de revistes pr6legs
a varies obres i discursos i-con-


ferencies donaiTes entre ells: una
sobre L a forma pobtica donada
a1 Ateneu Barceloni el 1904 i el
Discurs presidencial de!s JOCS
Florals de Ba,rcelona de 1905.
Estava ara tambC a punt de pu-
biicar un aitre voluin de poesics
escullides que dirigeix D. F r a n -
c?&~ Matheu i que ha de prolo-
gar D. Tuan Alcover i a compte
d e l’institucib Bernat RIetgc te-
nia tarnbe traduida al catalsi una
obra de Prudenci de inmediata
pub1 icacid.


Amb aquesta lleugera resse-
nya de les seues obres se veu el
treball ratids d’en Costa per6
rn& que la cantidat hi ha que
veure en ells la qualidat que ha
fet dir a u n dels mtSs erninents
critics:


sEs un mistic c o n eIs primers,
atcepta plenamefit Yofigen divi
del foc sagrat de I’itlspiracib;
cap estre C O M el seu est5 rubtert
d’aquesta rnisteriosA urzcidpoe‘ti-
cia, qui volta la paraula inspirada
d’un cert murrnuri august, inar-
ticulat, revelador de l’infinit
de la nostra Anima. Ningti corn


el conccpte ci6issic de la forma,
que ea1 ilimar i cisellar sense re-
p&. per6 110 per etla mnteixa,
s in6 solament perA fer-ne una
Anfora digna de copqar ei vi ve-
ritable de l’inspiraci6. L’cmocib
de l‘anirna del pw;a forms ef
foos essencial de la seva obra;
per6 aquesta cmoci6 es solament
el diamant en brut que, treballat
per mans hdbils i destres, irra-
diar& en tota sa potencia la Iluw
que tanca dins de la s e n zntra -
nya. D


hkes ara la dalla de la mort ha
segat una vida per Maiiorca de ,
preu inniens que RO sabrem mal
apreciar en lo que valia.


La literatura ha perdut en dt
un de sos mds grans zultiuadars,
Mallorca un de sos fitls mfs pre-
uats i 1’Igiesia un de sos rnts ze-
IOSOS i viituosos sacerdots.


LLEVANT ajunta el seu senti-
ment m4s pregon a la coarnoci4
general que ha produida. In mort
de tan exceis poeta i per €a amis-
tat en que mos honrava, dema-
nam als nostros lectors una ora- .


- cib per l’rhirna delc preclar ti&
el1 posseix en un grau tant SU-
prem el poder evocador, que fa
del poeta un oracle o un tauma-
turg. I accepta amb els segons


de la nostra terra.
*


A, IF. I
C a l a gentil
- 1


Sobre la c k t a de blanca arena
que besa un' aigua de celic blau,
grans pins hi vessen a copa plena
olor de bdlsem, ombra serena,


remor suau. ..
Oh, doh estatge de bellesa i pau!


Un aqui troba la llum mes clara,
les colors varies de tb mCs viu;
pura delicia de tot s'hi ampara
i sol o Iluna, mostrant la cara,


tct hi sonriu ...-
Oh, de mos cantics inefable niu!


Per p i g s i serres acaramulla
€ f h b s boscatge de vert etern,
q'Li'i?ixa floresta de varia fulla
la tardor trista mai la desyulla


Oh, Paradis qu'dpar al mon extern!
ni'l fret hivern ...


Si aqui s'acosta qualqae mal clia
de nuvolades el negre estol, ' ''I
sols hi du tendra rnelancolia


corn una verge sensa alegria


Oh, bora refugi de callat consol!
qu'en pau se dbl..


Aqui, ben jove, pensi abrigar-hi
un iiiu d'humana felicidat:
despres la tomba vaig somiarahi
ahon tendria m4s solitari


rep& m& grat ...
Oh, lloc per vida i mort fantasiat! i


Es que en la calma de tals paratges,
tan dols es viure, veure i sentir,
i vora l'aigua de purs miratges,
a1 ritme celic d'aquestes platges, &


tan dols dormir! ...
Mes jo tat sort, jamai dec possei'r.


Que hi fa? D'aquesta cala opalina,
prou el mioteri n'haure gustat
mentre are, a l'hora yu'el sol declina
m'hi sent confondre dins la divina


jOh, dols moment, oh glop d'eternidat?
seron'dat ...


DEU EXISTElX?
Continuant aqucst mateix asunto


i aproposit d'haver-hi per Art5 algu-
nes inteligencies extraviades que,
sentinse lerides no fa molt de temps,
cercaren justilicarse tirant veri, qu'se
b'itnic producte de tals cervells,'vaix a
retreure una Curta est itiistica de ses
grans inteitgencies de s'hurnanidat qGe
son recmegtrdcs per tothorn i veurem
corn pensec respecte de Deu.


Dfien mc;!ts d'ignorans (que son
aquestes inteligencies curtes o extra-
viades, o inconsequenta) que se ciencia
e6 atea o sia que no reconeixa Deu.


Cornensem p'eis antics que no conei-
xien sa llei cristiana i en tot i arnbaix6
contessaven a Deu.


Plat6, es rnes'gran.Glosof de s'anti-
gwdat (no era in:eligencia extraviada)
s'indignava quanf! tenia que demostrar
=tma veritat tan claran, deia ell, coni
s'existencia de Deu. Arlst6teIes ano-
ti enava cegos an els qu i no veien a
Deu en el rnovinient dels astres. En
boca de Sdcrates posen jenofclnt i Platd


una bellisima i -concluient prow de
s'existencia de Deu; a Deu rrconegue-
ren els poetes Hornero, Virgili i Horaci
i la seua gloria i poder caiiten en els
seus inspirats poemes.


Ho sentiu pobres d'esperit, inteljgen-
cies orgulfoses ofuscades pe se gran
fumassa de passibus? sentiu sa confessij
espontanea i reflexiva de grans homos?
mes vos convendria estudiar lo que no
sabeu i que negau amb tanta estugide-
sa.


Si vos haguCs de citar noms de grans
pergonatjcs defensors acerrinis de sa
nostrtr fe, seria interntinable i vos cau-
saria fhstic, per6 no, es un protestant
que fa un estudi respecte dels senti-
ments relligiosos dels homos sabis, 1
mirau que diu: Ha exarninat s'opini6
relligiosa de mes de 300 sabis en fisica,
biologia, astronomia, llumaneres de
totes ses ciencies naturals, (ficsauvos
que no son beatos els que cita) i diu
que pogue averigusr lo que pensaven
262 d'ells, entre 10s quals trobd 20 ih-
diferents, i tots els altres o sian 242
admeten i confessen s'existencia de
Deu; aquest protestant es Demert.


Aquest rnateix, I'afly 16 feu un altre
estudi que dona aquest resultaf: de
162 homos de ciencia aflrma que t24
foren creients en Deu.


Voieu rnes detalls? S'astronomia, per
boca de Herschell, Laplace, Faye, i
Verrier; ses matemhtiques per b e
dels seus grans mestres Euler, Cauchy,
Hirn, sa quimica per boca dels seus
genis Lavoisier, Berthelot, Liebig,
Wurlz; sa fisica per boca de Volta, F e
raday, Mayer i Fresnel; ses ciendcs
naturals contemporanies per boca de
Buffbn, Linneo, Lapparent i Pasteur
confessen a Deu diguent que son sews
ties fieis que trobaren dins e16 grana
secrets de sa Naturalesa.
Voicu mes detalls? El mateix Voltairs,


a pesar de sa seua inconsequencia, dei-
xd escrites aquestcs paraules: *Dins
I'Univers tot es art i I'art anuncia al
artista. .. i t n'aquest artista els sa&
l'anomenen Dew.


Lo mateix escriu s'incredul Rousseatc
eMCs imposible concebre un sistema
de sers tant constaatement ordenats,
sense que a1 fnateix teinps me repre-
senti una inteligencin ordenadoras.


4
hEEVANT 3


Que vos sembla id6, bons artanencs
qae tanta veriiiada llansen contra els
qui cfeurn i confessen a Deu? Ayuests
homos ocupats tot es dia i tois els dies
en coses naturals son consequents amb
iadrnetre una inteligencia creadora i or-
denadora. i aquesta rnateixa inteligen-
cia acepten els niateixos que s'esforseu
e~ treure del seu cor a Deu, els incr6-
auk ; i voltro?, heu empleat niai un dia,
ni mig, ni una hora amb estudiar a fon-
do sa posibilidat de tal existencia? o
mu per ventura corn els increduls ci-
tats que creuen amb un Deu creador i
ordznador de totes ses C O S ~ S nienos
d'es cor, i sobre tot des vostro cor, de
tal modo que pogueu satisfer totes ses
sews passions fins i tot ses mes bes-
this i nefandes? Ah, artanencs incon-
sequent~! qui: hi anau d'errats! aixb es
to que practicarnent voleu: que existes-
ea un Deu que prohibesqui que se vos
rotii, que se vos pwjudiqui els vostroa
interessos i persone;, per6 que deixi
amb llibertnt ses vostrss inclinacions,
st"s vostres comodidats, e l vostto be-
nest ;z t-; q u i I a bser d o I qu i n a in co1: se -
qucncrat quin egoisme! hen c2r pagareu
sa sostrd naala voluntat!


d


i ER torn d'unes vet-lades
Hem vist amb fonda sirnpatia la ce-


Jebraci6 d'uns actis que diuen molt a
$avo: de la cultura i I'educacib de la
juvebitud artanera; se trscta d'una se-
xie de vet-lades artisiiques orgmitza-
des per la ''Iuventi!d Serafica" d'a-
quest poble, i encarninades a la edusa-
rib del jovent. Vet-aqui una f a m i , que,
sien els que sien e!s yus l 'tian einpresa,
mercixen l'agrai'ment de tot u n poble.
'La joventur d'Art:', estd manca4a de
afractius, d'dllcicnts qrie la distreguin
de l a apatia i l'estancanrent d'eiiergies
ea que passa la seua vida, i I'einpenjr-
gui cap a u n ideal d'enaltimenl moral.


Fa k t i m a veure un poble corn Arti
aon hi ha una grapada de jows d'apti-
tu?s prometedores qu'es perden mise-
rablement, aufegades per ia inercia del
sei^ viure fora aspisacio;is ni ideal de
cap c l a w ... No iinporta que noltros
h~ digueni perque tant be coni noltros
ho saben tots: a Art& els joves, les
&@res que'ls-e deixa iliures el trebalf,


si fan res, 6s fastidiarse soberana-
m a t . "hem sorpres mes d'un que,
assegut el diumenge en el portal d'un
cafe se duya instin'ivament sa ma a sa
boca, no poguent contenir un baday
corn els dos punys ... I es que a Art& hi
ialten distractions. riayes, inovirnent,
a'egrieu optimisme ... Hi falta vida!


Ptt- aixb la joventut artanenca hau-
ria de estar fondament agraida als ini-
ciadors d'aquestes vet-lades aon ens
diioen cose; bones i coses belles, aon
el nostro esperit abatut per la monoto-
n i l dels dies grisos, pot aixecar uns
moments el vo! a les regions de l'ideal,
per on papalionetgen il-iusions de
cotor de rosa, i aon el doIs ritrne d'aina
estrofa o el bresoleig d: una barcarola
ens fa somiar un3 miqueta ,. I quand
un es jove i escolta C O S ~ S belles, es
tant bo de fer, somiar!.


Aixi e5 que quand uti d'aquesis dies
passatv tenguerem ocasib d'assislir
a una de aquestes vet-lades, mos hi
seritirern a pier, i en sortirern ainb
l'anima ri'enta i el cor satisfet.


CI qu6B (No gaudirem una vcgada
mes, escoitant les polifonies dels chors
de I'Xnselm Claver? 4No riguerern es-
coftant en laume tllassanet, D. Sebas-
ti8 Servera, i en luan Gili amb les
seues decirnes desbaratades? <No mos
digueren C O S ~ S series en Pep Bisbal, n'
Antoni h'lassot i sobre tot en Marti
Gili en aLa caiguda de les fulles?.


I en el final i N o s'aixecit el K.1.
D. Andreu Caselles, pegant un ctit
d'encoratjament a tots rls joves i ani-
marit-los a seguir avant en la s e w no-
ble empresa? IdS, res te de extrany que
tots els qui hi assistiren ne sortirssen
satisfets i amb gams de toraar-hi.
j Aixis poguessem veure reprodui'ts a
dim .4rtd de tant en quarit actes d'a-
qupixa naturalesa, i de cada dia fossen
m i s els q u i hi assistissen i es difundis
a dins tot el poblc la cultura, la educa-
ci6 i la afici6 a les bdies coses....


Ei~horaboila, i36, als vdlents iaicia-
dors d'aquestes vet-jades que tenen el
doblecaracter de culturals i recreatives!
EIihotabons a1 )overit que irltegra una
suciedat tan benelir&ritZ! I a tots els
que prengueren part en aqucsts actes


Tradicid Gabelha
VI1


Hi havia per les cobtes uns garar-
dies, especi de exampavies


Un dia s'en trobava un a Sa C o l e
(la mar de Sa Torre).


Els moros s'hi acostaren amb
unes embarcacions 110 molt^ grosses
per fer-16 presoner i entre ells i ei
dit escampavies se moguC un regu-
lar combat Despres de fer-,se moIt
de foc un quantre els altres, el de€en ,
sor dels cristians consegui a fer-na
un parei de catius. Aixis corn'pogut5
else porta a Capdepera, aon tots el6
habitants hi acudiren; i despres de
deliberar tancaren aquell parei de
subjectes dins la caseta de Sa Mos-
tra, la quai est& situada a dins l'ab
zinar de c'an Coll derrera Cka Ba- -.
'cilla. (Tal vegada encare els veis li -
diuen Sa Mostra a causa de que a
dins aqueixes quatre parets que en-
care hi ha, s'hi feu sa mostra de dits
presos),


Et dia siguent, la fregata que por-
tava els companys d'aqueixcs
persones feren rumbo fins devant
Cala-Ratjada. Aqui issaren la se-
nya de pau, la bandera blanca.
Quant heu veren els g-a bellins,%
reuniren els principais del poble i
resolgueren enviar-hi una cornissib.
Aixis heu feren. S'en anLiren cap a
la costa de Caia-Ra:j?da i haguent
baixars a terra els moros concorda-
ren la pau nnib una condicid de cada
part 1 a l i ~ A t u c . i o dels presoners
moros i 2.a Resituci6 dels catius
cristinns i jurdrnent de que no tor-
riaricn a les cobites Ilevantines.


Del modo tric:rit cumpliren i
que 6s t r adicib 4 aque3:a iou 1'13-
t ma de le5 i n c u r h n s niGres cn re-
r i ZL: ccipdeperines.


qu,:'ns proporcionaren uii niornrnt de
goig espiritual, enhtrrabona!.


1YL.L. L1. Dia 16 a les 12-30 de la rnatinada mori et1 fa pau de Deu i rodetjada de
la seua familia Sa Madona Juanaiira
Esteva Blanes (a) Sopa avia del Di
LLEVANT -- Y
sec:ui de LLEVANT, i Jci P. Girrard de
St. Felip-Neri, desp:es de Ilarguiss'm i
malaltia soportada amls cristiens dc-
vacio i de rcbfe els Ssnts Sagrameflts.
Ahor a i'edst de 84 aiiyr, viscuts amb
exemplaridat rmabte. Els contra temps
de In vida que trobA en rnoites ocssions
servireii de trcnip B l a seva anima, es-
sent senipre i twit virtiiosa i b m a cris-
t iam


l)iinarts se ce1cbrart:n (!%cis funerals
en la Parrbquia i an ci Coirveirt de St.
dntoni pasant-sede rnanifest les sim-
paties dc que gosava elia i sa faniifia
puis fou rnolta I+;issistencia a tals actfs.


Deu haj? preriiiada sa virtutanib Li
Salita Giotia i,do!ii a sa fainiiia resig-
nacib i consot. A tora eih i'acotupa-


,j nyarrr ainb el senliment.


11om desconeixerii portant carregament
d e super;osiars p'e! Si:idicat Agricoh
Caibiic 1 per alguns comerciants de
Son Servera i St. Liorens.


Electu i la desc9rrega ajudqt per at-
guns h u t s de pesca. Tan prest Coiil
iiagu5 acabat el descarregarnent S'L'II
torrsii a1 Hoc de procedencia.


-Ha vengut de Barcelona a passar
una temporada amb sa familia el Dr. en
Medicina I ) . Pere t!iteras (a) Ma!. Sia
benvingut. Hi ha qui diu qu'el Dr. Fic.
sard dcfinitivarnent la midencia 3 Sori
Servera.


---De Cerita vengu6 la smnana passa-
da i'artirler sargent de cuota D. Miquel
Nebot (a) ! x u .


ca va aossegri a varies persones. Seria
Iiecessari qu'el S;. B a t k prerlgues de-
terminacibiis i k s us & I.es fxultats
qae sa i I d l i dona, [IO fos cosa qu'el ca
aludit i):ikis d'hidrafobia, q:iir,a propa-
gaciB ranis d',es?rr:gos cmsa.


-Per dit1i:l(?qg,e vespre, diri 22, cstri
cmvocaifi la juiiia gewral U 2 la Caix,


-5'iJitre dia @!I mitg dt.1 Caner Ut1


' liurai d'aqlli, a fi d'ersterg a i e l s socis,
del t i ~ i d n s d: Ca? d'diiy an aquesta,
part.
Aqtleiva entidat dil una vidJ exuberant.
Fa opcracihs impoi-tantissimes, sovint,
soviilt. Se veu qu'eis qui la dirigeixek
sad persolies conipertliits que no esca-
timen, Sense ser rrmu!ierats, trabai ni;
sacrifi5 r>erq:ie f1ores.x dins el nostro,
estiitiat puble enti\l;t tcf:i convenient
per agrhI1ta-s siiifica!s i public em
general.
-.I l'hm-3 en 4 x 2 e:,,-r;vim la p:cs.-nt


cr,hica s'ha rno,rut fart temporal det
trow, vent i aigo. Son ies 22 i encare
dura.


I


Corrrsgonsal


Sos afligits fills (presents i ausents), fillcs, fills i filles polilics, nets i netes, nabots i
nabodes i denies famil ia fan a stbI-c a tots els sew amics i coneguts tan irreparable pdrdua
i les demanen la tenguen present en les seues oracions.


cb e
LLEVANT- . 5‘ ,’


Corn h3viein anunciat en el n h e r o
aiitrrior. diumnge tengue Iloc la vet-
l ~ d d iilerari -musical crganisada per
1q ufuveiitut SerAi’icar u’Arti. Ja saben
els tii)stri:s lectors, que d‘ayucst acte
s’excluireo les dones, i segurament per
aixo la co;icurrencia no fou numerosa.
A mC5, 16) intmpestiu de I’hora i 1’Lia-
vilr-hi Iurrta geiieral en ei aSindicat
Agtico’an lainbe rest2 molts d’homos a
Is vetlada i coni la major part dels
que hi anareii hi acudiren tart, el
coinensarilent de ella se retrassa..Aixb
~a decidir an ers organitzadors a donar
una segona funci6 I‘endema, donant-hi
eu t rada lliure a homos i doiies (una
‘mida qu’ayiaudim) i ais6 seguranient
va fer, que a pesar de e s e r dis fener


. s7o~11yl1s ben aviat la sala del petir
ieatrc.


Va esser una festa sinipiicica, i fi!is
Sei i iDIB que ies cares alegres i lo red&
d:i iocsl uonaven ai acte cert aire d’in-
timidat que a U I I 1 1 feya i’efecte de tro-
barse en familia ...


Se don3 eomens, coni el dia abans,
earitant i’fliinne de la Jaaventaif SLir&:i-
ca, que, mercCs a la “Schola,, del con-
vent, Vii resulth ple i Vibrant,


UsprCs s’aixeci 0. Sebastia Ser-
vera, que anib paral;la esculiida i cas-
teliana feu a sebre a ia concurreticia-
el5 fins de la diia juvcntut, i acte seguir
h Scho!a ciintci ci’una iiianera insupe-
rable Q L’Einigrantr de n‘hric Morera.
LlAsiiina que i:o cantiis mes que una
estrufa, perque, ,la veritat, RIOS va dei-
xa enilepolits!


Llev6 fou quand s c va aixtcd a fer-
A ~ O S riure en Jauitre Massaiiet ani!, “La


. Irctura de uri drains,,. Aquest jove es
c3 nic, i ti: io clue iioltros m drim
u 13 (1 i es;o, o a pr i t u 1:; d i’c I a in %toric s


L)espr@s ‘d’c:ia i:;elodia a violi per
&i’iii:tuni SaiichD, en jcrsep Bisbal va
ifrgir el scu discurs “Als joves. . ,, i ia
“Sciioia,, canra ‘6A4rre inoreu,, aixi
coin eila ho s . 3 ~ fer ... Err Juali Gili
diguti unts dkciril:s desbaratadcs, eii


a LCIS q u a ~ t t s &is S ~ U S cor;silcis, i
m’A:i:oni i%assoi recitd ainb nio:ta gra-
cia u-.a putsia a la 5dnde;a Espanyoia,
(ji3’tx-a u n resiiin de [’historia d’kspa-


-a-yn, inirada anib uns vidres color de
rosa...


kin laume M,.;srariet cant i u:ia “RO-
naama,, i ‘;]a hi toiiiaras,, es el titoi


iyae Peren rii;ie a :noit& ge: i t .
“La caiguda de Its falies, es ~ n a


cornpusicid ii:erhria qui: d jgut molt be
ea hiasti Giii. Ei record de la rn‘oit
aiih lcs s e x s poshiincrics, li donava ’
c‘ri ) I uiia especie di: baiiy ue romanti-
crme, yu‘uii, sense $mar-se‘n compte, i


L!ayores, s’Aix& pera k ’ i discurs


,


yae, <pi. equivocaci6B, tregce a r o t t i >


d’u:;~ V ~ ~ S O S ciigue C ~ I JtlaiI Setvcia


I
; r0::idnia t rL t i pezsstiu ...


final el Rd. D. Andreu Casellas, que
en ales ti’una inlaginacid prodigiosa,
transportti a1 oienf als paratges rnCs
recondits del J3p6 i Madqascar, a6n
el missio!ier-ni~rtir, sembra les llevors
del Evmgeli baix d’un sol abrasador,
i‘ns feu repassar pcigines d‘una historia
quinze \roites secular, pera treurer-mbs
la consequencia de que els pobles i les
races: sien les que’s vulguin ies seues
formes de govern, hafi descansat ne-
cessariariient demunt el fonanient de,la
Refiigib, o s’han enderiocats niorjnt
auit>g;a!s p’ei rnaregot de ses prop’es
teories ... I acabh anirnant an els joves
seraiics a seguir envant en el cam{ de
ias bones obres, i encoratjant-ios am‘n
ii~ia e n i w ~ a s m e que diriem que retxa-
tia en exa.tacit5, si no fossern inimlcs
naturals d e les hipCrbolcs.


No exagcram si deim que e! discurs
del Sr. Casllas fcu la nota culmmant
de la vet-lada.


La “Schola” del Convent c m t d “E!s
Pzscadois” i sc doira per acabada la
festa.


lutencionadznient hc.n om& en el
curs d‘aquesta inlormaci6 eis ;rp!audl-
rnents que resscnaren despre:; de cacla
n.jmero del progrania, ‘perqw se‘n fe-
rei1 tants i tank, que per ppsarlos- hi
tots, teniein por que Ies quaitilies m s
ciirtetjassen.


Joves sers!ics: Enl?orahma, i que no
siga la darrera!.


H I l O .
n u o u G i M c I n u o o n o o o u n u ~ ~ G G o ~ G G ~ o ~ ~ o a ~ ~ a e ~


Dilluns passat dia 15‘ d’@c:u-
bre devers la iina del capvespre
se dcsencaden5 dcmunt el nostre
ternie uiin ieresta tempestat de
llamps i trails, calabruix i :zigo.
Era una cosa. espantcsa, esp+
zialment l’aigo qce yueia, qu’cs
?!lo que .;‘en diu a portador-23.
Durei l’aig;it gtos riprop de dues
bores xgiaides i ja ho ciec quells
:ori-ents stirtit-en de MLTC i ~ ~ a e
C ~ U S ~ molt de mal.


$on molts els qui ban sufrit
sos electes desastrosos.


Ja de lnorileilt se contA d’un
carro del Apotecari Pujamunt
que s en duia tcrrent avail i vsl-
?a que 1’oiideInA so trob6 enclet-
xat entre abres, d‘tiria s~rnerlt
JQC: wmb6 s’en dugud i mori
aufegada, d’nn p r c , ga?lir:es, ’
:unis, etc. per6 sobre tot des- 1
x - 6 ~ s’ha sabut la rentiidissx qce ’
zi? fcta a rnolies finyues. Eye - 1
:ialtnent a totes les possesstons
I W : I ~ X I ~ Q S ~ S i olivareres ocasio-
lii gr-ans perdues perque ailemks 8


I


de les moltes esporteilades que
hi ha den dupe tambe la terra
de conreu i moltissinla d’oliva
bue s’en an8 torrent avall. A col-
ca possessi6 el mal se calcula en
mds de mil auros.


Qui ha rebut fort tarnbe SOB
els przts de prop de torrent a
molts Qek quals les prengut! les
hortolisses 1 iins sit terra.


c‘ r w d n i e ii
DEL TEMPS.--Corn j s s’ha vjst a


aitre Iloc’el di!luns ;eu una gran tctn-
pestat.amb tomntada. Desde Ilavom
el temps no evth bo. Fa xeloc molt, i el
cel est4 ennigulat; Aixi mateix fa es-
tones de sol’. Eltemps es variable.


ESTAT SANITA!?I.--Sense que se
pugui dir que hi ha epidernia, son al-
guns eIs atacats de engines.pa-6 totes
henignes.


GLOS AT. --Feia rnottissi m s d’anps
que no Raviem sentit a dir qtre dins
Arta s’hi fcs cap t~glosat~ a i’estil dels
que se fan en molts de pobles mallm-
quins. Idb, diumenge passat a vespre
n’hi hagtie uti derniriit Can Xim entre
el giosador artanenc Tilati Sans6 (a)
Jzneca i un Margla!idB. Ainb ella hei
intervengue en SGurriesD, uii atlotell
que s’en desfe de priniesa i segons .
diuen t6 m a n y a coni improvisador. La
vrtlada dona m d t de g a t a la gent.


INFANTO. - L’esposa del nostre
amic j regido’r del Ajtintament D. Mi-
que1 Payeras ha donat felisnient a llum
u n nin. Que Deu Les ne dS alegria i sia
enhorabona.


EONh SGR?’.-Scgons noticies en
el derrer sorteig q:!e ha fet ia sociedat
de ~egura i~qa “A Equita!iva dos Esta-
dos Unidos do Brazil” 6s estat agra-
ciat amb mil pcssetes e1 nostre amis
En Miqnei Morey (a) Escols. Sia enho-
rahona.


O W E S SAGRADES- Entre els
molts de aspirants a1 sacerdoci que
hait rrbudes O d e s S e g r a d ~ s en la de-
rrerd promocio hei figtlra un artanenc


des !es de yrirnera Clerical Tonsura
Oaliariat i Lectorat. EnhorabonA. J


J


D. ji12~1 Femenias Nebof q u t: ha rebu- I- .


J
FELICIDAT
%filolts divcn qu‘en aquzsst moa
~ D S existeix felicidat
i io pens tal corn jo sost
qu‘el qui ho diu YA equivocat.


P L’bitpo per p&re que si si‘s que visca conformat
per ell tot es alegria
gaubansa i felicidat.


Un moment escoltau-me
i vos contar6 ma vida
i flavd podreu dir-me
si‘s veritat Q menticia.


S o m pobre i lite vaig cad&
deng sa dona i sis infants
i me teng de gonyii es p.1
at& es call Cze les meum mtmg


10 de eo1 a sol frebay
i diu en ‘terra qmnt puc
Sense teni enveja mai
a cap comte ni a cap due,


Es vespre quant rac retir
rm surten tots eis infants,
enternit jo les m mir
i me pieguen e lb see mans,


f quont sent sa rrieva vela
sa dona en1 sriti a cami
i sonriu quand 10s me veu
tots enrevoitats a mi.


S‘enFilcn per mi es me3 gram
per si las duc res de bo
i es petit a!ea ses mans
perque v d pujii dalt jo.


Des mCs gran fins, al pelit
anib una forta abrassada
fes estreng contra 6s mea gP
i- les do:] una besada.


E aixi tots set aferrats
p1os n’entram a ~ O C a poc
a din8 sa cuinr plegats
assegudets ran des foc.


I allh rein i xerraio
@**sa dona i ets infantg
Ilav6 el sosari passam
rgu‘es cxt;lrn cks cristians,


I en acsbar la corona
sensa haver dit cap paraula,
sopanr d’es cap d‘una esfcna
assegudets a sa taula.


Llev6 enseny als infants
de petits a trabapar
a fi que quand siguen gram
se sapiguer: gonyar e8 pa


Aixi pas en saiita pau
la vida amb mfs a!egria
que el rei dins ei seu palau
m b tcita la monarquia.


I an el qui diu que eo el mon
no existeix felicicab
digaiili tal cam jo soin
i que va eqitivocat.


E! dia que D. Cirilo, el jutge del po-
ble f e i d festa, sa mare d’en Pere Este-
pa agafa el scu Sill i l i diu:


-]es, ves a ca’l jutge i donali aquest
reraldo i li d:r& lo que are te dire;
escoita be, heu sents?


Quant arribarh a casseva, t u ja hi
saps, si no esli oberta la porta, toques
tres vegades; si al cap de les ires no
t’han obert, sera que RO hi sun, i per io
tant t o m s cap aqui; per6 si a la pri-
mer8 tocada t’obrin, de:nanaris si yo-
ren entrar, i si’t diuc!i qua, si, diras IC
que tc vai: a djr: m’escoltcs?


--fjsn dia tc~iga, Sr. lutge; ha dil
mu-rriare, que vat-aqui aquest porce.
ilet de regaio, i que no esti rnes gta:
perque sa trutja ha wngiida poca llet-
le hi sabr i s di?


-Tes.;ls mumareta! jo no st si nir
recwdarA, tantes cost‘s m‘heu dktes
que j a no s6 que rn’neu dit, per6 p’e
cami hcri repassare


-Ala id6, penschi be, contesti s
mare.


--S’qtIot s’en va, i p’es cami, xaluc
qui xalrtca, peiquar no sc li olvidds 1
que li hdvia dit sa mare:


-Mumare m’ha dit, que li digue
.Don dia tenga, scnyor porcellet..
Ay IIG! no m’ba dit aixQ; animals, si ,


are li dic abon dia tenga senyor p o r
ce I A ! ~ I Megn, tornsrO cornensat-: .Born
dia tenga seqor jutg-.. ” aixi, si!,..


I rmugan t remugant, arriba a ca”,&
jutgp, i t o m i no resp3n ningti; tom,
~OC:JI-, i lo niateix! torna tocar, i a la R
surt sa criada +ii diu: qui cerques, et-
seiiyor jut;e? Es all& dins, veslii.


Hi eiitra aco.npanyat de la criada,,
lui s’esbutsava de riure sentint grunyir.
’anirnalb, per6 dessegujda que veu d-
enyor jutge, diu tot satisfet:
--rBon dia ienga, senyor porcelietf


la dit mu-mare, que vet-aqui d e reg+ t
3 aqueix jutge, i que no est& rnes grash
ierque sa llel no ha tengut lrutja.


Un.


AI portal de cert museu hi havia m
iorter encarregat de fer deixar a la
)orta els bastons, als senyors que ex
hi tassin.
Un dia anava a entrar-hi un senycwr


,ense bastd, quant el porter va a atu-
ar-lo i li va dir: nfassa el favor de deb
rar el bastci*.-Pero . a n t homo si ja4
io e!’ duc.


Id6 vaji a casseva a cercarne utah
perque aqQi sense deixsr el bast6 a la
porta no hi entra ningu.


A una ciutat d’Inglaterra hi havia UR
mquer que se caracterisava per gros-
,a- i aspre.


Uri dia va visitarlo 1111 iord i el trobb,
reballant att despaig. El bariqiler sense
iixecarse n i t an sols aisar el cap, va
Jirli: segu;; prei ipi una cadira. L‘altre-
Se va wnlestar de la freda rcbuda i It
contesti: Per6 si 30 soni el lord. tal.


EstB be, dispensi, prenguc dues ca--
dires, va esser la resposta del bdnyuer
i w q y i trebaliant.


-=-


Entre vtinats:
To l i assegur que si el seu ca torn&


lladrar dos vespres mes, qualcu ino--
rir8.


I qui li pareis que sera de no-ltros.
Tenc la seguredat de que sera el ea.,.
LLEVAW 8


c


'.


TIIPQG FIA C LllC


D E


ttobaU


TARJETES DE VISilTA 1 D' NCI, RECORDATO-
CARTES 1 SOBRES, FACT
BALLS TIPBGRAFICS.


1 TOTA CASTA DE


Especialidat en irnpsesos per correus, mestres
:i carabiners segons els models oficials.


PAPELERiA, TINTES, OB$ CTES D'ESl
CRBPTORI I &LIB TOTA CASTA.


Especialidat en llibres i a rticles escolars.
(A) BIANGOL
A todaa 12s ilcgadas del Ferrocarrll hay cochc


que parte direalto para Cadepei-a- y Citta-ratjada
JT de estos puntos sale otro para t e d m ias salidas
de tren.


€fay tai9bi6R coches disponibles pafa las Cuevas
y viajjes extraerdinai-ios.


AGEMCIA W E TRAMSPBRTES


-


Se sirven eucwgos para Palma y Estaciones
ntermedias.


L-7==J--=I-'=---z=1 e g$-..--------+ ---*
PLASBTA DE MARCHANDO.


G AL CE
San J o s e


D B


Bda. Ignacio Figmrola
-2 -


iMOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta C ~ S R , todas las


y que venden mas barato que nadie


Cwre de P a l m , 48-ARTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


f LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


P r c n t i t u t
A T I


3


LYoleu sstar ben smits?


(A) ROTCHEP
ha poeada una nova Ageucia entre Art$ i Pal-


Serveix amb prontitut i aeguredat tota c l a w


Direwid a Falnm: Htwina 38 An es costat des


ma.


d'enc6rregs.


Ceotro Fttrmaetmtic.
Art& Figueral 43.


C A C?A--ARTA
F==----------7f @


E n s a i m a d e s i p a n e t s
Eil lloc se tiohen villds que a la


PANADERIA i c t 0 i a
E S F O R N N O U


D'El


P i q u e 1 R o c a C a s t e l l
A BR bot.@% hei trobsren sernpre pans, paaet,


.grrlletw, beseaits, rollets, i tota casta de pastiaeHa
TAMBE SE SERVEIX A DOMICJLI


L)E.SP,-I IG Curref de Palma 3 bis. AB TA
Nctedat, prontitat i econoxnia


C o m p ~ a carros y earretones ~n oaaiqu.ier
astado 536 encueatretl


PEDRA PLANA, 7 - ARTA


DISPO