PREUS Art6 23 Setembre de 1922 &ti4 Un trlinesire 1 '50 Afora any 7'00 .A1...

PREUS


Art6 23 Setembre de 1922


&ti4 Un trlinesire 1 '50
Afora any 7'00
.A1 Extranger id. 1 O'CO


--
R'15mero soli


0'1.0 et:..


Redacci6 i Adminisbrad6
Quatre Cant6ns, 3 PER DEU .3. PELt MALLORCA


1


*
c'De fer be no mos rt'lrern de


damar mai". Aim5 ha d'esser
an axioma qt ie hem da tenir
present eu totes ocasious i es-
pecialrnent quand se rnos Be
preseuh nna de fer a l g h be.


Si vol::rti arribar a ossei' al-
guna cosx, tmt indivitluztl corn
eol.ectivament hem do pend re
per norma In snuta peweveran-
&a; air6 Bs, 130 canmr-nos mai,
per dificultais i ethebnracs qae
deva'tl(r: st! uos preseutin. Un
homo que arribcz r7. couqnistar-
%e nu nom, qi ie adquireix pro-
fondament una ciencia, que
consegueis for una fortunla etc.
ho logrn eu la gran majoria
delft cask? a forsa de pecsidF
furonnnt sobre el rnabix p i n t ,
no roculant mai per grosses
que li I sern bliu les diPicu I ta ts
que se li preseutin. I d'tquesta


%anera t,rioriftt i cansqyeix
eon ideal.


Igualment passti en els po-
bles. Aqnests han de crear
ideals col*lectius d'iostrucci6,
smbellimen t, moralidat, syo rt,
relligiosidat i t a n k d'altres que


.II
El far:rds iiterat i pintor catat4 a na
qui tant deu Mallurca, perque el seu
pinzell E la seua p t o m l'han danada a
coneixer a r rw del mon, va publicar
znnb el pscudoniin Xarau aquesta:pessa
llteraria sobre la nostra ensaimada
que pei regitst qui: t k qu'estacn segurs
qae plaurd a h i m t m fectors la volein
reproduir. Diu;


L'ensaimads aaltorquina es duna
pasta miaterioss. Aqueila tobor, aquell
bufat, aquell estarrufment, aquella so-


% iidesa valh!il, aquelia espessor diguem-
ne etkrea, 110 cs poden confondre arnb
res del mon.


El menjar xe una ensaimada maflor-
quina no 6s rosegai-, ni xuclar, ui mas-
&gar, ni xarrupar, ni beure. Es una
tnena de fluid que onipla la boca de
-$olcesa i que no se sap on s'encamina:
si colt avall o nas arnunt. Wn cop gau-
dit el que tC, s'evapora ella mateixa
sense que el ventrell en tingui esment.
Un se diu: '* Jo se de1 cert que he sentit
una sensaci6 deleitasa que m'ha passst
per lo m6s pregon dels sentits i ha de-
saparegut en el no Res)'. L'ensaimada
4s corn la claror. Se rep i se sent i re-
toma sense deixar rastre en el cos. L'
atipar-se d'ensaimada Cs coin pendre
.una soleiada. Nodreix i escalfa, i no
en parlem mCs. Corn tants mistetis de
,I& terra, morircm sense porer-la enten-
$re.


Piini i Strabb crec que ja en parla-
w n en les seues obres completes, que
4tc) havem :ingut tornps de fullejar,
r r'rque a Mallorca no es te temps de
res. El primer parla d'una pasta dedi-
cada a Minerva, alli a Delfos, que sols
podia criar-se a les vores del mar Hati
(que allavors no era !lati) i estem se-
gurs que era I'ensaimada, el i segon en
UCL de& seus viatgcs que va fer pel "Ma-
re Nostrum" (i alii on diu "Nostrum"
vol dir "Seu") a! passar per Formente-
fa, diu que l i varen donar un nCctar fet
@una certa pasta-flora i que els mari-


ners al provar-la van entoilclr utia iloan-
sa als Deus llars i a les Reesas Hares,
i en wren dur mitja dotzena a! temple
d'Astart6 d'lvip, perqire C I S sacerdots,
del tal temple, se Ics niengessin en
nom de la tal deesa, lo qcie prova, pa-
lesainent, que ja aqueti nectar no era
beguda, havia d'esser els fonamen ts de
to que avui es l'eusaimada: inenjar de
deus i de redkus, de sscerdots i classes
passives.


De VEdat mitja, t d n obscura, no
havetn pogut trobar cap manuscrit que
en parli ni que l'artomeni. El mateix
beat En Ram6n Lull, que en el seu t l i -
bre portenttts de "Conternpiaci6ns" i
altres cosetes, parla de tantes marave-
lles, no I'havia contemplada, i si en
menjava s'ho iiz ca!lat per notius, tal
volta, d'ascetisrne. EL tenir forma de
turbant ens fa c r a m que els alarbs fa
coneixien i l'estiinclven, per6 ti0 tenim
res que ens ho demostri, ni cap docu-
ment rnigeval; per6 si en 1'Edat mitja
no flgura ni an e!s C6dices inks incu-
nabtes, a I'arribar al Renaixement i des-
cobrir-se les Atrteriques, la pasta local
que estudiem va assolir els ntillors
jorns de gioria. D'a116 en va venir la
xacolata, i tots sabem que ainb la xa-
colata I'ensaimada passa a ewer un
simbol, un dogma i iina tradicib. El
"soconusco" i el "suca-menjo" no po-
den anar separats. El dia quo I'un de-
saparegues I'altre moriiia d'anyoranqa
i s'hauria perdut una fita de la belia illa
de Maltox-ca.


Perque ho 4s tant de mallorquina I'
ensaimada, que s)ha provat de fer-la
emigrar i no se ha pogut, S'ha :portat.
la farina, el sucre, els fotns, I'aigua, e I
greix, e!s que la fan i efs que la vetllen;
I'han pastada:els mateixos hones, l'han
cuita amb pins de Formentor, i Iluny
de Mallorca ha fracassat. La forma ha
sortit, per6 el fondo, tnai I La pasta hi
era, per6 l'esperit s'havia voiatlizat.
Quedava el c6s i no hi havia l'dnirna, i
per m4s que fessin i desfessin, I'ensai-
mada sortia f b s i l d'excavacib, de mu-
seo; no bategava, no tenia sang ni ce-
Jules, ni ckdula de nirvis. Sortia del
iorn que ja era antiga, feta pols i cen-
dre de m6mia, i corn que perduda 1'
essencia havia perdut el misteti, aquell
fluid es tornava pasta i, oh cAstic de
l'ernigracib ! fin3 feia de mal pair.


El secret de que I'ensaimada nom&
ftoreixi an aquesta illa 8'ha de cercar
en Io mCs ignot. Els andtisis no demos-


1


tren res. EJs quirttics m6s enrinents SW
perden i cis forners tamb&.. Tal vok2
CIS moviments curviliriis o eis prinoipie
fundamentals ult. Newtoit ens guiarien,
Tal volta els rnovirnents d'inercia d'Err
Huygens o els vents cardinals o la bra-
jula, poden influir en una pasta que n@
ks materia, en una pasta que no hi hz
q u i la pasti. Laplace, ja diu que lo in-
visible influeix clamunt de lo visible, i
Kant es del tnateix parer, aixi es, que
te de cercar-sc: la soluci6 d'aquest pro-
blerna en lo mCtj anlagat de la ciendia,


Nosaltres, niodestos pensdors, ereina
que hi pot in;luir el mar, quan aquest
mar Cs rnediterrani i vdta a umi illa,
perqut! ..sia illa. EL mar en tot temps
ha tingut misteris que encar;l no s'hala
esbrinat arnb metode i precisi6. El mar,
anavew a dir que Cs una capsa tanca-
da, per6 no ho volem dir, perque no hrr
6s. El mar 6% obert a tots'els ndufregs.
I,es mateixes marejades trastornen
d'un modo desconegut a les pjantes
coni a les persones. Uiia il!a que no
a k a cosa que un cercle d'aigua pie de
pedra, i un pilot de pedra voitat d'ai-
gua I (que encara no sabem proa be si
va omplir-se primer o va buirlar-se),
tambC podrien esser causes del Ia
qiaesti6 que tractam. Tot aix6 son ma-
tius inccrts que podrien donar peu a
un estudi conscieiit del "perquC" i d
"corn" de I'ensaimada, amb totes la
conse:~tiencies, estudis que ens pensem
fer aixi que tinguern uns quants enys
en vaga pera dedicar el nostre ,.esfors
en pro de qliestib tan espessa.


Mentrestant mengem I'ensairnada:
si 6s que I'ensairnada es menjar, i flai-
rea-la, si es que 4s una flor, i suquem-
la, si Cs per sucarnull& per6 si, men-
gem-la a h-lallorca, que hi ha aliments
qoe son d'esperit regional. Lwsairnada
6s una substancia que no pot Csser sia-
dicada. t'obrer, arreu, podrd menjar-
ne si 6s que li plau, per6 ella, en si, m
serA mai lo que s'en diu una qtiestt6
sindicalista, ni internacional, ni obrera. '


'


Xaraa
Q --


Tradicib GabelIina


V e n y e n t els moros una vegada
per les nostres costes feren pres*
ners a dos homos anarnanats (a) As
LLEVANT s


d’oro i (a) Cosset (Bartomeu Nelis),
Els-e destinaren a prestar servici


a la fregata #La Negraa.
En una de les s e w s correries arri-


b a e n a les castes de Palestina i
visitaren Jerusalem i Jeric6. En
aquesta derrera ciurat an d’ells re-
cui una flor i 12 CIuguC sempre ianb
ell.


Quant, poguereii ailiberar-se del
eativeri cl‘aquells oorsaris tornaren
a Czpdepera


El posseidor de la FZor de Jerk6
ancara la portava, essent corn 6s
aa tura l corn pletament seca.


Aquesta flor seca tenia la propie-
datde que pocmt-In dins aigo s’
Qbria lo mateis que ver-da, i a1 tor-
Bar-la treure a defora de l’aigo s’es-
trenyia lo niateix que m a flor musv
Ha.


Segons assegur-a un testimoni de
-vista que ja te mes de noranta any5,
:la Sigura d’aquesta flor e ra molt
consemblat a les que deim trompe-
.$ilia.


Aquesta flor s’ha perduda, si be
diuen que l a posseeix certa casa


qwrticular, que aGG,kA ’menen.


*


DEL S0MRi.S DE L’lLLA BLAVA


Ara arribam de vermat
be dins ca‘n Pere VaZIesa (11
Venim plencs, a veksar,
de builenta jsvlenesa.


Per aquest carrer desert.
passa la gent verniadora,
apenes havia obert
soti iciniens ventall !’Aurora.


La caricia perietrant
, de les frescors matineres,


desxondia e! vostre cant
abans que les caderneres;


i el bell cant o!gdva el wok
i frescament s’espandia
sortint a sami 211 el sol
sQrrer, qui encara dormia ...


I


encara el cap ens en bull
i en tenim fa sang encesa.


II


Devail els paiii2ois rosats
on el fruit caient s’esquiva
nostres dits eran sobtats
corn si tocassin carn viva.


En volada somnolent
Ies aus passaven sorreres...
ciil sant resplendor d’argent
tcnien 19s oiiveres.


Uaa remota frescor
ens trametia la serra;
sentiem !a bulletitor
ardzni cic la mare terra.


Son1 ubti2gues de Iturn,
de blavor dt: les altures
de cancons i de perfurn
de tantes C O S ~ S rnadurcs! .


Es ia to:menh autumnal
plena de t r o x i de piuja
qui ens fa la visita a ;yal ...
Es la torrnenta qui pija!.


Quat11 el trb rodolarfl
dcseriteuiailt fes teutades,
quant ell lramp ftilgutarit,
en serem aborronades,


,a clf-vall del l i e n p i bfarie,
desperies i 1x11 segures.. .
Cau, he, pluja, que els !a sang
de les veremes fictures!.


(1) Fragment de cm;6 popular


LA MAlIYADA


Hem rebut el ntlmero 67 del pops-
lar setmanari LA MAX NADA, el
qual, entre altres, publica Leis arti-
c l e ~ segiienta:


D e w i f en v;tllf, per X -Deles to-
qrac passen: .,El vtstit de Pxime-


ra Comunici,~ per P. Wlauri Ribas:
*Ma patria,, per Enric Rafel.--Els
nostres poetcs: &a pastoreta,? per
Jaurne Pumarola; aTramuntana,a
per T h i s Garrjga; ***,per Maria
Neu5.--.De quanl. j o anava a estu-
di,,, per Jaume Bosch i Rarrera,--
El qae ens canfa i’avi: *El l i ~ s p i la
llebra B per YAvi Torn&, - PLX a Zes
nenes: *El gegant enc‘r;ntat.a per SO-
fi:t CortPs; Pdglrze>es tivais: L a
Sardma1n pc:- S . C.--uEl ruc i la ca-
brm (fanla), ;?cr l>lonis Estrxh.-
La c u z m i cls pvstres de les n ~ e s , per
J g n a ~ l DoinPilech, i ~ O K J ~ ~ O S D S dl-
brrixos, desprtis de les sections de
costu:n.


Demes, publica el plec fium. 5 de
la formosissimn novel la d’Ex! J. Je-
suald Blab6, ~ J o v ~ ~ L E ) , i corn a suple-
ment, reparteix uEl Rornani, D conte
de I’f‘t vi Tom&.


Seas16 del 217 d*Wgosi


Presidida pel Estle D Jo3n CasejIlas
se tengue la sessi6 c)rdinar!a R I’hora de
ccstum, i se lletgi i aprovi I‘acta de
I’ankrior i adem& s’scordj.:


Pri,nt.r Donar cuinplirnent B !a cir-
cular de I’Administracid de Conttibir-
cions rtiaitiva a alteracicns que deuen
fer-se e n e:s Registre Fiscals d’EdiM-
cis i Solars.


S ~ o t i Ai:rcwaT i pagzr el c m t e del
picap*:J;cr illestre I \h ;~eu Obrador de
454’30 p?es. per fer r l s banes de pedro
de 1;1 P!as:,*k del Conqfiistador.


Tercer Cumpix lo precoptvat a Iers
circulars rccents refzrects z1-s I ecdrreps
estab!,ts sobre 13 rlquesa riisticn i us-
bana.


Qmrt Fer: imiediatarnent ia netet-
ja & I iLrrel:i del tlilhc‘n cn tot e; trw
q w : i : : i i , i a ? , b ICS C lrrt.tera de Gapcle-
pera kengnrnt r) tjdbiica subasta la te-
rra que ~ ’ i r i tr6pga.


Quint Omplir de* mescla* eis fo-
ra:s qzt’ dcixea les tculer en ia gorniea
d d Corker de la Guardia civil, que
s’u:;~p~t.n de nius de gorrions.


Sext Vosar Ies passadores del to-
rret de Sa Carrttera Veya a la para
mts csstreta.


Ijespriis de dar ccxigte el Batk del8
trehaIls de!s caminera, alxeci Ia sessi6.


w
44 LLEVANT
JI


El nou local escola
haviem promes ocupar-nos del nou


loca! escoia i avrii voiern fer-hn perque
la passa que ha dctiiada I'Ajuntament
sap a la miliora de I'ensenyansa val la
pena de s a comentada.


Fins ara cls nostios locals-escoles,
si be tenien gram dimensions, eren ta-
llats a i*antiga, i hies 110 era l'organi-
saci6 de l'etiseayatisa perque avui en
dia ia RO t C rao d'existir i'aritiga csco-
la unitaria, A w i , an;b I'arrendament
de la caw n . O 16 del carrer de Beli-
puig s'ha donada (a prinicra passa per
Jesoldre definitivainent el problerna es-
colar en la n o s h vila.


En aquest local s'ha pogut dispon-
dre de dues sales que encare que peti-
tetes,reuneixen condicions i ainb elles
s'ha pogut la establir en principi !a
gradua ci 6.


Er? la Sa!,? d e lxix s'hi ha establert
el glau, diguetii-;i preparatori aont hi
van io% els tiins que no saben encara
resoldre !es opciacions fonamentals de
l'AritinPtica, que esterrossen en la lec-
tura, i que no scaben esi'riure dictat.
Est5 dirigit aqucst graii pel mestre D.
Matel: Melis.


Et1 ei primer pis hi ccncorren tois
els nins qtie jo posseeixen els coneixe-
rnettts dits en el paragraf anterior i re-
geix aquest grau el mestre D. Andrcu
Fcrrer.


Ademes en el prinier pis h i est6 ins-
ta\'lzda 13 Bibiioteca Circr.!lant, i els
dos rnestres posseeixen altra sa!a cada
an per Nliiseii i saieta per'rebre. Cornu
.ais dos hi ha u n pati per csbarjo dels
atlofs i un terrat aont s'estli instal*lant
UII observatori ttietcoiol6gic i diaria-
rnent h i fan j a EIS aiurrrnes les obser-
vacions niis clementals que anotcn en
fulletes adequades.


Aiiib aix6 SO pot veure que a m b el
m u local s'ha donada una passa en-
vaiit i que l'ensenyansa amb ell estarh
molt inillor atesa qu: no en e k velis.
Per6 cai tcnir en compte que escoles
graduades de deus sales n o s'en tro-
ben casi en lloc , i que se conseguirlen
molts rnil!ors resultats si la graduacio
*e pogues fer entre tres o quatre iiies-
t r s Per aix6 seria d'aplaudir que 1'A-


,funtament arnb un csfors m%s establis
pel seu conte i regit per auxiliars de la
graduada, una nova s e d 6 que podria
eset ta prepamtoria.


-


Mes, si aixi ho acorda tengui en
compte que poc se conseguiria s i no se
fes cumplir I'ensenyanqa {obligatoria.
Si cream escoles i les escoles son bni-
des, tot m n diners tirats en va. 1 enca-
ra que conseguiguem que s'urnpiin els
primcrs graus, aix6 6s de nins menois
de wit anys, qu'cs qnsnt fan menos
falta a casseva, conv@ recordar que en
aquesta edat els coneixements no que-
den tortement gravats i passat algun
temps dins la seva nbandonada intel*li-
gencia no hi quedarh res, si no seguei-
xen en Ies esccies fins a tretze o mes
anys.


Per aix6 mos atrevim a recomanar a
l a itosti-a dignissirna primern Autoridat
que una vclta atesa la Vila de locals i
mestres, aigui conseqiient en cxigir
als pares l'esfors i el sacrifici de aflui-
xar-se deIs petits guanys d d s seu fills
i les enviin a escoia a tcats, lo qual se-
r5 arnb el temps en benefici propi i d e
la ncstra poblxi5.


Ykietn en : I E ~ {if: ;es al i ier iors I I O ~ C S
que I'oliva a m m CE
ta:n ja eFi el principi de la cui!ida, 5,
f ~ 1 el torr6 i I'oli s w t b6. Lea tafones
esi5n en niarxa i les csperanqes de una
bona temporada se van cozsoildant,


El pobles dc la Camarca gaudeixen
dels hons esptets d'oiiva, prrque tat-
horn se-n unta, els pdiri~s i els rics.


Els pobres am11 les pcillzrcaies I amh
la reco:ecci6, fein:: CII !a uual intcrve-
neo, si importa, les fawilies enteres
nias i pans, arreplegmt una parli3a de
dobejes antb e;.., jomals a deu reals les
~ O W S i de q~at t re t.n an;L!rit els a1 lots
i scgons les ed2ts.


Eis Frtiitafs donen ma! compte les f i -
grieres faar, atroptii!nt !a inadul-aciit;
tins han pogtidcis secar les figiles ainb
tnnia abundor c t~m allres anys, altrps
no tant i els porcs les despatxen. El
prei; es moit bzix; srgons Ies nostres
infornaaciuns, IRS figaes scques de Sa
Colonia que soltn servir per fer lluir
les caixefes d'exportacib i que a Fran-
$a son de k s mes apreciades, no rlrriba
encarr a 18 pts. q u m t aquest any pas-
sat se pagaven a 30,35 i 40.-


Els pomerals un desastre, to? per te-
rra, corcat i fet inalbc!, semblen verta-


deres catifes les solades que hi ha de-
vall fes porneres.


I aixi de les dtres fruites.
De les Iiortolisses, unes bones, con.


Ies totnatigueres, altres dolerites, corn
els prebes, ai% 68 que el preu dels
prebes e s t j molt alt.


La nostra plkssa tots els diumenges
estd pfena de melons i sindries que
duen de I\,latiacor, despatxant-se tot,.
apesar de esser les fruites mks cares i
doIentes baix del punt de mira del sebf
qalor corn a aliment.


E i s moniatos que umpieii un sens fi
de corterades sembla que van bE, te-
n i m bones impressions per algunes-
mostres que n'hem vist.


' *


Ll. Garcias


Per nuticks d'origeii fidttdigne.
hem sabnt q:ie la sociedat Hipica de
P a h a d'acord arnb a l p x cavadis-
les d'aqui esta organit-zant unes
corregucles de cavalls p'el I c y . de
Octubr-e prop-vinent.


EI camp aont ha de fer-se 1WiT
dmm i ont ban tie tenir I!oc les ca-
r r e i ~ s es d ' e sx ! lents conclicions
topogrcifiqucs, Adem% e; poc dis-
tant de Son Scrrera i just a devora,
les hermoses pia je; de:S'I--Iort. Aix&
con~ t i tue i s un acei-t per l'indicada
socieclat, perqtle ja no es poria ele-
git- lioc rnes apropiat.


Si be es ventat qu'en certesa
p o i m i adelant5 pocs detalls no
obstant se diu per cosa ceria qu'el
ca~v:1!1 *Romero.u propiedat de D.


Nabot, corrzra amb el
aNecaa de Sa Pob!a Aquesta cnrre-
ra 6s la qu'ha despertat i n & 91-os in-
ter& entre els nficionats a n'aqweix .
deport, j a que hi ha poc d'un LL
s'altre segons se despr6n del r e d d
tat de la proesn qu'els dos feren ple-
gats ;i s'Hipr6drom ~ F o n t a n e ~ l a s ~ *
e n ies pacades festes de St. Sslva-b
dor d'ilrta.


La setmana qui re tal vegacla ten-
drem adcjuirits mea detalls dcls de-
mds ca-salls qu'hsn de Iluitar, corn
tarnbe de Ies hores en que hi haurfd
els trens extraordinaris que s'halsl
coxegui:s.
6
ersasllslllp1..ll.


LLEVANT


-!jabem qu‘els sindicalistes agrar is
tenen acordada l‘exportaci6 de fi-
gues seques a Barcelona t an prest
corn hagin acabada la recolecci6.


iMoit be, socis del Sindicat Cat,&
lid. Aixi s‘ha de fer.


Co rr esponsa 1


.
Fundaci6 Bernat-Metge


El nostre bon amici pais& En
Joan Estelrich, literat de retxa re.
sident a Barcelona, acaba de publi-
car un follet planetjant la Funda-
ci6 Bernat Metge de la qual es Di-
rector Aquest gollet que g s estat
editat per propagar aqueixa insti-
tucid explica amb tota classe de de-
talk l’objecte, €ins i caracter de les
obresque van a publicar corn els
tipus dels volums condicions de les
traduccions, j de vendn, preus etc.


De tothom 6s ja sabut qu‘ayueix’a
raliosa FundaciO t6 per objecte la
pub!icaci6 d’una colSleci6 en llen-
p a iiostra dels cikissics g w c s i lia-
tins dels quals se fe r jn varies edi-
cions, la bassica arnb el text antic i
traduccib catalana, a 7’50 pts. vo-
lum; la mateixa en paper de fila
18 pts; la edici6 am5 e: iest antic
sol arnb les portades en Ilati a 4’50
pts. vol~lm i altre conlenint el text
catalii sol, arnb I’estudl prelirninar,
tarn?$ a 3’50 pts. SortirLir, 10 vo-
lums cada any.


Auguram, al bon nmic, un gran
exit en sa empresa, i ii desirjtlrn de
bon cor.


4


Per segona vegada ti Eritle ha ma-
sat fer uii peg6 prol1ibir:t a fota ciasse
de vehiculs, carros, carretons, vixicie-
tes, autos etc. el corre pels carrers de
Ia viia cotti tambe ha privat a n els t i n s
que fassi~i rodar ckrcds peis carrers,
arnb els que pcrilla ier pb al bestiar
.i que hi hagi desgracies.


Tarnbh s’ha €et cridx d e que ningli
Qeixi ni eis vesprtls ;ii de dia e!s carros
desciiganxats en mig ucis ctirrws.


*


Eren aquestes disposicions de preci-
si6 perque novament s‘abusava.


PROPAGANDA SlNDlC ALlSTA.--
la no mes mos faltava aquesta. S’han
entregats a Nallorca “El Noy del Su-
cre,, i alguns adliiteres s e w per sem-
brar aqueixes noves ideks. Hen fet izn
mitin an el Balear i cosa rara, tant Ile-
po1els corn som els mallorquins ningh
i e determini a menjar-lo-se.


VADELLADA.-Sa vadellada qu’a-
nunciarem cfiumenge no se p o p 6 fer
per no haver arribats es vadells. iJa
seria bona que tainpoc baguessen arri-
bats per denih!.


EL MALLORQUINISME DE “EL
DI-A, , .-Aquest periddic fa u n s quarts
dies remolca uii poc aixd de malior-
quinism, regionalisme e!c. per6 de
aquest en te uua idea bun particular.


devers Sta. Eugenia, durant sa v k t -
Iada se troba una penya de mes de
cine quinfris demunl sa via del tren de
Felanitx, i se creu que fou posadta a
posta per fer descarriiar e! tren.


Nu s’ha trot‘ai el drliilqueiit, i es una
118stiri-!a perque aquest p,or dur a la
Africa seria cte prirnera ja que §‘hi
trobaria enke germans.


TELEGRAF. -A Formentera s’hi ha
ina:igurada una nova estaciS teiegrijfi-
ca.


GIR ?‘ELEGRAFlC.-S’ba dispost
que en !ols les hores del d ia i nitae-
gons eis seivici iie cada esiaci5 &’ad-
rnetiii a Tciegrais gii-os desde I pia, a
100, 500 i 1099 sqp i s i’liiiportancia de
la pcrbiaci6. 5e paga 1’1 per 100 per
drets i beu cenlims pi rebut- Queda in-
clult en aquesta paga ei valor del te-
legram::.


ENCARA HI I i A SEUVA.TGES.-


A C TE L I T ER A R 1 = &T US IC A L


C r d n i c a
METEOROL0CIA.-El temps s’es


estirat de bo Encara que hajem en-
irats dins la Tardor, fa uns dies es
plendits. El t e rmdwt re 65 arribat cof-
ca dia fins als 28” a I‘oabra. El ceF
esta clar tots els dies i ei vent en cal-
111 a,


ESTAT S ZNITA;li--C;-xies a Deu,
segui I ! dins in bona temgorada. No hi
ha epiifetnlts.


RAl,“aES.--S!s productes agricoles
van d? cads dia abaixant Ses garro-
ves se paguen a. 3 pts. S‘Q!i ha deva-
llat f ins a 16 la somda, les metles fins
a 26 pts. Tot s’se:i va cap avall excep-
t? els productes industridls que a
causa d‘aguantar se a!k e!s jornals
de brasscls experinmeen poca baixa.


AiiZLAtT.--Dirnarts pegh un atac a
Mest re Miquel illorey ~S’Escola veys,
i se pns6 tant matameni que se temia
un d e s m l a ~ fatal i r$i)ib. Quand es-
crivini la noticia Ra tniIiorat iin poc
dins la gravedat.


AMONESTACID. - EIs diilrneRges
duen a sa piassa moits de melons i se
venen bastant barato. Aix6 motiva que
mol?s dgatIotdi~ en comprin i van a
menjar-iou-s$ an eis carrerons, *For-
d s ~ i d= § %ibrd omp:int-Ios de do-
veyes i pinjols que adtmes de esser
una lletjara, consritueixen un perirt
pels q u i passen que poden l!cnegar i
tenir u n 3 desgracie. El batle, per
a cpim t mot iu h a h 3 gu t d ‘ a 111 OR est ar -tie
alguns d‘aquests jovea, i a la segons
vegada cc stigar-2.


En el Mercat de dijous han retgit
aquets preas:
Bessd d‘limetia a 118’00 quiat6
Blat a 24’00 pts la costera
Xeixn a 24’50~ u
Ordi Dlallorqui a IZZ*O u


u forastera 12’00 (s e
Civsda ntallorquina 12’000 ptr;. id.


D iorastcra a 11’550 c e
Fzves cuitores a25’00 4;


e ordinaries a 22’00 a a
(( pel besiiar a22‘00 u c


L’Assacinci6 ‘*d’Obrc.ras de St. Jo-
ssp” e:s dies 24 i 25 celebrard l’acte
iiterari-musical que cada sny acostn-
ma a benefici dcls pobres.


I L‘ac!e se fer8 en l‘Escola dels PP. Agrairn i’invitaci6. Franciscans; a ies 4 del capvespre.
* ’ --a ili LLEVANT


SECCl A I H
Respectau


l‘autorida t
Diu que a un pobiet de !a montanya


-Jli havia un batle que telia un porc,
amb perd6 de tots voltros.


An es costat de sa casa del batie ha
luavia sa des notari i els corrals d’un i
de s’altre qu’esfaven derrcra ses:cases,
8e tocaven, sense que hi haguCs cap
m e t que les separas.


Esbatle, d’alguna cosa li havia de
viler ser autoridat, deixava a lloure es
6eu porc i aquest oe va aficionar de tal
manera a ses cois des notari que tot
mvirit era a s’kor: d’aquest.


El lletrat s’hrivia qtleixal unes qiian-
+eeS vegadrs a I’horno de la vara de le$
-aaalifeetss des seu porc i fins l’havia
amenassat en que li mataria si7 torna-
va youre dins ec seu corral; pe:6 es
batle no kit, res per posar hi remei.


I vet-aqui qu’un dia en que coin de
oostum, es porc des ba th s’estava ati-
pant de cois l e s notari, aquest va cri-
drr tot enfurismat:


/ /


-Aria oi que’l mall
I den and a cercac s’escopefd.
Es batle sa sentir f’amenassa i va


wrre tambe a cercgr sa vara i va arri-
bar an cs costat des seu porc an es
precir moment en qw’l notari l i apun-
U v a l’escopeta, i p a n : sa varn de sa
juoticia a deinunt e6 porc digu6 ail es
Zaotati :


-Mata‘l, si t‘Ptreveis, cira que repre-
m t a el rei.


1 es notsri rcspeetuoa, coca BO poria
menos d’easer-ho nmb JLI dignidat real
)er mCs que en oquell m o m s t esti-
guCs representadz pets porc des batle
sa V J ~ rcscrvar el tlr per a i h ocaeib.


Wa vespre, M Xerapi, cansat d ’ e w r
.#&re, va eornenmr P demanar a Deu:
uSenyer, enviauma tinquanta dams i
-g rerQ feli$; per6 no m‘cn ervieu r.i un
amaea, perquc sirno, no‘ls-e voldria. 1
Imtw vegadw Bo &gut+> i anib Y ~ L J tan


aita cada vegada, que en T6fol que so-
lia anar il seure en Xerapi cada vespre
i que, irnitantlo algunes vegades se fes
passava de xistbs, va senti la pregaria
abans de entrar, i, que fa? la‘s partit
cap a cassetia, pren coranta !IOU duros
i ii tisa el paquet per devall la porta
ertt rneit de renou, per6 atnagant-se
tot-duua per escoitar i fer la prova. En
Xerapi, corr a la porta i veu el bulto i
tot-d‘una jars posa a contar: Quand ve-
66 que nom& n‘hi havia coranta nou,
diu: SDeu noinks m‘en dona coranta
nou. ~ i x 6 es que sap qae s’altre ei me
puc gonyar io ... Moiies gracies, §e-
rryorlu f


--“Heit hei, que aix6 4s meu, que
nom& els lie tirat per provarte i te’ls
quedes, i deies que si‘n faitava un
no’:s-e voldrles!”
-9 qup t‘expliques t u am! Si aixb


ve del cel i es bell meu!’’
Que si, que no; qse no, que si; i tor-


nem-hi a lo mateix fins que deierinina-
ren m a r a trobar I’advocat, cuncel!er
de la viia.


--“Ara ho dim perque saps que no
tenc roba p?r preseniarine a casa de
tal senyor.”


--“Anem, -en passar per cameva, jo
ja‘t de;xsr$ un jac.”


I bo ferea aixi.
LLddvocat doris la 1-25 ait e:: T6Fd


per6 en Xerapi enrabiat cridd:
‘‘Smb’a mentida, ser;yor advocat,


que un horno corn vosti, doni la rad a n
aquesr h.inio que m‘escoihva per ru -
barme, i que Ens i tot es capaC de dir
que es jac que duc es seul”


--QI bell net q w IIO 6s n w ! ~ erid3
s‘al tre.
- *&I veu, eenyvr advocat?
-Si jo li he deixall
-Ho vriu, hn V:U, senyor adilocat 10


qL:c 11 d&,? I vagi dooant-ii la rad!.
Lla\ionges I4~dvccs~ i . co:idernn$ e n


T6lul i cn Xerapi quedS am5 sos dob-
bes i es jac.


Idd? $w n‘hi I r s s e n de broncs an
en Xerapi?


---
, Un vespre se’n va mar a treure aiga
i va veure que a &ma es pou s‘hi rdlec-
tara sa Iluna:


-Ay, si? Va di ell.-ja te’n dona+
io d’aficarte dins es nostro pclul


Agafa un c o w , i’enganxs a sa cord@
I eurriolada avail, covo i corda, fins
que s’aturaren en el fons. Cornensa a
pouetjar, per6 sia que se quedhs en-
c h a t o que els qanxos enrocassen a
gti?lque pedra, sa quesli6 que venga
esdird i no slmrtia res.


-Ah cararnbal-dcia eli-mira que
be pesa aquesta xiinpie!


H sa lluna amb so movirnent de s’aigdy
encare l i feia carussss.


-Si, ja pots r ipe ja jara rai !...i
venga estirii a sa cwrriola, i sa llunap-
venga no voI6 pujar!


Fins que a la fi agafa la corda mlp
ses dues mans ben abocat an es pow, i
estira qui t’estira.


-Apa murrial Si seguirAs!--I reg.
Sa qmstib es q’ue ainb una estirada~


seca, l i pes i MCS cs ezp que la resfa it
e11 i corda se’n anaren per avall pegant
un bon tiltup. Un poc rek t va alsa e8 .
cap a I’aire, i m’afina sa lluna que se yj-
blava que corria per la v d t a blavQsa
del cel.


.


1 :’hfrmo tot satisfet li diil:
-Ah, pilla! Ni‘lias f e t peg& un be&


tutu: : , per6 tamht? t‘be kit tor86 8
catievs!


A i a vila sW oixcci: una ximefael&
tnoit aha per fer una farinern: Ua dh
que ~ l i la se mirava, us] aniic sew Ei
pregu n t 6:


-Que ha a‘esser aixD quand estar&
acG ba t?


--Woino, no Cn veusl3 Wn ponr quw
pQs2t de cap per avdl per nixugu-lb!,
LLEVANT a


1 T


C1, RECORDATO-
ES I TOTA CASTA DE


‘TREBALES TIPOGRAFICS.


Especialidat en irnpresos per corrues, rnestra
i carabiners Segons els models oficials


RdeM6$ a ella 5g padm


ARTICLES DE PAPELE IA, TINTIES, QBJECTES D‘ES-
CRIPTOWB I LblB ES DE TOTA CASTA.


Especialidat en llibres i articles


8, CQMPETEIX NMEB LES MlhfORS


escolars.
,-


CASES D€ FOR-A


Garre deIs Quatr~ ~an to~s - A R ~ A
D E


IHOY, COMQ NADIE
detalia en precios, esta c-zsa, todas Iss


La ?
Carre cfe Palma, 48--ARTA
S'ES ORERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERV iCI ESRIERADISSIM


~ Z " ' G 3 2 t i t U ~
I


-


LYoleu 6s tar ben ssruits?
E u 0


(A) ROTCHET
ha posxda m a nova Agencin entre Art6 i Pal-
ma


Serraix amb prontitut i aeguredat tot% classe
i. 'encbrregs .


Direccici I Palma: Ehrina 38. An es coatslt des
Centra Fnrmrc6atic.
ArY-Piguerd 43


Ensa ima i l e s i pat le ts
En I'lrrc se tiohen ?ii116s que a la


PANADERIA V i (3 t 0 r i a
E S F O R N PJOU


D'EN


M i q u e l R o c a C a s t s 1 1
A sa botiga Brei trobareu sempre pans, panet,


galletes, bescnits, rollets, i tota casta de pastac&
TAMB.E SE SERVEIX A DOEilIClLL


DG'SPA IG Car8rep d e Palmi4 3 bis. Adz TA
Netedat, prontitut 1 econornfa


Compra carros y carretones en clzalquier
estado se encueu tren


? 7 - +A


D I