PREUS *Art& Un trirnestre 1'50 Afora any 7'00 -At extranget id. 1 G'OO Nljniero...

PREUS


*Art& Un trirnestre 1'50
Afora any 7'00
-At extranget id. 1 G'OO


Nljniero soli
0'10 cts.


S E T M A N A Y L I C A T O L I C M A L C O R Q U E ' 2
-__--- - e


1 I


Un PersgnaLge
i :un Projecte


Res hi ha que ponderi tant
48 cultrira cl'm poble corn 1'
a t i m a que fassi d s les yes-
teq de l<avi.rr, corn el recortiar-
;be de le8 glories del sou passat,
nientres que li ajurleii a preptt.


S ~ P uu purvmir m6.3 glori6s
mcara.


Un pobteqiie csmpta at&
ax~a tradici6 espleudorosa, que
ha teuguts dies de gojosa recar-
dansa, que figuren eutre e m ;is-
eesdents peePsonatges y ! I t ? dins
el rnon hari brillat en uu o altre
sentit, i q i i e per les sews vir-
t t i ta , per l i t sella ciencia, pel
SBU trebsli o pot la frztna do sa
sxntedrtt feret) honor rzu el sei\
p b l e natal i el douareti N couei-
xerr corn a m iri3 iufautudwa de
tnIs geuis, o corn R bressol eu-
gronxacios de tais persouatges
si deixhs en oblit ses propies


5Eglories, &ria uu ingt'wt i merei-
xerin I'opsopi dels dtm& PO.
bles i l'esser auaterhatisttt i
&lidat dels qui potleu conti-
anar tan sapleodoros:i tradici6.
GI que 's lo que podeu fer els
pobles per hourar la memoria


de sos fills prcclars o de ses


preusa nios resseuya acto3 d'
aqueisa utttnrdesn . Aqni ae
posa una 16pida recordatoria en
la C ~ P A on unsqu4 tal o qual
personatge, all& alceu tin ohe-
lisct o ait're morrument similar
cn record ~ ; U C I fee his:fCji*ic me-
morable. Aqueix poble humil
i pobre se cnn te i~ ta eu dedicar
un cam5 a iui de so8 fills illus-
t w , o q a d l aItre m6a pocle-
I ~ S , aixeca editues i monu-
ments adntirables que recorda
vbn sempre an els qni ventlriiu
la filmti qu'atiriola el UOIPZ d'un
homo d i g m I aci w i m cintats
que osteuteu casi tatits artisties
i valioms rnunnrnonta dedierts
a recordar ti om^ gtorioso~ corn
els abres de sos p isseigs i q u i
d"$, veim viles que ert un
suprem esfors sl qnu hi han
a jun t t i t I'cibof (?el in6s huniil al
m& alt, h : 1 Sitbtlt nixecar en
mig de S ~ Y places esthtues que
ai eusemps que recorden pirgi-
nes bri!lants de s'historia, sou
un3est de gratitut que reatva el
poblo qtrs ttiu uoluiiwlametit
sap sentir.


No sou maltes Ies publtwious
de la catrgoria d'Artii quc ha-


g&eu glnrinscs7 DiaTiarnerltl In


k
molt k-dio&e..4 i q.,osti bt?n alt sl
nom de ,Art& que era son poble
nttdfu, no t6 d i m la uoatra vila
ui uu motiummt, ni una 16pi.
da, ui LID trist carrer que doui
a coneixer POD nom cspfeado-
r6E3.


Sols n r i ratrat al oli existwit
en la galeria de Artanencs il.
Jnstrcs do la Eaia diu a la ge-
rreraci6 actnd quo els. nostres
avant-passtxis couegucreu el
valoE CIS tant ctgregi var6; s o h
808 gernirans e11 ordc i esporit
franrisc6 tie.b;riIt.u pcr poder
donar au els Artauoucs lerz
docuiraentatla totu I n vicla dol
nostro Vencmble i riessarcir
de aqnesttn manera el fiamen-
fable obltt en que el tenen 3es
geueraciom gresen ts.


Per6 el uom del P. Antoni
ZIinds 6s digtit? de molt M ~ S ,
de moltissin) m6s, i cnl que 01
~ G S ~ W po'ble deznostri qur? sap
eestimar ses v d o r s m6s positi-
ves, m6s reds.


Tal voitn inteuciouadamsnt
ja feren els nostres vslls de
que cap carrer ifuguBs el seu
uom, perque segurameut li re-
servaven 011 moniiineitt que
fos unes digue de una figiirti de
tant ds relierr.


I ayneht inoniirnent, per dit-
xax'nostri i i ha de nixecar la
gfanekaci6 actual, yiie smb ell
po$r& dernostrar que sap cor-
vespouclre HIS seus deures de
g:ratituC. Ja uo 6s nom ui pels
iiostros lectors, ni f ins per totti
Malloreala idea del moiiumeut.
Aquest, eu una o altre forma
s'hade fer i 1'hen.i de fernoltros,
els artai10ncs. A1 esser cridats
'pais qui son eIs capdsvanters


* - * dei'projecte no podem fer el
sort. Es la veu de la patria que


ucig reclamn utl petit sacrifici,
pecuuiari, i seriera iudigurs del
nom ,de A rtanencs si no obeis-
sem, aidant cadx IIXI regotis
gQn estat rl. Ic ereec:ii) ciu un
rnontimeDt yiic siw digSue clef
personatps lionor a t i del poble
qui l'hi dcdicti.


A. F.


SON ALXI!
N o SC si 6s degut a n el fet que no


conegut tanta I'altra gent corn a la
nostra, o a1 de que no haja tenkut
moth d'observaci6. Q a que 6s real-
inent veritat Io que observ en el pa-
ges, per6 el cas 15s qiie I i trob tina tna-
nera de ser tsn especial, una psicolo-
gia t a n particular i tan s e w , que fa
que tot difcrenciz nt-lo deis altres ho-
mes i dels altres estaments, I i determi-
ni un2 caracteristica.


I si aixc', no :os en perjudici seu, si
aquest caricter no'l duputs sovint a
un periode de dubte i, per tant, de sus-
pensib en c!s seus actes, en el seu
petisar i en les s e w s decisions, pe-
riode que sempre deterniina o rnotiva
un retris en Id t axa empresa, no ni'en
queixaria ni tan so!s 110 esnientaria.


Es mCs; crec Q U ~ atg8 trobara con
traproduent el que jo ho digui, per6
estic convenpt que la major part de
vegades, retraicit els defectes hi pot
haver esmena. Per aix6, idit, h o fas, i
rebeu-lo amb aquesta sana intencio.


Una de les caracteristiques que tnCs
el diferencia, 6s aqltelfa rontradicci6
en que constantment estri s m @ s i que
casi 4s rnaoifesta en tots els actes de
\a seva vida social i econdmica, con-
tradicci6 que t6 tan arrelada que RO
sembla sin6 que sense ella no viu ni es
rnanifesta.


Es la ignorancia que el somet a
aquest estat? Es l'egoisme? tEs degut
ais desenganys que ha sofrits? i A ha-
ver estat sempre ohjecte dkxplotacib
i engany en tots eis ordres de la vida?
;Es la ingenuitat, innocencia o bon2 fe?
Es que es niassa previsor? Es que no
compta o que cornpta massa? Es ... ?


No ho si, ni 6s en aquest moment


e? meti objecte i'escriurer-ko. No se si
el f o r m alguna d'aqueixes causes, Q
totes elks o si d e m h n'hi contribuei-
xen d'allres: per6 el fet es veritat, a
sino, ohservm-lo, encara que Ileuge-
ranrent per forwr n o s m una lleugcra
idea.
. El pages vinyater (corn tots els aftres,
als quals se'ls podricri apiicar els ma-
teixos C ~ S E O S ) tt! fama d'esser descon-
fiat i . . . ho @s i tot, per6 es f ia de tot i
de fot-horn. A I broslar Ics vinyes, des-
confia de salvar la collila. iLa tC t a d
de tenrps exposada a les inclemencies
del temps! Per4 confia que farA boa
temps i no sulfata: N u voi entrar al
Celler cooperatiu gerqirt? desconfia dels
sew cornpanys i fins dels seus amics,
i en cmvi be fia de la 1-ornana del sem
e!ern cxplotador; no vol deixar el sea-
vi en poder i adininistradb dels matei-
xor \inyaters, I Iloga un cup fora de
c a s , abandonant el fruit ...


El blader cuida la planta, la rnira
ainb goig, confia en la col:ita, plega
un granet gscarnpat a k r a ... i desprk
dona el blat a1 moliner poc inenys que
abandonant-lo I encdre, en algunes ca-
marques donen la farina a1 forner per-
que els ho torni convertida en pa.
<NO es pot dir blal que no sigui a1


sacs, per6 quan el ie aixi i ben lligat,
no procura destwir les rates que Phi
m engep.


Ssgurament que, per aquesta des-
confiansa, et pages 4s egosta (arnb
l'expressib dcspecttva de ia paraulah
Ret& els diners a casa i perd uns inte-
ressos sabena-ho. Si els diposita per-
que li quanyin ioteressos, ho fa valenf-
se d'entitats per ell desconegudes, tot
tenii;! una Laixa rural formada de gentr
coni ell, ben jntencionada i casi sempre
ben solvent de la qual mai ha dubtat.
El pages no vos donari casi mai diner,
per6 vos donarft la scva firma perqd
anib ella en feu; no vos dorrara utpa
pesseta, per6 permelr6 que se n'hi res-
tin deu; plega un fasol i l i dol de cttSir
sacs o de comprar-ne i en pcrd cent
mil ... ven la llet i cria el vadell raqui-
tic, explota els fd!s fent-!os treballar
molt joves, i tnalparla de la ignorancia
i es piany de que ell no hagi pagut
anat inks temps a escoja.


eEs per aix6 que el pagds no compta,
o si compta casi sempre s'etra?


Ell ti! 18 collita a casa, el preu &s
baix, per6 determina veadre perqln
no te dobb&,s.


Ha pensat en empar-ius, pad ka


,
LL EV.ANT
.I


foniptat que haurd de pagar interessos ~ V o l dis que aquesfa 6s la caracte-
i sense entretenir-se en sabre si li val ristica de fats els pagesos? No. Si aixi
mCs pagar-ne, e!l ven. Dernes, ell sem- fos, si no hi haguessin pagesos que
pre tC present que .Qui deu es mor en s'han deslliurat be aqueix esbal, no s'
creun i s'esti8na I n k ftr-ne dels fruits hauricn fet Ies gram obrcs que s'han
de qtre disposal o al revis: el fruit est& portat a termel per6 aixi i tot, encara
car i ell scmpre en vol ier una pesseta qttsdcn ressabis.
mQ i fins troba rimtius que el justifiquen Cal, id6, modificar-nos, pel nostre
en la seva caparrudesa. be. Ser, o no ser, per6 jamai el dubte,


En pronteren yuarafita ROU pessetes b que semprc ens aclaparara, corn acln-
p b


;I para a totlaom.


La capella del convent
eslA t'lena tot el dfa !...
que a resar h i va la gent
per ia mort de Sor Maria !


NoniCs vos cal que mirar-la !
Es santa !.., Per x6 somriu
i no han gosat soterrar-la 1


Als llavis no hi tk cotcjr 1
ses gaites nu est6n rosades 1
nies tenen !a d o ! p olor
de fes m e s perfurnades !


qrre tens la llum nit i dia 4
Avui ets in& respiandsnt
amb la I !um de Sot- X,x% P


que guardes ei b d Sjgraii ! .
giiarcfa avui eix lliri h d a j l
corn mzgn:lic reliq:~hri ! '


Es smta i. . Tothorn ho diu !


i Capella del veil c o n v d ,


Capella tota gtntil


. . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . .


0. R. de St. Francese els siguents
ves postulants.-Antoni Perkhis Melis,
de Bun yola, M assid Horrach Amenguai,
de Consell, Llorens SaluA Ralal, de
Lluchrnajor, Rafel Nadal Cant6, d'Arta,
Josep Morao CerdS, de Mosc~x-~, An-
toni Moll Massanet de Cbpdepera, Gui-
lleni Buadzs A!Zina de Campanet, Da-.
mih Nicolau Roig de Vilafranca, Anton i
luan juan de Kluchrnayor, jaume Ferrer
Sauera ld- iica-TotaI 163.


El dia 29 loren admcsos a la prof&-
sib d e vots simples eis novicis que se-
ggeixen: Fr. Miquei Salorn Sans5 de
Vitafransd, Fa-. josep Miralles Carau de
Montuiri, Fr. MassiS Fiol coli de Ccn-
sell, Fr. "Irlsl6n Thom6s Brzrcel6 de
Vi1airanc:i.


Tot;] G
Sia wlmaboma 3 tois, rom a ses


a


respecti\' ., ' nn i i iec , .
O?& i 17'19. Arribada a Art& a les 11'23
i i18'28.


€3: Art4 a klaiiacor: Partida a les
5'35 i 15'55 7. Arribada a Manacor a
Jes 6'40 i 17'17.


De Palma a Inw: Partida a les 7'15.
b'40 14, 14" 6, 15'5 2. Arribada a Inca
ales 84U, 10'2, 15'23, 15'45, 16 i 20'5.


De Inca a Palma: Pdrtida a lcs 5'15,
3'19, 8 3 , 12'44, 17 i 18'48. Arribada a
I-*alma a fes 7'10, 8'33, 9'25, 13'55, 18'10
i 22'5.


NOTES:
$1) Sense aturar-se 9 I'Empalme.
(2) Directe fins a Inca i sense atu-


rar-se a I'Empalme.
(3) Els dissaptes, diumenges i dies


de festa, retr'lssa sa sortida fins a ies
20' I 0.


(4) No ni@s circula els dimecres i
ds dissaptes.


(5) Directe fins a Sta. Maria.
(6) No m6s circula eIs dissapttts.
(7) Els diumenges i dies festius re-


irassa sa sortida fins a les 16'10.
Paiina 2 d'Agost de 1922-Per la


Cohpanyia deis Ferrocarrils de Ma-
Ilorca--El Director Gwen!, Sebastid
Feliu.


.
De Capdspera


Fa el temps nioit :teloccis i els aires
de per aqui que solen m e r agmlables
s'han convertits aquista set~nana en
ma especie de bal molt sobrat.


Son dignes d'aplaudinient les fervo-
roses Fil!es de Maria que d'aquesta
mancra trabaiaren en ver-s el seu ideal,
Maria.


-Mas ne duguerein una agradable
sorpresa al concixer el projecte de fun-
dLir u n nou establiment d'ensenyanp
en el nostre poble que s'anomeneri~
SCoiegio del Divino Caraz6ns i que el
regenfara l'il'lustrat fill d'aquest poble
el Rt. Sr. D. Francesc Fuster, iPreve-
re, Allestre Nacional.


Segons resa el programa repartit, a
rnitjan Septenibre tendrh lloc I'auber-
tura, i les classes estarAn distribuides
del siguient modo: a la nit, escola noc-
turna per joves; els matins, escol'a de
parviils en Capdepera, i a les tardes en
Cala-Ratjada.


Es diJne de1 mtfs calurds eiogi l'acti-
tut del Sr. Fuster per les molesties que
pren demunt la seua persona en be de
la Vila de Capdepera.


Desitjam que el nou Col-iegi siga
I!wg en vida i a! mateix temps sia una
font que vaja depositant ciencia i edu-
cacid dins el jovent gabelli.


-Avuy dimecr-es s'ha declarat u n
grandids incendi en 10s ternies de Sa
Duayd i Ses Mesquides jles dues) i
grab part de trossos de garriga parti-
cular.


Se calcola que a un so! prnpietari li
esttin Ics perdues en mes de cuatre mil
pessetes.


Capdepera 31.9-22


Corresponsal


Apesar d'aixb efs estiuetjants pareix
que volen cornens ir a deixar aquestes


Montuiri, Sineu a Sta. Margaiida, 8
Petra a la de Artit a Inca, km. 1 a1 5,
5 al 10 i 3 a \ 7 respectivanient.


A D. Juan Riusech la de Arfh a i n w
km. 32 a1 45. Palma a Capdepera knc,
8 a1 12, i Son Llorens a Son Servera
del 4 al 7.


Dr. LL0h'iPART.-Es arribal a Fal-
ma I'Ilm. Dor. D. Gabriel Llompart
que fins ara es estat Bisbe de Sta.
Creu de l'enerife actualmelit Bisbe
electe de Girona.


P0ESIES.--La Editorial Oliva de
Vilanova ha feta una edici6 de aPoesi-
es B escullides d'en Joan Alcsver. El -
volum vai 7 pts.


EXC UKSIOI\TISTES.--Despr~s de
visitar lo m k s notable de Mallarca hae
sortits cap a Barcelona els niestres de
"L'Escola d'Estiu'' i el '"Consell de
Pedagogia,,de la Manconunidat Cata-
lana.


MERCAT D'INCA


En el Mercat de dijous hnn ret@
aquets preus:
bess6 d'Ametla a 112'00 quint4
Blat a 22'00 pts la cortera
Xeixa a00'00a x
Ordi mallorqui a 14'00 a a


c forastera 13'50 u u
Civada rnallorquina 12'50 pts. id.


forastera a 12'00 e a
Fava cuitores a26'00 u D


(( ordiriarics a 2X.3 c
<( pel bestiar a00'00 u c


, -
LLEVANT


Wort d'Africa, 25 cts. per cada 25
gams o fracci6. Les dirigides a la zona
d'influencia espanyola ai Marroc i a
Tdnger, 20 cts. per cada 30 grams o
fracci6. A Fernando Poo, Elobey, An-
nobon i Corisco i a les possessions es-
panyoles del riu Muni, 30 cts. per cada
20 grams o fracci6.


TARGETES POSTALS.=Les sen-
zilles 15 chtims; les dobles o amb res -
posta pagada, 25 i 30 cts. respectiva-
Paent. Tant les postals senzilles coin
3es dobles, serviran indistintament per
a I'interior de les pobiacions i per a
got Espanya.


PAPERS D E NEGOCIS.=5 centims
per cada 50 grams, essent el port mi-
nim el de I O cts.


tints per cada 80 grams i el tinabre de
certificat seri de 5 cts. sense inderniiit-
zacid en cas de perdua.


TAKJETES DE VISITA.= T e n p i n
b no el carjcier de cartes, 15 cCarrrns
tant per l'interior de la poblaci6, corn
entre ies d'Espanya i del Marroc.


PAQUETS l'0STAL.S.-Per el ser-
vei interinsuiar 75 centims fics a 3 kg.;
4 kg. wia pesseta i 1'25 p?es. 5 kg. En-
tre la Peninsula i les il:es o TBnger
1'50 ptes. 3 kg.; 1'75 ptes. 4 kg. i 5 kg.


, t , PAQUETS D E LLIi3RES.=2 C ~ S -


2 pts.


Elsreceptors de czrtes Q targetes
postals, a Llista de Carreus, es tardn
obligats a fixar a cada Ui!iI, el timbre
de 5'cts. perque l'inuiiiitzi e! f;:iicio-
nari encarregat de la re:nt.sa.


Pessi6 del d in 25 de jtnriol


celebra sessi6 ordinaria acordant-
sc:


laa Que'lSegretari vagi a Inca
per l'ingres en caixa dels mossos
allistats en aquest municipi


2 . O Quedar enterats de que2 Go-
vernador ha aprovat el Pressupost
extraordina ri.


Tercer Pagar els gastos de viat-
&-e a Palma del Batle i Segretari per
acord del Ajuntament.


Quart Quedar enterats d'haver-
se obert a1 public el nou abeurador
i grit0 de "Na Caragol".


Quint F e r per adrninistracib les
obres necessaries per la continua-
cib de la CIaveguera pitblica auto-
I-isapt al batle perque li doni les
diincnsions i forma que cregui con-
venients I res mPs.


I


C r d n i c a


A FESTA.-Pes St. Agusti qu'es
la festa de Son Servera, apsofitant
els trens extraordinaris que se po-
saren se traslada an aquella vila UR
gran gernaci6 artanenca. Els ba-
gons anaven abarrotats d 'anada i
vengudh i no n'hi hague per qui en
volgu2. Se calcula que s'hi trasla-
daren devers vuitcentes persones.
Aix6 demostra qu'en haver-hi faci-
lidat de comunicacions la gent tran-
zita; {sino's quant havia poguda
veurer-se tanta gent en vlatge?.


ELS ESTIUETJANTS -Els es-
tiuetjants de Calarratjada ja van
desfilant, Molts son els qui donen
per acabada la temposada estival i
tornen a les seues llars. Engtiany
sembla que la concurrencia an
aquelld colonia 6s estada menoi-
que'ls demes anys i se o'han tor-
nats rnes prestet tamb6,


CQNSUM -S'ha feta una cridat
donant varis dies mes de temps per
a n a r a pag-ar e! primer i seg6n tri-
mestre de Consurn.


TRASLA1'
LLEVRNT


t
UN RENEITOT.


Una vegacla hi havia una dona qui
*ais uii f i i tan beneit i tonto. que 110
s'en poria servir per res absolutament.
1 ua soccei que un dia tenia tot es blat
.m es moli i coin que havia de: pasfar,
ra enviai s'atiot a cercar-lie, i perque
~ i l p s'equivocjs l i digue abans de pas-


~ qk:--Ves, i p'es caini digrds smpru:
#TITS COrtaiiS, t;es C O I - ~ X ~ S , trits cor-


sans ... a i aixi t'en recordaris.
L%omo se'n va, i tot io c m i anava


digueat: *Tres cortans, tres C Q T ~ ~ I I S ,
tres eortans ... B


A m b aixb, se topa amb UI? est01 de
gagesos que segaven i es betsol s'atura
a wzi~arlos-se ,repelirit sempre: a'l'res
rortans, tres cortaiis, tres corta!ls ... =
i atant i tant heu va arribA a dlr mirant-
Ies-se sempre, que els que segaven se
ptnsaren que anava per e!is i qire EO-
tr;l& voiia que cuiiisseil tres cortans de
Mat, i Y'CX crernaren tant, que no po-
guent sgontd niks, EI m'agafasen i e1
ma-stjolaren beri inassolat i el nie dei-
xiwen que no tenia agafatay. .. j I'horno
tot alurdit i getinzgant e k e 6.t- L,nana:


--7db, com hcu havia de 431'
--:Corn? En eqtlcixa casa cada any


mi?, en aqupixa C X ~ c~ lda i:)' mil.. ."


i u n pohre pages hei tenia enfangats 113
esbart de p m s , i no'ls-e poria treiire
clc cap modo,


Amb aix6 hi arriba ell tot dient: UNi
un ni cay, ni un ni cap, ni un rii cap.


- A h caramba!-diu es pagds:--de
manera que ni un nl cap3 Id6 are vords
s4 t'arretg7ad jo.


1 enrabiat COIN estava, l i descarrega
una tunda, qu'el me va dcixd pudent ...


-1dt qu'bcttia de dir?
-Aixi corn 3ra surlit m, que sur'ri


s'a I tr e.
I l'homo ja's partif tot repeiint cqiie-


Ha canmeta quan vel-aqui que ee topa
amb u11 hcmo qui doqih tenia un uy,
i es beneit s'atura a rnirar-lo i co ixnsa
a xeiucarli: aAixi coin ha sun-:it un, que
surh' s'alfrel a


Vo'i-te fer frons, quant es tort el mi:
senti! El se niira he de traves anib s'uy
que li quedava, i Ii entaferm sebeyol
qui s'eii poria recordas tot es temps
de sa sella vida.


-a, .I


- lri6, qdhavia d e di!
--(Qo'l?avics de di? No h u vuiguis


sebre!-li dlgue es tort, tat enladat.
Ay, si? Eil sc'n aub anib u n a rabie'ra


qui'i se'n duya, repetinb UNO i iu vulg~~iis
sebre, no hu -2.v.!guis sebrel: tot es cami,


Anib aix6 surf es rrul in6 i !i clerrjana:
--$&$ cerqires per aqui?
--I\Jo i;l: xjulg:,is sebre - !i d


fins q;l%rriba a n es nidi ...


beneit
- iQu6 v d di, co hu vialguis seir:::?


Dul 3qui, vorh, i?n sqiies!!
I e! m'aficaren digs un depcsit de fik-


rifia i va surti; - j ~ : s t una sardina a pnnl


des i breverols.
Lo qual nios dcmostra quc may a


co:ivenient encoinanar a us1 ~ I O I ~ Q e w t
de gam'oals els nostros assunios, i me-
no? si tenen reiac.i.1 directa amb la
'<ma''. Cosa que recornanam an ef
l ccm que proeuri constixvaf molls
d'anys p'el be seu, i del botiguer. Aixr
Si&


L'Ava.
i


Especialidat en irnpresoc; per correus, mestre
i carabiners segons els models oficials


ES, OBJECTES D'E
TOT8 CASTA.


EsDecialidat .1 en llibres i articles escolars.


E ETEIX S CASES DE F b
DE


(A) MANGOL
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche


e parte direct0 para Cadepera y Calarratjada
de estos puritos sale otro para todas las salidas


de tren.


Hay tambi6n coches disponibles para las Cuevas
y viajes extraordinarias.


AQENGIA DE T R A N S P O R T E S


I-


Se sirven encargos para Palma y Estacioncs
aterrn edias.


PLASETA DEL MARCHANDO.


G W
San J O S B


\


D E


Vda, Igiacio Figuerola __ -=
iHOY, COMO NADIE
detalia en precios, esta casa, todas Ias


y que venden mas bai-alo que nadie


L de


(A) ROTCHEP
fati posada rzna w ~ ~ t tzeacia entre Art6 i Pttl-


Serveix atmb pron,Jtut i argixredat tatn clnsse


Direcci6 a Palma: E:iriuc? 38. An es costrit des


ma


B'endr regs.


Centro Fwrmec6uti~-.
Ar%A-Figuetd 43


Si's paraigo est6 espenyczt
i el voleu f s arrotgl6
u'Andreu Ranlit5 el dobar6
be, barato i aviat.
Eu Io q n P t m b 6 es treoupat
es en femes dellaizn6
posa Ilig3,des d'ac6
a ribells i greixoneres
acloba pelles, calderm
i mhquines de quinqu0.


%
4


$ *
CARREW RECTA--AWTA


s---a


E n s a i m a d e s i p a n e t s
En Hoc se tioben mill& que a la


PANADERIA V i c t 0 r i a
E S F O R N N O U


D'EK


M i q u e l R o c a C a s t e l l
A sa botiga hef trobareu semgre pans, panet,


galletes, bescuits, rollets, i tota casta de pastiocrSa
TAMBE SE SERVEIX A DOMICIL1


LjkSPAIG Carrer de Palmu 3 6is. A f t T A
Netedat, prontitut i econoruia


?


ii I
Cornpra carros y carretones ealclquisr


3stado se encumtren