L L E V A N T DEU I PATRCA- Any XIV nl(lrn x9 ARTA 30 de Setembre de 1930 DECENARI...

L L E V A N T
DEU I PATRCA-


Any XIV nl(lrn x9
ARTA 30 de Setembre de 1930


DECENARI CATUUC MA~LORQUI


P R E U S
R r U i camarca, un any
A fota jd 6


4 ptrr.


DATQS P A R A LA HISTORIA DE ARTA


RECONSTRUCCI~
DE LA FORTALESA DE SANT SALVADOR


(A LMU DA Y N A D’A RTA)


SEGLE XVI


Encara que els documents tro-
bats y aqui transcrits, segons llur
expressid vulguen suposar que de
bell nou s’aixecava aleshmes de-
munt el puig de Sant Saivitdor de
I’hist brica vi!a d’Arr8 una €01 tale.
sa per defensa y recull d’iiquells
habitants, hem d’advcrtjr al lector
que desconega I’historial d’nquell
poble, que de temps molt yell , du-
rant l’eddd mitjana, existia I’almu-
dayna d’ArtA, iiixf trobada quanr
la conquista d‘aqnells parwr jes per
les hosts del invicte rey En Jaume
I, o edificada seguidament d’iique-
Ha. Infinitat de docurnenis ho pro-
ven,


Segurament derruida o amb cs-
tat d’impossible defensa, y fres-
ques flavors y sempre ternudes les
incursions de moros a l’iila amb
I’exemple de la invasib de turcs a
Sbller, succei’da un any enrera, et
de 1331, se crcgue ben precis la
reconstruccib de I’esrnentada for-
talesa, corn categbricarnent se ex-
pressw en les ordes dorlades per
I i l l m o t h .


No tan sols aixb indiquen els
transcrits documents si que tambC
ens donen eIs noms del mestre de
fortificacions que aqurlla dirigf,
En Sirnb Ballester, y CIS dels mes-
tres d’obres y picapedrers, stns
dubte naturals d’Arth, que aixeca-
rcn murades y torres de !a matei-
xa: els mestres Joan Stelrich, loan
Crespi y Marti Blanquer, MaciA
Gili, Francesch CaseIles, Cristofol
Mora, SebastiB Kibot y altres, y
ens fPf l saber que durant la ex‘ecu-
cib de les abrerr visit& la Vila d’Ar-
t B y amb tota seguretat insgeccio-


nB Ies susdites el propi Loctincnt
General Don Guilleni de Rocafull


LXXXIV


lmpufsant les obres de la
fortificaci6


(1562)


Lo lochtinent general
Capita y balk de arts. Infor-


mats som m a t s que es cosa necesb
saria que la forteha se es cornen-
sada en io puig d e S a n t Saluador
de aquexa v i h sie acabada perque
es loch apte per recollir iota la
gent de dita vita y saluar aquella
en cas de necessitat de inimichs
corn cade die {os jnirnichs sa fas
sen potents y sie possible lo que
Deu no vulte vinguesstn aqui de
ques causaria gran dan y seria
culpa desqui tenen lo carrech ma-
jormtnt que ja es feta m a la ma-
jor despesa per la fortificacio de
dit loch perqo a suplicacio e ins-
tancia de alguns particulars de a-
quexa V i l a y assenyaladament del
magnifich mossen alberti demc to
vos diem etc. que vistes etc. fas-
sau acabar vna paret se es co-
mensada en dita fortalesa y junta-
rnent fassau aparellar 10s pat trets
necessaris per acabar aquella per-
q u e d z qui apochs dies sera per
nos trames aqui simo ballester
mestre de les fortificacions ab con-
selldel qual sc donara orde que
dita foi-talesa sia acabada. Dat. en
Mallorca a tlij de abril any MDtxij.
--Xnthoni fortesa lochtinent,


ARCH, HIST. DE MALL O R C A - L ~ ~ .


de Llctres C o m ~ v e s de 1562; fol.
Cxxvij, n.” 334.


LXXXV
Visita del Lochtinent general &Art&


durant les obres
(1562)


Jo miquel pelegri nott. procura
dordel mag. Senor rnos, alberti
demeto he rebut del sobredit cla-
uari (Miquel Orpi) vuyt sous dich
viii s, eran per dos corters de vi
ques deixi de casa de dit sehot- m.”
dameto ancls honorables Jurats dr
la V i l a de Arta quam era asi lo
Senyor Visrey la qual quantitat
ha pagada dit clauari per mam-
rnent dels dits honorables jumts
fet a viij de nohernbre any MDlxij.


( 1563)
Y o Rafel rnoragues €as ttstimo.


ni corn 10s honorables pere serue
ra y anthoni sureda de l a jordane
altres dels jurats lo any passat de
la present Vi la de Arta, Confessan
auer rebut de! sobredit clauari
thon. Miquel Orpil vint i tres l iu-
res sinc sous dic xxiij, 11. v. s IRS
quals han despesses per vitualks
per lo Seflot visrey quant era en
la p-resent Vila fee a xxxj de maig
1562.


Yo miquel pelegri nott, hu dels
jurats de la V i l a de arta he rebut
del sobredit clauari (Mist . Orpi)
setse sous dic x v j s. dels quals he
comprat duas quartares de ordi de
roan gili f i l l de xphofol y aqueiles
he tornadas ai magch. seAor mos.
alberti demeto qui ha pfestat ditlts
ij guarteres ordi als jurats per do-
nar amenjar alas bestias q. a m -
naua lo Sr. Visrey quant vingue en
arta fet a xj de agost any MDlxiij.


dP Clavaria de 1561 63, n.* 28, gens
foliar.


A KCH, MUNICIPAL DE ARTA--Lib


1, R AMIS DE AYREFLOR Y SUREDS
( S c p i r d )
LLBVANT


S A L A DE BI\ND€RES. C O V B D’ARTA (Mallorca).-Clh6, J. Sancho.


* * *
Dis, qdas tu fait, toi qui voila


de to jemnesse?


Atiende corazdn, porque no agotes


VEHLAINE


tu mocedad en van0
bagas por renovar fecundos brotes
del semillero humano;
y camina, aunque anadas
nuevo dolor a cada nuevo gocc,
y aunque de las pasadas
horas te hiera despiadado el roce.


De espinas y de rosas
verhs colmado cl angosto sendero;
i:ea tu amor pot- las cosasl
que Cs la hutnildad cnndicidn del rornero.


que en la implacable iucha por la vida
toda flaqueza es muerte
y cada hesitacidn cuesta una herida.


Camina corazdn por la trillada
vereda tu destinn,
mAs, v4 despacio que a1 f i n de jornadn
no yerres el camino.


asi, es b idn por no tapar enpafio
que de natura aprendas
que la s imiente que sembraste hogafio
no fructificara hasta el prdxirno afio


El triunfo est& en ser fuerte


Mejor que it osctiras es ir a sabiendas;


AMYNTAS


CURIO SITATS
La pesca dc perles en el Golf


PCrsic.


Des de fa segles 01 Golf Pcrsic es
celebre per les seues perks, ActuaI-
ment aquesta industria te per centre
les iIles de Bdhrei’m, on hi ha el prin.
cipal mercnt de perks i on hi ha ma
trimlades prop de 500 embarcacions
de pesca. Prop de 15,000 habitant5 es
guanyen la vida amb aquest ofici, i
per aItre part, durant I’estarib son
mtnbrosos els pescadors que vmen de
Persia i del litorial de 1’Arbbia. Uns
15,000 pescadors sbn ocupats a la pesra
a1 llarg de la costa da Garar i d’Oman
Kawrit ocupa aproximadament 5000
personcs.


L‘estacib do pesca va des de mitjan
maig fins B miig‘an Octubre i cada any
et,Keikb Qixa la data de1 comeoqament
i f i de la estacib, per medi d‘una
proclama queadena als pcscadors de
prescntar-sb arnb una setmana d’anti-
cipacib a casa dels capitans de tlurs
embarcacions perque es preparin per


e fer-re a In mar.
Quan I’embsrcacib ha pres la rposicid


‘vorgudasobre el banc de perks, se
I tira l’hcora i se posen els rems horit-
.-zontab ai demuat del’alp-un.Se niguen


dues cordes a cada rem. una de Ies
quals du un pes que ajudarh a1 pesca
dor a ncdsrr i arribar al fons, menlres
que I’altre servirg per tornar-16 fer
pujac fins a la superfiiie, si neda a un
floc profunt, La profunditat mirjana es
do 20 peus.


La pesca ts un ofici molt dur. Les
embarcacions srmpre $on plcnes de
masta gent iromanen a la mar dos
mews seguits. La majoria dtIs pesca.
dors pnteixen malaltivs de les ocelles.
La ruplura del timpan cs gilirebk ge-
neral i no se cowidera realmcnt apte
un pescador frns que ha teiigut iloc
aquesra rupturir4 L’et ficemia d r L
pulmons es molt estesa iguaimenr i en
general provocii t ranston s per man en 1s
als bronquis A mCs eIs capflcons aca-
ben amb la dilatacid det cot‘ i amb
transtorns valvula1 s. No cs cosa t ara
que els pemtdors siguin ferits per
peixos grossos.
Un barco hospital del govern de les


Indies. baix ta dlreccid d’un rnetge, fa
tota la arnparlya de pesca sobrr els
brnce, per tal de socorrer aIs pesradors
necessitata
E1 n6rnbre creixent de perles &pare-


gudes al mercat muodial ha perjudicat
el comerc de perks en general. Una
perla atiificial que habituatmcnt costa
una ttrcera part del quq’ 5c pago per
una pcrla veritable, no pot csser dis-


tingida ni per un expert Fense ut1 apa-
r d l electric coctbs. Aque.; Hpsrelf .-e
considera infal+iible q u a m se tracte d e
pedes perforsdes, perb que no deixa
pas menya cap dirpte quan f a perla no
Cs perforada.


L’apatell 6s una agul la buidH que tC
dos miralls minuscui5; s’inti odueix
dins la perta il.luminant de seguida
f’interior per tnedi d’uo raig d’clectr i:
citat potent, la qual cosa permet a
L’expert de donar-se comptesi la perla
es natural o no.


El varmell dels ous
Els ous que lenen un rovell vermeil


son mes epreciars que els que el tenen
decnlorat, S I I ~ mCs apetrtosos .


Els aliments jnftueixen d’una mane-
ra notable en In colorncid del rove]].
I-ep galtines que menjen per tot gra,
blat o civada fan un rove11 groguenr.
Et mais dona un color pujat Per rcgla
general, tots els gram, tuberculs u
fruits de color vet melt, produeixen et:
rovell desii jat pel conbumidor.
Un altre aliment del qual, fins ara


no b’havia €el cas, passa per donar als
ousun rovell de bon color. Aqutst
aliment es el grh de pebre. acada
gallina se li dona diariament rnig grem,
de fe1 ina dc gr8 de pcbre i a1 cap d’una
setmani ja es coneixen els efectes.


4 .
La varittat d‘aliments quo troben
lcs gatlines pel camps tambe influeix
en la coloracid pujada del rove11 que
no tcnen els ous d e les tengudes e?r
captivirat,


El temps que viuen alguns
animals.


Els cocodrits son els animals quo
viuen mCs anys, puix que arriben als
250; els elefants poden viure fins a 200;
algunes especies de tortug!ues, 150; les
hligues i els corpsJ 100; els Iloi-os de 60
a W; le3 oquts i carnella.50; els volton:,
40; CIS bous, animals de peu rcdb,
caderneres i pinsans, de 20 a 35; e?%
porcs i els llops,ZO; 4 s roCsin~~o’s, gat.:
i cans de I5 a 20; les oveller, cabres i
gal l incs de 10 a 13; conills i llebres de
7 a 8; les abelles, un any; les m a q u c 5
tan sols alguncs setmanes i bastants
insectes a penes algunes horts.


“La Princw qu: teitia el rellotge aturat‘
dn J. Sureda Wanes acaba de sorlir. De w a d s en totesha llibrwlis


R E G I S T R €
N 4 lXAMrZN KS


Setcrnbrc dia 13.-CataIina Amorbs
Esteva d e Gabriel i Catal ina . Catalina
Ginard Pomar de Antnni i Maria Rot-
jeta. -Dia 19, Crisibfol Lfiterirs Fe
mcnias. Catalinr NadHl Gil i de Miquel
i Maria Comuna.-Dia 21, Catitlina
Esteva Nicolau de Geroni i Juanaina.
-Din 22, Caratina GiIi Garau de Bar-
tomcu Cornuna i Maria rtJelindra -
Dia 23, Rosa Esteva Massanet de n’
Amadeo Frai-e i Antonia Banaura.


MCBTS
Agost dia 14.-Antonia G i n a r d


Trias, Fuia, viuda, de 84 any.; de ure-
mia.--Dia 15, Maria Serra Pujot, To-
rreta, de 84 anys, viuda; de debitidat
r&nil.--Dia 17, Antoni Vnquer- Mas-
card, de 83 anys, viudo de na Caleta;
de congesrib cerebral,-Dia 23. Anto-
niu Massanet Lliteras, Ber~auia. de 31
anys, casada. Rosa Esteva Massanet,
quatre hores.


MATRIMON~S
Julio1 dia 12 -Pere Ginard Blancs,


Parirrt arnb na Bhibara l u a n i’ayeras,
Agost diH 2.-Pere Sureda Cursat h ,


Polet amb Tsrrbel Sliquel Sant ho,
BIaia.--Dia 9, fere Pastor VIWB, Re.
db amh na Biwbara 4lxamorn Rieque-
ma, Hlanca,-Dia 23, Jaame Juan To-
rres amb Juanaina Mesquida Sureda,
Jaurnina. hlas4A Rirquerra R i e r a,
Faiet arnb Toninn Fcrragut Sureda,
Fara. Antoni Frrrer Pastor, Vetmey
arnb Magdalena Amotds Caselles, No.
*ella,


C R O Q U I S
A R T - A N E N C S


PER
F E L I X


Estan a la venda.


’ DE CA NOSTRA
VISTTA PASTORAL
A les tres del capvespre, corn s’ha-


via anuociat arrib21 a la Psrropuia
pracedcnt de Capdepera 1’Excm. c
Ilm, Sr. Arquebisbe-Bisbe Dr. Mira.
Iles.


AI mii-ador 61 rebwen el Clero, una
comisssib de PP. Franciscans, les au-
t o ~ itats i persones distingides. le5
quals el saludaren respecruosament.
Tot seguit entr & a1 temple, baix de pa-
tio, sc resatcn les oraciona de rSlbrica
i adrninistrh el Sagrampnt de la Con-
firmacid a 313 nins i 272 nines.


DIt-igi la paiaula a15 feels que om-
plicn el temple de gom en gom; rregs
per tls nostres germans difunts i feu
la visita a\s altnrs i dependencies- d e
l’esglesia, Visit& S. Sqlvador , el con-
v e n t de Getrnancs de I R Caritat, el de
Cr’n hlorey, el Convent de PI’. Fr n -
ciscans on e1 rtbt tota la cornunitat,
la Caixa Rural i el Muceu, acornpa-
nyat de les autoritats i el Sr. Rrctor,
regresant a la Rtctoria on i~ebt? dlfe-
rentes visites i a tes 8 I’A jutiismrrrt I ’
obnequiii arnb una stliemta ieuiiirit-se
a In kagristia arnb el SI Bi\brJ les uu-
roritats arnb 1’Ajunlament I un gran
nombr e de pei sones distrngidrs. aue
volgueren testimoniar la s ~ v a fer-
vent adcsi6 al estimat Pastor


bia 25 a1 mati, despi e s d e criehriri-
niissa sorti per practicar Irr visiia a
l’r rrnitn, a Son Fnrteza 1 a Sa Colonia
3n confirmb 68 infants.


-Corn cada any per aqucst temps
han feta la s e w aparicid ies febretes
ghetriques, perb, grnccies a Dtu, ’no
revtsteixen caracter epidemic.


- - H e m tengut aigues abundants
durant mquesta passada deacna; tls
dies 26,27 i 28 pfogue amb abundsn-
cia amb acornpanyament de llamps i
trons tan propi de les primaveres, al-
guncs cstorics la piuja fou torrcnciat.
Ara torna lluir el nul de bon de vcres.


Aprofitsnt tes primeres saons els
nosti-es pagebos cornensaien a senlbrar
ferratgcs i avui ja sc w u t n Its bi uier
que tcnen molt bon creixcr


La cullita de les pomes est& en ti
ple, enguany se cullen verdases il call
so de que cauen molt i se fan malbC,
se plrguen n 17 i a 18 passtcs.


La de les figucs s’ha pcrduda 8 CBU.
sa de Its plujes i lea xaloctldes que
hao dominrt; apones se dhan pogut
Becar, moltes rbn agres i s’han d’aban-
donar.


- Despres de passar una mtsada en -
tre nosaltrcs han sortit per Ciut~it lcs
families hlassnt i Cervera.
De Canaries i per passar m a tern-


pornda amb sa mare i parents, he
arribat amb sa familia el propietarj
Sr Jaurne Masaanet (e) Cafe. ’


-Sc troba complebment rcstablerr
de la malaliia quo I’ha retengut una
llarga tem.porsda, el distingit Si.. D.
Rafel Amoros.


-La llar del nostre b ~ n &ic En
Jusn Sancho Miguel resident a hlexic,
s’ha vista aftgtada amb el neixHment
d’un infarit sl qual se l i ha posac el
nom de Juan Manuel. Rebi el nostre
amic i la seua asposa Sra. Maria dels
I3olors Gornes la nostra enhorabona.


-Se diu s i I’Ajunlarnent per ‘efec-
tes d’aigurs adquirirfi la propietat de 1’
Mort del Bril.


-Hem rebut els derrers nombres de
les revisles aBol!eri de la Socirtst Ar-
queolbgica Luliaria x, Revista de Meflor-
CB, uVida Lleidetana. i *La Nosira
Tei ram.


Tainbk hein rebut del Presidrpt de
la Associarid per la CuItura de ‘Ma-
Ilt~r-ua N’Emili Ihrder Cltnaves dos
eruditissirns ri.tballs: l’un 6s el discuis
IIegit eii la sessid inaugural del curs
en la Hpol Academia de Medicina i Ci
riigia de Palrna en el qual exposa 1’
Epideiiiioiogin de In diftkria garrotillo
j I,es nntigues di{icuiiais per la seua pro
tiluxis i valor nctunl de In vncunacid. L’
alri.r e s una Conlriburid a1 estudi deb
volor de lo vocsnacid anfitifica per via
bucirl. publit.at a Revista &!&dim de
Barcelona


Ag-rahim a1 amic Drtrder- la seua a-
iencid, .


-Es probs ble que i’exposicib d’Hi-
giene Social de que parlarem en el .
passat nombre, sigui inaugurada en
el focal de la Caixa Rural a principis
de Novembrr; amb tal motiu, orga-
nitzades per llAssociacid per la CU\LU~
ra de Mallorca i el nostre Museu se
donarhn unii reria de conferencies en
el mateix local.


- A la Ptltgrinacib de Is nostra yi.
la per visitar el cos de Sta. Catalina
Thomlls i Valldemosse, hi concorrc.
gueren prop d e quatracentes pcrso-
ncs, tes quals tornaren entpciasrna-
des per lo agr-adable de I‘excursibi
satisfetes de la b m a organilzacib, es-
pecialment de la Cornpanvia dels Fe-
rrocawils, !a qual amb una rapides
que ito estam ac-osturnats transladi
els pelrgrins d’un punt a l‘alltrc,


Han sortit ja el 5 i 6 volums d’sqiie+
ta important Cot‘lrcrid. Dematiair
m: Tip. Cat., Centre, 1. Art&
oval Fruit
_ _ ~


Beguda exquisita, elaborada
,~rnb cxtrncte de frrritea. PI.OVRU le,
& deliciona.


GiASSEB§€S Y SIFONS


M, MWTANER FLhQUER
Pabri can t :


FAbrica i despaig:
P. DES MARXANt>O, A r t &


bojcuilirn de lJiritnt
la nottra t e ~ a


Se ssrveixen t U N c' H S amb
En ella hi trobai-eu tot la t iecesw


p1 ptq satidel- el gu<t niCs re f ina t .


u;*u prontitut iperfeccid
G R A N COLMABO


JAUME PICO


i; AR 0 (a) T e n s


MAQUINAS P A R A
COSEK Y ROKDAK


- Ljb -
RAFAEL FELlW B t A N E S
C. DE J A I M E II NUM 39 A 149


Palma de Mallma
Swtre t ta pa: a Seflvra y Caballero
A i iicii!os y novedades para vestir


d e tod3s c l ~ e s .


GR A Y J A B A €3 C I N 0
~ ._-.I-- ~ .. --__


P E R 'I'O'I'A CLASSE D ' A V I R A M


Al.IR'IEN'I'B ESPEGIALS PER
POLLS, I P O N E D O R E S , INCU-
BADOKi.:S-;; A N X L L E S . P L A N S


I C O N S U L T E S .


CONSELL- MBLLORCA


DE r < A q P , C U N I S , CBLOMS,


D E


W A N MATEMALES
Diariament elabora: PA, pa-
nets i pastes de totes classes.


BON SERVICI, N :TEDAT I
ECONOMIA


.Car& del Sol, 2 . Art&
r u i i ~ m ~ r m u a m a a m ~ m n ~ ~ ~ ~ ~ n ~ n m ~ i


PINTOR
Ofereix els sew servicis


i ;&rretonrr


C . de la Sombra-ARTX


. Especiatitat en autombvils


rtproduccionr i retxtltr A,


FABRICR Df FIDEUb
i tota clnsse d e pastes alimcn-


ticies d'en
NICQLAU CARRIO


Pretis $ens cornpetincia
Carre da Palma, n.O 48


a
3