L BkU I PATRlA Any XIV Mirm. 404 AKT.4 30 de Abril de 1930 , ....

L
BkU I PATRlA


Any XIV Mirm. 404
AKT.4 30 de Abril de 1930


, . ...................... I-


Rvt, D@.Llorens Lliteras Pvr.
Seminari Palma


.. -...-- ..__....... ... *. ~ X . __ --


P R E U S
P 1 tk i cornarca, un ariy
A fora id 6 8


4 ptes.


DECENARI CATOLIC


T


D'AROUEOLOGIA BALEAR
LA COLONIA CA RTAGINESA


D'EIVISSA,


A la ilia d'Eivissa no s'han trobat
restes arqueolbgics anteriors a la do-
rninaci6 cartfiginesa. segons les fonts
histbriques desde el segle VI1 a. d. 1.
C. es troba estab1ida.a Eivissa una
gran factoria que devia constituir una . ,
basse comercial i militar en pitnledi-
t errani. t -2


Els escassos indicis de poblats que
esconeixen fan creure que el nucli
principal devia estar situat en el lloc
que actualment ocupa la capital; per0
ens pot donar idea de I'importbncia
d'aquesta colonis, la grandiosa nrcrb
polis del KPuig dels Molins. en la qual
hi ha uns 4000 hipogueus excavats a
la calissa a u n metre de profunditat,
tenguent per terme mig, 3 ms, de
Ilarg per 3 ms. d'ampla i 2 ms. d'alta-
ria, comunicant amb l'exterior per
una trinxera d'un metre de llarg en
forma de rampa o de grassons tallats
a la soca. A I'intctrior dels hipogeus
es colocaven els scpulcres tallats a u n
sol bloc de mods; els angles eran
ocupars per grans anfores. Els morts
eran enterrats dins caixes de fusta i
sarcufags coberts amb peiites llosses
subre les quals es deposita, an les
oft enes, abundantissimas i consistents
amb objectes d'us intini del mot t: ob-
jectes de tocador, seilos en forma de
e,scarabeu de t ipus asiritzants i egip
tizants, gerretes i unguentaris de cerh.
mica i de vidre, i figuretes de terra
cuita de tiptis yrec i altres egiplizants
i fins cartaginesos de plhstica gcos-
sera.


Aquesta necrbplis fou profanada al
temps dels moros al punt qu'han estat
escassos eis hipogeus trobats intactes;
entre altres necrbplis menys impor.
tants per0 de la mateixa epoca citem
la del "Puig d'en Vall" i la de "Tala.
manca".


Un descubriment important fou a
Eivissa el de la "Cova d'es Cuieram
a San Vicens, cove natural d'uns 300
metres d'extenci6 i en la qual dintre
d'una capa de cendres i bssos calcinats
es descubriren mes de 600 figuretes de
terra cuita de forma, acampanada i en
actitut orant, algunes escultures que


4


representan a Venus, unguenlaris da
terrisa i vasos hellenistics. La data d'
aquestes trobnlles doncs no's remonta
de ,'epoca hel'lenisiicp.


Molta irn'porthncia tenen les figure
tes de terra cuita de I'iila Plana; la
seua sernblancrr amb figuretes d'1151a
Me~ior i de Siria les pot fer remontar
a1 segie VI1,essent el primer kestimoni
$e la colonitzacid fenici cartaginesa a
Eivissa Els objectes mes antics de
data segui a son les figuretes de terra
cuita grecj:,forniant una serie mol corn-
pieta cornensant en Ies arcaiques i se.
guint anib iipus dels segles V, lV, i I11
I alguns vasos grecs de figui e5 rioges
de finals dels segles V i I V a d. J. C.


Els Museua quo contenen major can-
tirat d'objectes ebusitans son el hluseu
Arqueolbgic Nacional a Madrit, el
Museu d'Eivissa i el hluseu de Barce-
lona.


R0S2 AN :!.-La
coilque+ta rornana te lloc ti I'any 121 a
d . J. C. En Q. C. Metelu: se estab e'x
primer a hlallorca despres a Menorca
amb uns t r rs mil legioneris Les Ba-
]ears at principi formaren part de I'
Hispan:a Citerior ; mes tart de la Ta.
rraconense. fins arribiir a formar una
provincia a part que comprenia hlajb-
rica i Mer b ica.


A Majbi ica e s fundal-en dugues co-
lbriies importants: Polmaria en el terme
del actual poble de Campos, i Pollentiu
ala vora del port d'Alcudia.


Ue la primera colonia sols ens han
arribat la necrbpolis, sitriada a "La
Cal rotxa" (Saliries de Siintanyi) i f,)r-
mada per nombrosos enteiraments d'
inhumacib i de incineraci6. Les sepul.
tures del primer rite apareixen encla
vades eri la roca en forma de cista
coberta de Ilosse:, i en les del segon
les cendres eran depositades diiitre d'
urnes sencilles i quadrades de mares
mo't f i . El mobiliati sol escer netament
ronih: cerhmica i objecres de bronze,
ferio i vidre a vegadrs rnesclat amb
cerhmica indigena.


De Pollenria els restes arqueolbgics
dercoberts ens donen idea d'una PO.
blacid molt important i densa. En dife-
rentes ocasions les excavacions prac.
ticades i dirigides per D. Gabriel Lla-


COLON IT2 A C l 6


b i t s i D. Rafei tsasi h a n donat per
resultat les troballee de Mosaics,de be-
lles escultiires de bronze i pedra, molts
de monuments epigrafics i restcs d'
edifications imporrants. Ultra es con-
serva part de I'anfiteatre. De la seva
necrbpolis es coneix poca cosa: a l p -
nes sepultures desrobertes casualment
haguent se recullit en una d'elles be-
lles joiee d'or.


A part d'aquestes dugues colonies
importants, es troben a molts de PO-
blats indigenes restes abundants que
acrediten la romanilzaci4. Ademes s'
han senyalades varies necrbpolis de
Ilocses i teules.


A Menbrica degueren existir tambC
dugues colonies, una A Mah6 i I'altre a
Ciutadella, les quals es comunicaven
per una carletera de la qual s'han tro.
bat pedres milenarias Es coneixen
igualment inscripcions, restes de ne-
ctbpolis i el f amds mosaic de l'illeta
del Rei al mig del port de Mah6.


A Eivissa a1 sustiluir la colonitza-
cia romana a la cartaginesa, pareix
que l'antiga factoria no va etser de-
vasiada,car son frecuctnts les troballes
de ' materials de les dugues cultures
ascociats. Els resles netament romans
son esca>sos i es redi.eixen a tres esta.
tues de m a r h e molt mutilades i de poc
valor,arlistic, dugues Iapides i algunes
necrbpolis de sepulcres de llossis i teu-
l e s , m b mobiliai i i monedes que donen
les dates dels segles 111 i 1V de I'era
ci istiana.


BIRLIOGRA FIA
Cai tai1hac.-"Les monuments pri-


mitifs des Iles Ralehrs" (Toulouse,
1892). B. Fer1 Zt-' Bronzes antiguos
hallados en Mitllorca" (Revista de Ar.
chives Bibliotecas y Museor, 1901). J.
Rullan y Mir.-'*Ensayos de Agricul-
tura y Prehistoria" (Sollet-, 1900). P.
Paris, -"Essai sur I'art et I'industrie
de I'Espagne primitive" (Paris, i9U3).
A. Vives.--"El A rte Egeo en Espaila"
(Cultura Espafiola 1908, y Revista de
Archivos Bibliotecas y Museos, 1910).
Id.- "Estudio de arqueologia cartagi-
nesa: la necr6polis de Ibiza" (Madrid,
1917). F. Fernandez Sanz --"Cornpen-
diode Historia y Geografia de la isla
de Menorca" (Mah6n, 1908). Id.-blo-
numentos primitivos de Menorca: Lis
Navetas" (Revista de Menorca, 1910).
J. Roman y Calvet.-"Los nombres
LLEVANT
f


e importancia arqueolbgica de las islas
l'yt hiusas" (Barcelona, 1903). L. H h .
Wnlelin.--"Contribi1ci6n a I'klude de
Monuments primiiifs des Iles Bllea-
res'' (Revue Arc heol ogi q ue Paris,
1909;. A Perez Cabrero -"Ibiza AI -
queol6gica" (Barcelona 19111. Id -"I-
biza Arqueol6gica" (Museum Bnrce
lona, 1912) C Roman -"Antigueda-
des ebusitanas" (Barcelona, 1913).
"Exposki6 d'objectes procedents d'
Ibiza" (Anuari de 1'Institut d'Estudis
Catalans, VI 1913 -14, Crbnica. Bar-
celona) "Cr6nica de I 'Anuari de l'lns-
titut d'Estudis Catalans, VI, 1915 -20
Barcelona). J. Colomines Roca.-"Els
bronzes de la cultura dels talayots a 1'
illa de Mallorca" (Bulleti de I'Associ


I acid Catalana d'Antropologia, Etno-
grafia i Prehistoria. Vol primer 1923,
Bascelona), Id.-"EI problerna del vas
de doble fons a Menorca" (B illeti de
1' Associacid Ca ta 1 a n a d' A n tr o pol ogia
Etnografia i Prehistoria , Vol. IV, 1926,
Ratcelona) J. W Hemp -"Some rock
cut Temps and Habitati6n Caves in
Mallorca" (Oxford, 1927). J. de C , Se-
rra.Riafols -"LRs islas Baleares Res
tos arqueol6gicos antiguob" (Hnri,elo.
na, 1923). I nombrosos ejtudis i noticies
en el Bvlleti de la Societat Arqueol6.
gica Luliana de Palma de Ma'lorca i
en la Revista de Menorca.


C R O Q U I S
A R T A N E N C S


PER
F E L I X


Ja estan a la venda.


Faritzeisme
En tot temps I'ignorhncia ha es-


tat airetida, per6 com en el nos-
tre poble, duptam que mai en lloc
hagi alcanqat una gosadia t a n ma
nifesta, o un grau tan exagerat
de beneitura.


Amb motiu de certes qneixes
ocnsiorials fetes per interessats da-
vant el bal le Sr, Joan Oleo, q u e s t
sembla que s,ha proposat corretjir
u n de tants abusos arrelats, corn
es la venda de medicaments en u n
gran nombre de botigues de la
nostra Vi la.


Segons noticies i sense que, a1
publicar aquost escrit volguem en-
trar en discusid arnb certa gent, el
Bal*le en una conversa, tenguda
dies passats amb algztizs dels con.
craventors de la Ilei, les parlh de


la necessitat d'acabar amb tal
abbs. En aquesta conversa i amb
un desconeixamerit 1anien;able de
la llei, alg6 tengue I'atreviment de
presentar-se corn a prorector del
poble, oprimit per I'abus dels apo-
tecariy els qual3 obrin les seues
oficines a una hora intenpestiva
-1es set del mati, i, estant al seu
servei U M Z ~ hores cada dia, sense
esceptuar les festes i diumenges i
sense contar les que necessiten
treballar fora de la oficina per a-
tendre a la preparaci4 de medica-
ments i aquelles altres en que, per
necessitat d'urgkncia les demaneo
el seu servei, ja sigui de dia, ja si-
gui de nit.


Aquests faritzeus sembla que se
consideren iguals als apotecaris
pel sol fet de tenir un comerx
obert al pbblic i el seu capet no
discorre prou per pensar que per
qualca cosa s'exigeix u n titol als
apotecaris despres d'un treball d'
onze anys d'estudiar, i que, perque
el public trobi a punt un servei que
t a n directament afecta a la seua
salut, I'Estat, exigeix una garan-
tia, per exigir tambe responsabili-
tats.


Perb, ens fa riure aquest altruis-
me de que se volen revestir aquets
redentors. Si no esths prohibit
per la llei la que ells fan, les di.
riem que e\ seu'altrklisme no td
mds finalitat que la pesseta i que
ens estranya molt que per altryis-
me tambe no passin la visita dels
inetjes, ja que aquests no solen co-
mensar tampoc el seu treball
abans de les set del mati.


Tenguin en conte els q u i tal pen-
sen que I'altruisme es una qualitat
que demostra en qu i la practica u n
cert grau de perfeccib, perb, que
i'altrcisme faltant descaradament
a la Ilei, 6s un egoisme desfressar,
qualitat qGe, no se comyagina de
c a p manera amb la falta en el pes
yiie els mals comerciants usen per
les seues ventes diaries.


Nosaltres hem vist destruir vn
p2.s dim qui10 a la oficina de revi
si6 de pesos i mesures, perque li
fnltaven 200gvnms! I aquests q u i
estinen r a n t el poble, volen sortir
a protegir-lo d'aquesta manera?


Per altra part icreuen per ven-
tura, els que yer dins cafes i bar
beries les fan chor, que els apote
caris sbn de pitjor carnadura que
els altres mortals i que no tenen
dret al descans del seu treball quo.
tidih?


S'han donat conta aquests altres


feritzeus de lo que ells paguen per
sostenir aquest servei? 0 se creuen
que els apotecaris per no cobrar
ni la mitat de les hores que treba.
llen han de viure canstanlment
dins l'esclit vi t u t ? j


No saben que el treball de I'apo-
tecari es personal i que obra baix
la seua responsabilitat per lo qual
s'exigeix cada dia la seua firma?


La professid Farmackutica es
considerada per I'Estat com una
professid lliberal i tenguent, corn
16, el carhcter de humanithria, mai
cap llegislador s'ha aficat en la re-
glamentacid de les hores de treball
del apotecari, les han considera-
des sempre ben voluntaries,


1 , per ventura, les set del matf,
es cap deshora, per atendre a un
servei que depen d'un altre que
fa I'altre filciiltatiu que es el metje?
Se g I, ra men t de u en ign or a r a q 11 e I 1 s
altru'istes, apesar d'esser una dis-
posici6 molt recent - sobre el c u m -
pliment de la qual cridani l'atencic)
del Senyor Bal le-que CIS comer-
xos als quals al.ludim no poden
obrir el despaig abans de les w i t
del matt, o sigui una hora despres
de aquella en que obrin els apote-
caris.


1 per acabar direm, que la mali-
cia demostrada en aquest afer, ens
dona motiu suficient per denticiar
d'aqui en devant totes les faltes
sernblants, per lo q u a l , servesqui
aquesta de avis. I esperam que el
senyor Bal-le el qual amb tant de
zel fa cumplir la llei en I'unic abds
en que s'ha aficat, sabrh fer-la
cumplir, amb aquest i altres que
esthn a la vista de lot-hom.


LI. G, F. J . s. 'r. .


Jocs Florals de Barcelona
Tenim la satisfacci6 de comuni-


car als nostres ilegidors que el J u -
rat qualificador de les 313 compo-
sicions presentades als Jocs F2o-
~ a l s de Barcelona ha concedit el
Preiizi eximordznarz crent pels
k%iztciiedurs a1 nostre distingit
colaborador R. P. Rafel #Ginard
BauzB T. 0. R. (Felix) autor de
XCroquis Artanencsa, pel seu aRa-
mell de sonets. lema aSerenitaLS.
Felicitam coriilment al nostrs bon
amic i li desitjam nous 6xits en el
cultiu de la gaia ciencia,
LLEVANT


Contra el mal parlar
Diumenge qui ve dia 4 se celebrarh


a la nosti-a -Vila el miting contra el mal
parlar que ja s‘anuncih oportunament.


Per donar mes eficacia a aquest acte
i cum a proteaia i Acte de Desagravi,
el dies 1, 2 , 3 i 4 a la Parroyuiu se ferhn
els actes seguenty: A les v u l t del vespre
Exposici6. Trisagi cantat pel poble i
sermo per el Kvt. 1’. Josep I’lanas S. 1.
Divendres i dissaptz a les onze dcl
mati, conferencies per nins i nines. A
les quatre del niati Rosat-i de 1’Auroi.a
i tot seguit niissa i pfh;ic‘i.


El divendres despres de la funci6 del
vespre confei ericia per hoinos sols.


Diumenge a les sc t i niitja Missa de
Comuni6 Gerieral. A les feu, Ofici
amb sermb. A les 0nz.e; bdanifestaci6
infantil.


El capvtspre Grandids Mitikg en la
plassa del Conquistador en el qual
parlaran els distingits orador Srs:
Geroni Massanet, notai i d’Esporlas i
Gabriel Estelrich, de Felanitx.


$4


.


Important millora a Iss
Coves d’Art2


hlogut per I’afany de facilitar la vi-
sita i donar visualilat a I’especracle
que ofereix la cova mds cova del mon se-
gnns expressio d’un sabi, el propietari
senyoi. Josep Quiiit Zaforteza firma ,: un 2,
conti acle amb una casa aiiiericana,
perque in:tal&s dins ella’ I’aluni$i-&
electric.


A aquest f i s’esth prepararit el Iloc
on s’ha de instal’lar el motor i la dinam
mcj els yuals son ehperats d’un moment
a l’altre. AI entreiant se vai i instalant
dins l’interioi els fils i els Ilurns.


A1 matei.x temps s’drregla el pis de
la cova escampant una capa de grava.


. ,


~ ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 0 ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 0


R E G I S T R E
NAIXAMRNTS


Abr-il dia 4.- Maria SaLtre Terrassa
de Juan i Barbara Cirera. Dia 7, J u a n
Massanet Alzamora de Miquel i BBr-


. bara. Dia8. Miquel Carrib Ferrer de


. Guillem i Magdaleoa. latime Pic6 Pic6
i hilaria Pic6 Pic6 de Francesc Rotxet
i Catalina. Dia 13, Catalina Mestre
Bernat de Geroni i Aina. Dia 16, luan
Servera Ginard de Prre i Margalida.
Pere Font Ginard i Rhibara Font
Ginard de Pere Tuan de Sa Caseta i
Barbara Xava. Dia 17, Mateu Esteva
Sureda de Antoni i Rlsrpalida. Dia 19,
Francisca Esteva Cursachde Bartomeu
de ses Terres i Antonia d’Algaira.
Francisca Esteva Delmau de Barto-
meu de Ses Terres i Maria Moreya.


4


Ilia 21, Pere ,hliquel Riera Ferrer d>e
Pere Miquel’i Angela.


MCRTS
Marq dia 34-Juan Blanes Pastor


(a ) Parreta, de 70 a n y ; casat; d’embo.
lia pulmonar. Dia 31, Marti Espinosa
Massanet. !a) Sing-unyol, c a s t , de 66
anys. Coma apopletic.


Abril dia l6.-Mat galida Gelabert
Rlassanet ( a ) Jaumina fadrina, 69 anys.


!llATKI.tIONIS


Marc dia 13.-Gabriel Alzamora
Rarcel6 de Capdepera, anib na Isabel
Ginard Carrid (a) Rectora, fadrins.


Abril dia 12 -Vicens Carii6 Ginard
de Son Uiligencia anib na Francinaina
Canet t labi-6s de Sa Torre, tdriijs.


DE SON SERVERA
Dirigides pel una Relligiosa de S.


Francesc, varies ex.alumnes del Col.
legi d’aquesies monges, diumtrtge dia
27 a ii’el local de la Congi egacib Ma-
riana, representaren el drama “La
ksclava de Fabiola“ i el sainet “Jesus
quo crjada“ La funcib eta a benefici
de les obrrs del Convent. Hi acudi
molt de p ~ b l i c , el qual aplaudi a1 final
de tots els actes.


IXa 30 d’abril i dia primer de maig
representarAn,si 11th ho vol, les matei
xes obretes a ti’rl Teatr e Unidn, aiiib
el rnateix fi benefic. Enhoi abona.


-La societat eCultur-a Servei enser
diunieilge dia 4 de rnaig, realiizarh
una excursib a Lluch i Torrent de I’a-
wis, i altres punts encara no debig-
nat., de I R qual donarem compte a
n’el prbxirn nombre.


Car a men t . -Ra mbn F us t er \’a I Is ,de
S ~ R . hlargalida, amb na Coloma Agui
Ib Aguilb (a) Camunyes.


Co r r esponsal,


-- -
DE CA NOSTRA


-Prowdents de Porto Kico on resi-
drix habitualment dedicat a1 comerx
i per passar una temporada anib sa
familia, han arribat En Jaume Ginatd
(a) Sal16 acompariyat de la seua espo-
sa.


De Tucumari (Ai gentina) i a contes
de no toinarssen ha vengut en Miquel
Vicens (a) Jail amb la seua esposa na
Margalida (a) Mola.


D’Asturias va arribar dies enrera el
nostre bon amic i suscriptor hliquel
Ginard Sancho (a) Violi.


I procedent de 4Molhouse al objecte
de fer el w v e i militar se ti oba entre
nosaltres en Mateu Esteva de Son
Cremat.


-Ha eatat favorescut amb u u im


portant premi de la Loteria Nacional
en Pere Gomila (a) Rebassb.


-la se pot dar corn a probabilissi-
ma la diada del 22 de Juny corn la ele.
gida per la solemnitat de la Canonit-
zacib de la nostra inclita paisana lit
Beata Ca talina Thomas.


L’entusiasme de molts de mallor-
quins creix de cada dia i se preparen
per assistit a Roma a la festa gloriosa.


La Comissio diocessana de aquestit
peregrinacio ha posat el major inter&
en conseguir.totes les comorlitats 1 fa-
cilitats possibles a fi de que siguin
tari ts els peregrins @om corrrspon a
la gracia que Deu ens fa amb l’exalta.
cib de la nostva Santa Page5eta.


El 10 de maig s’acaba el plas d’ins-
cripcib per I’itinerari maritim i el 31
del mateix mes per el terrestre.


Les persones d’Arrh que hi vulguin
assistir poden inscriurer-se a call Se-
nyor Rector o a l Convent delo PP.
Fril nciscans.


-DDu.rant aquesta desena han escat
innombrables els luristes que h a n
vengut a risitar les nostres belleses,
especialment les Coves d’Arth.


Dia 21, uns seixanta alumnes de ab-
dos sexes amb el professor d’Historia
de 1’Art Sr. Josep hl,” Giner Yantoja,
Secrerari del 4rchivo Hisfdrico Nacional
visiiaren el l‘alaiot de 5es Pahisses
acompfinyats pel Conservador del Mu-
seu Ll. Gai-cias Font.


- Va esser molt comentat el dia de
Fasqua el fer de que a la processb del
Rescusitat la banda de musica tocks
tiria tonatta coneguda, no precisanient
pel t o n gu!t de la Iletia que l’acom-
panya.


-El dia de I’Angel anant de Sa Co-
Ionia A Son Serra on enguany se feia
el ball de Pawcaritat, un mrretb ma-
na t pel jove Anroni Cursach (;) Canai
arompanyat d’unes qirantes al‘lotes, a
n’el ievolt de Ses Pastores la bistia
iengue por d’una bixicleta rerirada al
marge de la carretera, preLisakent
per harer caipnt el qu i la montava, i
sor.tint d’aquella v,a bolcar:.l.a jove
Jsabel Maria Llileras, de So’n MarI en
resulih amb u n bras espenyat i algu-
nes frrides per la cara, N’Antonin Xa-
mena i els altres u n poc copeijats, Els
ferits van millorant.


-Desde Palma han arribat per pas-
sa r uns dies entre nosaltres els se-
nyurs Nalenti Messanet, Geroni Mas-
sanet i senyora i familia Blanes Boy-
sen.


-Aquesta desena ha fet unes diades
molt dolentes, vent, plujes i nuvols an
estal els elements dominants, de ma-
nera que si d’Abril cad0 gola en val mil
I’anyada d’enguany serh extraordina-
ria.
~- ~


Beguda exquisita, eiilboradii
amb extr,icte de trilites. PI ovau le,
Cs deliciosa. --
GASSEOSES Y SIFQNS


M. MUNTANER FLAQUER
Fabricant:


FAbrica i despaig:
P. DES MARXANCO. AIid


OQo destuidtu de Jisitar
la uostra taja


Se, serveixen 1 U N C H S amb
prontitut i perfeccio _I


En ella h i trobareu tot lo necessa
ri per satisfer el gwt m6s refinat,


-
GRAN COLMAOO


L'ESPERANCA 9
P. DEL MARXANDO 3:-: A R T A


JAUME PIC0


*Autornovil! de Ilog22r
D E L S GERMANS


S A R D (a) T e r m
Tenen serrici rornhinnt, amh el


Ferroeati i ; . .
Excursions a Ses Coves, Cii larra t-
jada i demds prints de Mallorca a
preus convenguts.
Carre d'En Pitxol n . O 8 .
Id .Son Servera no 29 1 A R T A ,


(ES FORN NOU)
de Bartomeu Esteva


$ucet\oi de Miquel Roca Castell
A *a botiga 111 trobareu sempre:


pan., panets, galletee, beactiits, ro-
Ilets, I tota cldsa de pasticeria


$e oordok a domitili.
Netedat, pronitut t economiti


C'. de Palmu t3 bis. A H 7 A


MAQUINAS P A R A
COSEK Y BOKDAR


Es la fAbrica para dichas mhquinns
m a s grande del continente.


(b!ARCA ALEM 4 N A )


Depositario eclxusivo en AR'I'A


CrlM G A N A N S I


- DE -
RAFAEL FELlU BLANES


C. DE dAIME I I NUM 39 A 149


Palma de Mallorca
Sa\rrei ~; r piri H Seilora y Ciit)dliet o
Articrrlos y novedirdes para vesiit-


de todas clases.


GRANJA BARCINO
-


PER TGTA C L A S S E D'AVIRAM
D E RAQA, CUNIS, COLOMB,
ALIMENTS ESPECIALS PER
POLLS, I PONEDORES, INCU-
BAD,ORF,S; ANELLES. P L A N S


I CONSULTES.


CONSELL- MIILLORCA


AGENCI \ DE A K T A A PALLIA Y
- - VICEVEItSA --


ANTON1 GlLl ( a ) C o m m
S E R VI( I OIARI EN PHONTIl U7' I


t* C'ONOMI 4 Dl:' I 'REUS
ENCAfIRI'GS A D0MICII.I


DIKEC CIO:
I'nIma .- Ranch de S'oli, 24
ArtA- Can Corntiria Ceritio


*----s ---*o- o----- 0.e. .0.0. -*.
- - =Panadoria jvloderm


D E


3UAN MATEMALES
Diariament elabora: pa, pa-
netsi pastes de totes classes.


80N SERVICI, N3TEDAT I
ECON 0 M I A


Car& del Sol, 2 . Arta
l ~ 1 8 1 8 8 ~ J ~ 1 1 8 8 8 1 1 1 8 ~ 8 ~ 8 8 8 ~ 1 1 1 1 ~


qafot jatfrc (a) Votgd
PINTOR


Ofereix els seus servicis
Especialitat en automhvils


i carretons
reproduccions i retrats


C. de la Sombra-ARTA


a F O N D A B
"L A S PA L M E li A S' ' 1


00
1'1 ASSA MAJOK, 20 I 21 (PLALh1Ai


7


0
C


NOVA I l i KECCIO 0 6
A CARKEC I)'EN


Juan Bauza Foul


8
~oooooooocooocoaoo~oooonooeonooooo~n~eo~


I


F'BBRIGP. 'DE FIDEUS
i tota classe de pastes alimen-


ticies d'en
NICOLAU CARRIO


Preus sens competkncia
Carre de Palma, n . O 48


. .