L 3 L “ l,l......-.. ~... . , RBt, D. Seminari DECENARI Ally XIV Mdm. 493 A R T A ...

L
3


L “ l,l......-.. ~... . , RBt, D. Seminari
DECENARI


Ally XIV Mdm. 493
A R T A 20 de Abril de 1930


... ~ ............ ....................... ._.
Llorens Ltiteras Pvr.


Palma


- 4 -


CATOLIC MALL0


DEU I PATRIA


EVANGEL1 ARI


DlUMENGE DE PASQUA


En aquelI temps: hlaria Magdalena i Maria de Jaume i Salome com-
praren aromes, per a n a r a ungir a Jesus. I de bon mati a1 primer dia de
la wtrnana , arriben a1 sepulcre, sortit ia el sol, I es deien entre si: #Qui
ens remourh la Ilosa de la boca del s e p u l c r e ? ~ I fisant la mirada, vege-
ren remoguda la llosa Era per cert molt griln. I entretant dins el se-
pulcre, vegeren u n jove assegut a la banda &eta, cobert d’una vesti-
d u r a blanca, i en foren espantades. Rles ell els diu: .No tengireu pot:
ccrcau a Jesdi d e Naziiret; crucificat: ha ressucitat , no es aqui; miiau
al lloc on el posaren. ivies iinau, digaii als seus deixebles i a Pere, que
vos precedeix a la G,ililea; alia el veureu tal coin va dir-vosa.


M A R C . 16, 1 7 .


D’AROUEOLOGIA BALEAR


n


C o t i f iiitracio.


Altre monument tambe tipic de
I;,aorca son les uNavCtesr, edificis
sepulcrals de propoi cions mes redui-
des que els talpgots i aillais de tota
alrra conwuccio, edificis arquitectb
nics els mes bell:, que’iis ha deixat
aquesta cultrii a . La dtls’ludoiis a Ciu-
tadeila 6s I’exenrplar mCs no[nble I
ben conservat. Consten d’un coriedor
d’enrrada i d’unn u m b r a allargada
presentant la wua plants, semblnnCa
amb la de les c w e s artificials de prin-
cipis de l’eliii del broiize. til seu as-
pccie exterior es U I I poc pirairiiddl.


Consiruccions d’aquesta elat que
es troben a Ies dues illrs son tjmbe
les coves megalitiques destirifldes a
eiitei rainents d‘inciner;:ci6 i cavade.;
a l subsol dels pnlilacs, i cobertes per
lloses sosringudes per co lmnes de
pedres corn eu les habitacions dels la-
laj ots.


Quantal material recullit en totes
aquesres estacions, es nota una major
riquesa que en el del peiiode anre-
rior. La cei Rmica sempre feia a mil.
sbfreix grans rransforniacions, si be
es deixa translluir Is seua evoluc,i6 de
I’anterior cullura, la 1ecnic.a es uioh
mes perfecta, la terra millor cuiw,
trobant.se urnes de dimensions grc4n.


4


dioses destinades a guardar tes cen-
dres, acusani la pleila eta1 del bronze
Els objectes de biorlze, consisteixen
e n drsirals desde el iipus mes rud:
menlari de formes planes; fins a I ~ P
tulwlars de I’avetqada etat, espasev
de ful la nplarada amb nervi central i
puny macis, puntex de Ilsnca, escar-
pres, (ollars, braceroles, etz Un gt an
punyal de fcrro de forma triangular
amb’espiga, pot esstr contemporani
d’aqueds objectes.


Aqueixa culiura ofereix molts de
paralels anib la dels rNuraghes. a
Cerdenyil; el seu grao desenrol-lo :ols
pot esplicar-se a les nostres illes (en
ies quals no hi ha jacimei11s mirieials)
a causa de les relacions cometcials
amb aquella gran illa, relacions que
ens portarien influencies d’lialia i de
I‘Egeu. Podem considerar a Mallorca
i Menorca com una escala intermiija
en el comerx dels metals entre I’Occi-
dent i I’Orient, aixb per altre banda
confii mant.ho la abundancia i qualie
tat dels bronzes trobats.


Els testes de poblats que avui es
conserven a Mallorca s6n encara
nombiosos; citem en primer lloc el de
uCapocorp Vel18 a Lluchmajor, exca.
vat per el Servei de I’Institu\ d’Estudis
Catalans el qual va fer excavacions a
lesies d’altres corn Jon 1Es Predegarp


~~ _ - _ _
P R E U S


FitW i comarca, un any
A fora id 6
Ex tranger


4 ptes.


id I@ e
-. IC_


i .Son Julia a Lluchmajor, QES Velar,
a Sanirlles, ~ E l s Antigorsm a Santa.
nyi. htolrs en queden per excavar:
*SA Grutaa i SS’Hospitalet. a Mana-
cort el de Sineu etz,, i el no menys no-
table de I r s ut’aises. a Art&. A Illen.
01-ca on la mnjoria estan sense exca-
var, consjgnem el de uson Carl&*,
*Torre d’en Galrnese, KS‘Hostal. i
USanta Rosa. n Ciuladella. uTalati de
dalta i *Trapuc6* a Mah6; i e’l’orral-
ba d’en Sort, a Alayor.


En els periodes corresponents a
I‘Erat del Ferro, quant a altres pais.
?os de ~ ’ E u I opa teneri Hoc els gram
movinients de pobles portadors de no-
ves culiuies, a Mallorca i hlenorcu,
senibla que I’antiga dels utalayotsr se.
gueix, sense iebrer influkncies exte-
riors not) b’es, en plena decadenci:j.
Els poblnts perderen la seua impor-
tancia al esser abilndonats en part
pels moradors que passaven a nodi ir
els exercits mercenaris d’aquella &PO-
ea , principalmtnt els dels caitagine-
sos, que aleshores dominaven la navi-
gaci6 meditei rhnia.


E.; aquest teiiipsel mes osciir per
a la sisiemalilzaci6 de la Prehistbria
a I P S d w s illes, essent necesari
atribar RI segle IV a. d . J , C. per a
trobar U R B nova cultura, forta, origi-
nal, mescla de. les antigues amb nous
elements i representada sobretot per
coves d’entei raments datables desde
aquell segle en avant.


Aita1.s coves eren obertes en els es.
padats de vora de la mar i tambe a les
muntanyes del interior, on la pedra
era niCs fluixa, permerent el treball
sense graii K>fl)lC; son molt tipiques
I P S columnes deixades al excavilr la
cova per sortenir la bbveda la qual s’
es ensorrada en moltes d’elles a causa
del foc de les incineracions. Aquestes,
en les coves conservades intactes, es
troben sota un enllosat de pedres mal
talladee, formant un.,gruix de cendres
i ossos cakinats que’ en alguns casos
alcanca mes de mia metre; mesclat
sense cap ordre amb un mobi1iai.i
molt variat.


Aquest mobiliari est& constittiit en
quant a cerRmica per g r a m vassos
que gumiaven les cendies i pelits
vassos especials dels rites funeraris;
i en quant a metals, discs de bronze
llisos i repujacs, variiles, campanetes,
LLEVANT .


braceroles i anells del mateix me!al,
i ocelis i bouets .de bronze i de ferro
per coronar u n ’ pal, o estandart; de
fcrro tambe hi ha esgases, gagivets i
altres objectes per 6s
nament coni son les braceroles de fil-
f irro arnb espiral i collars en els quais
anaven engarsades les perles de vidre
esmal lades. carta g i neses que surt en
en molta abundancia; ultra plaques
de plom amb bells repujats geornetrics
que tambe devien servir per ornament,


Juritament amb la cet Bnlica de f a -
bricaci6 indigena es troba.cer8rnica’d’
importacib, rornana, carlaginrsa i fins
i tot I’ibtrica de la costa valeiici;ma,
que han seivit per fixar les dades d’
aquestes coves; un nombre considera-
ble d’elles (UCova Monja. a Hiniali,
*Son Crestan, ason J u l i A , , ason Tai
xaqtietn a Lluchniajor, a Es Morroa a
Miinacor) han estat objecte de exca-
vacions pel ja citat Servei de I’Institut
d’Estudis Catalans i class flc-ades com
*Coves romanes d’enterraments 8 1 .


Amb posterioritat, el Museu Regio
nal d’ArtA, va fer investigacions en
blgunes coves d’aquest cipus (*Sa Co.
vasa ,Aria, uEs illorlor H Manacor,
&on Bauz&* a Palm.; I’estudi de I-es
dues primeres inedi t ) on la tecnica
seguida per les incineracions i el mo.
biliari funerari recu:lit son identics
ais cirats, per-b caiguent rem:rrcar I’
absCncia de c e r h i q u e s d’importaci6,
wbi eiot de romana, aixis corn la tro.
balk a .Son Bauzhn d’un punyal o es-
pasa curta d’anlenes tot de ferro, pri-
nier exemplar del que tenim noticies
a Balears (1). el qual ens fa penwr en
IH poisibilitat d’influencies ceitiques.
Aqueixa rultura indipena de- les co.
vrs no tendria altres relacioris amb la
romana que les derivadcs de la nalu-
M I coexistencia R I S primers temps de
la conquesta de I’illa. pels romans


A Menorca tamhe s6n abutidants
Ius coves, d’aquesta,. cultura; les rnes
importants s6n: aCa!es Cnvesb a St
Climet, les de eAdayaa a hleicadal i
*La Molaa a Alayor.


LIS AA30R63
(Seguird)


( I ) ‘ En el kltizeu de hlanacor hem
lingat ocasi6 de recentment el puny i
les antenes curvades de ‘bronze, i u n
ltos de la basse de la fulla de ferto
d’un punyal o espasa curta de tipus
hall?(Btic. No consta la seua proce.
dericia.


C R O Q U I S
A R T A N E N C S


PER
F E L I X


Ja estan a la venda.


Primavera
Olor volandera


nos .porta I’cmbat; i
gentil i fanera
j a la primavera
l’illa h a encatifat.
Es tot una flor


d’intensa finura
el vall i planura
blitnca- i color d’or
mesclat amb verdura..
Els verts sementers :


un irimens jardi
i els arbres fruiters
bellissims pitxers : ,
d’un altar Divi.
L’onesra valzia


parla de lornar
que hi Ea bon estar
dins l,i t’erramia. ’ ,
Qui l i va contar? I.
Que en I’illa daiiriida .


el cel 6s m e s blau
que u n a tori-entada ~, .
de cliiror i cau ;


a m b a m o r i p a u . .


el tenor salvlatge
son pelegri.gatge
f B de sol a sol
ca n t a n t pel. bosca t g e.


la ‘vi@ hit. sentit,


e I t e ’e rn b i d d 1 i t .


du biisques w l n i u
per’ tenir suradd.
la joie Ilocada
en veiiir ~ ‘ e s t i u .


apunteti a l blat;
millars de roselles
sedoses i belles
n’engronxa I’embat.


de flors per Mariii;
f i na men t g 11 a rn i t
l’altaret petit
el cor extassia.
Tranquil ‘per I’es pai


I’oratgP descansa
de fer rant d’estrall.
La mar en b o n a n p
pareix u n miriill.


1 abans turbulent
movia renou
qusn caia el torrent,
a vui transparent


’ .


, ’ r l . .


que dona posada . .


E-l dolt ross’inpol. , ’ -


De In prirnatfeia’


~~‘l iolor’de ‘cirera ,:


Giscanc I’aiicellada


, . ’ .


+


Es,p i g 11 e s no v e I I e s


Uti feix n’hem cullit


1 seinbla que no’s mou.
Natura xalesta


d’un somni ha despert .
La fauna i flortsta
en celebren festa
donant un concert.


1 L’adornen clavells,
Iliisamins i roses,
i els lliris m6s bells,
i l i canten gloses
eis esbarts d’ocells.


CLARA


1 Principis d’uducacid civica


. . . _.


;Pot subsistir una societat sense au-
tori t a[?
-Nn. Ni exisleix sense un f i o mo;


i i u queajunti el5 mymbres, n i pot‘sdb--
c i s t i r cap societal sense que hi hagi“
q u i governi.


,-


{Corn s’explica aixb?
--Es que no bnsia I’acord sobre el


f i , cal I’acord sobie els medis, i corn
que e3 impossible la conformitat es-
poniiinea de tots els i n d i v i d u s a cada
moment sobie tots i cada u n dels .me- ’ dis, h i ha de hiiver un poder que b’itn-


1 posi als indivrdus,


{ {Qutn e x e n p e contundent hi ha: ’ que prova la vel itat de lo que del.?
~ -El que fins els anarquistes, q
1 djueri n e p r el govern, tenen p
! erama, aixb es: f i cotixi, i cabdills que ’
I 1 arrossaguen els pro$elils, aixb &: a u -
’ tot i tat , de manera que atirmen de fet
1 GO que neguen de paraula.
j jAixi3, d o ~ ~ c s , no se pot negar I’au-
1 1 torirat?
j i -No, p e i q u e d s n a t u ~ a ~ , a tota so. i cietat humdna.
1 (D’on ve I’autoritst?
1 -De Ueu, coin la naturalesa huma-
i maria, oerque la necessitat que 16 I‘ho.
1 rno d’autoiitat ntix de la limilaci6 de


{Quirr fet prova I’origen divi de l’au.


-EI frt que I’autolilat sigui ante-
/ rior a I’horne, perque I’infant ja se
/ troba soia I’autoritat d t l pare.
1 {Quitta es la miss16 de I’dutoritat?
1 -Esrabiir la llri, * xigir i saricionar. 1 e! seii cumpliment.


{Que cosa es Ilei?


j -Una ordenaci6 de la ra6 per el bC
i comu, dictada per aquell o aquells que
I 1 cuiden de la comunitat,
1 (Quina es la llei fonamental inme.


-La / lei rralural dictada per la ra6
1 en la conciencia de cadascu.
1 {Re que deriva la llei natural?
j -De la /lei etrrna que governa Itor-
’ dre universal de les coses, anterior i 1 superior a l’homo.
I (Es la llei natural suficient per el


i
I


I


I


la nostra naturalesa.


tori ta t?


diata dels homos?
LLEVANT


govern dels homos?


tes i precises, dites lleis positives.
-No. Son necesshies lleis concre-


@uines s6n aquestes lleis positives?
-La llei divirja revelltda, que per-


tany a la Relligib, i les lIei5 humanes
posades pels hom(*s per a fixnr la llei
natural, i suplir-la quanr conve.


3


R. RUCABADO


DE SON SERVERA
Necro1dgiques.- Despres de greu


malaltia, soportbtla amb vera tesigrra
ci6 cristiitna, mori ahir, dia 15, rodet
jada dels seiis familiars, la virtuostr
Senyora D.” I-abel hebot Lliteras,
esposa del meige D. Miquel Servere


Les seves dots d’rxiremadd boridat
i tracto afvble le fet.en digne d’apceci
ge’neral entreaquesr veciridari.


SuFri mes eiirera una :+itre malaltia
que posa la seva vida rnolt en pr i l l ;
veg6 mes tart mnri a rnb I’a naigirra
prbpia de tota boiia mdre. 19 sevrl fi.lIi+
Maria joverieta d’uns cat01 ze any..:.


L’ilcornpany.ida i fmerals hail estai
molt coric~rregut s


AI Meige Sr. Syrvera i als seus fdls
D. klique1,Farmaceutic d’aqursia Vila,
D. Pere, eduilinnt de Mediciria i D.a
Barbsra; lo maieix que als gernirlns
de la difunta D Juan i D. hi toni pi-o
pietaris. i D.” Catalina Su‘ellot; gernia
politic D. ivliqiiel Nebot, rne’gr de Si
Llorens d’es Cardeiear i’dernesfamilia,
el nostre mes seiitit condol. (a C s.)


-Per assistir als funerals de la seva
m’ire, vingue d’.tfrica el Tirient D.
Aiitoni Serve! a BiircelO a n’aqui repa-
tim la nostra coiidoiencia per tan
sensible perdua.


’I‘ambk mnri u n d’aquets dies,l’amo’n
Biel Se i vel a,(a)‘Sopa, de 92 anys.


,. Corresponsal,


’. ,


. L


(a. c. s ) .,


~ ~ ~ ~ m m m o m o ~ e o o o ~ m o ~ ~ o ~ ~ - e ~


DE CA NOSTRA
-Tal com diguerem en el passat


nornbre de LLEVANT el divendies
dia 11 se va celebrar amb molta so-
lemnitat I’einocionant acte de rebre
per primera vegada la Comunic) els
nins i nines de la nostra Vila. Foren
en ncjmbre de 108,55 nines i F3 nin$
els que fortificaren el seu espeiil
amb el Cor arnorosissim de Je-cu,.


-Apesar de les fredors sempre mo.
lestes, han transcorreguts molt ani,
mats els dies sants. Les funcions re-
ligiose~ s’han celebrades amb I’assis.
tencia de les autotitats i molta de
gent. La visita als monuments I’han
feta molts de feels, especialment do.
nes, j d que els homes en general, nc


-r,


ie poren eritretenir en la consideracid
le1 gran misteri de la nostra Reden-
:i6


A la process6 del Dijous Sa@ hi
:ontaren prop de SO0 llums i se desen-
-ol.lii dirrs I’ordre m6s coniplet. El Di-
rendres Sant a causa de la pluja se va
laver de suspcndie la process6 del
mierrament.


--Ambat de donar compte en el
iassat nonlbre d’aquest desenari d’ha
vel estat viaticat el nostre bon amic
suscriptor de LLEVANT, I’apoteca-
-i Sr. Francesc Aniic e lziguirre ens
;orpiengue la noticia de la seua mort.
A . C. S ) Aquesta, fou exeniplar corn
:ambe ho fou la seua vida, de la irite-
griiai de la qual, segurament ha rebut
ia el millor premi.


Servesqui de corisol a la seua f a m i -
ia aquesta coiisideracid i 1-cbi de la
iostra part la riles sincera condolen.
:ia.


Pregam als ricstres suscriplors una
iraci6 per a I‘etei n descans de la seua
inima.


-Amb motiu de no htver estat
xmplitles les ordres que el biil’le Sr.
luan Qieo havia donat perque els
:ans de la Vila anitssin ’enmorralats,
imb molt bon acert, vd oidertar una
iltre crida obligant als propieiaris de
:ans a manar lo, ftjrmats pels ca-
x-ers,


Ara no s’en vru cap, i ja era hora,
Jerque, sabut es de tolhoni les moles.
ies que poreri ocasionar aquests ani
nals. Per qualca cosa hi ha una Ilei
ie I’Estat clue piohibeix t7agin allou-
-e pels carrers Aplaudim sincera-
nenrit al Sr. Bal le i l i d e m a n a m , perb
que tengui coilstancia err exigir el res’
Jecte a I’autorit~t,


D’un altre abus tambC se n’ha fer
x o i ha donat les ordrrs oportunes
3ei-que :e corrctgesquj; i es, el pastu.
rat- besIiR dins terreb d’itltri sense el
Jerntis & m i l del propietari
KO s’ha de perdre de vista que


3questes ordres s’han Anat repetint
:ads any, per b , no s’han.. cumplides
nes que vuit dies.


-En la derrera reunid del plt de I’
4juntamenr, s’ticorda donar nom a’s
:alters de I’aixamplis que encara no
:stan batia’ts i se delegli al Sr. Bal’le
?erque juntament a n b el Serretari
*efolguessin lo mds acertadament pos.
ible.


A tal f i i amb un criteri que’ls hono.
1-a, ens consta que s’han dirigit a per-
sones coneixedores de la nostra histo-
ria perque I,es orientin i proporcionin
noms dignes d’esser coneguts i respec-
tats pels artahencs.


MCs envant donarem una explica-
ci6 sobre els noms acectats i a quins
carrers han recaigut


-Dia 13 fou viaticada i dia 16 va
entregar l’iinima a Deu despres de


rurta malaltia la mestressa Margalida
Gelabeit ( a ) Isumina. (a. C. s.)


A I acte de la acompanpada se va
demostrar la simpalia de que gosavs
la finada,


Per no poder dedicarse a1 trebalt
corporal a causa d‘estar accidentad3
€eia una pila d’anys que se dedicava a
I’enserlyanient de pal vuls per lo qual
era popular el nom de, sa mestre j a u -
mina.


Hebi la seva familia el nostro condol.
- En el Museu At queol,bgic Diocesth


dona, el dia 15 una notabilissima con-
Ferencia el nostre culte colaborador
Mocsen Llorenq Lliteres.


El tema de5enrol‘lat fou Conquista
d’ArrB i B-llpuix* DescriguC el nostre
poble, an;lliizSi 1’01 igen del nom pi o-
bablern-en1 grec (a Grecia hi ha un
poble que du el nom d’Artg). Explich
els episbdis desenro1,lats durant el
rriiiat de Jaume I. i l’origen de I’escut
dels Moncades. L.a conferencia fou il-
lustradii arnb nonbroses projecctons.


La nosira euhorttbona.
-Se tl oba molt delicada la ~Senyora


Co’oma Massanet .viuda de Sureda.
desiijam \a seva millora.


- E n s eiiteram amb la natural sa-
ii.facci6 que el dia 25 del corrent ai
Ateneo de Palma tendrg lloc la inaugu-
racih d’un curstrt de Gramiirica Matlor-
quina {Oi tofonia, Ortografia i Morfo-
logia) a carrrp del nostre compatrici
ex-director i firndador de LLEVART
el mestre Andreu Fer rer Ginart, rant
conegut dins el moil de les lletres com
especialitnat en questions lliguistiques
i fo kjoriques.


Les classesse donarhn a les set i
mitja del vespre els divendres de &a
set mana.


-A Poliensa, on est& establit, ha
contlet matrill orti el nostre, bon aniic
I’apotecari SI. Antoni Fuster Pic6 amb
la Sra Margalida Rorger Vives. Les
disitjam etei IM felicitat.


VIDA SPORTIVA
XICLISME


Demit al iiostre Velbdrom tendrh
Iloc, si no hi ha contralemps una ex-
ce pc i o n a 1 r euri i6 xi c I is t a , cons i s t en t
amb una carrera a .La Americana*
de 3 hoi es.


S’entussiasme qu’ha despert es gr6s
a dins I’aficib del riostre poble i veins.
Per aixb bastaria l‘inscripci6 del im-
portant corredor Claudi Sen611 per a
donar major atractiu a1 programa de
dem9. Ademes del ja citat, els noms
de Taberner, Noguera. Nicolau, Pou,
Flaquer, Bordoy i Femenias, fan del
programa de d r m h , u n prograrna que
no F O t deixar de presenciar ni el nies
fret aficionat.


. >
O Y Fruit
Begudii exquisitn, elaborada


a inb extrncte dr fr-uites. Piovitu le,
ei delicms.i.


--@E$-----


GASSEOSES Y SIFONS


M. MUNTANER FLAQUER
Fabl-lci\r\t:


Fabiica I despaig:
P. DES AIL-\RXANEO. A! t6


Ro ~~~(~~~~~ de i ~ ~ t ~ ~
la n c ~ h taja


En ~ 1 I ; i h i trobaieu tot lo necessa
ri pci satikfei e! guit in& refinat


Se serveixen 1 U N C H S amb
zzz -- pront i tut i perfeccio GGZ -


G R A N CBLMADO


:3 A R D (a) T e r m
Tenet1 sei.vi(:i (+ort~bin; t t tirrib el


Peri*oc:nI~ i i
Excursionsa Ses Ccves, Ci\l:lrriit-
jada i dem&s p(iiits de h l a l l o i ~ a
p re us Con v e n g u t s .
Carre d'En Pitxol n."8. A R T A . Id Son Ser-vera no 29 1


(ES FORN NOU'
de Bartomeu Estewa


A sa botiga h i trobareii sempre:
pan?, panets , galletes, bescuits, ro-


llets i tots clasa d


Urtedat. ~ r o n i t i i t i . econnmia


MhQUINAS P A R A
COSER Y BOKDAR


Es la fi4brica p i r a dichils nidquinas
mas grande del coritinente.


(a!?,IPO;i A L E V 4N \)


Depositario eclxusivo en AR?',-\


CAN G A N A N S I


- DF: -
RAFAEL FELiU
C. DE J A I M E Ii NdM 39 A 149


GR A N J X B A H CINO
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM
DE R A Q A , C U N I S , COLOMS,
ALIMENTS E S P E C I A L S PER


POLLS, I PONEDORES, INCU-
BADORRS; A N E L L E S , PLANS


I CONSULTES.


CONSELL- MALLOWCA


D E


J
Diariament elabora: pa, pa-
nets i pastes de totes classes.


BQN S E R V I C I , N X E D A T 1
E CO N 0 YI i A


Car& del Sol, 2. ArtA
m m u m m ~ m a s s ~ ~ ~ a a ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ m ~ ~ n ~ ~


Ofereix els sew servicis
Especialitat en autonbvils


i carretons
reproduccions i cetrats


C. de la Soinbra-ARTA


a
a F O N D A I


"L AS PA LMER A S" p


Juan Bauza Fcul
Servici esmei'ar i economic-


L % l ~ ~ ~ zi x q i i isi t i i b t i n d a n t- --Ha.
bitacions netes i ventiladec. 0


U


FABRlCA DE FlDEUS
tota classe de pastes alimen-


ticies d'en
NICOLAU CARRIO


Preus sens cornpetkncia
Carre de Palma, n . O 48