J. ............. 3r ....... x...... Seminari Pa1 m I”W CATOI.IC MALLO 1 Rvt, D....

J. ............. 3r ....... x......
Seminari Pa1 m


I”W CATOI.IC MALLO


1 Rvt, D. Lioi,ens Llite
...........................................................


L L
A n y AIV Xlfim 492


ARTX 10 de AbiiI de 1930


P R E U S
A n a i comnrca, u n any 4 ptes. DEU I PATRDA 1 A fora id. 6


.~ I I Ex! r:I np;ei. id. 10


DIUMENGE DE RAMS I SETM‘4NA S A N T A
L’esperit a mb que el pobie conmemora I’entrada gloriosa de Crist a


Jerusalem eiis tnostra corn la vidii mes modesta i humi l ha experimentat
desenganys que s’assemblen iris d e Jesss, sino en quantittit i quali tat
;I\ rnitiico en la forma: po-b la humanitat ds tan superficial en to t se l s
seus zc.tes, que Ii esciiu molt bt! aquell aditgi q.ue :EOIS cs recorda de
Santa R6rbarit quant trona.. Vctaqiii perqrie no meditam tii recordatn
eis nostres rnals sino quant els experimentam.


Per‘ cis mds, tot es h u m a n a exhibicid de palmes i r ams; irltres sols hi
veiien lo que te d e gloria, i molts pocs consideren el ca i re anib que la
liturgiil de I’esglesia ens prescnta aquestes festivitats, i aquesia encara,
pels mo:ius, dits abanc , d e sofrirnent propi.


Corn a Rei le de inajestat i de grandesa entia Crist a Jerusalem i
coni a tal el r cb el pohle. La somela que fa se r \ i r no cs r a p signe h i t .
rnil iant, ai cmtrai-i . en wquella kpoca els princeps i magna t s orientals
feien les in& solemnes entrades en els respectius pnbles montats en
aquest animal. Es aclmnat com a sobirh, perb. en aixb, hi hem de veu-
re u n simbol de lii poderosit iitracci6 que desde ,el iron de la c reu exer.
cira sobt-e la humanitat iit que SOIS r1 sofriment por enla i ra r nos davan t
de Dtiu i no l’aplaudiment h u m & que es debil i passatger. Aixb conme-
mora I’Esglesia en la bcnediccid de palmes i riltns, i la seua indurnenra-
ria moradii jii ens diu qualca cosa de. t i hgic, res de gloria. 1 en realitat
en aquest dia comenqn la setmana d e dolor i de martiri per a Jes~is. En
13 Rlissa es llegeix I n Passib i aixi siicrssivitment la major part dcls dies
d e t i l se tmana . Els hirnnes i d e m h chlrics s6n e s p h i s de soft iment com
t ambe els actes littirgics. Aquest es I’esperit que hem de tenir e ls cris-
tians en aquets dies si voleni aprofi1;ir nos dels fruits q u e ilmb Id re-
de,npci6 ens pori& a te rme Jesds.


-


D‘ARQUEOLOGIA BALEAR


Els estudis d’arqneologia de les
Illes h i e a r s es lempnten a finals del
segte passat. S6n nombrosos els a r -
queblegs nacionals i e x t r a n p r s que’s
sucecixen preocupant-se de. desentra-
nyar i H no3ti A prehidbria intenrant
algiins la seva sistematiizacid; aquests
esforqos, encara que mer itissinis re-
sulten vans’i es precisa a r r h i r a I’any
1916 en qwgrac ies a la intensa cam-
parrya d’excavacions rnktbdiques i sis.
temhtiques comenc tda a Mallorca pel
Servei J’Investigacions Arqueolbgi-
ques de l’lnsticut d’Estudis Catalans
c s possible la sistematitzaci6 anib da-
des certes,


Aquesta campanya editnu18 l’afi.
ci6 deis insulars a tals estudis ieno
veliant-los amb el carhcter de les
orienlacions modernes, i aixis, pcste-


4


riorrnent a aquella, a’tres descubri-
nients i estudis s’han realitzat que
sense Val iar en lineas generais els re.
sultats obtiiiguts per l’lristiiut, eos
han apol tat nous coneixrments i iious
materials de les difcreriier ctrliures i
at iri3teix temps entreveiire la liuni a
alguns ptoblemes a v u i pl r a resoldre.


En el present trabatl intentam sols
l’exposici6 resumida i lleugera de les
rliarlifestacions principals de les civi
litzacions pi.eckrites que ocuparen el
nostre sol fins i tot la rurnana


LA PRI\IBRA ETAT DEL BRON-
ZE.-Fias nra els r e s t s arqueolbgics
m& antics de les Balenis no srniblen
rcmontar.se nies.en11B de la primera
etat del Bronze. Aque ta, existent SOlS
a Mallorca i Menorcn csth represen-
tada per les coves d’hnbitircib i per’ les


d’enlerraments; anc que degurren c -
xisrir poblats no ens han arribat els
:eus vesligis i per mes qu‘es pugui
so5pitar la coexistencia de les coves
amb els etalayot<a no tenim al mo-
ment elements bastants per afirmar-
11 0


Les coves artificials d’enterra-
merl& sbn molt abundants, Irobant-se
t a o l a la costa rom a la plana de I’in- .
tcrior i formant les seues Rgrupacions
vertaderes necr’bpoiis. P pareixen ex-
cavades api-ofitant coves naturals, o
be dins el ~ i a r i s ; aqutstes en forma d’
una nau invartida anib nixols als cos.
t a t s i a1 fons, i a les que sc baixa
mitjaircslnt e sc~ lons tallats a la ma-
teixa i’oca Adeni& oft reixen algunes
par1icul;lrilats, cam el tumul exterior,
les quills donen semblances timb les
cGrorle Bounia? B i (Gt oite de Fees# a
Ark% (Fiance) sepons feu noiar pri-
meranient Cartailhac i en.fetxa recent
I’arqutb’eg icgles W. Hemp el qual
tinib& les relacion;r amb les coves
ViIU . . . Petit Morinr Marne (France) E
fins a h b els alongbarrows~ b-iiihicx


Els resces d’industrid r‘ecullits, ens
donen I’idea d’una civilitzacib molt
pvbie i rudimentaria encara que es-
t & molt estesa, poguent-se apreciar
en olla una foi ta relaci6 anib la cultu.
ric dita (car-gkricar p~ iricipalment amb
varies estacions a’Aliiieria (El Oficio)
excavales pels germatis Sirer, i amb
;iltres de la proviricia d’Alacant (Callo-
sa d e Segiira).


La eerzhnica en aquestes coves feta
A mB i grossera, es niolt a b u n d a n t i
presvnta formes igrlali n les de la pc-
‘ninsula i altres de tipus local: vasos
ovoides a m b arises de ’pessig, foratla-
des.unes vegndes vertical i altres h o -
rizonlalment. Els objectes de meta!,
que r s troben eccassos, s6n: p ~ u y a l s
tria~ii~g‘ulars de -coure o bronze anib
.forats i ieblons A la basse per ajustar-’
jlos a u n manec d’bs .o fustai petits
ipunxons de secci6 circular i cuadra-
.da. Erltie els objectes d’os coneixem
tres botons (fornia prismatica i h n i -
ca) amb’perforacid en forma de V; hl-
tra varies plaquetes foradades a1 mig
i un disc de marfil. No s’hi troben ob-
jecte3 de pedra (destrals,- gu.inavetc,
serres, etc.) tan frenquents a la peni.n-
.sula.


Els nuclis principals de les coves
d’habitaci6-& constitueixen a Mallor.
LLEVANT . .


ca, les de la singlera de Santueri de
Felanitx, les de la Cala de S. Vicens
a Pollensa i les de Son Marf a Santa
Margalida. Entre les necrbpolis citem
especialrnent els grups de S. Vicens a
Pollensa, el de Son Sunyer a Pnlma i
el de Son Jaumell a Capdepera, i com
a coves exemplars la de Son Caulelles
a Portof i la de Son Kibot a S, Llorens
d’es Cardessar i moltes altres.


lye les excavades aprofitant coves
naturals s6n notables la Cova de Vel*-
nissa a Santa Margalida i la de Ca
s’Hereu a Lluchmajor.


ZE. -En aquesta kpoca es ciesenrot.la
una cultura que imprimeix fzsomia
prbpia a les illes de Mallorca i Menor-
ca: es tracta de la cultura anomenada
dels dalayotsa la qual deguk alcansar
el n:hxim esplendor a finals d‘aquesta
etat i principis de la del ferro. A casi
tots els indrers de les illes se construi-
ren g ram poblats i s’aixecaren su-
perbs monumets funeraris, U n j i al-
tres sempre de cai Bcter ciclbpic, for.
mats per gratis pedres lleugeramer t
treballades i lligades sense cap meiia
de mescla.


Els poblats estBn constituits essen.
cialment per una mui ada irregular
d’u’ns tres metres de gruix per alires
tants d’altaria, que tancavil una serie
d’habitacions de proporcions en gene-
ral reduides amb el f i de facilitar la
seua coberta consistent en troncs d‘ar-
bres que aguantaven lloses tapades
amb ramatje i terra; qudnt les habita
cions eren molt grans, s’utilitzaven
pedres grosses sobreposades form i n t
columna per aguantar el soscre. S6n
caracteristiques d’alguns poblats les
habitacions en forma de nau.


Aquests poblats eren defetisats per
t‘orres (talayots) circulars i quadrades
de forma de con0 truncat i de piiBmi.
de, repartits a voltes a i llarg de la
murada ocupant els angles i aitres ve-
gades situats al centre del poblat; l’al.
\&ria dels talayots varia de 6 a 12 me-
tres amb una base de IO a 25 ms. En
els circulars la cambra central esth
plesidida per una columna de pedres
que sost6 la coberta de Iloses planes,
destinant.se la part superior a terras-
sa per a vigilhncia i defema del po-


LAPLENA ETAT DEL RLION-


blat, i la inferior a enterraments d’
incineracib, comunicant amb el po-
blat per u n estret portal. Els de forma
quadrada solen constar d’una petita
cambra per incineracions i terrassa
superior.


A Menorca dins d’aquests poblats
s’aixequen uns monumeuts molt ori-
ginals i al pareixer exclusius de Villa
coneguts amb el nom de ctaulesa,
consistents en dos grans monulits en
forma de T rodejats d’un cercle de
pedres dretes colocades en ferradura.
Cal remarcar que mai se’n traba mes
d’una dins cada recinte murat.


LI. AMOROS
(Seguirci)


Principis d’educacid civica
{I els homes que a v u i viuen a1 camp


en terres civiliuades no gosen d’aques.
tes ventatges?


-Si, per la seva relacid amb les
: h a t s veines, de les qrlals son men-
bres legals.
.(Quina es la ra6 d existencia de les


:iu t a t s?
-El no abastat la familia a satisfer


totes les necejhitats humanes,
tQue son, idb, les ciutatc?
-Agruparneiits nacurals de families


que es fixaien a un mateix punt i con-
sentiren a posar-se sota una autoriiat
:omu per a la defensa i per a I‘incre-
ment dels ioteressos morals i materials
de totes.


iQuina ts, per4 la societat mes na-
rural de I’homo?


-La familia, perque seme ella en
lloc cap homo no pot ni ha pogut sub.
{isti r.


iAixi, Lloncs, l’homo 6s social per
iaturalesa?


-i\ix6, &, perque I’infant no pot
jubsistir tot sol i presuposa I‘existen.
:ia de la mare que I’ha de criar i del
Jare que I’h t engendrat i que I’ha de
?diicar per a dcsenrot-liar-lo.


<La faniilia es m& o meuys impor.
.ant que la ciutat?


-Com a societat neces$Bria a I’homo
!s abans la familia que la ciulat, Com
2 societat general, o sigai que conve


per at bC -de molts Cs tant la ciutai
coni la familia.


(Que deu la ciutat als homes que la
foi men?


-Ho deu tot, la glbria o la mala fa.
ma, I’avenc o l’enderrerirnent, la pau
o la guerra interior, perque segons 51.
guin els ciutadans justos, actius i cui.
tes i amants del be comu, o perversos,
inerts, iricultivats i negligents pel be
comu, aixi serh la ciutat.


21 el- 110mec,que li donen a la ciutat?
-Tambe es pot dit que li donen tot


el que sbn, perque essent la ciutat el
reflex de tot G O que els ciuratlans s6n,
saben i fan, es escola com.li or1 uns
aprenen dels altres, tendint a un rna-
teix nivell.


iEssent la ciutat i la familia :ocie-
tats humanes, quins elemeilts suposa
rota societat humana? - * -


-1rldividus units i un f i que els
uneix,


:Quinacosa es necessaria a tota so-
cieiat humana?


-L‘autoritat, que vol dir un poder
que dirigeix els indrvidus cap ai 11 d’
aquella societa t , j


t


R. RUCABADO


E3 bliografia
LA REINETA DEL CtlDf,
la famosa novel-la de Marii Gmis i
Aguilar, ha estat bellament reeditada
per la .Editorial Poliglotas de Barce-
lona, i ha assolit una cordia issirna
acullida per part del public catalh ai-
mant de Ics obres-que son emems for-
Moses i honestes. No altra cosa podia
esperar,se, tractant-se d’nn escriptor
com Genis i Aguilar del q u a l s’ha dit
que 6s el millor novel’lista del nostre
reneixenent literari. El text de La
Reineta del Cod1 va presedit d’urr pt bleg
escrit per Manuel Brunet, el prestigi
del qual 6s indiscutible en el rn6n de
les iiostres iletres.


L‘AMOR PERIjONA
es el volum primer de aCol’lecci6 Bla-
vap que ve publicant Editorial Poli-
glotas. L’exit assolit per aquesta no-
vel la, fa esperar que la Col.lecci6 que
ella inaugura es ferA verament popu-


HEU LLEGlT a


CROQUlS ARTA
.,LLEVANT


lar arreu de Catalunya, Eis volums d’
aquesta col’leccib, d’uws duescentes
phgines, es publica e1 15 de cada mes
i es venen a sis rals.
SETMANA SANTA 1 VUITADA DE
PASQUA


.Editorial Poliglotas, de Barcelona,
acaba de publicar una segona edici6
del text llati deSetmana Santa amb la
versi6 catalana i abundoses introduc.
cions i notes lit6rgiques pel Dr. Lluis
Carreras I l l text sagrat deve d’una
noble saboria en l’esril drpuradissim
que li d6na el Dr. Carreras en aquesta
versib, i en les introduccions i notes
horn adrnira la grandiositat dels oficis
divins dels dies sants, que prenen un
relleu mai sospitat, 5ota el giatge d
aquest llibr e que e 3 u n veritable tresor
per a la nostta cultura religiosa. La
imprissid niiicla, I’nddici6 de melod,es
gregorianes i p o p l a r s i el tam triy
verdinent manual que s’h‘i donat a
aquest volum, faih que sigui el xes:
apreciat per tots els que desligen se-
guir I’esperit autentic de 1’E~glesia en
els dies san 1s.


I


DE CA NOSTRA
-El clivendies dia I1 se celebrat hi1


a la Pdrrbquia l’acte tan simpaiic de
rebre la primera comuni6 els nins i
nines de la nostra vila.


-Son bastants els feels que van
cumplint el precepte Pasqual.


-Per curnplimentar “una circular
del Rvm. SI-. Vicaii Capitular, et pas
sat dilluns a les 8 se celtbraren a la
parrbquia solrmnes funerals en sufra-
gi del qui fou Excm, 11. Miquel Pi imo
de Rivera. Foren invitades les autori-
tats locals,


-Ens enteram, anib satisfacci6 de
que el Sr, laume Solivelles Date del
nostre bon amic jaume met&e de la
nostra vila, se tioba molt millorat de
I’operac16 que li fou practictda dies
enrera pel Dr. Comas. Celebrarem la
seua pvonra curaci6.


-El passat dia 30, convocada pel
Sr. Rector a la sacristia, tenguk lloc
una reuni6 d’homes casats per tal de
consrituir una Congregacib de pares
de familia, baix del patronatge de
Crist Rei, semblant a la ja establida
de Males Cristianes. Se va aprovar el
reglament i s’acorda inaugurar-la el
primer diumenge de maig. Una nota
molt simphrica del reglament es I‘es-
tabliment de visites als malalts de la
nostra vila,


-El mateix diumenge tambk s’inau
gurh la seccid tnenor de la Congrega-
ci6 klanana a’cArreg de3iossen Josep
Fuster Forteza,


-El primer diumenge de maig se


“r,


5 .


celeb1 at a la nostra Vila u n niiting
contra el mal parlar.


-Despres de algunes reunions dels
fusters de la rinstra vila per tal de dat-
curnpliment a les ordres deis Comites
paritaris sobre el jornal de vuit hores
s’acordh. apesar de la disconformidat
de tots els reunits, per la coacci6 que
representa el privar la llibertat del
treball, acatar aquelles ordres i espe-
rar que per el Govern se prenguin
mesures encaminades a l’arrrtglo d’
aquestes organitzacions, les quals a
judici dels reunits e5tan abusant de la
bonesa dels qui no se senlen en forces
per prorestar energicament del uni-
formisme tan desastrds dins to:es les
organi t zacions on s’a fica,


Aquestes questions, s6n molt dife.
r a t e s als pobles, en els ra!lers dels
quals no hi ha f,adrins, que a les capi-
tals: En els robles I-es feines son h i -
rades i venen a temporades. Es per lo
tant jusr, que als menestl als se’ls pri-
vE d’nn iuany beii licit i en canvi se’is
oGligui a ‘vagai una partida d‘hores
en perjudici cas; sempre dels seus li-
mitats guariys?


-L>iuniengz passat, a I’Iiora de I’
Ofici, la socit tat aPt-Aa Flaquerr feu
entrega al bal le Ein luan Oleod’un
bellis>im bast6 de cornandanlent.-


-A la pista, al capvespre, h i hague
c0i.I egudes de b xiclctes, amb molla
concui’i encia i molt d’entussiasma.


-El remps durant aquesta dezena
ha estat molt variable; temps de marc,
dies bons i djes tapats anib plujes,
tronades i calabruix, el qual apesar
de,noesser abundant feia anys que
no I’haviem vist per aquest temps.
Les p1ujt.r han assahonat la terra, pe-
rb, han tlesbaratat als tritballadors.


La tempemtura 6s agradable encare
que s.’hagi rt frescada una mica, sobre
tot els matins i horabaixes.


-Sha sengalat el dia 27 del aclual
a les 9 del mati perque se concentriri
en la Caixa de Reclutament de Inca
el-s mossos de la segona crida del ‘pas
sat reemplhs que han de servir a Ba-
kat‘s.


Son:’En Francesc’ AalzAmora Lla-
br&,‘.Antoni Cursach Ferrilgur, Jau-
me Escanellas Cant6, Sebastih Ferrer
Cursach, Rafel Flaquer Perell6, Cris-
tbfol Garau Cursach, Antoni Garau
Gelabeit, Mateu Gelabei t Obrador,
Joan Jaume Pont, Mateu Lliteras Ge-
labert, Joan Llittras Sans6, Llorenq
Pomar Mayol, Rafel San<ho Nicolau
i Anroni Teriassa Moll.


El passat dia 6 a les 9 se presentti-
ren els que han il’anar a Africa, que
sbn: Joan Escanelles Servera, Pere
Nicolau Font, Mateu S a n 4 Gaq’h, i
Ramon Servera Lago. . .


‘-Durant el passat mes de Marc s‘
han sacrificat al Escorxador blunici.
pal 161 animals de llana, 49 de cabru


. . - . . . - . “ . =


i 1 porc emb un pes en canal de
2006’50 i 12 quilos rerpectivament.


-A Ciutat, on resideix fa molts
anys, ahir demati, va esser viaticat el
nostre distiniit amic, .l’apotecari Sr.
Francesc Antich e Tzaguirre.


Desitjam la seua pronta curacid..


DE §OM SERVERA
Organisat per la “Casa Singer“ s’


esta donitnt u n curs gratuit de brodab,
dirigit per la Profesora Sta. Antonila
Pascual, en una sala de I’Escola en
construccib. Comensa dia 24 de mai:C
i el 12 d’abril es lancarh. L’assistencia
no es lo nurnei‘osa que seria de desitjar.


-Desde alguiis dies a n’aquesta p’art
se lroba nialalta de cuidadola Senyora
esposa del meige D. Miquel Servera
Nebor. Ahir l i foren administras els
Sa n t s Sa g r a ni e ti t s.


Li desitjam pronte reslabliment,
-Defuncions.-Ciitalina RarceM (a)


Cantadora esposa de I’amo’n Lluis de
Son COI p i mare del Tinent D. Antoni
Set vera 13ai celb, suscriptor d’aqu,eSt
de cena r i .


Ida conduccid del cadiivre a1 cemen.
teri constilui una grandiosa manifes:
taci6 de dol, [anta era la gentada que
hi assisii.


El funeral no s’ha celebrat encara,
degut, segons d iven , que la familia
espera la venguda d’Africa del Tinent
indicat el qual no haurh tingut el con-
sul d’haverla vista en els derrers ins.
tants; le seva repidisima mort ha sor-
pres lot el poble. Dona cristiana, mo-
del de mares, deixa tres fills, Antoni,
Juan e Isabel, als quals,acompanyam
amb el senriment, lo mateix
atribulat esp6s. (a , C. S . )


\


--Maria Aina (a) Guidona, de 80


-Dimecres dia 11 d’abril, ha@ de.fer
la primera Cotnuni6 els nins i nilies
qu’havent arribats a l’edat de set-anps,
les toca cumplir amb aquest: precepfe
de I’Esglesia.


-La llar del nostre amic En hliquel
Servera (a) Voreta, ha‘estada aume&
tada amb una preciosa riineta qu’ha
estat batiada amb el nom de Francisca
Sia enhorabona i que Deules ne doni
alegria‘


any.-. (a. C . s..) . . ,


R E G l S T R E
NAIXAMRNTS


. MarC, dia 1,- Miquel Vicens Sampol
d’en Juari hlanyi. Dia 10, Catalina Xla-
ssanet Tous. Dia 1 I , Barbara Dalmau
Solivellas d’En Srbastih Reroy Dia 14
hlaria Pascual Galmes d’En Guillern
de S’Amel-leih Dia 17, Pere Ginard
Sunyer d’En Juan Viuli i f l a Catalina.
Josep Salas Guiscafre. Dia 21, Fian-
c e s ~ Sancho Pons d’En Ma teu Gar1 eta.
Royal Fruit
Beguda exquisita, elaborada


a m b extracte de frilites. Ptovau le,
6s deliciosa, -
GASSEOSES Y SIFONS


M. MUNTANER FLAQUER
Fabricant:


FAbrica i despaig:
P. DES MARXANCO. Art&


Eo destuidaw de tisitar
la nottra taja


Se serveixen 1 U N C H S amb
z prontitut i perfeccid L_


En ella hi trobareu tot lo necessa
ri per satisfer el gust m& refinat.


-
GRAN COLMADO


L'ES PE R A NC . 9 A
P. DEL MARXANDO 3:-: ARTA


0..~. .*0~0.~00~000~.000~..~0~


JAUME PIC0
(A) ROTCHET


t6 uua Agemcia, entm A tth, Pal-
ma i Capdepera i heiva cada dia.


Serveix arnb protititiit i wegn.
redat t,ota dasse d'eucarregs.


Direccici 11 Palma: 1-l:irina 38.
A r t & P a l m u . O 3.


A n tornovila de 110gii5:
D E L S GERMANS


8 AR D (a) Terres
Term servici combi t ir~ t am b el


E'errocarrii,
Excursions a Ses Ccves, Ciilarrat-
jada i dern4s punts de Mallorca a
preus convengdts.
Carre d'En Pitxol n.'8. 1
Id Son Servera no 29


Pilnaderia "ll I C T I R I A"
(ES FORN NOU


de Bartomeu Esteva


Sn{el!fl[ de Miquel Roca Castell
A sa botiga h i trobareu sempre:


pane, panets,.galletes, bescuits, ro-
Ileta, i tota clasa de pasticeria.


le strtok a domitili,
Netedat. nronitut i economir


AUMRN
MAQUINAS P A R A
COSEK Y BORDAR


Es la fdbrita para dichas mdquinas
m a s grande del continente.


(MARCA ALEUAN A )


Deposicario eclxusivo en ARTA


CAN G A N A N S I


- D E -
RAFAEL FELIU BLANES


C. DE JAIME I I NUM 39 A 149


Palma de Mallorc-a
Sastreiia para Seiiora. y Caballero
Articulos y novedades para vestir


de todds clases.


GRANJA BARCINO


PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM
D E R A q P , CUNIS, COLOMS,
ALIMENTS ESPECIALS PER


P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; ANELLES. P L A N S


I CONSULTES.


CONSELL- MbLLORCA


AGENCI \ DE AK'l'A A PALAI \ I'
-- VICEVEh'SA DE -4


ANTON1 GlLl ( a ) Colnmi
S E R V l r I DIARI EN PRONT17U/7' I


b.CONOI111~ D l i PRI:'US
ENCARIIEGS A DOMICIL1


Dl l iEC ClO:
PdIina - - Ihnch de S'oli, 24
ArtB--Can Coiriiina C-enti o


D E


JUAN MATEMALES
Diariament elabora: pa, pa-
nets i pastes de totes classes.


BON SERVICI, NLTEDAT I
ECONOMlA


Card del Sol, 2. Arta


qafol fastre (a) Vorgd
PINTOR


Ofereix els seus servicis
Especialitat en automcivils


i carretons
reproduccions i retrats


C. de la Sombra-ARTA


n
0 F O N D A 0


"LAS PALMHL~S' ' ! 0
0
8


I'LASSA R I A J O H , 20 I 21 (P'4LMA);
1 N O V A DIKECCIO C 0 fi
0
4 A CARREC I)'EN


Juan Bauza Foul
Servici esmerat i economic-


il4e/izi exquisit i abitndant--Ha. g
bitaciims netes i sentilades. ::


0


0


FABRIC& DE FIDEUS
i tota classe de pastes alimen-


ticies d'en
NICOLAU CARRIO


Carre de Palma, n.O 48
Preus sens cornpetencia


4
4 z
0
czc


a
o n
2