t ~ Aiiy XIV hlcim. 4&8 ~ DEU I PATRIA i A R T X 2s de Fcbre i - de 1930 Arts...

t


~


Aiiy XIV hlcim. 4&8 ~ DEU I PATRIA i A R T X 2s de Fcbre i - de 1930
Arts i comnrca, un any 4 ptes.
A rotn id. 6 D


id, 10 8 13x I r:’ r px


Tot d’una que vaig esser misser, i
hen clar ho puc dir, coni [ants d’al-
ttes, oIgull6s coin un gallet jove que
afiiia un cucd, vaig tornnr a1 hlas
arribant hi u n capvespre cl’estiu quant
la gent es posava a sopsr a1 voltant
de la tarila de pedra, a dcfora, i a la
fresca, sota la parra, a la claror dels
derrers raigs del sol


-Bones rardes, i o ta la companyia!
-Deu les te doni Fi edei-i!
--I\lon pare, rnz mare, tot ha ana t


be.., aquesta vrgatla tot s’ha acabat.
-0, la btllla des l l i u ran~ ,~ ! digue Na


h I a g-dale n a , l’a t 1 o t a pia [no n t esa q ue
zervia a la hlassia.


J , quant, dret enclrre, i davant 101s
els jornalers i niissatges, vaig donar
conta de la meva da t re ra suada, el
meu venerable pare, sense fer me cap
observacib, em dig&? solsamerit. ‘Tu
j q snps moltes coses mes de lrs que a
mi ni’ensenyaren,.. aixi 6s que a iu et
pertoca triar el cami que nies et con-
venga. ‘Le deixam anib tota Iiibei.tat.


-hloltes de gi-&ciec, vdig contehar.
I, alla mateix, a n’a-luella hora ma-


teixa,-tenia j0 a ies~iores vint i u n
anys--al peu a1 llindar del Mas pater-
nal, I’esguart girat cap a les Alpilles,
vaig fer la ressoluci6 que dins mi es
forniava, i que sols de mi :orlia dz
redressar coni a primera cosa, de re -
i.iscolar a la Provenqa, el seniiment
de rata .que c i a aiinihiIar.ke sota.4’
educaci6 falsa i antinatural ”ilk toles
les escoles; segonament, de orovocar
nquesta resuireccib per la restiiuracio
de la I!engua natural i historica del
pais a la qual totes 1t.s escoles fnn una
guerra a molt; i en tercer Iloc, de tor-
n a r a posar de nioda el Provencal per
la influencia i la flaina de la divina
poesia.


Tot nixb brunzia vagament en la
ineva ariima, perb en aquell instant
ho sentia tant clar corn vos o cont. I,
ple d’aquesta bronior, calent per
aquest bullir de la saba p rovenp l que
m’inilava les venes i feia batre el cor,
lliure d’inclinaci6 per cap escola o in-
f I u k n ci a 1 i t e r hr i a ’ f o r t de I’ i n depend en-
cia qu’em donava ales, segur de que
res vendtia a destorbar-me, u n cap-
vespre, (era temps de sembrar), da-
vant els parellers que seguien cantant


I


-4
el sole que obria. I‘arada, vaig co-
mencar a compondre,-lloat siga Deu!
-el primer cant de Mireia.


Aquest p o e m , infant de l’amor, es
badh calmosamenr, poc a poquet, a
Ileures, sentint bufar el g ran aire, so-
ta la calor del sol a les rafales del
mestral, al temps mateix que j o pres
nia la direccii) dels t i avalls agricoles
del hlas sqti els consellj del nieu pa-
re , qui va tenir la. deqgrficia de que.
dar-se orb als vuitanta angs.


Tot el que cercnva e ra donar-me
gust a mi, i despi 6s a p a d a r a alguns
arnics de la jovenesa, tal coni ni’ha
plagut recordar a un dels cants de Mi.
reio:


0, tlolcos Pmics de la jovensa
dau aire a mon cami ainb ‘i obtre sant


En aquells dies de venturosa ino-
cencia cap de‘nosaltres pensava en
Paris. La mewambic id mes ailu-nya-
da era la de que- Arler, que tenia el
ineu lioritzd com Vir gili hi tenia M B n .
tua, retrobfis un -jam la seva poesia
dins la rneva. Vet-aqui perqiie som-
niant amb els pagesos de la Crau i de
la Camarga podia dir:


Sols, cantern per vosaltres pastors i
[gent de M n s .


De pla, es ver que sols en tenia un ,
horros fei m, i de lineas generals, i
encare escrit sols dins el meu cap.
Era el ineu propbsit fzr neixtr una
pasi6 entre dos infants prove
e-stanients diferents, i despres deixzr
rodnr el capdell p ~ r I’imprevist, lal-
ment com socceeix en la vida real.


hliieia, aquest nom aforturiat que
porta ja en si la seva poesia, devia
esser necessliriament el de la meva
heroina, perque era un nom que j o
havia sentit per canostra desde el bre.
col. Quant la pobre Naiion, la meva
padrina materna, volia lloar alguna
de les seves filles, li deia:


-Es Nireia, la bella hlireia, Mireia
dels meus amora!


1, la meva mare, a vegades es reia
rl’algl;na atloteta diguent:


--hlirau! hlirau-vos la, es hlit-eia,
amor meul


Pero, quant jo demanava claricies
sobre hlireia ningu en sdbia res: una


[; . I&


hislbria perduda de la qual sols sub-
sistia el nom de I’heroina, i tin raig de
bellesa entre una broma d’amor. Aixo
era abastarnent per a dur benauranqa
a un poerna, el qual tal volts,-qui ho
seb?-sols era , per I’intuici6 que u n i -
cament pertany al poeta, la reconsti-
t u c i d d’una nove1.h veritable.


I’er aquell temps el Mas del Jutge
era una llar de vera poesia netal bi-
blica i idilica. I , no’s cert que e ra
ben viu, que cantava a l eritorii nieu
aquest poeina de la P~ovenqa sobre
son fons d‘atzur enniarcat per les A l e
piltes? Sois vecessitava sortir . a defo-
ra per a r t s ta r -ne enlluernat. No la
v e i l passar jo a Uireia, uo tan sols en
elsmeussoninis de j?venCA sino en
carn i os:os, jatzia en les personetes
de les gentils nines de Maiana que ve-
nian a cullir fulles de niorera per els
s e w rucs de seda, jatzia en la alegria
de les atlotes que venieii a entreca-
var o pellucar, de les espigoleres,
vtrmarloIes, colliilores d’oliva que
lrescaven d’aci d’allA el pit entreobevc
i el capellet anib llaqos blancs corre-
p e n t pels gore!s, i per entre els blats
de les serneiitetes, pel mig dels prats
dels olivars o de les vicyes?


Els ~ C ~ O I E del meu drama, els -meus
llaui adors, els meus oguers i els meus
pastors no pa:saveri de I’alba a1 cre .
puscle davant el meu entussiasme jo-
venivol? Voleu un tipus de vellet m&
forni6s, mes pairiarcal, que’l vel1
Francesc hlistrnl, aquell a qui tothorn
fins 1 1 2ieua mare anmnenavad \ i$g .
trkn. Pobre psre! A vegndes quant el
rriiball era urgent, i es feia necessari
a idsr , j a fos per girar l’aigua cap a lr.
roda del Inoli, j i fos per entrar el Ed-
rratge, criclava desde defora:


-Aon es En Fredeti?
I, encara ‘que jo em rrob:is ajegut


sota u n s a k e r perseguint una rima fu.
gissera. la meva mare responia:


--Escriu! - ,
I, desaeguida enmudia la veu ruda


--No’l destoi his.
Perque per ell que sols havia Ilegit


les Sanies Esctitures i el Quixot, l’es-
criure era un or‘ici veritablement re-
ligi6s Ens mostre be aquest respecte
per el misteri de la p~o ina una cancci
que corria entre nosaltres. i de la qual
tornarem a parlar, a-posta del mot Fe.
libre:


del pobre home diguent:
”.-- LLEVANT


hlonsenyor St Ans-.lm llegia i escrivia
d e la seva s‘tnta escri1urn;un dia
ce’n puja cap a1 cel.


Un altre peisonatg&gue tinge,. sen-
sa sospitar ho el do W-teressar la
nieua mussa, fou el cosi Tc?rE% de la
Vi l a de hlnrie; un ~ 0 1 6 s ~ revingut, que
duia sernpre polaines de Cuiro per da-
munt les sabates, i a qui coneixia tot-
hom per Ies planes de la Crau per el
seu mal-nom de hlajor, nom que ii
pervenia de que havia estat iambor
major de les guardies nacionals que
sota el comandament del Duc d’Angu-
lema cercaven enipressonar Napole6
quant tornh de l’illa d’Elba. De jove,
jugant havia dissipat tots els seus
bens, i a la vellesa es veia reduit a la
miseria. A cada hivern venia a passar
una temporadeta amb nosalwes. Quan
s’entornava el meu pare l i s o h po>ar
un parell de barcelles de blat dins un
sac. D’estiu t i escava la Crau i la Ca-
marga aidant als pastor5 a tondre les
ovelles, ajudant als pagesos a I’hora
de bat1 e , tallar les canyes als segadors
de les marismes, o arrambava sal a les
moles per les salines. Coneixia mes
que n i n g u la terra d’Arles i els s e w
treballs. Sabia el nom de totes les pos-
yesions i de totes les pastures, de tots
els amos de bestiar, i de totes les
guardes d’eugues i cavalls, i de tors
els ramats de bous salvatges, aixi
corn el de tots els ogues i bovej. Xe-
r iava de tot amb una verba, un Ilen-
gualge tan p in torex i amb una tan
rioble expressi6 provenqal qu’era u11
gust escoltar-lo. Per dir, per exemple,
qu’cl comte de Mailly tenis moltes
propietats edifrcades, deia:


-”. x


-Te set C O I tei ades de teulades.
Les aclotes qu’es Ilogaren per clilli-


doles d’olives, i que s6n moites a
Moui-ie acostumaven Ilogar-Io a ell
perque de vetlada els contAs ronda-
Iles. Em pens que l i pagaven u n SOU
per cada vespre, hll les feia esbutzar
de r iure perque sabia totes les ronda-
1mTIPs xidoses Que passen d’una
generaci6 a una altte i que t an t be
s a p gol-dar el poble Contava la Ion-
dalla d’En Juanet de la vaca; la d’En
loan de la mula; la d’En Joan de 1 ’ 0 s
etc.


Tant prompte corn comencaven a
caure les prinieres flbbies de neu no-
sa lues j a ens deiem:


-Aviat compareixerh el cosi Major.
I, mai mancava.
-Bon dia, cos !
-Cos& bon dia.
I, vet-l‘aqui. Donava la mB, deixa-


va el bis to humilment darrera la por-
ta , i s’asseia a ia taula i tot nienjant
u n tros de formatge comenqava a ex-
plicar-se s o h e la cullita d’oliva de
iiquell any. Segons ell les tafones de
lllut ie no podien pus de tanla oliva, i
ii f e gi a:


--Que s’hi est2 de be dins una tafo


L‘ORFENETA na quant fa freL! Esperracat damunt ’ les esportins a la claror d’un l l u m d’ 1
eiicruia de qustre bfens, els tafoners, j
rnig nuus, v i i s rom la cencella, veri- ’
ga fer girar la biga a ordies de l’amo:


Uu ... ap. Venga mesf Uuu ,,. ap ... i tot dins la fossa corn aquell que diu.
fa clac clac, tot cruix. I No podia sostenir sd a ella mateixa


El cosi Torreta, corn tots els som- i se veia precisada a pujdr els dos
niadOrS, era una mica mandrbs, i es , estimats rdbroI/s que ) i hav ia dei.
pas>& tots la vida somniant amb una 1 xat sa fills, A les bores font
colocacib que l i havia de donar poca


Era ben petita quant perde‘ efs
pares, Rornangue amb sa pa- ?


-Venga, una a ~ t r e vegada, atlots! / dr ina , una vejjeta amb SO^


feina:
-10 voldt ia-deia-una plassa de


contador de bacallans, klarsella,
per exemple. Alli i aquells magatzems
tan grandiosos que hi ha , tenen un
home, que assrgut no fa res mes que
contar les dotzmes de bacallans que
passen per davant d’ell al desembar-
car-10s. E pens quem s’hi .poren arris
bar a guanyar fins a ,v in tdu ros -e s
un dit-,- cada mes. Bonz soldada!


Pobre vel1 klajoi ! Es va moiir,, coni
t ank d’altres, sense ai.ribar a veure
realitzats els seus somnis sobre els ba-
callans.


No oblidare tampoc, entre els meus
colaboradors, i ca:i puc dit- fautors de
la poesia de Mii-eia a1 llenyater Si-
boul, valent home de ‘hloritfi’in, que
cada any, s’entregava, vestit de ve-
~ lu t , per la tardor, per a podar els sal-
:et-s. hlentres la podadora anava en
enou que d’obset vacions tnes jusres
IO en feia sobre el Rose, les seves
.orreniies, els seus engolidor-s, les se
’es Ilucunes, les seves badies, els seus
Irerials i Ies seves illes; despt 6s em


pa1 lava dets artimals’ que vivien per
els setis molls i ribatges. de les nu.
tries que ten.en el jac dins els troncs
b u i d ~ t s dels vtlls arbres, dels bi&
vies capaqos de serrar troncs del
gtuix d’una cuixa, ‘dels passafqradins
el iiiu d r l s quals penj.1 d i les bran-
ques de les alberes, i em pbrhiha tam.
be dels’dalladors de joncs i dels cista-
Hers de Vallbrhgia!


Finaimrnt el meu veinat Xavier un
pages he1 bolari, em mosir2 els noms
p r o v e i p l s de tots e ~ s simples i res se-
ye> virtuts, aixi coin les de totes les
herbes rerneieres de St, Joan i de St.
Roc. En1 fou de tantaajuda que puc
dir que d’ell venen tots els meus co.
neixements de bothnica liteiat ia. Fe-
lisment, n’estic ben segut! perque
sense que vulga desjectar-los els pro-
fessors de les nostres escoles, altes i
baixes, es trobarien apurats si m’ha-
vien de mostrar el qu’es un cart i ei
qu’es un Ilecs6.


Coin una bomba, mentre s’annva
descapdellant el podrom de hlireig,
esclath I H nova del cop d’estat del 2
de desembre de 1831.


Fredi r ic MISTRAL


Ti-adciit del Ilibre: Moun espelido. M e -


jo li vaig dir:-Donaumd sa major
i m’en cuidare.-l fent.men carreg
l’educava amb molt d’esment, corn
a una bella planteta que u n dia
pogues guarnir el jardi del Senyor.
Era blanca i fina com una fulla de
rosa, Sa cam pareixia talment co.
berta de satf i c o r o n a d a d’una ca-
bellera tan r o s a corn a retjolins de
rnel de hIaig. La duia recollida en
trunyelles que semhlaven troques
deseda groga. Sa fignra gentil i
senyoi ivola prometia una gran
bellesa pe r quan t fos una dona
acabada. I’ero ai! que vengiie un
mal vent i trenc;i de mort la delica-
da pliinteta qtie jo estojava per
guarnir el j;irdi del Senyor. Visque
malalra per un Ilal-g t emps sofrint
callada i agrfiida, setnpre respetuo.
;a dins la reservil que la caracteri-
;ava. To1 c d el coli a la fi corn u n
mgel qtie s’adorrn, i aclucil els tills
3er no tornarlhs obi-ir. La mort foil
ranyuila, humil i doisa talment la
malaltia Aquell dia anant a la Vila
veinada per quefers relacioniits
znib la seva mort p’el cami ens
:mbolicCt iina ternpestat de neu ,
.ins bella pluja de flors de llesami
que a m b u n instant cobriren plans,
nontanyes i viles. J6 veia arnb el
iensament la gentil orfelina dins el
:el, p r a , blanca, ftna i rossil que
Jareixia enviarnos la fresca neva-
j a per alegrar a q u d l dia i venjar
es mormes que haguesin pogut
.omandte rondenjilnt la casa que
.Ila tant estimava i que tal; cruels
I havien donat la mort, Vo’gud el
5enyor que en lloc d e guarnir e1
;eu jardi a la terra, collirle perque
:I gosfis a1 cel.


CLARA<


Conservem les oliveres.
Pat lavem l’altre dial de la impressid


Iue liaviem tret de la poda de renova-
.i6 que a titol d’ensai ara fa cinc anys
e practicii en slguns oliverars de la
(ostia Vila i deiem que els nostres


pagesos, si be refrattaris a tota inno- L
nioii e Rnconfe per J. S B. 1 vacib, aixi mateix s’liavien assirnilat
LLEVANT
I


1 Per 1‘Historia d‘ArtA algupa coseta i l’anaven practicant. ~ mes o manco llaig, son victimes de les Arui, c‘evant la desaparici6 de les ventades o moren, en aquella, en can-
oliveres ( e So’n Sureda i Ca’n Canals vi, molt inres vegades se moren els j
volem insistir sobre el niateix tenia, troncs formant esca i si el taIIar s e va 1 Sis anys enrera, qriant el SI.. lliquel
demanant un compas d’espera en la amb esment a no desvenar l’aibre, se I Piimo de Rivera tengut! la bona pen-
destruccid dels nosires oliverars, amb pot, fins evitar. \ sada denderrocar l a vella politica


?


la segut-etat de que, si la reflexib juga
el paper que l i correspon en u n a ope-
raci6 d’aqiiesta transcendencia, se
iirribarii al convenciinent de que no
es tan mereixedor de despreci un arbre
que, si no dona tot lo que voldriem es,
sertcillament, perque a’mb ell no s’ha
tengut I’esment i la cura que s’han
enipleat amb els altres fruirers, espe-
cialment ambels amrl,lers i gari-overs.


Aquest ultim ens pot servir de exem-
ple El nostre terrne esta ple de garro
vers inmensos que, ensa i enlla, v a n
donant una agradable nota de color,
resaltant demunt el mar gi-is platetjat
‘(leis oliverars. El garrover es en uti tot
semblant a I’olivera: u n griin desenrol-
lo i poca fructificacib. At-a be, arnb els
garrovers tot-horn usa de clenihcia. i
e n lloc de durlos al foc, les reiioven
coronant-\os per les rames empeltant-
10s de varietats reconegudes ja coni a
fruiteres,amb resultats esplkndits,lant,
que se multipliquen els sacs de garro-
ves
. Es que la falsa obsessin del dinei’
(pi-eu de la Ilenya) es el factor Jecissiu
per la talladn? 91 preu en que ?se pa’
+yen les estefles sis i set reals el qui’iitd
- es lentador per el pages ignorant., e l
qual, al comprar un olivar, calcula el
yue’n pot pagar per els quitilai de ilen-
ya que duen les oliveres dretes, hasse
falsa que fa encarir extraordinaria,
inent les terr ts primes que mai din’;-
ran els interessos del capital- bestr-eta
i ma d’obra-esmercat en el cultiu
posterior. . .


L’olivera admet les mateixes opira-
cions que el. garrover; a l’ulivera
a ib re ja fet i ben arrelat, l i podem
provocar la sortida de,tanys als quals
Iiodrem empeltar de variexats f i ~ i t e r e s
aquests t a n j s se pode I criar abans de
coronar I’arbre, cuidant-.los de manera
que poguem formar un arbre joye arnb
totes les ‘ventatjes que per la v i & i
operacioris ulteriors preseFten aqucsts
-criar-los en forma de copa a f i de
reparrir la saba am5 uniformitat, fer


’ ;lumentar la superficie producrora,
amb la conseguent facilitat de cullir
e l fruit.


Si no se vol castigar tant el vel1
arbre coronant-lo en la soca, se pot fer
per les branques, en qual cas no se
podri rant be’n criar, i, empeltant les
tacyades que vagin sortint.


L’olivera es arbre que elf mateix se
Iwiova continuamerit i com mes se
castiga amb la poda, mes tanys treu
pels diferents endrets de la soca, amb
l a ventatge demunt el garrover, que
resisteix les grans ferides; en aquest,


4‘


Son ja bastantes les mosties que 1 que anava minant i destruint I’Espii-
enim en el nostre terme, perque, idd, I nya, s:ibut es de tot hom que se sus-
iquesta f u i ia de tallar els oliverars?. tltuiren e!s ajuntaments que a les


Per ventura, han pensat els nostres 1 hores actuaven, per altres format pels
igricultors, els anys que riecessita per 1 vocals associats. Ben prest se veg4 que
i t ribai- a la seua plena produccib, un el pel sonal associat no et a pfou apte
’ruiter qualseuol?. per desenrol’lar I’ubra que de moment


A!rebassant les oliveres per plantar se l i havia encomanada i anib la f i de
Imel‘lers, tendt an desseguida les sales satisfer les ambicions del dictador, se
ilenes d’iiniel’le.?. nomenareii aquells delegais gorerna-


En canvi practicant racionalment la titis amb ot dies terminants de desrruir
Joda que aconsellam, dins u n tertiiiiii tot lo que qiiedava dels vells partits ;i
x i t , se podi-an conseguir a i bres ufa- dins les nostres poblacioiis, 141 hague
I O S O ~ , rejovenits i ea plena producci6 piovinciec que tcngueren la sort l e


estam segurs que donaiia goig el caure amb homos ecuhnitns que se
veure com I’olivera agrahida e s r a d r i a 1 saberen I evoltar de Io ta casta de ga
la seua corona per pagar les suades i ranties per cuniplir el set1 comes i
,reballs dels seus benefactors. anaven fent bonament lo que cregue-


Kesumint, idb, ditem, que no s’han ren de profit pel els pob’es encomanars
l e tallar e’s olivars, sino que s’han de a la seua custodia. D’altres ni hague
renovar combinant la poda amb I’em- que se sentiren arnb mes fdi ca que el
peit.


Juan de Binialgoifa.
~ 0 ~ 0 0 0 0 0 ~ 0 ~ 0 0 0 ~ . H 0 . . 0 ~ ~ 0-0


C R O Q U I S ,
A R T A N E N C S


PER


F E L . I X
JA estan a la venda.


0 ~ 0 0 0 0 ~ 0 ~ ~ 0 0 0 0 . 0 0 0 0 ~ . ~ 0 0 0 . * ~


NOTA AGRICOLA
I’er f i I A gent pot treballar. Ja n’


hem tenguda d’aigua a voler! Aquella
veidor dels nostres camps que tant ha
vicm ponderat setmanes passades, ha
perdut I‘aspecte de 3 iiirat que t sn t
ens alngava. S6n molts els ceteals
pat ticulai merit ordis que han Inrna t
gi ocs degiit a ,’exes d humitat. Resis-
tiikn i c i eixei hii u f In s al resthblir-ce
les calerrtors necessaris o sucumbii Rn
per nialelties de t-el?


Els fa$ Rrs son sanq, els prirnerencs,
han suf-r t en les flors les males con-
sequencizs de les geladrs, els rardans
:e sustenen n i t s prometedors.


F:n quant a n el ametlers, unic frui-
ter que en aquesl lemps preocupa po-
dem dir que les gelades principalment
la del dia 18 va destiuir tots els pe:its
ametlonets Sa salvat $in els de flora-
cib m& tai-dana?


La poda de I’olivera ha entrat dins
el seu p’e, enguany, agrahits a l bon
esplet sembla que molts volen, cuidar-
Ies be; tenguin en conte que el secret


mateix dicrador i prgant garrorada de
cec, aiiaveti t;in eridavant en la seua
obra -desttwtora- que pos;int qmb
interdk e ‘a honorabilitat , dels ciuta;
dans i funcionaris rr& integres posa-
ren en perill la bona marxa i 1a;tran-
quilitat dels pobles.


Un d’aqitests ,ens va tocar cri el dis-
:ricle de hlanacor, Ii deien Ramon
Roger, home que no coneixia pel’ res
l’amor6s tracte que ens deven uns ho;
mes a ~ s altres, el qual, prenguent per
consellets els elements comuriistes de
la costra vila, sense conternpl~cid de
c a p casta, ni arnb la m e s element31
educacib per guia, iritenta formar ,ex.
pedients i fins pensa d’empresonar
una pai t dels pocs ciutsdans qui ales-
hores treballaven per I’engraudiintnt
de la nostra rila. A les pi inieres Ilistes
negres hi trobat-iem els seus.noms.


Decvetada la sustituci6 dels. ? junta ,
ments prinitius i posars a eicullir per-
sonal, no va esser dificil e l ’ t robar
elements que se presiai en a dona‘r el
seu nom, uns de bona f 2 , a lkes” per
satihfer les propies an-bicions; pet6 al
topar amb el carreg de bal‘le, aqai st
estrellaven els esforcos i ningu volia
rarregar amb una re?po.nsabilitat, que
duia a1 devant l’incbgnita.


Aixi les coses,’la pcnsada fou colo-
sal, s e rqwn una victima dins el i e x e
bell i escullida aquesta, despres de
molts de pregs i amb la condici6 prin-
cipal d’anar acompnnyada per altres
done., estarem a punt d’esser retjits
per les clones. La arribada per vitlie
a Arta d’En Fi.aitcesc Feri-er, milia


en els olivars la llenya procedent de I per consuncib.
la poda per evitar la propiigaci6 d e la ~
broina,


irremissiblen?ent se produeix I’escn,
els troncs se buiden i dins un temps


Vcrigu6 despres el sacrifici del3
1 di/nnta/s i anib el translat del Sr. Roger
LLEVANT


les aigues lornaren al seu curs natural,
al nialge sempre, de la sumissi6 a un
estat de coses, qne tant corn passava
el temps, mks iepugnava ais q u i , per
devant les seues ambicions personals,
hi posen sempre el Frogres i prosperi-
tat &is pobles.


Bi bliografia I si tot est6 dedicat a ,4132 i a les
seves Coves, Tot el que sia donar
a coneixer el nostre poble mereix
de Llevtrrit la mes viva simpatia,
car mhSSa ver que f ins a l pre-


rebre un exemplar’d’a
questa guia i per u n descuit invo-


i


luntari no’n donarem compte. Ara
volem esmenar la n o m a falta. Ca


“SOCORROS MUTUOS ARTANENSES”


POC a poquet els nostre poble se va donant conte de que l’uni6
l a la forqa, i per tant, que el cooperativisme 6s una de les organiza-
cions que millor defensen l’obrer de les sotregades que en aquest
moil va rebent.


L esperit cristih inspirador dels elrments directius d’iiquesta as-
sociacib, fa que ella sigui u n model de companponia. En ellir tots els
associats trzballen desinteresadament per el be com6 lo qual fa que
surtin a llum totes les calltitats que son pagades, amb les quals se
poden satisfer lins amb esplendidh les quotes que pertoca en casos
de malaltia.


Si satisfactori fou el bnlarq de l’any passat, pel d’enguany que
tenim a la vista, podreu deduir l’estat floreixent en que se troba la
Societat degut a lCi constancia d’un grirpat d’nomes que s’han fet me.
reixedors de i’agrahiment de tot el poble. -


Que s’hi ficxin be els que ettcare no han donfit el seu nom, que
no siguin desconfiats, nou anys de iiiarxa, i rnarxa sempre ascendent
4s la millor garantia de i’ordre i serietat que reina dins aquella casa.


El passat dia 9 se celibi B la Junta General 01 ditliil ia i en ella t1
Tresorer va presentar a l’aprovacio de la societat el segiient balm c
de sitl~aci6 en 31 de desembi e:


A C T I U P A S S I U
Caixa , . , Fts, 0’35 Subsidi a malal ts Prs. 2 803’99
Depbsits en la C. R 8 2 40000 Fons de viaticats i
Llibreta d’estalvis D 682’91 lrJOl[S , * , a 442’89
Material vendible a 53’42


Suma I’actiu . a 3.336’88 Sum? iguhl a l’actiu a 3 236.88 -
1__1


Moviment de la conla de Subsidis a malnl[s.
Quotes cobrades durant I’any . , , , . , , Pts. 1019’CO
Auxilis pagats a socis malalts:
-4 D. Bartomeu Curswch Anlords per 6 dies Prs. 34’00


D. Arnau Pascual Esteva 63 a 240’00
D. Manuel Llaneraa Genovard e 7 a 36’00


a D. BAltasar Moyh Flaqtier 9 e U 40’:O


0: D. P. Juan Brunet Guiscafrd a 8 a a 32’00


= D. Antoni Mestre Moll a 10 (4 48’CO
’ <( D. Antocii Massanet Caseiles 12 a 56‘00


D Jaume Andreu Tows (( 11 a a 44 ’GO
-


Total pagat a 126 a a 53000 530’00
Deduides de les quotes cobrades resuliii u n sobrant de Pts ____- 4S9’00 --


En la Junta Directiva cesaven en llurs chrregs i foren reelegit..:
Vice.President: D. Enrtomeu Cursach Amords
Vice Segretari: D. Arndu Pascual Esteva
Tresorer: D. Bartomeu Alzina Font


D. hfanuel Llarieras Genovard Vocals:
( D. Juan Cursach Garau


I en el Consell de VigilBncia:
D. Antoni rtlassanet Caselles i D. B iltasar Moyh Flaquer.


sent era, sense rab postergat pels
turistes i s’havia feta una pro-
ppganda iniqua contra les Coves
nostres. Mes, grat sia a Des, sem-
bla que la cosa camvia. Per con-
trarrestar aquesta propaganda s’
es fet u n bell cami que du fins it
boca de la gruta, se s6n aumcn-
tats els Ilums, arrcglades les esca-
lonades i passadissos, i tot aixb
ajuda a que el visitant en rebi una
mds grata irnpressi6. Sobretot e.;
estat i in gran acert augmentar la
Ilum. Els qu i anaven a veui e les
Coves era fosca el que veien i n o
gaire cosa mds. Una f o m densa
espessa, palpable que la Humane.
ra rmlaltissa del guia no arribara
a d is ips r . I les nostres Coves,
per la s e w grandiositat per la ne-
gror del trespol i de les parets ne-
cessiten c n torrent, u n diluvi de
claror perque els visitants puguen
fer se chrreg de la seua bellesa
estupenda. El dia que les Coves
puguin yeure’s a plena llum ens
par~ixeihn Lines eltres, ens ado-
narem que tenen aspectes com-
pletament desconeguts i perspec-
tives insospitades Per a i x b cal
que hi posin - j a n’hi ha, peio n’hi
hauria d’haver mds - llums poten-
tissims fixos i aixt filtrant se la
clsror per entre els feixos de les
columnes l i comunicarien u n encis
novel1 a aquest nieravell6s palau
encantat i els turistes s’en durien
una idea rnes exacta.


Parla tambd aquest follet, de
Capdepera, de l’encis de la co-
marca artanenca i del nostre hlu-
seu regional, i en parla amb uns
termes plens de cordia!itat que
nosaltres agraim ben sincerament.


-Tambe hem rebutun llibret titolat
“El jardin de Espaiia en Mnrbel[n.-No-
tas para su iniplantacidn“ del qual es .


una explicaci6 detallada de la con-
cerci6 del autor sobre la construcci6
d’un jaidi a la falda meridional de la
Serrania de Ronda, essent el seu prin-
cipal element la plantacid d’abres que
simbolisin Espanya, les seves regions
ciutats i pobles. Donen relleu an el
texte unes quantes fotografies i un p’a
de la plantacib.


-Del seu autor el nostre compatrici
Sr. Jeroni Massenet Heltiail hem rebut
un exemplar del seu llibi e .La Refor-
ma Conslitucional.. A I esir de haver
caiguda la Dictadura, se troben en ell


autor, Ramiro Campos Turmo, Es >
LLEVANT


tractats molts de punts que no hair
pertluda I’actualitat i que conve eatu-
diar i tenir preserit.


Agrahitn efectuoeanient l’obsequi.
“t


-.--..--


El nou Ajuntament
El passat dia 25 se feu a la Sala la


proclamacio de retjidors conforme lo
ordenat.


Despi 6s de fetes les eliminacions
prev i. tes quedaren de fia i t iva ment no-
menat: els Srs. 5eguents:


hfa j )rs contribuients: D Pere R;Io:.a.
gues Rill6n, D. Rfateu Amor6s Alzioa,
D. tlndreu SureJa Sancho, D. Rarto-
meu Arnol6s S; n 110, D. Juan Garcias
Sard, D. Hzrnat Giilmks Galmks, 11.
Cliillein Fer1 agut Orpi, D. Juan Tous
kl el i s.


bx retjidors pel distiicte pi-imer. D.
Gab! iel Biiquerra de sa Cova, D. Juan
Casellas Caselliis, 11, Hal totneu Alzina
Font , U. Francesc I’ic6 Fuster. Pel
distt,icte seg6n: D. J u a n Esteva Pla-
quer, 0. Bartomeu Femenias Nicolau,
I ). Bartorneu Esteva Flaquer, D. Juan
Guiscafre Mora.


El dia 26 se f e u la ses-i6 de constitu
cib i corn no s’hn r tbut encar‘e el no:
meriament de bal le, obeint les ordres
del Sr. Governador qut.darem encai re-
gats dels primers llocs per orcire de
ninjor ellat els Srs. Rlateu Amords
A’zina, bal’le, ]uan Gaicias Sard , pri-
m e r linen1 i h e Moragueh B1116ri se-
:on tirient i suplents ~ 1 . c Sis . Andreu
Sureda Sancho i Juan Esteva Flaauer.


Per t roba r se ausent de la nostra
V i l a el Sr. Atiioi.6~ que& encarregat
de la bal leria el Sr Juan G.ircias Sard


,


PROTESTA
Uti acte vandfllic corn& segons


se diu pe r u n r ep resen tan t de 1’
nuro i i ta t que h a posa t en es ta t
gravisiin u n atlotet de 13 anys h a
cstat motiu pe rque el poble qui fa
t e m p s comenta les injusticies que
se atribueixen 31 mateix individuo,
desbordAs d’indignacid i exter ior i t -
zas la seua enkrg ica pro tes ta de
vant la caserua de la c a r r e t e r a
nova, acudin t al mateix temps per
escr i t ai Governador Civil perque
depur i les responsabiliciats i se cas.
t igu i a1 culpable .


L’autor i ta t en mans de gent
ignorant produeix d e v t g n d e s C O S ~ S
que se podi-ien evitar, si cada LI
sabes el seu comes i no hi val que
abusan t d’aques ta mateixa autori.
t a t se vulguin sercar victimes en
‘ gent que si per desgracia haglies


.


caigut en aquesta fal ta el pob le
mateix svr t i r ia en la seua defensa


L’asunte e s t 2 en mans del Jutje
el qua l amb la seua ecuan imi t a t i
esper i t just icier segurament sabri%
aclarir l’afer i descubrir la vcritat.


DE CA NOSTRA
- - E l i la relaci6 dels mestres de Ba-


lears aprovats en les deri eres opo.ici
ons figuren amb els nombtes 17 i 18
respectivameot els nostres bons aniics
En Pete i N’Antoni Gaiau Gelabert
Presidtnt de la Congregac 16 hlariana.
Rebin ells i ca familia la norptra mes
sincera enhoi abona.


- Els dies 2, 3 i 4 a la Parroqtiia se
celrbraran solemnes Coi arita Iioi es
dedicades en el cor de lesds, predtcaia
el P. Salom T. 0 I<. del nostra convent


-La Santa Corenia sera predkada
a la Paribquid per el Rt. 1’. J u a n Gi-
nard del Oratori. Els set mons ce fe
ran Iota els dissaptes a1 vespre i diu-
menges al capvespre.


AI Convent pretlicarhn els E‘. P re
sidents en ell els d marts i divendres a
la nit,


-El dljous llordt! tranrorregue molt
desaiiimat, u n poc de tiibica a la pla-
ssa dzl Conqueridor, u n poc de gent
que revoltava i casi cap desfiessat.


Henei I’unid el hl. I. Sr. D. Jaunie
Homar, Vicari Capitular, el qual pro-
nuncia una bella plktica alusiva al a o
t e.


Foren padrins, els pares respectius,
Srs. Valenti Massanet, Tinent C0i.o-
ne1 d’Estat hlajor i Lluis Ramallo, ric
comerciant de Badajoz; acluaren de
testinionis, per part del novii, els s e w
gel-mans Srs Francesc i Manuel i per
la novia els seus tios Srs. Francesc Oe
Paula hlassanet, Norari i Anioni Su-
reda, advocat i depositari de la Dipu-
lacid PI ovincial.


Despres de I’acte refligi6s, noviis i
convidats se tras!adaren a casa dels
pares de la novia on foren obsequiats
amb un esplendit bat enar .


Els novells rnaritats sortiren per la
nostra V i l a i despres de passar u n s
dies entre nosaltres, s’enibarcaren per
la peninsula i Portugal,


AI donar I’enhoraborra a noviis i f 1.
niilies respectives, feim vots per-que
mai s’acabi la felicitat dins la nova
casa.


-Amb niotiu de la reunib general
de la CongrrgaciO de Rites presidida
rere1 papa per la discusib dels dos
miraclts atribuits a la intervericid de
la Beata Catalina Thomtis i donsr f i
al proces de la seua canonitzacid,
el passat dimars se celebraren en la
nostra Pal-roquia els actes rel,giosos
recomanats per el hl. I, Sr. Vicari Ca-


Ja de vetlada quant la m6,ica es pitular,
nt -~no1-0110 n Y C tnn,,.. . ,no ,,T\tO c i r n n h , , , L L p a l u v n p,, L U L U , , UIlCl ll”l‘l JrlllyJu


~


rica produi g r a n entwsiasme en el ’ -Ha deixat la nostra viln la senyo-


public. Fou I’arribada del ciclists
Raitotneu Flaquer el qual venia de
Ciutat on acabava de guanyar el pri-
mer lloc en les carreres cebrades en
aquefl ve’bdi om. Amb la banda que
l’esperava, fou acompanyat a la .[’e-
fia Flaquer)) on rebk les enhorabones
dels seus companys.


-S’han canviat per altres mes visi.
bles les plaques indicadores del tra-
jecte a l e s Coves d’Arca.


-El nostre bon amic Ferihn Mos-
cardb, x g t e t a i i del Ajuntament, ha
vist augmeittar la seua familia amb t l
neixenient d’una xamosa Iiineta, pri-
mera que alegra la Ilar.


Ftlicitam cordialment als pares
-Un dels drrrers acot ts del Ajun-


tament sortit que j a s’ha realitzat va
esser I‘aumentar I’il.luniinaci6 publica
sobre tot en les fot anec, S’ha tengut
I’acert de colocar alguns llums eD sitis
que la higiene les reclamava feia
molts d’anys.


-El passat dia 20 en 1’0ratori de S.
Pere i S. Berrrat de C utat, se celebra
ren les n o p de la nodra paisana la
bella i gentil senyoreta Francisca
Massanet Sureda amb el distingit jove
Sr. Lluis Ramallo Tomis Tinent-Au-
ditor d’aquella Capitania General,


reta Josepa Satut! despt es d’haver re
gentat la segona escola nacional de ni-
nes durant ires anys. L’afecte a la seua
terra segurament ha estat el piincipal
moiiu que I’ha moguda a d t ‘ ’txar. nos.
La fctlta d’ambent, escolar. on poder
desenrol‘lar les seves inieiatives, pot
Csser no sigui del tot extrany a la so-
licitut de t i aslat.


Ce totes nianeres hem de consignar
que el treball intens de’ la senyot e t a
Satuk a l’escola, 6s mereixedor de la
consideracid del 1:ostre poble i a1 dar-
l i les gt Acies pel seu intet es en pi6 de
I’ensenyament de 1es nines de la nos-
lra vila, tot i llamentant que les cir-
cunsiancies ens privin del seu treball
li desitjani gi an acert i feliq estada a
Gii onella, on a ra mateix s’en va, per
encarregar-se d’aquella graduada,


1 amb aquest transtat ens t x n a m
quedar amb una escota buida amb els
naturals transtorns en l’ensenyament
de les nines en ella matriculades Ven.
d i 2 una a!tre iiiteiinitat i despris de
nova inteirupcib, tendrem una ai t re
piopieraria que si 6s de les que trebd-
Ilen, estarn exposats a que en fer e ls
altres tres anys una nova inlet rupcib
vengui a continuar la difusib de I’ig-
norancia a la nostra vila.


No trobnu que es ben hora de que
s’acabi aquert estat de cose:?
Ut .g l id~ exquisiri l , etaboi a d ~
;tmb exlracte de Li-;lites. P ~ o v a u le,
6s deliciosii.


-om-
GASSEOSES Y SIFONS


M. MUNTANER FLAQUER
Fabrican t :


FRbrica i despaig:
P. DES I\'IARXHNCO. ArtA


10 dtstuibeu de tisitar
la #ogtra taja


Sc! serveixen 1 U N C H S amb
==: -- prontitut i perfeccid z


En ella hi trobareu tot lo necessa
ri per satibfer el gust m6s refinat.


-
GRAN COLMADO


L'ES PER ANCA 9
P. DEL MARXANDO 3:-: A R T A


E PIC0


AiiLornovil: de l l o y x r
' D E L S GERMANS


SA R D (a) T e r m
l'erieti servici ~otnl)i t int air) b el


F ~ I T O C ~ I i g i i
Excursions it Ses Ccves, Calarrat-
jada i demds punts de Mallet-ca a
p re u s con v e n guts.
Carrt? d'En F'itxol n."8. A R T A , Id Son Servera n o 29 1


Panaderia "V I C T 0 R I A"
(ES FORN N O U '


de Bartomeu Esteva
$tce$sl/ de Miquel Roca Castell


A SI botiga h i trobareii Rempre:
pai l ! , panets galletes, bescuits. ro-


Ilets, i tota clava de pasticeria,


$0 sorfoh a domitili.
Xetednt. rrrnnltiit i ecnnnmia


II
M A Q U I N A S P A R A
COSEK Y BORDAR


Es la fAbl-ica para dichas mfiquinas
mas grande del continente.


(AIARCA ALE,\I?IN I)


Depositario eclxusivo en ARTA


CAN G A N A N S I


- DE -
RAFAEL FELIU BLANES
C. DE JAIME I1 N U M 39 A 149


Palma de Mallorca
Sastrei ia pal a St Aora y Caballero
Ai ticulos y novedades para vestir


de todds clases.
OO-~OO- -0-OO-OD ------ ---*o---
GRANJA BARCINO


-


PER TOTA CL*A$SE D'AVIRAM
DE R A Q P , C U N I S , COLOM3,
AI.IMENTS ESPECIALS P E R
POLLS, I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S


I CONSULTES,


C O N S E L L - MALLORCA


= -Panadoria fiodotm =
D E


JUAN MATEMALES
Diariament elabora: pa, pa-
nets i pastes de totes classes.


BON SERVICI, NSTEDAT I
ECON 0 M I A


Card del Sol, 2. Art6


Raft1 $asfro (a) Vtvnd
PINTOR


Ofereix els seus servicis
Especialitat en autoEovils


i carretons
rzproduccions i retcats


C. d? la Sombra-ARTA


[ Juan Bauza Fcu
1 Setvici esmetat i econdmic-


N P I I Z ~ exqiiisit i abundant--H I
bitaciuns netes i ventilades.


ooo~c iu~oooooooc 000030000000000000000~~~ 36


FABRICR DE FIDELIS
i tota classe de pastes alimcn-


ticies d'en
NICOLAU CARRIO


CarrC de Palma, n . O 48
Preus sens compet incia