4- L DECENARI CATOLIC MALLORQUI EN ET, VI1 CENTENART DE L A CONOUISTA DE MALLORCA ...

4- L
DECENARI CATOLIC MALLORQUI


EN ET, VI1 CENTENART DE L A


CONOUISTA DE MALLORCA
Mallorca, l’illa Iluminosa, saEir encastat sobre el front bellugadts de


la mar mediteri.&n%,gernia subjugada a1 poder del5 sarrains i tot just ara
fa set sigles que un gran Rei vinguC a deslliurai -la comauna bellacapriva
de q u i s’era enarnorat. El liei En Jaume en fou seduit per 12 descripcici
incitant, viva i chlida que de RSallorca l i feu Pere Martell, cbmit de ga-
leres i que sabia tant de mar. hbllorca, li digu6, Cs una terra de para .
dis, sorgida de les pregoneses de les aigues blaves i du , corn a reina. de
la mar nostra, una inmensa corona de montanyes policromes,unes joves
i plenes de vida i altres ja mig mortes i amb la caivicia de la neu. Dins
el tumulte de les serres, entre soc plecs i rues, s’hi recolzen pobles
blanquinosos i viles delectables; hi t C vinyes abundoses i fruiteres; oli-
verars a balquena que, de la pedra dura, n’exireuen l’oli de suavitat i
abriguen els vessants i costers amb son hhbit ctndr6s de penithncia;
vergers tot I’any fullats, florits i fruitats; font:,nelles que rompen, corn
un erit d’alegria, pel flanc csquerdat de les roques i , mentres juguen a
qui correri; m&, deixen escrit u n himne de flors i de verdesca avellura-
da; valls ub&rrimes, delitoses i regalimants que s’hi ebbadellen ii tall de
copes esmaragdines,on l’aire 6s pY;im i cernut de iota mala olor i les -xi.
cades lentes hi pasturen i les estrerneixen amb sos bruels. La p lan~r ia ,
d’estiu,hi brilleja amb l’or dels blats i xeixes,cabells rossos que cada any
l i surten a I’illa daurada i, com una rica pubiila, t 6 una infinitat d’ovelles
i moltons i bestiar de tota mena. La Ciutat est& revironada d’lina glbria
de torres i de murs, es esmaltada de jardins i plasses i , a guisa d’una
odaliscz encisera,s’abo:a a! mar cobert d’un bosc de mhstils i de llenys i
naus inmbvils arnb les ancores q u i mosseguen el fons.


Un raonament parescut feu al nostre gmi Rei i als demes convidats
aquell mercader de Tarragonaquiels haviaa sseguts a la seva taula ides-
de Ilavoresjaprenguerenladeterminaci6 de venira la tentadora Roqucta,
pais d’ensomni, i abatre-hi i foragitar-ne I’imperi de la mitja lluna posant-
hi,en lloc seu, triomfadora,la Santa Creu. M u i Verge Maria volgueren
yrojperar les armes cristianes i , passats uns quatre mesos de combats
violents i cruentissims, fou enfilada a la corona del Casal d’Aragb la
perla del mediterrani. I, avui,se comp’eixen els setcents iinys que i ’ txkr .
c i t del Rei Fn Jaume trench el cord6 de murs que estrenpia 121 Ciutat i
s’hi extingi, per sernpre m&, la dominiicib sarraiiiesc;r.


Sia,doncs,glbria i perpktua lloanca a1 liei invicte,clement i piadhs, el
lled de les batallesqui sora la fkrrea armadura h i tenia u n cor paternal!
Sien fetes accions de gracies al q u i ca aixemplar tant els dominis de la
fe, protegi les b d e s arts, posh els fonaments de la mei.avellosa cate-
dral mallorquina,poema en pedra,fou el piasmador de la nacionalitat ca.
talana, dona creixensa i multiplicaci6 prodigiosa als vaixells de mer‘ca-
deries i despres de fer, amb la seva espasa i activitat casi iabulosa, el
trot mds interessant de la nostra historia, el vii esciiure, com altre
j u l i Cdsar, amb la seva ploma inmortal.


+


FELIX


La Conquesta de Mallorca
Des del dia 5 de Setembre, data de


pcrtenqa de I’estol catalh, cada nou
Jia ens porta a1 ceritenari d’episodis
;le la Conquesta de Mallorca Ben mi:-
:at, perb, les dates a conrnemorar
haurien d’ksser preses mes Ilur y, me-
$OS abans, des que I‘expedici6 a I’illa
Fuu decidida. La p a r t e n p de Salou, la
mat‘ blanca de veles que van veure e k
ulls clars d’aquell conqueridor de vint-
~ un anys’eren el resultat de jornades i
jornades de treball en twias ta , esmer=
;at en la construcci6 de galeres, tari-
3es i altres Ilenys, en la f ab r i c~c i6 d’
Yrrnes, en la confecci6 i arieplec de
jueviures (hescuit, pa , farina, for-
ment i civada, peix salal).


La primera data documental que
Dosstim tejpecte als prnjec tes d’expe.
jici6 a hlallor-ca en temps de Jaume 1
‘perque en regnats anteriors havien
:anisbe existit p i ojectes similars) 6s del
23 d‘oct ubre de 1228 Llavors el fu tu r
Conqueridor es trobava en Iluita con-
tra Guerau de Cabrer;r, per- tal de res-
hblir Aurcmbiaix d’Urgell en els seus
:lominis. Gairabe tots els castells del
:omtat eren en el seu poder. I en 1’41-
ludit document que es precisament eel
pacte de concihinacge de Jaunie I a m b
Aurembiiiix, es fa reftrencia a la pro- a
iectada ,qpeBic i6 a Alallorca, en el
jentit di.”dpixar per a la tornadala
iubmissi6 dels%krers castells que
inanquenri que provablement, abans
~ u e el rei abandon& les terres d‘Ur-
qell, degueren sotmetre’s, tal corn re-
zonta el Llibre dels Peyts.


POCS dies despres, el 16 de novem-
we, el rei Jaume era ja a Tarragona,
I fou ale: hores que deyu6 tenir lloc el
FaniGs banquet de Pere hlartell, du-
rant el qual Its explicacions del Don
:bmit de galeres tan{ va eriardir a’s
baions C a t a l a n s aplrgats al vo!t de la
;em taula. I H Barcelona, a les darre-
ries de desembre se celebrava la Cort
general o a\samblea on havia d’esser
acordada I’expedici6.


Vuit mesos varen durar els apare-
llaments per a la conquesta. Abans de
partir, mo!ts expedicionaris varen
otorgar llurs testaments, i en alguns,
que h2n arribat fins a nosaiti.es, es fa
rtferkncia al motiu de i’ororgHci6:
GEssent en sanitat i en pos?essi6 de
LLEVANT


plei a i integra memoria7, i volent anat
w Malloi-ca anilt el seiiyor rei, faig el
meu testirrnen!---diu, per exeniole,
k t rnbn Alemany de ~ ’ r rve l lb .


Cents d’arrres pai‘sos, cspecialmrnl
d’Arag6 i del Aligdia de FranCn van
acudir a I’rxpedicib. El contingent
aragonks ei a forinat, pi incipalrnent,
per- homes de la niairrada reiitl. hlorit
peller i Marsella foren les ciutats de
‘lligdia que mCs van coadjuvar a l’em-
presa, Perb aquests conti1,geots wen
redui’ts a1 costat de l’apoi tacib de CH-
talunya, i no Ileven a l’empresa el seu
cai Acier netarnent calaiA,


l‘airis de Salou el 5 de Setembl-e,
4 s expedicioiraris prenieri per absalt la
ciutat de hlalloi-ques el dia 31 de De-
sernb1.e- El Rei, que havia sortit incb-
lume dels pel-ilrs de la gueira i de I’e.
p i d m i a declarada en I’exercit Croat
despres de la caigucia de ia capital, va
resiar encara a I’illa fins a les d a i x -
I izs d’Ociubre de 1230 I c o n r e que els
historiadors no es deixin despistar p:r
I’exisrhcin de dos docunients que po.
drien fer creure en la tornada del
monarca en una data tan ni. tinera
i m la de Gener de 1230 N o cal tampoc
sosteiiir, coin ho ha estat ericara re-
centment per u n cur-i& erudrt insular,
que la data d’aquests documents es
equirocada. Tora la coilfusio prove,
corn j b hem fct obsei-var en alguna
altra ozasi6, de la suposici6 obcecada
que tots els documerits del iegi;at de
)aunie I sbn da ta t s per a n g s de 1’En-
carnacid, essent aixi que abunden els
que s6n datats per ariys de la Nativitdt.
Ills predits documents, origen de con.
fusib, s6n de G Aner de 1229, no de 1230
i s’encabeixen perfrctamen t d ins I’Jti.
riel-ari del nionarca. I el mateix podem
dir d’un document del mes,de h1ai.q


Durant els niesos que van precedir
la presa dt: la Ciutat de Mallorques,
els cstalans van tenir p e r d u w a n do-
loroses corn les de Cuillqp iORarnon de
Alontcada, raiguts en ‘la batalla dz
Santa Ponqa, poc c~e$pi-ks del desem-
barcament. Ales tard, venquda la capi-
tal, la pesta que es va declarar dins
]‘ex& cit victorids, va causar tanibe
victimes i l ~ l u ~ t r e s , esprcialment del
llinaige dels Montcada: Cuillein de
C ia~amunt , K;imon Alemany, Guerau
de Cei-vellb i el comtcd’Ernpuixs. * E
lots quatre-comeiita la crbiiica r e i ~ ~ 1
- qui eren nobles e grans homes de
Catalunya, moriren dius un rnes”.
+,‘rots quells qui son del Ilinatge de
Rlontcada hi hauran a moiirD, havia
dit el com(e d’Ernpui ies en caura
ilia I a t .


i3 dol prnduit per la mort de Gui leni
i li;1iiioii de Monrcada drgue a lesho
1c.s renovellar-se i per aquets coni per
: ~ q u ~ l l s l c o i i ~ per lots els c;i:aIms morts
t . i i aquelia tmpre ja g1orio.a podrien
h a ~ e r estat e m ites les paraules del
gi’an mallorqui.


I spar que el p l a n y d’aquella hora
de segle en segle relrunyLl:
va plorar I ei1iai-a plora
l‘a mom. a Ca l a ‘u I I J’ a.


l’lora encara, el cap de let centuries,
per6 somriu R t av& de Irs seves 1 it-
p i m e < , wiisfei‘t de la gesca dels seu.
fills, que la I ecoi dcir i 1,1 I e ~ e i encien


FEK H A U SOLDEY I LLA


DE CALARRXTJADX
El dissapte de Nadal era espe


rat ainb gran especraci6 per lots
els habitants de aquesta barriada.
Per primera vegada s’havien de
fer PIilatines i aixo era u n a cosa tan
nova, que d’elles no en sabicn I.( s
rnds que lo que havien sentit con-
tar. L’kxi t supera a les fsperanqes.
A les once, ens transladarein a I’
Iglksia, i j a , en el trajecte que. d;
ella ens separa. gosarem unit cosa
de no d i r , i t 1 veure fluir gent de
per tocs els indi ers, gui;rls per f a -
nalets priiili ius o per manats de
faies eiiceses. 1.a n i t tra t tba i
tranquila N o se se sentia rnes re-
mor que - la que niovien les ones
quant besaven el l laurrtb de ia
p h t j a L’lglesin j n est;zva de goni
en gom. Els mariners cleixaren d’
mar a les xerxes per compareixer
a la Capellit amb tls vcstils dels
diumenges. De ses dones i dels i n -
fants n o n’hem de parlar. Basti dir-
vos que ses mares les co’gartn el
capvespre perque estassen des
xondits durant la festa. El bell
presbiteri resplandia de Ilums,
plsntes i flors. S’hi veia la ma i 1’
ainor de les monjes que feren ex
cessos per a q u e resultas una festa
meravellosa. I aixt fou gracies a
D6u. E l l s i les atlotes dei poble
sens que n’hi falt8s cap, cantiit-en
les Matines, alternant amb un jove
de ‘Capdepera anomenat I;cr.:‘ro
ik!eco. Molt be, benissim! Srguf u n
viitmpt i despres na Marietd hle
lis cantfi ilmb u n a jos t irnpropi dels
seus anys la I I aciicional Sibila.
H q u i lo inesperht. Un nin qi’e ere
citra pot ser no aja. cumpl i t :e t
aiiys feu el serin6 sobre el naixe-
ment del Bon Jesds; En Jauine Pe
randreu. Fou un;t vet-tadera mo.
nad?. Mriitid.1 pitreix que dins a
quell CaPilrl i h i cabesrien les set o
w i t pbgines de que se comporiia
el sernic). L’expressio qiie li donA
era extraordinaria, pareixia que
se donava conre de lo que dcia,
No f a l t i res pel-que la g n t k s


manbballetes. ilios:kn 1,lor ens Lli.
teras, riost1.e culte conip;ll!ici d i .
gut? la Rilissa solen:ne que fou C i i t I -
tada pel mateix cnor de joves mi-
rinet-es. I entre ella, I i i comurtih
nutrida i fervorosa. I a c i l h d a q u e
f I U , tot el poble adorA ai blinyoricc
Jeslis nienires el chor li cantavi i el
v o u \I e r i I o u .


Comentaris. Que t a l les Mati-
ne.? Prcgtintareni a u n conegut I’
ondem6.- l’aig passar molt de
gust. I vaig tntrai- amb alegria i
e n c a i a la duc.-Fou un parenre-
sis de vida dins la grisor i soledat
hive1 na l d’aquesta plilrjii que de.
siijam se repetesca sensa inte,
r rupc id per molts d’anys a major
glbria de Deu i be espiritnal d’a-
quest poble pescador ainb taii t d’
acert, aiegria i entussi- s me corn
enguany o mds s‘hi cab.


C.


DE SON SEWVERA
IIavern tingut a la Parroyuiii u n s


Eixei cicis esi~iriruals predicats pel
Pare Esranislau tlomenec, dels que
folic fundadora lIsa Rfagdalena de Can
Nebot (p. a. c. s ) Comensaren el 15 i
acabaren dia 22 de Decembi e.


-1nsralat a n’el cafe de D. laun-e
Suieda, el telefdn, es estada desigriada
la filla de la casa N H A l a i galida Sure-
da pel maneiix y conservac.6 del apa-
ra t , coin tambe per la tiarimisio (le
te Le f o n e ni es .


-Acab.dt el remps de Ileceniia, se
n’es tornat a incoi-poi arse ill seu Cos
el (inent h’Antoni Servera Barcetb.


-Se troba entre nosal tres, disfruranr
de permis, el Capi ta Veterinari D.
Earto.neu Caldzntey Caber-o.


--Tambe vingue de Barceiona per I
passar a m b la tamilia les vacaciofis’
de Nadnl l’estudiant de mediciria 1,;
Pel e Sei vera Nebot,


-E-pectacles -Per les festes deNa*
d a l a n’el Iluidn se project8 la cinra
“lieriacer“ de la casa “Ufa” Es:’pE!ii
CII a alemrna de gran luxe i her&bsi’-
sima presentacio.


L’rmpresa d’tiquest teatre proch’ra
escullir les rnillois produccioris ja qu’
el public I’afavoreix amb la seva assis-
terrcia.


A n’rl “Recreo“ el dia 29 hi hague
funcio per la C‘ornpaiiyia Faster.For-
tczn d e l’alma. Se posa en escena el
drama en ires actes i en vers, original
del autor D Jusep Echegariiy, titulat
“Hi jos sin nxrdre“; tam& a] final se
represcnta el sairiet comic “Jo i Ell‘f.


Se sortra despres de I’obta un pre-
cids XlitntC de Vanila a triar a gust de
1 ’a g i’ ac i a t .


._ . ! . ,


,: 2 4


.
LLEVANT


h l’Exposici6 de Barcelona.-Hi
auxren En Juan M;tssanet i esposa, I’
:+m(,’ii [’ere Esteva, En L,l~iis ( a ) Bot6,
Xtlrafi Nebot i Viin~o’n Seb.istiri l’ellon-
ga (a) Pel1 llonga


-0perat-Ho es estat a m b felis exit
en una clirrica de t’alrna en ’I’ofol Ser-
vera (a) M \do. I’atia d’hernia


Ens alegt a m de la milloi.ar!ca espe.
rimentada tot desirjant-li F r m a i total
cu sa c i 6.


-Defunci6 -R;largalida Ballester (a)
Fenera. (a. c. s.)


-Se parla de que enguany tornarern
tenir fuccib de Reis per la Companyia
Vives - Suau d’aquesta vila. De ser
certa tal noiicia, la popularitat dels
actors que formen tal Agrupaci6 Ar-
tistira, ens escusarh la propaganda, ja
que duen representades una partida
tl’obres, disringintse d’una rnanera
especial en la dels Reisa, la qual sem-
bla esser la seva ubra dramaiica pre-
diiecta.


.*,


Corresponsal,


R E G I S T R E
NAIXAMRNTS .


Novembre, Dia 3 , Fi-ancesc Miquel
Ferrer, d’en Bartorneu Paies i na Bet
Murta. -Dia 11, Margaiida Tous So.
ler, d‘en Pere Canals i na J u a n a . -
Dia 17, Juan Villalonga Ginard d’en
Miquel Coloma i na Maria de Son
Fuia. -Ilia 25, Francisca Esteva
Hosch, d’en Guille‘m hloleta i ri’Espe-
imqa Gafiirrona. -Dm 24, Jaume
Konnin Bonnin, d’en Manue\ i na
Francisca.


MCRTS


Novembre. Dia 30, Antonia Cant6
Amor6s, Monjeta, de 65 anys, viuda;
nefritis crbnica.


Desembre. Dia 2, Catalina Garau
Vaquer, Danussa, de82 anys, viuda;
broncomneurn0nia.-Dia 3, Rosa Tous
Nadal, Funtilla, de 19 anys, fadrina;
tuberculosis Pulrnonar.-Dia 4, Anto-
ilia Flaquer Carrib, Mangola, de 82
anys, fadrina; rtbleniment cerebral.-
JJia 13, Antoni Quetglas Cursach, Fe-
rrer Carrillo, de 71 anys, casar; cistitis
neop1astica.-Dia 16. Pere Nicolau
Rarcel6 Llorensi, de 28 anys, casat;
tuberculosis pulmonar. - Dia 31, Llui-
s a Tudela Martinez, viuda del corne.
ta, mort repentina.


MATRIAIONIS
Desembre. Dia 5, Rartomeu Gili


Quetglas, Comuna, viudo, amb na
Alaria Garau Ambr6s, Pvlalindra, fa-
drina -Jaume Palou Lliteras, Palol;
amb na Margalida Esteva Cursach de
Sa Bugura. - Bfiyuel Alzqmora Canel
hlaieta a m b na Juanaina Servera Ros
sell6 d‘ei bloli d’en Leu. -Dia 14, Bar.
tomeu Riera Pinimelis Polati, amb nF
t;rancisca Massanet Lliteras, illosrela
-Dia 2.1, Miquel Nadal Girart amt


la Maria Gili Vaquer, Comuoa; tots
adt ins.
- -


DE CA NOSTRA
LLEVANT desitja a tots els s e w


iniics i protectors u n felicissini
Zny Nou.


Poesia reproduida.-Pel setma.
iari ‘‘La Voz de Soller“ ha estat
eproduida la bella poesia Nadnl
le 12 nostra colaboradora “Clara“
iublicada en les columnes de Lle-
lm t .


Nou mestre.-Ha estat nomenat
rovisionalment per regentar I’es-
: o h de nins n o o 2 d’aquesta V i l a
(’Agusti Estaiiol Arderiu el qual
:s actualment mestre de Ambroa
rijoa (Corufia)


Una vegada fet el nomenament
lefinitiu, cessarh l’actual interi.


NadaL-El bon temps ajudh a 1’
splendides de la festa. Se canta-
.eo matines a totes les esglesies
imb una gran concurrencia de
eels El dia de Nadal va lluir el
;ol tot lo sant dia i la temperatura
‘ou priinaveral, lo qual contribui a
que hi hiigues molta d’anirnaci6
3els carrers de la nostra v i h


Corn de costum les pastisseries
esgotaren les existencies, venentse
principalment torrons i neules.


Del municipi-En la subasta ce-
lebrada el dia 19 a la Sala per la
Recaudacid de pndrons i reparti-
tneiits, i cobramelit dels nrbztris
miznzczpals d u r a n t I’any 1930 fou
adjudicat tot a N‘ Antoni Canyellas
per el tip0 de subasta, el 2 O 0 , lo
primer i per Ia cantitat de 31007
pis els arbitris englobats (vins i
licors, escorxador, c a m , cans, bi-
cicletes i llocs publics).


D’escoles.-A la Saia s’ha rebut
un telegram del Inspector Sr. Ca.
p6, p m t desde Mddrit, cornuni
cant que els treballs de confeccib
del pla de l’escola graduada per
nins, de Id nostra Vila, estan molt
adelantats.


A la Congregnci6 Mariana.-La
c(Secci6 Artistica. d’aquesta Con-
gregacio e s t i assatjant per repre-
sentar el dia dels Reis els tradicio-
na ls ((Pastores a Belen~.


El dia ebnns o sigui el diumen-
ge, se ferh la coalcada dels Heis,
s’organizarh a la Plassa del Ferro
carril a I’nrribada del tren de les 5
i trescitrhn els carrers del poble
fent una visita ais Betlems. El dia
dels Reis se ferd le representacid


dels Biagues a la Plassa del Ferr I
carril. S’estrenarAn nous ilelegants
ves ti ts.


Despedida.--Ha passat p:r la
nostra redaccid en visita de despe-
dida el bon a a i c i colaborador
hlosskn Andreu Cassellas (a) Ga-
rameu. S’en va a Ciutat acullit R
la pari bquia de Santa Eularia. A1
manifestar ptiblicameni el dol que
ens produeix la fuita d’un altre
amic, li desitjam moltes piosperi.
tats en el seu nou estament.


Els barbers--Per demd dialesta
convocada una reuni6 de barbers
per posar se d’acord sobre l’horari
de treball i senyalar el dia de des-
cans setmanal conforme ordres del
Comite paritari. Hem de suposw
que no hi haurA dificdtats i mds
tenguent en conte que la llei obli-
ga i tambd que el bon criteri en
escullir el diumenge per dia de
descans s’imposarh,


Telefons. Per la prensa de Ciutat
ens eriterarem al ondemg del SUC-
c&, d’haver se inaugurada, benei.
da i oberta ai public la estacid te-
lefbnica d’aquesta vila, al establi-
ment comercial del nostre amic
en J u a n Vicens, carrer d’Antoni
Blanes De la mateixa sorpresa
nostre, sabem que n’han participat
casi la rotalidat dels artanencs,
principalment les persones de re-
presentaci6.


De les hores ens& hem sentit els
seguents conientaris: En primer
lloc tothom estA satisfet de que la
nostra Vila conti amb tan impor-
tant millora, perb tots els q u i vol-
drien disfrutdr de la cornoditat que
representa, se llamenten de que
el; preus d’abonament sigiiin tan
alrs, queixa que sabem, estA bas-
tan t estesa fora casa.


Les festes del Centenaria-Co-
rresponet a l‘invitaci6 del Sr. Bat-
le de Ciutat per assistir a la desfi=
lada que havin de tenir lloc a Ciu-
tat el passat diumenge dia 29, de
les representacions de tots els PO-
bles de I’illa, devaat el monument
del Rei En Jaume el Conqueridor,
corn homenatje a1 hlonarca que
tanta gloria ha proporcionat a Ma-
Ilorca, s’hi trasladaren el nati i
donaren gran anirnilcid a la festa,
els elemets tipics de la nostra vila,
els ferests dunoitis, arnb S. Atitom
i el b z w i c , i els cavtdlels, a m b unit
xarangueta per tocar les tipiques
tonades i una numerosa represert-
lacid del Ajuntament, La testa re,
su!tA Iluidfssima,
~~ ~


Lkguda exquisiiit, elitbolada
a m b extracte de frilites Pi ovitu le,
ds deliciosa.


-@xefi-


GASSEOSES Y SIFONS


M. MUNTANEW FLAQUER
Fabricant:


Suctrsor de Miquel Roca Castell
paiir, panets galletes, bescuits, ro-


A sa botiga 1 1 1 trobareii sempre:


En ella hi trobareu tot lo necessa
ri per satiyfer el gust mes refinat.


Ratd jasfts (~~ E'oupi
. . PlNTOR - n .


Se serveixen t U N C H S amb


llets, i tota clasa de pasticeria.


$ a zmloix a doanitili.
Netedst. nrnnitut i ecntiomir


-
fl= -- pront i tut i perfeccid


GRAN COLMADO


Ulereix els seus servicis
Especialitat en automovils


i carretons
reproduccions i retrats


L'ES PER A NC 3 A


1) (' AR D (a) Terrcs
Tenet] servici combitint a m h el


MAQUINAS P A R A
COSER Y BORDAR


Es 12 fabrica para d i c h w mAquint1.s
mils gt'itnde del conlinente.


(S!,SRCA A L E K \ N \ )


Depositaric eclxusivo en AI<?'/\


CAM G A N A N S I


- D E -
RAFAEL FELIU BLANES
C. DE JAIME I I NdM 39 A 149


Palma d e Mallorca


___--___


PER TCP'l'A CLASSE D ' A V I R A M
DE R A I , P , CUvlS , C O L O M 3 ,
Al.IMEN'I'Y ESPECJALS PER


POLLS, I F'ONEIIORES, INCIJ-
IGADORKS; A N Z i . I , E H . PLANS


I CONSULTES,


CONSELL- MALLORCA


j d a i demds punts de Mallol-ca a
preus convenguts.
Carre d'En Pitxol n."8. 1 A R T A ,
Id Son Servera n o 29 - .


D E


I _ _


____occ Uiariament elabora: pa, pa- I nets i D a s h de. totes classes. I- I r * o o ~ o o ~ o o o ~ ~ ~ ~ o ~ . ~ * o ~ ~ o*---


(ES FORN N O U ' I Carri del SO]. 2. Arth


0 0
A CARKEC I) 'EN R


FABRIGB. DE FBDEUS
i toia classe de pastes alimen-


ticies d'en
NICOLAU CARRIO


Preus sens cornpctkncia
Carre de Palma. n.* 48