I galtes i me les remull:i amb les Ilhgri- 1 mes calentes que li sobreeixiendels uils i j...

I galtes i me les remull:i amb les Ilhgri-
1 mes calentes que li sobreeixiendels uils
i
j enfebrats. KO me d i p 6 Gap paraula
1 car la perii.i l i estreriyia la gola, i dreta


~ damunt el cami, me f e i ; i atitu amb la


CROQUIS ARTANENCS


EL PUIG D’ALPARA


Les muntanyes senpores i majores
de Inostre sistema orogt hfic s6n el Pdig
d’Alpara, En Ferrutx, En Poriassar i
S’Atalaia bloreia, les quatre vuperbes
torres del cicloyic rnur de r o a que
defensa Art‘n. (1.: ‘le.; traniontanades
Elles, de t a n t de sentir I’escarpidor del
vent q i e hi L>asi:t iil1oiil.e wn!) s:s
prans ales esteses , h::n perdiits els
citbeils de SR ;ehLa; de t a i i t ile 1ebi.e
la caricia tie/:; I!arnii< que fitricjeri
amb rltbia reconcentrada les summi-
tats excelses, i d’estar abrigades, du-
rant l’hivern rfifol, amb el sudari de
la neu, tenen les crestes estnorrellades
i els penyals cruixits i ruinosos.


Monuments de D ~ u . s ~ R les monta-;


Per aixb les estim tan1 a le? mont:\-
nyes. Perb, entre totes les d’Artk, la
que estim mes enttariyahlemerit th el
l’uig d’Alpara. Fou l a primera que v i -
> ] t i ; la ptiniera eonetxensa que fiu en
a q w t a comarca; fa, en una pataula
la :neva primera amor i si la cans6 no
menr,


les .ropes i i es aniors
les priineres s6n les bones.


i‘ihans d’itnar a veure la Mare de
Ueu i apleeal.li m a n s ‘perdonaum’ho,
SrnyoIa!) abans de coneixer cap ar ta-
neilc; nbwns de reiseguir goludarnent
els recons paradisiacs de Ses Vergu-
nyes Na Piiieda, i S‘IHort des Bril;
,jibails de plorar sobre l’enderroca-


nyes, com digue nostre poeta mhxim, ’, ment de Reilpuig i encantar me amb
monuments d‘in&structible inmortali 1 la platja i e! gorg de Canyamel; abans
tat. Elks m& que cap altre indret, de penetrwr a1 santuari de les Coves ...
ens parlen de la seva infinita grande
sa. Qui, sin6 Ell, sabria fer brollar de
la terra aqueixes moles inmtses-grn-
deria per arribar fins a 1t.s estrelles-
fer sorgir aqueixa mar tempestuosa d’
ones petrificades, en el punt mes afilat
del temporal? Corn s’hi revela en mig
d’elles I’esperit del Senyor, que hi pa
ssa otnplint-les d’un religids encis i d’
u n aire de misteri que incita a I’adoi-a-
ci6 i a la pregkria!


El nostre poble te iina niagnificii
anella de montanyes que Iluetejeii, sra
d’estiu, torrades pel sol incandescent,
corn una veritable corona. de ,reiria, I
Cs dins el cor asprivol d’aquestes mon
tanyes que m’hi sent a pler i m’hi ra
beig e n el frescal platxeri de ses fonts
que dringuen amh la boca plena de
crestall esco1adis;en I’aigus tumultuosa
dels torrents qui salten de roca en roca
coin a daines esverades; en les valls
obagases i estretes, paneres curulles,;
de fiors i de fruits. Els piiis i les ma
tes hi salmejeii ;,nib l’oratjol coni a er
miran.; solitaris; les penyes exlAtiques
i tixbucades Eobre el b i d us comuni
quen una divina esgarrifansa; les ove-
lies espargides per entre el roqui.sqi-
\IS stnibleu d i tades de neu 5obi.e u i i a
pel1 rugosa i la mar q u i guaiia, roil1
u n u i l iitrnenc, per entre les wques (1’
ur i puig cairat, us infon una pau pro-
fulliia on hi Ilaufraguen lots els vos-
ires iieguiis.


vaig enfi!di..iiie pel dors escardalenc
i a jur i t cle.1 Puig d’Alpara. Que n’lian
pusslits d’iinys i de pangs ci’aquell jorn
encit!


.A aquest mig, que sernbla u n vel1
rccalat. aturat per mirwr enfora, hi va
u n i t el recotd (le I’acte mes trascen-
dental de la mera existencia. & q u e l l
desig fiblador, soterrat en les prego-
ne:es de nion esser, tot just, ilavors,
acbbava de getminar; la nwva vida,
despres de moltes vacil.lacions, havia
pres el tomb defini!iu Anib I’c.strall
i I’ekforC que horn desarrela un ai hre
ben arrelat, jo m’era arrencat de l a
meva casa, i de la m e w familia, a m b
i’incer t i lut de no saber gaire clay on
ai iava i que fqria. Recoid que erk en
bon m a t i , un mati de febrer curt i ge-
b ra t , q u a n , anib I’hiiirna A trosos,
vaig acomiadar me. I,R ineva ‘mare
Vel!glJt! fins a la sortida del poble i
a l lh m‘estrengue ionvulsameiit contra
el pit?. t a n Ilat-ga estona, que pareixia
s ‘ob! in : i s~ en no deixar-me seguir,
I el cas no e r ~ per a nieriys: abans de
teriir les ales ben restides, j o j a ies
ireia fora del niu lehi i calent0 de la
1Ir1r per volar lluriy i no tomar hi
inai 1~16s; i nin arrapat fins Ilnvor:, a
les falcies de la mare,nie’n departia p t r
a sempre, obi i n t en ses entranyes u n
esq r r i nq dolorusissi in que ertcai-ii dura,
La seva boca humida, plena a vessar
de sanglors, se posti damunt lei meres


m$i firis que me per-de de vista. A h ! 1’
ainor rnntei n a l , inc!cI’icieiit i ne t d’e-
goiznit.., iic!fiic i s i ih l i i i i . Si tin ilia me
n‘oblidks, que caiga, a:;sri~adit, l a me.
va dreta i la llengua se m’aferri al pa-
ladar si no el pos rrl principi de les me-
ves glbries i de les meves alegries!


Caminitrrm, caminhrern, encongits i
enrampitis de fr-ed; el sereni, agut i
tallant, com a punks d’agulla, ens t ra-
parrava la cnrri entumida; mes, jo es-
taVa abstret de tot car amb I’emoci6
de la partenqa i pr-eocupat de i’arriba-
da, pareixia que m’era fuita la sensibi.
litat. Coin scria el poble d’Arth? M’
agradaria, 110 m’agradaria la vida no.
va que coiiiensavw per mil Ja n’estava
segur que 110 avor i i r i a els Ilibres amb
aquella lletra tan nienuda i tan dife-
rent Ldels cartelis de la meva escola,
t l i m e 11 tanbaiia d’estar eternamerit
engabiat, jo que, fins Ilavors, havia
gaudit d’una ilibertbt omnirnoda, corn
els peixos de la mar , con: la selvatgina
dels boscos, t’om la hnira que pastura,
corn le5 ventades soriorts? AI b eren
incbgnites iiiquietants. Pcrb, i perque
us ho d t dii Irs coses f i l pel. randa .si
vosaltres j I ieh sabre11 errdevinar? L‘
enyoranq(r del. priniers dies, la soletat
en mig tie gent de.corirguda, els plors
ocults, les nits tense sbn, i finalmenr,
al rep& saboI6s i is calnia de llac
transparertt i irimovi,?


L’eiIdeniA mateix que arribi ferem
una sot tida fins a l c p cimal del Puig
d‘Alpara i ? i x b me tontfich I’esperit i
en la foscdi ia de l a nievtl tristor hi va
encendre urr- lluniet d’alegria. E ra 1’
alba qui ieia anun,:iant el sol. De se-
guida esci igui uiia carta - en castellh,
naturalmeni- que, ara despres de set-
ze anys, he pogut tornar a Ileg-ir, on
conuiiicilva a!s c k ca.n&ti a ~ e s impre-
ssions i ebiides en 1 ‘ 1 p i imera visita a
aque4t gegr$nt arttinetic.


Es per a i r6 que I’ehlim tanl: perque
ell ni’evwa lot U I I avttlot de recordan-
Ces i pet que , en son c h i , hi renovi el
prorbsit d rsser fidei, fins a la mort,
a la meva des8iir.tci6 i de 5eguii. intre.
pidament la 1 u i ; i Iiuininosa que Deu
me Iravava davirnt eib ulls, illlii dalt
hi va roniandrr per a seriipre f ixa t el
me II des! i, Car, de i seg u i d a , v a i g senti r
m-h i a r tan tnc i j , t no me vc? yareixrr
LLEVANT -


Sa gra. m ~ n ts
(A. C. S a ) -


Els qui el phren: la seva ssposa Maria Ginard Esteva, sos fills J m n , Crisibfol,
Andreu i Sor Juana del Salvador Ferrer Cinard, germans poiiiiis, i derrrks pa-
rents at fer a sebre a tots els sew amics i conepts pkrdiia tan gran, les pregueii


vulguin tenirlo present en les s e w s OrdiiCns.
(A. E. R. I. P. A , )


t a u di1l-a i des:.tmable la separaci6 del
nieu p(.)ble, sin6 que tot m’incitava ii
deixsr-me d u r per I’impuls de la 81 B-
cia. Quina forqa tan estrariga la del
paisatgc artanenc que, el primenr d ia l
j a me va till pendre, mr rotih el cor i la
voluntat i fori ~ooperador eficacissim
de l’obi-a de Deu! Quiiia mena de per-
fum, quiI1.r essPncia se’n despi.t!n qine
us eni lx iaga dolcament? Es la stfv;i
bellesa que us atreu ainlj les grisot‘ de
ses oliveres, la negr-or de ses alzines Iw
veidor de sos pins, la serenitat tie ses
montanyes, 1.1 blavor nitiJis-irna de
sos estanys? No ho se. Nornes puc wsse-
gurai.-voq . . que, un pic que Iiajeu entrat
en’aqucsta terra benei‘h, j 1 no’ii For
reu sense recanqa.


Ara, de bell nou, despres de t a n t (le
temps, he retornat al I’uig J’Alpara a
referrnar la coneisensa i I’amistat. En-
t re les dues visites-les h i q u e s que 11
he fetes -ha rranscorreguda tota la
meva jovintut. Si n’he v is tes ,de coses,
si n’he liagut de beure de glops amargs,
si o’he tengudes de penes de les que
fail neixer cabells blancs!


Mes, deixem nos d’histbriesj ainunt,
amunt,per I’enaspiada senda. Trobani
un e.,corq6 que e m tr?u la llengua i
ens mira amb ulls rocnts. L’atuim a
c o p de roc i despres i’aspidam, no sia
que el bretol reviscoks i se’n veojii; de
l’uliratge. El puig no Cs gaire cos!erut,
pero, 4s altissim i costa de trepijar-It
la cuculla. Ell k s , tom si diguessim, la
deriera fita d’ Artii, un enornit: biilcti
cian:unt la R1;lllorca de ponent. Els
lioriizons s’esbadellen corn una flor


inmensa; els turons i Ies corJiIieres
que eiis circiinden s6n els p6tals d’
aqurstri flor, El t’tiig d c [<ancia porta
u n a Eina rn;intellina de brii1.a transpa.
rent qui ii ericlolq-ix els coriioims Veiin
terres negr es i fwuailes, terres \’erme-
Iloseb i sanguinolenis, i c r ~ es de color
de m { r a g k i ami) el sembrat que hi
a p u ii t if , t e r r e 5 ret x a des d 01 I 1.0 came t I t
per I r t r e l l~ i ~ o t e s j1intzs s.:tnblzri una
taula gegatitina de joc d’escacs.


LTn pot‘querol, qiic d u v a q u e ? i pe-
IIi.;sa, ens diuel nc~liii de Ies niontanyes
properes: les de Sos Llir!ls i Sos €;e-
i w r s , S l Carbonera, el Tvesoi- de S’
i\u!ne, el Puig de ses Fites. .lust baix
de nosaltres hi l i ~ t in cap sei rwi e5paii-
t6s i , despres, garriga ras:; i l’trntorrl
no:,tre, la porsessi6 de (:ai.ro~a, So’n
Fort@, Morell, Sa Ciinovw, S’Amel-le-
rar, Infzrri .... que no es un Iloc tan
tirat coni senibla el iiom voler doiiar
entenent.


Ilevalli del puig amh I’iinimn endol-
cida, radiant de p i g . Deu Vii consa-
gwr les c ines del nion, altars i es
cambells de la S ~ V B g’oria,i es per aix6
que deixen un reco:d tan agradds i,
ensenis,estimulen a volar per les sere-
nes regions de l’ideal. hles, amb tota
precisid,


jo se lo que l e n i u
que estimi r a n t , montanyes,


que us estinii corn a persones de f a m i -
l ia, corn amigues i coilfillerits i q u e ,
tnoltes vegade.;, no teogn altre conclo
si jq no e s el de veure-us i eniparar-
me en la voslra sd i tu t .


FELIX


LES COVES D’AMTA
L T I I ; ~ vi.it;A ;igi.adable 1’;i t x x r la


que el di,joi!s d i2 29 ft,.rc.ma les
C O v t , ~ , it t e i i t a 111 e n t i 11 v i t i t IS per el
seu propietai i .


L’objrcte de l’excui.ci(! vra mos
trar eii els r tprese i i ianrs il Ciurat
de Iii p rensa , les impor tan ts millo-
res reiIlisaiieS en :*quest deri-er
temps pt’r L ~ I de fer facil la visita
avui q u e 1;i gerit corre iernpre a
Iota velocitat.


De la nova c;1rretera q ~ i p arriba
f ins a la riiateix,t boca , n’em parlat
ja ’en aquestes coluinnes i sols ens
falra donar 1’etihoraboii;i a la Exma
Diputacic’, provincial i a1 nos t r e
A j 11 n t a men t per I’a c t i v i I a t d esple -
gada en la s e w cons t rucc ib .


En yuant a la rut3 iniertia ha
quedada tilimb6 benissim, no h i ha
que anfir amb esmen t , fins les per-
smes de m& edac poden p a s e t j a r
tranqui1;iment ,pe r I’iriterior sense
perill d’una Ilenagada i l’explkndida
instalacic) de Ilitms de bencina, co-
loca ts d e mantra que no mo!estiii
amb el st‘u tesplandor els ulls dels
visitants , 13 I: r tn et con t e in p 1 ar en
tots els st us datalls, la obra mere-
vellosa del Creador.


Els Srs Pin \ ! Vives Verger, Ra-
mis Tognres, O:iver-, ‘Fc.rr:iri, Es-
quivias i Saba te r , se n‘aniii.en r n -
ca n t a I s d ’a f.1 u e s t a visit a , t I i b u [a tit
els merescu t s elogis a les corpoxa-


4
LLEVANT


cions que haninterbengut en aques-
tes obres i d’una rnanera especial
en el propietari En Jusep Quint
Zaforteza el qui i l amb tant d‘acert
esta trebilllart perque no siguiii
descuidades en les rules de turis-
me, les incomparnbles, les gran-
dioses Coves d’Arth.


D E


JUAN MATEMALES
Diariament elabora: pa, pa-
nets i pastes de totes classes.


BON SERVICI, N iTEBAT I
ECONOM CA


Card del Sol, 2. Arta


DE SON SERVIERA
Sant 4gusti


Piogtama de les fesres civico-re-
llipioses que en honor de aqucst Sant
se celebrarBn els dies 31 d’ilgost i 1 i 2
de Septemht e de 1919.


DIA 31
A les 8 ( [I , 0,) se fera la capta a m b


una batIda de musica AI capvespre hi
haurh cucanyes i iiltres jocs. .A la n i t ,
solemoes co-npletes i foss arrificials.


DIA 1
A les I O Ofici solemne amb asistencia
de les Autoiidats. Predicara les Gib.
ries del Sant, el l i v t . D. hliquel Picor-
nell.


A les 12, carreres a peu.
A les 17, importants carreres de ca-


valls i homes en el .Mi;)bdrom d:: Ca
S’Here u .


Despres de les carreres i a la nit, hi
haura: gegants i c d m i d o s , ball de pa.
ges, covalcada, focs artificials i m6-
sica.


Els carrers estircin bellament ador-
nats i a m b il.luminaci6 estraordinaria.


Progt-ama de les Carreres
l a i’er homes del poble; I volta.


t’remis: pessetes I O i 5,
2.a Per homes de tota \’Ilia; 1000 m.


Premis: ptes. 20 i 10.
3.” Per cavalls (amb cabriol) 4 vol-


tes. Hi pendriin par t l’ego Carmencita
de D. blatias ‘lous, l’ego Su!tana de D.
Francesc Frau i el cavall Bon-Spoir
de D Antoni Fuster, I’remis: pies 250,
100 i 50.


1.“ (galop) 2 voltes, per cavalls del
poble. k’remis: ptes, 10 i 5 .


5.a (amb cabriol) 4 voltes, per ca-
valls de molta velocidat. Hi pendran
part el caval1 Latnpion de D, Miquel
Triay i l’ego Benedictine de D. Antoni
Fuster. Premis: ptes. 300 i 100.


6.” (galop) 2 volies per cavalls de


tota 1’Illa que no hagin cot-regut t.n la
Hipica. l’remis: ptes. 25 i 15.


7.’ ( amb catlriol) -I voltas, pels cam
pions del I-lipbJrorn: l’ego Villageoise
de D Aritoni Fuster i el cavall Tibet-
de I ) . Friiiicrsc Frau. Piemis: ptes.
400 i 150.


DIA 2
Se repetirin les carreres.
Hi hau ra rrens extraordinaris.


Corresponsnl.


FUNDACIO
CONCEPCld RABELL VDA. ROMAGUERA


En el ’L’IlI Concurs musical, any
1929 suara nnuuciat per I’Orfe6
CatalB, en cumplim-nt d’honi osa
cotnandii, s’ofereix un premi de
2.000 ptes. i j la rnillor #Suite* per
a graii OrquesLr, acompanyant a
cada partitura u n a rcducci6 per
piano.


El ter rne d’admissid sit-2 el 15 de
febrer de 1330.


Els composirors que concurl-in
al prewnt Concurs, han de esser
fills de teri-es de Ilengua ciiialanii
o han de t nir, iilmengs, deu a n ) b
de residknciii en nlpuna Lie les
contrades on es par la lit nostra
ileng iia.


Formen el Tt i rat : els mestres
1 luis M i i e t , Amadeu Vives i N’
A n t on i h’ i col i t 11.


Les composicions, que hautdn d’
esser rigcirosament inedires, s’en-
viarAn nl Orjp(j CatczZd, carier Alt
de Sr. Pere, 13 Bai-celona, a nom
de loan Salviit.


Miquel Roca Castell


R E G l S T R E
NAIXEMENTS


Agost. dia 13, Maria Rossrllb
Toits d’en Antoni i Antonia Did 21
Matilde Tous Quetglas de Barto-
meu de Xiclati i Antonia. dia 23 Pe
re Ginart Azamora de n’Antoni i
Antonia. Dia 26, Niquel Pascual
Pastor, de n’Arnau Poll i Catalina,


MORTS
Dia 18, Catalina Gomila Roig (a)


Salurdiana, de 76 anys, viuda; a
fecci6 del cor. Dia 22 Maria Ferrer
Carri6 (a) Cdrraca, de 9 anys, en-


tiritis aguda. IsPbel Cassellas Llull
de C’an Menut, viuda de 81 anys,
de senilidat. Ilia 24, Cristbfol F e -
rrer Servera casat, 76 anys, de re-
blanimen t cerebral


MATRIMONIS
Dia 24, En hliquel Sans6 Binime.


lis (a) Jeneca amb na Maria Dan6s
Pliquel des forn d’En Serra. Dia 26
En JuliA Garau Carrib de ses Co-
ves amb na Magdaiena Bordoy hla.


- ssot.
DE CA NOSTRA


METEOROLOGIA -No havi;i fet
aquest estiu tants Lit. dies seguits
calorosos corn en aqiiesta decena,
el sol ct-ema i I’hutnitat el fa inso-
portabie.
SANITA‘I’.--Despr& de les derre-
res plujes s’han presentat alguns
casos de tifoide(,s; sense que per
are tenguin caracter epidemic i
en qunat il altres m;linlties segueix
la calma del temps passat.
UN AKGEL AL CEI,.-Despr&
d’una llarga malaltia i desprds de
rchre el Sngrament de la Extrema-
unci6 h a pujiit a1 cel la aniineta de
la ilina de 8 anys na Maria Blanes
A y m a r .


‘Rebin el seu pare el rnctge D.
Ritfel, els seus germans, avis i de-
mes famil ia , la ~iusira inks sincera
condolencia. A C S.
BEN VENGUTS.-I-lam tengut la
satisfacci6 de saludar, als nostres
arnics suboficials de cavalleria En
J u a n Pic6 residcnt a Valencia i N’
Anroni Lliteras que td el seu desri
a Reus.
MP.L,ALT.--Se trobA en estat de-
licat el Sr. Rector de la Seu, nos-
tre pais6 hlossen Srbastitl Esteva.


Li desitjam una pronta millora.
NECROLOGlC:~.-El dia 24 pas-
sat va. niorir cristianament en
aquesta Vila el pare del nosti-es
buns amics Juan, Cristofol i Hn-
dreu, mestre aquest de l’escola de
Son Rapinya a Palma i exdirector
de aquest h.umiI decenari.


La seua Ilarga vida de treball i
actividat l i va atreura nombroses
simpaties, les quals se posaren de
manifest per le gran cowurrkncia’
que va asistir tant a I’enterro coni
an el funeral.


Rebi la seua csposa, els seus fills
abans anornenats, la S P U N fill3 Sor
Juana del SAlvador i el seu fil l po-
litic En Jaume Cilbrer el nostre
mds sentit condol.
&I ~ g ~ ( u ~ ~ ~ u da liji
I+ ella h i trobareu tot lo necessari per satisfer el


gust in& refinar.


Xnrnpanys, vins, licors, conserves, d o l ~ o s , chocola.
tes, bombons, galletes, embutits, jamdn, formatges,


:-: fruites i hortolisses de totes classes : :
#.baryuillos i torrons $#


Se serveixen LUNCHS amb pronfitut i perfecdo


Ueguda exquisita, elaborada amb extractr de
frilites. P J O W U le, 6s deiiciosa.


I_ -@-


Fabi ic-ant:


FBb1ic.a i drspaig:
PLASSETA DEL MARXANDO, 3 :-:' A R T A PlA'SET \ PES hlARXANC0. '41 t;i


AGENCIA DE ARTA A PA!i.\/ZH
I VICEVEKSA DE


ANTON1 GlLI !A) COMUNA


GRANJA B A R G I N 0
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM D E R A G A
G U N I S , C O L O M S , ALIMENTS E S P E C I A L S
PER POLLS, I PONEDORES, INCOBADO-
R E S ; A N E L L E S , PLP NP I ( ORSULTES,


1 4 ) C O N S E L L - M I LLORCAN-


I ) b,


RAFAEL FELIU BLANES
(,'ALI.E U R J A I M E I I n . 39a 149


Palm3 de Mallorca
SASJ'REK IA PARA SERORA


1' CABALLERO
Auxxms Y NOC'EIIAOES


PAPA VESTIR DE TODAS CLASES


Panalleria "V I C T 0 R I A"
(ES FORN NOU.


Bartomeu Esteva
S U C E S S O R


~ ~


A 88 botlga hei trobareu sempre: pans, pa-
nets, galletes, beecuits, rollets, I tota clasa de


pasticeria.
P * # $e serJ$x a doatrlr. z


Netedat, prottitut i economia


- -__
S E V E N D E N MAQUINAS DE COSER


PFAFF E I


SARD (A) TEKRES
Excursions aSes Ccves,Cii larr;i t jadii i demds
punts de hlalior c-a a preus convengrits


DlL<iGI KSB:
Carr6 d'En Pitxol n." 8.
Id Son Servera n " 2 9 1 A R T A ,


MAQUINAS PARA
GOSEK YBORDAR


La Fabrica mas grande de M2quinas
para coser y bordar del continente.


(MAKCA A L E M A N A )
DE 1'0s I T1-\ R I 0 E S C I, US I YO EN A R T A


CAN GRNANSI