L L D E U I PATRI,A Any XI11 N 6 m . 457 AK'TA 20 de Mars de 1929 DECENARI...

L L
D E U I PATRI,A


Any XI11 N 6 m . 457
AK'TA 20 de Mars de 1929


DECENARI CATOLIC MALLORQUi


Pli EUS
ArtR i co narca un any 1 pts.
A fora id 6' ))
Extrapgel. id 10 E


vnicament arredonit el del NE ; la
llargada i amplada d' aquestes


T c t t 8 2 l 1 IlPgil daveut. ia Comisai6 de Iiivertigacioiis
hryueolbg.ques del aiustu Reglorial d,Artii.


-se obcervar senyals de foc en tots
els llocs de les cambres. A uns 030


El t nh io t objecte del preserlt
treball, esta situ:it ;i 5 Kms. de la
ciutat de Manacor i dins del seir
terma, en im terrers fertilissims
colindants casi amb el terine de S.
Llorens des C I i.ctes;ai- i qite fins
fa poc pert;iiiyien a la possessi6
nomen~da Ei Rafiil Ciigolles, ut1s
203 111s 21 l 'esquen-<i del 1iogart.t de
Son Negl-e.


Aquest tnliiiot ql;e ( 6 I;t f o r m
de pirhmide ti.unc;id;i de 11 ms d'
ampla a la seua bilsse i tin2 alturii
actual de 4'40 i E s ) 6s l'unicii ~01)s
trirccio que, si bt! incomplf.tii, se
conserva encara de entre les tii~ini
roses que devien constituir el P O .
blat; restes d'i\ l trcs, c w v e i t ides
en clapers cuberts de malui.;i ve
ettal, se conserveii e11ciil-a adcrits
a la part infeiior dels m u r s E, i S
del tnlniot, i en una es:erisi6 d'uiis
20 nis. quadtats


HI visitar per primera vegiida
el monument, el seu pr.oi>ie{ili ens
v;i 7;dverrir que estiivii H p u n t de
dtsapareixer, j:i que ereii nio;t so
licit;ides le5 pr3d1.e~~ per constr:ic-
"cions en les propietats v r i n i l d e s ;
per aquest rrioti:~ i per c r e u r ~ r que
el sei1 ectudi I ~ v i a de resulrar
seinpi-e interessant per 1;t nosIr;t
1' re hisr h i i i , u n;i vcya d i t ob:ev g ti t
e! sei1 permis, se coinens& I'exca-
vi1 ci6.


e n els uliilirs dies de Seternbre i
primera qtrinsenii d '0ctl ;bre del
passat any 1 23. A1 comensanient
de la mateixa se pogae compl-omr
que la pdi't superior del tnltliot, es.
t a m completainent derruida, que
dant solament i coin a lestimoni de
la seua anterior existencia, una
pedra central de 1'45 m. de llarg
per 090 m. d'ampla, basse d'una
columna d e s h i d a amb tota segu-
retat a sostenir la cuberta de la
torre.


J L'EXC.4 V.-\CIO. - ' I ' c c ~ L I C I I O C


L'excavaci6 posA al descubert
jues cdnibres rectangul;ii-s A i B
fig. l), sep;trd&s per una paret
:entral de 2 111. d'ampla i dispostes


m& reduida a consequencia d'una
petira inclinacid dc-Is setis murs,
les supeificies dels quills, en l'inte.
rior son poc 11ist.s i sense senyals
d'haver se retocades.


El m b r c,en\rijl, en ta seua part
superior i en lii carii que l imitu la
cambra B en el lloc corresponent
an el reco SO. d'aquesia, se troba
b.istant destruit, per haver,si w-


(Fig. I),-Planta 1 : 200


mei:qat, temps cni el it, una excii-
vacitl sense c3p metodo


Les dues c;rnibi c s a p 1 ~ g u e r en
replenes de l e i I a i pedres, ii:giint s
procedents proviihleinent del abi-
sament de la t o i l e i i l ! t t es , qiie de-
v i a n fotmar Ins cube] tes de diles
canibres. Tcrnt con: s'ariai'a pr-o
fi indizant en l 'excavacio, sortie:)
les pedres riles cii!ciil;ldiis poguenh


(Fig. 2) -Sed6 per D E 1 : 200
1 ' LLJEVANT
k.


formats per ]loses molt "m~.\"Ittalla.
des, va apareixer el jaciinent.


A 2 ms.'del sol de la cambra, IJ,
i en el mur S. vora el rec6 SO., s'
obri u n portal (fig. 3) de 1'20 m. d
altaria per 0'70 in en sa major a n i -
plaria formant una galeria de 1'25
Ins. deifons Cllbeitii per dries Iloses
i per on se baixa aiub dificulrat a
iiiia cambra C, per quotre pedres
es pa i a d e s reg u 1 a rim en t q \I e s a r t t' ri
del mur central formarit e.ici+I-l,
(Vegis planta fig. 1 i scccio fig. 2)
La cambrit cs : r ! I ; i rg~da~ a m b o-
rientnci6 aproxiIn;id,L dc: E :I 0 i
les seiiei dinelision5 so i l Y.89 ni,
de Iongirtit, 0'40 m , d';irnpl;i a ]lev-
tm d a , ii ti menta 11 t g 1.3 d ii:r 1 inc n t f i t i s
il 0'80 m. il mirj:iii IIcx, i ufia a l i i t .
I;;? que oscilit entre 1 i 1.3'3 rn. El


(Fig. 3) Dztali del portal d'cntrada a
cambra C.


adora de niolassa molt fina, foren
es finiques troballes.


El jacimen! de la cambra A , te
iia un gruix i composicio semblant
11 de lii B, conteriia emperb, a l p
l a cei ;imicn [ a n incomp1et;i i frag.


pic el material que s'ha pogut re-
c 11 I I i r ,


]i.'ai-quebkg iilgie'b W. J. Hemps,
en la seua o111-a .Some Rock-cut
Tc,nibs a n d I-Iabitaticin Caves in
hkillorc;i)) Oxford, 1927, (pdgs. 149


(Fig. 4) -Taula de perfils de la ceriimica. (Vasos 1 a1 7, 1 i 2 tam. nat,)


rnentada que no ha estat possigle
reconsti uir 1111 sol vas.


La cambi-,i C,*es'tava plena de
terra de f i i t rac i i ; en el fons e x -
trem se trobareri restes d'un jaci
tnent de cendres de 0'10 i n lo qual
i n suposar si va esser buidat en


Entre elc setis I e5
tes trobai-em u n ohjecte d'os (pro
cedent d'un cap de f e m u r secc io
nat hoi izontalment) formarit una
r u t lana de 0 04 in. de di8metr e i
amb peifor;icib circular en el seii
ceritr e lo que t,i pensar si s'usaria
corn a penjant o d p f e i i s m (amule-
to); ndemes, dos fragment5 d e ce-
rdrllicii i;tiiil< a lCt 11 obiid:+ e n el
j rciinent de 12 ctinibi a A I consti-
iuits pel- voir-tes coirtsponents a
v n o s de dtfeientes formes i d i -
m en si o n s


' I 7 o i ; i ;iq\;cst;i ce i itiuica estA fe.
t r i r7 m&, es ben ctiira i present;?
una colcr extenla entre grisenca i
i o i j d ; 1 ~ s t i p . 4 i 5 representen els
j CI frils de les ma tc ix t s .
. Aques~es [roballes se corrcer.


y e n e n el lluseu Rt.gi~~ii\l d'Art A .


, CL<orc'OLC!GI 4. - P.mb els co-
nt.ixcmeiirs acliials bobre Ici Pre-
hikrbriw Bnlear, es dificil flsiir atnb


.
\


b


\
\


5 - .


(Fig. 5) -Reconstitucio de un vas.


alguna csact i tut ei temps en el
qual se constrtii aquest talaiot i
m& essent tan escis i tan poc ti


i ISOj, a l fer al.lusi3 incidentalment
-an els molls i complicats prob!e-
mks que presenteri ets divet-'sos:ti-
pus de construccions nomenades
i n d is t i n t a men t t ala i o t s - sen y a 1 a
amb fonament que-els problemes
relacionats *amb les fexes, oferei-
XCII complicacih per el fet de que
ia cultura dels talaiots sembla ha.-
ver persistit cjurant els 1 COO anys
abans de la conquista romana 123;
abans d e J . C , , casi sense esserin-
fluenciada per els p a n s progres-.
sos i moviments, q u e tan profunda-
ment ;rfeclaren ;i gran part d'Eu-
roph duranr aquell periode -.


Ara li6,una cornparacib del3 t6c.
nica consti.iictiva del talaiot que'ne
ociipa amb la dels excavats a Ma-
I I o r a per el Servei de l'lnstitut d'
Estiidis Ciltaliins, aixi com tambe,.
la semhlansa dels petfils de la nos-
ira ctrhtnica amb algunes de le3
formes ilustrades per 1. Colominas
i Roca en aL'Edat del bronze %
Mallom. i peimnyenrs a la cultu-
ra que denomi:iii dels 'T;ilaiots, e n s
demostra que el monument i el S ~ L U
contengut son pi-oducte d';iqu>sst;t
c u l ~ u r a , 12 q u a l segons dit autor;(l)~
anc que no d z I tot sisteniatizada,
sernblit ;rlcansar el sei1 total desen.
rol.10 dur;rni la plcca EJat deb
Ri-onze (1.700 a 1.OOO o 9 c O a. de J .
C.) i en el cas present, ta i volt:%
podrieni situar el nostre talaiot,cap
al filial d'aquesta Edat.


LL. A M Q R ~ S , J. SANCHO,


Arth, Gener de 1929
(1) Obr. cit. (hnuari de 1'Institut d'


Estudis Catalans. Vol. VI, 1915-20,
pzig 573) i Bulleti de I'Associacid Ca-
talana d'Antropologia, Etriologia i
Prrhistciria, vol. I 1923 pag. 88:


NOTA -Traduim del Rot!. de Ta S.
12. Luliana el present treball agrahitir
a dita enlitat I'atencio de prestat-oos
els clix&. -1.A. G.
LLEVANT


DE SON SERVERA
i


Per dia 31 de mars, diada de Pasqua
de Ressurrecci6, algunes ex alurnres
d e les Relligioses de San Francesc d'
aquesta localitat, projecten repre5en-
tar en els baixos del local dzl Sindicat
Agricola Catdlic I'emocionant drama
.Maria Esturdon i tambe l'ubreia sa .
lesiana uHijas de Eva. i adenies una
altre quih titol encara no roneixern.


Reina entre elles gran tinimaci6 i ja
s'entreveu i'exit qu'ha de coronal- son
.treball.


Esperam 'pojerles feliciiar colecti-
vament despres.


-La companyia dramatica Ferveri-
n a ~ L o s Invenciblesr, que iantes de-
mostracions de vitalidat te ja donades,
diumenge 17 del curreut, representa a
n'el tehttre de SI. Liorens el grandi6s
drama en tres actes i prbleg anonietiat
"La vuelta del veterano*.


Sepons afirmen persones que s'hi
trobaven, la representaci6 n o podia
esser me.: agiadable als espectadors.


Vaja l inqstra enhorab3na als ac-
tius i constants dnvencib!es>, i de una
manera especial alseu Director el jo
ve i inte1:ligerit b'. Miquei Nebot que
gracjes a la seua acertada direccid lo-
gran afalagadors exits aquests joves
animosos i que sempre estan d'humor
quan se t rada d'enaliir el seu art pre-
dilect.


Corresponsal.


la major rlquota pocuaria de
ulon Pt:


"Cebo Animal"
Preparat quimic de sorpre-'


nents resultats per el rapidissim
engreix de tota casta de bestid
per rnagres iescudlitsque siguin.


DEPOSIT 1 'XCLUSIU PER
LA VENTk X BALEARS:


-


Ynnovadora Agricola
Balear S. A," 4-


AVDA. A. ROSSELLO- 10 PRAL.


PALMA DE MALLORCA


DE CA NOSTRA


Meteorologio. -Han acabat els tem-
porals i amb ells han fuites les fredors
el sol encalenteix de debb i honorant
el mars, els niguls cuiden de tapar-lo


nioltes eslones. Degut a les derreres
plujes les fonts i aubellons hnn reven-
gut i els torrents corren regularnient.


Estat sanifnri, -Segueix la calma en
!es malalties, no se n'ha presentada
cap de caricter epidemic i en quant a
?a tnortalidat pareix que h m comen-
sat un descans.


Demanoda. -Per D. Jrinme Solive-
llas, propietari de Selva i per el seu
f i l l , el nostre bon amic J,iunie n i e t p
de la nostra vila, h a e\tat dzniana&
la bAla i sinlpatica senyoreta A n t o -
nia Antic Salon1 filla de distiogida fa.
milia de Biiiis;tlem. Les Nones se cele.
braran en el mes de Juny. Rebiri la
nostra enhorabona.


Nombrament. -En la Gaceta del dia
veim el nombrament definitiu de: nos-
tre bon arnic 31'.4ndreuPerrer, fuirda-:
dador i direclor fins fa"puc del' nosrre
Feribdic, per regental l'escola de Soil
Rapinya (Palma).


Excursid. -Per els primers dies de
Semana Satit;c est8 anunciada una ex.
cursi6 de profesors i alumnes de la cci
tedrade Botanica de la Facultat de
Farmacia de Barcelona, an el noshe
poble.


Elsermons de qunresrna. -Se veiien
molt concorregws els sermons que en
la Parrbquia predica el P. Rafel Gi -
nard T. 0. R.


Comissid. --En representacid del
nostre Ajuntament va idssistir an els
funerals que dia 16 secelebrarer: a
Maria de la Salud en sufragi del capi-
taaviador Tauler, (q:a. c. s.), una co-
missid integrada per el batie, dos ret-
jidors i el Segretari.


Cumins, -Per una brigada munici-
pal, aquestes derreres setmanes s'ha a =
rreglat el cami de Son Catiu que va
per el Moli d'En Salom, si en toinar-
hi el poguessin aixarnplar en algunes
bandes els adobs serian mes duraders.


-Dia 11 se comensaren les abres
del cami de Sa Colonia a la Cala dels
Cans.


La plassa. --Segueixen amb activi-
tat les obres de reforma de la plzssa
de la Constituci6, ara que esta desta-
pat se pot veure la grandaria inmensa
d'aquest dep6sit.


Quaranta Nares.-A la farroquia s'
han celebrades amb gran solemnitat
les dedicades a S. Jusep fundades l'any
passat per una devota famiiia d'aques.
ta Vila.


Els nins de Primera Cowunid.-Dilluns
dia 18 comenswen els exercisis de
preparacib del5 infants que enguany
han de fer Id seua primera comuni6.


a


i


~


tudi i pla de reforma del cenienteri per
poder atendre a les demandvs de 5epul-
tures i procedir a la seua dtfinitiva
ur ban iza cio.


Se dond lecturn a una instancia f i r -
niada per numerosos vrt;ins del carrer
de S . Francesc tlemnni,nt I'obertura
o comunicacio de dit & r er n m b el de
Palma, ncordant-c-e vista 18 ut i l i ta t de
la demai ida , cnmi:sion;rr als niateixos,
perque f m i n les gesrions nececsarjes
anib els pocs propietaris afectats per
la Irefor ma a fi de poder l i donar prest
real i ta t ,


Mestre inferi.-Per regentar I'Escola
1." d'aqnesta Vila vacant per haver-se
transladat a So'ii Ra pin ya (Palma) N'
Andreu Ferrer, ha estat nomenat per
la recci6 Administrativa de l.a Ensen-
yanqa, Mossen Juan Sur-eda Amor-6s.
El felicitam.


Per la nosti-(? Historin --En Jusep Ra-
mi.; d'Ayrrf!or I Silreda# coutinua pu-
blicant en el Rolleti de la Societat Are
queoldgica Lul. els documents que va
treguerrt tiel nosrre Arxiu Municipal
referents a la guerr-a de Sucessi6,


Sorleix.-En l a i-ifa ylie se feu diu.
inerige, dia 17 en el cli1usti.e del con-
vent a benvfrci tieis Tarcisis foren
preniints els seguents numeros:
1 t'i.emi: Un anyell n o 314
2 ' * Una sorpresa agr-adable n.0 1063
3 " Uiies arrnciides n.O 1OS2


Els sorlats fasin el favor de passar
per- la portei i a del ccnvent a recollir
els objectes.


Obseqai. -En els aparadors de la
tenda que el nostre aniic Jrian Vicens
t e uberta en el caiuer d'Antoni Rlanes
hem pogu t con ten) pla r una cassulla,
estola, maniple, cubre calis, se fioleta,
tot de color veld anib daurats, que els
Congregants de la nostra Vila regalan
en el seu director Mussen Jusep Saricho
delaJordana amb niotiu de la seva
festa onomastica.


, Soldats -Els mossos de la segona
mitat del reeniplis de 1925 que dia 22
p.han d'incorporar a filas per servir a
Balears son els seguents: Juan Carrid
Fallicer, Cama; Juan Escanellas Alza-
mora, Tet; Gabriel Esteva Alzina, de
ses Terres; Miquel Genovard Nicolau
Sineu; Rafel Genovart Ramis, Cunfit;
Silt16 Gili Garau, Comuna; Geroni Gi-
nart Muntaner, hfonseriu; Francesc
Lliteras Esteva, Nonga; Pere Lliteras
Torres, Mostel; Miquel Llodra Llinas,
Massol; Pere J . Nassanet Canet, Ba-
1'1 i6; Miquel Piris Torres, Barrid; Bar-
tomeu Salas Alzina, Puig; Juan Tous
Flaquer, d'es Rec6 i Sebastiri Vaquer
Dalmau, Vaquer.
0 ~ 0 0 ~ ~ ~ . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ . 0 ~ . 0 0 0 0


Del Mumcid-En la derrera sessi6
del ple del Ajuntament, el senyor Rat.
l e v a dar conte de haver encarragat 1
al arquitxte En Giileni Forteza, l'es. \


AQUEST N U M E R O HA ESTAT
VlSAT PER LA CENSURA


-ooo*-o~ -0.0 ~ . ~ . ~ * O O ~ O ~ * --e-
Xnmpanys, vins , licors, conserve;, dolcos, chocola-
tes, bornbons, galletes, embbtits, j,imOnl foi-niaiges,


Beguda exquisirw, eliiboiadit iimb extrilcle de
f i ilites. Piovau-le, 6s deliciosit .


-g@n-
:-: fruites i nortolisses de totes classes : :


4% barquillui i tori ons Q SEBSES
Sc: serveixen LUNCHS amb pronli tu t i perfeccid. Fa b 1- i ca ii I :


M. MUNTAMER FLAQUER,


're prese t i t ;! n I Ut 1 a c I ed i tn t SA M PA iY Y D'O E,


AG ENCIA DE A R T X A PA ~ $ 1 A
I VICEV'ERSA DE '


I GlLl (A) COMUNA
SER V I ( I i ) lARl EN PRONTll U1' I ,5CCONOMlA


D E PREUS
ENCARREGS 4 DOMICIL1


PnIma - - Bankh ;e S'oli, 24
DIK EL CJO: ArrB-Can Comuna Centw


1


S;HS'I'KEI<IA P A K A SBNOKA
\E CABALLERO


AI? flCIJ1,OS \' N0VEI)A')FS
PAYA VESTIY DE'I'OOAS CLHSES


(ES FORN NOU)
I)WN


A sa botiga Reitrobareu sernpre: panr, pa.
nets, galletes, bescuits, r.ollets, i tota clasa de


pasticeria.


st sorJoix a domitili, -
Netedat, oronltut 1 econonlia


-~ -~~ ~~ . -


Tienda Vicen s
PREClOS PI JOE Y hlUY REDUCIDQS


S I .
EN


y t o d a c l a w Tej i dos 1
r j


a e
Merceria c+oniestibIes
Perf iirneria
SE VENDEN MAQU~~JAS DE COSER
PFAFF E I


A u t , o m b v i k dr, IIognp,:'' I , . I ' I
DELS G E R M A N S


SARD (A) TERRES I
A cnda ai ribada de 11 en v a n a I Estacid.


teat!^^ serrici cwmbiuat nmb elF'errocaIiii., ,
Excursions aSes Coves,CaIarratjada i dem& '
punts de hlallorca a preus conveiiguts.


D1 I< IGIRSE: I
Carre d'En Pitxol n."8


I d Son Server3 no 29 1 ' A R T A .
-__1____


MAQUINAS PARA


para coser y bordar de l continente.


COSEK YBORDAR
La Fabrica mas grande de Maqninas


(MARCA ALEMANA):
DEI'OSITARTO EXCLUSLVO EN A R T A


CAN GANANSI