.L EII el mes de Maig, .i‘inaugur;ra a 90 r.cclona, 1‘ Exposki6 Ui,iversal. A nib : I...

.L


EII el mes de Maig, .i‘inaugur;\ra a
90 r.cclona, 1‘ Exposki6 Ui,iversal. A nib
: I ) Iiiotiu, 6s provab’e que molts de
:Iiri.les quevisitin la ciutbt defsComtes
’Iss.in una escapada cap a Matlorca
i t rels pel la f a m a de que gosen per tot
: I rndn, les riosfr;s’inconiriilrab~es be.
feses. Per ;rix6 creim convenient des.
le nquestes co umnes, cridtir I’atenci6
!e tots. els que se pl-eo( upen del avenc
‘,2rt8, sobre la con~rniertcia d’aprofi-
?r Ibvinentesa que se presentw per
:r coneixer especialment la nostra
cirnar-ca.
d Ciutat funciona ja una junta, que


sta anib re !ac ib amb la de I‘Exposici6,
wr intensificar la propaganda de les
elleses de la nostra illa i com els nos.


ire recb es dels que mCs alractjus con-
tenen, creim que, j a comensa a esser
hora de canviar impressions, aunar
voluntats, desp lep r iniciatives, per
veurer la manera corn se podria facili-
tar la visita a n‘els nostres monuments
naturals u n s , pi ehist6rics altres, i a la
serie de incornparables panorames


i
VI1 centenari del fet gloribs i ‘%ma, comte de Barcelona -
memorable de la conyuista de
Mallorca per 1‘aTt rei En Jau-
me I d‘Arag6.


Tota Mallorca en participa.
I la comarca de Llevant, la
regio $’Art& del distrlcte mor0
Jartan, deu recordar-lo amb
singular complackiicia, ja que,
corn hem dit altres vegades,
conserva i guaida del Rei Gon-
quistador in& records i Poticies
que cap alire de les rcgions 2e
la nostra illa.


Darnunt el mateix periodic
“Llevant“ publicarem ja i ’ a ~ y
1917 la jnterez5arit i:arra>ci6 de
lo que li succef air e4 R e i En
Jaime en la coquista I ocupa-
ci6 de la nostra comarca amb
la vivesa dcls deialls 2:nb que
ho conta ell niateix eii la seua
cronica.


Un dia tal vegada descriu-
- -rem la feliC omrimcia que


tenguel-en les seues Lr~pes per
engarar als moros de I’iila de
Meiiorcc?, desde k s costes del
Cap de la Pere.


Aviii Ronam a concixer un
+ document importaniissirn per


I’histbria religiosa d’Arta, ja
que era el1 se fonanmelita la fu-
tura dotacib de la nostra pa-
rroquia, firmat a Mallorca pel
Rei En Jaume, ires o cuatre
mews desprks de la victbria
alcangada damunt els serrains
de les nostres montanyes d’Ar-
ta. Aquest document registrat
a 1’Arxiu Historic, diu aixi:


‘ ( S a a tots notori que Nos
Jaume, per la g r k i s de Deu,


senyor de Montpeller, amb 1:
carta present hSonarn i coixe.
dim en alou Fropi, l h r e i firant
a Vos, el nostro estimat frarc
Gerald, Abat i a tot el corrven
de la easa o nionasteri de Bell.
p i g , dins Arta, les alqueriac
anomeiiades Alfadet, Benimer,
giam, Albainmeria, Benicar.
derga, Beniazriir, Acdaya, Ala
riicdagrra i Alriiahado.“


Aquestes alqueries estaver
totes dins el districte d’Arta
no dim el poblc, corn es bo dc
veure. A les hores el nom d
Arth se referia sempre a tot e
Aistricte. Aqui: on e-hi ha e
poble, en el niateia lloc quc
ocupa el castell i santuari dc
Sant Salvador, existia ja el
temps dels moros una Alrnudai
na, o fortalesa, segons consti
en el klibre del Repartiment
&xi i s t p r : el lloc del poble
i el poble ?nateix era designa
am6 el simple nom de Almu-
daina, Q Almxdaina d’Arta,
Aquesta denominaci6 va esta
e n ais per espai d’alguns sigles,
fiils devers mitjdrn sigle setze.


Colch ben enterat de la topo-
nomia del nosiro t e r m podria
averiguar, i seria una tasca
altanient meritbria, si e-hi ha
entre elis noms de Hoc, senien-
ters, muntanyes, fonts, etc. al-
gun noni qui recordi el de les
vuit alqueries, citades en aquesi
docwnent escrit l’any mateix
de la conquista. No hi ha dubte
que tots ells son arabics. Nol-
tros, que en coneixem molts


pocs creim que’n podrien esser
-estes els noms de Son Cardaix
p i e recorda el de Beci-Car-
lergia i el de I’Aduaya con-
;emblannt a1 d’Acdaya. Aixi les
u i t alqueries donades pel Rei
11s I M C B ~ O S premonstratenses
Se BeTLlpuig comnprendrien el
.erritori qui va desde 1’Adu-
3ya fins a Son Carciaix. Dins
211 hi fundaren el Monasteri de
Bel lp ig avui Marquesat, i poc
3 poc s’ki an& formant el poble
i’ Arta .


LL. LLITERAS.


(Sequirti)


PER ARTA
LLEV ANT


tetiiplen explt?nilits panorames. La
Co/%6ni,:j. de St. i . tola lii costa, en


K ~ l e i n , t ~ n ~ b e l l a m - t i t k c r i t per el
1’o.ire co~ahOl-:i~lo~- Felix en un del$
sei]. Criqiiis nr’taiencs, tot creuat de
camin>, alguris en construccid. i que
podi.ien estar acatbars per aqueitn epo
ca , I’at!.;\ctivo’ c:itiii {le S;t C:ov;t semi-.
Fjre per dins montariya i amb la sim.
piiiica Font Sobii-ana i e14 molts de co.
mellars i hortes dt. prop de’ la Vila
amb la seua tan admit-ada rifitnA, ens
hauriem de preocupar no sols de arre-
glar alguns dels c.tmins mes ‘topadis-
SOY, sino tambe de la orgailizacib d’
uri bon servici d’autos i de fondes ta l
com nos explicava eri aqueixes matei-.


I a b q di a (I’ll 1‘11 cl a fil 5 i i t ” e 1 Ca 16 -de . . .


.


. . .


rtmb que la ilia del Omriipotent va ves-
tir ayues t a contrada.


Les Coves,ipoLlein diu que son !a bas+€
del excursionisme, el inoiiurnent nii tu
ral me.; ailmii-at de hlallotc’a. Aixi, I8
noct~.i i coiiiarca ocupa el p:iiiier lloc
per contenir dins les entranyes de le5
sevrs montariyes les giaihioses , . cove.
d *i‘il t 6 ,


L’anar h i , q u e fins ara r r a un po(
molest, esia a pi;r.t.de convertil--+e en
coniodissini, gracies an el deyig del seu
propielai-i, de weui-ei..-lr3 i l l i40bl i t en
que una :e! ir! de circuii>tansieb / l imen
i i 4 b i ~ s les h:a posaclrs . , en aque,ts deri.rr:
ally-, i per ax6, s’e-t;i consirtiiiit i . A p 1 ,
damrnt el iios d~: carletera q i i c frrIt:iv;r
per arribar w lii. mate ixa boca i se
prnsa en instiilar vera els veneral)!es
Pim de ,ses Vegues, bestint la nosliw
m a r Maya, 1111 iesta,iirnnt, en el qu;ill
a m b tota comodiiat, pliguin el.; ex-
cursionistes t!elit:!r ~ ( 1 % palndars, per
refer les forqttc perdudes. T a m b e s’a.
1-retglwran els viaranps inieriors, amk
la fi de que no pu&iin servtr de excu-
sa per no-mostyrtes completamrnt.


Arre’glades les Cove.:, ecti descar
ta t que > i t x i t i moit Visit d:., peio, corn


’ .


, ,


’ . . , . .


. . .


. ,


. .


sideracib;


,-oo~oo** O O - O - O I . . ~ - 0 O O O O D O O ~ r - . .


AQUEST IKUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA


-0-u ”-*- . ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ o o ~ o ~ o o o * -
:


L’ INMORTAL AMOR


Passa la mort triomfadora
-de nostres penes i dolors,
clara llanterna guiadora


‘en aquest rnon de tenebrors.


Passa la, mort, i en la buidor
de sos foscos ulls ha brillat I
el pregon misteri de l’amor .


. .


I’excu sio;ii.ta ciesiija sempre iioves
eniocions, es precis que ies hi presen-
i i n , que Ii ofei-esyuiri les ocasions de
disfi.uiai.les i rengul’nt aqni els talniofs
que per to t s’aixequen coin a testimo-
ni de passades civilitzacions, iilolts
dels quals se poden visitir amb fa.cili-
rat i alti-is: no, essent lots junts poc
coneguts, ter.guent l’.Efmita a m b una
comoda carrirera deshela qual se con.


; ,


nes,--hig-iene, boridat i comoJitat,-
trobant Io qual, els turintes, el seu i n -
tei e< per vcui er m e 5 i IYPS coses be-
lles ailmentaria i nos pi-oporcionaria
un 6xmt molt falaguer.


t’ero a’ha de tenir en conte que
aquesla obia no In pot fer [in tot sol,
ha de esser obra de molcs, wmb la se-
guretat de que, els beneficis que ob-&
tendria el poble, serian de molta con-
LLEVANT


0. Rnloni Sard Elanes


(A c. S.)
La seua aff igida germana Maria, els seus tios, cosins i demes familia, al


fer a sebre an els seus amics aquesta irreparable perdua les demanen una
oracio per l’anima del difunt. --


L’IIm. Sf Bisbe de Huesca, s’ha dignat concedir d’indulgencies en la forma acostumada.


Ningu endevina sa fondhria,
tothom el creu evanescent,


sols la mort et fa present!
. Amor, Clara lluminaria


Es l’amor damunt la terra
dolq engany turmentador;
qui s’hi fia sempre s’erra,
sols a1 cel es coneix l’amor.


Vina, aimia!, vola enlaire!
AbracCm-nos, amunt el cor!
Dolqa mort no triguis gaire
a obrir les portes de l’amor.


DolGa mort llibertadora,
clau d’os de l’eternitat,


C no te fonguis fugidora
devant la nostra mesquindat.


Mesquindat sols aparenta,
car qui estima no es terral:
Si visquent l’amor s’adormenta
esdevk, per la mort, inmortal.


J. S. B.


NOTA AGRICOIA
Dia 14 iirribiiirn i8 ronelades


de iniiiz deiwinats per conducte
del 5indicat a I ’ d \‘ssocixio ProGin
cia1 de G i i n a G e ~ . ~ ~ ) ) .


Per f i semblrit ac:;rbades . . . les
fi.edors. Eis ariiet lers estan eri ple
na floi-ids! donanc an els nosIrrs
canps aquell;? nota de bellesa tan
poriderada per poetes i pintors.


Una badada del bi’o16 tan tal- .
dana mnlta gent no recorda haver-
1 i i observad;i tnai; molts d’anys an
aquest .temps jil hi bavia amet.
Ions pirlpables.


A n els punts ciilents comeiisa ;1
tipal-eixer la parella A les olivel-es
i coin el temps es propici, les ga
Res d‘un espler, se presenten ria.
lleres en els cors dels olivwrs. ison
tan clirs els esplers!


Els sembrats presenten inmillcl
riible aspecte, la vel-dor es sana,
son petits, pet b, degiit a la mat&
ha causa, a n el fret,


El mercit[ .est& paralisat, a -
quests dies derrers hi ha hilgiit
una mica de reaccid en el preu de
les amet-les, les faves, i garroves,
van ,barates. El blat esth be, se pa.
ga a 30 pts. la quartera,


Del besti6 de Ilana, els mens
estan a preu molt bais, emper6 a
Ii\ plassa, la carn segueix an el ma.


teix. 1’1s porcs contintran smte-
ti i ti I se.


ADOBS PER LES OLIVERES


A ! I,lengii;lcloc en el s i r de Friln-
qii \‘hiln teres experiencies de di
feiwrs adobs, en quadrats de 15 a
25 a i hres. La cnn!itat d’o‘ives CII
!\ides pel- aibre ha estat la .e
gueiit:


I - Sense adob de cap classe


11 --A tnb fems
111 -Amb farriitges verrs


6’250 Kg.
33’2 50 Kg .


13’500 Kg .
IV -. Amb adob quimic complet .


27’100 Kg.
V.-Au)b adob quimic , i fems


30 000 Kg.
.A q u est a e x pe ri e 11 cia rims t r it c 1 a -


rainent que I’iidob que ha donat
m& bon resultdt ha eslai el qui-
mic juntament amb els fems i que
la fernada s 113, ha estat rnillor qr!e
l’adob quimTc complet, No sei i;i
hora de cornensar, aqui, H fer ex-
periencies d‘aqupsta natur alc~;z,
per evitilr la desaparicid dels nos.
tres oliverarc?
r
&
!'


f
AdemCs de trobar en el nostre establiment del carrer de Palma no. 15 tota classe de PAPERS, SOBRES,


ESTOIGS, etc., servim tots els LLIBRES i ARTICLES ESCOLAR§ i de ESCRlTORI se nos encarreguin
com a corresponsals de la LLlBREWlA POLITEENICA de PALMA de MALLOPCA.


§e serveixen tota classe d'Obres a plassos, amb contracte especial. Demanau condicions.


*bb


!1!
Q
d


Allistdment dels mossos
actual reemplas, definit
ment rectificat.


de
va


1 Francesc Almnora Ll;tbr&, Cam;
2 Guillem Amor6s Esteva, Creuveia
3 13artomeu Hernat Ferriigut, Pantal
4 Tomas Cano Cantallops, Cano.
5 per; Caselles Vaquer, Xinet,
6 Anroni Curaach t'eiragut, Xoioi.
7 Rartomeu Cursilch Gelabert.
8 Rernat Danus Bisbal, Blai.
9 laurne Escanelias Cnnto,


10 Juaii Escnnellas Carri.6, Tet.
1 I Juan Escanellas Servera, Trt.
1:' Bat tomeu Ratevil Rn~sellb.
13 Sebdstia Ferier Curcach. de S'I1or
14 Pei e Felt et Gili, volunt,iri,
15 A i l t o t i Ferrer Suredn, Vernrell
16 1Lft.l Flayuei. Perell6, Y i r o
17 Cristofol Garau Cursach. \ la l~adro
I8 Antoni Garau Geldbert.
19 Jaume Garau Llabres.
20 J u a n Grlabei t Gil , J : iumi
21 Alilleu Gelabei t 0i)ra~toi. J
22 r\rltaili Gina id Cdriio, Capnirui.


24 Gdbi iel Llaneres ,\irioioa, Sua.


26 ] u m I Lliiei as Negre, I?
27 l u n n LIjtet.iis $0%6.
28 Llbl ciis Mas blunt;lner.
29 Pete MnLsanet I)arIus.
30 laume hlassaiiet Esteva, B*digus.
31 /'et e Massarret Fer1 er, Clariio.
32 ]uan Massaiiet Jdume, Barrici.
33 Antoni hldssaiiet Lldbi-es, Birracd,
34 'ebastia Mayol Ginnrt, llayol.
35 Miquel Mesquida Estades, Talabari
36 Jaume Mestre car^-16, Vell.
37 Llorens b(estre Orell, l'orrer.
33 Ram60 Mouiesinos Rornero, a u m
39 G,biiel blorell Fonc dels Olors
40 f u a n Alorey Labre;., B s c o ; ~ .


t


23 J i i C i i i Jaiime Fvnt, Plslola.


25 hl i t teu 1 llielas Cttlcib


41 R €el Nadal Carl 16, de Sfin ~ ~ f u l l s ,
-12 Pert. Nic.oiau Font Cove-,


45 Slateu Rieia Gil, Alolinet.
46 Vlateu Sancho Gayh, Papa.
47 Juan Snncho Muntaner, Corp.
48 Rafel Sancho Nicolau, Malindro.
19 Llussia Sancho Pastor, Corp,
<50 Jaume Sans6 Giscafre, Janeca
51 Antoni Santantlrtu Servera.
52 Rafel Snst re Llitei as, voluntari.
53 Julia Serra Giscafr@,-ausent.
54 R d m o n Sei vrra
55 Sebastia SUI eda
56 J u a n Terrnssa Lliteres, de Ses Ere.
57 Antoni Terrassa 31011, Sirera
58 Arnau Toriec Gili Malet
59 Francesc Viccnte Barreiro.


DE CAS NOSTKA
_i , I


P a i r ~ ~ ; , p ~ ' i i s ~ i l t i w r i a una acubo-
'ria I<t trepierrn defoia, avisant
ot sepuit a1 meiie el quql 13 vil
lobar j n rnorr;? Fereq les tfiliffcri
. i t s del caq, fou ronduid;r a la scud
:ass. A c. s


bleteorolnpia -Per f i el t e m p
~ ' h x Pstirat, el t r rmhmetre ha pu
i a t de cop cinc o sis pt-aus, i PI fret
%i desipfiregut Fer6 fa t e m p del
ernpa, sol, novols i qwrlqtie ruixat


Estat sanitari. - Segoerx. la tern-
)oraria hoila, no se pot senyaiar
zap malalti;i de c a m c t e r epidemic,
j;z que son poci el.; iliarats en tots
t i s ordres Els infants amb coFti-
?ats forts son els qui v a n a davant,


Necroldgica.. Uia i f v a morir a


I'edat de 66 anys corlfortat arnb els
Sants Sagraments mestre Juiin Gi-
nart , Violi paredelwostres bons
amics el R . P. Juan Ginart C. 0 i
En JuliA. A. C . S.


Nou capi t2 . -Per haver-se trans-
hdat a Felatiitx l 'anterior, s'ha
encar reqa t del cornanament de \a
companyia de carabiners el capita
D. Sinesio Darnell, el qual amb la
seua familia h a fixat la residencia
en la nostra vila.


Prometatge -Per D." Coloma
Caldentey viuda de Bosch, i per el
seu f i l l Miquzl, ,rdvocat i adminis-
trador del Credit Billear de Mana-
cor ha es ta t dernansda N;? Magda-
lena SdrC i Ptijades de Ca'n Sa r t .
Kebin tots, la nostra enhorhbona.


Necrel6gica.- Diunienge dia 24
a I 'edat de 68 anys despr& de do.
lorosn maialtia snfrid:t amb resig-
niicib exemplar i hirguent rebut els
S a n t s Sagraments, va morir D.
Anton[ Sard Blanes A. C. S.


De €timila distingida d'aquesta
localitat. havia passad.4 Id nldior
part de la sc11il vi& il Portcr
d'iion fa una quirrzena d'anps vil
arr ibar prr v i u i e ilnib t ianquilidat
i dist r ' i tnr a1 cosIat de la familia
Rvbi rota ella, eqvc i ; i tment la scira
german;\ I) a Maria, la mes sincera
ex pi essi6 de nostre condol,


I


"


Niiixan1enr.-Et nJs t re amic En
Nicolau Pons,Xiiia, ha vista aunien-
t a d k la seva fami l ia a m b el naixe-
merit d'una graciosii nineta que d u
per nom Montserrrzda. Tot lessigui
en hor a l i m a


"


Les Obrss de t'Esglesia.---Seguei-
xen amh actividat el$, treballs de
replepar i arretg1:ir les lloses per el
trespol de la Par rbquia


I\iecrol6gica. --Dia 13 va mol ir a
LIiE VANT


I Ciiitat la s e n y o t ~ ~ fwhel Fl,llt rlnstre bon amic r). Rartomeu Su-
dels Olors I Ordines Fillii d'..\i tiis fier. Q b e Dew I i ajiidi.
aqiii va passar les seves joventuts,
fills que elsatziis de la villa la se'n
portaren i i Ciut:,ii on per le.; seucs
virtuts era molt es t i imda entre les
nuineroses amistats anib que contii
la familia. A . C . S.


Rebin P I S s e w 13 1105~1-a mes sin
cerii f:oiido[1:nc ia,


Subvencions. -Per la Exma.
Dijui;icii) t'i.oviuci,il se V ~ I c.oticc--
dir una important subvetici6 a n el
nostre amic el catedriltic ae I'lns
titut d e l a r r a g o n a Dr. D Bario
tneu Darder , conepiit del nostre
poble per els s e u s estudis sobt-e
iiigues subierranies, per la 111 bli
cilcin del seu conipletissim e s i t i i j i
d e In geolog-ia de la Serra de Lle.
viint. Esperam que els Ajunta
ttieiits afeclnts per ;(quests estudis,
doniint proves d'estimiir la cull ura ,
coniribuirlin a.nb la 1next.a de les
sevrs forces, ill inillor &it d':j
quesra publicnciti


'1 it 111 b 4, 1 i4 in a t e i x it c o i- p o t.ii c i O
ha concellit U I M subvencib iiii el
nostre Mnseu


La Quaretna. --A 1'1 Pai-i.oquia
s e fiin els sermons els di.wipies i
diumenges i estdn (I ciirt.eg d t l
Rvt . P. Rafel Giwid BauzA '1.. 0
R. superior d'aqtlestii rehidencia


En el Convent le. pred.iqiirn el5
dimnrs i divelidre.; els P.P. Do-
menge i Moger-, T.O.K.


Funerals. -Dia 14 arirb, assis
tencia de les autoridats, x e cele
brzren a la Pari-oquia solemnes
funerals en stifragi de S . M Iw
Reinii miire, Dona Maria Cristiija


Ofici. -El diumenge di;i 17, s r
~ e l t brcireii :\nib totit sclIemni\iiL r.1.-
aCteS 01 detlitts pel- coilrntiiiorar t.1
wgmeixiiiucitt fer per , Iialia del
podel. tempora l del l ' i i p : i ,


h1iilor;i. =S'hilri iic;ib;tt de plan-
tar el5 piris que firltaven a n el pas
seig del fir-rocarril ii la par^ de
Sta Catillina, desde I'E.;litcid firis
ii l i ~ (*iirrerer-a. Ei th j;i. itcHbiidR I '
eXplitr\acio i Iiibert to t i i cai'rer
per el tr8irsit


Viilticirti -Dia 27 aI vespre
fou administrat el Sant Vihtic a 1'
amo'n Sebastih F e r r t r d e s'Horr
de Carrossa, el qual ha mott a
questa passada n i t . A. C. S.


Rebi la seu;i familia, i'expressid
del nosire condol.


Dia 28 fou s,agi;irneIitilda la , m a -
do1l.a C I t;iliria Icr t.iisit mare del


Opositors. --stan fent oposi.
cions per ingtes al magisteri els
nostres amics. gertnans Pere i ,4n-
.ani Garaii Gelabei t. Les decijam


hlagiier exit.


[a mafor r i q w a poruaria de
man Is:


"Cebo Animal"
Preparat quimic de sorpre.


nents resultats per el rapidissim
engreix d e totit casta d e be.;tia
per magres iescu6litsquesiguin.


DEPOSIT i!XCLUSIU PER
LA VENTA A BALEARS:


-


"lnnovadora 4gricoia
Balear S. 4.''


AVDA. A. ROSSELLO- 1 o PRAL.
PALMA DE MALLORCA


REGISTRE
NAIXEMENTS


Genrr.
Dia 1 Aina AmorOs Carri6, frl la


I'Antoni Cinco i MargRlida Uia €
Llaria Garau Mrsquida, filla de Jdume
I EIiLabet. -Dia 15, Niiia Torres Bon-
iliii, filla de Juan Roca i Cataliria Ma.
r i m , -Dia 19, Matjina t l t n h s Canet,
hila de Pet e 1 Maria. - pia 22, Jaume
t3runet Fukter fill $e Antoni EscrivA 1
IZosa Mosca -Gabriel Cawin Kibot
i e jaurne I Mniia -1)la 25, Maria
P a v e i a- hlawrret, d'En Miquel Tir6:
Rlatia. - Dia 29. Frre Ginart Fcr-


nanclez f i 1 de Gabriel Rei i Antonia
\ la i iue la - i t i n 31. Aina Rossell6 A -
not b i Rilaiiw Ko&elld Arnor6a,fitietet
.le Bai tonieu Cassirto i Magd;>lenz
Ciiita.


Febrer
Diii I Datnia Vives C,~sse l I~s d'El


Miquel de Sa R #deio I' Friincinititia
Xovella - Dia 4, Baitomeu GalrnQ:
C'ai-tib, dr Sebdstia, berveri I Anlonia
Batayutra. -Ilia 6, Juan Cinart LIa.
neras d'En hliquel Burl6 i FI ancinaina
Zorone la - Ijia 7, Montserrada Pow
Llinas d'En Nicotau Xina i Milria de
i ' ~r i e scJ6 . Dia 11, luan Carri6 A -
mor6s d'En luan Rectorer i Margalida
:'reuvella - Ilia 16, Rafel Espinosa
Sinart, d'En Toni de< forn i Jrianairia
Fttlla. -Dia 18, M:irgalid;i Vivtts Este
va, d'Anfoni Marly i A h a Maria de


Yon Fanc. -Dia 20, Catslina Sancho
Bauza d'En Jwume Sancho i Pvlatia
Gomandina. - Dia 21, luan Llarreras
Seiabert, de Juan i Margaiida Gafat r o -
na.


MATRIMONIS
Gener


Dia 12, Pere Sureda Sancho, Murtt~,
-rmb ria Mtda Qliver Solivellas, Moma;
Eddrins.- Jaume Flaquer Llitera., Ve-
la, a m b na Maria Salas Dalmau, Non-
g i l ; fadr ins - Dia 15, N'Antoni Meiis
Nebot de Capdepera, amb n a Teresa
Fuster Fuster, Ranxera; fadrins. -
]use17 Planicies Riera, Ueu, a m b na
Margalida Ll i teras Na dal , Figuereta ;
fadrins. -Uia 22, Lluis Gomila Nebot
de Co'n Servera amb n'Elisabet Cant6
Vaquer; f:tdrins. -Dia 26, Manuel Lla.
neras Anioros, blurta, amb na Catalitia
Esteva Esteva, de ses Terres; fadrins.
-Dia 30, Jaume Santandieu Gicart,
Figuerota des Pont, arnb na MPgda-
lena SuredaCAmor6s, Peixa; fadrins. -
Dia 31, Bartomeu Gili Quetglas, Co.
muna, amb na hlargalida Grau Arno-
r6s, Malindra; fadrins.


Febrer
Cia 6, Francesc Serra Lliteras, t'o-


ble, amb na Francisca Cart io Amor6s
de Eos Sastres; fadt-ins. -Dih 9, Pere
Servera Miquel, Bossa. a m b na Barba.
ra Lliteras Carri6, Sellera; fadrins


MORTS
Gener


Dia 3, Francesc Sel.vera Santan.
dreu, Gavella, fadri de 25 anys; septi-.
ckmia. -Dia 4, Margalida Pastor LlI-
nas,' Figuerota, viuda de 82 anys;
pnenmonia. - Dia 5, Aikcunia Amor6s
Vives, Polla, casada. 25 anys; lubercu.
lossi pu1rnonar.-Aina Maria Quetglas
Sancho, Rutla, casada, 75 anys; mio-
carditis csronica. -Dia 8, Margalida
Pascual Massanet, Leva, v iuda , 74
:cnys; hemorragia cerebl ;rl,-Margaii-
da Vaquer Perianal casada, 75 arrys;
neopliissia. -Dia IO, Llorens Martinez
hlestre, u n any; bronconeumonia. -
Dia 14 Catalina Cur$ach Font, Fulla,
3 any+; bi-onconeurnonia. -DiR 28,
CalaVna E'p'kgues Mayol, Mayola,
facirina, 30 anys; tuberculossi pulmo-
oar. --Dia 31, Kafel Pau hmotos San-
clio, l'amo en P i A U des Rec6, Yiudo, 90
:i n y s; Le blan imen t cerebral.


Febrer
Dia, 1, Calalina Colom Mayol. Solie.


rica. viuda. 84 anys; miocardicis crdni-
CR. - Diw 14, Francesc Fuster ,Fuster,
Pyre.. Asdoro, 63 anys, angina de pic. I
-Dia 17, Rartomeu Tous Morey, izlu-
rey, casat, 70 anys; bronquitis cr6nica
-Juana Aina Massanet Servera, Cafe.
na. viuda, 72 anys; mort natural -
Dia 21, Juali Ginart Esteva, Violi. ca-
sat, 66 anys; reblanirnent cerebral. -
Dia 24, Antoni Sarc Blanes, Garriga,
68 anys; fadri, cistitis pwulenta.
=GA -bni. l j i i i l io~ i t o i - t o n i Q
Sc! serveixen LUNCHS amb prontitut i perfeccio Fiibr icanl:


AGENL1.4 DE ART:! A i'XIJL1 A


ANTON1 GILl (A) COMUNA
1 VICEVERSA DE


SER V I ( I DIARI EN PKONTI7U'l ' I 1:CCONOMIA
DI:' PREUS


ENCARRI:.GS A DOMlClLl
Pnlrna _ - Banch de S'oli, 2-1


DIREC CJO: ArtA--Can Comuna Centro


GRANJA BARCINO
PER T O T A CLASSE D ' A V I R A M DE RAGA


PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; A N E L L E S . PLPNS I t GKSUL TFS,


CUNIS, C O L O M 3 , A L ' I M E N T S ESPEC,IA LS


-*-d ~COPJSELL-MALLQRCA)t.-


T O N S


(ES FBRN NQU)
D E N


I ( I I I~ Roca rlasf ell
A sa botiga liei trobareii sempre: pant, pa-


nets galletes, bescuits, rollets, i tota clasa de
pasticeria.


2


$0 5orJoix a doaitili, Ir -
Netedat, pronitut i economia


SE VENDEN MAQUINAS DE CQSER
PFAFF E IMPERI


A I I t , n r n O V I l ! de I l ~ g i ~ ~ ! ~
D E L S G E R M A N S


SARD (A) TEKRES
X citda arribada de ti-et) van ,I I kki;iciO.


I'rneu serv ic i combioat i l m h el I'ri'iocitri i i .
~ ~-


Excursions aSes C~ves,(:al;ii-1-;1tjad;l i dernes
punts de hlallorca a prens convenguts.


D1 I< 1G 1K S E:
Car; t! d ' E i ~ F'iixol t i .
Id Son Server<r 11" >9 I O 8 A R T ' A ,


LaFabrica mas grande de Maquinas
para coser y bordar del continente.


(MAKCA A L E M A N A )
IY3L'OSlTARlO HXCLUSI C'O EN .\ RT,4


CAN OANAN