f L L A fora id 6 = Extt-anger id 10 B O E U I P A T R I A A u y XI1 Num 449 A R...

f L L
A fora id 6 =
Extt-anger id 10 B


O E U I P A T R I A
A u y XI1 Num 449
A R FA 30 de Desernbre 1928


'un centenari
EL RE1 EN JAUME


No pretenc parlar d'aquesta
gran figurn de nostm histbria
a m b I'esperit fret i rxceptic de
I'hist~riador~aplicilnt a n'els :eus
fets el bis:uri de la criiica; n i
puc, ni vull. No haig d'exsminar
la seva significaci6 histbrica
corn a guerrer, corn a politic, ni
co,n a llegislador, alcrts plomes
mes destres, altres intelig6ncies
in& aptes ho ban fet i ho feran.


Aquest personatge es destria,
per les sews proporciotis gegan-
tines, d'entre el gran nombre d'
eis que brillaren en la seva i p o -
ca, aqctelh kpoca de sants i de
guerrers, de mistics i de filbsofs,
aquella edat mitjilna tan comb-t-
tuda per uns i eiili1irad.t per al-
tves. Les seves gestej son tals
que seii~blarien de lie,uen&i, si
no sabessetn que SOLI rigurosa-'
merit hisib: iques.


El rei En jauine a Miillorca,
no 6s solament una figura histb
r im, representada per un ino.
n u m e n t (inks o nienys artistic),
per una lapida que dona nom iz
un carrer o per tines pagines en
els manuais d'hisrbria, Es molt
mds que aixfi , es queicoin que
viu dins l'kiiima del pob!e, que
el venera, qae I'ejti.t~a i que'l
recorda.


Qu;lot jo era n i n , passava 1ia.r-
p e s estones e11 el lerrat Lie ca-
riostra, conternplan: la rnuntanya
sobre la qual s'iixeca lo Castell
d'Alarb, no'm cansava de mirar
ernbadalit "les llenegades del
cava11 d'el rei En Jaurne". Una
velleta que vivia a prop de casa
i ens alegrava contantnos ron-
dalles i llegendes ens havia ex-
plicat, "que abans Mallorca es-
t a w plena de moros, que eren
molt dolents i lletjos i no estima-


*


ven el Bon Jesuset, n i la Mare
de Deu, fins que un dia el rei de
fora Malloica. que era i in jove,
bell corn u n sol, arnb els cabells
rossos com la xeixa, el tries v;t
lent i brau de rot lo mon, va ve.
iiir 3 Mallorca per fer 10s guerra,
els va vencer, per6 tots qumts
poguerem fogir se tancaren dins
el Castell d'Alarb, alld es feren
forts i no's volien retre, fins que
el rei En Jaume a m b lo cavall va
pujar-hi,perb corn que era ran alt
i t a n aspre, va Ilenegar el corcer
deixant senyades les retxes de
ses ferradures a1 fregar amb el
tallat de la rnotltanya". El cas-
tell d'Alarb tenia per mi com u n
encis, no'm cansava de miiarlo,
i pensant amb el rei En Jaume,
que e l va guanyar,pujant hi anib
lo cavall ii sens ternor giiant va
llenrgar! l'hi retia des d'el fons
de la meva Anima i r i f i l n i i l el tri-
but del m& ardent rntussiasme i
abmiracio No'n sabia res d'en
Ramon Llull, d'ek Reis Cal6lics,
d'en Ferran VI d'en Colon.& &
&, i en camvi conexia el rei t?n
Jaume, el venerava i l'estimLiva.


El poble mallorqui,qiie guarda
les tradicions, que te el cor net
i senzill corn lo d'un infatit, con-
serva encara la veneracici i I'es
tims S I capdil de sa Conquesta,
\ I l e ences dins son cor la flatna
d'arnor. i recordanca, que el fa
v iu t e a traves d'ells anys i de les
centuries, i m e s gran es e
nurnent de la vet;eracio
mallorquins que totes ies
tues que se li puquia fer.


mo-
d'els
est2


Ara que s,acosta el cen ,xar i
de la Conquesta i que Mallorca
es prepara per celebrarlo digna-
ment,crec que seria un acte real-
m a t bell, que els folk loristes


Canta Maria dins l'establia
perque s'adormi son infanto;
mes, la te erfora la sbn i plot a,
divi captaire de noslra amor,


Ell qui encenia la llcm del dia
te les manetes balbes de fret,
t orna morada sa carn rosada
i es glaqa, tiemul, ariufadet!


L a neu amiga del fret, abriga
I'ampla contrada corn un 1lenq)i;
tots en garlanda, de banda a banda
angels hi volen en blanc estol.


Clara i serena la lluna plena
rodant s'erifila pel firniament,
veu I'estabiia i s'lii extassia
i entra a guaitar.111 sa lrum d'argent.


Plans i montanye,s dins ses en-
[tianyes


senten vihrar.hi un joi suau:
13 arribada I'hora enyorada
pel5 vells profetes aflunciada
del Deu benigae, Princep de pau.


I'ELIX


publicassen u n recull de totes les
tradicions i Ilrgendes, qu'es con-
strven envers de la figura d'el
rei En Taume i seiia nl mateix
temps un honieniitje de to1 Ma.
llorca a n'el Conqtieridor. Sem.
pre he pensit fctw u n estadi for-
tamentinteressant el d'aquest rei
tal corn 1 0 veu el poble a traves
de ikgendes que es v a n per dent,
que s'esfumen, i que arribaran
tal volta n desapareixer, per-
dent la nostra terra u n tresor
que ja mai tornarg a conseguir.
Qai les r e c u l h ilmh amor i en
fes u n pometl en ofrena exquisi-
ta a n'el gran rei en son cente-
niiri, feiiil u n gran be a la terra
i a I'histbria nostra.


A n'aquesta comatca, la de
Llevant i mt?s especial a n'el po-
ble d'Arth con a principal d'ella,
LLEVANT


trecavar i an els fassets, i s'aprofi-
t a l a bona sa8 per neterjar el cainp
de males her bes.


Els amel'lers cornensen la flora.


Absencia


' xant anar els rol'tets i 5ernbrant
horts i mitjos horts d'una mateixa
cosa, el temp5 serja mea apiofiint i
se pod1 ia avalorar millor


Les hores lentes de I'absencia
passen trisrement;
01 fe mon cor de ta presencia
bat peresosament.


Jo t'endevin en 'a Ilunyania,
allsion el cel i?s blau i clar,
on la m e w Anima anar voidria,
on aprenguerem de estirnar.


Les boires i calitjes eternes
rodetgen m solerat;
totes les gents me s6n externes,
tot es, sen:& unci6 i desolat.


Del rellot ge del temps l'arena fina
cau emperesida corn si s'hsgut's dormit:
dins c.ada gia de coi-ra a'hi endevina
!a lluira aferrissada del oblit.


Mes, tu etsla triomfadora.
Les boires grises de la separaci6
fugen davant ta imarge tentadora
que somriu desde el cel del nostra amor.


Corn sol radios, la claror de tos ulls
allungen la nigulada;
ton record deliios sobre els camps remulls,
pass corn I'ombra mks estimada.


Ombra viventa d'un amor infinit,
guspira eterna de la fornnl encesa
que abrusa i crema dins mom pit
el ferro ardent de ma fortalesa.


Per tu SOC fort: com el metal1 en fusi6
~ 'es ta tranquil dins el gresol ardent
i lluita i triomfa de la fredor
en que l'envolta I'emperesit ambent,
aixi mon amor,


De ran lluny qu'ets, et sent devora,
visc ubri'agat de ta claror,
ets iluny, i aprop, i dins mi alhora;
per tu beso les llagues de mon dolor.


I, et veig, acaronant amb tus ulls ver-dosos
la iillnda que Deu ens volgue donar;
et veig dins aquets cels tan radiosos
cridanila per que te venga a besar.


Dolqa brsada que el pare absent envia,
li donin tos llavis amorosits
Un dia porta de l:i ma un altre dia,
i s'acosta el dia en que ens trobaren reunits.


Mentrestanr, les hores de l 'abshcia
passen trictement.
Orfe mon cor de la vostra presencia
bat peresosament.


J S*


l'hi correspocdria fer quelcom
per honorar degudament a n'el
Re i En Jaurne: doncs fonc tin d'
els pobles que \+it8 i ens cal
quedar be. Jo he d o w t l'idea, a
altres els toca recullirlii, darli
vtda i posarla en prdctica.


L~UIS


No tots 01s homcs pndevl arri
hnr (z esser q1orinsos, sabis 2 he-
m ' s ; p e i 4 , tots p0de.n esse? In
bonosos, u i m n t s de In ciiltura z
bQ?l S .


M ETTEK NICH


d SE NECESSITEN #
BRQDADORES I C A L A D O -


R E S A MA


J. SANCHO C A R R 1 6
" V I L L A L A S R Q S A S " - WRTA


.ylslllllh i - w - v


OTA AGRIC
Ebtam a ple hivern i encare els


mis-atjes no han h 7 g u ~ d'e$.ciir una
betrnana dins les c a m , sortiu per el
campi dona goig, tot verdetla. Sols
els mes porug3 e Icai-e n a hail sem-
brat els ordis, perque diuen que els
auqells les $e meujen SL son prime-
renrs i rio pensen que, si tothorn les
hi fes, aquel s desti uctoi s tendi ien
amplecatnp per omplirse i ningu
se'n temeria. Les arades de sem-
brat hanceclit el camp a les d'en-


una flobiade neu sospesa en l'es
pail dona an el pbisatj:: el ~b de be-
llesa.


Acabat de sembrar amel lers, st!
sembl-en a les totes els altres a r -
bres fixiters i mes poc a poc les f i -
gueres; els vells per no deixdr les
seues carreres comet-:Ceii a emi7el-
tar els amel'lers, operaci6 que la
major part dels joves ja rerirn fet a.
Amb le. castes, no se cerjueii ja
covedats, se rorna a les itniigues:
de les quais hr i ha encai-e 'cons
exemplars en d s amel leriis vel's i
cuiden prou els nostres agr icu l t tm,
d'observar rl. que mcis fruiteo d i m
les s e w s finques, convetisuts de
que, lo que rnes interkssa es canti-
d a t .


Fa pena veilre com un poblr qui
16 taiites cortarades d'hoi-t, 110 pro.
dueix verdures abilstameiit per el
consum propi i s'han d'importar en
can I id a IS fa b u 1 o\ a s,


Algu que s'hi entreten, en treu
molts bons inieressos, per lo tnnt,
{no seria convenient u n treball en
aquest sentit, per evitar que sortis-
sen les nioltes persetes que aixo re-
presents?. lo crec que ual la pena
que yualcti se'n ocupi, amb la se.
guredat de que tr-obara una bona
remuneracib an el seu 11 eball, Dei.


Preparat quiniic de sorpre
nents resultats per el rapidiLsim
engretx de rota casta de bwti8
oer inti gres i escuali ts que siguin.


DEPOSIT 11XCLUSIU PER
LA VENTA A BALEAKS:


-


"lnnovad ora 1 gricol a
Bdear S. A."


AVDA. A. ROSSELLO - i o PRAL.
PA LM A DE M A L LO RC A


-


VIDA MUNICIPAL
Di.4 28 el mati, a la Sala, se su-


bastaren els arbitres de la vila i la
pedra picada per I'arreglo del cami
de las Coves, s'adjudicaren en zls
rniliors posrors, en la forma se-
g 11e I I t:


350 m. cs. de esquerda per el pri-
I L EVA NT


mer tros de la carretera de les co-
ves, que comenw en el crerier de la
Torre, a n’Eo hl iquel Lliteras (a)
Petaca, a 3’60 pts. el m. c.


350 m. CJ., per el segorr tros, fins
an el cami nou, a n’i31i Juan Pastur
(a) Vives, a 3.14 pts. el m. c.


ARBITR ITS
Vins i licors: a n’En Kernat To-


n e s Cari.iO (a) Bdri.io, pel’ 4.502 pts.
Cans: an el matrix, per 526 pts.
Recauliacici Allinicipfil: a n’En


Pel e T a s J~Jjrrras, (a) Canals a1
1‘49 pts pvr cent.


Llocs pubiics: a n’En Jaume San-
t h o Cai:raliops (a, Corp, per 2 375’45
PIS.


Pex: a n’En Bernat Torres Carrib


Cai n.: a n’En Jatime Llodra Mas.


RJatacierc,: it I I ’E I I J a u m Bonnin


-t;


per- I .02i pis.


Sot , per 1.3 556 pts.


Aguj16, per 3.666 pls


AQUEST F~UMERO HA ESTAT


VISAT PER LA CENSURA


DE CA NOSTRA
FUNERALS. -Dia 22, a la Pa-


ri-oquia, se celebraren so1en.nes f u -
nerals pel I’Anima de ba. hiaria Fa-
brexues i Sureila q a c . s. i la nu.
niei-osa assistencia que hi hague va
posar de manifest corn el pnble ha
pres part an el dol de la familia, a
la qual reiteram el nostre contlol.


Br\KBERlA. - U I I n o u estntili-
ment de pi imerp c,ategoria conti i-
buirii d’aqui eri d e v a n t f in el bori
n m de l a tlosira viln. El popular i
h01~~1~1~16i iiirstre Jaunie Gelabert,
(;i) J;.uini, ha ie format el seu esta-
blimr.r,t de ia Piessa de !a Co:lsri(ii-
ctb d’iina r i ianc‘ra i an rnoderna que
no h i ha ja perque llarnentarrios de
I ; + . , taira de gmt e11 tal c t a s ~ d’es-
tablimeiiiz, es esbeltes in..;talacions
de duxes. el cndii.atge de ’I derrer
model i el sei-\sei higitnic, fan de la
nova barberia uriii de les saletes
rnes agrc;d,4bles de Rl;lIlorca. Esta
d’enhoi.ahona mest: e Jaurne i amb
ell. tols els arianencs.


NAD \ L --Esc;ent el noslre PO-
ble de ia cornuriidxt c r j s i i w ~ ~ a , h a
celebral ainb t ~ l goig de cosiurn les
festes de Nadal, rls dies esplen31ts
que va fer, ccmtrib,liren a d o n a r
gi-an animaci6 a n els carrers i pas-
setjus de la vila, les tendes de co.
mestibles se veien sonipre plenes
de gent desitjosa de celebrar amb
qualca exti.aordinai.i la solemnidat
de la festa, l’adveniment de Crist.
Les matines tant a la Pari-oquia
corn en el Convent se celebraren
amb una gran concurrencia de
feels desitjosos de escoltar el cant
de la oibil la i arnb I’alegria i entu-


*


ssiasme propis del poble qui estima
les s e w s tradiciotis.


NETEOIIOLOGIA. ---Aque;ta
desena e l temps ha seguit iiicons-
tant, fora dels dies de Nadal en els
quals la gent pog.ttP. disfrutar de la
calentoreta del sol, en els altres
han escat cwtes les estones q11e els
nuvols I’han deixat guairar; gelades
els dem;rtios antb les seues c-onse-
cueircies de fredor i Las i gens de
bi usca.


ESTAT SANITARI. -Segueix el
poble di5fr u ta i i t de la placides qtte
l i dona I’ausencia de nialalties epi-
detnique:, unicament el.: vells 5011
ers que sufreixen les consequencies
que d u de remolc l’vdat.


NOCES. -Dia passat i en la
senyorial casa de la novia, a Ciutai,
lengue lloc el niairimoni del nostre
bon amic I’advocat i Secretari del
nostre Ajuuntarnet D. Ferl-iin Mas-
card6 i Canals arnb la senyoreid
Maria de I’i\ssu~ic:id Ramis d’ilyre-
flor i Rosselid


Va beneir les noqes el canonge
M. 1 Sr. D. Miquel Alt,ovei. i foren
padrins per part del novii, el sru tio
I‘advocat D. Lluis Canals i el seu
cosi el comandant d’artilleria D.
Maxim Clulr i i per la novia el seu
germA I’advoeal D. J w e p i el seu
tio D Jusep Kamis d’Ayreflor i Su.
reda.


AI saludar an els novells esposos
airib.its ja a la nostra Vila Ies de
sirjam que com ] u q i ; \ laria vegio
colmada de bendicions la seua ca-
sa.


VIATICADA. - I l ia 21 fou viati-
cada la madona Barbara Ginart,
(a) Tar~rassona, del carrer de la Pu.
iesa @le Deu li ajudi (ler ‘a part
m6s convenient a ‘a yeua Bilima.


NECROI 6GIC A . - A la eclat de
83 anys i a conscquencia de reble-
nimetit del cerveil va acnbdr els
dies el passat 22 la madona A .it nnia
Ala, Esteva Servera, esposa ( le \’a.
mo‘n Francesc Cantallops. ,4. C S.


Rebin la seua f milia i d’una ma-
nera especial el seu espbs i els seu<
fills D”. Xet-afina i 1). Antoni Cano,
l’expl-essio nies siiiceta del nostre
co I I d o I,


1 a1.t a l’enterro corn en els fune-
I als c d e b r a i s dia 24 a la nostra pa-
rrbyriia va queda r demosirada la
simpaiia ?nib que conta dins la nos-
Ira vila, la familia de la finada.


DE VIATIE. -Coincidint amb
les passades festes i amb motiu de
les recents desgracies de familia
hsn passat alguns dies en la nostra
viia Its families del Or. D. fosep
Suwda , de D Pascual Kibot i de D
Bdrtomeu Bosch i el nolari de
hlontroig (Tarragona) 0. Daniel
Cano Cantallops.


,.


TambC ha passnt uns dies entre
nosibltres el suboficial de Cavalle-
ria resident a Reus (Tarragoca) D,
Antoni Lliteras Sancho, (a) Mostel,


EL CAhII DE LES COVES. -
Per fi s’ha comensada aquesta mi-
Ifora t:in necessaria per el foment
del turisine en la nosti’a comarca.
El projecte de carrerera estudiat fa
tetnps, sira prest una realidat i I ’ F x -
cursionista, amb tota la comoclidat
qiie exigetx el temps modern, po-
(116 arrib3r a la boca de les coves.
A la Sala di 28 se va subastar la
pedi-a picada per arreglar desde’l
Torrerlt fins a I’entrada a la garriga
dels Pins de les Vegucs, punt, en el
qua l comensa. desviant.se cap a la
muntauya i seguint per la falda el
tros que fnltava per construir.


Sabeni que el propietari D. Josep
Quirlt Zi\foi.\eza pensa donai nn
gran in:puls a la propaganda de les
Coves, les mes m2jtsluoses de MA-
Ilor-ca, per lo qual no perdona me-
di, amb la f i de rreurerles del ohlit
amb que, una serie de circustalicles
llamentables, les havia posades


NECROLOGICA. -Amb el natu-
ral sentiment nos enteram que d ia
28 va morir a Ciutat el bond~dds
senvor U. losep Hamis d’Ayi-eflor i
Galvez. Q. A. C. S.


l i t b i n l a seua fainilia i d’una ma-
neta especial r t s eeus fills els no-
vrlls esposos Da. Ma. de la Assun-
ci6 i D. Ferran Mc1scaril6, Seci etari
del iiostre A juntanient la nostra
n:es ‘incera condolencia.


DE SON SERVERA
Contra el desig dels que quscrigc,e-
ren I‘instancia al klagnific Ajunia-
ment d’aquesta Vila. demanant la
aupressio de les Tal ifes sobre arbi-
ires municipals. la Cnrporacio les a-
provi, haput.nt.hi cinc vois a favor
d’elles i (res en c o n m ; l‘opinio ge-
neral e s mnstra disgustada I mir-a
an:b indignacio tals pi ocedimer.ts,


Adjul i t la ineva queixa a la del
vecindiri, per considerar-la de jus-
ti c,i a .


<Que pewen fer ara els iniciadors
del movimeut pi o Repartimerlt d’
utilidais? El public espera d’ells no-
ves orlentacions, - Amb rnotiu de
les p ie~ei r t s ~~i~CaCiOii.S, se voba en-
tre noltros, el molt siniphtic i jore
mestre nacional de St l u a n , D lo-
sep Lliteras Massariet, per passar
les f e ses amb sa familiai


Dt-funcions - Josep (a) Cremat,
d’edat j a avansaca i Anloni Servera
Sancho de dos anys de d2teria.a.c s.


ART<LVEhTC. si vols njudnr
niiib el iczi grn d’oreiia, a aixe-
calf el nivdl cultural del tri i po-
ble, suscvaarte a LLE K4NT,
PLASSETA DEL MARXANDO, 3 1-1 ARTA
___ - -_ .


AGKNLIA DE ART.1 A P A L M A
1 VICEVERSA D E


I GDLI (A) COMUNA
SEI? V I ( I DIARI E N P N O N T I I U 7 ’ I E C O N O M I A


Dt PREUS
ENCARKEG? A UOMlClLl


Pnlrnil - - Banch de S’oli, 26
[>[I< CIO: Arrri- Can Coinuna Centi o


GHANJA B A R C i N O
P E R TOTA CLASSE D ’ A V I R A M DE R A Q A
CUNIS, COLOM3, A ! IMEN‘FS ESPECIALS
PER POLLS, S PONEDQRES, INCUBADO-
RES; A N E L L F S . PLA US 1 ( 0h’S;Ul TES.
-*J C 0 N S E L L- M Q L L 0 R C A I+-


~


A sa botiga iiel trobareu sempre: ponr, pa-
nets, galletes, bescuits, rollets, i tota clasa de


pasticeria,


je SotJaix a dotolitili.
Netedat. Dronitut 1 economia


Carrer d e P a l n u 3 bis. A R T A


-


Tien dri VCen z
PRECIOM F1 J o g Y N U Y REDUCIDOS


EN
y todaclase


d t?
Merceria comesti hles
Teji dos


_
Ex, ui-sions aSes Ccves,Ciiliirr;l t jadu i demes
punts d e b~ i l l l o i c i l a preus convenguts.


I’> 1 K I G I K s E:
Can e d‘En Piixol n.”8
ld Son Servera n o 29 1 ARTh.


M A Q U I N A S PARA


para coser y bordar del continente.


COSEK YBORDAR
La Fabrica mas grande de Maquinas


(MARCA A L E M A N A )
DEPOSITARIO EXCLUSIVO E N A R T A


CAN U N A