A n y X 11 Ni im 445 AKl'A 'LO de !Voveuibt*e 3928 D E U I P A T R I A ____ Alub...

A n y X 11 Ni im 445
AKl'A 'LO de !Voveuibt*e 3928 D E U I P A T R I A


____


Alub 1% beu docnrarntada i
tfin beu d i t a cotlft!l~kuciir yue


rnent de Ci !t;tt d o t ~ i e l M I.
Sr. 0. Autor i i 8 I U X O , ( , ' ; I U U I I ~ B
M:tgisi,ral de I n S w , sobtee el
disc1.ir.s d.Eii €"re Martell eu el
dir iar wont SH p:ictzi la Cr,uqniJ
tw de X ~ ~ ~ l o r c ~ , hari daunt, priu
cipi 81s i lctes q ! ~ " per l a celehra
ci6 d i l seu c e ~ t e t ~ ~ r i t6acot~dxcs
d u r a cap la Cor i i iss io que per
aqrlest object? :I f'iic[Dib se creh.


Fou u u acte solrriiue qne din
j a el cailicter q i i e te t i~i t in els
dem6s wctes co~rssiiiblar~t~s i ;jixi
ainb Hquests corn itmb rls festi.


teuen eu
p1.oject.e BS pst preveure que
Piiirna q!istl~ri be eu soil lloc
eu la celebiwi6 del cetrte,uari
de t>iiu farlste acotit,risment.


No seta sols Palma la que
s0letnuisiti.i fetxs tttut memo-
rable, sino q u e ' b sith de ~ D ! % Y
idt ies Ciutats i viles que 110
volen quedar a darrera i totes
cotit r i b u i r : : ~ a pi*oporci6 de ses
iespectives f o , p s I erltnsiasme
a conineinorh el fet mBa impor.
taut de t,ota Iii vitla de la nostra


J Art& LIB den nl nostre p a i l
Rri UKI viatge eupr6s yne feu
ilesde Cataluuya per extirpilr
de les nostres moutauyes 01s
esc:tbotells de moros que s'hi
bavien fet forts i uo voliericedir
a entregar-se al sei; Iloctineut,
no deu qriudar adarrera 81s la
selebraci6 del C'eutenari, aus be
dauria distingir-se entre els


. - eo la 8iila .d'Aetrs (1H I.:AtjuIlt,n-


VHlS populurs que se


+ regib b d e 8 r i c a .


. ,


ArtB, i coniar:a aiiy 4 Ptas.
A fora i d t~ n
Ex11 anger I d t o D


A . F


A SANT TARSICI
( Chor d'infants )


Poncella qui esflorB PI s u p l i c i
i en roble sang s'einpui pui &,
o tiin amable, o Sin! lars ic i ,
fidel en niig d'un m6n pirgh!


Sagrari viii q u i transportava
el Ph de Vida a les presons,
T e s ~ s mateix q u i afalagilva
anib ses mans casfes elsminyons.


Enardiu nos fins a1 martiri,
perit atleta trii,nfant,
dau 110s bliincor, blancor de lliri
puix sou t an purl o terdre infan t .


Infants hiiinils corn les roselles,
volem flotir r a n de I'iii:arl
i , en mig d'encelis i cantarelles
rebre sovint 1'angPlic Ph.


170s q u i pel seny i pel judici
semhlau un vell, nin grncibs,
ieis nos m& bons. o §ant Tarsici,
fins que ho arribem a ser corn


[VOS


FELIX
Defectes fisics Ire i jq
" i .


defectes mbr4s. _.
Es ben sabut de tothom que en a-
que5t m6n no hi ha cap personii
que sigui del tot peifecia, Tots te-
nim 01s nostres clefectes, q u i fisics,
qui morals, q u i de totes dues mane-
res.


Els defectes fkics els mos veim
els uns als alues, mes inoltes Vega.
des n'hi ha que orguilosos de si ma-
teixos i crrient-se esser g e n i s .
veuen el5 (lek altres, emperb ne s'
adonen clels que ells tenen. Gene-
ralment, aquests que iroben dcfec
tes als aitr-es, son e k que els seus
se f a n mes visib'es' !,ublic.nment,
ensems que poc a poc I'opinio p u -
b icd va foimant.se Ll'clls u n coil-
cepie personal molt rneLqui.


Si tail so's mentalmelit UI I recor-
diis so': defttcter, i pi.ofundiz6s hen
chi-ividerirment el neguit yLle elis
li donen, poker aixi no senrii-ia tant
de pler molies vegades, mogut per
odis i per tnveges, en tirar publica-
nient a la cars detectes dels qui
horn consider a contra1 is s e w .


Ayuesta ai.m,l,beli mirat,& icdig.
n a p t ~ a fer la servir una persona
de sentinienrs nobles, ctil valdrcr-re
dels defectes que teng i i rada per-
sona per a corisuniar uni i venjaiica,
6 % U I I homicidi moral que pot esde-
venit- curull ds malevoles conse-
qukncies. Moltei vegades per aixb
tiqucats que es valen dels defrc.les
ael prdxim per a ferir a d r e w la
seva suceptibilidat, ells sdn posei'.
dors dels mc's repugnancs defectes
morals. I 6s que els defectes morals,
enrara que no es vegin asimpie
vista, U I I 10s vesilunia a mida que
tracta i cme;x mes intin?amtnt a
una persona. Els que estan nies o -
pressionais per defecrei morals,
sbn aquells qui gosen tiaar en cara
el5 defeites fisics de's altres.


Ken mirat, Val mes tenir defectes
fisics que no covar dins el cor els
mes repugnancs torts de conscikn-
cia, que nit% tard porlen a una
gran devallada moral, i que g i es
deixen arrelar, dificilment un pot
curar-se'n.


iMirem de captenir-nos cadascu
de so5 defectes. Els fisics, acostu-
mats tothoni a veure-l's, arribaran
per no fer-ne cas ni comentsr 10s;
en canvi, els defectes que mahanen
la puresa de nodres sentiments,
com mes endinsats els tinguem eo
la nnstra anima, m6s els donarem
o coneixer amb les nostres obres i
paraules, i serem despreciats dels
qui ens envoltin.


EUCENI
D'Endavant,


T
N' Andreu Femenias Casellas
mod en la nostra viIa el dia 14 d'aquest mes a


l'edat de 42 anys, hhguent rebuts els
Sants Sagraments,


( A . C. S, )
S'((fiigic1a esposa, f i l I I P f e s , el sei4 w n c o iVes


Ire '4 rrruu Cnse l las , mure polit ica, c i i i i g ~ l s i
ct/n~/ncles, concos t i es cositrs, demea parevrrs i
la Keticiccio d e L l t m u t , a1 pcxrlicipor a sos
crmics i conegii ts lii seria morI.demcnneri u ~ O I S
yue.1 ter /g I l in preseirl en les seues oroc ions


( A . E, R, I, P. A,)


Avui , dia 14 de novembre a -
prop de mig dia ha entregnda I'h-
nima al seu Creador el benvolgut
amic N'Andreu Femenia? Case-
llas a l'edat de 4:' anys.


Pels qui nos honoravem arnb la
seua Ilarga nmistat 6s aquest un
cop falal que'ns ha causat u n
sentiment profondissim. Ende
mes que n'Andreu se feia estimar
per l'enteresa del seu carhcter i
la bondat de son cor.


Possei'dor d'una formacib in-
tel lectual, com de pol:.; dels qui
no trrren estudis majors s e pot
dir, hnvia tambe sapigut formar
la seua voluilt;lt, havia plasmat
el seu cnrhcter amb la lectura de
bones obres.


Aquest c a d c t e r , la seua bon-
dat i el seiis kb' id i coneixernents
1'h;tvien dnit ii deseinpenyar els
c i r recs nies elevats de l'admi
nistracid del nostro rnunicipi.
Fou reigidor duriint molts d'anys
dos bienis desempenyd el chi rec
de primer t i n m t batle i durant
un altre bieni fou Bdtle major,
precisament l'any de l'inaugura-
ci0 del Fei rocarril Maniicor Artd
en que poguC demostrdr corn
sabia vtincer totes les dificultats
i com er3 tot un caracter.


Posteriorment ha esta t suplent
de Fiscal municipal i seguia
essent-ho encara.


Aimant de les inslitucions
socials de la no. tra Vila formava
part de totes iiquelles aont creia
que podia fer un be apoiznt.les;
corn fou tambe fmdador de les
de m& prestigi, essent una d'
elles la de "Socorros Mutuos
Artanenses" de la cual es estat
el primer soci que hfi passat a
millw vida. Profondament cris-
ti8. era n u m i l , poc amic d'osten-
tacions, pei b exercitava la virtut
i eia fc3el cumplidor de les obliga-
cioris que la Doctrina ens impo-
sa; ptrO quant mds ho ha demos-
ti'at fou en els dies que precedi-
ren al de la mort, demanant ell
mateix el Vihtic i preparant-se
pel fatal trasphs.


El poble d'Ai-ra est& mancat
d'homos de carhcter i sei2 aixi
mes gran el buir que N'Andruu
Femeniah deixarh; pet b molt mes
encara ho sei& en la seua fami-
lia per deix'ir en l'orfanesa cinc
io fan ts.


En els actes de I'acompanyada
i del funeral se posaren de mani-
fest les moltes amistats amb que
con tava .


Hebi la seua Camilia en espeei-
a1 la seua esposcl i el seu conco
Mestre Arnau I'expresi6 del uos-
tro mes seotit condo1 i demaiiam
a tots els nortros lectors una
pregdria per l'Anima del amic
que setnpre ho fou tambd ben
fervent del nostro peribdic.


K. 1 P. A. -
-i LEVANT


Socorros Mutuos Artanenses
4


Son molts els elogis que se fan
d'aquesta sociedat, adscrita a la
Caixa Rural d'Arta que cumpleix
amb tarita exactitut i puiliualidat
els cotnprornissos contrets amb els
seus socis.


Ariib m o t h de la mort de mestre
Andreu Femenies (a. c. s ) s'han
pogut tocar ainb les mans els bons
resultats que dona. Xdernt% d'haver
cob1 at la seua f a nilia le.; sis pesse-
tes'tuts els dies que iia fet \ l i t , el di+
que fou vialieat se'is entre@ tambe
la caiitiddt de quinze pesseces i en
el de la seua mort treriia cinc pesse-
tes, corn mafia e l retgli,meot de la
sociedat. Aixb 6, tin i i l i v i a sa fa-
milia, que iecobi-a una cosa que It
perteneix sense haver-la d'dgralr P
ningu.


A de me s d 'a q u e i t a pa r t m at e r i ill
ni ha un aitre d'oi drz sentirnecital
que fou molt notiit. To(\ CIS 5ocis
hi a&tii.eli e n corporaci6 port-int
cada u n el ciri que ia saciedat ilcor-
d a adquii.ir per aquests c i l ~ ~


Son ilquests fzts Jignes d e men-
ci6 pet es~inul del5 riigits ;ri.ta-
nencs que poJrieii ejsei. socis i en-
c a w no ho s6n.


Dia 13, de veclada, de devers i4ar-
j u p de Na Careca se no:a una gi an
claredat i fun1 que senib ava b u r [ i r
de la teulacta d'En Salem i pos8 en
alarma als veziris i veziiies que ana-
rei1 ticiidiat iimb g e r m per ajudar-
a apagar el foc; pei.0 p e s t se va
veur-e que sortia per la ieulada de
veinat aorit acudi la gent.


Efectivainent, sz tractava de la
casa del pirotecnic Antoni Espinosa
(a) Corrco, el qual, sense eiirerner-
s'en deixa cauw sa llosca dei xigd-
f ro en el quarlei d'uperacions, aont
hi t6 la pOlvora i de.,nes maLei-ials
necessaris per la confeccib cle focj
artificials.


La lloscn hsvia encesa la p6lvot-a
i aquesta havia pegai fuc a bengnles
que tenia fetes i amb tot aix6 havia
pres rarnbe la estreginada i les bi-
gues.


Valga que hi acudi nioha gent i
aviat el foc p o p e quedar apagat.
Les perdues s'estimen cn uiie3 750
p a s .


+


7


DE SON SERVERA
Despres dels dies plujovos 1 hu-


mits de la passada desena han vine
guts els de sol 1 verit fluixet que la
gent aprofira sernbrmt els bosins
que no pogueren esser-ho mes
prest.


A I'Argentina - Se n'hi sbn ana-
des les families de I'amo'n Juan An-
dreu (a) J u a n i d'En Xerafi Llull (a)
Cupa; d'En Hernat ( h ) Rava i En
hliquel Sard (a) Cant6 i En Fran.
cesc Sard Llull (a) Carrid.


Defuncio - Rliquel V a l l f l o r i t
Rennasar. (A.C S )


Casament., - hJiquel Caldentey
Llireres (a) Bess6 amb !laria Reus
Barcelb (a) Perla. Que di-frlrtin
molts d'anys en son nou estat,


Corresponsd.


RELLIGIUSES
PA RROQUL4


Diumenge qui ve, corn a tercer, hi
ha la Comuni6 general per les Ma-
res Cribtianes i a les d u. Oflci de
doininica amh exposicid de No\tre
Anio i despi es p r o c e ~ b ~ ~ de reset va.


CONVENT


Diumrrige qui ve, se celebrrlra la
Coniuni6 general pels Tarsisis i el
sigiient la dels Terciaris.


Msrcrl t d'lnca
Bessd (quint&) 172'50 pesetes.
Rlat (cortera) 27'50 Jd,
Xeixa a 27'50 id.
Ordi mallorqul R 14 00 id
id. forast6 a 14'50 id,
Civada mallorquina a 12'00 id.


Faves veyes i cuirores a 34'00
Id ordinnries 25&00
Id. pel bestid 24'0.
Ala is a 00 00 100 kg,
Purcs gi assos 0'00 arrova


forastera a 12'50 id.


M E I'EOROLOGIA
Aquest:, tirseua es estada de


bon temps; vel-ament a fe t bo
U H la c i l i a p ~ p l ~ l w r d~ I'esiioel
de St. J!:ii.ti prryrte els dies no
hau rstiits frtits.; e l sol S ' I I H
deixat vetire wsi tots B I S d ies
i PIS conrfidors hao a p . o f i t i i t
tqn t bon tcmps per la s ~ ~ ~ ~ ~ \ ~ * i \
i dnm6s oper~c ions camperliles
endarr 'et ide~.
NALAL'L'S DE GRAVEDAT


Segueix mol t mala mad15
Cwrbotiera veia, la q n i l fou
viaticiida la setmana passada.


. MORTS
Divenres a v e s p moti des-


pres de alguns dies de ma id -
tia i d'hacer rebuts 01s Sants
8:1gcaments, sa madona Cone
fitil. mare de Mestre Coiau
Biirber. A1 eel sia i rebi sa fa-
milia el nostro condol.


-Ahir mori tambe mestre
Reus, sabater. A.C.S.


RATERETS
FH uua ternporadeta qiie se


seuten a dir cassos.de raterirs.
He d i u d'haver-se susttetes
Cii t~ t i d flt s d 'a l g ~ n es bot i g u es ,
coni t i imb6 gi\l.liues i cunis dels
voltaats de la poblaci6.


FES'II VAL C ATEQUISTI C
Ho fori !a celebiacio d'esii-


metis i 0 1 repflrtimeiit de pi.+
iuis als iiiris que a s h t e i x r n H
lit r u s e n g r u p de la Uoctriua
cristiwna a 18 €';it*t4qniii,


Be feu I'acte de reparticid el
diuriienge tlia 18; pattiren els
tiios i uioes precedits de la
bauda de trtiisica, desde Itl pla-
(;:I del Couquistador cap A Saut
Salvador. A la. placet;t de da .
wet" s'hi hnvia feta exposicaih
dds premis a repart i r i uo ea1
dir coin s'et~tuu?;jasmat~eu els
uins vegeut objectes tan bous.


El Sr'. Rector leu dirigi la
pi,r;iaIa. Afavotits pal diil que
era esp'kndit, constitrii 'uu acre
hen wtwias t i i , que wgur i i -
oient es,iitrulai'& B I S nilis a I H
assistencia H I R escola catequis-
ti ca do 1 ni I) ic H I.
P A L M A DE M A L L O R C A


Ofidnas ,Provisionales


VALLOKI 2 Telegramas: BANKAIP Telelono: 251.


C A P I T A L SOCIAL 25.000 000


C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A
b


Prdstamos hipotecarios, negwiacic'n y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos
fijos, y en general toda clase de operhciones bancarias.


ACCIONES 6 p 8


AUbNLIA DE A R T A A P A L M A
I VICEVERSA D E


ANTON1 GlLl (A) COMUNA
S E R V I ( I i)IARI EN PlZONTI7UT 1 C C O N O M l A


DE: PREUS
ENCARREGS A IIOMfCTLI


PnIma .- Banch de S'oli, 24
DlREC CIO: Artli-Can Comuna Centro


GRANJ A BA RClNO
-


P E R T Q T A CLASSE D'AVIRAM D E R A Q A


PER POLLS, I PONEDURES, INCUBADO-
R E S ; A N E L L E S . PLANS I COBSULTES.


C U N I S , C Q L O M ~ , ALIMENTS E PECIALS


-4 )CQNSELL-MhLLORCAI+


D b


RAFAEL FlELlU BLANES
('A1,LE DE J A I M E 11 n."39a 149


Palms de Mallorca
SA S'I'KEKIA PARA SEN ORA


Y CABALLERO
,4 K TlCT J l .OS J7 NOVEDAnES


PAP A VESTIR DE TODAS CLASES


Etisairnades , I panets
En Iloc se trohrn qi116s que a la


ES F O R N N O U
IJLN


A sa botiga hel trobareu sempre pans
panets galletes, bescuits, rollets, i tota


f A A E SE SERVELX a DOMlCILI
clma de pasticeria, 4


Netedat, pronitut 1 economia


DES PA IG :
Carrer de Pulnzu 3 bis. A R T A


E PIC0
( A ) ROTCHET


tO uua hgeucia 8utw Arta , Yalnia i Capda-
pers i beiva eada dia.


Serveix a m b prorititut i seguredat tota
class0 d'eucarregs


Direcci6 a Palma: Harina 3 8 . A n es cos-
t a t des Ceutro FnrmacAutic.
Art& Palma n . O 3.


Tienda Vicens
PRECIOS PI JOS Y MUY REDUClDOS


EN
y toda ciase


Merceria comestibles
Teji dos d 0
Perf iim eria


SE VENDEN M A ~ G ~ ~ A S DE CO ER


7 toda class de iust,rumt.utos
3 V-CALLE DEA, BLANES 38


PFAFF E I


Automovile de l loyngr
DELS G E R M A N S


SARD (A) TERRES
A cada arribada de tren van a 1,Estacib.


Terieu servici combinat am b el P e r r o c a d .
Excursions aSes Coves,C;i l a m tjada i demds
puhts de Mallorca a preus convenguts.


_--nnn-- vvvvv


DIKIGIRSE:
CarrC d'En Pitxol n . O 8 .
Id Son Servera n o 29 ] ARTA.
1


AN
MAQUIN<AS PARA


COSEK YBORDAR
La Fabrica mas grande de MAquinas


para coser y bordar del continente.
(MARCA ALEMANA)


DEPOSITARIO EXCLUSlVO E N A RTA


CAN GANANSI