DECENAKl CATOLIC MALLORQUI Niim 44 D EtU * I P AkTJ&.I A i A n y XI1 ARl'A 20...

DECENAKl CATOLIC MALLORQUI


Niim 44
D EtU * I P AkTJ&.I A i


A n y XI1
ARl'A 20 de Octubre de 1928


PRkUS
Art$, i cornarca any 4 Ptas.
A fora id 6
Extr anger id 10 p


leternitat al entorn dels n o s h csmpe.
A Mqssen L1 Lliteras


tissos (131 verd desde el tb &lid
de les cols f ins al vard m6. fosc


da t de flors morades.
Passa e l temps, passen els


eetgleFi tot 6s tr~usfoi*mii;Engen
els boscos cap a Itis montmyes,
i miiltiplica la terra mare, sob
fruits per a rniirifeoir les gaue
racioiis que pujqn t a rn% ~ 1 1 1 -
tiplicades; per6 queda sempre
la senyal perdur?ble de la gent
yiie ayui visqn6; basta un sol
pi per evocar el bosc despara
gilt, unu alzina vigorosa per a
re;uBixer,b sos plaiiyoiis, inu-
tilineut dallats, corn a moajo iw
de leu gener~cioys que bastiran
els ' fahyots. 1 fins i tot hi h:i
dills q u e s t rec6 ,de paradid (1 ti
eltiper de gegants, seucer, wd6,
amb totes les pedres de sos
tnurs conservwdes t a l corn IPS
dfytieren deixar fa treuta, co
ranta segles, iqiii sitb yuantsl
Avrsate R coutrip sls aconteixe.
ineute pel pirs eficner de la uos
tra vida uo eus 6s cosa ficil
considernr els seqles coni a se
yous de rellotge de 1.eternitat.


Clta ies seutitn nostres a-
qaestus pdreu que tautee so.
leiades hwu torr:jt. corn ens a-
tren el p IS de les genuracions
anCesti';its que tnat'carpu arnb
tauts vigctir son tiitusit pel
terrer u i d i i , hi veiieti els ber-
gautells de seize ariys Rnib els
sc?iis koditks p r ir ftxar-lo e11 I H
rztiua c3u les sevm mkqniurs;
hi ve e1 capells en V H C ~ I I C ~ S ,
111 qiiebiec eFtimi\cior* de lo uos-
tre, tie quiu talent e q m a taut
la uostra Vila h i d , de conei-
x w i distingir les misterioses
V-BUS da 1.avior. Hi ve a c a m


de l ' t l ~ f a ~ ~ , bell eucoxillat bra.


pacientment, a buidar la terra
i el pzdragam que ha omplert
el telayot i a cercar l'osaet ili.
mat, u tend i dom6vtic qw vici
dins la teira m6s temps que el
poble rnateix, el trosset defe-
rro oxi f a t , p i n t a . de llanqa o
gauivet, el test traneat, rnostra
d 'uua industria pairal iv6s An-
t i p que 10s ~ 6 s v t h s alsinus,
el gra de rodari arnb piutes b h -
ves que va a &ser collari qne
adorii6 el bwte de Ia pageaeta
ar tnneuca de fa quhtre mil auys,
tot HI pob19 hi pren part, i 21.
rretiglet-a dins el seu millor 8s-
tiitye les vitrines per z, guardar
gelosarnwt coin H jaies preua-
des aqiiestes relliquies que'ns
han deixat les peoeracious an-
tiquisimPs que per aqui visqtie-
reu. Sttrnbla que aquestes
peAros favsin QI miracle de
asvistir a1 recobramout de la
dostrtl personslitst.


Miiden els homes, caovieri
01s cultius, paseo les vilss
mateixes, lo que era poble AS
u u redd de c6clols,unes llanguos
moreoiwltres parles ueixeu,mes
I'eteruitat segoeix rodaut pels
uostres camps Rota els nostr*es
cds, i s en t i a riure en uoltroa
u u b o 4 d'ayuella vida passadti.
La llecor dels uostrvs camps ha
fecundat el nostre baser m6s
iritim, i a rot a twn que la vida
ens empeny hi portarn viva
PI 1 pita I I t a 1 a saig a I i n con f usi bl e
de lo nostrat. iVeutur6s el poble
que no p e d 1~ coucibucia t ie
si matpix i estitiia per dvmunt
da tot les coses pr6piesl. Asse-
guts d t t m u I 1 t !a si y 11 i B in e II j 3 v e tn
nnas poines itoometiades a &
sang de lIe5raa in& siiboroses
que les reiuetes m6s de!icadps,
i escoltjvem el pages que LIOQ
coutava que aqriella figaera
que teuiem davant l'bavia
sembradz el patiri de sou pa1.e
I'ariy que e8 va casar. Tmb6
01s arbres teueo els sene qlega-
\ LLEV ANT - I ‘ ’,
mins; tamb6 els pagesosGtics
saben servar la uoblesa &ab
qiie el mal& el treball honrant *
amb un curry mks durader que
la noblesa que cltorguen als
poteuts als reis, iucapmos d‘
ennoblir amb el segell eteru
que porta bl qi ie hasabut restar
sernpre fidel a1 teri er d4s avis.


Roda Ileternitat peis uostres
ca~nps, i I‘hem sentiifa piissar
dins ques t brm iniuut de
nsstra vida, corn sent,im el pas
dels nigiils que miram casi
iumbvils dins el cvl aqumt
capvrspre xaloc6s,hutnid i teb
de I‘istiu que mor. 1 dins tiint
breu instaut eus hn seaiblat
viure totn la ad;t d * A r t i desde
q i i e I‘iila de 3l:tllorca sol$
espolssut se la salahor de les
oues blavesdel m a r Couslderant
el passriteus retiobani a noltros
mnteixos i a! aseoltar el pns
fortru del ewro del tmup YBU=
tiin d ios iJoltros la petlfii veu
sileticiosa que ens doua la
concikuciit d‘ksser part d’ay upst
tenips irifiuit que torr i uo’s
mou; apreuem que I’iustaut de
nostra vida tcj ut) less6 d’
eteruitat; y u e e l passht es pres
seut i que sols mor qrian s‘
sfebleis l i t nostra persoualitiit.
Qiian, per v r n l u r a nostra,
81x6 nQ soccoeix b d l a amb
falgor de pedra pt*eciostl sobre
el teixit de uostra f:igil exia-
tkucia.


Jbsep Snreda Blanes


-
La Mare de Deu cositr


en el portal tie I’hortet;
tenia e l Bun Jesuset
dins /a fa lda qui dormia.


Amb la cara radiosa
1 r e mol ant d’e moc I 0,
a I b veu dringant i pastosa
refilava una can@.
I un ram de son penetrava


ais ulls del infant divi,
i sos nienibres anegava
din^, la sopor del doriiiir
La popular rnelodia


flonja i blana just cot6
a la sdn obri la via,
la nostra amiga millor.
I ara ciis la bella Mare


per son Fill i Fill de Deu,
i tts el drap m6s blanc encara
que les flitbies de neu.


,


No heu vist en lloc cap donzella
que s’hi puga comparar;
6s aquella meravella
on D e u son pod2 esgotar.
Coroiiada de grandeses


vord seu tot pal’lideix,
i sbn tantes ses riqueses
que nom& Deu les coneix.


I‘hort gomriu d e Ian flori’,
hortolana i jardinera,
Maria el vol ben guarnit,


Una aroma de doiqura
difon el lendre infant&
ros coin la xeixa madura,
fi corn im melicot6.


Soin el temps de primavera


Tendror de brevol verdesca
roentw de olaveller s,
poncelles de cara fresca,
i blaiicor de vio’ers.


Les roses envei inellides
d‘una rubor virginal
que encdr les fa in& gat rides,
s6n els joyells del corral.


Iiifli i treu brots la f igera
i els figoils corn a botons
ja ap.unten, iamb esponera
la cepa treu els borrons.


Sota el clw parral, Maria,
sku trapqpila, cub qui cus,
i resplandeix d‘alegi i a
quan se mira el Bon Jesirs,
Ella agui se transfigui a


i erpbad$?lidd4 {omau,
nies, l a s&ta la paura
de les penes que vindran,


del Calvari p k d’horror,
amb la cldretat tremenda
d’un Hamp qui sncen la foscor,


Mes, Jesus fent sa dormida
mig riu amb tan gai encis. ~
que, ai punt, la pena ha endolqida
amb la mei del 5eu sotiiris.


Se destrena la palmera
capejant seguit, seguit;
I’aura p r i m i volaiidera
li fa jocs al nin dormit.


Els cabelis d’or li esbulia
movenl i deslent sos ru’ls
i enjogassada, hi fa bulla
volgiient guaitar dins sos ulls


Prou la Verge el besaria
ines, trencar4 elsb, t i dol:
-dorm i reposa, amor mia,
mirall ma, cdra de sol-.


li diu baixet i, afanyosa,
el ripunt toma a seguir,
mig I ient i mig plorosa ...
FI sol davalla a dormir.


Lluenta perb petita
la casa 6s corn un ag’h,
dirieu dones, que hi habi!a
qui I’univers fa rodar?


Ai! hawist l’eqcena llorrenda


El qui 6s la sabiduria
del Pare i DPU infinit
viure en una fusleria
dins la fasca del ablid!


i a Maria ;Imb gest gentil
li deinana una besada
j n’hi dona rnts de mil.


clouen son cake les flBs,
surt i’escampadissa bella
dels estels i plou repbs.


La Mare de Deu cosia
en el portal de f’hortef;
tenia el Bon .lesuset
dins la falda qui dmmia.


L‘tnfant la sbn ha acdbada


Acluca el jorii sa darpella.


FELIX


Festa de la Obra
de la Sta Infancia


Ja I’annnciarem en el no. passat,
per0 la seua celebraci6 ha superat d e
molt a lo que ’1 public n’esperava.
Es eslada una fesra entusiasta que
comensa per esser cos 1 de nins i ha
acabat prenguent-hi part Lot el PO.
ble,


i d cridaren I’atenci6 els ensaigs
que s‘anaven fent en el Teatre Pr iwi-
pa1 i divendres se reparliren unes fu-
’1,s convidanl al vezindari a asociar-
se a la festa de I’Obra de la Infuncia
d’ i r t a i l’entusiasnie s’extenguk i co-
rregue.


El diumenge demati a La Parrbquia
s’hi celebra una numerosissima Co-
niunid arnb assistincia dels nins i ni-
nes de totes les escoles nacionals i
no oficlals, amb $ O S mestres.


A les 10 s’hi digue un Ohci que rc-
sultli de gran solemnidat, el chor de
Sta. Ciciiia canla la Missa de Plus XI
i el Rt. I?, Domenech 5 T. feu el ser-
m6 exposant els trebJls que en te-
rres d’incivilisats hi mesten els P.P,
Missioners, i descriguk mol tes esce .
nes horroroses duites a cap entre in
gent d’infeels en,reft.rkncia als infants;
dscr igoe lamb6 que es i els fins que
persegueix I’Obr-a de la Santa Infdn-
cia expressant el desig de que torhom
ajudi a n aquesta obr? de civilisacio i
progres,


El decapvespre; d e w s les Ires i
miljz. parltien tots ets nins i nines, des.
de la PlaCa del Conquistador avon 5’
havien reunits per organisar se, i
portant la medalla de I’Associaci6. i
pi ecedits de la Banda qu-: dirigeix D.
Antoni Gili anaren en rnanrfestacib
cap a1 Teatre Principal aont s’havin
de celebrar I’Acte literari anunciat.
El teatre estava ple de distingida con.
currencia i fou impossible dorfar entra-
da a tots els que desitjaven assistir-hi,
El progralna que se desarrolla en a-
quesi acte focl el siguent:
Nigne a la Sanla Infancia cantat


per tots ets nins i nines.
Discurs pe la Srta. Aina Moragues


que explica els fins de 1’0 bra.
Vuestra limosna poesia per 4ntonia


Pastor.
a L a mies es mucha. poesia pen Pau


Morry.
JOCS d’infanfs, per les nineles Fran-


cisca Fernenias, hlagdalena Sureda,
hgargalida Anioros i Barbara Kernat.


aespres el P. Domenech digue la
l a . part de la seua molt interessant
co lifer e n cia am b pro jrccions 1 I ti mi no.
ses que an:va exy’icant i el public
se feu aixi miilor carrec de coni viuen
els infeels eu terres aont no h a arriba t
la .i!uy de la fe i de cow els n~issioners
van segu nt ,’obra de propagacib de
i’Evangeli i ariib ella de la civilisacio
d‘aquella gent,


Feta una capta durant uns miniits
de descaiis segui la se50na part del
program a :


cc Vrrlor de la Ignodncioa porsia per
Francisca Lliteras.


aIIlusiones8, per Antoni E>teva
(( Vendrds ili a soluar-nos?)) dialeg


per julia Alzamora i Maria Carrib.
((La oracibn de la tarde. per la Sta.


Francisca Sancho.
%El nuuuo cruzado, diaieg per Ma-


nuel Iglesias i Mx-li Vicells.
Cada una d’aquestes recitacioris


fou I largarnen t itpiau d i da.
Seguidainent el 1’. Domenech des-


enrotl.18 la segona part de Is seua
Conferencia, exp!icant cada una de
tes plaques que projectava I al final
felicita al poble d‘ArtA per l’entusias-
me que havia demo>trat a favor de 1’
Obra de la Sanla Infancia.


+


L’orador fou aplaudidissirn.
El chor de nines canta desprCs la


cob’a .Bienveniiiap formant damunt 1’
escenari u n cuadre bellissirn siniulant
nines espanyoles doiiant la benven-
guda a u n estol de niiis i nines proce.
dents de la China,
Se r i f a dtsprel; u n a grossa ensaiinada


i una volta anuiiciat pel P. Doneneoh
que, suposat I’eiitusiasme i el desig
del public, un altre dia se repeliria a-
quell acle perque ’I pugui veurbtot el
poble.


Aixi els organicadors de la ftsta
coin tots els qui en eiIa prengiieren
part rcbeien rndtes enhoresbones.


La Cornissio organisadora nos en-
carrega que donem les gi acies publi-
cament a tots els qui han contribuit al
exit de la festa i ind t ewecialment
als Ernpresaris del Teatre qui,ademks
de cedir-lo per ainor de Deu, presta.
ren tambe la s e w ajuda i cooperacio
a1 bon ordre.


-.a-


DEL TEhlPS


El temps tat-doral sol ksser
sempre variable i aixi 6s estat
el d’aquesta desena. Dimars plo.
gu t duraqt el dia i a l capvespre
se desencadenh una ventada
desfeta que dura tota la nit. A
la matinada to rn2 plm-e i el
vent se calm& Dimecres a la n i t
torn& a ploure moltet,de manera
que la terra j a ben assaonada.


EST A T S A N IT A KI
Encara que no hi haja mala1


ties epidkmiques algunes perso-
nes e b t A n de molta gravedat.


-Una d‘elles k s la mestressa
M a r h Ferrer esposa de mestre
Jaume Cilbrer i germana del Di
rector d’aqnest pel ibdic, la qual
Suf i i una delicada operaci6 i en
vista del seu estat de gravedat
dimars a mitjirn dematf I i foren
administrats ek Sants Sagra.
ments. Despres experimentii cer-
ta milloria la qual fins aquf s’ks
accentuada, encare que a poc a
poc *


-Atra dona que fou tambt? 0-
perada el divendres fou Na Po-
rreta esposa d’En‘I‘oni Pentati,la
qual tambe ha passat alguns dies
dolents i despres reaccion2i cap
a millora, la qual persist eix,


CAVALLETS


Fa unes setmana que a la plas-
sa del Conquistador hi ha ins-
talats nns aCavallitosn que for-
men la delicia dels atlors i jo-
vent que durant les vetlades i
els diumenges destinen les po-
ques pesses que tetien a t-odar
est ones en a q 11 eil entre t e n i m e n t . .


gadrs que per aqu i s’en veuen.
ESCOLES NOCTCRNES


Conforme la llegislacid vigen t
en les escoles nacionals s’ha 0.
bf i ta la tnatiiciila de l’escola
nocturna per tota la segona
quinzend d’dquest mes. Els q u i
hi hagiri d’anar con& que s’ins-
criguin durant ella. Les classes
comenprAn el primer dia labo-
rable de novembre.


ASCENS
Segons no\icies l’amo’n Mi.


que1 GI-au, rzpresentant aqui de
le C a s a Singers de mhquines
de cosir, 6s estat anomenat Ins-
pector de Is circunscripcio de
Palma. Sia enhorabona.


((MALLORCA AGRICOLA.
Ha sortit el no. 2 d’iiquesta


Revista queduun interessant so-
mrlr i amb drticles d e firmes pres-
tigioses, una resseny2 ciela Dia.
da Agricola de Manacor algu-
lies curioses ilustracions i noli-
cies d’interes pels pagesos,


RELLIGIOSES
PARICUQUM


DemB, com a tercer diumenge
hi ha la Comuni6 general per les
Mares Cristia w s .


M a u y capvespre se seguird el
reso solemne del Santissim Ko-
sari.


El diumenge qui ve deu cele-
brarie amb tota solemtiidad la
festa de {(Crista Kei.


CONVENT
Demh hi ha la coniunio gene-


ral pels Tarcicis i el decapves-
pre, despres de la visita de cnda
mes, se ferA 1‘2costumada iifa de
prernis en el claustre.


L‘altre diumenge se ferii la
Cumunib general pels Terciaris.


LLIBRERIA
Eagutnkso obrrta a PaIra-jviauta IJa tasa tontral de “Eli-


brtria Po litbtnita,, Ettolar y loli giora d‘irtb, qwoda an aqutsta
9ila una ‘‘$utursal,, ou ol (arret do Palma niitn, 15 a tdrroc de
h 5obattfh Ciaard (a) ViJos, nl qual te deuou Mgir lamb8
toit olt atlcirrocs d‘impronta por qurdarrc tom entawgat de la
TI POG R A FI A C A TO L I C A D‘ A R T A.
P A L M A DE M A L L O R C A


Oficinas ,Provisionalee


VALLOKI 2 T e 1 e gr a mas : I3 ‘4 NK A IP Telefono: 251,


c
1
i


. ..


CA P I T A L SOCIAL 25.000.000


C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A


Prdstamos hipotecarios, negociacitn y descuentos de letras, cuentas oorrientes a la vista y a plazos
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias.


ACCIONES 6 p 8
- - - -_ --


A G B N c l A DE ARTX A P A L M A


ANTONI GILI (A) COMUNA
I VICEVERSA D E


S E R V I C I DlARl EN P H O N T l l U1‘ I ECCONOMIA
D E PREUS


ENCARREGS A DOMICIL1
Pnlma - - Banch de S’oli, 24


DIRECCIO: HrtB--Can Comuna Centra


GRAN J A BARCINO
PER T O T A C L A S S E D’AVIRAM DE RAQA
CUNIS, COLOM3, ALIMENTS ESPECIALS
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
R E S ; ANELLES, P L A N S I CONSULTES’
4 )CONSELL-M A L L O R C A b


IS M A T O N S
D E


CALLE OE JAIME I1 n.” 39 a 149
RAFAEL F LIU BLANES


Palm2 de Mallorca
SAS’I KhKlA PARA SENORA


1’ CABALLERO
AK TTCTJLOS UNOVEDAnES


PAPA VESTlR DE’TODAS CLASES
~~


Ensairnades i pallets
En lloc se trohrn Tillbs que a la


P A N A1)E;Id A Victoria
E S F O R N N O U


ObN


Minjriel Rnca Cast,ell
A ea botiga hei trobareu sempre pans


panets galietes, bescuits, rollets, i tota
clasa de pasticerta.
r A d E SE SER,VEIX a DOhllCILI


Netedaf, pronitut 1: economia


DESPAIG:
Carver de Palriiu 3 his. A R T A


JAU ( ) ROTCHET PIC0
tO una hgeucia entxe Arta, Yztlma i Capde-
psra i heiva cada dia.


Serveix m b proiititut i seguredat tota
ciasse d’encarregs


Direccjo a Palma: Harim 38.An es C O S .
t a t des Centro Farmacbutie.
Art& Palma n e o 3.


Tienda Vicem
PRECIOX FJ J08 Y IIUY KEDUClDOS


EN
y toda clase


de Merceria come+ ti b les
T e i i dos


Perf ii m e r i a
SEVENDEN MAZAS DE COSER


p toda (lase de iustixmentos
J V.CALLEDEA BLANES 38


PFAFF E I


DEL$ GEHMANs


SARD (A) TEKRES
A cada arribada de tren van a lsI3taci6.


Term servici combinat arnb el Ij’ewocarrii.
-.---nn---.--.--


v w v w v


Excursions aSes Ccves,Calarra tiada i demds
punts de Maliorca a preus conveilguts.


DIKIGIKS E:
CarrC d‘En Pitxol n.’8.
Id Son Servera n o 23 1 A R T A .


MAQUINAS P A R A
COSEK YBORDAR


La Fabrica m& grande de Maquinas
para m e r y bordar del continente.


(MARCA ALEM A N A )
DEPOSITARIO EXCLUSIVOER ARTA


CAN OANANSI


3