. Per la pau de les nacions UNA PBGINA D'H1STOK;IA Tots els pasi'os has tenguts ...

.


Per la pau de les nacions
UNA PBGINA D'H1STOK;IA


Tots els pasi'os has tenguts
gsans hozms la vida dels quals
6s reccrdada aiub gust i la se.
va metn6ria t's veaerada per
molts d 'mys Fa j a molts de
sigles quo a Pol6aia h i vivia
iin rei Leszik, que abana de la
seua elecci6 era un homo sen-
zill i modest, aimador de la
justicia i de la bonesa. ($win
fou , elevat a la diguitst real,
teuga6 por de que el fiiiist i
houors da que's veia rodetjat
li fesen ohlidar les virtuts oue
abans I'adordtiven Per aixb se
determi116 it ferasb prewdir eu
totes les cerembuies de 18 Cort,
p e ~ iiii eriat vestit amh la robti
hi;linil que duia ell ab:rns de-
goverunr.. l'engiiertt tiavaut
sos U ~ I S I'iini~tge c t ~ I:* vidii S ~ U -
ziiia i honrada el rei Leszrk
fou UII sob id ond dad its justi-
cier i ~ i u i a n t de sos subdits,
; ,cr la feficitat, (le15 qiiiils t rn -


payj Lacui: (le soportirr pwves
ti 11 res- f i -ri-s+,i.qne--Y a csy -5-9 1 8 TO-
robrti s:t independAoci~. per6
Ies lluites 110 hagtieren acabat.


J i creava ~ i t i i ~ tan& de COI:I-
ftictes ;tmb wlguus lie POL
vtlzins, eepecitllment., i , a C ~ U '
sa de la p~sstsssici de la ciutat
de ViIua, aiub Litnauia, el
piis clels boses coloasals aour:
631s arbreu centmaris hau estats
se ni p re F e n et r a t s .


Eucara que 'Id dos eshrcits
110 lluitavcu de feia iilgtlus
;i3ss, la situaciG existent eutre
'Is dos pa'isos era molt stlryi-
h i a n t a la guerr'a, j a qae eutre
c:.l!s s' era iuterrocupuda totti
ci:tese de coxuuicacions. 1 ja
'$ sab que q i m t dos est;(ln e-


tJaiti sempre. 314s t:1rd el serr


!.,a de!i111itirci6 de les f r o r ~ t e ~ , ~


cot1-


--lr


aemistats' 4s molt fhcil que
arribin a pegsr-se.


I aix6 I'ou precisaineot lo
que anava a soccei'r aquest any
passat entre Polonia i Litrih-
nia. Ela esperits anaren esi-
tautsse en els dos pa*isso# i scr.
gi la terrible paraula giierru.
Anava H recornencar la lliiita
que havia destrossada mi tja
Europab De cap manera. A -
fortuuadameut' la existaucia
do la Societat de AS Nacioos 6s
uu fet i en eon (Pact$> soleu-
ne se deciara yuet <<$uta gtierr!~
0 arnenay da guerra, afeeti o
110 directanent a iui"ci,el meiu.
!)res de I H Societat, iiiteressa a
la Societat tota i aquesta 21:t 'de
penuciw les :nideu iiecesbit.it?s


10s Xacious a .
Per aix6, eu lloc de rnotivrir


I I I I ~ nova lluita saguarit,. Po-
jbuia i Litntirlix se pt'OseDtiirew ~
d a w u t , e! thusell de Iii societat.
cfe las Xaciotis per e u p ~ i i ~ ' P:\


format pels riprrseat;ci~tu de


110111 dels 55 h t a t s irtenibres
de la Societ'at,. Pot, tfir-se que
'I Cousell desempeuj-x fiu a.
qiiests casos el liai)ejr del iinlio
y i ie en ciis d e e ~ i f i i c l o uos itipe.
deix fer actes violeuts dels que
inks tard nos haguesseiu d'
empeuedir.


Uu fred niati de desembrc
a r i i n i a Geneva, en el vag6
e q m i d que 1 havia dnit desde
Polooia, el mariscal Pilsudslii.
Atlava de p j s h per dtxiostrar
que vouia aninirt per l'esperit
de pau. En altre trea havia
tamb6 arribat el ropreseot8nt
de Li tuhia , el pofesx Vol-


'


per SalvHgnardar Iri pau eutre


q11eiella. Aqnest C'o11sell est& :


14 p;i'issOs, ?,IS ( I I I ~ ~ crbretr P U


Arts, i comarca any 4 Ptas.
A fora id ti
Extranger id 10 =


_I -


demaras. Tots els lvemhies
del Cousell se troben aplegats
en la sala del Palau de les Nan
cions, en la ~ u e s'ha de cele-
'Om la primera i ernociotiaut
en trevista dels represent t ints
dels dos pa'issm aEs la pau o
la guerra), pregunta el nmis-
cs1 polac. aEs la piiub) mutes-
ta iomediatameut el professof.


El ministre d'Holanda s'
encarrega de estudiar el eou-
flicte i de preparsr ia recouci-
liacici. Feiaa Harp i difici1,pe-
r6 que a1 final se veu coroua-
da per 1'8xit.


Uoa nit, nit veranient hist&
rica, en la sala aont s'tii troba
reiinit el Cousell, el Miuistrt.!
d'Holauda demnua solemne-
m d u t a1s dos ptti'ssos que fas-
si0 acab:rr l'estat de querrai
que r e f e m i n Ilnrs relacions de
p : ~ i amistat. El silaoei es
i ru prssiow 11 t.


Uu despr6u de I'altre, els
represoutants de Po lh i s i de
1,ituhuia dttclareu eu noiri de
I1ur.s Orverns que acepten E:t
retoiniiuacici que se 'Is acaba
de f e r i s*rstrenyert la u?i eu-
tte l'emoci6 de tots quaiits
iissistireu a u ayilebta e: c e tl a
file 1110 rab I e.


I t 3 plaunreu phh del s o r t ,


meut de la yau.


A \ ondemh, diuuwuge, eu


Irs CanJpYUeS de 1< s EFgl&w
:iu~iut'ia~cii po1313 l ' i i dve i i~ -


J. Pla.


Despres de la Festa
La festa anyal s,ba acabada


en p u n t de la mitja nit;
baix del vel del blau silenci
queda el poble condormit;
d'un fester, que encara crema,
les estelles f a n cruisit,
Brots de murta trepitjada
de cap a cap de carrer . . .
I'aperines, blanc i rosa,
dins la pols fetes mal-be . , ,
Ai, festa de la Patrona,
adeu fins a l'any qui ve!


Sols resta la xeremia
darnunt tanta il-lusio;
mt3, j a s'allunya, s'allunya
sonant per dies la fosc8
cap a les seves montanyea
de la part de Galatz6.


BARI'OMEU GUASP, Pvre.


FortiVal ieliiviijs on (tnieui
Diumenge passat dia 5 se celebra


en el Convent c'e St. Antoni de Padua
una so!emnissima festa relligiosa amb
moth de beneir la nova capel,a de
Les Animes. La Eesra resulta molt bri-
llant a lo qual contribuiren totes les


Feula benedicci6, just abans de I'
Ofici, el Rdim. P. General Fr. Arnau
Rigo a1 qual assistien de ca-,a el 11.
K. P. hliquel Vidal, Provincial de la
7'. 0. R. i de hltqistres els Rts. 1'.
Ruso i P. puigcervec. En el moment
de 12 benedicci6 s'encenguk tota la
iihminacib elkcrrica d e ... l'esgl6sia ,
fent un efeck tnolt brillant la combi-
naci6 de bombilfes que ornavcn el re-


retaule D. Sebas-
ti4 Sancho Nebo; i sa gerniana Srta.
Dd. Maria, de la distingida familia qiie


olgut ornar el Coilvent arnb la
rebtauraCiC de la capella esmentada.
"Segui'dainent, acabat el ' T e Deutn,


1 exposat Nojtre Aino, cainenCA la
hlissa hlajor que celebra tarnbe el
Kdim. P. General assistit dels matei-
TUS, prenguent~hi pdrf tambe de ca-
pes, els Kts. PI'. Dolnenge I Salom.
l'redica un p a n ser~uo i'orador sa-
grat Cranoisca el R t . P. J a ime Rossc-
110,


Un chor molt nutrit i de veus e m -
Hides, canta la Nissa a trey veus d'
homo d'En Perosi, esseiit celebrat
pels intel-ligents I'ajust znib que fou
Lantada bdix !a di:eccib del Rt. P.
iuan A. Garcia el qual feu gracia de
sa ben timbrada i educada veu can-
tant alguns bells motets. El temple es-
tava ben ple de feels i tots sortiren
fent elogis de la soiemnidat que s'ha-
via donat a la festa.


Sia enhor2bona a tots quants con-
tribuiren al seu esplendor i$ la devola
iamilia que t an prodigament ha con-
tribuit a1 embellim ent d'aquell temple.


I _ j


No s'ha pretengut enguany donar a
les nostres festes paironals cL rdcter
d'extraordinhries, no obstaiit han re.
sultat mes briliants de lo que s'espera.
va.


Comensi per venir moltissima mks
gent externa que els den& anys, j a
de Palnia J poblcs aont h i ha m a -
nencs, ja, i priiicipalment, dels pobles
veinats, a lo que 110 afavo-i ser diu-
menge la vigilia de la festa.


Fou un gran acert esculiir un joc
de xeremiels que han sabut conser-
var la nota tipica que les escmhnaven
vesfits a la antiga usanci, lo qual
crida molt l'atencib del poble i toca-
ren sempre i molt afroats, les antigues
tonades prbpies d'aqudst instrument;
rnateixes, jotes, I'alborada etc. i 'no
corn els d'altres nnys que 'afartaveri i
feien crispar els nirvis amb Dirgo
Montes i cuplets semblants. Vdd i ie 11
que les Comisions dels demis anys ho
tenguessen en compte, j a que 'S bo dt!
comperidre que, aixi coni desdiria que
a un pastor de la niontanya el fessen
anar arnb capell en trona, tamgoc
escauen a unes xeremies les tonadp
modernes.


La revet-la del diszapte resulti
molt be; fou animada i plena Els foes
foren molts i bons i lothom n'ha fets
molts d'elogis especialrnent de les
f letxes que foren mol res, mo It vdr ia des
i garrides fenn. Llastiina que no s'
hija pogut compaginar tot aix6 amb
la protecci6 que sempre convendria
donar a la industria local Si fos pos-
sible afegr! a Irs rodelks corrents que
sab fabricar el pirotecnic artanenc,
slgunes de les millors qte fabriqiien
les cases de fora, sens h p t e 5e ten-
drien uns bonsfocs I se protegiiia lo
nostro.


Un alJ1-2 deis nlimeros que resulta-
ret i be fou el .ball de la cisterna.. El
priblic anava delitjs de veure'l i una
lrora abans j:i i nvad id per Con lp~~ t la
plasseta de ddrrera St Salvador. Les
xerernies se feren eSperar un poc, pe-
rb per f i cnrengaren una amateixax i
se comenqh 'I tipic ballet a1 vollant de
la cisterna, primer una cola parella,
despres dues, ties. efc. i s'anlma de
tal mancra qu'arribaren a esser set les
parelles qne al mateix temp3 dancaven.
Lo qne ha fet el miracle de reani-
mar-lo i s estat I'estimul de les joies
que se rifen; per t a n t conve que la
Cornlssib de festes no s'oblidi mai de
consignar la cantidat convenient, i
pregariem que cada any s'enmurli, s'
enrami a l'antiga,:el coil de la cisterna
que enguany estava despuliat.


El bal1:de pages enguany fou orga.
nisat convenientmeat i no per aixi, do.
n a el resultat que s'esperava. La Co-


mi!sio feu tot lo que va sebre perque
I esultas I en mere!x I'enhorabona Feu
construir u n cadafalet no molt alt per
els bal!adors i 5onadors a h de que el
public les pogues Veure bt!. Ademes,
amb pals i cordes, feu u n tancat molt
ample i feu fer una crida que el qui
duria cadira podria seure dins el tan-
cat, Efectivameot moltissima gent n'
hi d u p e I els qui sols eren de pas es-
taven drets darrera les cordes. 9 ' 3 -
questa manera ho pogue veure mol-
tissinia gent, perb aixi i tot el bali va
anar poc animat 6411 'a que se deu?
En tenips primer els senyors i els a-
n i ~ ~ eren eis entusiasles del ball i
ai, w4ant-x l a dotzei~lts ies pijaven
per fer ballar I'arlota preferida. Avut
ja no ks aixi, i valen uenre-hu si,peri,
sense pagar. Els mateixos balladors
son els qui han de dir-hi i troben que
fer sa feina, war i encara pagar no Ps
cosa que els vajd bk i son molts pocs
els que hi diuen a I'encant. Kemci: d'
aqui en aiant cansiderar-Iro un nhme-
ro de festa que en lloc de treure diners
n'ha de costar; per tant la comisi6 ha
deconsignar una cantidat per atendre
a l gast que ptiga ocasionar. Dins el
tancat de l ball, ran ample corn se pu-
gui, podria entrar-s'hi I seure mediant
una quota que polirie destinar se als
empleats que I'urganisassen i el cui-
dassen i estabiir uns preniis per b a b
dol 5 i allres per balladores sorteabies
entre ells per l'estil de lo que es fa ea
el ball de la cisterna. .41xi probable-
rneiit, seria un dels nuyieros de la fees.
La inks animats i gustosos.


l'engueren poc exit les correggdes
tar l t les del Cos, coni les &e cintes I
de cavall5. Seinpre ssha de partir ck
que la que f d aniwar tots aquesib nit-
nieros 12s I'estimul dels prenris i si a.
quests s6n pet'ls que no valguen la
pena, els qui es pressten sbn tambk
de poc3 vdua i no desperteti entu-
ssiasnie. Es precis si es volen conser-
var les rcorregudes del Cos* eslabliu
i anunciar prem!s crescuts.


En quant a la part reiligiosa err-
guany han revektit !9ts els actes una
solemntdat coni poques vegades. El
clia de Sant Salvador a la Parrdquia
s'hi diguk u n Ofici mo't brillant. Ador-
iiava el temple parroquial la riquiszi-
ma endornassada de la que ja en par-
lareirt u n altre dia i que en aquest mo-
ment s'inaugurava i s'hcvia de beneir.
Efectua la .bendicib el M. I. S. Fran-
cesc Esteve Canonge de la Seu, f i l l d'
Arta, assislit del Rt. D. Juan Rubi,
Rector, que anava de capa i els minis.
tres Rts. D. Liorens Lliteras i D. Pere
Amorbs. Foren padrins Da. Barbara
Esteva Amor6s i D. Kafel Blanes To-
losa, e's ciu:'s anib el C?i:orpe ts
LLEVANT


mentat ocuparen despres lloc distin-
git. Celebrd l'0fici el R t . Sr. Rector
amb els ministres ja dits, i ocupi la
catedra del Esperit Sant el Canonge
M.1 Sr. D. 1uan Quetglas. El Chor
Sant Salvador, al qual s'uniren distints
i valiosos elements, canth la missa
Davidica de'n Perossi.


AI ondema, la festa de Sant Sal-
vador tambe resulta molt soiemne, Xo
hi capigue la gentada que hi acudi,
Oficid el Rt P. 1 Ginard de Sant Fehp
Neri, fent de ministres els Rts. D, To-
sep Fuster i D. Josep Sancho de la
Jordana. El Chor Sdnt Salvador cant i
la niateixa missa del dia anterior i
predicd el sacerdot artanenc Rt. D,
Andreu .Casellas Pvre, el serm6 del
qual fou molt agradbs a la concurrkn-
cia.


En aquests dies s'ha indugurada la
nova escaia tota de pedra viva de Na
Maneg. que ha d6 servir per baixar
la gent del camaril de la Verge. Es
aquesta una bona inillora.


La linatge de la nosfra Patrona
lluia ses joies i vestits miliors que sols
porta :en senblants diades i crrdaven
l'atenci6 dos rics penjants que segons
noticies l i han regalats els seus devots
D. Rafcl i D, Tomds Blanelj Tolosd.


En resum, :eu festes han anades
iiioli bC. Sense accidents desJgraAa-
bles, ben animadetes i sense actes de
bombo. :Pels dernes znys, se cerquin
si es vol aitres nulneros d'atracci6,
per6 trobam que s'ba de proculer do.
nar calor a tots els actes iradicionals
perque no so1s no decaiguin an6 que
sien de cada any ines rurnbosos. El s
tots sols ben animats formen I urnpien
la festa i els que s'hi afege.;que? tnai
han de restar importancia an aquells.


Sia enhorabona a la ComIshi16. I
inolts anys.


DE SON SERVERA
Enguany, com els dern& anys pas-


sats :enin) c.0ncel.t musical a la plassa
de St. Juan i e n el carter de Pere A.
Servera davant el cafe de 11. l a m e
Pou i es niereixedor d,elogi el p r o w
dir de I'indicat senyor entl-etenguent
a la seva clientela am5 la nni~ica d'un
boil fon6g:af lots els vespres de estiu.
Aix6 es notiu de tenir.hi cada vespre
mdta concurrkncia, a la qual sol de-
litar tambe amb rnusica de corda
(guiterra i bandurria) tocada per ell
itiateix i per l'amo'n Earloineu Vives
(a) Perllonga. Kipiga I'enliorabona
mtis coral i seguesca divertint a 3 seus
parroquians.


-L'ernprcsa del aUnibnn a pelicid
del public projecta diumenge passat


1 I'ernocionaiit cinta oHermana Blancan
I l i haguk bona entrada.


*


D E C A N O S T R A
HOU V1CA4KI


Es estat uorneuat V i w r i de


paisti i amic Rt. D. Tosep Fus-
ter Portexa que fa rnolt por:
temps foil ordeuat sacerdot.
Sit1 enhorahona i li des i t j au
h i t s i felis estada en el seu
nou dersri.


SOU Sardiua Pi11111ii e1 nost,e


iliALALTA DE
GRAVEDXT


Segotis noticies Sor Atitouin
de Can Noroy, feia els exer-
cjcis a la ipesid6ncia de In Cari-
dat isufri iina repeticib de la
greu malaltia que fa poc 1:t
havia tengudtt a les portes de
la mort. Haguh de suspendre
els exercisis i fou tixsladads
a1 Convent de Can &rey, a-
gravant se de tal miiueri* que
dirnecres li foren admiuistratv
els Sants Sagraments. Que
Dou li ajudi per la part que
m6s convenga.


quartera. De fwita u'hi ha
inoltissi~ur, peto corm Iil(Jft i
2% poc aprot'1table. Les horta-
lisees u o r a n paire be; rl so1
les ha atropeliadee; molorts i
cindries apenes s8'n eullirsn t
V R U molt cars. IGls e~urac1on.s
esperen una sa6 que Ea molt:*
fdta .


ALTRE RIIALRLT


T a m b k ha rebnts els Sants
Sagraments per praveclat k'
amo'n Pere 3 uan Guiudando
que es t i a Na Crem. Deu li
ajudi.


EXC DRSIO


Passat demii, diummge la
scciedat Ken t ro Znstructivo
de -4rt6, celebraut l'auiversari
de ,oa coustitucicj fa iiua excur-
si6 a lit Torre de Cauvauiiel


que titi> estiii htivierl vist tau
fort CO::~ nqiiest; efectiva tiieut
el €it inolt [Port, per6 Isimagi
naci6 popi1li lr s 'ka eualtada de
tal marlera y i ie s 'hau iuveutats
fets Eabulmos de pruus itieea-
dis i fius prouostiyueu 1111
acostarneut' del sol x 111 terra


CASAMEN r s5
A: la capella del Ptl1.u epis-


copal s0 casaren dia 2 d'Agost
la Srta. Mnrgalida Toils Este-
va (a) Da Sa Jortaua amb el
dove propietari de Alanacor I).
Bernat Galm6s Riera, emen t
nadiius l-Euginyer D. F e r r h
Blaues Boisen i D; b f e l Vi-
llalonga Blanes. Celebi6 la
missa i w t e de casament el R t
I). Sebastih Esteva Rwtor de
la $eu. Us noviia depprBs de
la eerim6nia han surtite cap
a1 port d'Aleudia per passar-
hi alguos dies. Sia enhoraboua
i que pnguin esta; niolts- d'
auys plegats.


-Tarrib6 eontrqueren r ~ n -


que tot ho ubras rii. J a huval!


BGKICOLES


Les metles se van bndaut i
6s de veuw corn tothom aptso-
fita ayuests dies per arreple-
gu.ne a les hores de menos
calor i pelar-rre a les denies.
Es 6poca de feina; l'esplet 6,s
m6s que regular i al preu 'os-
cila entre onze i d o h d u m Ix


uiateisa vila.Celrbr6 la cerirn6.
uia relligii,?.:a cfl 1\12. Et. D. Pere
F m e r Ptelat domkstic del Pa.
pa i ouclo de la novia. Xcac
back la cetimhuia se seivi un
berewar :*Is eouvidats i els no=
viis sortireu csp a Lluch per
ami embarca~-se cap a Krvis-
sa.


Sia en,hora!ma i que pi)-
b ouin estar molts d'auys ple.
gats.


El dia de St Salvadcr moziren
u n nioet de Antoui Daurat de
deverv un anys. de pulnionia,
i una nina d'Aritoni Galbis i
Sa Maria Borrona de 16 me-
SOY. AI eel les v e j m


MINS NORTS
P A L M A DE M A L L O R C A


Oflcinas , Provisionales


TeNgramas: BANKAIP
Telefono: 251, VALLOKI 2


CAPITAL SOCIAL 25.000.000


C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A


Pristamos 'nipotecarios, negociacih y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos
Sjos, y en general toda clase de operaciones bancarias.


ACCIONES 6 p 8
'I


AQENCIA DE ARTA A PALMA
I VICEVERSA D E


ANTON1 GlLl (A) COMUNA
SER VICI DlARI EN PRONTll UT I ECONOMIA


DE PREUS
ENCARREGS A DOMICIL1


Ydlma - - Banch de S'oli, 24
DIRECCIO: Art&--Can Comuna Centro


* GR AN J A B A RC 1 N 0
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM DE RAGA
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES. PLANS 1 CONSULTES'
-4 )CONSEkL-MALLORCAb+-


U E


CALLE DE JAIME I1 n." 39a 149
AEL FEklU BLANES


Palma de Mallorca
SASTRELCIA PARA SENORA


Y CABALLERO
AMTTCULOS Y NOVEDATIES


PAPA VESTIR DE - r a m CLASES


Ensailnades i panets
En Hoc se tiohen *niilos que a la


PBNBDERI A Victoria
E S F O R N N O U


DRN


Miquel Roca Castell
A sa botlga hel trobareu sempre pans


panets galletes, bescuits, rollets, i tota
clasa de pasticeria.
rA.IAUE SE SERVEIX a DOMICIL1


Netedat, pronitut i economia


D ESPAlG:
Casr'et' de Palnzu 3 bis. AR.TA


EN JAUME PIC0
(A) ROTCHET


t6 una Rgeucia entre Art6 i Palma i hei
va cada dia.


Serveix amb prontitut i seguredat tota
classe d'encirregs


Direcci6 a Palma: Harina 8. An es cos.
tat des Centro Farmschitic.
Art61 Palma no.. 5


Tienda Vicens
PBECIOS FIJOS 'Y MUY REDUCIDOS


EN


Teii dos _ _ v toda elase d e
Mer ceri a comestibles
Perf r i rn e r ia


SE VENDEN M A G AS DE CQSER
PFAFF E I


y foda e l m . de iustrumentos
3. V.CALLE DE A. BLANES 38


Automdvilr de I l o y e ~
DELS G E R M A N S


SARD (A) TEKRES
A cada arribada de wen van a 1 Estacio.


THJW servici combinat, amb el Petioc:-LriI.
Excursions aSes Ccves,Calarra tjacla i demds
pl;nts de hlallorca a preus convenguts.


-____n----
uuvvv-


131 IIIGIRSE:
C a r d d'En Fitxol n.'8
Id Son Servera n o 29 1 A R T A .


4).


MAQUINAS P A R A
COSEK YBORDAR


LaFabrica mas grande de Maquinas
para Goser y bordar del continente.


(MARCA ALEMANA)
DEPOSlTARTO IZXCLUS[VOEN XRTX


CAN GANANSI