L L ArtA, i c o a a r x any 4 Plas. A fora id 6 * Extt angler id I f ) D 1 SDEU I P...

L L
ArtA, i c o a a r x any 4 Plas.
A fora id 6 *
Extt angler id I f ) D


1 SDEU I P A T R I A A R f'A 10 d'Atwil. 19%.
Croquis artanencs


E L f'0BLE
I I


Es :.:!:, : tw diragar, L la bell&
v ea1 u r 2,. per I catw rs d' A rth inu w"
dats d'una pau tan profunda i tan,
inalierable i a s e m s tan contagiosa,
que d ins I'esperit mes esvalotat i
iilibuleni hi posen aquella~tranquil.
ilta.; magnande que parla I'Evangeli.
1 lio es sobretot a les maiinades es-
iiuenques quan el sol encara es baix,
i I'ombra els abriga amb son man-
iell fresc i humit: Ilavors us sembla
que sou dins una casa gran,dins urm
pleta o dins un celler on 1'8mbien t
mai ~'encalrnleix.1mprra a tot arreu
una gran familiari.tat. Danes que b'
escoblejen de poital a portal, sewe
altar la veu i que elshorabaixes
berenen ?ublicament de tremp6, de
sardines barrejades amb grells, de
pa toiat d'oli, fiegat arnb u n all i, I
untat de tomatiga. Rol-lets qui fan,
llatra o corda, embrinen painits 0' i
cwen >enalletes.Gairebe l e totalitat i


I de les artarienques no tenen altre I
1


qucfer i n'hi ha que arriben a M e r '
i vel taderes aiti3tes. Corn si tengue- 1


s i n les maus de fada trenen fiuite- ~
res precioses amb uns rivtts que i
wiiblen obra d'aryenreria, amb u-' !


1
I


I


nes f tixcs de coI01.s v i v i s i m s i 1111s
-.- .--fimr&e-seia per i'ansa; senalletes


g r i n s i senallties microscopiques
tali clo*es i tan ben teixides qcle 1%
p a no'n vesiaria; ventadors que
sou imp,escindib,es per treure fia-
r i i a d ~ del3 ciilids; cisies per dur les
figues srquesa passar pel forn ... I
ill rnaieix temps que amlz le3 mans
fan aquedes meravelles amb utla
rapidcsa incomprensib'a, no tenen;
no, la llengua OCiOia,ans a1 contrari,
la renienttn t an activament que hom
diii'si es una mica niassa. Les bra.
dadores-que aiximateix hi abun-
den per Art:i-se p a s e n tot el dia
capficades damunt el tarnbor, per.
deli[ la vista i la salut,perb e lks sbn
la causa de que el nom d'aquest
pob~e voli a totes les parts del mon.
Hrolleii IlanCols i coixineres i par
meiits .de noviances posant-hi un


6.


inicihls eqpleadides corn les que
trothin cib els Codis il-luminats de
I'edat mitja; broden mocadors deco.
ratit-los amb rams i Aws, fent.hi
punte*;.de trau i &iI filigranes arnb
esquisida pulcritul, amb paciencia
bmdic t ina .


I com a'supervive,rts del pol len.
tissim gremi de teixidors de I I i en-
cara queilen dos te'essos, un en el
carrer de Pnlma i l'altreen el CJ-
rrer Curt que han resisiit la mal-
tempsada i fins al presentb'agulrn-
ten amb honor.


Cantines d'aigua, forrades de llim
on s'hi trabuca la correnti&.de la
Font de So'N Calletes despres d'
haver passat per I'estretor de con.
ductes subterranis.Si algun Eliezrr,
com en ten:ps d'tlbraham, hag&
de cerczr una nova liebeca honesta
i gentil segurament que vindria cap
al.tard' per apiop d'aqliestei caiiti-
nes qrian les donzelles artaiienques
surten a omplir les gerres i les se n
porten airosnment a la cic,tura des.
pres de escanyar Ies perqueno san-
glotin. Els iiifants,en haver berenat,
amb la boca plena i la faq siiimosa,
van a beure a les aixetes girant el
cap per amunt, i al temps que uns
beuen e's altres xiu en. aixi corn ho
fan amb el bestiar.


Tiobareu jardinr; embarrerats on
hi veureu arbre; de pison que sem-
blen peiiiients extbtics arnb 13s bra-
COS esteso4,fassers de<lligiits i esca-
bellats q!ii se brecolen cerenionio-
sHmentdiris I'atzqr iornaculat,llorers
batsbrnics. pai.rali d'enredaderes i
pausioiieres, tarongers carregats
amb I'or sucbs de les trronges i
llimoneres qui s-e-branquen de tant
de fruit. A qualcun d'aquests jsrdins
corn al de la posada dels (3lors quan
era la plasseta del Puu Nou, hi ha.
via Iladoners, que s5n uns arbres
molt caSolans, a I'ornbra dels quals
s'hi feia el ball de Sact Salvador.
Davztnt e2 el Marques de Bellpuig


tambe n'hi havia un de 1ladoner.i
una capella que va coxprar L),
hlonserrat Rlanes per fer la seua
casa.


Tots els ciirret's tenec, un encan t
peculiar: un perque k i estret i fwc.
l'aitre perque anguileji i ' se r&rq
corn un cdrninoi'd? montany:t; el d'
aqui perque ' l e la seva ma'nera d'
&der pagesa,el de nit3'en'IlA perque
&r mes aristocrittic i clistingit; perb
el mCs noble, el qui du el segell mhu
inconfonible de co que& m a t temps
enrera, es el carrer de la t'uresa.
Diuen si el Rei mnro s'estatjav:r a la
a casa q u i 16 aquella fiiiesrra. tan
ben t r t ballada 'que fa aturar embs-
delits #Is forasters i me plau iRiagi -
nar-lo que hi,treu el c ip, com uria
estampa viva dills u n marc primo-
rOs A la casa del veinat tambe h'hi
ha una de finestra aniig-a, peib la
vasa qui la revolta nom& ebtk mig
embastada. A la de Ilona Maria
Pastor, seyons la veu popular, hi ha
u n tresor amiigat an el carcitnyol de
les voltes. Aquesta c~sa, per ieinp;,
f d u propietat de ca'N Fo+Sti, nobles
de Ciutat, que hi dekaren ciidires
amb respa lkra encoixinada i t r a -
vessers mesti.ivolnit?nt toriiejirs,
guardarrobei d:l tem:ys vell, lliis
rntorcillas i encara mes ... La faqa-
na se conservR ipual de aixi CQ n
era i nrgrej i de cada dia m b qo que
l i dona una :iustera gravetat. Da.
munt el portal, vinclat a 1.esri.l ma-
Ilorqui. h i ha u n e3cut de 'forma
ova ada amb un co 1 de cisterria i
adoszat an el brocal un f r r ro (el jai
que deim a Alallorca) d'on p,enja uiia
corriola provjsra de corda.A la drea
1';1 hi ti2 un arbre fi ond6s i a1 peu du
aquesta Ilegenda: aArmes de Crespi
renouqdcs 1793. En el mateix ca-
rrel' h i havia la ca6a de les tercih-
ries (plaqa del Vb e, P Aotoni Lli-
nas), 1 i de Don Jaume de Banvuls
que, abans de renovar la. era per I'
estil de la de ca'N FosGa, i tot ens in-
dueix a creure que el de !a Puresa
iou (ies encara ara) el carrer m4s
noble i caracterisat. d'Art2 i que ks
un dels mes antics, rnalgrat que el
poble cornenshs devers la Clota i
carrer de Castellet el qual es mort
conegut car per una de les seves
.'-
cases hi feu I'enlt'ada la pe5ta wta.
nenca de 1S23, de tan trista i tan
funesta reco rdan Ca,


FELIX


T. S.F.
Una a una, les rrltiles llaentes
toruaut de I'aheurador ectren
dins la clastrtl; damiint la da-
rrerii hi caralca et brouze d'
riu rnisaatge mostrant, per la
e d s a espitrallada, lit more-
nor de i'amplu pit, tesos els
mnscles clels brncos tornetjats.
Uios la PHU inmiitable de la
llum igud i pura, els picarols
de leu ovelles cercant I H boa1
teuen ressoohcies d'Brlogi~
Pastors i o:utis, missatjm i
c II lli do res, s'aixo pI u g u e n dies
la vasta cuioa de 18 possessib;
hi ha porqnerols hruus, d'iills
brillants i ctimes dretes i ele-
gttntscom nn €us, que tinen
jrigant ainb uines de miradii
cbodidrt, cabells rossos i yaltes
pasttides amb rows. Defora,
la grtln curva tlrl cel davalla
firm a t o m la r e t x ~ Ilunytina.
indeciua, de IH mar, 1116s euilh
de IH mariurr SOICitdH de girlyes
rotgm qu; dibirisen d a m i ret-
XHW eutre le8 mates 1 plactetes
Hoot surtetr e18 aoaiils a friiir
It1 chroi' que ' s mor, segiits,
bracog enltiire, teses les orelltw


' i rigtietit amb twpaceria de
l i a r prbpia por. El silencti 6 3
prot'qud i uet corn In iliitn; es
sent el caiire rl' iiua f i i l lw SBCH
i" el fwghdil: d'ales de les rubs
pi uyndes.


~ a - cuioa BJ mties,i e's iocs
tnob1e.j que dif bi ha teiieu
1 1 1 1 ~ bdla ~ 8 t h ; el ver i ih 16
color d'nmbre cl'im rnatic fosc
coin la morenor de la pdI pr-
pesa 1 ies curves iusiquificunts
de 1es c m e s d* b'tnm i t!anles
&an pres iutlexious (idees corn
de yrsona vivent, coin si .la
mirada i el tacte d j tantes ga-
ueracious I'os m a t aplanant i
arradouiut les taros que hi dei.
xa l'impericia del fwter.


Damuot la tttuitt es bitda,
eoIn JIJ girasol monstrii6.r, 1'
altaveu, vsutdl i u r n o v i l rive-
tat ;Is metal1 llneot que torua
1 m e frissatnerits de vida les
uotes tnusicals i els sevtnms
bzrroers e m m p i ts desde I'
alta torre de ferro d'uua ciutat


rti no s'hi ha pogiit aicostu inar;
tt frepades sdrt defora a miraiv
el cel,com si volgiA eudevinar
el rastre siibtil tie lea parrtules
q:ie cerquen I'tinteuti, ~ H S , 1'
aire encalmat sols dii el xiulnr
dvls awe\io!s utxturuu i la
ptilpitaci6 del camp p k i i cone-
giida de qui , coin ell, han
viscut tiiotts d'anys tluscuittiut
la vasta ait. Ara el vel1 pttstor
@st& m6s negnit6s quo mai.
El bergant, referiut-se a lo
que diu I'altaveu, prouuucia
tnotd exrranys i misterioso3:
Boris Gollririov, Chdiapin,
S~~hrieg.ut*otchk 1.. . i, per e l l
evoendes, drsyrana wlueli mis.
teri, una mica roriq[ies totes


pastor les corieix proii N I I ' ~ I ~
ycielles veus m& antigues que
lea oliveres. m6s vellex que 'Is
p +3ytAls. Ell ja ho havh seutit,


seutit, etiiociona ioexpressades
qne soryien per eocautnint+tit
d'aqtiellit flor. ict6ric;t. IPS ve-
i l ed r.oi!ddles, qua coutava ca-


leu VOI
escoltar. rot3 e.;pereu atiib de-
lit l~ veogi1ltii del bt~gat i t cllit!
est,tictia a B irctllonit i qiie YHP
roridalles q ~ e ll, q u e cr*eia
sapigcier-les totes, m4i IbS hn.
v i r seutit, corn itquestti Ile4eu-
dq de IA ciutat eucaohia de
Kitej qiie auit contnvii. Led
forces brritalu i misterioses
que ell euduvinavti dills aqiir.
l la terra, ap t ren t~mer i t taot
quieta i cxlmosa, trobaveu el
geu eco diu., ~lqiielleu mli,siqtien
extrauges; uo s6u ni led codolir-
des qiie ciroten lea at,Ioten, ai
la veu prima i melhcolica tie
sou ~ H ~ I I O I , ssrnbla qiie slirtiti
de m6s endius, qne gt atiu m6s
h n d o , que hqciin Itl x r u viva
de IA terra esitarit les fibrep
m& recbudites. Au el pasor
li sembla ?ne allb t6 qnelrwrn
de sacrilec. Si la terra t nib6
li havitt p d a t a PI); m s , tcmb
iiua veu in63 dolp; mmca 11
n'aquelles notes el surt de bon.
dat que ell stlp que t6 h seiia
terra; tC! por que 's despertiu
les forces hornbles que ente-


leu VUUR de Itr terra. El vrtl


ullci, corn L1 pzr'aules ser1sa


( la ve..pce, j. U l U y i


rrA la vera Crefi. 1 cada dia
m6s va sentint uu crdi profand
eu aqnelles mgqnines que
uueixen, invisiblement,, la pos-
sea6 HI febrGs palpitar del
r n h , perdent et seii tiillamsnt.
No pot m6s i snrt corn tantes
de vegades a defora. El gall,
esverat, desde el Il*qdouer au -
tic, Ilaupi el seu crit siuistre
d i m la nit.


Perb, dins I R cam, la jore.
nea e&olta etnhadalicl~; I H m6s
jova de leg ctillidare+ dii a la.
seiia boca roja or1 xiix$5 de
rsim la pellwrofw. del I)IMI,
ver tnellosti, s 'wq rieixa dei xant
sortir la earn, verda co!~ r i r i <
alga, m ~ r i t r ~ s leg @utetes
blanquiJimes I*esd!fe,i arnb
un rictus de criieldat, i la uii-
rada, iiiitl ruicz sornniaciow, cte
80s ulls txnib6 verds corn els
de Circ6, semhlen tiiiriir (4
missiitger @!atJi d'iitirl edat
novaque !ti s i t l - d ~ arrih IN
izlb.;iques extr*;ttiyes d'aq :141
girassol parlaut.


[.S B.


De Son Servera
Amb la solemnidat acosturnida s'


han celebradrs a lit Pdrt4qnia les f u n -
cions prbies de la Setlnana Santa.
Taut el dijous sant corn et divendres. a
les processons hi as.l.;ti et magnif c
Ajuntament, clerkcia i gran ncmbre
,de feels; la mhsica tarrthk hi preiiguk
part, Un chor de ioves niolt nutril,
dirigit pel Vicari Rt. D. A n m i Lli-
teras, cant& a tres veiis el miserere,.


El dia de Pasco drniati hei h a p i la
acosturnida processci ' i ltofici qcie ce-
'lebri el Rt Sr Rccfor D. A n t h i Ser-
vera, el qtial dond !es bones f%es a
les autorid,its i pohle en geiierd.


C4SAvZEVT -Glbriel Brunet San-
cho (a) P'iguera, arnb Fratlccisa Vives
(a) Carnetla,


MORT-Mori dia 4 del present la
nina juana Dornengz 'Tous, a I'edat
de 7 angs. Acompanyam a sos pares
amb el sentiment. A. C. S.


ESPEC'I'ACLES--En e! aI',ecreo*
se donit una funcio de varietats per I '
artista M d r i Mtrct i el popiilar Bon-
nin ah+ dia 8 i avui a la nit en I'U-
nio projeccib ae la cinta en cine parts
Calvario de Amor* i debut de la can-
tarina Maria Morey i la bailadora R o -
sario Santa Fe. per ahir dia de Pasco
i a v u i mitjana festa.


Corresponsal.
LLEVANT


El prOxi!n dissapte, si Deu ho vol,
verldrli de visita oficiai i 'Exm Sr G,
vernador d: Riiears D Pzre Lloses
Radia, acompanyat dels dos Delegats
Governatius Srs. Parpal i Blartinez,
Segons nokkies arribara a les I t i fera
totd'una la visita a la Casa Consisto-
rial Tot seguit visrtarri els monumnts
megalitics de Ses Pahises i talaiots de
la Canova. Probablement s'hostetjari
ell a la posada dels Ofors i els delegats
a la Casa de D. Rafel Blanes.


El decapvespre visitara les Coves i
ei vespre presidird la vetlada literiria.
musical que organisari la Caixa dural
tnSoP honor, en la qual don'ara una
conferkwia el Rt P. Cerda T.O.R. son
fundador 1 cantaran alqunes pesses el
mestre de cant St. loachini $e Palma
J son alumne. natural d'Arta, 0. Paco
Cano.


El diumerige d:mati a la Parr6quia
s'hi cziebrara missa m?jor solemne,
que fa celebrar la Caixa Rural smb
les seves seccions i associacions fi-
liais a la qual assistiran els H x t a s go-
vernainenrals corn tamhk a la Edve
que tot Feguit se cantitrti a St. Sal-
vador.


D.tspr6.s la mateix? Caixa Rural les
obsequiarli, coin a tots els sew socis
ainb UII refrejc i segilidarnent partiran
cap a Caydepera per fer-hi tambe la
visita oficial anant-se'n seguidament
a Calarratjada aonk dinarin.


7'


AI horabarxa regIessaran a Palma
DJnorn :a b+nvenguda a la pr1mei.a


Autorid i t Civil d'aquesta provincia i
1 1 ,desitjam felis estadd a la nostra
vila.


I
-8 , , 1 , I


.;;. . DE AVIC.ULTURA
. . . I ,


Eo la Esposici6 it3 Avicullura que
orginisah per la Asocincibrl de Go-
nudtros s'h? celebrat a n5 tan. d'C xit
a Ciutat.ha o'xengul un dels preais d'
honor, el nostro disiingit amic D,
Franczric Banes .'Roger, per un lot
de R tssa Caialana del Prat. El premi
-consisteix am', una elegant cqpa de
plata anib e! corresponent dbloma.


* + Sabiem ]a que D. Francts: qra un
inte .iigent aficionat g I'avicultura i
que el seu galliner per I'ordre en ell
establert era el millor d: la nostra vi-
la. Tot, all4 esta arnb ordre, desde 1'
incovadora fins que els animals han
adquirit el seu co nplet desenrotl-lo i
I'esin?nt priitoipal UU-J te el pro>ie-
tari 6s el perfzccio,ia w i t de les ras-
se.; i la seua conservacio.


E premi q u e se i i h l otorga! 6s una
deiiioi~racio palpable de que la rassa
pie liiada se trob 1 inrtiillorable en el
gal mer del qual parlain, i corn sabem
t:itribe que aquesta rassa e j nie't P O .


nedora i que la practica ho ha de-
mostr-at en aquest galliner, hem de
creure que IA s e ~ a aciimqtacio a la
nostra terra P j cos4 descontada, per
lo tarPt, seria convenient extendrer la
en el nostro terme i extendrer-la anib
molta cura de que no s'embordones-
qui per obtenir el major rendiment,
possible. L'extendrer-la, 6s avui cosa
molt facii contant amb la produccib
d'ous seleccionats del galliner de D.
Francesc R'anes, aont poden adqui-
rir-ne tots els qui en vulguin.


Feiicitam an el nostro amic per 1'
exit obtengut i 4 l'Associaci6 Provin-
cial de Ganaders per la creixent im-
portancia que vqn adquirint aquestes
exposiciunsqu%tant fomenten el des-
enrol-lo de la riquesa de Balears,


Pa@


MlSSA NOVA


Art&. compta desde are entre sos
fills amb un novell sacerdot, Fr. Se-
bastia Ginard Ferragut, T. 0. R. que
com diquerem JOU fet prevert: als 24
dies de marc d'enguany."


"Canra rnissa novella e4 dia 9 d'
Abrtl, mitjaha festa de Pasqua florida
a I'esg ksia le Sant Antoni !de Pidua"
de la noStra Vila amb gran solemnitat
i arnb assistkncia de moltissima gent,
a les deu del mati.


Assistiren de capes el Provincial de
la T. O! H. MI. Rt. P Fra. Bartomeu
Salva, i el P. Amengual, Supeiior d'
Inca. De diaca hi feu el Rt. P. Domen-
ge, d'A~t4, ide subdiaca el Rt. P. Ni-
colau d'Inca.


Ocupa la CSttedra sagrada el Mt.
Rt,P Rafel Ginard Amords, Superior
de la Porciuncula i natural de la nos-
tra, Vila el qual teixi un serm6 emo-
cionant.


UII nutrit chor cantA molt be la
Missa de I'lninacula da Concepcib d'
En Goicochea, i durant el besamans
que dura molta estona se cant4 el Te
Deum,


En la sactistia hi estaven exposats
alguns dels molts donatius que rebC 'I
novell sacerdot cridant molt, molt i'a-
tenci6 uha rica i bell2 casulla i camis,
amb tot el joc, obsequi de la noble
fafniiia ciutadana Morel1 Verd, com
tambe molts altres'objectes valiosos
que seria llarg ressenyar,


DesprCs de la missa, Fie servi refresc
i un dinar intim als parents i aniics
del missacantant presidit pel P. Pro-
vincial i Coniunitat franciscana.


Repetiiii a1 nou sacerdot, a sa fa-
milia, a la Comuilidat de PP. Fran-
ciscacs i a1 poble ia mts coral enlio-
rabona desitjant, que si plau a Deu,
la piigui celebrar molts d'anys,


@


DE CA N O S T R W
DEL TEMPS


Fa 'I temps d',jbril. Dies espler dits,
Ca!niosos i de bon s'l, que fan gane:
de trescar pel cavip Les feines cam-
pe. oies se fan are be, perque tot afa-
voreix,


.. . . ~ . n40R7'S
-Dia 31 de M a r c m o u cristiana-


ment i despres de rebre el5 Sants Sa-
grainerits 13 madona de Carrossa
Maria Tous la qual feia una' tempo-
rada q u o havia estada malalta, per6
que sc'18hiava anar per caiiii de fran-
ca i n i ~ l o r i a , i ningu podia prev*eure un
desenlla. tan rduit, I trist; Donadala
seua joventut i !a boiidat l e . son cor
va cssts pio.rdda per molts, i a s actes
d'entGrralnent i fiineriils .hi assi$ti una
ge;:tada corn poques,vegades es WI!,
io qual prova les irroltissimes simpa-
ties de que gos i en el poble la , seua
fainili:l, cle Y: Mesquida i la del seu
espbs I'A no"n T&eu de karrossa.
A cma i airre ~ e s expressam el 'nosrro
n iks sentit cond;l. A.C.S.


-'l'a,nbe i i iori el dia 30 sa madona
luana Maria Sancho Paator4&ia de
Mrscve Co'au Garanieu ferrer i mare
dels i ios t rw amics i suscripters,;de
LLEVANT D, Anioni, .Nicolau, Tau-
me, Francesc i l'oineii Casellas, resi-
dews a Ainkrica. A tots ells, cqm
tinib6 a sa f i ~ a Maria i son f i l l . . luan,
r e d e n t s a la n w r a yila,,enviam I'
ex;)ressib del no;tre sentiment,,. ! . i que
Deu la tetiqa ai cel.


-La familia del nostre amic Q: Jo-
sep Valls'plora la mort del pare PO.
lilic dhaquest.'b. Antoni Troya el qual
mori a Palma el dimecres sant desprks
de llarga temporada'de. no estar be.
Dcu lo tengi en a la'gfbria.


-La mitjaoa fesla de Yasqua'iam-
be ci&i sa madona Mar&&!a .Lla-
brks Ferrer (a; Tunieta 'mi& 'd'En
Pep Clap4 de Sa C~s?a:Ia qual feia
kna temporada que estava rendida i
de la qual diguerem, fa k m p s qui:
havia estada extremaunciada. AI cel


I '


g.


la vejem., 1 :
M A L ACT,'


Hei ha estat d'alguria gravedat el
ciruiJiri D. Juan Llaneras. Sortosament
va milloranl, de lo que nos n'alagam i
feim vots per la seva coinpleta curaci-6,


Ho fou per gravzdat lapasssda
setrnana la Sra. iiiare del Telegrafista
d'ilrra D. juliii Sofiano. Deu l i aj,udi.


s ,A GR A M ENTAD A


A BARCELONA


El Director d'aquest peribdic f a a
Barcelona amb niotio de llegir frag-
inenls del seu ~Ap1t.c de Urgendes de
Balearsr que obtinguk el seg6n pre.
mi en el Concurs convocat per el
u C 111 b M o 11 t a n y eiic
RELLIGIOSES


PER TOTA CLASSE D'AVIRAM D E R A G A


P E R POLLS, I PONEDQRES, INCUBADO-
R E S ; ANELLFS. PLFNS I Or;l .Ul .?kS'


CUNIS, COLONI3, ALIMENTS ESPECl ALS


+4 I co M s EL L-M A L LO wzc A k--


A L J


La Fabrica mas grande de Maquinas
para Loser y bordar del continente.


CJ1A RCil ALEMAN?\)
I)E ['OS I T=\ RIO F: SCI, US I IT() [<I;,I I? T:l