FRCUS I Art& i coniarca any 4 Ptas, id 6 * A fora Extranger t:: id -1Q * DEW I...

FRCUS I
Art& i coniarca any 4 Ptas,


id 6 * A fora
Extranger t:: id -1Q *


DEW I P A T R I A
A o y XI Nhm 412 1
ARFA 10 Desembrs 1927. 1 -----


La Torre de Canya
que posar-hi el de la cmynmd
i tal volta d'eIl en siz reiniui+
chriciti 8 Mallowa el sohwiorn
d'aqwatw eucoutrqrla El CNJ.
nisttt Ditneto qo&i fit I H (ifis
c.ripei6 da la c?&& rnaltorqtiitw
diu: "viene degpu63 e1 puwto
que l b m m de Ca.qy zmel o
dd Ar.6, que mira hacia lovrin-
te J jdoque. El aplli( lo f i t3
Canyarnel le vino t h I;LY W-
has dulces p a z h a r q119 WA
ayael higw, doucle hoy u v t i la
torre de este misma i iotuI~~?,
en tiempos p~isadot~ 86) baei tri,
Est6 proveidtt de tnwbsu y
inuy brimas aqrtus". EE .ctivz\-
ment, ea el siyle XV a L%rtQ se
ciillia c a o p m d arub nhuudnu-
dliticia. A fi d'Hlwofitar-h, el
D x t o r eii Drut Q. tbriet de Ve-
ri, Mateu S da, Frtiuc?sc Pvats,
Autoai de Veri, Yere de Veri
i Pere b m ~ ~ t l e r , ( l ) tot3 de la
Ciutat de M ~ ~ l l o r y u e , ~ , f e iw el
propb,qit de enve&ir la fnbri-
cacib de sucre i per ais6 cons-
truireo BJ el terme (It3 la rroatra
Vila una fkbriua o l r a p i x de
canyesmels. I per a q u e ~ t
objecte demwareri I'anp 1466
.autori8acI6 at K+i D. J U H Q II
d'Arag6,


80s predecessors (3) declar~va
sos forts desitjos d e protegir tot
lo que fos pel profit i florimrnt
de sos Ehitu, qiie uo d t r a fi
regoneixia que n'ewatniunva la
dernanllii dels Veri; i HII lletra
de 119 ci'Aqost de 1468, regis-
trads ea Is Ch&i del R M ~
Patrimoui, no sols les don&
bondvolmmt l'antorisac:i6, si-
n6 que les dispeush d d drjtim~
i de qinalvtlvol R h d t r i h i t que
l i per t eneyuh R ell o a Is s e w
Ciiria, p w recullic canyes:
mels en el tecme d'Artit COM
tambe per IH fsb:ioaci6 de sum
cre eu el lrapdx, ,


Shbia msnera fou ttqu6sta de
protegir una indhjtria que el


Seguiot ttqntlst 1


mnteix deia i en efecte havk
(1'8wr d e g:*ttn ptbEit i boa
nom per 18 ciutat i el reino.


Tot ttixij nos diri el nom de
la Torare de Car)yt+rneI. Achial
ineut 110 13oneixetn altws v m -
tigis th tal iud t~ t r i i i i cultin
ou aqnosts paratgps. Pir~tjr;e.s
de ewtk 1 ) d l k ~ ~ i CHQ p ens, par


1 - d t ? V .
l d q i o l s , (h rww$ i temps
molt I I 1 1 iiy;itis, I H cmteuiphci(5
dela qtitile iriapiri t i l inniptie
Coqta i LAobwi~ u t i dr l j A ~ ? I I S
ir16.i gram p o m e s t f , ~ dei+Ea
del neni g w c , al caiitnp en
r i ~ v i tribu d+ 16awinu
coin H ~ S dwrers vestigia d'uua
r a m i de eiciaps, qrie abut8
d'etitregjr-w i if


iiimoIt,we H 11111s d w s en
I . horri ble foatier.6 err:& r h v n l l
I t l v d t a snbliln tie le9 C.1~94:


i el fum de to1 i n c m i i , onplint . f'alt
[wqtu,ui,


blancures d'alnbastre per scrnpe ente-
[nebrd.


Aixf de dol vestides, es lm Coves d'
[Art&


LLORENS LLITEK.%S PVRE
(1) Aquest llinntg e recorda la pos-
sessib d c Sol A netler del term d'
Art5 )i
(2) Els monarqws amgontsos se
preocupavyn soviiit, sovint dels in-
teresuos agritkes eonant dispo$i-
cions per obtenir sori t\oiiment. El
Rei Eo Iaurne I manava fossen prote
gits ornniu animalfa aratoria . .cum
aratoris instrumentis. , , apium al-
vearia el colirmbaria mdlendina olieia
, , , faurnr 11 declara totundilritent que
no se poden embargar 111 'Is animals
ni les r i x s de conrnr. Pere IV en
les Carts de Perpiny& en 1350, ja
prohibia tallar auzinos ne toures ne
nengirns alfros arbres jructuosrs.


pGt, J'nllres 1'ecovns, els
t


'


A L'AUTOR 3E *VlDA Ti?fSTh*


Temps era temps . . , tot cantor
fos \ ) m a o glosador
en tonada curla o llarga
donava a la vidn amarga
Jes queixss de son dolor.


~
riiolts de pics el cor sonreia
ben gojbs, a dins el pit.
7 Avui , el coftapgirat,
tofa t r w o r ha amagdt
fi 4qiat d'alegcla folla 3
trobdr /a vida sadella
i i plora desaonsolatl


corn un poeta rntjssol,
no canted la melangla;
qui te perfecta aiegria
canta com un rossinyol.


,<


Vos que ainau la llurn del sol


Gaudenci


*


Da. lU INA Ma. SsLAS SU&EDA.


Encare que $e sabia que u n a trai-
dora niaiaiiia minava s'rxistiwia, no
era esperada tii'h. prbxima mort, per
sixb c a d general wrprrsa sentir
t o c ~ r "un fSxtie:naunciO, diglrent-se
que era per Qa'hjestra nltctonal ju.
bilada,Da Juana Ma Salas S.ureda
(a) Terras'a, la q i ' a , rebut aquest
Sigrament. dins brects moments; en-
treq4 I'aqina a son Creador.'


El pobie 's conmogue amb ,la no-
ticia de la seua mort pbl que era per
tothorn estimada, ptr la seua virtut, i
per la vtda exem.plar que sempre
havia duita, pet b especialrnent ..'per
que corn a hleslra naciork que havia
&tada lurant nioltirsims arlys de la
nostra Vila s'lpvi, captades generals
si npaties per J t seua laboriosidad
admirable, . .


Demolt jove hwia guanyada plas;
Sa per opusicib i per conciirs d'ascens
u ; \ sda lanos i r a Vila en 1888 ocu-
yanr la plassa que havia deixada Dad
CAta'ina Mesquida. Virit anys justs
d t'se,mpenyh el c &reg !en guen t se tapre
.el fIoret de nines de la Vila meres.
quent moltes felicitacions de part de
les autoridqts locals i provjncial i lo
que es I e .tengucnt la satisfnca6 de
veure q w i pohle 1' aprrciava qiie I'
esiimava, seritint molt la. seva s e p -
raci6quan el primer.de febrer de 1909
anir a possessio.rwr-se de la plassa de
Manacor que gyar~yEt. en concurs d'
a>cens, ja que la ilei d'allavorrs pres
iniavo els dnys de servicis amb u n
ttaslat de poblaci6 si volien : scendir
iconsti que D"',juana Ma. Salas per
efecte a la nostra Vila d r l a que no
gosava separar.se s' afliiixh d'as-
censos que podia haver mes preot
obteiiyds. . ,::


,


Canviades les lleis r&orn& a la nos.
tra' vila a regenlar novqment I'escola
qqe deixi vacant Sor Clara (ax,
s.)prengueat possessori el 22de frbrer
de 1917: Tamhe tengue gran multitut
de deixebles per6 jd no pdgue exercir
MS que cine any& perqiie ,el dia 5 de
mars de 192, etttara que no hlvia
decaigut gens en la seva int.eligencia,
d a t a actividat jovedvola i pan en-
tussirsme per I'enuenymsa !a Mi,
sempre inexorable e infitxiole, la ja-
bIlh forsosarnent per hover 'cumplits
els 70 ;inys. Poc rnks de sis anys feia
ara que disfrukava de la jubilnci6 i Deu
1 ha volguda amb eil per preiiiiar. i el
he que seiiipre i a mans pknes prodigh
i les virtuts qye exercitd.


AI entetralnGnr i als funerals: ade-
m k d e leu autoridats i grangentada
hi &stiren els mestres nilcio !ah, i
les mestres amb>les sevcs alumnes les
quals J i dedicaren un ram de flors,cotn
li terxiren una corona de record,iacrs
algunt! sexdcixebles stues. htes 1 4 co.
rona rnellor la se teixi rlla iiiateixzl
amb el bon nom que's ConqeiitB i ies
sever bones obrrs que 8eran per llarg
t m p s recordades, rspccialiiietit per
ses exdeixebles.


Rrbm les s e w s gerrnanes Da Mar.
galida i La Aina i detnC1 fait1illa J'ex-
pre5sib del nbstre condo1 i que la re .
trobem en la gloria.


. (A E.R.1 P A )


Correspondkocia deixada en el ne,
anterior.


No cal fer C ~ S omis de la projeccid
de la tieriiissa pelicula aragonesd
INobleza B.i!urrar en el teatre a U -
nibn. els dies 13 i 20 del cwrrnt . h-
tregoeren mo'tisim I'atencr6 publica
les vides de ZiiagOZa, tl Pilar i el riu
Ebro


L'm-gument.va ser ben comprts i
molt e ogiat. Prllcules corn aquesta
sbn amenes i iristructivas.


El cant de la pe'icula f o u executat
per la nina luana Serra RCO npsnyant-
la una banda de bnndbrries i lauts
per algun.; ioves.
--Fa algun; dies qiie s'austrntf de
Son Servcra el qui era digne Vicari
d'aqitesta Pdrrb juia D. Miquel !'tug-
grbi, qiie ha aiiat amb $a1 litter interl
a ozup ir la rege:Icia de Pind pr.r an i r
despres de Vicari a Sblier. Sentiiii la
separacib del virtubs sacerdot.
-En sustitucib de I'esrnentat Vri. te-
nim el Rt. D. Miquel IJonnin, natural
de La Pobla, al qttal donantali la
benvenguda, dejitjam l i siga agrado-
sa I'estada a n'aquesta Vila,


-0rganisada p e e la .-Colombbfila
serverensem, diurnenge d ja 20. es feu
una arnollada de c of oms drsde Sineu
alcansant el primer premi una colla
propiedat d e l farmaceutic D. Miqwel
Ser vera.
--Ainb molt de gust hem vist cornen.
sar novarnent lesobres d'rxplanacib
del carrer de Lourdes. Era aquesta
uria millora tan important coin nece-
o h i a .
-I)ititiienqe27 del corrent mes CP el
te ~trrUiii61-i se porja en eqcenajper la
Compaiiyia Catha I.:stelrich, els si-
Kuientu actes de Zmuel;::


Amor C'iepo. La Alsacrann i La Ale-
gi fo de In Hucrta


En VI f i r i n l hci h a g 4 cant pel Sr.
Rilltort, ?irrforria liaconto de *Ltls
G b v i p n w m , / A 2 irz tela: El Gailatri-
cos i *La I? i j e i . i i t l i t a L' i 4 o b k cantat
per. el Sr. Klurort I told Ii l Comp;t-
nyia.


E s A'ctes foren acornpanyak per
tina o rqu t*dnn coniposa de Quiltre
prcrfe:sors de 1'alm.l. La coaponian
uti violi. pi,ino, ju b;ml i violol. La
coinpanyia fonc iiio6t apliludida pel
pCblic en geoeral


CA3:\SlENTS. -Ilia 21 de Nbre.
laiiiiir Morey, (3; , \ l i m y a!iih Carali-
na B il'esttr ( i i ) B I I e w r , Pere Nebot
(a) Rdi)!.)st, anib lwna iil i.sanet N t-
dsl (.) de Can I)u;iy, Josep I<uus i
And1x.u (a,! I b ~ s , amb Uaroiantt Tous
(a) Canbianca.


MOR r - I l i a 27 rnori en bliquel (a)
G;!btIIi a ,'cdat de23 any+ fr.adi.


Dlssapre 3 del c'Or1 ent e ' . ~ 1\1OjSOS
del.reernpids 192s cstrg-iii'ren tot lo
dia di.r de L c s a I el sigulenr se i e u w
ren en fraternal din i r t f i i la f o n d d de
D Miquei Vivrs, reiniritt eatre to s
ells gran cordialidat.
-Se troba ai& esrat intransitable la
cme t r r a q!te inos uneix am:, Arta.
P j l i n t am . la fostra queixa a l a del
poble veinrt, ex,it'rss34i en el no,
derrzr de L1,EVs\Nr.
-&s ast+t?r)cs a "La Ulihjn" tengue-
ren ocasi6 d'ild:iiirar an aq'ieit teatre
les p r o v 3 ~ d d esforsp t "Capitan
Bunt,." ex ofrcial de la M.rrina alema.
na.


Di I 8 del corrent en el Convent de
les Ciclriliaxs Frauciscaries s e cele-
br.4 la festa de la Purissima i hei
prengurren part totes las Filles de
Maria.


Corresponsal


RELLIGIOSES
VARROQULA


LA FESIA DE LA PURISSIMA
Corn ja anunciarern, els cultes de-


dicats a la Purissima Concepcib en la
Parrbluia foren d e n iissirn; en toti
els acies aixi per 13 briiiantesa de
que se ' Is revesti co n per 12 gentada
que hi co nparegui..
Lcs JapiJIeres adotwwen la capella


de la Purisrlini a n5 molt art i esplen-
dor, amb gran profusib dc flors i
Ilums, essent I'admiraci6 del public;
reberen per ailb mo,tes enhoresbones
i a elles h i ajuntam la nostra.


Predicil el tridoo Mn. jauine Sds-
fr2, que vq sebre cridar la gent la qf le
va au:nentar de func16 en funci6 i ei
vespre de la cloenda estava betn plz


El chor d: La Caridrt, que de dia
en dia va progressant, cada vespre
cant6 les A v e Maries i inotels apro-
piair i I'Orfe6 ;sot Silvndor el dia
de la festa caiita la M i s a .['En Pe
rossi.


t e s coil tnions del dia 3 fore71 nu-
mero+.sim ts i esp Jcialmefir la G ane
ral en que hi preiigueren part le;
filles de 18 Pdr i - s i a t i e13 Co igre-
gwnts M.irians. Lran d' *nho-ibona,
tota la Congregacib, la Junta i son
Director Rt . D Juan Gmard, Vicwi.


---


---
Pel dimenee dia 18 esta anurlciti.


d,. la f t sh de d e w z r i v i colitra la
blasfC:nia. P x ei:a hi hmra un Tri-
duo nrtwnrdtoi-j ' que colnensari el
dla 16. prc l izat p+l rnaieix Rt, 0.
Francesc Si t j i r i el dia IS hi haur a
C an inih*qvi:rnl, Of ci solemne i el
capvespre Mdn.festaci6.


C O W ENT
Dema se cilebrara alnh iota solerri-


niddt la frsta d e I 4 P\ir i.sm I X les
9 I initja Ttrrcid i a les 10 Missa ma-
lor.


DE E A N O S T A A
DEL TEMPS


Engiiany no rnm podern
qneixar d'esca~ssesa de plnjes;
m6s be itl hi ha qui troba que
plou un poc massa.


Les plrijes torrnucids de que
parlhrem an SI ndmero ante-
rior f e r e ~ hastant de mAl, es-
pecialment a corts llocs d'di-
varj pdfque moitissima d oli-


EX EL TEATRE
PRlNClPAL


ATROPELLAT
Sepons noticies, divenres de-


matt, D Bwtomeu Sufier que
moiitava una bicicleta amb mo-


to, fou atropellat en la carretera
de Cnpdepera, per l'autmnbvii
de D luan M'trch en el que hi
annvh el seu pare politic. IA
moto que& destrossada i el Sr.
Sofl2.r ferit, perb I'avito segd la
sellti marxt sense aturar-st.


Aquest doii8'pn-t ':HI Sargent
de la G ixrdia Civil qhe se'n
anb a Calwratjnd t i prengclk
declmciow al Si. Servera i a1
xd fer.


S'ha denumiat el fet als tribu-
nals.


MORTS
- D t , 30 d~a~pvespre toa


viHtwirdS XH. Miqaela Ponin r
(ab Rixgetu que ftia p o c ~ die3
hitvis venguda de Barceiona
aont v h a . Ai cap de poqoex
hores mori d'un atac an, e!
cor. A1 cel sitr.


-Dia 4 a mitjao capvespre
tocsren nu Extmmauncib; fw
per 1'mo 'n Miquet Gii del
Coll de N'Abrines el qual dins
pocs momnts Ino!f, .i,ona
pulruonia. Que. A vegern a l ael.


LES CARRdTErZES
Aquesta setmilca sembla que


s'ha cornensat a p o w rernei at
primer tros de carretera ci'ArtA
a Son Servera, escarnmnt hi es.
querdn. Es d'nplaudir la pronti-
ture., escoltar I n queixa publica
i vddriem que to rnateix se f 4-
en el cami de la Col6nia que
adoleix de mal semblant.


S'h4 tomat el petit edifici que
en el carrer de la F'lassa antian-
mert sorvia de carniceria,
posteriorment de pescateria i fa
poc de quartet de earns iQue


' 's feia are d'aquesta parcela?
No sera destinada a petit jardi,
corn se projecta d'un principt?


-,4ctualinent s'estd aixam-
plant el carrer de Sant Salva-
dor, ]Quina IlAstima q u e I'antic
projectti d'aixamplitment s'ha ja
recluit tant que la millora que&
molt petita, en comoaraci6 amb
lo que 's demanaval


OBKE3 MUN CIBALS


E ACES D60RIG INAL
Per falta d'espai deixam de


publicar el Registre, que anirP
en el ntiimero qui ve.
. L I


I P A L M A RE M A , & L O R C A


I Ofidnae Prorhioraler I


Tel4gramas: BANKAIP
TetCfono: 251. VALLOKI 2


I,


C A PITA L SOCIAL 75.000 000


C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A


Prdstamos hipotecarios, negociacicn y descuentos de letras, cuentas corrientes,a la vista y a )lams
fijos, y general toda clase de operaciones bancarias.


ACCIONES 4 p 8


A8ENCIA DE ARTA A PALMA
I VICEVERSA D E


Y
ANTON1 GILI (A) COMUNA


ElME. FLAQUER(A)MANGOI,
SERVJCI DIARI EN PKONTI’IUT 1 ECVNOMlA


DE PREUS
ENCARREGS A DOMICIL1


Ptitma -- Banch de Soli , 24
DlRECCIO: ArtB-Can Mangol, Apgulo


--Can Comuna Gentro


GRANJA BARGINO
PER TOTA CLASSE D ’ A V I R A M DE R A ~ A
CUNIS, COLOM3, ALIMENTS ESPEClALS
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
REF! ANELLES. PLP NS I b t L1 7 f S’
4 )CONSELL*MPILLOD;(CAk-


D E
RAFAEL FELIU BLANES


CALLA D11 JAIME II xi.‘ 39a 149


Palma de Mallorca
SASTKEKlA PAKA SEROKA


Y CABALLERO
ARVCULOS Y’N0VET)AnES


BAY A VESTIR DE TODAS CLASES


Eirsairnades I panets
YANAUERIA Victoria


l ique l Roca Castell


En lloc se frobw 4 1 6 s q u e a la


E S FORN NOU
D R N


b a -
A sa bojga hef trohareu sehpre pans


pane% galletce, bescuite, rollets, i iota
cas 1 e paslcarfa.


r A JN4 8E SEKVEIX a DOMlCILI
Netedat, pronitut 1 economfa


0 ESI’AIG :
~ d ~ r e r . de P a l m a 3 his. A H ? d


UME PIC0
( A ) ROTCYET


t6 una Agencia eutre B r a i Palma i hei
VLL ctlda dia.


Serveix amb prontitut i seguredat tota
clavse ci’enchrregs


Direcci6 a Palma: Harina 8. An es 00s.
tat des Centro Farmrichtic.
Art& Palma no.. 5


*, Tienda Vicens
PRECIOS FIT08 Y MUY REDUClDOS


EN
y toda clase


de fderceria comestibles
Teji dos


Perf nmeria
SE VENDEN MAQUINAS DE COSER


PFAFF E IMPERI


Automovile de l l o g w


y tode clasb de instrumrutos
,--4.- 3 V.CALLE -. DEA. * . --BLANES, < 38


DELS GERMANS


SARD (A) TERRES
A cada arribada de tren van a l’Estaci6.


Teneu aervici combinwt alnb el Ferrochuril.


Excursions aSes Ccves,Calarratjada i dem&
punts de Mallorca a preus convenguts.


-nhnnn vvvvv-


DIRIGIRSE:
CarrC d‘En Pitxol n . O 8:


Id Son Servera no 29 1 ARTA,
N AN


MAQUINAS PARA


para Goser y bordar del continente.


COSEK YBORDAR
La Fabrics mas grande de Maquinas


(MARCA ALEMANA)
~El’OSlTARIO EXCLUSLVOEN ARTA