L L E V A - N T Es a l h una g a n tvmor qJe avu i cor1rensam 1;. belIa tasca, que...

L L E V A - N T


Es a l h una g a n tvmor qJe
avu i cor1rensam 1;. belIa tasca,
que I'amor :t Arth 'ens imposa
i tvnirn hnsia de que ens fallin
les fcwes i m s hajern d'aturar
a rnitjiln cami,l'crci,ensems amb
la ternorlens pessigolla i agita
ul:a gra n gosadizt tot recordant
aquelles veridiquts paraules
del vel1 H9raci: SAudaces for-
t ~ a juvat,nque de bonz ga-
na pendriem per lema del nos-
tre treball si no ens plague-
s i n mes aquelles altres m6s
hrnils i plenes de seny; .feci
quod potui'faciant meliora po-
teotes.He fet qo que he gogut,qui
m& en sApip,enhorabona! que
yosi f i l a l'agulla.


Esric enarnorat d'Arth i vull
parlar.ns,si no vos sab greu,lec-
tors artanencs,car sernpre de 1'
abunddnciii del cor la boca en
parla. Voidria poder-vos revelar
I'rlnirna del vostre psisatge, un-
git de quir:tt,t i poesia;declarar.
\',os la bcllcsa se9pr.e novella de
les vostres niontaiiyes q:ti.qclant
ICS besa el sol d'estiu, sclzbien
transfijiur-ades i que s6n els ti-
~ H J S qui vel-len i guarden el PO-
b1e;voldria introduir-vos dins el
misteri i l'encantament de le3
Coves de Canyamel qui tenen


la mar blava corn si la volgue- I
ssea engo1ir;menarvos per les
Vergunyes meravelloses, per 1'
:!ristocrhtic Iiort d'En SaIat,pes
i'iiort des Bril embaumat amb
I:\ flor de sos tarongers; fer-vos
wo l t a r el llenguatge fresc de
~,'t.rniana aigua, criatura vivent
q u i fa rodar els molins, us se-
$ueix pels cammois,ril? amb les


la boca inmensa oberta demunt i


-
P H N S


ArtA, i comarca any 4 Ptas.
Afora id 6 B
Ex t r ao ger id 10 B


Niirrr 400 1
D E U I PATWIA I 1 nriol 1927. -- - -- I-_--


/t 0 I Lroquis artanencs -
PORTI;:


flors,rega le? prades i 6s la sang
de lil mare 1erra.i ull acornpa-
yar- vos per les garrigues intac-
tes reblides a'arbosser i de mur-
ta arumosa, pels bowatges de
phis reulls i d'alzines adustes
arnb sa ca bellera hirsuta ,per les
Pinedes de terra grassa, ama.
ble 1 esponjosa, per les vores
dels torrents ades poblades de
canyars in mortals que umplen
l'espai de rem or i tremolor,adCs
poblades d'oms qui fan l'ombra
esuessa i conviden a dorme, per
Bellpuig qui s'enderroca heroi-
camerit recordant Id seua histb-
ria i finsi tot,per 1'Ermita la I'e-
baiada artanenca,Vull fer camf
anib vosaltres per la divina pau
dels vo.str:s ol1verars:trescar la
vostra planura rnmorenidaicre-
mada com una pagesa, la vostra
planura d'entranya generosa i
M i l qui, post rada entorn del
Puig de St. Salvador ,adora pro.
fundament la Mare de Deu, vol-
dria donar a coneixer les vos-
tres costums,el vosiri carhcler
I'encis misterids de1 vostre PO.
ble arnb els carrerstorts iestrets
arnb els seus recons i ponte-
rrotis,els veils carrel s silencio-
sos d'ArtB que semblen corre-
dors d'un inmens monasteri, on
a cadn portal hi ha atlotes q u i
broden i doces qui eternzment
f a n llatra, 1 no voldria acabar
senseque,endiumenge,donassem
un tomb per la carretera nova$
sense fer-vos pujar,en romiatge
d'amor j art,en el palau o cas-
tell de la vostre Regina qui vel.
la damunt el poble i demunt les
eres i sementersj sense fervos
devallar,vestits de dol,a;l el ce-


menteri qiie,gas a dir,t?s el mEs
austerde Mallorca i el qui du
mCs pensaments d'eternidat.


Perque sCn tantes les cosei
que voldriem dir i perque son
tan curtes i magres les nostres
condicions d'artista,ks que *a&
una temor molt gran cornensam
aqueixa f e i n a p sense coma-
nar-nos abans a Deu i a Santa
Maria perque fecuqdin el nostre
enteniment sec i esteril i reges-
quen la phma per tal de que
escriga coses dignes del vostre
bon gwst i paladar literari. Que
no profani ni rnalmetila visi6
pura del vostres yaisatges tan
armoniosos i suaus,que no desfi-
guri el vostre csracter ni Ies
vostres ttpiqries usarses de Itan -
t igor I . . ,


Per6,tan rna:eix,en mig d e la
por tenim un gran coratge,
un coratge qui neix de la sim.
patia i ainor que sent p er les
coses d'ArtCi i pels artanencs. I,
si hem de creure un autor ascb-
tic, Parnor dona ales, res no
troba imposible,tat ho pot,tot ho
venq, de res se ca nsa; i a nosal.
tres si ens manca habilitat i en-
giny per escriure polidament i
dir les C O S ~ S aixi corn vol-


drieqper a h a part, ens sobrn
I'amor a Art&.El qui estima no
sabr4 declarar,si voIeu,sesidees
amb paraules escullides i retori-
cades, mes per rdstiques que
sien,sempre flamejaran del foc
interior,


Tant de bo,qde els nostres es-
crits humils i planers, com les
cansons dels glosadors, porta-
s e n el sartitos perfiim de les
vostres garrigues i remor d'ai-
gua clara,tinguessen una mica
la sabor i l'aire del agre de la
terra, que fessen estimar un
grau mes aqueixa Mallorca tan
incompresa dels prcpis mallor.


I)


4
L JiEVANT


quins i que encen
mds l'iamor a co que 6s e13 nos-
tre patrirnoni espiritual, disipant
corn un vent ipropici les velles
cendres I"secu1a1-s qui en tenen
anima colyada ...


Felix.


~~ ~~ ~


Seccio (lonsultivade Llevan t
DE TU A TT"


I;. S. Son Servera;lo Pregunta:
Espaiia no ha erltrado a forrnar parte
del Consejo Perlnanenfe de la Socie-
dad de Naciones.
P x e c e diiicil que pueda evitar el con-
ilicto a que V.alude,si Ilegare a plan-
earse en el trrretio de la guerra,cosa


qtie I IO parex jnrniner te.
4 su terccra pregunt2: i Q u i opiua


Vosie ciz quad an els treballs de la ma.
tfiixc SociedatdeNurions?he de contes-
tar,qiie ap:irre 'a p;al sibles que son
siernpr-e Io., i : r ~ r o s de evitar conflic-
tos arrnados,no creoque ni laconstitu.
cibn de dicha sociedad ni la mentali-
ddd de las nacioncs q u e dirigen eSte
orgxnisrno permifan hacerse ilusimes
sobre sus resultados practicos.


Vea V.lo que ahora mistiio ocurre:
En Chinaten l'ofonia, en Italia,en 10s
Bdcanes,seest;in dtlbatiendo cuestio.
nes que parecen a propcisito 'para que
;a f1amantesociedadseluzca;y sin ern-
bargo unas potencias la recssan,otras
la creeti iepote:ite.,.Eii el orden so-
<id la&ociedad deNaciones ha hecho
algo titi1 eii:orden a la reglainentacion
de las coiidfcior1es del trabajo, lucha
cuntra la p i tbka in:nor alidad,etc.etc.


Cuantos de buena fe examinen el
yoblema tierien que reconocer que
solamente la Igl6;ia podrfa trabajar
con verdaderd eticacia para la pacifi-
cacton del mmdo y sin embargo las
Naciones modernas no entienden las
doctrinas ni oyen \as voces de justicia
y de amor que einanan dcl Pontifica-
do..


A.L. En un articulo sobre cuestio-
nes de educacion traducido del :ale-
man, le0 la palabra Schlague. Dese-
aria me dijese cuhl es el. significado
de esta palabra?


Sshlague significa latigo es decir
correccibn de 10s discfpulos con azo-
tes.Estos castigos estan admitidos
en cjertos eolegios de Inglaterra, A.
lcrnania y otras naciones,aunque es-
t a n severarnente reglamentados,


L. 6. (Palma} Hace solamente un
par de ado$ que nos casamos; enton-
ces creia en una felicidad inacabable
y siento ahora que el coraz6n se me
va. helando a causa del carecter de
mi esposa, de lo distinto de nuestras


ones)! de nuestra comun intran-


sigenci3:V. que parece hombre de
mundo,qut me acoriseja.?


Si huinanamente hablando, la mhs
dichosa de las existencias es a que
viven dos alrm estrechamente uni-
das, hay que dirigir todos 10s esfuer-
sos hacia esta unibn, 13 c u d no sue12
conseguirse sin un gran espiritu de
sacrificlo y una gran dosis de bon-
dad olvido de si misrno.No ponga V,
liinites a su generosidad (generosidad
inteligente y recta) y si su esposa
es una mujer de coi.az6n se apercibi-
ra enseguida del buen ejemplo.Xnt*
rnele la co isideraq6n de que el sa-
crificio de si mismo es una de las po
cas cosas que en este mundo no pro-
porcionan pesares y rernordirnientos,


l'anell de la vida
Continuaci6


En passaren encare mes i Dona Ainks
romania viuda com hem dit. Un dia
caigu6 malalta i fonc precis avisar
a1 metje i donar-li els renieisnecessa-
rk,perque el seu fiy ja s'havia iet un
homo acabat i no volia qu'es perdts
per ell.Com passaven dies i sa febre
anava aumentant ja no va esser u n
metje tot s ~ l qui la visitava sin que,
arribaren a e jser quatre, fen! dolent
pronbstic de sa malaltia i segons ex-
plicaven elle,venia a e:ser nojmCs qu'
un atw de dolor reumitic.


Llavors tenia Dona A i n h uns cin.
quanta anys, edat critica, i no prenia
cap mica d'alirnent, Els nirvis prcn-
gueren part en sa malaltia i aviat si
hi mescld s'histeric que solia tenir
desiara, fins qu'un dia vegent que no
tornava del desmai els metjes la de.
ckra .en morta i donaren a n'el fill
el mal glop de q ie ja no hei havia
res que fer per part seua,


Ell a les hores leiiia vitit i un anys.
Corn que quedava totsol dins aquella
casa se va a veure obligat a donar
dispasicions pel seu enterro, per la
acompanyada i per totes aquelles


impertinencies qu'Cs solen fer !en
sernblants casos


iSeriyoretl De que vol que vaja
vest ida?


-Del hiibit delCarme.DiguCs a les
dones que la posin be,i erclatava en
llaments i plord


-iSenyor!Avon vol que l i fassen
s'enterro!


A Santa Clara.4Xi, hei tenim el
vas;aixi a1,rnanco sa tia Sor Jerdnia
13 veura per derrera vegada; i mts
plors;


Senyor!@ui vo1 per ploradors! -- Deixau-me anar. El Pare Juan,
son confes que heu disponga, ET1 tot
heu enten mCs.


1Senyorl Vosa rnerce MOS dispens.
Com sa mare es mnrta .hflada no li
podcm treure del dit aquell auell que


sempre duia:&'ol que fassem venir
u n a r y n t t i I ' h i 1' m ra!


-Procurau de treuret-la.hi a
poc a poc.


-!benyor! De badcs hem fet i feim
ciatiell no vol sortit.. I


-Id6 deixau-te-hi fer: s'anell es
seu, que l'enterrin anib ella.


la t'he dit que no heu vull.Veten i
que l'enterren anib ell. AllA avonf
va ma mare,bc pot anar hi tcta l a
casa,i jo i tot. (Ilagrimas a batquena)


(Seguirh)


hlORTS
Dia 21 = Pranciii 1in.i S.ireda Carri6
(a) Ri laguya; de 56 anys viuda, de
febrcs t i f b i d a .
I l ia 22 = hlagdalena \over i Rlan-
quer (a) Coiifira viuda, de 77 anys de
Sa Colbnia de Hemorragia cei chral,
I l ia 23 = Maria Tomis t'ont, viclda
de 63 anys lWewha , de Ciinccr.


III ATR I MON IS
Dia 21 Miqirel Saris() !3er:as(a) Jane-
ca aidb Juana J h i a U a l d m e y hn-
dreu (a) Garbeta.


N.4IXE\ENTS
Dia 21 J a u w hi, issal iet i Terra-


sa f ly d'En Sebastia Lluissct i Na
Fraricjnaina Ctrera.


D i a 23 Miquel Esteva Tous f iy de-
)osep de Son Fanc i ,dritor)iiia de Can
Canals,


Dia 23 Maria Crislina Blane:, 12!a-
lies fiya de I).Francesc i I)* ALixia
Manes.


Dia 23 Miqucl Genovard I Gi.
nard €iy de Pep Siiieu i de Naria .4-
me trefa,


Dia 25 Julia Llaneras Carrid fiy de
D. Juan Llaneras (a) Murta i LK'ara.
lina Carrid (a) Julianeta.
LLEVANT


Relligioses
PA R ROQ UI A


Dem s'scubarfin els novena-
is aNostra Dona de Sant Sal-


v:idor en prepxracih de les pro-
peres frstes en Irs qti;lls s'hi ct'.
Icbrar6n les funcious detallades
en el i)rogr:i\n a .


CONVENT


-


OBRES MUNICIPALS
LA P L b 1 S S . ~ NOVA


S'estiin a c t bant ds firiitivamen t
les obrtts per kt ven tn de c c m s
j verdures en la 1'hss:i del 1'.
Antoni Llinds i segons nos
diuen a e lh scrhn tr&id;ides
la pr6sima s e m i ~ i d les tLtu 1t.s
de carn i peix 1 els tinglados
qu'estavex enJa Plassa veya.


De Sclz Serrrera
S3n en nornbre ,-r-escuLfi.drn le5


fatniires que dwic-tmciit se traslnlitn
ales p l a j e i de la nostra bahia degut
a la foria cator prdpia de la present
temporada.


Crida I'arenci6 el veure tanitd
les llargues caravanes de carros arnb
gent de x. Liorens que vai i a1 Port
Nou amb l'objtcre de pasir-hi un o
dos dies.


j Es tan agradable en aquest temps
e>iar a la vortrn de ra mar!


-hloIts d agricultors terlen j a
acabades les 6 tnessw del batre. Se
conten excesos de producci6 en Its
terres Fertils. Hi 11.3 cortb de terra
qu'ba fetes dotze corleres de blat, i
nritja corterada produir 26 cortet'es
d'ordi.
--En la extracci6 de tubtrculs hi


ha c~isos dignes de inencr0,com en el
de culhr-s'hi 4Uj k; de patates en
un redo1 (terra de rcguivol) ont sols
hi hivia 18 k,g.d? scrnbradur;!.


---Seinh 411.2 -311 aq'il'st 1n.s la
nots prt,iom\nant so ids balls &!pa
akDia; a v2spt-t n'h hngl~k un en el
Moii.


Diumenge dia 4 s'en feu un en el
Port Nou i EnJaume (a) Kava n'or-
ganisa un altre de ben rurnbds a ca-
seva que durii fins tard,


Hi assisti gran gentada.
Casament-En Salvad6 Brunet (a>


Vey arrib Juan? M. Massanet (a) Gub
d a m .


Dia 25 tenguerem mhsica en el
caft de foravila ea honra del Patrb
del d i a M comparegue gran genrada.


Mos:manifesten que tota la tern-
pornda estival tendrern m u m tots
els diumenges a vespre en la plassa
de %Juan. '


Corresponsal


WE L A COLONIA DE St. Pere
Per dia 15 i 16 de Agost.,.
Segms iurnors f noricies de bona


tintaztiem senti1 a dir que aqusst any
les festes patronals d'aquella barria-
da pronie!en ser molt lluides.


fiei hauri4 ademes de la pa;t de 1
Esgles ra,que en la festa religiova
ser9 ben completa,cucanyes,palo en-
sabonit corregudts en elcbs,i altres
divert iments per entretenir la gent
gran i menuda.


Tairibk hei haurh corregudes de cin-
tes artisticanlent brodades per les
distingides Senyoretes de la Colbnia
i altres d'ArtA.


La iesta.com de' costum,se cele-
brar i els dies 15 i 16 del mes de A-
gost vinent.
En el numero seguent se detallari


el prograrna.
UR Colonier


DE C A N D S T R A
CALOR


Els dies que fa son pesadissims
Tothom repeteix el t6pic de ca
da any de que mai havia fet un
esiiu tan fort.Lo que vol dir que
la calor que ta es molta.


AGRICOLES
Molts son els q u i han acabat de


batre i per cert no'n senten gai-
re q u i st: q w i x i n del'anyada,
Perque en general ha retut molt
i de qualque finca se conten ex-
cessos. Les rnetles ja cornensen
a badar'se. L'oliva va molt be;
casi per tot hei haw6 esplet. Les
figueres per are estdn carrega-
des de figons.


MORT'
Ademis de sa Mestressa Fran-


cinaina Bdlaguera de la que'r,
darern i a noticia moriren tarnbe


dia 22 madb Confita veya de Sa
Col6nia i dia 23 sa madona M't-
ria Tomds de Pollensa, sogra d'
En Pep Fuster (a) 8sdoro. A1
cel sia,


VI ATICAD A
Heu fou dia 22 la "fia d'en Pere
Juan Mariti :del carrer de Boto-
vant, fadrina que fa temps est6
malalta.


EST IUET JANTS
'Tenim ja entre nosaltres i a


Calarratjada casi totes les fami.
lies que cada any acostumert.
venir a passar la ternporzda es
tival entre noltros. Per por d'
omisions nos abstenem de citar
noms i i i tots les donam la ben.
venguda desitjantlos que la pas
sin felisment.


TOKIU'ATS D'AFRICA
Dimecres passat decapvespre


acudi u n a gran gentada al 'Es-
taci6 del tren per estar anuncia-
da l'arribada d'una quinzena de
jows dels Batallons Expedicio-
naris els quals tornarb n ber bons
amb la natural alegria d'Africa
d'ells i ses families.


CONVALESCENCIA
Segons noticies confirmades


pels solddts,recent regressats d'
Africa, ha entrat j d en frmca
con\aiescdncid el nosrro amic i
paisti N'Antoni Gelabert 6, j a u -
mi, el qual fa una mesad2 que
sufri una de1icad.i t perrllosl
operaci6,Celebram tan bond no-
va i desitjarn prest podzr-lo v i u -
re per aqui bo de tot.


MILLORIA
Les dues prsones de les quals


en el derrer no. anunciarem qu'
estaven en extrema gravedat i
qu'havien estat sagramentades
han experimentat franca millo-
ria, aixi So, Antnnia de Cd n
Morey corn l'amo'n Biel Busqut.
Un i altre s'aixequen,lo quai nos
alegram de poder anunciar i de-
sitjam recobrin prest totalment
la salut perduda.


PRO CREU PASCUAL
Just publicada la noticia de


que s'havia tancada la suscrip-
cib pro Creu PiscuaI nos digue-
ren d'un akre donatiu de cin:
pessctes fet per D, Juan Sard
Font amb el qual queda closz a.
la cailtidat de 688 pessr tts,
F
I)


rg:
P
.- ?-
c


Y


-


r
-
.
k


. c-4 -;
3


I


m


a


5


ir


(d