~ r g a , WI trimestre ,150 ptaw mora. id. , , . . . 2.50 Dentro de t r e S aiios ha...

~ r g a , WI trimestre ,150 ptaw
mora. id. , , . . . 2.50


Dentro de t r e S aiios ha de
sumplirrie el s6ptirno cmte-
nario de la canquista de Ma.
llorca.


, .


& els.di&'10-20 i 30 de cada
h W


w
, ,.
<: N8mero solt: 15 cls


I , Redrcci6 i,Administracid
Quatre .Cantons,,3


, , , . ARTA (Mallorca)


-'>-


en tauteos y pruebas de escMo
resultado.


El Ayuntamieuto, teniendo
eato en cuenta.acord6 nombrar


DESENARI CATOLIC MALLORQUI


'l129-2929


Si loa aOto6 que se cqlebreu
han de ser dignos del heeho
que se conmemora, 8s menester
que empieoeu a prepararse. T


una comisi4n, presidids par D.
PeYw Amobh, que, uult vcx.
recibida informaci6o pdblica,
y efectuabes, de acuerdo con
el Ayuntamiento, 10s estudios


reatmente In rignificacibn reli- 1 - y experienciaa que ccea mas
giow, hist6rica, social f poli'ti-
ca de wte aconteoidiento, no
prrece qne p u e d ~ dignamente
coumemorarse con UDOS paeo-
dobles de mtieiea moderna y
uno9 fuegos de artificio.


Emprender deade luego la
resoluci6n de 10s grandes pro-
blemas que afeotan a nuestro
pueblo y teuerloe definitiva-


' mente resueltos en la b c h a ci-
tada, serfa desde lhego m8s
ap-opiada conmemoraci6n.


Art6 tieoe sin resolver el
groblema del abastecimiento


.de agw potabler y el de cons.
trlzcci6u de edificios escolarer .
La resolucirju de este 6itimo
problema ao ofrece dificultades;
las escuelas efllpezarh a cons-
trutrse en cuanto el expedien-
te estd tramitado J concedida
la subvenei6n.


Et problema de aumantar
el caudal de las aguas de abqs-
tecimiento ptibliso, es el que
con mayor empefio demanda
Ia opiai6u; pero, d contrario
$1 anterior, ofrace dificuttades
~ l r e qo se ocultao a 10s mteli-
g0ntes, y que aconsejan nuevos
e$tudios, eino hemos de espo-
nernos a g a h r ruucho dinero


convrumutes, proponga a la
Corporaci6n Municipal 10s pla.
nes que estirne mBs acertadoe
para la cornpleta soluci6u de
esle problema.


La labor de esta comisi6n
sera rhpida,pues,aparte de que
el Ayuntamiento tiene ya rea.
liaados algunos estudios, hay
varias opiniones bieu definidrs,
y,por otra parte,los concejales
todos, estan empeiiados en ha-
cer cuqnto puedan pars dar
satisEacci6n s &e uninime de.
seo.


Aprovecho la oeasi6n para
repetir una vez mas, que quie-
nes dieen ser esta mejora de
muy Ldcil realizacibo deben so-
meter a pdblica controversia
las soluciones que patrocinan.
No estari tampoco de sobra
repetir que el Ayuntamiento
desde hace tiempo,tiene anun-
ciado un concurso en el cual
se pfrece por un largo period0
la exclusiva par e l serricio de
grifos eu las casas particulares
ofrwiendo t a m b i h subvencio-
nac esplhdidamente a la am-
presa particuhr que quisiera
encargarse de la resoluci6n de
este problema.Es evidente que
10s beneficiot que se concedie-
ran a la empresa particular,
estarian siempre en ' relacibn
con la cantidad de agua que
Is emprwa w cornprometiera


a ceder parn el abastecimeuto
p~bi ico que es el hnioo que
debe interesarnos.


+ Unatercera mejora(e1 derribode
la llleta comprendida entre la8
calles dela Estrellaydela Nosa)
hn sido propuesta estoa dias a
la corporaeibn municipal J , lo
ha sido con taota nlteza de
miras, que el Avuutamiento
faltarfa a si1 deber si no la to-
mara en consideraci6n J estu-
diam detenidarnente, Sin em.
bargo; la niaporia de 10s veci-
nos diceetamente boneflciedos
eerrin ios que en definitiva re-
suelvan este asunto, ya que el
Ayuntamiento, teuieudo sin
resolver squallos problemas,
podrh ofrecerles una ayuda
econdmica muy pequeha, eu
relaoi6n n Ia importancia de
la mejora.


Esta obra (caso de que se
realice) uo debe retrasar un so-
lo dia la reaiizaci6n de las otras
dos que evideutemente on'
mlis importantes.


L a terrninaci6n de estas obras
o .niejoras e8 deade luego po-
sible e n u n plazo inferior a1
sehalado, creyeudo que, en lo
material, es Bsta la mejor pre-
paracibn para el centenario.


En cuanto al aspecto eco.
n6rnic0, no deja de set satis.
factorio el podar cousignar que
el balance de situacibn de 30


1 de Septiombre filtimo zrrojaba
una existencia en la Caja Nu-
nicipal de 51.513'67 ptas.


La hmienda municipal est&
p ue8,iobustecida y en condi.
cion+s de atender a las resultas
de un emprbstito, si, coma
se aeord6 en la reuuidn
publica eelebrada 013 el tea-
tro principal eu 8eptiembre
filtimo, sa aumenta el repar.
timiento de utilidadss en unas
diez .a dace mil pesetas.


Eatas I~EIQZW tienen por 6ni-
eo objeto entablar discusi6u
sobre estos temaa, para pasar-
10s despu6s rbpidameote a la
j tcr isdicidn del poder eie.
culioo.


Estoy convencido de que el
j momento es apmopiado, y aun-


que no dudo que 1inbi.A alguirn
interesado en mtrasarlo, con.
ffo en que 10s mks y 10s me.
jores, querrkn nyadouno?, y
pedirBn a Dios qua EO io h;i.
gama# tau mal como seria $0
temer dildaa nuestras oqc::sas
luces J fuerzas.


P. MORELL OLE%A


Desde terres $Africa


Tots creiern que prezt mos vwrie71
en la do&a perspectiva d'ansr cnmi
d'Espanya, quant el GTordei-a,.
obrlnt s o b de plata 2mb la sdiiif
proa gegant sabre la mar tranq::i:a,
com colbc adormir, mos d u b a I n pia-
ssa de Ceuta,cap a Larzciie.aoni 11:i
via estat ja pritnerainont la Conipa-
nyia de M~h663;la nostraCompanyls,
i aont tornava desiinada, d e s p % i de
cinc meso8 de vicisituts i eiwrs fa:i-
gosos en territo-i de Aihucemas.


Tots, estaut dreij damunt c u b e m ,
miravem corn se difumin:rva el pai-
salge de Cala del@uemado,botre:itse
del horilz6 eis caps gcgants de Wxro
HuevoiMorro Viejo;donan! In dttrre-
ra despedida al trrreny Esr&trc q>c
mos havia donat hostatge, abriya-
vem I'esperanCa i teriiern !'ilusiG.> d ~ .
que dina pocs dies trepi!jariem lo
terra benvolguda de M8lIwc.~, i
abrassariem fortamenl a Ies nosties!
families frobant en ia sei13 calor i
amb el seu amor compsncib a la
permanencia iiuny de lo per noltros
mes estimat.


Teniem per fonament que la annda
a Ia plassa de Larache obe1:i.a l'ob-
jecte de passar breui dies a!i& per
despres-ja reposats dei desiacameut
-esser relievstr: per e!s qui no hsn
encare sobreduit lea iticie.iiencies de(
Alarrac, ja quz se yumore:java am!,
insislkncia que Ies Cornpsoyies Ex?
pedicionaries havien d'eszer relirva-
CleS.


Una veyada mi's l d reaiitat hs
desvanescut ells projectes del sumn1;i
si be tenia encsra esperaap d c i i i -


. * . ". . ,'
SUSCRIPCIO 1
SI , . .


obevta per regalar a
Pasau.1 aionairles . W s E
de la Creu de B&nifi&
1.. clam amb distintiu


xiir prest aquests camps d'ingraiitut,
ja que no pot estar distant tant
deeitjada fetxs.haurem de esperimen.
tarabans de que atribi, vicisitus
dels destacamentr que han slgut
assenpalats a la nowa Unitat.


Arribaretn a Larache el dia quinze
del passat Septembre,vegent amb la
csnsiglient satisfacci6 que la.harra*
e3tava en complsla calma, corn si
dormis en sd de infant,


fasobre el reduit moll laratxf i
despres de comprar uns pastells que
cridaven molts de despaig anibn-
lants, alrets per el moros segur que
representa:la rropa,emprenguereni la
marxa cap al carnpamenr de Nador,
ahont haviem d'eaar e! temps que
permanesquessen en la plassa atra-
vesantels carrers de la ciutat. piens
d'animaci6.de optimisme i de bullici..


Fins dia 3 de octubre disfcutaren
de la comodidar de estar en la plassa
prertaut els serveis de guirilies dins
el mactix campamenr.
Sols els dematins teniem unes horej


d'insiroccid prAetica, encare els pocs
movimrnts que feiem en la explana.
da d'arena. davant el corte eren.com
nnpperiliu que no mos feia faita,
perque no haviem perduda ia talent.


Elc decapvespres er2n invertits
per enrreteniments dels quefars p3.r.
liculars. Molts escrivien cartes per
fer a sebre a le8 families la szua si.
tuaci6 i altres el passaven amb dU-
lecs intims; i els d e m h sortien a
passerjar pcr la ciulat, plena d'atrac-
tius sempre per qui h i vist !:< >r>-
ces6 dels dies allunyat de tota a i h a -
ci6...


i 3 * a


*.%


I quant manco I&peravem, arriba- '.
va I'ordresuperior de anal a rellevar
del destacament a la Companyfa de
Sevilla: 33. Sempre els etsars de la
vida sobrevenen quant m e i convin-
suts estam de que ,no han de v&ir
aqueat inesperat. truneava els plans
de rnarxar pres1 a la Plana Major
donantinos I'evid6ncia de esser ceti-
nel-les avansats d'un altre Sector.


A pesar de tot, L'ordre fou aeullida
per totSam0 demostracions d'entusi-
psme; que sempre e1 soldat espanyol
ha 'sabut tenir un gest de patriotisme
a1 traves de tots el. etsars que l a seua
obSigaci6 li ha deparat i aquesta era
unavicisitut mer que el dever de
fill mos reelrmava CIar que cl desig
de tornar a1 recd aimat, viu sempre
en el pit pletbric de jorintut del sol-
dik; per6 aquestes etzigkncies de la
campanya s'acullexen en tot mo-
menc corn lo que son: manaments de
la Mare I'atria ... cariciss d'amor
rnatern...


Prest haguerem dispost tots l'e-
quip per Id partida. Sabiem que molt
demati mos despertaria la corneta i
era precis descansar per reunir for-
ces, car le$ posicians que haviem de
cubrir estarena cinquanta kiidnictres
Iluny.


AI clnrejar el nou dia, estavzm j,
formats per secciorrs devant el barra:
c6. l a haviem presel ca(- reglamen-
tnri de cafe, que molts dualicarcm
amb I'objecte d'allunyar la set. dads
18 veu d . marxa, apas de manlobra
delxarem Larache tnirant aoib deir
de mslangia i esperrnsa incerfa elu
bucs que s'engronsaven Suaumenr
dins e! pori corn si volguessin dirmos
que mtis erperariem ...


+**
'Cad IEI vespre arribal-ern a &a po-


&id:.


Ilarga, i fou nceessari fer algcin des-
cans mes per quad no estavem exer-
citals en lee marges. Alguns se can.
saren un poc,puio acabaven de sorrir
de I'Hospirnl i sentien encare fluixe.
dat; per6 se feu un petit esfot% i ai
morir el sol tots estaien altre vegatia
junta dins la posici6 preparant.mos a
trobar en un bou sb descans ais mea-
bres fatigats.


A la poSici6 capsal de la Coinpa-
nyia hi estam uns cincuquanta homes
amb I'All$rez que mane la seccib i
el nostre Capitl.


Les altres seccions guarncixen els
blockaus i poricions de la rerxa front
a la linea de destscamxts del sector
de Tetuan. Els dematins senten clar
corn a un campament general de dit
sector toquen dlana.


La calma mos ha tornat acullir. No
se sent un tir, ni se comprova l a
anormalitat mks insignificant. Els
serveis d'aiguada i dem% del desta-
camrnt se faaamb le tranquilitat rnes
completa.


D.?vair la noitra ps'ei.5 princip.iP
s'esten la kabila de Sumatha, some-
sa a1 Magzen fa poc temps. Am b
I'actilal estat sembla una fern vensu-
da per les arts del progrks.


Eispocs serveis a realitzar mos
deixen marge per entretenirmoa, lo
aprofit aquests instants per trans-
metre a n':el Ipoble :bsnvolgut leo
impresions del rnounient que son les
impresions d ' u n i q ia.its fills d' Irk4
que guarden I'esperansa de poder
ceiebrilr les fesles de Na !a1 en Yam-
bient de amenit2.t i calor de les sews
liars beovolgudes ...


PERE ESTEVA SANCHO


El talayots
Molts son els qui s'en riuen


dels qui se preocupen dels Tala-
yots, per& a pesar d'elk, mol-
ta es I'import2acia que tenen per
6sser Pa font de investigacib i
fonament d e la prehistdria d e
Maliorca, importancia demos-
trada per la fntima uni6 que
hi ha entre la prehistdria, proto-
histdria i histdria propiament
dira, que,corn diu Mn Antoni M"
Alcover 'La prehisloria e s a
manera del alba que empieza a
clarear en el horizonte; la proto-
historia como el alba Clara y la
historia es el sol ya sobre el
horizonte )
Estam encare a tes fosques refe.
renta:quins fossen els qui habita-
ren i'illa ans de les colbnies feni-
cies i gregues de que mos parlen
els antics historiadors; per6 seus
s6n sensdupte,aqueis monuments
de que parlam, i nlhi ha tants
molts aqnt que e n el mnn no se
troba u n alrra regi6 tan rica
amb aquesta cmta de monu-
ments adins un tros relativament
tan petit. Els talayols s6n,
segons diu En Quadrado (Ida5
Baleares, p 1178-9) torres re&*
ne5 o curdrades que tenen anas
cinquanta pams d'alsada ha-
guent-n'hi de c6n%qurs i de fetes
a piom; la Fircmferencia iilkriat


te uns trrcents oquatresentpams
i Ia superior dlunes dues terce.
res parts estant cubertes amb
unes grans lloses i en ts cenm
de qnalque una s hi ha com una
pilastre. t e s pedres estan Una
a damunt l'altre sense cap dase
de cimeflt, en filades paralel-lcs
haguent%'bi qualquna d'una
llargdria gegantina, donact Veu
a les vulgars tradicions,..i d'una
amplaria bdstant crescuda, de
tal manerd que a dedins, casino
deixen lloc buit; i les de cons.
trucciO mes moderna estdn ja
cubertes de volta. W ' t i ha que
s'hi pnja a dalt per una escala d e
caragol per sa part de defora,
altres per sa part de dedins i
altres que en tenen dues i altres
cap.


Kespecte a que eren o perque
servien hi h a moltes d'opinions
QualqQi ha volgut suposar
qu'eren ciutats rodetjades de
grans edificis o torres ; al-
tres les consideren de quant
els celtes i fenicis ; encare
que Iotes aqueetes suposicions
est& lluny de tenir fonnment
histdric. Lo m& probable i en lo
qu'esthn m6s confortnes es que
fossen sepultures dels cappares
i prohoms dels nostros primers
pobladors encare qnepo s'hagen
trobat ossamentes en les poques
ercavacions que s'han fetes,
perque rois els historiadors tro.
Cen arguments per negar totes
altres suposicions.Vetaqtf,final-
ment lo aue dins N'Hiibuer (Bo1
Acto Hisio. XXIV-97)


.No fueron fortalezas,pues no-
dominaban por todos lados y se
hacfan regularmenteen'omnbina-
cioner de dos o tres, seis o siete
sin apoyo estrategico, ni tam-
poco sirvieron: de viviendas
porqua 10s espacios interio:e, n
vacfw tormados gor las enor-
mes piedras son demasiado es-
trechos, bajos y obscuros Pen-
sar que fuesen ediflcios para
guardar tesoros a la usanza de
10s griegoslo prohibe su gran
ndmero. No queda otro partido
serio que el considerar estos
monumentos como sepulturas
de pr6ecres y hombres nota
bles. ...
Madtid diads de Sant Francesc
d'Assfs de 1916.


R. NADAL.


MERCAT D'INCA


Bess6 a 1137 pts, es quint&.
Blat a 29'00 pts sa cortera.
Xeixa a 29'50 ptes.id.
Ordi mallorqui a 1980 id


*forest6 a lZ('s0 id.
Civada mallorquina q 16'00 i d ,


dorastera s 15'50 id.
Fayes veyes cuftores a BCEJ id,
id mat cuitoress o3'00 id,


blanc.
Corn en les wmes par


de leg caritidats qu'hem
cades en vnrio n b e r o s
sortits erfots,- per sat
ei6 dels Srr donants,
publicam la lliste mmpleta
tots els aui fioqare han c
tribuit a eIla. .'
D. Ptre Morel1 Oleza
p, Andietc.Ferr:r Ginnrd.. . .
'I Llorens Garcias Font
D, Andreu Pemenias
Rt 0, SebastiPLffleras i'vrt? %5
" Rafel Q. Blarzes
' Rafel Btanes Talosa ,
" h t o n i Sard skis ' : :
"Jasep Faster Pvre.
= Antoui EstevaAmor6s
D.Fr;lacesc Antich
= MiqutiSalas Atich.
Rt '' Andreu Casellas Pvre.
'Sra Viuda de M. S.
D. Miquel Barrios Boscb
*' Miquel Barrios (fiy)
"' Brrtomeu Alzina Font
Rt D, Juan Rubi, Rector
D . Lloatxim Garcia. (Smtn Msr-
galida
D. Pere A Ferrd de Id
Foment delCivisme a . ' 5.00
D. Josep Sureda Mecwaoet 1?5@
D. 1uanSanchoMiquel
D, Juan Tor8 Pujol
L). Frtncesc Mulet de Muro
Rt D. Guiltem Parera, Rector I
Sansellas
'' Miquel L. Morey,Viqxri id
D. Jaume Qu&-Mcstre id
' I " Alny-Propietari Id ~''.. 1'00
D. Lluis Grau-Capdapera . . , S'W
0. [aume Grau-Calarqtjada COO
5. Franccsc de I". MacsanCt 15'00
" luan Llanerai 4nior6s -3'W
" Pere Sancho Tous . , 5'80
'( losep Birbrl Bisbal _ j . 5'00
' Fer& Biases Boisen 5 ' 0


D, Pere Fcrrer, Catedrrtlc 5'80
D. Anfoni Solirclias ,. 15'80
D. Miquel Morey 3'W
%In. Xntoei Lliteras ppre,,s&
Servera ' ' . .. I'M)


'' Mateu Mtiis (Meltrel ' ' 5'00


D. RafelAmorbs - 10'00
D,liurne Solivellas. 10'00


MORTS
Dia 22 Maria Flaquer Alwnara (a)
Rata Viuda 74 suys-Clncer , . sn es fet-
ge.


-~ Did3 Mariiagela Sureda Pomrr
(a) Crista Casada 53 anys, de Cdnee,, ;
uteri.


~


b.
Dia-22 Aina AIealnora R


. .


. .
'& ;; ., : pA&ROQU&A' '. ' % , :
, , I i " '


. .


. . ' I Ahir eomensaren les C&n&
; Hores que deix6 instituides per'
I' pCtuamet DB Elisabet .Blanes


Tolosa (a; c.: s.) dedicadee a ICs


Avid continuen i acabaran
passatdemi a I'Ofici. De& se
belebrark la solemnfssima ~fes-
tkidar d e l a Redlesa de Jesu-
mist; eniuahy pe'primera volta
creada. Predica el Triduo el Kt
D, Pere- -,a1 D@&c&g ,


' ! &,nkies del Purgacori. ,


ALL3 EXERCISE
ESPIRITUALS


Diumedge passat sortiren cap B
Lluch catorze joves de In noStra
vila, amb el fi de p::a::icar-hi
els Exercisis espiriruals. d e ' St
Igoaci, en ia taula que^ s'havia


dirigits pet Rt P: Jaume ,del$ ,~ Sa-
grats Cars.


,~~~~~~~~~~~ efi<;".@4rm al, 28


De Sons Servera
*d.lins bquosttideseni el temps ha


Rtd var:aci6 i pareix que ha atribat a
1iave:h.i p3reixq11c ha causats alRuns
cohtipts
-La setmana passxia el suscruito
del Llrvaiit Miquel Nabot de la Cen.
tral Elktrica tenia biar compra: per


:'Yilefran~a I 11 portaven aqui quatre
C ~ w r o ~ que pzrtiren mo!t demali i ' e .L
el cruze de Petra amb la via del fc-
rre;ai:t-il, anaven passanti no se da-
~en,conta del wen qui venia iiel que
feia t ies li ie aprop i a1 quatre li--z-
ganxd CI carro i kislia;a ne1 carro el
rosega me3 de quatredents metres
quednnt el b at :ot eicampat i el car-
rete moit .


EF3 afties catteteri n )IS damn cd:
ta d'eli pensant que 10s ariava :mol
dcrrera i arrihats a Son Servera en-
careno s.havien temuts d e b mpada.
El g.Jefe rebd ufi parte que e1 wen de
mercancia havia Mort-un 'Lorno i bis.
tia en el cruze 'de Petra que anava


. condnit a Son Servera, i u n a vegada
rebuda la noti.cia pcsa el seu auto en
mama per veure q ie h,avia' estat


. .


. heu troba tot fet, una desditxa.
.~ ,.


C ~ S A M B N T
, *


Dia 27 .pn el. Convent d'Arta
"r &i,> .~+&~,.'soleinne~. fes{a- amb
;,A moiiu de fer eB Vats Sdlerndes
' . dues relligioses .residente fa]
. . Convent de Can Morey. Aques-


tes sbn: Sor ' Barbara Ma *de $3
~ Cons6lacio hofey y Marti i Sor


lla d+:&a ($&idat. iceiebr;.@qr.'la ! > "
Missa e1 RtD,. Juan' Rubf, Rec;.,


@an?s,fC&na plpitf.
dai f,e. ds , la c m i ....


perpdet &tzr DIegats: .:
Seria n:ce.sari' quo l'-Ajuntament


.d.aque%t pob.le*'se.reunis,i eshii8s el
proJ&te.de const$r-en ~ o c d i q u a t
una piassa per el bestia que fa


Sia enhorabbhd,s!b les dues niolta:falta. Aquesta p!assa ,aimateii
.$er,p%'podr.ia seivir.de mercat els dies
..corresponents perque la qu hi serveix


,'


' ,


dat cant& uh herm6S motet.


, . . -


- , : i . , p _ _ '


er mal criai.' un infants j.
. . I . .. .,


'1 C9mensa.u per dona& de pe:


'Yt-ParlYl'devanf ell de I& reVes.


igau devant ell que vos &5
impossible el corfegir-lo.
4. kTo aneu a.la una, pare. iimplre
en'presZncia skua. en tot 10 que
a ell tassireferencia;


. 5: Deixad-li creti&QL^$ $on.pare:
: , ~ ,% es,uo.,tira, , ' ,. , . .que no ,esb> m&s-,qUe


per castigar lo.
6, Que son pare desprecii sa ma-
re devdi8t ell.
7, No tengqeu esment pac ni
gail;$;,deI,s que tracti. . ~ '
&&$xaU.ii dit.tOL.b q n e vulgli,


. . tit t6t"lo que'demani. .


i&f& ilfi&m$gtabl&l 5


P, i


no 6s.r propbsit. perque per dita pla-
ssa hi passa t-ot al transit dcl poble.


Principahnent en la temporada
*,dry p r c s grassos aquests niolesren
ets veinats i els xbfers que psssen no


'se haurian de. aturhr per la causa dels
porcshrassos. Aixi eercant un lloc
c?nveie,nt &et;$ix? i queios apropet
del pobfe estarien molt iniil6; hauria


, - P e+ ' hlt6; . .' doh 2'ehhorabona.al
senys Batle per Io be que heu va fer


. . -*quest any que 10s iB posa en la p!a
del carre de.les Creus, pero rorn que
n'iii ha que hi,teniantincqnlretirent, sa
I%Junta que vengn6 prbfcsfaren i des.
puis iqs pesaren en !a .plassa ge~, !e
passi'~ y tampoc estarem cnnforme-
i attra volta a la plasa de *nt, Agustf


,. que esa n'el. punt que hauriem de pri
rar mes. Continuarein parlant d'a-
quest DSL nto,
. ' r CmwspozsnZ


,, . ,


. . ' d'esser aprOp"de.18 qtsci6..


Pcta le clcsiiiada obligatoria de
4 vbftes en la que hi prengueren
part. 12 bixldistes comema inme
diatament la CarrWa local de le,
voltes, 2500 m. per nleilore de 17
anys amb quatre premls.S' en pro-


welt d'intetes.
Enire en Seu i cil Ros hei haguk


molte, grapadej i el prlmer guanyil
de poc I i a passadd l a meta En Seu
feri la bixicIala den Ros que va a-
nh a caure apara:usanienr a la peral-
ta per6 no tengue res de nou.


1.a quarta Carrera loeal de 50 vol
tes 12500 m. quatre premis de 35, 25
10, i 5 p t s i primes de 2 pts cada
5 voltes, fou molt interessant,. Se


en sis bixiciistes: En Xeref
Guiio, Seti,S&~er'?er'i'Ros de


.%Curia Vellada piiinga pf?pirira'tb&.
Suanyada pen Ros; perd en frerat
despres rejiren it$ d'una v d t a a tots
menos an en 8 0 8 que'Xs,eguia,d'a.
prap.pero aquall yony a k primes
%egludes.E?n Rop ses d u e s dhrreres
de molt poc z En Xeret s'en duyjui
ei primer premi; el segbn en Ros es
tercer RabassO dei cv!r@r.de S'IIos~
tal i el auart En Seu. I
PI p i b l t c quedb apassiona: p a


XeRt el qual a pesar del cansdrnentie
presenta tambe a la 5 C a r r e r a Xegi-
onai de 6cI .voltes 15,000 m. qu'era
per puntsde cada deu'voites a 1a
qual se premntaren dos ciutadadsEn
Frau.i En ,r Is quais reprenxueren d'
una'volta ja tot $una a tots menos
an En X&et qu'encare que arriba
es t8ru.r &es~deti;i 'pitjs Earn i el *pi,
blic li redoblri ses maiiifestanious de
simpalia i feu moit aplardit- E% 00s
ciutadans emoataren i al haver dc8-
bat volgueren donar de beuifici una
carrera sttfienwntaria de cine voltes
a &era partida que fou' ben rebuda
pei public. En Guixd feu quart .


El dia e m bo i contr!l.ui a la bri-
ilantesa del actd.
En la ct6oica pssssdl, per eyuivo-:
caci6 posarem quen /<os havia gua-
nyat primer qu en Seu I era a1 rcves
-I-i-+---....--. . .
, , .


METXOfU)L(SGSA- I '-.
A&ebt&de<eeri& ha fet yl .canv
9u:er.k @e"e!&tar douat la a v e r
sats que estam de la temporada.
Dia 21 a vespre ss inogue vent
ferm, i a la part de tart, plogu6
fortet, fins a fersad, que'ls pa,
gems .&profit@; are per ia sern-
bra; Aquests ales riltre vsita ha
estat apigulat ferm )a ,pndt.de
'piouie'i ha brusqoctjat detanr en
want . ; . .


~1 .gi:, . de . . , le?. verges foa' it.
profitat per excursions. LPS
<lases mnjnrs do h a e ~ ~ l & de


EXC U.RCf ONS


L E
$trillem Ba j osa (a) Ganancia
iWt temru, ja sortiri I'rnunei!


A c u a l q u i e r a
que tenga inter& ea adquirir uu libro, sea cual fuere, le partieipo
que yo se lo puedo eervir en inmejorablaa condiciones .


Seg6n libro J oa60 conoedo places.
Todas la8 ventas Ias hago a precios de cattilogo, puests la


niercancfa en el doxnicilio delcomprador.
Tengo muchas novelas que puedo ceder a la mit at de su precio


Pida condiciones R


. f J u l i a n G a r a u :J
CUEVAS de ART&


./*


PIOTAS: Sirvo per eorrre teda Btteares.
Atom6vilesdeocasi6n. Eic ,~. : : t i y . i : : : i ) ro~,
Utensiliospara colegios.


$
,I


:it
:.,


. u


SRRVICIe bE AUTOMOVIL


BARTOLOME FLA(BUER
.E


(A) MANGOL
A todas Ias llegadas del Ferrocarril hay


2ami6n que parte b.*c-i-;pda- Capdepera y
Calarratjada. Le: L.Y., puntos ai. otr,
para todas las salidas dc tr ,c.


M y tarnbi6n ceches el,oonibles para las
Cuevas y viales c~:ra~rir. arios


-


PIRECCI~N: A n w L Q , 1.


Autombvils de lloguer
DELJ :ff ERYANS


SARD (A> TERRES
A cada arribada de tren van a 1'Estacib.


Teneo rervici combinat amb el Ferrocrrril.


lscursions a Ses Coves,Calarratjada i demb
punts de hfallorca a preus convenguts.


-e=30̂ -


DIRIGIRSE:
CarrC d'En Pitxol n . O 8.
Id SonServeranO29 1 ARTAS


Ensaimades i pancts
En lloc ae trobcn mlllds aue I In


ES P O I R N N O U


Miquel cia Castell
A sa botiga hel Ctrobarea rompre p u r


panets gallete., bsscults, rellots, 1 t.1.
casta de pasticarfa. 1
TAMBE SE SEHVEIX a UOYIU


Hoteda!, prontltut il coonemla
DESPAIG:


Carrer de Palma 3 bis. A R T A


LAS NOVEDADES
EN


T e j i d o s
Msrc e r e r i a


B e r f 11 m e r i a
DE JUN VICENS


CALL6 DX ANT6YIOPBLANEI


iVOLEU ESTAR BER SERYITS?
EN JAUME PIC0


!A) ROTCHET
t4 una Ageneir entre Art& i Palms i hei
va eada din.


Serveir amb prontitut i aeguredat tota
slasse d'enckrregs.


Direcci6 a Palma: Harina 8. An os POI-
tat dea Centro Famehutit.
Art& Palma no..


Ol,i d'oliva
D6 JUSEP PlRA


(luatre Cantons, 8-ARTA
To ~ l i r dr primera i srgona elau, a


SIrTOiX barrrls dr 16 litrar a denidi.
prrur acomodak


VENTES EN GROS I AL D P T d L


GrandGs Almacenes
San J o s e


D B


Vda. Ignacio Figuerola.
- I =


IHOY, COMO NDIE I


(IRANDESNOVEDAOES


..- c _- &all. aa precies, est. *#sa, todas 1.
U W ilmreenu que t h e n en grandee exisltncraa


T6VQ LO CUE SE RECWIERE PARA


VILSTIR Y CALZAR
7 que rendm mdr barate que nndio


Telafroo 28" I Preeio 3j9
3mA ch5AwTmut rmaaao'


A L M A C E W E S MATI I I IS
D E


RAFAEL FELIU BLANES
CALLB DE JAlMB I1 n.' 39 a1 49


Palm2 de Mallorca
SASTREKIA PARA SERORA


YCABALLERO


ARTICULOS Y NOVEDADES


PATA VESTlR DE TODAS CLASES
................... ......................... ~


GRANJA BARCINO
PER TOTA CLASSE D'AYIRAY DE RAOA
CUNIZI, COLOYS, ALIMENTS ESPECIAL8
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RBO; ANELLPI. PLANS 1 CONIULTPI'


--.rimI'LYMMl+c


AGENCIA DE ARTA A PALMA
I VICEVERSA


D E


ANTON1 GlLl (A) COMUNA


BME. FLAQUER(A)MANGOL
Y


SERVIOI DlARI EN PRONTITUT I ECONONIA
D E PREUS


ENCARREGS A DOMICIL1


Falma -- Banch de S'oli, 24
DIRECCIO ArtA--Can Mangol, Aagulo


* -Can Comuna Centro i


de varies classes i p r e s


SFN TORRA C A P A S D ~


Vemtr ea la botiga de coyrtihlos I 'm


A M O W dm
JUME CBRaa


"