spanya, un trimeslre .1'50 ptas. aora,. id. , , . . 2'50 Cart els dies 10-20 i 30 de cada ...

spanya, un trimeslre .1'50 ptas.
aora,. id. , , . . 2'50
Cart els dies 10-20 i 30 de cada
m IS


Numero soli: 15 cts
-..a-


Redacci6 i Adniinistraci6
Quatre Cantons, 3
ARTA (hlallorca)


DESENARI CATOLIC MALLORQUI


E L L


Sepuint l'es$.men de la Carta
Franquesa en s a principals
capitols, es destria tl'entre ells
per la seva importhncia, el
qu'estableix cum a privilegi dels
habicadors del novel1 1Zegna.que
no puguen esser confiscats 10s
seus bens. Vciam io capttol
XXXlI Diu aquest:
*Qice negti sustenent perin COY-
p o d perda sos hens.


Si alcu de alcun crim sera
condempnat, on pena corporal
sustengs, no perda 10s bens sew
ne partida dels bens seus, mes
puscha daquci.s fer testament e
jaquir a hereus e a quis vula=


Per comprende el veritable
significat d'eixa disposicid i la
seva trascendkncia social i juri.
dica, cal tenir en compte, que la
cmfiscaci6 de bens era en
aquell temps admesa i emprada
arnb una trequhncia tsborrona-
dora, ja be com a pena principal
per certs deiictes, (politics gene-
ralment) ja corn accesoria d'al-
t res penes corporals, (les de
mort, mutilacions i quasi b6 to-
tes les aflictives) i lo qu'Cs molt
pitjor encare, corn a formidable
arma politica. I moltes vega-
des, en mans de governants
poc escrupulosos erii, a1 en-
semps, un mitjd incomparable
per omplr les arques del Tresor
qu'en les seves csplendideses
o disbauxes es cuidaven prou


I de buidar les fins ,a, deixar-les
exhaustes.


El Rei En Jaume nnib ci2l-a
intel-lig6ncia va fer-sc carrec de


'ti que la posicin geogrBfica del
Reyalme conquerit (separat de


. 'j Catalunya continental, i enfora
per lo fant de la seva inmediata
itsbeccio) seria tambe un incen-
tiu per abusai d'eixa ocliosa ins-
titucid si la deixava subsistenr,


' procedint per ais6 amb la s e w


prodencia habitual, va prohibir
amb absolut la confiscacid de
bensaixi total comparcia1,al dir..
uno perda 10s bens seus ne parti.
da dels bens seusm .... manant ex-
presament qu'els condempnats a
quisvulla pena conservessin la
facultat de dispondre dels seus
bens per testament, poguent de.
signar lliurement e!s seus hereus
o siicesors ... . ames puscha da-
quels per testament 6 jaquir a
hereus e a quis vula..


Donant aixf un cdent tan
democratic a la constitucib del
nou Estat que verameiit es pot
dir era impropi d'aquells temps,
Si els diputats reunits a les Corts
de CBdiC, en lloc d'aoar a
cercar aFranCa les llibertats que
volgueren implantar en la seva
Constituci6 haguessen estudiat
els nostres privilegis y fran-
queses jamb quin esglai hau-
rien,descuberr que les narhsi-
m& essencies lliberals fabrica-
cadps pels revolucionaris fran-
cesos, estaven consignades en
petit cundic de 32 capitols firmat
l'any 1230,110 amb llenguatge es-
iufat i a s6 de grans alabances
corn ho feren ells,talment com si
haguessen descobert la pedra
filosofal amb etiqueta francesa,
ilns al contrari,amb una claretat
encisadora ho consigna la nos-
tra Carta-franquesa coni si fos
la cosa mCs natural del mon. co
que no minva en res el seu sen-
tit Cortanient imperatiu!


hquesta-Franquesa fou serva-
da per tcts eis rronarques ma-
Ilorquins; per6 la pena de con-
fiscaci6 de bens va esser impor-
tada aqui l'any 1346 per en Pera
IV d'Arag6 contra els reus de
crim enorme, GO es "lesa majes-
tat,, amb l'objecte de subjugar
per aquest medi els mallorquins,
fidek a1 malhaurat Jaume 111, i '
veiem qu'en temps I;osteriors


s'en serviren en gran escala els
governants per castigar als
forms o pagesos, quant les re-
voltes d'aquests contra els ciu-
tadans; i en temps de les germa-
nies tarnbe s'en feu us prou exa-
gerat per castigar els segoidors
d'En J,uanot Colom.


Demanera que la Eranquesa
esmentada, soisament va tenir
aplicacio i.vigCncia,enla seya i n -
tegritat,durant l'espai de temps
c'omprks entre l'any 1230i e11316
6s a dir. per espai de m& d 'un
:e&. La primera Constitucib
genera1 per la Monorquia espa-
nyola el restablt a Mallorca,
quant ho estableix per tot Espa-
nya corn uns dels drets individu-
als (l), suprimit en 1834 per la
Reacci6 plasaada. en un irri-
sori Estatut Reial, restabler-
ta altra volta en 1837 i de
llavors enC& a pesar de tots
els canvis s'haconservat sempre
en totes las Constitucions: La
vigenr diu a propdsit d'aix0 en
son article 10 "No se impondrii
jamas la pcna de confiscaciOn
de bienes" ....
NOTA 1)Article 304 de la Cons-
tituci6 de Ckdiz diu ...= Tampoco
seimpondrk la pena de confis-
caci6n de bienes.,. ...


LUCIUS


si no es lransitoria, y :acique no sea
con prosperidad ciasicn c i mug agra-
dable, pero c u p cnil:icnria no la
posei cn mi hogar, dch',lo tanbicn a
la derogacib de
me obligado a siih
osenda. Creo no
fulgencia.
Yo comprendo cjae
antitesis y conwit
contra pero e i i ii?
perplejidxd :i:?:C.ea ( i . . , : a * .
circunstaoci::';
con percotoriediid


I ~ 4 2 ~ ils


mesa consoi te y uim i ; i i f i 62 corta
eQad,sin esperanm d e : i:i\ t


aiendo y o exoticti e11 e


dispuesto a sacrificnrcir
lo que pudiera series uti;


ImpresiOn
intima.


RECORDANDO EL PASADO.


Eviden temente oprimido por el pro-
miscuo de ideas m a s 6 menos seduc-
toras v mirandome en el espejo de la
vida, pasa por' mi mente espesa
rieh!i!ia,oi'uscando mis ojos. Casi 10s
venda. Soio veo que no estoy actual-
mente en donde he vivido desde mi
infancia, donde he peroactado con
desvelos m&s de medio siglo,siempre
tmtandoburnisa ydektentemente con
unos faugustos y nobles sefiores)
tranquilo y feliz. tropezando sin em-
bargo con disgustos serios, corn0
defunciones, enferrnedades, etc.
Y P 3e sabe que la vida rural fecunda


Pel mig de Ies]hranyues
d'un arbte florit
oviro la nina
devant del espilI.
De blanc va vesiida,
corn un xerafi,
i penjen les t eneii
del seu cabell fi,
corn llum des:!miada
damunt g e s i m l
Los ulls err;u!ne;c
igual que ri;bins;
ses llavis son iuen
rublerts de carmi
i en ses galtes tendres
I'amor porta escrit.
Le nina es pentina,
la nina es polix
s'esta enitmorada
t


* _ I V&NT
del seu c6s bonic.
DesprCs salta i canta
i surt a1 jardi
i dona a les plantes
algsns rajolins
Les flors apetona
i en cull un pdm ric
i amb grdcia sc'i posa
dainunt del blanc pit.
Camina bufona,
corn blanc colomi,
deixant encisades
les flora d-I jardi.
Del.balc6 a la vat a
es posa a cusir:
I'agulla es de plat'],
de seda es e1 fii,
qui brillen I juguen
ambsos tendres dits,
brodant unes llrtres
que no puc Ilcgir,
L.'amor deu escriure,
I'amor d ~ u teixir..
La nina r'amlga .....
10 em quedo tot tri:r.
i smpre soinnio
corn rega el jardi,
corn cus i com broda,
i cs guaita a1 espil!;
tan brlla i tan blanca,
coin canla i corn riu.


Jii:rn Vilalta, Koca
IWma & Mailorud


FESTES
CIVIQUES


EL d i t 5, era I'iudicat per
ella i I r s escoles uacinals la ce-
lebrareu explicaut als alumtiea
l'import6ocia ddl 1lib:e cam a


elmnent ti'ediicacib,tlo a u l t n r ~ . ,
i xis e u w n p . d'ecouomfa
ir:~cional. 11:u k s de uius ae feu
uu conciirs da coruposicious
sobre el l!i.bre i su inzpo/*-


senglesescritv en R/S que reswi.
tava coni s+havieu fat cirreg
del valor her liibr? i ctxa se
dtu estimar ayoeat eiernant
primordial per 18 difusi6 (10 I n
c 11 I t u Y i l .


taacia preseulaut. el3 <L - 1 uul ' les


ciaiment e l de IR tris que en 1%
bihliotecx del t o l l Cavalier
feren el Rector i el barber.


Corn a f i t % de lu celebraci6
de la primern festa del Iiibre,
In soeiedat d'slumnes i antics
aiunioes deles oscoles nxcionals
e3i iuervnr feu uua peticici de
liibres a I'Ajuntameut, per la
bibiotecii est6tica i circulant
que t6 estabiidn i squeg ha
accedit amablemeut a tal @ti-
ci6 regalant.li IIU floret d'obres
de gran atcacbiu i profit pel
jovent.


Es de creure que de eadn
any pendra m8s iuweineut fen-
ta h a t simpitica.


F'ESTA DE L A 1mya
Tambe el dia 12 colebrarou


els alumnos de tot45 ias swa!es.
uaeiozais i uo oficials aqueixa
festa. Cada IIU dels mestres
express6 als n ius la sena signi.
ficaci6; I'amor que deio uoir
a.espanyola i artiericans coni B
fills d'unw mateirn PBtria;. de
corn deuen semyre trabaliar
per inteusiliczr ies relwioue
conreteials i de cut tura outro
els gerinrns d'ubdbr eouti=
nents. A In P a r r b q u i a 96 ceie-
br6 UUA comoni6 general par
tots els n i u s de 10s escoles, que
hi issist iren amb sos respectins
mestres.La misw f o u cillebrada
pel Rt Sr 12ector 9. J u a n Rubi
yni abnus de l u Cumiiui6 fati
una seotiilii pl i t icn ;;is u i w ,
d i g u e u t h qiie j:i qn'ongnariy
donavan au R q u ' J s t i l fasts
carhcter relligi63 so recordn-
wen eu aqoells moiiieutu de
pregar PH!S ninets cnt6lies de


inateixoe pwes suEreisen per-
secuci6 en ilura idees i convic-
cions depart del goveru d'n-
quella Renitb1ic:i.


Els uins de les escoles na-
ciouals dedicaren el decspvea-
pre a excursi0 escolar.


R l k i c , el^ ~ I I ~ I ~ S cot11 I I ~ I C S


MEKCAT D'LHCA


B ~ s 6 a 177 pts, es quinta.
bla t a 29'CL p ts sa cortera.
Xeixa a 29'59 ptes. id.
Ordi rnallorqui a 1960 id


.foreste a 18'50 id.
. Liegiiies 1es cdmposicions, I ~
el uiestre le* esplic6 els puuts j
principrls 113 in


1 Miquo! (lo Cttrvantes i at f i o d
so douit lectum a fragments de I
la seua cjbrit I). Qctizote. quo
foren apiaudits pels nins,e


Civnda mallorquinz a 16'03 i d ,
Bforastera a 1550 id.


'le I). I Faves veyes cuitores a 33'oD id.
id mal cuitores a 28'0 id. '


grasses a 18'03 p- cssetes
S~arrova.


L E C C I O N E S


I N G L E S


Calculo mercantil


DE
r


TENEDUA DE LlBROS
Y


C O N S U J E C I O N A L O S T E X T O S A D O P T A D O S P O R
L A E S C U E L A O F I C I A L D E C O M E R C I O


IXFOKMES : EN ESTA ADMlhI~l'RACIOX


-. ."


VETL.\DA LITERAR1.1


La celebracid il'una veilnda.liter8-
ria a1 finalisar I'estiu de cada any, Cs
j a corn un acte oblig-;it per- I'Associa-
ciacib d'Obrel-es de Sant 1 0 ~ p que
la veneb celchraut d e nies de deu
enrera; i corn 110 podria tampoc faltar
engusoy se celebri diurnrngs passat
en la sala d'actes de son propi local
a la q u a l fon convidat el Kim P. Ge-
neral de la Tercern Orde Y.Arnau
Rtgo, que se trobn visitant ler cases
franciscanes de hfallorca i que presi-
di l 'actc aconipanyal del hl. Kt. P.
Provincial P. Fr, Bartomeu SalvB,
el Rt P. CerdP, fundador de la Asso-
ciacilj, PP. de la Comunidat d'Arta. i
el Sr Aatie, Tutge i nicstres nacio
nalr.


Se co:nensd I acabd * anrb l'ob!iyat
IIimne a St. Tosep pel Choi- de 5 ' R '
Elisabet, el qual canla tarnbi. e.1 els
intermedis *Lo anyorament. d 'rn
Clavc, La lelicidad per Costamagoa
=i3arcarola* i eL'hivern. pen Mel-
delshonn.que foren molt aplaudides,
espec~nlinent I- primera que fou
cantada amb e n o r e . i caw& gran
efect8.


Conslitui el bess6 de la vetlada
la hermosa confertfncia que hi donh
son lundador el Rt P Cerdfi el qual
arnb la cloquhcca i sencillesa en e l l
caraclerisliqurs descrigue lo molt qite
ha fet l'Arsociaci6 ditraot cis vint
anys primers de sa vida, en que no
tant sols han fets actes heroics de
caritat, han aixugades moltes l'igri-
mes i fer gran be an els s e w pobres,
sin6 que a1 mateix temps han fet u n
gran he al cos social artanenc posant
de manifest els pobres a la sociedat
distretaque no pensa sin6 eo els
plers i devertiments. Per altre part
volguC tambe ferressaltar Io que els
pobres harien fet per les Obreres de
St Josep, corn han enaltit el nom de
pobre I de les seves protectow;, les
han fet rdrenar el desig de pier a la
vista dels rnals, de la miseria dels
prolegits, les han donat ocasilj de fer
actes de caridat que tant les valdrLn
en el dia del balaiie final i han elevat
per elles at-acions a Deu, que aquest
baurB rebuies i les haura Fassades
en la plana de haver &$I llibre de la
vida de cada una.


Df!pi&s de le Cop.to ; u n a volla lie.
git pel Rt P. Ginard el Preludio a la
Perla de Antiquia e m i t per la Direct0
ra del Col-legi de St psep i distin:ida
escritora D. hlargailda Estelrich.:se
posk en escena l'obreta escenica de
la mateixa autora de La Perla de An-
tioqzria en la que sc descriu el Martiri
deSta Mrrgalida. El drama es Iluit i
i ben cscenificat i les jovenefes que el
rcpresentaren,cada una en sen paper,
ho feren hastartt he, L'autora rebk
molles eohorabones.


Finalisant I'acte el Kdim Pare GP.
general feu el discurs de prkcies pel
de sentimen!, vessani d'emocid. Di-
gue corn ii era dols el rf!COrdlr elr
quntre anys ten que fuu Director de
la Assoclaci6 a la qual havia quedrt
lligat amb tals afectes qu'af trobarsc
als peus del Papa i a dtvant la tornba
del Patriarca d'Assie sempre s'havia
reoordat d' ella i per ella havia
pregat; per l~ seua prosJeridat, pal
seu floriment i diguk qu'are a1 tornar
a Roma. dcmanaria al St Pare una
bendici6 especial per tant benkFica
asuociacib.


Enhorabona a la lunta i que molts
anys.


RELLIGIOSES
PARROQUIA


Diumenge passat se ce'e'brii la
fesfa del Sagrat Cor de Jesus arnb
gran solemnidat. ,La Comnnlb gene-
ral fou molt numerosa i a1 olici qi;e
se feu amb exposici6 de Nostre Amo
I'iglesia s'ompli. El Chor de la Ca-
ridat crntd la missa a reus de Piu X
i predici el Rt. P. 1. Ginard de St.
Felip-Neri que en la funcid del cap-
vespie leu tambe una p'iitica.


CONVENT


lliurnenge qui vtf sefarrl la Co.
munid general pels Terciaris. i


REGISTRE '
NAIXq\lENB


Dia 25 de Septembrq-Rosa A-
nom Saacho d en Matefl Rote i Fran-
cisca Lev .


Dia 3'3 Septembre-Xateu Guise
cafrC Genovart de Batomau Comu-


Dia 2 Oclubre=AntoniBosch Bru-
net de Frincesc Senra i Angela (a)
Frareta .


Dia 3 Margalida Vives Cili de An-
ton1 Tit. i de Catalina Comuna.


U i i 3 Margalida Estrva Rossell6
dAgusti de Ses Terres i Antonina


de Sa Colobra.
Dia 10- Kafel Solirellas Blanes


fiy de D.Antoni Solivalias i de Donya
Antdnia Blanes.


Dia 16-Antoni Cursrch Gilifig de
l'amo Miquel de Son Forte i ,Birba-
ra Gili


1 Ramona de Son Carrid.


MORTS


Dia 7-Francirca L6pez Llull (a) de
22 anys, fadrina,de Tuberculosis pul-
monar.


Dia 12- Margalida Ferragut Fe-
rrer (a) Ferreguda de 29 anys fadrina
de Tuberculosis pulmonar.


Dia 14- Miquel l u a n Sureda (a)
Quee de 83 anys casat de Neumonia
Dia 16-Antoni Gelabert Aizamu-
ra de 77 anys (a) Jaumi (amitge de
Morell.)


MATRIMONIS


Antoni Quetglas Mascard (a) Cr-
rriLlo amb na Barbara Santandreu
Massa.net, Figucrota, fadrins.


Miquel Llaneras Flaquer (a) Manya
amb Antbnia Esteva i Mudoy [a) Me.
nesrala.


1aume Mas Antich de Campos amb
Maria Sureda Sureda, (a):Porreta de
Son Pussa.


Franreic Torres Font (a) deSon
Coli amb Juanaina Amor6s y Sans6
(ai Mossona.


Cronjca de sport
Repetidef! vegrdes hem anat


digueut que se construia una
piata ent.e la carretera nova
i Son Tayet, la qual va que-
dar acabada I5 setrnana passa-
da i s e determini quela imu.
guraei6 oficial fos diumenge
passat dia l7,Tota la setmaca
hei hag06 ja moltissima ani-
maci6, especiaimeot els hora-
btiixes eu ques'entrenaven els
priocipds corredors de Mailor.
ea corn eo Bover, que dos pies
ha guanyat el campionat,d'Es.
padya,u'bbrahnm i a1 H. Dins
el poble no 80 parlava d'altre
cosa entre el jovent ~ 6 s que de
la pista i les earreres i el din
menge se posh uu ttsu extraor-
aiuari de Maoacor a Arth que
dugu6 'Is rficionats dels pobles
veinats, d'ont eu songueren
tarnbe molte amb altres vehi-


' t ' ac te se comenae p les y
milia rmb la bendici6 de 1.t
pista qu'efectua el Rt. D. Ju.
sop Sancho de la Jordana 61
qiial awns feu uu discuret
en qne fbliciti ais propietaria
del Vel6drorne per haver feta
una obra itcaliada, que era
per dev.ttirmrnt hclueat i f ins
aducatiu per ia jovmtut Arta-
penca a la qual felicita tambe


',.ylls.


perque en la nova pista troba.
ria un punt de diversi6 digne
i pel seq progr6s dernanti I'au-
xilj de1 eel.


Derprb d e la desfilada obli
gntoria dels bixiclistes a'efec.
tu8 la currera de i [ e a a n l
qu'era elimiuatoria. Se preeeu
taren cioc bixiehtes i foren
elirninatsdos, i els tres res-
tauts quedaran amb aqueet
orde. Primer Bag6 seg6n :Fib,
tercer Xeret.


La retirada d'en Jaumi per
motius que hau estat mult dis-
cutits. !ievB bastanta animacib
an aquesta carrera.
La carrera local fou -116s mbgu
da: S'en presentaten sis i el8
tres guanyadors foren Primer
En Kos; segbu En SQU, tercer
E n Xeret.


Tercera carrera.Aquesta dea
perta inte&s per peudre hi
part el Campe6n de Espanya
En Bover Els tres que parti.
ren 1' acabaren, arribaot amb
aquest orde.Primer Bover; se-
g6u Fi ta tercer Bay& L a CLI-
arta carrera no fou taut ani-
mada per la superiondac, d et)
Bover demunt els dem6s. Eu
Bover fou el primer i n'A-
braham el seg6n.


La Banda de Capdepera a-
menis6 I'acte i les autoridats


t i els propietaris ocuparen la
tribuna presidencial,


f j El jurat, era format pen
(hillern Bujosa (a) G m s n c i a
En Jaume Llodr8 (a);Ros i En
Bartometi Flaqner (a) Mango1
picapeitrer,


Felicitam als propietaria.
per haver dotada la ncstra vi.
la d'aquest noli element de
sport i expansib pel jovent i pel
poble i li desitjam grim Bxits
L prosperidat.


9


Seria ja extempoihnea una ressenya
de la grandiosi pelegrinscid que
I'Ordre Terccra de Matlorca celebrh
diurnenge passat a la Ciutat de
Lluchmajor. de la qual la prensa di l -
ria en publica molts de dctalls. Mes,
si cal consignar I'entussiasme que
rein& arnb tal motiu en la nosIra Vila.
Foren uns doscencs els que hi assis.
tiren d' Arta contant-s'hi entre ells
rnollissimes persones d'edat avansada
fins vuitantins, que s'animaren a
pendre part en tant solemnes fun-
cions. No hi hag& la mes petita no-
vedat, i tots els pelegrins tnl-naren
satistetissims del viatge, de la gran-
diositat de to!b els acles celekratsr
del bon tractament quere dona a tots
els pelegrins. Tots ells se desfan en
elogis. 10 qual tenim el gust de con-
signar en honor ats organisadors i a
la el-legaot Ciutat mallorquina.


De $on Seruera
En aquestd desena ha fetes diades de
molta ca\6 q?le parexia del. mes de
Septcmbre i diades Jenie geqs d'o-


ratgei tambe dies humits que feia
molt bon passetjar-ae pels camps.
-S'ha possat tay a la possesib de
CaS'Hereu i el poble hei compra
molt. Se ven a uns sreus alts que an
es pareixe no poreo donar els inte-
ressos mai de lo que paguen, perqve
venen cortrrades per dos mil docents
dut os.


Alguns troben que les conve mts
posa els dohbCs amb interes perque
son mes nets.


Diumenge dia 17 del corrent feren
una excursib a 1'Ermita d'Art6, unes
trenta persones d'aquest poble entre
elles el suscrlptor de Llevant, Miquel
Sascho (a) Monseriu i sos pares
corn tambe en Tomits Guido i en Ga.
briel Gene.


Partiren el mat i smb earros i parei-
xia que hei anaven molt animats per
veure terrenos que no havien vists
mai.


Quant foren a la cova de la:l\lare de
Deu delLourdes la visitaren i resaren
una part de Rosari. Despub- a anaren
a i'ermita i anaren a fer una estacib '
al Sant Crist. DePprSs anaien a de-
munl el puig de darrera per dar nna
mirada a tots aquells .conrorns fins
avont les alcansava i despres tornaren
a dinar a I'Errnitaprr despres regre-
sar en elpobtede Arta i veure les
carreres que havien de celebrarse el
mateix dia en el velddromo que ex-
tranarenaquest dia, i que les agraJR
molt.


Despres regressarcn a Son Servera
arribant ben contents de haver fet
aquest passeix ielisment.


CASAMENT
Tambe kan contret matrirnoni la


sengorela Isabel Sard Llull amb un
guardia civil, fill de Lluclimajd els
quals partiren cap a Pa:ma que es a
ne1 punt que serveix eil. Dcu les don
moits deanys de vidn per pore eslar
plegats-


Han tornats partir cap a America
D. Gabriel Brunet (a) de ses Pules
juntament amb Is seva famil iaEn
Sabastia Galani, Na Magdalena Esta-
nyera i En jaume Pou. De3 10s don
un bon camA per arriba a dues tcrres;


Corresponsai.


ESTAT SANITARI


Despres de llarga temporada
sense tnorts n i apenes malalties
de cop ha canviat i en aquesta
dezena s'han rnorts alguns dels
vells i atxacosos que .fii havia.
A pesar de tot l'estat sanitari es
bo; no hi ha epidemics.


Dia 18 va entregar l'ttnima a
Deu Na Margalida Ferragut
fadrina de 28 nnys la qual :;e
trohava malalta desde que mori
son pare En Juatx. Ferragut(a.c.
s.)En el derrer no donarern noti-
cia d'haver rebuts els Saga-
nents. Deu la trnga a la glbrja
i doni consol a sa familia an a
qui, especiairnent a son germ5
resident a Franca a:orilp:inyain
amb el sentiment.
-Tamhe mori dia 15, despres
d'haver rebuts CIS Sagraments
mestrt ivliquel Tuao (a) Quech,


MOK?fS


. ~ _." ..-


que feia temporada llarga ja
sufria el desgast propi de la ve-
ilesa; estava com baldat. AI cel


sir i rebi sa Familia espc,&nent
Son fill D. Juan el nostro condol.


Avuia le5 deu del mati ha mort a
Soli Terrassa de Capdeptra l'amon
Xerali Sanctio (a) Ccrp Acooipa-
nyam P 88 f ; ~ r n : k i R sn'b e\ 5entin:ent.


Dia 13 el n i z r t Prancesc Blanes
fiy de D. Ratel Q. cnigue d'un
escal6 amb tant mala sort que
se escardg una camn.


Dia 16-El niiiet fiy d'en Biel
Rey caiguc' dugucat un plat i se
clavi uns tcstets e;: el cap fent-
&una ferida a la GZC'I medge
hague de donar punts.
Dimarts wi Toni des Kect:, pica-


DESGRACIES


pedrer se peg& una markliada
a un dit. Corn a inwr i t a la Mu-


XOCES
A Galilea dia 18 trnsuC Iloc .,


el casament de la qui tins fapoc
es estada hlestra nacional de la
nostra -.4a D" h,larg:nli?a Ba!a
guer, actualmerit Mvstra $e Son
Ferriol (Palma) amb e! nos.
tro paisd D. Miquel Sureda,
cabo de Ia guardia Civil de
Palma. DesprCs de la cerimb-
nia els noyis sortiren amb auto-
m6vil a recoi-re vilries pobla-
cions de 13 n o s h ilia. Sia
enhorabona a la novella parei a
i Deu les deixi esrar molts anys
plegats arnb saiiit i alegria.


NOT3 SEGRERARI
Segons noticies 63 estat ano-


menat Segretari interi del nostro
-9juntament el nostro amic D.
Jacinto Feliu S!anes, q u e uegons
se diu. s'oferi ;i drcempenyar el
ckrrec sense rcmnneracib. A I
mateix temps quc'i felicitam a
e l per la seua aistincio, nos
a:egram que ladministraci6 de lo
artanenc haja caigut en mans
de qui, tenguent ea ses venes
sang artaiienca podr.6 desempe-
nyar el cdrrec arnb amor, i inte-
res per tot lo nostro.


ELS TERCISIS
hsecc i6 dram;i:icn d'aquesta


associaci6, diurnenge qui v k
posat-h en escena eri cl teatre
de la Jovintut Serhfica aqiieste;
pesses: Gl2eyi. t de CCLSCI=, *Et
Cord6 de 1;s Vila* i .La rota de
las ratas.


BE?: VEXGVTS
Ha regressat de Aio(irica ainb


sa famiha per quedar-se ja drfi-
nitivament aqi.ii el riostre paisA
D. Cayetano Fnster !.ai Cayeta-
fio, ai qual donarq la benveegu.
da.


VIALICAM
Avvui dema:i ha ?.:,but el Snnt


Viktic l'cspos~i, de l'amo'n Frau-
cesc Garretit rjcs C;:sino, o sia
Sa Crista in qual I.1 moit d e
empa est& malalta i pitjora de
cada dia. Ueu I'assistew.


.
Lleg6 el momenta de poder &eccr a1 ptiblico, cualq uier libr;


Concedo largos p1az.s.
interese, en inmejorables candtciones.


&cLas abras, purdcn.adquirirse por cuadernos semauales.
Itrpresento ]as editoriales slguientes: <Editorial Manuel Castre. 1.4


,, "3 ; ,
.,*. , .~ ,,1
., 9, aEdiciones Aramisn y el centro Editorial ~Mundinl Uiblioteca.


OTAS: Sirvo por c.orreo t d o I3 t e x e s .
AtomOviles de : c i i i 1 . Eic opets y acces0s.o r
Uteosilios para colegios.


Automovils de lloyuer Eiisairnades i panets
PA NBDERI A Victoria


Miyuel Rr,:a Castell


En lloc se trohen mill& que a la DELS GERMANS


SARD (A> TERRES
?arnibn que parte directo para Capdepera p Tenan swrici combinat arnb el Perrocarril. :i sa botlga hei 'trobareu semprc pass
'3alzrratjada. Deres:os piintos sale otro -.~--r-.--R- .. ,I panets, galletes, bescuits, rollets, 1 teta
oar? todhs h s sa!i?as de tren. casta de pasticerla. Esxrsions a Ses Ceves.Calnl-ratjada i deinCs


punts de .h!ai!orca a prcus Hay uambiirn caches
1:~IRIGIRSli:
c.l r r C d'En Piixol n.'K


rd Son Server2 n o 2 9 j


E S F O K N NOI!


h todas las Ilegadas dei Fer-rocarril hay A cada arribada de tr-en van a I'EstaciO.


TANBE SE sEitvmx;t UOMILI . ,-
Netedat. proiititut 11 econotnfa


DES1 'AIG : -.
uiizriccibn: n i v c i l ; ~ ~ ~ , I . A R T + * Carrer. d e I'tLInzci .? his. AR 1.4


CXLLE DE ANT6'110 BLANES 38


1 -VOLE11 ESTAP, BEN SERVITS?


' A i RQTCHET
tA nu8 hgaii::in imt,w Art& i Pairtia i hci
vw cltda dia.


Serveix amb prontitut i seguredat tota
elasse XencCrregs.


Direcci6 a Palma: Hnrina 8. An as cos-
t a t des Ceatro FarmseButic.
Art& Pelma no..


k u a t x Cantons, 8-BR'I'A
Te olia da primera i segona dases a


Serveix barrals de 16 litros a domidi.
preus acomodals.


YENTES EN GROS I AL DETALL


AGENCIA DE ARPA A PALMA
I VICEVERSA


D E


C FELlU BLA
CALLE DE JAIME II n." 39 a1 49


Palma de Mallorca
SASTREKIA PARA SERORA


I' CABALLERO


ART'ICULOS Y NOVEDADES


. ~ _ _ _ _ ~ _ _


PER T O T A CLASSE D'AWRAM D E R A g A
CUNIS, COLOMB, ALIMENTS ESPECIALS
.PER POLLS, 1 PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES. P L A N S 1 CONSULTGO'


--rl5C8PISWWhilAI:EOR4BA@-


D E
ANTQNI GILI (A) COMUNA


BME. FLAW E w (A) MANGOL:
I'


SERVICI D I A R I EN PRONTITZJTI ECONOMI~
DE PREUS


ENCARREFS A DOMICIL1


Pdlma - - Uanch de S'oii, 24
DIRECCIO Artd--Can Mangol, Angulo


.: - C a n ComunaGentro
P'