Au y. x Art& dia 10 de W i g de 1926 .. - NiLta. 353 PREUS Espanya un triinestre...

Au y. x Art& dia 10 de W i g de 1926 .. - NiLta. 353


PREUS


Espanya un triinestre , . .1'60 ps
Afar>. id. , . . . 2'50
5urt els dies 10-20 i 30 de cada
nirs. --


\lu.nero soit: 15 cts


{<e caccs6 i adininistrack5
yuatre Cantons, 3
A W A [blailoi-cab


-e> -


l& .yL


DESENAltl CATOLIC MALI-ORQUI


Yrgui i r t la :XSCA qii'eus ha
vet11 iinpos:td-i ii'atiar aicolliiit
i uoweiit.Int Q!.S pi'inoipals
ctqritols de la Carte-Frauqiiew,
p i r tnl de correixer aquoa t s
ciire+ da no&-:> hist6ria i
f,tr.ii.+ p.,ri.icips a h esiierits
drliioms de s:lhec,.qne teuguio
pron f o r p de voluutat per
Iietgir %quests rnigrats ensais,
ptr , imznt a 1'autor la po5res.t
de la forma i mancs d'orn:t.
meutr literaris, en graeia a la
bona voiunrat, examiuaram
breument i sens profundisnr
gaire, per no c a n s a r l'atencib
dals !eotors, el canitol V d s
uostra primera constituci6, el
c w t i u g o t del qii:d 4s f o r p
i I . !redPnt i snbutanci63, B p3.
a I i-) la SYVB co.icisi6.


D i t I o Capitol V (2) *Que
nul temps no r ia naufragi
en ,VfalliJrques=== Naufraig
negli no fer& ueogan tempo
en bs parts 113 l C i h damnat
dita, A pricowa visti pareix
aqiiusta di3poGcio iiiia ximple-
ria i una ineoo,ora6naia, paro
cal considemr qua la prohi-
Oici6 Iqii'aucbu, nc e3 referais
al CnauEragiB eu el ssnti t
gaaard i pristi qu'avui donam
(i que tambe tenia en aqueil.
twnps) a eixa pariula,eosa p~
tot3 u i i r s imp,3ibl?,doncs .:'I
m>i i rc i , pw ~ 0 1 1 3 ~ 6 3 que si?,
uo I t prohibir iiu;i c . ~ m de-
pa I l :Lit d j mdte3 cire1ti.r
t&ic; 1 4 i I:RUS 3s nitiirals, Easa


quwt.Elmu precep~ei,n,)!!;lti.i
88 ruldreiu a i'auomenat I ~ J E


du I t 3 3 r n p.)t34t*t, I ) ) P 11 1 1 2 ) .


Veim a hlallorcr abiins de
passa? un segle convurtida amb
el c m t r e (lei mocimeut co-
tnercini il* tot el Xediterra-
ni, mouopolisant casi be, el
comers a m b I'bfrica, les Repii-
niiqiies itaiiaues (GBnova, Flo.
rbncia, Pisszt etc) Bidcaia,
At.ii:zs etc. Sortieu del port
de Ciutttt a la vora de qiiatre
crrit,es naiis (4) que passetjaveo
e's colovv rnhllorquius desde.
l'estret de Gibraltar fins a u'el
nim Negre.i a I'At,iButic,de les
Afortnundaa fins N leu plrjes
flameuques. No voleru suposar
que eixa franquesa fos la cau.
s:t ~ n i c a i:Jprincipal de taut
esplendo1.6~ f)oreirernent co-
mercial, par6 creyem uo ens
tildarAn d'euageratg ai afirmar
q u a foil itult de les concauses
y it'lri ti j itdaron.


Eu la uovissima Recopi lac i6
(do I'any 1SO5) s'hi troben
dispcsicious prohibiot i nasti-
g3ut 01s qu'es valgiiiu de se-
upals falses pe:. fer uaufrapar
els Ileugs,els qua s'amparessin
deis restes proviueuts dels
rinufrayis, et,!. i 1:i couservnci6
d;eisecl disposieious eii el dit
Cos legal parsix siguificar 110
e m tal ro l ta nioitj)Lanyiif el
temps eu qiie es fuia lo que
p r o h i h i s , ( 5 ) en csrteu HIICOLI-
trades d'i les voates d'Espauyes
(6).


NOTA


i ) Vrgir el n" 335de "Llevant,,
31 ( ' r e s de la vrrsib catniaua


pub!icada per En Bmrt Pons i
FaSrrgues, pligina 23 de SO> fullet
'La Carra Franquesa del Rei en
Iaurne 1 consiituinl P I Uegiir de-
Ma1lorc.i" Warn pa I'Esperansa-Pal-
llla19L7)


3) NG fa gaire temps iubsistien
P ~ I W S I ? ' birbir'e- C o w m d a les
coctes ds la Xina i atgunes ilks
d'Oeriola, ont e s:pirates fr!eri enca-
l lar eis vapors per robeP-los i a volies


zssessiooven els tr ipu'ants escBpols
del naufragi.


4)Per me.* details vegir Q udmd.)
"Furenses i ciudadanos" pa.: 25 '
5)l'er considerar-la d'inierPs v tp~odui
rem In llei 1 I tit 9Part 5'diu''I-os pr!i.
cadores u otros residentes eri l a tibela
que de noche hiciereo seris' l~s d? fue-
go en 10s Iiigares peiigrosos para
atraer a 10s navegant es con !a depr:i-
V e d a intenaibn de que se eb(re:icn sus
embarcaciones pica roblrioi, a d i -
mBs de la pena corporal que ni,erez-
can han d e restituir cuatro tantcs
d e Io robado si se las dentanda en el
terrnino de u n aiii'.y ntro tm!o nitls si
se le% pide pasado este tiempq,, Cal
teiiir en compte q u e a l n s Partidas. 110
foren promulgadas fins I'Ordenarnent
d'Alcala i encare CoIn a foit iupie!o-
ria.
6) Diem Espanyes peryue en aqueil
temps encare teniem as p o s e s s i h
i colonies d'hmbrica i Occemia.


LL. LUCIU3


Ami. M c M x x v I


RONDAYES POPULARS


EL WOM
(Conlin!in&ii)


La jovencsna n'hidzmac;i rnol13.
de dobbks prrb,$om ia.prinresa s'en
hacia enamorada a 15s totes, no li
p!angue res sino que m a n & iona:-ii
tot quant havia dernaunt i l C t e j d ~ g s
quedaren ten cor;tentes.


Tot d'una que hagut miida del pa-
l a u <&fa ella?,trenca bcndepresia
slarnetla per veureque hi ihuria de-
dins i en sortiren unes sabates can
garridrs que eren una meravc-
lla.


S e n lorn& tot d'una ai pa l au i va
fer avisa a In princesa per si voi
comprai--li U C ~ S sabates hen guapes
que duia. La princesa n'estigue Lotn
couteiita perque aixi tendrip un al-
tra prenda de nuvialge ,que tamhe
ti hilvien esgarracia i niani que fe-
ssen pujar a 13 jova.


1 heu de peiisal- i crenre, f ieis de
Deu, que si garrit havia eslat e ~ i
manteil. ses sabatetes -encara ,be.u
eren mo!r mBs; aixi es .qu:en .deliin.-
n% molts m!s dobb& i LA pfineesa


i


, I


ii " ?'.
8emo regatetjar gens, Ies hi don i
iencarir quedd. ben conrenta. Ella
den v a ben carregada de dobbi i i
quaiit va esser un t ros lluny del
palau diu:


-8e.ara 6,: F'hora de tcencar sa
nou;mai puc fer-ho millor que ara.


El tresca i li surtl un vestit qu'era
cosa d e veure; no eracapds ningd
net del mon de fer.ne un que li
arr iMr, ni de bon tros. Cap s'en
poriii cosir de m& garrit ni m& elr-
gant.


Sa princesa tenia ja mantell i sa-
bales per pore celebrar ses noces,
i per aixo just que va rebre que hi
havia aquella atlota que li dupa un
vestkla va fer pujar ben depressa i
jutt que el se va haver Infrat, ne
quedP tan emprendada que l i dema-
nl que diguds quean volia. Ella l i
&gu& que a n aquell vestit no? do-
narin per cap preu del mon a no l e u
que li deixas veure al esp6s ainb a
qui la princera s'havia de casar.


Aquesta no hi consenlia de cao
manera; petb,commCs mirava el ves-
tit mCo I t agradava i mks ganer en te-
nia de comprar-lo i suposat que tant
el nectssitava a la f i 5e digue:


-Fet I contcs; tampoc no in'en
pot venir gaire mal de qua vt.j a an
er meu esp5s; aixl id.5. que deixi e3
vestit i acompanyau-la a laseva
ca mbra ,
La hi acompanyaren i totd'una que


hi entrl. la jovensarta 11,. moatra la
mota deromanl que d&a i aquell
jove, cop en sec.recobrl sa inenidria
i la va reconeixe. Per aixd li doii8
una aferrada pes coll i digu%


-Ja poreu an8 a dir a sa 1,: cicesa
que no me-puc cas* amb eUa, perque
he tetrobada sa m e w e.:posa que
tenia perduda i a n b :ella m'en vaig.
com e i sa iiieva abligaciS.


Tota la gent'del palnu queJaren
de pedrn i no si rabien avrn!r del fzr.
per6 no podien oposar-s'hi i led dei-
xaren annr. I els don joveiisaw,
contents i alegrer. i brn rics 116%
dobbes que rlia havia tr2t.s de sec
s.bates i mariteil que havia veiiiih a
sa princesa. s'ei anareii cap a c a s e .
va d ella, avon encar* Iiibbwqn sa
mare que jr havia torn*& veyrta,
molt vryeta, i lots plegadets vi6que.
rea any., i r i l e 3 anys, beii fclissos i
encara son viui si n i son morts.


NOTA
Aqwesta rondiya.6~ arrelylada a l


mallorqui vulgar de 19 que publica
0 Frnncesc de .>, Rlaspons I 1,ahrhi
en la plana 32 de s'obra Xuentos PO-
pulara calalanw i'any 1885,


A la memoria de D.
Rafel Sard dlanzs


El diuinenxe dia 2, a p-sar de i'ai- j
gua que quei.i, per que brwquetjd tot I
el mall, els antics alurnnrs de 0. Kafel ~
Sard Rlanes, (a, c. s ) volgui.rr;i cele-
brar en el Cementeri I'acte iiecrnl:lgic !
que anuidarem en el d w e r na iim, ~
L'acte tengue lloc a les 8 :It del mnii ~


i i com deim, a pesar de la pisja re v e ~ e
b&tsnleoncorregot, de mlnera qi? no 1
caberen d iw la Cwdlla del czin?*le:i !
els qui s'hi hivien coagregats per pen-
drer-hi parf,gii'eresi, la grin niaj,iria,
antics deixeblec del difunr. entre c!l%
el Bctle aelual D.Jian Vicens i ai-
guns rcgi$ors.De part de sa familia h !
asistiren s.m germi D. Antoni i .;on
cos1 0. Ralrl Mtnes Tolm.
C.lebr.4 Id rniroi el 8 : S t Rdsle'16,


yiczlr dr @uqyal@,


P P


:1
w I Acabada aquesta, en les grades de la Czpella, M:stre Miyirel hlorey (7)E.i- c d 8 , UR de16 inicladors d;l iietc, \'a


dmar lectura a le.; adhcssioris reSudei
que son: Uii teJrgraina per boin delr
Sr D. j a u n t P A i i 13 Ci-ismfol
Literas reddents a Patma I de 0
idiqucl Llaoerns resideat R Alanacor,
la rge la de 0 Ju.i,i Eircv.~ d.: Pctra,
i aentida, cartit dpl D. Ari!u.ii i\tiacarO
d e Pnlma.


El dt Sr ROj%l!6 prenggC dZ(prE+
la paradla i diglre la botiissim? iinpre-
sd6 que aque!l w i e ii causava perque
enell, e l i antics dcixzb es d d piorxt
Sr Blanes (d. c s.) donsven testiniooi
de la bona educaci6 'd'e I rebuda, j%
que els nctes que ctlebraven no
podien estar nies he? escullits. t5i
primer lloc a m b I3 czlebraci6 de la
missa demostrnveii, c0.n psnsaven eii
la seua anima en sufragi de la q w i
8C deia.


Per lionrar ses deipii'les m o r t d s i ia
memdria del seu klcstre depoiitava~
una hermosa corona damuiit sa t o n -
ha.


P R 0 GI: A M E S
A sdJ;ica de diierents mistirs i perquz serverca d - gdiz :lis Hliiriirizs de le$


ekcoies de In viia que periscn soljcitnr peiicke pwt st? e1 Corrciii-s il'en.-oany.
pu'ilicain CIS temes que se poden dcs,iri.ol:ar p-r oL.:ar eis pt e:nii que indica


Ara. digu6, 1'lium:natge no estd
eneara acabai; falta contiiiuar lo tota


el Cartail pub icat an aqw,t prrib iic I : : 3 ) de yener d'e,!guanr
I Aquest programa-gu a 6s:


Pels Prernis Antonia Sancho f a vida, procurant scmpre obrar el be i fer-se miil6rr de cdda dia,perque coin
m4s eils se frran bons, sabis i honrals
m6s a imentaran el bon nom i l'hoiior


i
,


1
TEMES D'NIST6RIA DE MALLORCA


d e sun Mestre.
A:abat son sentit parlament


prenyuh I la paraula D. Rafel KI -nes
Tolosa, cosi del finat, el qual en nom
de sa fainitis. agrai a n b to t el
cor I'acte dho nenatge que estaven
trib!ttant al qul fuu son m2stre. l)es
pres anal-e.1 en corporarib a dcposi-
tar d m u i i t sa to.nbr un:i hennusissi-
ma Corona de fiord arriiicia!s ds la
qual prnjaveo dos amplesf.ocs que
duien un d'rlls e n lietres durades Id
dedicaibriir:


A siiinolv!daBle Maesfro. I s'eltre
S n i discinulos I a co.itinua:i6 la l l istd
d'aluinncs adhutiis que son:
V. ) u m V i c r n s Massanet
s LZiquei Morey Pemcnies
.: Prre Farrei Font - Juan Llaneras Amords - luan Ferrrr G nard
s luaii Grlaberl Pdstoi.
G j r u m G:inbt:r~ Pislur
4 Jdume S c r J 4 E, 4 -tcv:i


Miquel Estrvil Sureda
a Rafel Nicoldu Liitrras
a Pere Gi I zureda
a Antoii Gi!i Sureda
I S&astia Viceris Massaiiel
s 4rnau Pdscual Ea:eva
c J w lie Sureda A'zi i ia


,.3iq;iel F;>srer Caialina . Bartoitillit Amor63 Smclm
losep Foi-crz.r PICC . ivliqirel LI t w r IS A m o r b . L:oreni Smchd rirrassi


, l i t i n Casrllas Sincho


I.Temps pl.imitiu-Denu,ninacibn.i antigues de le5 iL i1ears.i:oni.i-i balesrics
Chrtaginesoi i roman;. sa cristianisaci6. Invtcsi6 pels r;tnda!s.Fls g:3ts. Els
moros.


I f - E l Rei lanve 11- Aqueit pr-rii posscssori de: reine --Pi-cteiiz;oris de son
germ4 el Rei Eo Pew. El i te i Anftis f~ ren.lir JIaiiurcaa son p k r Kesis- :
tCncia d r l s C;t;tells d' 5itii.3, L'ollensa i S.iiitueri* rl.oihs so:iier Crvi-..;a i Coil-
quista h1e:ioic.i. Mort Anios, Jaunie el Just re~titlieix Alriiorca a Jauiiic It.


a Fer h 'rea d ? 1 . 1 C ? I - P ~ : I Pmecuqa
dels piraies. liiregrids! da Don S a n r o en rec~tirixri . el ieudz pwini'a al iZei
d'Aragh. Sa lleieieai i c a n li prsmia D. l a i w X.'lrag,>. Ajuda d e Mallorca a
la curiquista de Czrddiiya. Privi,e&is &:I Rei Saiiso. Nurt del lZci S:irixo.


IV-Rinidn Lull.-Sun naixement e inlacitesa. Ses jovintuh. S:i curivercid..
Sos projectea i estudis. Sos escrits. Col legi de llicatn;ii-. Sob viatyes. Ca!edre+
l u q k d e s a pro2os:a seua.Soii apostulat. S u n rn:titiyi.


TEMES S O B R E JAUME I EL COXQUISTADOR


.,


111 -Reinat de l h n [sow 1. Corn pd


I N i s s a p del R-i en Jaume. Son naixement i b i t r ig . Blinoria d'cJat. Pets
piincipsis d'abans de l a Conqiiista de Mdlorca.


1l-J.itime I i i:i CGnguistx de rllellorcii.lir~iini6 d? Cor1 .!'I-e:?arat;iis.t'arr'dti.
:\I iibada a hIui!o!-ca t'ri3tizres batalles. S i t i de Palma. Rmdicii) del- ipigescs.
ALIC a la Ciutat. Rendicld dels moros.


111-Entrada trionfal a l a P I I ! .~~ . Re,' ! ' ' i , . i i i del b.>!i D:stiirbis enlre In soIda-
d i scs i els noble3. E,iergi.r , iy '12 1). J-turn-: C,):ieriei j p v la p ~ g e i i a d e
Mallorca. Constriiccih iir la 3eii. l<cturii de I ) . J%i,ne B Cata'unyd.


IY -Nous viatges de 0. lauine a Rhlloi-ca. Frariq lese;. RendiciB dels moros
que havien roiniisos a la Coinarca Llevxniina dc Li.iilorcx. Rriidiciij d e Me-
nwcd i Ervissa. Fets d'arrn-s prioc:pals de D.lau I I ~ ei i IB I'eihisula. Erllbrt del
Rei E i Jaume.


TEMES DE GEOGRhFfA
I4 ln l lu rca fiaic qrnent cstuiliada Idea geoiopica de sa forma. - i'orrnn I ex:'-.-


wixi6. Contorn. Caps, cordilleres, n u 1 1 5 de tnonti ir iyrs i noin d ~ 1 lea ci:resi
ptaiares. coves i harraiics
S S Q icl~rnrios--':scritiira y !erLuro;Relucci4n a un combn denom;na.lor=
Surna, rest:!, Llultiplicncibn de q,tebradm v niixtoi.


9=Gsog:a!ia l.sica. Hidrogrdfia; Q,& ei O:eano, tn.ai-, go'fo. estrcchx
If,>, a f il.nft, Lago, iagtiita. aibukra. torriente y manantial. Principa.es
i )drnos . mai.es. goi!on, estreihos, y !qos del globo. Id de Espdi+. Puer-
zss d 1 id -0rtogrfia-Que son continentes, isim,prninsulas, istmos cabos,
cmtas, playas. Montaiins cordilleras, mesetas, Ilanuras, valles, desiertoa. v . ,
Il-Europ I politica-Naciones en que he ~ l ~ v 4 e . C $pitales, ~-eligib:i,yohicrno
txtensidn y pobiacidn de cada una de m a s .


12 --Cj i : i id3 Agricolas-Calor y hii iii.Jdd - 1Meteoro.i beneficiosos y per
i!ih:aies a la Agricultura.


I3 - , \ p a para riego como la absorhsn las pla'itas. Maneras de obtener
:uua para riego -Terrenos de secano y d: rrgndo. Sdnra:n'euio de lei-re i
nos.


14 -Angulo, sus clilses- Bisectl-iz Eo'igono;, sus c'ases. Triangu!os y
ciiidril5teros. Areas del tridngulo, paralelbgfarl!o, trqxcio y circulo.


Ij-cuerpo -I'oliedi.os,y -143 parles.&studiode ios prismas, cubos y piri-
tiiides. Reglas para haliar e l vo:umen d e cada uno de estos cuerpos.


16=Nistoria de Tobias, padre el hiin.
17-Los Sacramentos. Eaplicaci6n. Regia$ para iallar el volumen de cadr


13 -Carlago y Iloiiia. Goerras pii!icas. Lor cartagineses en Espaiiz.


19 -Iniectos. Su d!v;sio I y iio!icla d e cad:i orden.
21) 1'roi):edld - i l rcclio de p!-o,iie.:nd-r2eRisiro d e la propiedad. Cosas


cwnunes. Ioventoa. l.'w,>iedad i n t r~ rc i i i a l . Ic;rnueb!ej. Bienes pirblicos y
pariicularec. Expruviacidn iorzosa.


i'iO?rima:rieni se convocara u n a reooi6 de mcsti-es i administradors de
ies deixes pel nomena:iient de tribunals, designaci6 de i)oc d'examew5 i
i\,rmn d'aqurtn.
IL (;ARCIAS==R, BL.D.sES=A. FEI~RER-.~XOI<RG CASBLLAS PVI<E -


uicaiaes. Describanse 10s mas notables tld <lobo.


uno.


Aiiihal y Ainiicar Sagunto.


J , i\LZA&IOI<A-jUAN VICENS BATLE


cnvsll li caigue mort a i l i mnteix E
inenescal digui. q u i era d'un atac de MOTlCICIES ,


REGIONALS
Dia 2 L'ajuntaineiit de Ciutat f a 1111


d inu de despdida al Gmrnador Sr
Perez a Cas Catali.


Miig I-?, Palm& i a lyhns pobles se
fa la itsta del t iwbdl i , sense actes 21
carfer i sols en IocaIs tancdts.


- Inauguracid de un Hotel de :Can
Casteilet R Cala-Hatjada. Hei ha
discursos i brindis.


l>:a 3 -Et %veinador Civil Sr €'e-
~ Y Z de Arguellea embarca per anarsen
a pendre possessori del Govern Civil
de La Coruriya per on ha e s t a t ano-
in mar .


Dia 4- Pi-ovisionalment se redueix
a tres lcs sorlides de vapor de Palma
a Garcelona: els dilluns, dimecres i
divenreyi ties les de Barce:ona a Pal.
ma: els dimars, dijous i dissapten


Dta -5 La Prensa s'ocupa de15 Jocr
Florals d e Barcelona, celebrars just
en el cor de cada ciutada amant de la
tradiciij literaria.


=Se co'nenta ainb molt d'elogi I'ac-
tuarid governaliva en la Corunya del
nod Govei-nador de Ualears D. Pere
Lloscs que proximninent prndrd PO.
ssesori d'aquert Govern civil


Dia 5-Mor a Palma el poeta ma-
llorqui natural de Sblltr D. Crist6fol
Magraner Ripoll. Les iletres mallor-
q u i n t s estan de dol. ( A c S.)


De Son Semen
A dins aquesta deeenr a r r ib i d'


Africa el nouro paisa Guiem (a) Gui-
do que lluitava en defensa de sa
Pktrit en el Batall6 d' Inca, compa-
nyia ametralladoree. Es arribat ben
bo i sa. Ben vengut sia.


S'altra dia I'amo'n Tomeu Fetget
benia de du una carretada d e grava
aab so caval1 que estava beu bo i
si. A devant ca'n Rafel Be666 datu-
YP a xerrar omb un cungat seu i es


Rota.
- Dia 4 mori i'amo'n Francesc (a)


Garrovn que feya estara palia de
mal an es co. Acompangani a la
seva famflia antb e! sentiment.


-L'anio'n Toni !"adb j a ha uber.
ta la barberiri e I I d plassa de U.
Antoni ,Maora atnb u, is mobles de 10
nies fins i eleennts. Esla de lo ~nes


jl


ben arretgiada.
CASHMENTS A dins aqaesra ile-


sena s'hast casai e n Sebrs!i6 Ca:mCs
(a) Carna amb n a Seb~s t ia i i a Srrveim
~I


(a) Vorefa. 1 amhe 911:: u s a t en Tofol
(a) Curso arnb 112 Rafela Roxeta.
Deu 10s do moii; d'anys de vida per
poder estar plegrts i qlte sisquen
arnb pau i a leqia .


C ~ J V Y P S ~ O l l S l l ~


Exposicid
Els dies 13 - I 4 -1 5 i 16 del corrent


mes de Maig D Juan Yancllo Carrib
(a) Painn, que If un rnller d e brodars
i manutaclui~a de roha blanca.eo frra
una expoaicib pn cis S R I O ~ S de ia seua
caqa Vi l la Los Rasor q:te segons
noticies hei ha trehal13 valtoiisirm.Prr
aqiiesta exprisicib s h I convidada la
Prensa de I'alma i s'han repattides
tarjetes en la localidat.


Per Arta s e d n n aconteiammt,
perque no esti el poble acmtumat
Cncara an aqtiesta tan hermosa cnn
uti\itaria I ediicativa forma modei na
de propagwla artiicica i comercia1
que est& tan1 en us en les f i r m ciutats
Heu ce1:bra.n pi'l bori r'nn de la
nostla Vila i desitjam graii 6s;t a1 Sr
Sancho a\ que agtaiin ua fi7laqt inuita
cib.


a


't r 7 Q RE It E, IG 1.0 5 624 n3
PARLIOQGI:-\


D;j:)vs die d? I'Ascemib O f , c i iii1:m
ne amh her *AJ a I h ~ r a de Co.tuiii
El capvcspre Mes de #%aria a m b pla-
tica. I


Diurnengr a la h o r l de sempte la Comu-
nio per ies Mares crisfiunes i a les I 1
0.ici de Do:niiiiea a n b scrmb i des-
pr6, procrss6 itc reserva. AI capves-
pr: continuacid del Mes de Maria.


CONVEX F.
D i i i m e n i ~ . qui v e se cciilbtavi la


Corruni6 general del Tarcic.s.
El capvzspr? regiiil-9 e; &la de llaria
arnb la .;olemiudat afostumada ' i sa
visita del* Tarcisis.


METEOROLOGI A
Pareiu que el ternpseoguaoy


Fa uu poc eni'eri%, coin que nos
lrobein dins el ~tiar.$ perque
mitrcetja.


Dia 2 brnsiluetj8. El dillrios
dia 3 fen iiu dia bonissim i el
dimars comeosa b@,per6 devers
les I1 BB pop6 a pionre i a ies
dolze itmollii una caltibruixitda;
valga quo foil mescliida a m b
aigo i no causa mal. AI rridernl
H mig r l i w torna ploiire i desde
liarore:; f i i PIS dies rndiiltis~oa.


Diumeoge dia 2 de maig
mori En Toni Bossa esp6a de
Na Magtlaleoa de Son Dilil-
gkncin s'eu arava smb so
ferrocwril cap R P a l m Rmb
s'idea d'operar.se perque teuia
un tumor ttu ea coll. A! s w R
Xlaoncor uo SH sariti:ijayaireL~e
per6 MU iiu esfors per ciriibar
f ios a l u c n nont hei t ~ i i i i i nos
parents. Corn m6s v a Roar
p i t jo r R H S R U I J . i a1 ~ P Y :i Irica
devallC, pei6 j a 14hrpnerau ile
dur a la C r e u Rorjil perqur, es
tava molt malnmeut. Al porlrr
parlar dig!ici la diiecei6 del seu


t msladirr it ci is~eva. Li sti in i 11 is.
tcitreri s'Extremnnr~i6 i s 'agrti .
v i r6pidiiment i wmb tal inteu.
sidat que d ius una hora era
mort. AI cel ski.


--Tam\i6 .foU vititicat do-
m o t la nit del .dirirntro~e
Antoni & ~ H S de NA Roca el
qual VR teuir gotn feia temps-i
AI". l i repeti mor,nt d i v e u r m
duvaii t la iiit


=Divenrrs pa;snt mori eii Guillem
Aizina (a) ClapC de9 Ca5!elier, de la
yraved;\t de! qual parlaren j 1 en el
aerier : io.
-~Tdmbe mori d i a 9 deznarinada a l i
89 anys d'edat sii hlsdona Rergidora
mare del B i r l e de Sa cnlonir 0. rero-;
ni .


MORTS


p'l'ent; nc!l!li ?>(\nest i el fru


I A ES
Iiesewat per en


SERVlClO DE AUWMOVIL


BARTOLOME FLAQUER


A todas lis llegadas del Ferrocarril hay


IDS


(A) MANCOL


camibn que parte direct0 para Capdepera y
Cbhrratjada de estos pwnrns sile otro
para todas las sa.lidas de t n n.


Hay tambien coches disponibles para Iss
Cuevas y viajes extraordimarios.


-
EDIRECCI6N: -t ':GOLO, 1.


Guillem B u j osa (a) Ganancia


Automovils de lloguer Eiisaiinadcs i pallets
En lioc se tiolrrti willds que a la


P A NADERlA vict
E S P O R N N O U


S E L S :GERMANS


SARD (A> TERRES D%N
A cada arribada de tren van a I'Estaci6. Miquel lioca Castell


Teneu servici combinat amb el Ferrocarril.


Escui sions a Ses Coves,Calarratjada i demCs
punts de Mallorca a preus convei ig~t~ .


DIRIGIRSE:
Carre d'En Pitxoln.OS. AR7'A.


A sa botjga hei trobrrrn sempra p n n ~
- . . . . - - ~ ~ ~ ~ ~ - panets, galletes, hescnits, rollels, i to ln


casta de pasticorrn.
TAMBE SE S E I i V E I S a U O M t


Netodat, prontitut :i economfa
D ESPA TG :


Id Son Servera n"29 1 C a r r e v de f ' n l r ) ( u 3 his. dfZ?'A
~~ ~ _.__


qesalta delicioto #a dfa de can, si se cobalt piozat.
Pen para tobrarlas se rotetifa wna bolena ~ t t ~ ~ ~ ~ a c o ~ o


la$ qte Jewde a precios m6dicos,


J ' u l i a n G a r a u


TatnbiQa Jado nu atltoaolil dz 5 ~ ~ a z ~ ~ m d e , p r o tol
buew estado, par 3400 Pts,


pnede terse fawciorar
flatca *'pon#oot'*.


iVOLEU ESTAR BEN SERVTS?i
EN JAUME PIC0


(A) ROTCHET
te una Rgeucia entre Arth i Palma i bei
va cada dia.


Serveix amb prontitut i seguredat tota
tlasse il'enchrregs.


Direccib a Palma: Harina 38. An es cos-
a t des Centro Farmrlcbntic.


Art&: Palma nO.3.


Si Wou menjar bo i Ilagltlr


dirigin VOR a


D. JUSEP PIR
Qiiatre C a l m s , 8-ARTB


Te 01:s de ))iiinein i segona c l a m a


Serveis h n n n l u r!c 16 1:tros a domir41.
preus acomudats.


VFKTES EN GROS r AL DETALL - __I__ C
AGENCIA DE ARTda A PALIIAA


I VICEVERSA A 1 I A e E IJ E S Gr anaea
San J o s e


Vda. Ignacio Fipuerola
D E


IHOY, & O M 0 NADIE!


GRANDESNOVEDADES


detalla en precios, esta @&sa, toJas las


Wn1~6 a1rtta:cerc que t h e n en grandes exisfencias


TCDC) L@ Q U E SE REQUIERE PARA


VESIR Y C A 2 A 9
V que senden mAs barsto que wdie.


Tallafens 297 I Breoio fij?
F r n CAW NO TWNE W~UR~ALES


RAFAEL FELIU BLANES
CALLE DE JAIME I1 n." 39 a1 1p9


Palma de Mallorca
SASTREKIA PARA SENORA


YCABALLERO


ARTICULOS Y NOVEDRDES


PA'PA VESTlR DE 7'cInAS CLASSES
~ ......... ~~ .... ~ . . . ~ ....... ... .... .... . ...~. ..~ ........... . .~ .......................


GRANJA BARCINQ __
PER TUTA C L A S S E D'AVLRAM DE RAGA
CUNIS, COLOMB, ALIMENTS ESPECIALS
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADC-
RES; ANELLES. PLANS I COMSULTES.


+) b(ThDSR'LL-MLLLOB F-


D E I


ANTONl GILl (A) COMUNA


BME. FLAQUERL4)hlANGOL
Y


SERVICI DlARI EN PKONT17U7'2 ECONOMIA
D E PRfrUS


ENCARREGS A DOAIICILI


Pdma -- Banch de S'oli, 24
DIRECCIO ArtB.-Can Xlangol, Anguo - Can Comuna--Pontar6


de ~ a i i e s dasse, i preus


.'X'?v' TORRA CA DArDIA


Vcnta en la botipa de cornestibres d'eo
JAUME CABRER


ANTONl BLANXS