g j ! PRE US '"Art3 Un trimestre . . . 1'75 : e % Fora. id. . . . , 2'00 ...

g j


! PRE US


'"Art3 Un trimestre . . . 1'75
: e % Fora. id. . . . , 2'00
:..iii>rica id. . . . , 2'50


-I:.silce IJ. . . .' 3'00


PER L'ANIMA


A D V 9 C ' A 'I'


ALS 70 ANYS DEDAT I CONFORTAT AMB LA mime APOST~LICA


L'llm. i Rtm. Sr Bisbe de Mallorcar'ha dignat conccdir indu1Ztnc;cs eo ia lorma d e cortirm.


OR VELL


.
d: rirolt slt rango soui:il.


Csl fer notar la gran actividat qcie
:I! aqucst acte dernostrarrn el Presi-
i ~ s t 3. W e 1 Qietglas, el Vicepresi-
tl:iic 1). Pzro Ferrer (a) Banc i R.
R;fd Carrib (a) Iuli.net, cntussiasles
iucldrdors de la rn:teixa,


ALTES GENZROSO.5.


La neticia de la mort d'aqueix amic
ent!iss;arta d r LLEVANT, mor caul&
coii a rot el poble, una grsn sorprena.
Lts carnprner del.: ParrBqaia i d d
Convent, rtntmt a mor1 a les cinc de


' la mitinadr del diurnenge,anunciaren
a1 poQg la mort d'un personatge de
re!ieu, per6 p x espcraveni que fos la
del amic nmb a q u i haviem CoixverSat
el dia abans i del que sabiem distruta-
tava dc complilrta salut. Mes, aixi fou.
Se colgl ei dirsapte a vespre ben b6 i
i dweis Ita 11 i miljn sentirt-se atacal
forrament, tenguP forsa rncara per ai-
xucorse, vestire@ i anar a cridar la
seva esposa per dirli quese moriai
efectivrment quadl en &os brarsos en
aqurll mateix instant. Se corregui ala
medges i al mateix temps ais auxilis
espiritualu, per6 res pogueren els pri-
m l r s i sols se ii adrniiiistrd e! sngrarnent
de l'Ex!rernun:ib i Bendicil ipost6lica
perquo ja no Qrva senyils de vida.
Haria eniregada I'bnima a Der per
efecte d'una cngina de pit.


La noticia corngud de boca en boca
a lea prilreres hores.de la matinada i
tot el dia Eou visiiadisrimia la casa
moiiu6ria coni fou concorreguda I'
aco:npanynda quo se feu en c r c i alsa-
d a a ies 4 I milja del capvespra i nu-
wsorissima la que aasisti n~ ofici f u


I que se celebr.4 dimecres a la Pa-
I ;.uqit;a i a1 Convent a lo qunl p r o v ~ el
genom de la familia.


~ :&ti a.l'rdad de 70 anys. Era mieer I
j Exerciti cerrrc de Sesrettri municipal


de la nbstra vi18 durant 11 anya i el de
Jutge in'unicipal durant 16.


T,:iiia uti caracter franc en txtrem;
bOca parlava rempre tal cain r k


f balegava. Qui Ii sentia dir el pro i
cwtra dels projectes q6e en li Vila


trar! d e tot& innavrcib; peib no era
aixf, sinb 81 conirari. Tola 'dta o pro-
jecte beneticibs per A n a era per ell
epoiat. Prova d'aixb er in que feu pel
le!rocarril i Fins pel nostro setmrnari
del qual fou rempre un enlussiista
wscriptor i col.laborrdor.


Que I@eu l 'hajr trobat en estat de
gradin, ' i el tengul a la sanla Gloria i


'doni consol i llarga vids a S J fainiiia
an 8 . qui acompanyazt ail& el seisi-
ment


YARROQUIA


L A PESTADELA PURISSIMA


Diumenge passat a la Parr6
quia ,comensaren les Coranta
Hores que cada any rolen cele-
brarse amb moliu de la fq ta de
1'Inrnaculada Concepci6. Predi-
ck el Triduo el Rt P. hlatas de
St Felip Neri de Palma. Aques-
tes acabaren el dimars, diada
de la F'urissima en que se ceie-
bra so\emdisirna fests,. Cdda
vespre hei haguC molta de con-
currCncia; per6 el dia 8 a tots
els actes 1'Esgldsia s'ompli.


El demati,la Comunib General
de Cangregants i Fies de Maria
fou tant, numerosa que fora de
la darrera hIissi6, cap a h a cn
recordam. Combregaren u n i s
15M)peroones. A l'ofici kei assis-
ti tambd molta gent; els bancs
eren tots olens. El Chor de la
Caridat carnth la hlissa de Pius
X i alguns hermosos.rnotets. El
vespre el temps pluj6s no convi-
dava gaire i no obstant s 'ompli .
resultant una funcib molt solem-
ne. La Capella estava vistosa-
ment engalanada i profusament
il-lurninada produint un ban cop
d'efecte.
Tant la Junta de l'Associaci6
corn sos Directors espirituals,
corn totes les fies d e Maria rne-
reixen l'enhorabon,a.


CONVENT


SORT-
AdernCs del hficer,Coll (R.c.s)


morf tambe dilluus passat en
Rafel Gili (a) Cornunr; que
feya molt de tcmps que estava
mnlalt. Dissapte a vespre havia
rebuts cls Sts Sagrstrnents.


--Ahir, divenres, morltarnbt4
l'amo vey de Ses Terms del
qual diquerem que hoda estat
via tizat.


Al cel sien e l l s i Deu doni a ses
families I l a r p ;ida per poder
pregar per elis.


MALhLT
El distingit inedge i bon amic


nostro 'ks. Sebastifi BIanes la
setrnana passadn sufri un fort
atac $e neuriris i 6'5 estaIalguns
dies milament; pel-6 picies a
Deli se trbba molt millor.al.Feim
pregdries perque Deu liretoi-n
prest sa salut, si conve.


Dilluiw a; vespre rtbC els
Sagraments madti Quatre
veya d'el Sen PeLx. Reu ti
per I n part que mds i'. :avenga.


Clegim a la prensa de Ciutat
que's estsda 'concedida una sub-
venciit de 600 pis anuals a1 ca-
pita p'infanteria arianenc D. Mi.
que1 ~Juan Pellicer, Cornandant
miliiar de Caabrera per IaGrcu '
d e St I-lermcregild.. Sla enhora-


, . .
, ,, -


boon.
. , . . REFORMES lmmrciPALs . , .:


Un tay de carniners tt-ebaya , : , .
activarnent en l'aixamplarnent
del can-er deles Figuereies i un
alrre se dedjer a !a contriicci6
d'acereslen alguns carrers de 18
vila.


CI
ENDEVIN AYES


Tu que eutsur be l!anrad*
i prstens amb 80 conr i
r e s e i me sats explich
quina piarita XI moii hi ha
qu'als quatra pica qiie's segada
si enc11m torna e:spig;li
arnb un ultra's sol mndi?


Porquer lo bou porqueret
ves si'm saps endevini
yiiina ccsa a1 mon h i ha
qae sen!pr.e sol tramoI&
taut si fa calor coin €3 st
eli sol f i tgi i a i rorft
i quant iio't YOU t:, sol a i id i2


Uoa campaneta
ve de sa muubnyrr
i va vestideta
color dti eastaura.
Ella xtnb molta rnanya


ports '11111 gocreta


ssmpre Cacoinpnya.
quo han posndet1i


FUGA


.e . i.n d . R v.n j r.
n. s.b.11 q.. .Y q . . hi v. .
s.ut.n .n . ,v . . (1 . . d..
.st.c d ns .i p.rg.t.r.


3IX3KES D'EN PONS-ET
Si voieu comprar EINES D'EN PONSET, cada dia les poren ti-o


Demfi s'hi celebrark tambC I:i
festn dedicads a la Furissima
amb la solemnidat en que aces-
tumen els demts anys.


PredicarP e1.P. Cristdfol Este-
va de Ses Sitges T. 0. r\.


' METEOROLOGI A


Segueix el temps variable
alternant dies o s im~lement
hores de bon So1 i nigo. A cmsa
de la molta humitat QUR A n a ,


"
Rexervat per en


(A) MANGOL
A todas las llegadas del Ferrocarril hay


corhe que parte directn para Capdepera y
Callaiiatjada de estos puntog sale &re
para tod;l$ las salidas de tren.


Way tarnbitin coches disponib!es para 1as
Cuevas y viajes extraordinarios.


-


BIRECCI6N: ANQULO, I.


iiAL PUBLICO
SCrLIAN GARAU


SARD (A> TERRES


DTRIGIRSE:
Carre d'En Pitxol n."8.
Id Son Sei-vera no 29 1 nRTh'


EnsainiaOes i panets
PANADERIA Victo j.,2


Miquel RFla Caste11


En lloc se tiohrn !nill6s que a la


' E S F O R N N O L I


A sa bot@ bel trobareu sempre., pans
gauets, galletes, bescultv, roilets, I tota
casta de pasticcrfa. .
TAMBE Stt: EEKVELX aU0iSUCI


Neteda', prontftut I economla
DESPAIG:


Carrer de P a l n u 3 his. A R T.4


(A) RlOTCHET
te una Ageucia entre A d 8 i P d m z i hei
va cada dig.


Sarveix amb proiititut, i wguredat t.ot:t
clnfise d'encarregs.


Direcei6 I Palma: Hnrina 38. An es COB. ,.
at des Ceutro Farrnaclintic.


Art& Fnlma n0.3.


tlirigiu-vos a


USEP PI
bliiatre Cantons, 8-ARTA


Te olie de primern i segonn claees a


Serveix barrals de 16 litroR a doruicili.
preus acomodats.


VENTES EN GROS I AL DETALL


Grandss Almacmes
San J o s e


it'da. Ignacio Fipu
D 15


* - I =


iHOY, COMO KADIE!
detalla en preaos, esta casa, todas las


QRA D
Unicm alina cem que ilcnen yn grandea exisleneiaa


D E


AFAEL F L%U &LANES
CALLE DE JAIME II It.' 39al49


Palrna de Mallosca
SALSTREKIA PAK.4 SESORA


Y CXRALLERO


ARI'ICULOS J' K0VEDAD)RS.


PA'FA VESTW nF 7'r)r!.4S t%,,%5SEC;
.......................... .e--. .......................... .: ...............


E ARTA A PAL
I VICEVERSA


D E


ANTON1 GILl (A) CQMUNA ''


B '. Fb A QU E R (A) MANGOL
Y


SERVICI DIARI E N PRONTITUT I ECONQMIA
D E PREUS


ENCARREGS A DOMlClLI


Pdlma .. Banch de Soli, 24.
DIRBCCIO Art&--Can Mangol, Aiigulo 1.


. Can Comuna-Boptarra 3.


CAFg SERE ~ E ~ T ~ A ~ S ~
de varies classes i prrus


SEA' TORRA CA'DA D f A


;i , -
. .' . ._, JAUME CABRER


. I. , . ' .. 0, AWWNJ %LA?@* ...
.: ,,,. ' .: \,.::.. ' ' - ,p ~ .I. ' . . . . . . ...