rt4 Wn trirnestre , . . 1'50 ;Any. . . . 7'00 ger Id. . . . . 1000 Nliinero solt:...

rt4 Wn trirnestre , . . 1'50
;Any. . . . 7'00


ger Id. . . . . 1000


Nliinero solt: 10 cts. --
Redacci6 i adininistraci6


Quatre Cantons, 3
(ARTA) Mailorca


%!g


VISIONS DE MALEORCA


Aitres alnbaren la costa uort
de YDla; el seu prestigi de mi.


,' tologia; la sevn trjgica graude-
. sa fulminada i rernognda per


catktrofea geol6giqnes; l'ac-
I titot dels setis penyalars con'


seuiblaots a una inmbhil tit.rt-
nom&qcii:> quo amorrap el eel
amb eis cents braGos de Briaren
tots ceut aixe6ats a l'hora;amb
les seres convulsious de Pro-


: meteu, f21*1ni3t amb cadeiies
a la fita estramal de l a terra:


lllirau 1'h.oorda de Titans qni
(destrocada


sans tfiJsEer-s'3, dius les ones
(va tombar;


i per sogles toniaugn6 petrifi
(ca (la.


en sa trigica actitut sobre la
[mar.


AItres I'alubweil. Costa i
i, Llobera. ja l 'hn alabada amb
,', yersos que no inoiithu niai .
: , 1 jo mhteix m11) aqnesta veu
,: tr6iuula de grill nocturn, arnb
., quo hecnnt;tt les plnonts vi-


sions dels s e ~ pauorames, ai-
guna vegada h o volgut czutiir


esa de ics seve:! lluites
el que Virgili anomen&
n ( J q m r u m , l'es6rcit


deles aigues, amb la b h c a
eav:ill?i~ia~ de 1es ones i amb 10s


d'assalt del tcmporal
que ouscvulla du tr6 i ruina
J o coneixia gairab6 la costa sud


! a mn dreta, I'aspre
brcrn, fer6stac bresol d'Ani.
1 ( p a r c a A n n i b a l i s , diu
isi) i tO eufrout .. el mor viu
e amb espurueig i treniolor,


car el J ~ U crista11 als
sats pouyals de l'nfrica.


rrossegl,da per l'assidua aal


marina, la costa sud 8s plena
de calm d'idil li. En uua d'a-
quest,es cales jo vaig llegir-hi
per primer cop Cukndan, de
Mistral, devant e l mar mateix
lluent que eugendr8 el xepo-
llejant poerna. La costn sud 6s
fina corn una rauda, I'areua hi
floreis amb liiris inmaculats;
i 6s melodiosa ainb la niiisica
doble du les ondes i dels
pine.


Li costa a l'ull de mesurar
amb un sol esguart la vastn
plauicia tacada de verdor i cla-
pada de rostoll claurat que des
del peu del Puig de Rantla s'
est& fins a les cintei efimeres
d'escuma de la iuar blava.
Ceres i Pomoua teneu aqui llnr
seu i llur regno. Ceres ja ha
douat a la fa lg l'or de la s e w
niadura cabellem. La pols rica
de les eres s'inflama a1 sol po-
npnt i I'albada d6u L'olor golo-
sa del b!at uet i de In palla
esmicolada. I de sobte LIS
troben amb un gust de s a l a h
llavis, quo us d iu que no est6
molt iluuy el lliure mar inquiet
Enlloc ilc l<i!Ia, coni q u i , horn
pot assistir a l ' infantament
auywl i august do la Terra, mn-
re i aodrissn; i a la sauta li-
tiirgia d~ l'agricolia, i a la w-
rem-epopeia de ICs quake Es-
tacions. Aqni cada jorn t& el,
seu trebatl corn 1'Escriptura
diu i cada m6s lleva el sei1 fruit
propi.


Xom a1 mes d'agost, el m6s
cansnt i sndan6s do tots els
mesos. El cel es entelat d'uua
calitja difasa. Eu115. Jels moats
en& de1 mal', ha naufregat el
sol rod6 i coronat de raigs.


Les muntanyes s'han tornat
iugrAvies, a mansra de niivols;
i s'han tornat blavenques i
p61-lides, i s'esblaimen dins el
eel. Amb l'esbanyada testa pa-
cifica, rossos com garbes i SO-
!emnes coni monuments,toruen
de la pastura els boils que per
pastarar BmGU elsol que creina.
la process6 dels bous. sembla
arreucada d'un relleu assiri.
I E l'hora que rdornen els bous
a la bod, amb una nuvolada
de pols i a m b un torreut d'
esquellex, surteu els innom-
brabies reniats que pasturaran
tota la. nit errants i esquellet.
jants, sota el ramat errant
dels mu& estels inaombra-
bles.


En mig dels altres est& que
cremen, sornnolents, com amb
1111 flam d'oli d'oliva, n'hi ha
nu que ha enc6s In seva falla,
amb una llum tan viva que
creuria seutir-la espetejar. La
terra dormida a h a amb un
respir tranquil que fIaire a
bore i a pinar qud.s'evapora
en baumes i eu reines. Les cia-
res tenebres estivals s'omplen
de remors misteriosos. De re-
mors s e w nombre, corn la mar
d'Homer. tota la muni6 de lea
besties luclfngues brollen D la
vida activ'a, sota la nit confi-
deucial. No arriha n trohar la
vasta paa ambient el crit d'
alarma d'un sebetli, sobat en
la seva son, i que es posh a
correr amb ses carnes seques i
agiilissimes. Entre les branqnes
d'un karrofer foscaut canta un
muss01 anib el seu sanglot de
melangia. Uu pastor infla la
canya d u n buf melodi6s. I un
grill sota nu terrbs, assaja la
seua prima veu sobre sa pobre
lira que nomes t6 una corda.


Submergida en la dolvura d'
aquest gran silenci musical,
una gran masia, amb iina torre


de defensa, quadrada i +bmna
presideix aquesta pau. campe-
rola i aquest ample regne
cereal.


LLORESS RIBER


So'n Dami de Santanyi Agost


UN BON POLL
Som vei, som lieig
Som coix, som nan,
Som tort, som prim,
Som fluix som va;
1 en mitj des front
De part a part,
Hei tench un trench
De in& d'un quart.
Tenc uys d e moix,
Tenc dents de ch;
Es front d'un dit,
Es nas d'un pam;
Es coll molt curt,
Es jep molt alt,
Es pas de bou,
Sa veu de pall;
Un fie molt gros
Su baix des nas,
I tots es sits
de peus i mans,
Plens d'uils de polls
De fics i calls.
Tenc grans, tenc goIls,
Tenc.bonys, tenc bntts,
Tenc cucs, tenc tos,
Tenc curt un bras:
No tenc ni drets
Ni bens ni art,
Ni sou del Rey,
I per lo tant
Puc dir que som
Un mort de lam;
1 amb tot i mes
Que pas per alt,
Tenc dins mon pit
Un cor tan gran,
Que dins la Seu
per cert no hi cap.
I sent last molt
I tant me bat,
Que si me top
A m b uns uys blaus
Me romp es pit
Es seu tic, tac.
No sL! que mir;
No se que'nr fas;
No hi veig, no hi sent,
I venc i vaig
i torn I fuig
., ,. 'fgir i.p.as; I
I inir ets uys,
I ta'it coin ?aa.
I tant coin mir,
I Cant com pas:
Mes fort es cor


, , Me fa tic tac.
, , 5,


Manuela de Iosilerresos de Bonet, ,. , i . ,


La easa
de la Tortuna


(Continuaci6)


Toai..--Si les vos dic. vos ICs sa.
breu i es meu germa s'enfadara.
;Obi R:i€eI, Rafel, vina aquf.
RAI>.- (Arriha curm:ts) Ja vos
ho deia. que's meu germb no
se sap explicctr. Jo vos dirk ses
coses a m b mtis claredat.
I h n . -l'erh, ninets benvolguts,
corn 6s que me voleu amagar lo
que desig sebre j u s t pes rostro
be? Parlau amb sinceridat: di-
gau-me el vostro nom vertader
i jo vas. assegur que quedareu


To!u-Jo EO se que he de respon-
drc. Digueu t u , Rafc-1.
R.m.--Pobre de mi! jo voldria
poder complaure a u n senyor que
inos demostra tatit bona voluntat
per6 mu mare mos ha encarregat
que fiu Lenguei;?. secret.
BER. -&o~tan, ninets estimats;
jo r e s p e t amb t o t a cura esse-
crets de :sa vosira mare; digau-
me quina 2s sa materia de tal se-
cret i re;, ines vos preguntar's.


h i aixO heu podem dir,
Ibfel, i mes suposat que D. Ber-
nat se dcmostra:de tant bon
c6.
RAF. -Id6 heu dirk: Sa nostra
inare quaot mori tnos deixA dins
sa miseria i com ja preveia que
nios trobariem amb sanecessidat
cic demanar ; llimosna mos redo.
rnarih quc per no deshonrar el
boil nom de sa familia,mai digue.
ssim es nostro propi l l ina tge .
Anomenauvos Fnrinelli -mos va
dir-perque sa vostra mare t E
un ncgociet de farina, pero es
vo;'ro llinatge vertader no'l di-
guc u aningfimes que a mon pare
si l 'arribasscu a trobar.
i<~enr~.-\'oi lia'dit es nom de son
p:trC I)i!:au-lo'm que tal vol ta jo
vos podriz dir:avon viu.
Rtw. -Si scuyor:~mon pare, deia
ella, cis u n pages ric que trebaya
del-ora els illpes: perb se q u e ha
cornprnda una propiedat a uu al-
tre pu:;: que. jo no ~ 6 . 3 0 l i w i g
donar un disgust, quant me vaig
casar i desde que ses cosesco-
inensaren n nnw-inos malament
IIC) I t r gosat demansr per ell


COflTCJltS.


Si poguessen tornar cent
any:, enrera, no coueixerieu la
terra que vos ha uodrit.


A.ra fa cent anys,no h i havia
carreteres, sin6 tan sols beu
poes camins plens de sodrocs,
per on hi maven e19 carros de
roda plena. Pe r les mimtanges
no hi havia camins ni cnrrete.
res,sin6 tirnnys enrpedrep;n ts
perou solament hi podien
anar bisties.


Ara fa cent anys, uls vespres
costava pena anar pels carrei's
perque no hi havia llums. Ni a
lea cases s'uu coneixitu d'altres
m6a que els de cruia i les IIu-
maneres, i a les esglesies les
Il&uties i els ciris.


Niugil eomniava a les hores
en I'eletricidat, ui en el gas, ni
en l~acetilen, ui en els quiuqu6s
del molt d'enginy i no poca
paciencia .


Mi vos haguesseu despert
cent unys enresa, no durieu
calcetins, ni corbata, ni elastics
prendes que CIO se cotieixiao,
ni mocador d'amocar peryue
la roba anava molt care.


Cent anys eurera.%o haurieu
menjat pa blanc, n i patates, ni
pres eafB, ni xocolate, po:qi:o
aquestes c o s e ~ ui r e felon a
Nnllorea n i a'hi duien.


Cent nriys eurera, tio hi
havia vapor*, ui tranvies, bi
ferrocarrils, ni bicicletes, o i
autom6rils, De Mallorca partia
cap n Barcelona una barqueta
eada quium dies (si feia bon
temps) amb es purle del Nei
i ben pocs psssatgers,


Cent anys enrera, no hi
ha-ria correus ni Regelis. E n v i i
carta d.un jboble a l'altre,
costava pagi LIU p r ~ p i perque
l'hei dugubs, i aixi era cosa
raw l'escriure no essent en
cassos molt importants.


Cent angs enrera no hi havia
telegraf ni telefoo, i per avissr
depressa per coses de guerra
hi havia atalaies que ninb
pales o flamades se ieieo senycs
d'una a I'altre, de cap a cnp de
Mallorca.


Cent nnys enrera, a penes
hi havia niugLi an el poble Que
sab0s llegir ni escriura, casi
niugii sabia parlar es castell&
i l i h i hiwia escoles n i mestres
que enseoyasseo les cosos m6s
necessaries.


Cent 8 ~ s enrera,uo hi bavia


comerx d'uua vila a l'sltre, mi
podia havern'hi, perque yes hi
havia segur pels camins, tot?
pleus de .bandefjats qne cspe-
raven aue passnsaeu els tragi-
uers amb concert o ainb dobb6s
per robar-les-ho.


Cent anys, enrera haviaij de
emir tota la roba u n b la mi,
perque no hi havia iniiquincs
de cosir,i I'havien de teixir tota
en els taiessos, pcrque no i
havia rniquiues de teirir; i
liavien de filar !‘estops i el lli
ainb el fas i ia fi'osti, perque
ni s'era es!(!s el cot6 iri s ' e m
iuventada la ndquina de filar.


Cent anys eurera, a no ser
a les cases molt riques, T ~ O
hi haurieu trobat ni miralls,
ni cuberts, ni eantaraoos, ni
quadros, ni casi eadires. Un llit
una taula, uun pastera, i quiiiro
tabuvets era tot el mohlatje
d'una casa, rcgularment sense
enretjolar, sense persianes,sou-
se vidrieres, sense balcqns i
casi sense tincst,res. Tainpoc hi
hauriau trobiit rellot,ges n i de
butxaca ni de paret. Sols les
cases de senyor i qualque pos.
sessi6 molt forta ue tenieu.


Ara fa cent anys, apenes hi
havia llibres,ni diaris,ni papers
aspergits, perque a nin& li
pegiiva per lletgir, n i tampoc
haurieu eabut treurer-ne profit.


Ara fa cent anys, uo vos
haurieu pogut retratar, pertl:ic:
la fotografia no era euc:ive
coneguda, i els retratos fets de
ma de piut6 erau molt cars.


Aca fa ceut anys, a Nallorca
no s'hi coueixien els ni~peros,
ni els tarongers manderiue, ni
les maduixes, ni els muuiat.os.


Ara fa cent anys, La aost.ra
ills no produia de ,les cent
parts una de. lo que ara pro.
dueix, i no podia mantenir, i
kixb que amb vida miserable,
la tercera part de la gent quo
m a Inauten a balquena. ,


Es treball dels mallorquius
duraut cent auys, ha lograt
aquest prop&.


Vosaltres que aix6 Ile-
gin, treballau tambe perque
aquest progr6s encara aumeuti
i se rniilGri el beuestar iostre i
el dels vostres descouclents.


MIQUEL PORCEL I RIERA


Aixi coin en el camp de les idees
IIuiieii avui entre altres priicipis rivkls
e' socialisme i e l capitalisme la demo.
crzicia i la dicladura, en el camp: del
tractsinei;t dels personals d'us corrent
iluiten a !a cm!ra terra t res pronoms
el s t u r el rvos. i el <vortb: NO podent
intervznir explicifament en determina-
des lluites ideologicament que hi ha
per a d aprop, ens decidini .a dit la
oostra sobre aquesta lluita prono-
minal.


Q u e millor: t rac tuse de vosfe,
de vos o de tu? Cadascir de nosallrea
a la Catalunyd d'avui, u s els l ~ e s
tractarnents. 13. uns c is traclamerrts de
tu . altres de res, i alircs de vosrk.
De vegades l'us d'un dels pronoms %'a
clarsment determinat per la condici6
de la persona al-iudida. Per6 en molts
aitres C ~ S ~ O S , en la gran majoria, podem
escollir, sobre tor entre el avos, i @ I
evnste..


Al lem per p a r k I la prLrera part
la dedicarem al proiioin *vcs ib , que
durant el segle passat va estendre's
enormeinent a la i m t r a terra particu-
l amen t a 1es ciiitats i entre senyors,
mitjos-senyors i quarts-de.!enyors.
Davantla invasi6 impetuosa del *vostf.
el ~ V O S D va recuiar. Aquest derrer, per
u n contra sentit, vingut5 a erser un
tractarnent per a gent rllstica o pobre., '.
El evost6. fou co siderat nier fi i m e s ~ :,
elegant. De fer, el UVOSI, de tan noble
nissaga, es converli en un lracramcnt
in'fermedi eiilse ei svoslb i < t u n .


Soin enmics coiivencuts del cvoj tPp
No sol .meirl npar de mena poc catala,
na-cs degut, probabfemenf, a l a imita-
ci6 del eusted. espanyoi-, sic6 que
ci: e i nortl-e Iienguatge pren un so prim , '
e inconsislefit. Ens fa l'cfecte d'un '.
tractament de cartolina. En Piaxamma.
diria que es un tractament carquinyolir
AI contfari el r v o s ~ enfatic breu i ."
precis, tk UR s6 d'una bella sobriedat ,',
i expressa a l'hora la cordialitat i el ..
respe:te.I'er comparar ia vhlua respec-
tiva del .;VOS* i del =vostt5a, feu una
prova. Escolteu coin uiia d'aquestes
cerim6aioses i diploin4tiques masso-
veres del Camp d e Taaragona us
tracte de rvusn, i escolteu desprfs
com us tracta de <vost6*. Quina d;fe ",
rencial quina superiorltat per past del , .
avos* tradicionali


U'algms anys enq8, a casa nostra
el vos avanca novainent, reconquistant.
depressa el terreny perdut. Entre els
Catalans d'ofici Intel-lectual, a Barcelo-
na mateix, el avos* 6s ja gairibe I'knic
tractament que usen els que no'$ hac-
ten de *tu*.


Aquest D L U I I , tan usat a la peninsul
ibfrica, corn feia remarcar no fa gai
temps SAndrenio., tampoc ens pla
Ni ens plau dins la famiiia, ni ens
dins I'amistat. Llevat d'alguns
exepcionals, parents i amics


, .


, .
' , ,,,


, ,
. , ,
, .


LLEWAIY'
Qe !ractarse de *vasa El dux que havia
eedevingut obligalori en certs sectosr
obrers s'svk poc amb el lleial respecie
que hi ha d'haver entre tots els essers
humans, fins eiitre aqueils que mes
liigais estan -per l a sanc, pei les idees
0 per i'nfecte.


Si el tractsr de ((tu. el3 amics, els
parents i als fills no 6,s en general reco-
menabie el tractar'hi els trim i allres
homes d humii condici6 ts unz ofensn.
En la Repubiica perfecta, aquesta apli-
cacib del 'tu. estaria severament pro-
hibida.


Peresprrit de vera iioblesa i de vera
elegincia CAI tornar a1 predomini del
~ V O S Z , Xenius invocwa I'amic intim
amb. el qual no s'haguk trac-
tat de fli. Nosoltres invoquem el f i l l ,
que tracte de vm a1 pare i el pare que
tracta de U V O S I al fiil, i Faristhcrata
d.aniina qua diu uv0s . s a1 porter. 8 la
minyona i al venedor d2 diaris. iQiiin
regust de tradici6 i quina gloria de
dignitat humaiial.


(De la Publicitat)


BE GAPDE
Dissapte va venir de Palma D. Mi-


que1 Vadeil per pendre inides de retable
que I C s fiiles de la Purissima fan fer a
ia capella.Tarnhe va pujar en el Castell
per prende niides del retaule que s'lia d e
posar a la Mare de Deu de I'Esperansa'


-Tambe s'estan cercant firmes per
demaiiar a I'Ajuntamciit que'is i o cs s'
han de pesar a quilos.


-Se va publicar vacant per meJi de
preg6 la plassa de caminer,per qui heu
vulga solicitar se presenti a la Sala.


-Enguany s 'han secades unes figues
de prirnera perque el temps 6 s estat
molt sec i j a quen'hi ha hagudespo-
ques. totes s'han aprofitades.


-La setmana passada un auto que
venia de ses nostres Coves va matar
un ca, un moix i un mostel t feri terri-
blement nna cabra.


( Corresprcnsal)


METE0 ROLOGlA


Aquesta sehiana el temps es estaf
calor6s en extrem: els tres dies pri-
mers feu m e s calor que en qualsevol
dia del irk; d'agost. Dimecres a vespre
caiguerrn cualre gotes, llampetjava i
el cel estgue tota la nit encapotat;
semblava que havia de ploure pe;b
heu perliongh per n i k envant.


ESTAT SANITARI


Fora de ies maialtles cr6niqUes i
eepecia Is, no ii'hi ha gaire n k s .


VIATICllDA.
D i w x r e s demafi re'bd eis;Sants Sa-


prarnents mad6 Mostela veya del Carre
fS ,Roques.


. ,~ , .


S f 1 u A r r A


E n el no. drrrer s'hi posi que estava
nialalla DR. Maria Ginart quant devia
dir Maria Ferrer Ginart, germana del
Director d'aquest setmanari, la qual
divenres va rebre el Sagrament de
I'ExIrernmcib. Dins l'estat d e gravedat
que persisteix encara, ha experimentat
bsstanta mi!loria lo qual fa concebre
esperansa de curaci6. Deu ho vuiga.


OBERTURA DE CURS


Ei pr6iim dill uns dia 15 se comen-
sar i el nou curs escolar en totes les
escoles de la nostra Vila. El Sr Batle
Feu fer un pregb crdenant que lots els
nins coinpresos en l'edat escolar, qu'ks
de sis a 14 anya,dins els 8 dies primers
del curs han d'annr a matsicular-se en
l'rtscola que sia del seu gust. ais mes-
tres le sse demanari compte de les res-
pectives nmtricules a Ii de sebre qui
807 01s qui asisteixen a les escolesi


j qui no.


I SUSPENCIO DE LA!NOSTKA
I


ESTACIO TELEGRAFICA


Diumenge se rebt orde suspenguent
I'Estacib TelegsAlica d'aquesta vila
i cridant ei digne Quefe de la mateixa
D, TuliA Soriano a prest-rr servei a Pal-
rna. Sc diu que aquesta mida obeeix a
falta de personal.


Sabem que el Ratleha acordat
reclamzr en nom del poble que s'alsi
aquesta suspensid i ;'ha cridat el phblic
pel dijous i idivenres a vespre per
preode deterrninaci6ns.


El poble, que sent amb aix6 rebdi-
x3da la seva dignitat i fallat d'un medi
rspir de cornunicacio que avui j a no
falta a cap poble en la mitat d'abitants
amb que'! nostro cont?. la'n pariareni.


EXCES D'ORIGINAL


Quant ja teniem les proves disposteo
per enviar at a censura hem rebuda m a
extensa ressenya de i'excursib de la
Congregacio Mariana a Solier que mos
veim obligaes a deixar per la pr6xima
setmana. Unz volta m& deve'rn repetir
que'l dijous presentam el no. compost
a la censura militar; per tant els ori-
ginals que mo3 arribin mes tart del
dimecres no poden esser ja ptibli.
cats en el no de ta setmana.


La Congregaci6 Mariana
La polent i numerosissima


Congregacib Mariana que en la n o m a
Vila dirigeix ei R t 13. ruse[, Sanxo (!e
la Jordana les dues passades festes va
fer una excursib a S6ller d e i a qual
se nos envia una extensa ressenya.
Per no quebrer-hi aquesta, devein aixi
mateix :donar comptra del felis txit
que consegui amb tells; to!^ leis con-'
gregmts vengueren contentissims i el
pohlc d'Arti les tributA m a entus-
siasta rebuda. Enhorabona.


I AQUEST NUMERO I H A PWSSAT PER
LA CENSURA 1 MlLlTAR


SECGIO ANNA
EN DEVIN AY ES


lo.--A devant de Deu estic
i amb cadenes fermada.
jn estic afta, ja estic baixa,
ja som morta, i rorn viva.


S. Gili


FUGA


C d. d., d.m.t.
q..nt m'..x.cm. r.nt s. c.r.
1l.v. f.s .n. r..ll.
p.s 9.. sL.n r...n d. m.


COLXO.


Quin 6s el colmo d'una miquina de


TARJETA


tren?


Marca Abajobh,


CABIL ACIO


1 2 3


4 5 6


1 8 9


Compondre aquets nfimeros de ma.
nera que tan1 de dreta a esquerra, r'e
dalt a baix corn d'un caire a I'altre
sumin 15.


Rafel A,


PREGUNTES


Ia.--;Quin 6 s el fe' que afaca me8 en


2*.-Que's lo que'n fan els barws
hsters, mhics, arquitectes,
en fan efs picapedrers,
i n'empleen els marines?.


e l r nirvir?


Les solucions en el nb. qui vt.
Entre 82s endevinaires se sortea-
rb un pttro de 50.


SOL UCIONS a les endeoi-
nayes del ntknwro passat .
ENDEVINAYES: la. Un corn 2a. Ua
babl.


SEMBLANCES:la.En que hi ha caasola
2'. En qGe hi ha ranxer i 3p. En que hi
ha truy.


A LA FUGA.


Margalida Margarola.
saps que m'ha d i tes cuni?
que t'aixequis demati
i li duguis currioia.


MISCELANEES
-Amb a que coneixeries si s& gslli-


nes son veyes o joves? Pregunta el
mestre a un deixeb!e.


-Amb ses dent8,Don Ramon, amb
SES dents.


-0 tenen dents ses gallines?
-Ah, no seny6; si 4s ainb ses meves.


A un tribunal.
4s


EL JUTOE.- Veyam perquh's que ets
dit cbistia. an aquesta senyora?


-1, que's pot dir, esenyora. a una
bistia?


--Alxi si.
-1db (ajonoiant-se) :senyora, als


pew de vosd.


Don R a m h pregunta a un deixeble: !
-Meyam si saps que hi ha a dins


aquesta capsa?
-Hey hauria d'haver ... caramet'osl


t#


Firotecnia Espinosa
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS


ARTIFICIALES propios para fiestas particu:ares, de barrio, jardiasr
etc. etc.


Novedad en FUEGOS ELGCTRICOS de gran esplerndor y
lluvias de fuego plateado y dorado.


FUEGOS JAPONESES-COHETES REALES con cabellra
eCohetes de honor-Cohetes el6ctricos-Cohetas ercondidescn
cohetes reales con lluvia dorada y plateada.


Direcci6n -Taulera=16 Arth


FULLS D'ESTAMPES
Se vendran amb gran rebaixa de preus aquesf mer i el qui veC
Un full 1 pts.
cine rdis aOrW un., ' '
deu fulls P mes a 0'85 un.
Aproiitau 1'prasid qae@rdarb en totnarse ,presentat,


i . . ' .


... . . . . ' , ~ .:
.. , , ,


, . . , ..,.. , . .
_j,


.--- c .I. ~ ,_i -. , rj
, , , , ' . , I ,
, . a , . .


Folleto de grarvutbidat. El Servirem
tothom qui el demani B 073 OtS.


cxcmplar 7'50 pts. dotzeaa


--..*--
A NNSQN ETES


EFIORQUlNES


Es un apiec de cansrmetes populars
ricullides per n'Andreu Frrrer a Menor-
ea Van ben classificades i amh profu-
$16 de notes -- Es un volum de 199
;lanes.


Preil 2'90 p b .


I'iocedides d'un estudi de les parti-
cuiaridats dialectals del nienorqui. Arnb
sa lectura s'hi poden passar algunes


vetladas b+n alegres.


PIS.


~ n ' velum de I~%s-x%& planes


RONDAYES
MALLORQUINES


$'en Jordi des Recb. - "hi ha vuit
toms publicittr i tots les ttrobareu en
!a nostra llibretia a 2 pfs. tom.


LA CUINA
MALLORQUINA


Llibre del COC i de la cuinefa.-
Indisperisable a totes les families de
hongust. Se ven tambe aqtii Llihreria
escoiar i relligiosa Arts.


. .,
A qualsevol in tc iwsi~ una de 10s 8igueuts revistes a'hi p~ ,$


s
. ,;:# p ,-s suscriure en aquesta 1lib.rcaria. . ,,..


TRESOR DELS AVSS


Hevista foiklorica balear-Preu 3
pis any'


D'ACI I D'ALLA


Surt mensualment a Barceiorta .
Molts de gravats i treballs cientific i
literaris. Preu 1'25 pts. cada mes.


REVISTA DAGRICULTURA


Sur1 cada 15 dies, a I pts cada m:s


ECONGMIA I P1,NANCES


Surt qiiinzenal a 1 pts 21 mes.


ELCONSULTOR
DE LOS BORDAUO


Edicici econ6tnica: 9 pls any. Edio
de 111x0: 13 pts any.


1. ALA,lUDAlNA


liiari <e Palm. 2 pts mansuals.


LA VEU DE CATALUNYA


Preu. 2'50 cada rnes.


LA VANGUARDIA


de iarcelona: 7 5 0 pts. trimestrz.


3,?$ Les aervirem n iyii les deinniii
j . a .*
~ , ? . . ,I


:
,? BATXILLERS .+


S'lian pubticats uns Apuntes de Oeografia General i lie Europa que conleslen:~
ai programa d'aquesta asignatura en I'lnstitut de PalnmSols valen due6 pts.Soii de3


. ", , -*, molta utilidat al estudiants , .


%E .id DS CARRUAJES


9 FLAOIUER
DE


(A) MANGOT-
h todns las I!cgadas del Ferrocarril hay coche


q:ic p::rte directo para Capdepera y,Calarratjada
d e estos puntos s:ile otro para toc?as las salidas
de ti-en.


H3y tambien coches disponibles para' las Cuevas
y viajes extraordinal-ios.


*-


AOENCIA DE TRANSPORTES
S e sirven encargos para Palma y Estaciones


litcrine dias.
PLLASBTA DE MARCHANUI).


-2 -


Vda. Ignacio Figuerola
iHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta c a s , todas las


~ O ~ ~ D A D ~ ~


Y CALZAR


';iitcos aimp.cenes que titnen en grandes existencias


T §E REQUIERE PARA


, 3- que venrlen mds hara to que nadie


'Fellfont 211 I Prerhnio
ESTR CASA NO TIENM SUCURSALBS


DE


RAFAEL FELIU BLANES
CALLE DE JAlMB 11 n" 39 a1 ti9


Palma de Mallova
~I


SASTREKIA PARA SERORA Y~C&LWL.L~R~
MtTIGULOS Y NOVEDADES PA9A VlXiTIR


PAL-LAS
Unic diccionari espanyol encicicpedic nianual ilustrat


en cinc idiomes: espanyol, trances, iogles, aleman, i ta i i i ,
Edlci6 1924.


Preu 12 p t s .
ELABOCADQPO


Set rnagnifics toms enqnadernsts. Se servii.8 tota
I'obra d ' u n cop i pot pagar-se a plassos mensuals
de 10pts.
Preu 125 P ts . (Senre


ENCICLOPEDIA ESP#$A
El millor diccionari del mon Contk cent millnns de


paraules, deu mil biografiea i UII mill; de ressenyes bibiio-
grafiques.
Se pot adquirir a plassos en la n o s h liibreria.


Carre de Palma, 48-ARTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES KOU


I LLAMPANT. SEXVICl EShiERADISSlM


p r o n t i t u t


&Yoleu sstar ben smits?


(A) RQTCHET
te una Agencia entre Art6 i Palnia i hei VI
cada dia.


Serveix amb prontitut i seguredat tot class
d'enc6rregs.


Direcci6 a Palma: Harina 3S An es costst de
Ceutro Fasmacbntic.
ArtB Palma n O . 3


-


s(i i
clirigio-vos a


* J
Quatre Cantons, 8-BRTA


Te olis de primor i sogonn clasos


Srrveix barrals de 16 titre-, a do.


VENTES EN GIIOS I AL DETALL


a preus acomodats.


m i d i .