. . -. *L: Espir aquell. wnteis: aire que inhala en el sea pobre plt cscmnyat...

. .
-.


*L:


Espir aquell. wnteis: aire
que inhala en el sea pobre


plt cscmnyat per l'ofne,d bonis.
sirn Rei de MaIlorca p; Sanxo.
.Respir aqneli mateix aire.qne
cine ceutfiries m4s, tazt, el
pobre Chppin inhaiih en 90s
pulinons,rossagats per les bes.
t ides de la, Itisi; qne fan p e a
estralls qup'ls VOltQCS.. de Pro-
inateu ii-, f i lppt iop &mi, aixb
jr haureu eutcs, ;:loa bells lee-
tors, que s6c a, Valldei-ilossa,
i a la Reid Cartoixa de j e s 6 s
de Nazaret, de Valldsmossa.
Aqueat titoi,& Reial no li ha
vengut dc:cap rriqiie rcgni ara..
Li ve de molt antic, $6 es, del
Rei SIartf l'Hrimd, el d6rrer
do la dinastia cbtdans. Ayuest
aire 6s una sjvia i subtilissima
'mixti6 d'etluvi de pi, de flaire
do bom i de si1 marinrt.Vallde-
mom fa olor de tot . a i d S i m'i
dnhnessio amb els uiis tap9t:i
j o per lcolor la coneixaria.
Per6,de mcs a m6s,Valldemossa
te,olor d'histciris i olor de .sag-
tedat.Amb peu fugitiu, Rrinon
Lull hi pa&; i 8'hi bad& el
lliri del& rall, Iw Beata Catarina
Thornasa' i Gtallarde, cogpoms
ben rtutbetons, i do1Garne;t fe-
menitzct?, COM era costu'm de
1~8poca. per Catnriuo Tilomasa
fiorireu dc, mirac!es aqtiksts
cims, i s<hi posareu viiihns
celestials, corn sobre les pens
d'on alhaspi un vol de cader-
heres. V hlldemossa erth a1 Teix


, ,


k I


puix enipinat i geperat, .cltie
p r e n g d nom' del bell arbre
penyakr. E1 nom li ha roin&s
per6 els aches,' 8'ki migrit-


. .


\ , , .


. I . . d;
, , ,


. , .: ,. . ,
. , ., . . . . ,. ...
EDICT
DON JOSE ROTGER CANALS,


del Partida judicial de Manacor
Capitan de infanteria y Delegado Cubernativo


HAGQ SABER:
ue ordeaado par ;a Junta
Central de AbastoR, en


circular de 12 del actual, la
formaci6n de la astrdhtica de
trigo, 10s poseederes y produc-


' tores de dicho cereal durante
o que resta del prente mas de
agoato, preaentarh, bajo plu
m6s estrecha responsabilidad,
ante la Alcaldia respeetira,
relrci6n jurada en !a queconste
por separado la existencia en
Quintales MBtricos de la cose-
cha actual; remanente de eo*
sechas anteriorespantidad para
su cousumo y siembra y sitioo
en que am eucuentran deposita.
das la8 existencias referidas,
para cornprobar en cnalquier
momento la veracidad de
las declarrciones prerentadta,
como Irw omisiones en que
incwran loa obl igados a
presentarlaa. Estas declaracio.


nes juradas la5 repetiran loa
poseedores de trigo ea 10s
hltimos cfuco dias de cada mes
de las exintencias que tengan,y
10s Alcaldes remitirhn a esta
Delegaci6n, el ~ l t i m o dia de
cadx mea, tambihn relaci6n
totalizada de exiatencia que
resuite en 611 jurisdicci6u res-
pectiva. Ademas de eate edicto
ue darh la mayor publicidad por
medio do pregbn, para que, lor
Ilamndos a cumplir laa obliga-
cioues que ee lea impone, no
priedra alegar ignorancia y
evitar tener que sufrir el peso
de las sanciones que impoue el
delicado asunto de abastos.


Manacor 17 de rgostb de 1924.


JOS& ROTGER


La nostra intervi
amb el Batle d6Artii


*
eguint la costnrn que mos irnpo- S sarem,temps enrera,de oelebrar


ettrevistes amb tots cis qui ven-
guiu a ocupar la presidencia del
Ajuntament de la nostra vila,
hem m a t r visitar el recent
elegit batle, el nostro amio D.
hiiquel Morey Femenies.
Nos ha rebut arnb l'amabilidat
on ell caracteiistica,i arnb tota
franquersa ba auat contestant
a1 nostro interrogatori,del qual
n'es m u m aquesta converea.


-d.... ?
--Uegut ai ckrrec a tot I'


Ajuntament en ple. a ell m'he
d'atenir rsempre en totcs lea
obres que tenc en projeete
drsenrotllar. Aixi es que pro.
curare sempro totes lea opinions
de mos companys de consiatori
annot en lo possible a unir e18
parer8, a fi de q7m iota obra
qu~empgeagui sigui obrr de


tots, m6s be que pr6pia.
-&.... P
-El programa meu 6s el de


la opini6 pfiblica, en diferents
ocasions manifestada , Tothom
diu lo mateix, a1 parlar dels
problemes que cal resoldre dins
la nostra vila, o sia que els tres
de m6s urgencia sou: ewoles,
aigos briites i a i ~ o s netes. Id6
si aquest es el seutit general
iperqu6 no abordarlos de cop
i anar a sa prompta resoluci6?.
El poble on sent neceseidat;
id6 el poble ha de veure amb
bons nys que s'apeli a tots els
modis possibles per rosoldrer.
loa.


-&.. P
-EY olar que no basten per


cap manern el8 fondos de que
dispolr avui 1'Ajuntrtament
remanent de preaupots ante.


riors; coin lo que se pugui
cousignar en el vigent presu-
post. Es precis arbitrar alties
medis ecou6mics,i coni !es car-
rrgues imposades a1 poble sou
ja massa gravoses, no queda
altre medi que l'empre8ti.k.


--2 ... . f
-Ben determinat. Tenc el


prop6ait d'exposnr aquest mtfu
pensameut a la primera reu-
ni6 del Ple, que serh a fi del
present mes. Vuy escoltar I'
opini6 de tots, i si aquesta se
pronnncia a favor del projecte,
inrnediatameut,ferem I'empres-
tit, i apelarem les entidats de
ci6dit o als particulars i conse-
guint cubrirlo, coin esperam,
poserem tot seguil ma a
I'obra


--p..-.P
-Aquest punt si que creg


que a'ha d'abordar de tota
manera. Artb necessitn unes
escoles a la moderna, i cam
mes prest les ferem, m6s prest
tocarern el resuitat de I'educa-
ci6. Fins el Delehat d'aquest
Partit Jud ic i~ l , m'en ha parlat
arnb eutussinsme i m'h:i emp6s
a que orbitri media per anar
do cop a resoldre aquest punt
8e m'ha indictit que 1.1 caaa de
Pensions a la Vellesa, fa uns
contmctes especials anib als
Ajuataments, cediutlos diners
a m6dic interhsi, pagadors amb
alguns plassos, mentres sien
per la conatrucci6 d' escoles.
An nquesta entidat ape lariem
sifos precis, per lograr que
prest el poblezd'ArtA couti airrh
aqu,est element tant iudispen-
sahle pel progr6s dels pobles.


--f.... ?
-Se feria tambb una revisib


gensral a l'assiquia, eonducte
d'aigoa rretes per on sospitam
que se pert molta d'aigo, i al
mateix temps feriem un estudi
de la Font de la vila, per venre
s i conseguiem, mediant un mo-
tor,quo fuucionhs l'estiu, o per
altre medi,elavar l'aigo, i surtir
amb abundhucia tots els grifons
a1 menos els phblics.
- 4 ..?
-Seguidament totd'una 1'


nssiquia general d'aigos brutes
cultrintla tota,i fentla desembo-
car en una POUS, biutema Mou-
ras,que ferien devers el Millach
esitant els miasmes i les males
olora, que actualment se des-
preuen de l'assiquia destapada.
1 a1 mateix temps-se coutiuna
ria 1% xerxa de clamguerea pels
oarrees de Is vila,


-d. .. .?
-Si me fitllbv I'ajuda dr


Ajuntament, ' lo que no ea d~'
esperar; d i m la limitaci6 d&
media ordinaris,€erd sempra?o
-0 que potlr6 pel be de la vila.
Ara mateix, Gem cornensad&


una obra que no per sensilla
era necesssri,com 0s la reformx
de Ix Plassa du In constituci6,. ,-
o r e p , en que els corfinlons
ereti tant agiits, que dificulta-
ven el transit roilat, tant nu.
meror all& per esser carretera
real. La forma vuit oyada i
sense la columu:\ aritiertOtsca
que hi ha wmig, no sols ii
donart5 mds d e g h c i a , sin6 que
donarh rnes amplitut als car-
rers que la volteo i s la plassa
mateixa.


.--g.. .?
---Es clar que en la nova for-


ma hei fan nom els tinglats
que avui hei ha, i lea taules
de la carniseria.Iunlediatament
propasart5 a1 Ajuntatneot que
escullesca ent,re fer :una car-
nisseria a la moderna en 1.
angul del cnrrer de Ilestrella,
propiedat del Ajudtnment, o
arreglar la carniceria en la
plassa c t . 1 P. Aotoni Llin6s
que. c x n se sap, fou construida
per esser dedisada a plassa de
verdures o d'abasliments. 1


---&..,.?
-Dificultata hei ha qoo'spe-


rarue aempre; per6 pens q o e l
pobie mateix, si veu bonaad- , ,,
rnioistracib i que% dobbes que
se gasten #on beu gastata i amb
obres de profit, no sol oposar
r e s i s t h i a a pagar , 10s c8rre-
gues muuieipals que sien jnstea
Es ver que engunnj moa trobam
atnb varis arbitres que son
MU pel pobie i que les hem
de respectsr, per haver h-ngnt
de fer els presuposts conEorme
a la nova llai d' Admiuistraci6
local, per6 enguauy vendrB a
esser aix6 eom un ensai, i si
aquest no donis reaultat, 6s de
creureque tots els ajnntamrnts
de Mallarea acud i rh a1 Govern
en demanda de rcctiilcnci6 o
d'unn excepci6 per les Balears,
especialment en I'arbitre de
carna i vim,


'~


;


'.
. ,


I .
,, '


L'optimisme natural en el
nou Bath rnm corprengub. i
moa feu coneebre l'esperaopa
d'una friiitoea batleria, i lo que
nos , ha passat, a noltrgs sen-
tint-lo, veim que ha paas9at.d
poble vegent les sene) primeres
a


. , . , ~
. ,


el Batle i D. Audreu cCaseL..
el t;UG ~ 14 .,explf& '::varieb- A T m Z


l 3 ~ ~ . - - H e u vist si duien cap obres.


mo6 a la sevadisposicii, per FRAN.-NO n'hem vist cap; per6 tot quant pogr."-" -:2--.1: --. 1 en Tomasset 'ha dit que duieii Par ten i i >a e r L L ~ ~ ~ ~ ~ glories d,e llU; 'Wpph, (t A1 baixar del Oratori,
1 r..


i ~ . .~~ ~~ . . I Mos deapodirem d'ell,posant. escrit? ' , .
. . . . .


a plorar me sembli ellaZen ,,per-
sona. Ademes en Rafel no volia
que en Tomasset par lh ; aquf, .
hei hauri misteri. Tal volta els
meus nins en Francesc i Antoniet
jugant amb ells hagen pogut


1 composr; qua una carfa closa' pel seu padri,
que no avoll viu, Els.e les correapondbcies de c a p - a la >ala, . , ap?c
' jcompmyaven 2 ca un ionco ~ iefresc. presen
seu, petque 10s i r e s e n t h an el 1 deixam pel pr6xim niiruero. ' Sons de k+w$ , .
seu padrf; per6 &carrete que . ' guns himnes a


ueu1 aluislll au
' . benetici d'Art&, i fe im vote,


perqns sien prest uua realidat
els hrrmosos projectes qui3 te
eoncebu ts,


, .


i. .g.o>t Se>Dera ICs .


. .. ' . . .


. i i ,
~ .. . r , ,


Enstrianza Q b k t i c a de la c d n j u ~ a c i h n de verbos regu!arer c ictegularies
.cenfarrae h s irltiws ilw!iia,~,-p:i ' j l l~~dls po::k? I<. R:ida.:iia.rPreai~ .O:*SJ ,p:i' , . ,


/, . . % . s , , ,, , , " .I y,ietii$ary y'S.00 ptas. docena. , ._ . ;,,,. . ~ . . I , ; 3 : -, : ?
, . ~ i .


, . . , . ,.. ~ . . , . . . .


serh es vespre i me dius bor. dia;
casi estaria mill6 dir: bon vespre


que no


de :transports. Admet anuncis ;.segons tarifa. jous devers migdis, va fer una
brusquet? que sols no va lkvar LI suxr ipc i l j f; p-r siiys din:il6is i snn preu 40


:, , amb respec1e;res
ii conten aiabanse
'>' recorden els co


Per6 deixem an8 aix6; ;avon 1 la pols.
I ereu fins ara? I


Per mt?s detalls i p-r snicriurervos demanau a 14 nostra
, , . .
, . j . . . . Redaccib.
M ALLORQ U I NA .Peribdics I Reuistez
Pe3afo & pan:utiMat. El Servirern
tothoa qui el demani a 0% nts. -


~39(piplllf' 7'50 ptv. dotzena
EL CONSULTOR RONDAYES


Revista folklorica balear-Preu 3
Edici6 econbmica: 9 pts. any. Ediaid


M A LLORQUINES


&en Jordi des Rec6. - N'hl ha w i t
toms publioab i tols les gtrobareu en


de 111x0: 15 pts any. . D'ACI I D ~ A L L A 8ANNBON ETES


L.-ALMUDAINA
MENORQWlNES


Surt mensualment a Barcelona.
Molts de gravats i trebaiis cientific i
literaris. Preu 1'25 PIS. cada mes. % un aplac de cansone!es populars


keMllides per n'Andreu Ferrer a Menor-
ua: Van ben classificades i amb profu-


lriari de Palma. 2 pt3 mensualr.


LA VEU DE CATALUNYA REViSTA D'AORICULTURA


Surt eada 15 dies, a I-pts cadr mes Preu: 2'50 cada mes.
MALLORQUINA


Llibre del Coc i de la winera.-
lndispansable a totes les families de


escoiar i relligiosa Art&


planes.


L A VANGUARDIA P, 2" pts. ECONOMJA 1 FINA?iCES


Surt quinzenal a 1 pts ai mes. d t .3arceIona: 750pts. trimestre. v
Los servireni a qui les demaui


BATXILLERS
Preeedides dun estudi de le5 perti-


cdaridats dlalectals del menorqui. Amb
sa lectura r'hi poden passar algunes S'han pbblicats uns Apunfes de Geograjia Genera! i de Europa que confesfen


PALmLAS Ensaimades i panets
Unio dicclonari espanyol enciclopQdic manual iluslrai En lloc se trohen ziil6s que a 'la


PANADERI.A victoria


Miquel Roca Castdl
Preu 12 pis. E S F O R N N O U (A) MANGOL


W todas las llegadas del Ferrocarril hay coch
que parte direct0 para Capdepera y;Calarratjad
&IR estos puntos sale otro para tod.as las salidas
ds trea.


May tambitn coches disponibles para las Cuevas


AQENClA DE TRANSPORTES


€L ABOGADQ ~ O P ~ ~ A ~
Set magnifics toms enquadernats. Se servirA tota


I'obra d'un cop i pot pagar-st a plassos mensuals A 88 botiga hei trobareu sempre pans,
panets, galtctes, bcacuits, rollets, i tota


Preu 125 P ts . (srur. el Port) casta de panticcrfa.
-


y viajes extraordinarios. CNCICLOPEQIA ESPASA TANBE SE'SERVEIX a UOMICILI
El millor diccionari del moo. Con:& cent miiions de Netedat, prontitut I ecoaomfa


PLASRTA DB MARCHANDO.


San J o s e Carre de PaIma, 48--ARTA
SES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIhl


-- p r o n t i t u t
IHOY, COMO NADIE Quatre Cantons, 8-ARTA . ~
leColla en precios, esta am, todas las


CRANDESNOVEDAQES
Unicoa nlmacenes que tienen en grandts existencias


TODQ LO QUE S E REQWIERE PARA


j y iue venden m8s barato que nadie


VENTES EN GROS I AL DETALL
EM JAUME PSC


YESTIR Y. CALLAR (A) ROTCHET


Serveix amb prontitut i seguredat tot classe


Direcci6 a Palma: Harina 38 An ea costat des


IklitslI Zl? I Ptlrlluls
BSTA CABA NO TIE" SUCURSALES


Centro Farmacdntic.


RAFAEL FELlU BLANES
CALLB DB JAlMB 11 n'" 39al19


Palma de Mallorca