PREUS Art6 Un trimartre . . . 1'50 Extranger Id. . . . . 10'00 A Fora. A n y , . . ....

PREUS


Art6 Un trimartre . . . 1'50
Extranger Id. . . . . 10'00 A Fora. A n y , . . . 7'00


-rc_.


Dltrnero aolt: 18 cts.


Redrcci6 i administraci6
Quatre Cantons, 3
(ARTA) Mallorca


--


lligiosos) portaren ses branques!
Corona augusta que aclornk el
front honorable d'aquell Sant


Els pobles mCs gloriosos, els
qui tenen mes dret a l'admiracio
i al respecte i els qui amb justicia
Iian obtenguda entre tots els
altres la prelacia, son els qui
saberen infantar fills mes bene-
riierits i m6s dignes, ja per la
seva sabiesa,ja corn a benfactors
tlels homos, ia principalment
irradiant la ciaror vivissima de
ses virtuts talment corn estrelles
florides de llum pura, que tenen
senyalada sa vida dins un camp
de santedat.(l)


Art& la V i l a heroica, 6s sens
dupte la que te aquest dret a
l'admiraci6, i a1 respecte, ja que
ella fou la que infant& i breqol&
el prodigi de l'6poca; l'homo
eminent et nom dei qual, totsol,
basta per dar-li existencia hist6-
rica i redimirla de la nit eterna
del oblit: I'alt personatge, la
memoria del qual presentant-se
en qualsevol temps a l'imaginaci6
la recrea amb plAcida conmoci6
de reverencia i amb dol$ senti-
ment de simpatfa, iEl Vble. P.
Antoni Llin&s!


iBe s'ho mereixia la noble Vila
esser la patria del Venerable!


Entre la serra que la corona
i els comellars que arriben f ins
a mar, ja hiprengueren red&
les pimeres tribus pobladorcs.,
Unes poques filades de pedres
enormes mezclades en trdssam
de murs riclopics, que rendits
pel pes dels anys i dels sig!es
jeuen en ruines irreparables,
son les despulles de llurs
cxtenses necrhpolis i el recort
de son estatge en la bella Iartdn
d'entranyes misterioses. (2)


Asseguda entre la plana verde
ifertil i els costers i serrals de
nom hen nostro; escalonada de
narjades masselles de verdor,
de Aors aponcellades i d'erbes
de remei; ombretjada de pins
cscabellats, d'alzines rcposades
i d'aliveres revellides, dretes
encara avui, mostrant despres
d llargues centdries les soques %, figures extranyea i m o m
truoses i ses argentades fulles;
rebetjada sempre dins el blau d'
un cel lnera vell6s: ia encativa el F? cor del Alt en Jauke que en el


:%: Reoartiment de 1'Illa desures de v.,. c$:~: la 'gloriosa conquesta la ;OI per
:.ell .. com a mCs bella Alqueria. (3)
:Q@.l'aiaua fresca i Dura de ses


contvn 20s snwaizins pi evan CM
Zes montanyes,. (4) i les roques
vermellenques d'en Favnri4tx,
valent i noble coni l'dnima nostra
el cobricelaren uoquelu nit en
que jacli lo Yey costa una aigiia
al peu de la muiz tada .~ (5) Aqui
entre les fayes enceses i les
argelagues en flor. .nmtnts (os
XXXVcavaEers eia'lurs cavnyls*
/6)hi regaren i cullirenl'inmnrce-
ssible llorer de la victoria; i aqui
tambe despres d'un llarg dijuni
tremate en Pere Maqa an el Rei
la gran meina de * X milia va-
ques. e ben X X X nzzlia oveyles.
(7) preses a b sarrahins qu'eren
en les c w e s del nostro terme.


Arresserada a15 peus de la
Almudaina casal antic del
baile Pere de h4onts6 an aquf
tremate les ordes 1'Infant en
Jaume i convertida avui en
Orat6ri, alsat per la fe i devoci6
dels nostros avis a In Verge
del Salvador, brecol de tota la
nostra grandesa i centre dels
nostros heroismes, de la nostra
hist6ria i de les tradici6ns nos-
tres; be hi floriren, a la calor de
aquell arreces amb Rorida pri-
maverenca els magnifics soli-
taris, els monjos de blanques
vestidures que poblaren la dohp
solitut de Bellpuig ornplint-la de
resos i de cantics i que foren
pressagi d'aquella altra florida
mes tardana, per6 no manco
bella: dels Lulls i les EspIugues,
dels Torres i els Vaquers, dels
Estelrics i e\s Massanets, Ilinat-
ges de Sabis, de fundadors, d s
pontifics i de Sants ....


10 quina nicaga! {Be hi escnu
entre aquets llinatges el del nos-
tro Vble! Ell 10s completa, 10s
fa mes honorables.


Ram611 LlinAs, jurat del Reine
l'any 1312, i mes tart Guillem
LlinAs qui heu fou pels meroa-
ders .l'any 1468 i desprCs Crist6-
fol Llinds son la ascendencia
benemerita del P. Antoni. (8:


Sos pares havien nom Antoni
LlinAs i Cataliiia Massanet;
foren cristianissims a carta
cabal, de virtut forta earmats
sempre amb t'escut de la fe
invencible, revestits de la cota
de malla de I'espcranqa i del
elm de la salut.. Pels fruitsse
coneix I'arbre i sa abundor per 1'


matrimoni i fou el premi de ses
virtuts sense fites.


Mes, d'aquella auriola de
germans que.1 volta, n'6s el P.
Antoni I'amatista mfs bella de
la nombrosa familia, n'6s ell
el cap-cimal i la gl6ria m6s
llegitima.


___._


Obscurs i a trav6s d'ombres
van els cronistes i biografs en
assignar Li data del neixement
del Venerable, Meutres uns
afirrnen que fou el 22 i fins (9)
el 23 de Jailer del any 1635,
altres com el P. G.ayetd de
Mallorca diucn que fou el 12 del
mateix mCs i any. ( I O )


Avui ja podem precisar aques-
ta data per les novissimes troba-
lles d'un testimoni fidel, vcrge
de tota contarninaci6.


En l'arxiu de Santi Quaranta
a Roma, existeix un manuscrit
de I'any 1684, del qual nos hail
tramesa una c6pia els nostres
estudiants Teolecs de la Ciutat
Eterna, i afirma categoricament
que va neircr el P. Llinks el dia
17 de Jmer de l'any de la
natividat del Senyor de 1635,
festa del glori6s St. Antoni
Abat.


Aquest manuscrft del capita
Pere de Arteaga, del qual no pot
prescindir el biograf del Vble.
el regoneixem corn a testimoni
irrecusable jx que fou escrit
visquent el k'. Antoni. (11)


Per aitra part, per la fe de
Baptisme que en gran fi-uici6
de la noitu% h i m a trobarem a1
Arxiu de fa Curia Episcopal
sabem que rebel'aigua salutifera
el 23 de J,iner del a n y jx
esmentat de 1635. Diu t.ilment:


.A!S 22 de dit n d s i any
(Taner de 1635) bate@! .io dzt
Hug-ud (D. SebastiA Wuguet
vicari perpetuo de la Parroquia
d'Ariii) ZOL fil2 dc Asrtmti Llzizds
4 Cntlzerina Maj%anrt lo nom
Antoni llinds, 3adrins Antoizz
pelcgri fill de Gabriel iJoana
llinas muller de Mzqziel.. ( 2 2 )


Aixis j a porem establir vcrita-
blement les dues dates: el 17
per l a neixensa i el 22 per el
bateig.
ANTOX, hag& per nom el qui en
sa austeridat semblant seria a1
S s n t Anacoreta i en l'apostolat
i d6 de fer miracles, a1 apostol i
Taumaturg de Pfidua.
jB6 li escaigoe aquest nom, de
bells pressagis ple. i de consola-
dores esperanqes!


de sos piatosos sentiments.
Regenerat amb la qrAcia divina


pel St. Baptisme. prest adquiri
la forqa d'esperit per la confir-
maci6. Cumplits tres anys el
mnnaren els seus pares a1 Bisbe
de Santander, i aquest fill hene-
merit de l'Orde Franciscana:rebe
I'Unci6 Sagrada.


Diu talment l'acte confirmat6-
ria que tambe 6s a l'arxiu de la
Curia.


*Die I 6 flzensis April.' S a12120
a Fiat. ,!Mi. 1638. Dze y "mzy
demunt dits 20 Iltrim. y Rdinz.
SOY. D. Fvay Joan de Sentender
Risbe de il4allorca per La grncza
de Deu frobant-se en la present
pavrdqztia d'Artd per visita
confirma 10s de bazx escvits .......
ANTONI L ~ r x ~ s f i y de Antoni i de
Catalina Messcnet. ( 2 3 )


De bell comenc an% treguent
florida la llavor de la gracia
depositada en la seva Anima
amb els Sagraments rebuts, i
creixia ufanosa amb el bon
exemple dcls seus pares i llicons
del Catecisme i els bons consells
que en les prirnicies del estudi
li donaren els fills de St. Fran-
cesc que ArtrI tenia uberta una
escola de gramstica. Ja desde
l'infantesa sempre li escaigue
a116 que est& escrit en el llibre
dels Saims: *Que el Deu fill li
tenia la ma dreta i segdns son
voler el manava.. (14)


Per altra part la seua fndole
aixerida i ardorosa la seua
devoci6 i piedat, el sen ingeni
pronte i desxondit ja pronostica-
ven al Artista, a1 Mestre, a1
Rellligios a1 Fundador el Sant
i missioner incansable. que tot
air6 fou el Vble i encara m b ....


Notes
( I ) Discui-s del Ilm: D. Pere
J. Campins B. de Mallorca en
I'inauguraci6 del monument a
Fra Juniper0 Serra en I'inaugu-
raci6 del monument Petra l'any'
1913. - (2)- QLOS Mozarabes
Balearesn llibre de D. Antoni Ma.
Alcover (hladrit 1922)-(3)-Lli~
bre del repartiment transcripcio
de Quadrado.
(4) Crdnica-de Fra Pere Mar.
cili cap. XXSVIII. (5) (G) Id.


, (7) Crdnica del Key D. Jaume,
--Piferer i Quadr:r?o.-(K) .4&p
gn Mallorqxiirn de Fra Cz]:lf;zt
(Arxiu de D. Ja?ime de Oleza)
Id de Fc: i4 (arxiu del Conte de
Ayaiiians)-(9) El 1'. Espinosa
en CrCnica Apostblica SerAiica
=Urtiaga=O!iver en ses crbni-
ques respeciives.
( T O ) CNnticias miscelgneas pcr-
tenecientfs a Ii:st(>rin deste
Reino por Fr. Cayetano de Ma-
ilorca. (Riblioteca de la Sra.
Marquesa de Vivot) - ( I I ) [ A ]
.lionra i gloria d e Dib;. En e1
origen, y ereccion del Corivento
clz Padres Reco!ctos de la Snta.
I'rnvidCnci,i, de Mwhoacan co-
mumnenti' llamado I a Snta Cruz
de Querttaro en Seminnrio y
colCgio apostOlico pat-a las
mlssioncs dc Pcopagaudn Fide
en las IiiCias Occidentalcs que
est5n a ccii-fp y cui..iado de !os
rei;g::losqs &sw~vmi te s y p r d i
cz2Ori.s ap.is:hlicris dc la i i c g u ~


i n z i i ~ de m a x ? o Swfi-
fico P. S. Francisco .- Breve
! W t L C i 2 c:c
cibn, la escrilx t.1 citpitdo P.


s7.1 fu2daci9n 4' erec-


$1 .... r - ( r g AI-xlu
i:e mc::vm k t ~ ~ D c x s s ~ . ~ I ~ ~
(13; Arxiu de la Curia. Esta:it
Art&. .;L.iSer coiiiir:natoriin ab
Art5 1583-1665.. I k s p r i t s (3'uila
IlIsta l i a r p de noms i L!in:*tges
dels qui rsberen la conlirm,:cib
el rnateix dia que'! P. Anicni
s'hi Ilegeix:


.hi; 128bre 1647 fonc visitat
Io preseiit !libre de ccliiirriiats
i per trohnr que en !es visiks
pas;:Xies sean (sicj deixet des-
rriurc els n o m ikls pali.ins
ordcnxn i manam qi112's r';rss,a un
libre nnu, o, que an agiic3t psi.
la pwscnt visita se aftigan dos o
tres plecs de pnper per eswiurer
ios que confirmaran en la present
visita i que se scriguen 10s n o m
de pares i Inarcs i d.& palirins
que t e n d r h 10s tninyons-: Ad.
(admodum?) atitt. Coll Visitador
G.*- ( IJ) Pral. 72- 2.1.


. .


. ,


POI bou ordt. que conv6 que
reirii en I:$ poregrinxi6 de
?,oiuii i pmque tothorn estigui
beiieriterat de lo q w hi ha que
fer n : i oqnest din anum w
pnl)ticar e!s details principals
de la fa&.


Couv6 que Fer cAvi!ar confa-
sibns, ciitla polagri vagi a1
cnmec que li pcrtoclui i D O a
d t re ,


Els artanenrs !os hem de
tractar de lo inill6 que sabrem
i 10s hem de douwr a lo inenoa
l!ot. siti per seure, a i g l fresca
i bonn c;$~a.


Corn 6s dn snposxr esiarko
poe temps dins les cases perque
au i rhu a preudtt part an e19


RA
A 10s IO Qfici M:rjor i el


Cnprespre a les 4 la process6
qne s'or.yanissr& eu l'Qrstoti
de Sanl Slrloudor (uo de St.
Salvadorc4 COli l diu el cFtllaui.
gense))) i passarh pels citrrers
de lcs Figrrereles, C.islell,
POIL N y u , Ruf'el Blanxi.,
Palma, &'ei iyz Rocju, i
eutriirit eu el Corivent aont s'hi


i breu exerciti de Mc3 de Maria


Rvvi mxtcix. aju-lant, Deu, la
nosira V i l a , tkndrA I' altissitn
honor de nostetjar de tlc3 a1
M. l!n. i Rdm. Si-. D. Rigobert
Uomcnech, Bisbe de la cliocesi
mullorquina que iot passant la
visita ordiniria an aqnesta
parroquia , relt!sr,rd la p a n
festividzi de 13. Peregrinncib
Franciscana ai& 1: sem pre-
sencia.


Sis anys se curnplirkn en el
pr0:iim mes cle juny que feu a la
nostra vila la priinera visita i
LLJWAST. que ha sentit sempre
un gran anhel de regcneraci6
del nostro poble, tot donat - l i
la benvinguda expos& a1 virtuos
I'rclrtt les necessidats morals
qne Arts sentia, i li denianava
q u e ateneues a la cerca de


Sttlva:ioi*. L r i geut wortirk pt'l
portal major i pren~12i lioc dius
In Plassa del Caloari aout s<h i
celebrar8 el.


6 iTBN
A c i d CAT6LIGA


En ell hi parlarku D. Aodreu
Fewer, d Artti per fer la fre-
seutnci6 dela dem6a oradors
i segnidameut D Jaume Puig,
L). Pep Font i Arb6s: el P. Fr.
Fidel de S. Acisclo i el Rt,. 1'.
Miquel Quetglas.
Acabat el mitin, els poregrins


SA dirigirftu an els vehfeuls
smb que hitunin vinqiits i el
Discretori i dernGs nu el tren
que partira a 10s 7.


Ai matrix temps 1'11rn. Sr.
Biabe anirk a Snta. Cntaha
sinb les autoridats a bmeir


en la Esglesietn, ctespr6s ani&
R desciibrir les !hpides de la
Plasm que se detiica a Fta
Autoni L!in&q i tot seguit
viuitar$. l'Esposici6 del rCeiitre
Eucari.t.ic.


A les 9 o5i:inls EB repicarit


I' BJscola 3 Pauioquinl establerta


llagues que nos euvilen i amena-
saven propagar-se i dui- la mort
espiritual a tJt el @!e; i entre
altres coses li deia:


BMii-au la nostra jovintut, en
la qual tots e!s pobles ciiren la
esperanna . i l qwisa jovintut
nostra cxmina d'ciina dins 'els
perills de la vida trohant scmpre
a soli pas cis esemples que la
duen pels tor'turouos viaranys del
mon modern. Id6.arnor6s Prelat,
aqueixa jovjEt3-i: no te Director,
no te llurn qui gu'ii sos passos i
la ueccssita irremisiblement,
inmediatament,sind prest restar4
moralmcnt pervertida.


.La rnaicim amor q?e per ella
sentini i per la ci:uia catbiica 6s
lo que nos ha enc:xatj:it a expo-
sarvos els nosires mals mesgreus
pcrque en e!s dies d'habitar
entre nosxltres vos i:'o:npt\?,
i mos d.Sx~'.n am!, l'esperanss
d e . I. -,>, ~.nedla:s prcntemeut
els no;:i-os mal-.


la to ix lda del nostre bon Prelat
no tenir que expressarli mfs que
l'agrainient mcis gran per bavef
cuunplit e! nostro desi2;i Oh1
ho 6s ;Icniih:)rt?.d.x, en la
torneda poder desdel


i0hi i com 'no 6s con


.~ jrigir la veu a 1' ayt
Diocessana i dirli:
*Amb !a nova be:ir.ingLicia que


LLEVANT \-os diiiia, rebell l a
expressib dei ag;i.:iiiilent :II<S viu
dels qui ncis prcocuparn del
avens material i moral del nostro
poble, perque escoltant la nostra
huniil veu, una voha compres:t
la gravcdat dcl mal aplicgrcu
eis rcmeis que niiilor i mCs pron-
t e havien de coxcgui r capturar.
lo i extiparlo.


Comrpenyuent be !a ceces


fetes, &arb a U ~ R dti les sales j -nix 11-
cId Asii de Snta. ~ o s a o p i a


~


I
i
!


En aquesta sessib s'aprova el pla de !a
fatxada del carre del Sesgo canlbnada
Litldoner. Aprovar el compte de les du-
es plaques de !a nova plassa que pujeii


" 1'Hospit::l.
!


62'50. DE SON SERVERA '
j


$a setmana passadn vengu6 el Sr. 1).
lrian Orlandis d e Sa I'iinta aiiib la scva
la in i ! ia a passar ia tenporada eslival


j


cii!re noiiros. Li desitjam felis estade. i
- i'i Rt, Sr Rector D. Antoni Serve-


rs i io' i ha arruiiciat que l%n. Sr . l3isSe
vendr& a c t d i r r n a r e: dia 20 d t l co-
rrent.


-1I)is~pte dc !a se:nana pasada se
cacaier i e! distiagit juan Esteva (a) de
Son .Cart a:nh la distingida Francirca
1.1cdm /. ljzu v i i lga qse i a sori ies per-
sc:dex,iii i p!gui!l cstar r n G . t S dc 2nys
plegatr.


-Diui;ic!;je d,?r& k s b m el carre
d e i'cre A: Servcra s'encontraren dos
caheto::s co:reiis.!.es bisties tenguerrn
pcr i cayg.:crcn.Una d'cn Rafel Wt:s:6
ci (:a ?uJni.Eii e l mateix rnoineiit se
pruhihi corrc tots els veliiculs per d i t s
el !:ostia pobie.


',


MOIZTS


En la scssib del di8 I el Conscll per-
nlsnelit SR doria per en!rrsdad'un o?ci
sob;? la Peregrtnacib franciscan3 i ci
Marl: m e n t projc.ct..t ai V. I-". Fra h t o -
11; ! . l ink


Se aprnvA la Jis1rlhi:clJ d e foridos
del nibs i ;.extracje d.dcnrds.


S'sprovsren vaiis comptes i el pia
d'o:ia refarxa de f r t s a J n de! c t r re d e
d e i'rp I W 11s ~ e r o 29.iJo;a E! nom
be! V . !', Fra k t o n i Llicas a la p!assa
cr! coiist:iicci(l encarrqant ies does


La brigada de camiaers


Eis caminrrs durani squesta setmana
han arreplenat el pis de la nova $ass
a la qual s'hi ha de posar el nom de
Fra Anton1 Llinis. Tarnbe han seguit
possnt macada i escoinhros en elS
carrers de la vila mks espanyats.


TARDE LITERARIA.


! j La faita d'e?p:ii iios priva el poder
1 donnr extriivi i-::ssenya de la tarde !i- METEOROLOCIA


Man arribat d e p!e els ljcns dies.
Hon so1 i bastznta calor, puis el ter-
mbmetre ha arribat als 25 graus.


AGRICOLES.


S'acos:a e: temps de la cullita i amh
13 sequedat que ha rcinat Ol.niament
els renlbratm s'han atropel!at rnoltet.
Les fhvcres en gran part son j a m a -
bessades i no estirem gaire a veure
l!uir ses f h m . Defavrs a IO( 10s n'hi ha
niollic.simes;se contarin c o w grosses;
d'siires, no tant. El gra, si pol granar
be i coolpareix demunt s'era, no dira
maiment .


E S T A T S A N I T A R I


Grscies a Deu e! mal temps ha passat.


teraris que d'utiiznjc pa'ssat decapves-
pie celebri en :.escoii. de PP. Francis-
cans i'Associaoi6 d '0breies de Sant
lufep. So!s d h n que'i Rt.Sr, Dom2n-
ge d e ~ M a i i x u r f t u un bt!l discurs en-
s i l s m t !a Caridat q x ' i Clior ds ;Santa
1iab.I can t i pcsses h-rmosissimes i
que en la capta s'ap!zgxen denou d u -
10s. Enhorabona.


JOCS FLORALS


~ - IIetn rebi t utia gcotii i nv i tx ib de
a Co i115si6 o i p i ' s a dora de!s Jocs
Florals de S611er pue se crlebren d m i
mes iia cs,xiitiios poisib!e assisiir-hi
es donam Ics nibs co;a!s g r x i e s i,ofe-
i:n o cupar-nos de la f e i h en les nos-
ires co!urnnes.


IIi ha nonlc5s are, els malaits crbnics


nialalts de niolta gravedat.
i caguak, casino hi ha norts i 110 mbem _____-___


Firotecnia Espinoxa
Nuevos programas para RAi'vULLETTES DE FUECCS


AKTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines
etc. etc.


Novedad en FUEGuS ELECTRICOS dc p a n cspienclor y
Iluvias de fuego plateado y dorado.


FUEGOS JAPONESES=COHETES .REALES con cabe!lera
- Cohetes de honor=Cohetes el&ctricos=sCohetes escondidos==
cohetes reales con lluvia dorada y plateada.


Direcci6n --Taulcra=16 Art&


~~~


Lots de 800 estampes 25 do cadla model [>:;I -lo !hr i : t . .I4pts
id. de 1600--- 50 de cada i d . . . . . . . . . , , .2GiiSQ y,
il. de 3200--100 id id. . . . . , . . . . . .50'50 s


c
B'LI~~s d'estainpes: Models noiis.


1 Pull.
5 '(
10 ))


a 1'25 Y
a 1'10 M
RI'QO e
ORTOG RA FIA
M ALL0 AQ U IMA


I"rPtk de wan uti:idat. E! Servirem
a tothom qui SI demani a 075 pts.
mmplar 7'50 pls. dotzena.


E n lloc se troken mill6s que r la


PANADERI A Victorla
E S F O R N N O U


WEN


Miquel Roca Castell


OANNSON ETES


k no s@ec de cansonetes popuiars
r6oullIdcs per n'Andreu Fever a Menor
ea. Van ben cla6sificades:i amb profu-
d6 48 notes - Es un volum de 199
phnrs.


?reu 2'50pts.


RONBAY ES
DE MENOWCA


Precedidee d'un esluiii de les perti-
eularidsts diaIectzls del menorqui. Amb
ea letura s'hi poderi passar algunes


ve%dra b m .4h$%GM.


pis.
Un rr!um de 2B-XXIX planar


d'en Jordi des Rec6. - N h i ha set
toms piiblicats i toh les trobareu en
l a nostra ilibreria a 2 pts. tom.


L A CUINA
MALLORQU IMA


Llibre del COC i de lawinera.-
Indispensable a totm les families de
bongust. Se ven tarnbe aqtii Llibreria
escoiar i relliglosa Acta.


A qualserol intcareari uua de 10s sigueutr revistas s'hi p~
suscriure 8n aquests Ilibrcrria.


TRESOR DELS AVIS


Hevista folklorica balear-Preu 3
pis any


D'ACI I D'ALLA


Surt mensualmeut a Barcelona .\
Molts de gravafs i treballs cientiiic i
literaris. Preu 1'25 pts. cada mes.


REVISTA DACIRICULTURA


Surt cada 15 dies, a 1 pts cadames


ECONOMIA I FINANCES


Surt quinzenal a I pts al mes.


3'
EL CONSULTOR


DE LOS BORDAUOI


Ediel6 econbmica: 9 pts. any. Edip (4
de luxo: 15 pts any.


L'ALMUDAINA .
lliarl de Paloin. 2 pts mrnsualr. '


LA VElJ DE CATALUNYA


Preu: 2'50 csda mc5.


LA VANGUARDIA


de Barcelona: 7'40pts. :rirn@stre.


Lex servireni a qui Iss demaui
-


: "?.
' "*


BATXILLLRS
S'han publicats u n s Aparntes de Geogrufia General i de E u r r p qur 8onlesi~


a1 p r o g r a m d aquesta asignatura en L'lnstitut de Palma.Sols valen duos pts.Son de
molta ulilidat a1 estudiants


PAL-EA6
DE onari espanyol encicloptdic manual ilustrat


en CIOC idiomes: espanyol, frames, iagiks, sieman, italia, 1 Edic16 1924. FLA
(A) IIANGOL Pre11 12 P I S .


R toads las llegaclas del F'e:.i-ozarri! h a y coche
que pate dirrcto para Cadepera y Calzrratjada
de estos puittos sale otro para toc'as [as salidas { Set magnifies toms enyiiadernsts. Se servird tota
de tren. I ' obra d ' u n cop i pot pagar-se a plassos mensual5 A 88 bot& ha1 trobarru ~cmgr. p u s ,


I_ de 1Op:s. panets, galleteo, besouits, rollots, 1 totr-
May tambitn coches disponibles para Ins Cuevas Preu 125 p t s . (scores, pol,) casta de pasticrrfs.


TAMBE BE SEllVEIXaDOHICJq
Notedat, prontitut: 1 cconomfi *!;


J rmjes extraordinarios.
7d' .. 316L0 la &SA AQENCIA DE T R A N S R O R T E S


El millor diccionari del moo. ConlC: cent millons de
DESPA IG Se sirveil e n c a w s para P a h a Y Estaciones parai']es, deu mi) bjr~grafjes i ~n mill i de Jessenyes bibJio-


Carrer de Palmct 3 bis. A R T A grifiques. Se pot adquirir a plassos en la'nostra llibreria.
ntermedias.


PLASETA DE MARCIUd'ID:~.


D E


Uda. Ignacio Fipuerola
=-


IHOY, COMO NADIE


y 4ue venden mis bara to que nadie


Itlifbne 211 I P r e r i o f i j o '
BBTA CASA NO TlENti SUCURSALBS


,


BLMACENES MATONS
DE


RAFAEL FELlU
CALLB DE JAIME ll n 39 d 89


Palrna de Mallorca
SASTREtCIA PARA4 SEKJORX Y CABALLERO
ARTICULOS Y NOVEDADES AVMTUZ.


DE TODAS CLA


Earre de Palma, 48-ARTA


p r o n t i t u t
S'ES OEERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAbIPANT. SERVICI ESMERADISSIM


R T 1 IECQNOlWIIA


&Yoleu 6s tar ben smits?
d
(A) ROT'CHET


e una Agaocia entre Art& i Palma i hei VI
iada dia.


8ervoix amh prontitut i seguredat tot class
t'euctirregs.


Direcci6 a Palma: Harina 38 An es costat de
Zentro FarmacBntic.
2rt6 Palma uO.3 ...


-I


l i d'diva
dirigiu-vos a


D. JUSE
Quatre Cantons, 8-ARYA


Te olis de primer i segoua claws


Serveix barrals de 16 litros a do


VENTES EN GROS I AL DETALL


a preus acomodats.


m i d i .