' An+? HI PREUS -_ Art& Ua trimeslre . I 1'50 A Fora. Any. . 7'00 AI Extrailger...

' An+? HI
PREUS -_


Art& Ua trimeslre . I 1'50
A Fora. Any. . 7'00
AI Extrailger Id. . 10'00


NB n x o solt: IO CIS.


I___.


--
ReJacci6 i a dmlnislraci6


Quatre Cantons, 3
ARTA (Mallorca)


% R


Jocs Florals
de Felanitx.


' Degut a tenir altres treballs
d'urgencia no havem pogut
m4s prest ocupar-nos de les
prirneres passes donades per la
novella entidat dmociacid per
la cu1ta1-a do Mallorcas cap a
la consecuciir dels seus ideals
nobles i enlairats. Pocs mesos
conta eueare de vida i ja ha
cumplit amb ~screix eis pr~p6-
sits que anunoiava en ss pre-
sentaci6. Ha douats a llurn
alguns llihres d'alt valor per
Mallowa, coin son &ea de
Maliorca, i *Historia de Fela-
nitx, escrits pel Segretari de 1'-
Associa.ci6 D. Juan Cap6 Valls
de Padrinas i qu'ha reparlit
profusament entre els infants
de les ciutats anomauades. Ve
publicant tamb6 la Hevista a-
nuuciada, per cert de bella
preseutacid i qu'timpl d'opti-
mbme, i m a acaba de celebrar
amb un Bxit inesperst ek pri-
mers Jocs Florals en la Ciutat
de Felanitx.


Taut per l'altura del Jurat
qu'estava integrat per les figu-
res literaries de rn6s relleu ao
sols de Mallorca sino de lay
terres de llengua Catalana, 00x1
per la cantidat i condicions dels
treballs presentats que sou en
no de noranta cine, ha cousti-
tuit un #ran Bxit la celebracid
d'aquesh Jocs Florals que s'-
auirBn repetiut aoyalment on
diferenk poblacions de Mallor-
ca.


I la Ciutat de Felanitx ha sa-
but correspondre a la delicada
distinci6 d'esser Is primera en-
tre les escullides per In gaya
festa; ho ha posat tot a dispo-
eici6 de I'Associnci6 i ha coo
perat arnb tot son esforsa 1'6xit
obtengut.


UUR i altres estln d'enhora-
bons. La Ciutat qud n'ha re-


" but l'cbsequi, i cl'Associaei6n
P que retla pels ioteiwm espi.


I
! I A L'EDAT DE 65 ARYS


Haguent rebuts e19 Sants S2graments


e.- c ~ I
~ $; , y&


21 >>A\ L%:$
~1 ~ f i ~ ' \a$


&
s vp


L&


Son ntribolat fill D. Lloreris Tow; filla politica
D.' Marla Xnbot; germaua I),* Magdaleua; eosins,
cosines i denies pawuts (preseqts i nusentr), fan a


sebro a SOB ainics i coneguts tan sansibie p6rdu:i i


les siipliquen eooomaiiin R Deu 1'huim:t de la difuiita,


per lo qne'u rcbrrin esperinl favor.


t a


I ,r I/(


Ip s L A \


ritudls do !vfallorc.;i, per6 sobre
tot hei esti aqwsts, la u o s t ~ a
Illn estimada, que l ianr i t ro-
bat en l'&ssoci:icib el p:lliidf
do la cultura que li fiiltaria
perque In seua rida intelectnai,
fius are endcrrerida, no desdi-
gu6s de la sella bellesa naturd,
que fins am constit.uien uu
eontrust que cridava l'ateucih
dels ertranjem clue !a risi-
taven.


Noltros otribuim aquest eu-
tlarrerimeut a son refraetaris-
me a I'us de sa propia Ileogiia
en tots els aches 'de l'especit,
vehicul tioic que pot fer nrri-
bar an el cor els bstecs dels
mOa avensats eu les arts litera-
ries i 1'6nic que permct qiie so
conservin amb tota sa puresn
i casticidat els seutiinents que
del cor de cada un de noltros
brolleo. clp'Aepociati6 par la


Lafesta dels
J o c s Floral?.


El dia2 d aquest nibs se feu sriib
totr magnificencia eo e: Tealre de
Felanilx que s'ompli de gom en gam.


Ocupava la Presidencia el Juiat
cslificador, les autoridah de !a bel'a
Ciutat i la junta de .I'AssociaciS*.


Prnounciii el discurs presidencial
D. Juan Ross110 de Son Fgrtesa,


D. Pere i\ R L L : ~ scgretdti del jurat
I l q i 13 A k i m :a a - ,A 12 critica de


d;: i : ~ coi!qm"ic;c)ns presenla-
des. Obcrta la ;:lica de la composici6
&a Trob:rda. qi:e nieresquk la 'Fior
Natural . re,u:i& cssor del Rc. D.
Bartcmcu Gcisp (ii(:\lari) i Vicah Par-


iiai ell Rtioa de la festr
a !a V i rg i d: S. Salvador de Felanitx


Li;Iar-ia 3 la SI'. D.* Con-
i;:: ocupd e! trono pre-
de pazesa corn tambe


ies Ccn;-o::ic~~ qiic Eorniaven sa Cort d'
oia dc I'Englanlina fou
a losefa Penya per sa


porsia aTLr:a Aiiii:an i !a Viola d'or
f a u adj;idic:.d.! 21 Et. P. Fra. Tauine
RoseW T. 0. R. Superior d e Lluchma
jor per sa poezia a a k a L l e b . Les
poesics,il:gidcs pt r 'os autors, exccpte
la de k Sta I'cnj a que 1; !?&i son
son g e r d D. Ar.toni, ioren nio!l aplau.
dibes.


Obtergwren d!xs premis i accesailr
D. l'ere Worn hioieia, cl Rt. P. Bar-


, i t . U. Aiidrru Caimarl
D. hliquii 1io::cr C ~ R D. Manel
Folch Toi-rr~; D. Pew Teixidor, D.
Perc Xaviei CFifi:;, D. hliqoel Massuti,
D.' Maria d L i?i)!oi~ Pujol, D. Miquel
Bordoii J?. .Zr?tor.i AP I'cnya.


DignC i:! disc.:5 LIT gr2ci.s el Man-
tenedor Ri. 11. L!o:L .$ l<.ber, Mestre
En Gag %&:.


. .


I'EngIant'ii:: I si C w !io vol en nume-
rus s u w s i u s an;:'cxi ::i:b!icsnt algunes
de les prcr:iiad:.s.


T
Lenio: Fehnifx


Beil redijs dc t e m p s enrera,
son rccor! sovin: m'atrcu;


coin e l tcsl Ll'auiAbaguera
e:, dia'de jiilii~cir. th


cas3 frmca i riolera >


h !a easa cainperola
to : hi &!ita sa cans&
i'ausciiada qui s'cnvola
pel h e , Id corriola,
l'aigua ai fons del gerric6.


Q9a:rl dali el cel espaigida
I 'wt iada a! uioa ionriu,
dins la j;isseracruixida
canla a:nb veu esrnortuida
$1 banyarrique catiu.
AI mati la cantoria
~ 6s encara mes plaent,
', veus i crits de minyonia,


i toca I'Ave-Maria . '
la campana del Conrent.


La casa est4 endiunienjada.
Convida itbaste a veni


, a la cambra perfumada
per la roba de bugada,
la blanca roba de ili.


L'aram i ies ilumaocres
brillen a1 esclat de lium;
dins vas antic, !e9 ptimerea
flors, obertes rnatineres,
exhaien susu perfhi: . '


El iebost te de i'anyada
iorinntje clos i Iluent,
w:t>innc, +rrop, me: dzwradu
i SI reo! ia psierada
.amb 0131 de /,a mimt.'


Primes, Servcs CII r-a rrma,
pomes, sirdries i t!:rlons,
peres, jinjois coin l a iltma,
rem, figuesde coil de dama,
vellutats meiicotons.


Fates, metles i garroves, '
blat i xexa a cararnull,
e's barrals a dins le3 coves;
al ceilei les botes nIJVeS
i el chip q u i ja esclata el bull.


El.Cvp on en I'inhnlesa
trepiljava els rams d'or
man peu menut amb prestesa,
idols recortl smb mks fermesa
ara trepitja ei meu cor1


Desiara m'agombola
reualada visi$ ...
la'rodella'es dascargola
dins la plazsa, a l sire voia
i passa la process&


.:;


De I'orga la veu sagrada
el vent poria fins a mi
i lenta i acnmpansada
de mateixes la tonada,
fabiol i tamtiori.


Velg ballar cadenciosos,
al compis dels eascavells,
els cavaffets agradosos;
baden uns ulls esglaioaos
ei:pesanfs ballant amb eUs.


IO do!ceaa de bells die9
inCs q w d e murta i de pins
enrameilats d'alegries
que a1 so de les xeramies
s'envolaren cel endins.


Meniie el seny fiia i enfiia
bomnis que i'han desvetlat,
anyoransa a1 cor dcstila;
mes, no anyorr, no, la Vila
ni la maina del passat.


No Ilarrop de pagrsfa
ni el pa de biat roveyb:
el bon Dru sempre m'rneia
noitre pa de cada dia
i un poc mes d'bf;gitb.


Periumat de rloka Uaire
mks qce r o s s i ciavelt,
c'ncar que no'n sobri gaire
mai ne nianca p d caniptaire
ni per esmicl ais aucclls.


Wls cantairfs de rametge
ple de fruit, masell de flor,
neu me dona m heredatge
que en tot temps, en tot paralge,
jo In, pMt a dim m08 W.


A tot'hora, nit i. dia.
en la pena i desconsol,
en el pler o I'alegria,
al ions de I'dnima mia
szrripre canta el ro.,inyol. I
Lo que anyor t s la tendresa


de mos pares en la liar.
ks I'encant de ma jovenesa
el goig de I'infantesa
qx niai mes han de iornar.


I


i


. . . . . . . . . .


I
iTcrra scmpre benehila 1
Fior del recort esquisida,


de I'avior ric tresor,
jo te guard descolorida.


tu n'ctsel medallc !'or!
{


hfARI.? JC~ssfl.~ PEWA


Bandei-es a Uallorca


AMallorca de fa un quant temps es
van liissant banders patribtiques.
EnCi i enI16, a nianera 3e pefites fla-
mes es van moslrani les quatre barres
amb el 'Casteil de I'Almudaioa en ar-
gent, sobre morat Onsevulla que hi
hagi !in nucleol d'e::piritualidat, un
ametll6 de consciencia, van apzrri-
xent les sHbb1iqties banderes Onsevu-
I la que hi hagi una mica de foccrilgat
no triga a denunciar lo I'alegre ffaae-
reig de I'estandart, amb I'or rajan! i
amb la sang viva.


Coneixeu la terra on creix el Ilimo-
ner, i on la taronja d'or madurk entre
el bru fullarje? Doncs,.fou la ciutat de
SBIler, la primeia d'xborar la sagra-
da vexilla de la pitria, per ICs fesles
de maig passat. rememoralives d'una
bella gesta acomplida per il'avior con-
tra uns corsaris alprins, a miljan segle
XVI. I s'afanyaren a seguir I'exempie
de Sbller, la capital i les vi'es Capdeb
pcra, Val!deniusa, Inca. I dins pocs
dies si Deu ho vol anirenr a ar!'orar el
pen6 sanr a la ciutat de Felanitx.


Conjuntament amb la seua prdpia
consciencia de poble, Mallorca havia
perdu1 la coneixeiiqa del seu propi sig-
ne. I anib la coneixenga n'havia perdu1
el oulte i I'amor. El vermeil i el groc.
m&s amples, havirn engoiit ei nostres
qualre riells d'or i de flama; i els lleons
ocupaven el Hoc del castell d'argent.
Nom& i'idioma surava com un ale slu,
Si venturosament noiperderem la par-
la i a poc a poc anem cobrant la cons.
ciencia, ens cal aixecar taxbe ben alt
el nostre propi sigtie.


Llargues exploracions darxiu forcn
menester per restiluir-lo; per6 four etro-
bat, per venturora fortuna. Es una con-
tinuacib de la senyera vermella que el
Sant Pare dona a Rambn Bcrergi!er,
duc i capdill de ia fallida argoiiau!ida
deis cata!ans i d c s paisans contra !,\a*
llorca sarrsi'n:; i :an;bf a'aquell victo-
ri6n pen6 que en i:na torrella de I'AI-
niudaina ?I;n!d ;que!l pe6 de Barcelo.
na, de qui paria DeTciot, quant la se-
gona expajici6 de laume I . . cridank,
Via dins! Viu dins, qrre to1 2s nostrel
I aquest sigire e:is el don& a petici6
dels jurats i pr6hows de Mallorca, el
Rei Sanxo, aqueli ton Rei, asmatic i
dolt de I\Zontpelier estant, ? m y del Se-
nyor 1312.


I no 6s que en temps antic a Mallorca
no hi haguCs hagut unculte a la ban-
dera ben fervor& i be? v!u. Entorn I'a-
nomenada Festa de lEsrundart que
bo@ feia cotnci&rahlirmb 9 1 SPnt 5ti.


vestre i Santa Coloma, que I'any 1229,
hu fou de la nostra Iliberacid, s'havia
format kin ceremonial i, es!ic per dir una
Iitrlrgia, ben especificada en les anti-
gues Consuetu!s. Per ordenati per mag
nificar aqueixa festa, instituida arran
del Conqoeriment pels pobladors cata-
lans que de Catalans del nids honest
Iloc la poblaren, van legislar Pere el
eeremonids, Marti 1'Hxmd i Alfons V.
I sota una pew molt severa. a prime-
ries del segle XV, els homes i les dones
de 1'IZla foren vedats, en tal diada por-
tar robes dc dol, perqu6 no enteles, sin
la c1s.a i pura esplrndor de la Festa
de l'Fsfaridurt.


l . r pirit que animava la brlla fexla
s'e \. '; i hores d'ara, en romania f i i ~
n i ts [! :j'ia pbl4ida deixal!a. Go que
ho j ' , . lava darreramenl, cade cap
, '- . I I I I pal sec ve5tit de :i:urta.
>.>r:<> i ' d a v s n t , pc: obra i grdcia
dPI ICC< ;..it rspcri!iel pa! sec ref!orird.
A:Xi CD . hi foc de San Te:m c s posa
:n le5 ::I:> fo;quea, a1 ciin de !'arbre
r ies i r? d: ia n a ; al dainhnt Ce I'zsta
diida, s 'h~ poseid el I!am jnihs, t.1 Fdipit
hqi.:iet, c! baiec wlu de la senyera ba.
rrada.


LLORRNC RIBEE


D. RAFEL BLANES TOLOSA


I)IRECTOR DE LA COllPAh-YIA
DBLS FERROCABBILS DE MALLURCA.


Una amabilissima nova mos ha
aniuada avui i bs que'l Conscii ad-
minislratiu de :a Companyia'le Ferro-
carrils havia acordat nombrar definiti-
vnnient Director de la mateixa al fill
il-'lustrede la nostra vila i esiimadissim
amic noslro D. Rafet Blanes Toioss.


An aquest carrec no I deu, tolhom
ho sap ben cert, ni a les influencies, ni
a 11s amistats, sin4 a sos propis merits
ja qiie la srua actividat inagotabte~, la
seua amabilidat amb els suoalterns o
la seca c!ara intel-ligencia. els seus
vastissims coneixements en finanscs
i la seua practica de tola la vida en
aqueixa materia tenien ben m e r e m d a
aquesta plassa i el Consell Administra
t iu aixi ho ha regonescut.


Tota ia Companyia erta d'enhora-
bona, corn hei estii el personal tot,
que'estima en alt grau a D. Rafel, per6
tambe hi est6 el nostro poble, d'Arl4,
que sent una gran satisfacib vegent
un de 60s fills, enfilar-se per 10s propis
merits en els llocs mes dislinguits i no
cat dir que per demunt tots, els qui
mos honram amb la seua aniistat, en
tmim un3 sslisfaeci6.


Li docam la In& coral enhorabona
i que Deu i !a Verge de Sail Saivador
li donin acert p er desempenyar aquest
honr6s cirrec a gust de lot6 e n be de
la Cornpanyia i pel be de hlailorca.


la ticrites Ies precedents relxes hem
rebotatcnt B.L. M. del Sr To:osa
participant-nos el seu nuinbramxit i
oferint-se E6 atencib qu'agraim coral-
men1 i en reciprocidat mos oferi I a ell
en quant li pogaem aidar.


Els premis "Seg6n Diaz"
Comja aniiacisrern, dia 31


d' Ago& s'havia de donar per
clow la lliata de suscripci6 per
b m w i b del *mi u&@o


Diae Cordem,: La cantidat a
que srribnva la snscripci6 era
de 384'40 pta. i dltimanient SB
rebrj tiua resposta condieionti- . ,
d s d'ou bon artanenc que mo,
destament ocult,a sou nom, el
qual s'ofetia a afegir lo quo
faltava per 1 adquisici6 d'ana
lLmiua amovtizable de Icinc
cenres pessetesu. Ja ho er'ec
qiie la Cornissi6 hit aceptat la
proposta de tan bou sengor, an


qui agmeix ferm el seu des-
preudimeut. i ace@ fios allti
ou es possible les condicions
que spnyda .


D'r4questa manera, queda
c1or.a ia suactipcici amb (einc
ctmt.cis peswtes~!, nmb les suals
sCa:\qi:ir.ii6 i-r !hiniuii dita que , '
qiiednrk d~.positwdn r'n la Cwa
Consistot i:J o en 111 Pnri$qui:i.


Les condiciuns bnix les quds
s'en fer& eutrega les publica-
rem a temps oportfl.


Per da prouta, celehraia 1'6.
s i t conseguit, ja que d\aqnesta
maueza queda perpetuat el
nom del ctMest.tei, i so dispou.
drB anyalment de uus iutores.
sos suficieuts pels premis que's
volen C P ~ ) B P .


L9 ComissiB nos recomma
au'eu nom eeu expressem el
seu agrairnent a tots qoants,
han coutribuit a numentar la .I
suscripcib. Que Den !es ho pa+
qui umb llarguesa. -
De Capdepsra


-L'Pj!tntament d'aquest poble q d e
tan1 treballa per les mlilores de le5
noslres carreteres, ja t6 expropiades
les finques per una allre carretera de
bastanla dimportancia com 63 la que'
s'ha d'obrir desde els Quatre Cmtons,
passant per tes Costes. na Roca i pels,
AguiMns, fins an el portell d t Sanligbs.
Amb aquesta millora, molts dels que
.conren a l'a!tr'e part no se' vorin pre-
cisats a haver d'snar a passar per dins
la vilai 8 lo menos sempre avansardn
un parei de kii6metres. Un aftre tambe
6s de molta necessidst i seria una que '*
psrtis-'desde el pou de Ses Matetes di.
recta an el Pou des cami. Deu fassi
que pds t vejein realisat tal projecte.


-S'esld picant pedra per compon.
dre les carreteres que hei ha diferentr
punts que son intransitzibles. Aquesta
setmana s'ha cornensat el torn de1
cami,
-El temp* s'as ' reirescat molt;


diumenge I- dllluns plogue bastant 1
molts de conradors ja liauren les hor-
tolisses que tanibf s'han alegrades bas.
tam, sobre tot els moniaios.


-No hri ha malalties da cap c l a w ;
fa dos mesos que no :'ha mort ning6
Si anam aixi aquest any tendrem au
ment. ,


-.Mo!ts deis es!i:tetjants ja sen van
a les s e w s respeclives viles perque leg
nits ja son bastant fresques.


Corresponsol.


'
6


De Son Seruera
Les grandioses festes que pels dies


primer, dos i tres de setembre preps.
raven els moradors d'aquesl poble,
&gut an d mal temps nopogueren
revcstl l'esplendor i brillant& que se
lea volia donar.
La nova de la vengula de va banda


del Retgiment causa sensacib d'agra-
daMe sorpresa. cundint rapidamen t
entre el vesindari.


Va arrihar I'esmentada Bmda a
I'hora anunciada. Li feren eninsiasta
rebuda les Autoridats i numernsissim
ptibllc. Tocant alegre pasdoble s e
dirigi a la Plassa pels carrers de St.
Antoni i Pere A. Servrra.


Alk segui tocant fins a hora de s opa
Darnunt I'hermbc cadafal de sa plasa


de St. Juan, durant la .revetla> tocb,
els pasdobles; rBrigada Batuecas.,
&onquitta de Perdillo., sLau@ien*
ePatr6n del Regimientoi, e.Vegrie;a,
*Tango de la *Monteride, .IIalada i
Alborada del Sr. loaquina. Himno a1
*Amore*, +Los hugxmotes- 'Danza n.'l
i n.'4 (Bems) *Heroes al combalea (M.
MarquC).


Segon concert


Anhlette (&sdob!e), Xlinuctto [Pa-
Bereviski) Dania de *Odeiescasi (M.
Marques), Marcha firnebre del poema
.La Viola. (M. Marques) Danza final
de Suite en la (lulio Gomez), Triana,
(paodobie).


Concert del dia 3


Waya Wais (Foxtrot) =La vidar
marcha Itinebre (M. Marques) Fantasia
de la Opera Mignon, (M Thomas)
&os hugonotes. (Mereyeder); *Hoja
de album- (R. Vaquer) Foxtrot Monte-
ria i ]. de uLa estremefian


i1 no hem de dir si ens deleitarern
exaltant I'execuci6 de les anteriors
pesses musicals, , dirigides unes (les
menys Coinplicndes segurament) pel
mtisic de La Sr. Alberti i ler a!tres
pel Director Sr. Balaguerl


L'ofici cs vegd ben concorregut. Hi
asistiren les Autoridats. Ajudaren a l
celebrant, Dr.Sancho, D. fusep Fuster
Pvre. artanenc i el Rt. Sr. D. Nicoiau,
de Petra. Acabada la Missr Major a
la Rectoria sc servi abundant i delicat
'Lunc.


Les corregudesse sus pengueren per
que el temps estava insegur, Varen
carre a le6 dues i mftja.


A les 5 del rnateix dia (2 Setembre)
la BanQa dona el dit concurs, del qual
ei pronistasenli ferne gram i merescuts
elogis a persones intel-ligents en
Part.


Hora de 80pl se torni p o d a pioure
La plsja impadl la celebraci6 del
ball.


Hi ha q!ie !e constar que I seguinient
de les persones mts visibles del roble
la U3ndz demord sa 'partida fins a le%
16 i inltia del dia 3,:poguent ixi ferm6s
gaudr del preci6s concurs en el ex.
ptesat dia.


Quant arranca el tren en que !a
mhica se disppsava a parll, a s'esta-
ci6, qu'estava plena de gent, ressonz-
ren grans aplaudimens; evisques. al
Yr. Btlaguer i demes mtisics. (Queia
Ikguera .~ pluja)


No pogueren easer realisats eis
b aflres nB neros anunciats an ci progra.


ma, puis el tenipn continuava esseni
,,., gereo.


'


I .. *@.*d


El Si. batle de la nostra viia ha re-
butmna molt espressiva carts d'agrai.
ment del Preeident de IlArpa alncn
en que diu que'l dia 19 hquella eotidat
acordi fer constar amb acle i'agraiment
n i b coral del Director i orfeonistea en
ven ell i la comisib de festes per lea
atenci6ns que les dispenaaren 'en sa
venguda a la nostra Vila, corn tambC ex
presa gran satirfaccib pel diplonia que
mea tart s'eis envid.


NECROLOGXCA


Dimarts dia 4 a les dues i mitja de
la matinada i despr63 de rebre els Sants
Sagraments I a I'edat de 65 anys
mor1 en el Senyor D.a Margalida Vires
Font; por cognom, Sa Madona de
S'Estepl.


Quant les campanes, drmalinada
escamparen la nova pel poble, lolhorn
queda sorpres perque no se sabia el
seu estat de gravedat. Feia uns dies
que no se trobava gaire be i fins la
mateixa nit en que mor! no s'agravd.
Tenia el coneixenient clarisrim; amb
molt bani disposicid i amb gran de-
voci6 rebe eis Sank Sagraments i tola
conformada, pocs monents despres
ambresignaci6 cristiana aclticd apaci-
blement els uils en aquesla vida per
obrir-10s a la Gloria. Ter;gu& una mort
semblaflt a sa vida. Perque sa vida
havia estada plena de bones obreu. Sa
vida era d'una persona ben cristiana
i devota a carta cabal.


Son caracter bonditdbs li hsvia cap-
tades les simpaties de tothorn qui ia
tractava i aquestes s'han'posades de
manifest en el seu enterro i funerals.
Una gran gentada' ha asistit per tot.


,Que Deu la tenga a la Saota Oldria
i doni a sa familia resignacib per so-
portar perdua tant grin. Rebin, espe-
cidment son fill i bon ainic nostro
l'exbatle D. Lloreno Tous i la &a
gerrnana D.a Magdslena Vives, i'expre-
si6 del noitro me6 sentit condol.


A. c. s.


DE CA NOSTR~
MeteorologIa


Aqcesta setnianr ha Fet el iemps re-
voltb, propi m& be de kp Tardor que
no de I'estlu. Diumenge, deves misou-
did va fer brusqueta varier eatones i
despres se posa de tempestat, iiamps i
Irons forts. Durant la vellada va fer un
altra tempestat amb una tronada few-
ta 1 una partida de ruixals forts. Ei di.
Huns decapvespre altra volta se post
de tempestal i va fer calabriades d'aigo
i calabruix. Eis dimes dies el temps
@'ha compost; fa ban sol, per0 els vcs-
pRI wn bco k m e


casos de gistriques que hi ha. Per6 no
hi ha gaire marts.


D e s g h e s .


Diumenge passat al capvespre un
nln dels qui estudien en el Convent
deb PP. Franciscans, pegi una Iicne-
gada i caigue amb tant mala sort que
se romp6 un bras.
-El niateix dia, Mad6 Beya vcya,


t e n p e un dels accidents crdnics que
pat& i caigut tambe aarb fmia fortu-
na i se romp6 una espakls. Un i a:tm
foren curats de primers inteaci6 per el
metge D Rafel Wanes Sancho.


Defancl6.


Desde diumenge passat se deia rrmb
insistencia que Sa Mestresse Escrivana,
qu'era a passzr la temporada a Cala-
rratjada, estava gravisima, i efectiva-
ment divenres entregd I'dnima a Deu
en nquelia coionia. Fou lransportada
al cementeri de Capdepera a n t son
cbs rebe sepuitura. Deu la tenga en la
Glaia i rebi sa fomilia !'cxpressi6 del
nostro condol.


Mlaicr.
La Baadr de Musica ~Filarm6nlca


hiassanet. ha tornat comensar la tem-
porada d'ensais i tal volts tocara alguns
dies err la Plassa. L'escola de Mlisics
cameosari el din 17 d'aquest mes.


DBdim.


Segons llegirem a la prensa, I'opu-
lent artanenc D. Bartomeu Fener va
pagar Vedic;(, del compendi d'Historia
de Felahitx que per encarreg de la Co-
missid de festes d'aquelia Ciutat escri-
gud D. p a n Cap6 i se reparti gratis
31% nins del festival infantil.


ExcurdB en proJsots.


Si Deu ho vol, la Congregaci6 Ma-
riana que en la nostra Vila dirigeix el
R t D. losep Sanclio de la jordaiia dia
16 i 17 d'aquest mks feri una excursi6
a Pollensa, passant per la Albufera, i
Alcudia i si pot ser nrribardn a Lluch
pel cami que hi va desde aquella PO-
blacib. L'idea es anar a romandre 8
I 'Zrmita del Puig de Pollens. $e tenen
llogats tres camions i passen de noran-
ta els congregan:s ja apuntats entre
eis quals com es de suposar reina
molt d'entussiasme.


Soliisibns; a1 n.0 passat
A LE8 SEMBLANSES


1 En que tt5 buqnes.
2 En que te caixa.
3 Ea que t6 presideut.


A8A FUGA


Atlota alwta a fe es joc
que VR fe sa teva tia
coin ni diiveo non volia
i ere qoin vol, no pot,


CABiLACLO
PERE


D'avui
PKEOUNTEB


1" En que s'asembla un


I tin llibrd alnb un pore?
3" I una bsrrina ainb UP


moix atrib una orquesta?


~ U C R vergoagn?


XARADA


Se f& tin vestit de dos dres
es nieu veinat qu'es lola1
i e8 set1 prirnu la hi lrea t2
sa dia qiie Iresiren&.


Y


Cro mu n 1 cacid n
de Balears *


M A R ~ T I ~ E S


Sortides da Paha.


Cap a Hsrcelona: Els diumengtr,
dilluns, dirnecres i divenrm a les 9 del
vespre.


Cap a Valencin: Els dimarts a 10s 7
del vespre.
=Cap a Alicanf: Els dissaptes a mlgdii -
en punt.


Cap a Evissa: Els diliunli a feo It)
del vespre i els dissaptes a migdia.


Cap a Mahd: Els divenres a lea 833
del vespre.


Cap 8 Ciutadella: Els dimarts a kd
7 del vespre


Cap a Cabrera: El8 dirnecres i
divenres a les 7 del matt.


Cap a Marsella: El dia 21 de cad.
mes a les 10 del vespre.


Cap a Alger: Dia 27 de dada mea a
les 4 del capvespre.


Awibades n Padma
Eis diumenges a les 7 arrlba el de


Ervissa i a les 9'30 de Barcelona per
Alcudia aont hi h i arribat derr.all-
nada.


Dilluns: a les 7 del mat1 atribair e
de Mah6 i el de Barcelona.


Dimarfs: -4 Ips 7 de Barcelonr 14
lea 7'30 el de Cisladelia.


Dimecres: A les 8 el d'Allcant; a
l a 5 del capvespre el de Cabrera.


Djjous: A les 7 del mati el de Bar-
celona


Divenres: Ales 7 el de Valwdo.
a les 9'30 amb el tren s'arriba de
Mah6 I de Ciutadel'a per via ffAlndIa
aont hei ha arriba! et dia antes bora-
baixa.


Dissnpte: A leo 7 de Barcelbna.
Dia 22 de cada mes arriba d do gi


Alger.


So:tidss de BartJona cap o &n?.t#.:


El dia 4 de cada nies parleix UD
trasatltiitic cap a Montivideu i Bona
Aim,


Dia 10 cap a Canaries Forto- RWP
i L'Havana. I


Dia 16 cap P Rio laneiro, Sentori
Bone8 Aim


Dir 25 cap a New York i L"avm&


'I


9


,
Especialidat en impresos per copreus, mestres i zarabiners segons els


ESCOLARS I D'ESCRIPTORI.
Quatre Cantons 3 - ARTA


DE '.,


BARTOLO
(A) MANGOL


A todas Ins Ilegadas del Ferrocarril hay cochc
que parte directo para Cadepera y Cal?rratjada
y de estos puiitos sale otro para tod,as las salidar
de tren.


Hay tambien caches disponibles para laa Cuevas
v viajes extraofdinarios.


AOENCIA D E T R A N S P O R T E S


-.a


Se sirven ericargos para Palma y Estacionei
ntermedias.


PLASETA DE MARCU.%WI) ?.


Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de
America.


GRATUITAMENTE arreqlo la docunientaci6n para
poderse embatcar avisando con ocho lioras de anticipacidn,
par contar con personal aciivo e inteligente en el ramo.


Para informes: BartolonrC Hoca, Hostales, n.O 87.


Los que deszen eiiibdrcarse de San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Ait3 pucd:n informarse en


,A< --
' .~. .L'. TA


Eensaimad es i panets
En lioc se trohen Ti116s que a la .


PANADERIA victoria/
E S F O R N N O U


U'LN


BIiquel Roca Castell
' A sa botiga heI trobarca sempre paart


panets, galletes, bescuits, rollets, I tota
casta de pasticerfa.
TANBE SE BERVEIXaDOMICJLI


Neteda', prontitut 1 wonomfa


Garret' de Pfi lnia 3 bis. A ? T A
Ul?SP''i IC


San J o s e
D E


Uda. Ignacio Fipcerola --
IHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta cssa, todas las


E8
es que ticnen en grandes existencias


TODO LO QUE SE R
VESTIR Y
y que venden mas barato que nadie


iiiifiia 111 I ~ ~ i t i i n i p
BSTA CASA NO TIENl1, QUCURSALBS


RLMACENEX MATONS
DE


RAFAEL FELIU BLAMES ..
CALLI3 DE JAMB 11 n ' 5 9 ~ 1 4 9


Palma de Mallorca
SASTREKIA PARA SEmORA Y CABALLERO,
ARTICULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR,


bXi TOPAS CLASW


&Toleu €star ben ssruits?
d PIC0


(A) ROTCHET
ea una Ageucia entre Art& i Palma i hei ve
hada dia.


Serveix amb prontifut i seguredat totn classe
L'encirregs.


Direcci6 a Palma: Harina 38 An es costat des
:eutro Farmach ic .
irtit Figueral 43. \


/ -


DISPOMIBLE


J .


dirigin-vos a


Quatre Cantons, 8-ARTA
Te olis de primera i segona clarie


Sorveix barrals de 16 litroa a do.


VENTES EN GROS I AL DETALL


a preus acomodats.


m i d i .


i