S'ASE DE CABRERA Continuacici Antes dc ser de dia els ntes atrevits i esforsats ia...

S'ASE DE
CABRERA


Continuacici


Antes dc ser de dia els ntes atrevits
i esforsats ia estaven damunt ses aliu
res i pmgals de ran de mar a veure si
colombrarien sa dilxosa barca; i efec-
tivainent. quant cssol a m b sos seus
rajos comensava a dorar l'antic castell
i ses allures de Pkamosques, i dc
Dellamiranda, C I dia piimer de m i i s
de 1810, veren arribar sa barca mila-
grosa; i locos d'alegria i amb bots i
crils desaforats anunciaven Id bona
nova a tot ai mon Encara no ettava
amarrada sa barca corn sa ditribui un
pa per cada soldal: :i algunes compa-
nyies se tengue es boil cuidado de fin
dwar eoseguida mes qu'un trosset de
pa cada tres hores a cada un, am so fi
de preparar una sopeta, perque eii s'es
fat de debilidat a que havien arribat
era molt difici! digerir el? alimetns
solils; a altres companyicsno fonc pos-
sible observar tals previsions, y mole
devoraren es sei! pa en menos d'un
minut es dir amh un santiamen, moiint
victiiiies de sa sesa paiisada: de modo
que s'arribada dc!s queviures costa
taittes vides o niis que s'ausencia dcls
mateixos, pues durant aqclls dies de
funesta ntenioria niuriren nies de 500
homos, i u n prisioner anyadPix que si
els espanyo!~ s'haguessen torbats un
dla mes no hairien trobada persona
vivent a Cabrera.


A I entretaot as ntig de tanla deno!a-
ci6 3e cercaven algilns devertimentj
per medi d'un pelil teetie que tenia es-
crit en es t i ! d Li'eittr3da a q u w lema
tan apropiat: x ObIiviscitur ridenda ma.
lunt; riguent u n no pensa en so m l s :
en eil posaren en esceria varies carne-
dies. enke eiies una moinenada Sa
miseria decnbrera, que segurament a
causa de persooa!ismes o d'algunes
satires ni2ssa coventes, ler:t,iitl a pe-
drades entie e! public l e k actors,


AI cs;, i 3 i d fl 3 ~ 3 ~ ~ : s de m , l peii-
pecies q w n? es d 4 c : ~ el colitar,
arribd :I d,a de s a ;!ib?r!:t, que no 10s
ho va doni en ;Japol?6n el Gran, si n6
que tambe caigcient ell presioner ben
pronte tengue que anarsen desterrat a
I IX? d w r t : de Salata E1?:i:, aoiil


i;i:iri desenzanat d: ses vmidais: de
zqocst inon: qui lo3 doi:a sa Iiibeitat
ion.: E:) lhis XVIII, t:tt de S'4;it I.!u%
f h y de kra t tc? . Ua d8::lii p;O;Ji de s'cs
gram alegries i procsim a sa locura se
apoder5 de tots. al s:n:ir desde una
goleta qn'arribava anib ?landera biaitca
es crit de /Sa l!iberta!! ;Sa Ili3ertnll
que rcs io i i i desje el port fins a SES
altes montaayes. que comun:caren
s'eco a ses coves ines ei-ondidda i Ilu-
nyanes. No's pot dir s'alegrin qi:e se
a p o A r l de tothoa: ui!s feycn riayes
eslridents. altr2s p'ordveii Ilagma viva
altres ct.i:iavsu carla 7 locos, altres se
abrasaven s s i s djr cag pnrnula: i tots
caminaven corrim o bolaven d'alagria
i per deniostrar ml'lor qu? aqriesta no
cabia diirs el eeu COT, resolgsercu ier
una grandioia foguetera. i per aixu lot
el rnon ana ? ctrcar knya.


Dirrant sa vetlada, rncatres sa n tisic.
de sa go!ela locsva pcsses akyres 5e
enccnguk cl foguerb, qual ilamada eia
tali alta coni stis montanjws de Cabrkra,
a pesar de dirse qtw so:t sss nwr olles
del nton, mes 110 colerit; amb aixo
tantbk ca!aren foc a ses cases, tendes,
barraques, a sa catitina al tealre i a tot
qitant tenien


Uurant es mes de inaig de lany 1814
despiies dels cinc snys de cruel dcste-
rro, e1s pohres prisiooers francesos
se ernbarcaren de cap a France; per6
miilt trist 12s haverho de d:r. de dcu
mils homos tans so!s en !ornarcn a ca-
s e ~ ~ trt's mi!$ ci:enls, havent deixats
cls osos a Cabrera UI:S 6,410 prisioiicrs


Tals son, entre n!oltisi;ns d'xllres e!s
friitets episnd:s que tengueren lloc en
la illa de Cabrera, tots r'gurosnine:it
hiclorics per desgraci;i, i confor,> e ios
drixaren escrits (.Is iitateixos prisinners
o CIS seus fills, anorenets Ducm, n'a-
grc, Turquet, Oile, i : h c s .


Tot !o que acabam de d:r de CdL.:zra
ii-u b a n tick I14 tom publicat per D.
1':ro E5ttlric titu at Lo !.:a de Cn-
iiicra, que dd ser i~iter:ss;ii~t;ssi:i;es
I.efia!fes pel Abate Tu:qutt f i l l f un
prisicaer; i de la notabilissima obra de
D .AI'qircl S. O:iu+r Aidloren durante
1.1 priinera revolricion que eatrzctl CIS-
' ? u t o s indiczts.


: S o $5 d':idm;rar q x zixi to 'n a 31 1-
,!5 se; nu-


res so ien dir ;c&(a qrr'c:s mmos venm
a France so:ien exclamzr ; d / a sines te
c!j;rj 0 C[;brc;'?! E,;g,


pltix es centertori de sa mort de rVa-
poledn el Gran, o c / Pelit, encars que


n' lu j i p;lr:st ?xi!tios, I ' l tezt w!Liit so-
iemnisar anib 3 q ' ! r ~ t ~ paginc gloriosa
i per ferlio millsr an aquets airs pasats
cittc compaiiys < r e s mareiii a Cabrtra.
Es una i letn pre:io,sa, es scu portitxol
pcreix un !zpo ciicrrntador. ses seves
al tures son belics niiranilcs, s.s sews
coves son mJrmel'oses; p ~ r o el sru
eiitic Castell p a que sc vrja coronat
znib les fztidiqucs sotitbres dels
prisioizrs frericcsce, alguns deis quais
deixsreii rl!i el scit tiom escrli; i a1
en1ro:rt de; CaLtd; j m t n 5a :art
oposadd de $3 bailid, bLn a9ro;i de sa
Funteta que donova vi& en eis mors de
set, >'hi vcu un nionuincnt futwrari,
una acvera ;.i:i:i.de de n!es de sit me-
tros d'aitum, qt!c I'any IS47 ff rrigl el
Princrp de joii:vilk a la menoria dels
frdncesos inorts a Cabrera Dew11


110 53h:,:l qUJ iililgj 2~b%i!Ulli:!eot


aquest funcbr? tiion~itueiit !h?i lia e l i t e - I mats mols de cadavers; ! m t o d e sa PO.
[ Sseisio de Cabrcra f;i i inpn.-uy d'angs ' que just de';crz ltei , c n c t . r i ~ dues cai-


xes de caz-rn p:e:les d'u?,o i qiic i?ac.ieii
desenterrat s?s grms aigacles; i are
ja'n turnen veiire incs de initxa carre-
tada.. .!


Noitros no sols v.iiciii T F C : I ~ varios
liai-eoostro3 t i l siifiagi de tots CIS pr i -
sioners que nior;ren a Cabrtra aino que
lo ent'ema celebrarrm tambe per ells
el S m t Saciilici de s.i hlisa, oferitit


ii LIS comp.in:;s ses Lilt: io!!iuiito::h i n ! A
a preciosa Capeiia qi tc pocs ci iys va 5 edirica 1,EstLt I:er iiic!'cac;.j ~ i i i B;;he


Campine: qae d e x a i i s en pau ell i tots
el3 mors. Amen.


I. P. . . .


(DE S.L !4\l?JAL) I - ,
" f


Dan
Tot satisfct dc que 6'haja presa


aquejta itiiciativa de testirnoniar
a D. S e g h ninz la gratitut i
bon record que tieixrl dins el
cor de t o t s els que foretn els
seus deiseblcs, no vuy q u e fnlti
la nieua cordial adhessib i coo-
peraci0.


Amb santa fr&:i15 record i re-
cordar6 sempre aquells dies iti-
fantivo's en que a sa sonibra i
,calor d'un parr mrSs que d 'un
niestre. creixiem arnh e d i t t x-
biduria. ;Quina constancia, quin
desinter&. q G i n a paciencia rnts
! pcr ndimirar que per iniitnr!


Perque no n , h i ha cap dels
q u e fc r tm ?is ccus Geixebles que
s'hnln ~lriJ:~,: de tiiii bon pare
de tim bot; ami:? S o pet- d t r e
C R U : . ~ cino ::t.i,:ie :iq .icllr's eil-
nezy;rt?ces niude., 6'tina con-
clucte intatsable qu.daren tan
fottdes dihs el nostt~o cor que
ja may borrdrin ses me's fortes
tcinwcststs. ni f i n $ i !PC r: ten;ps


encare que la r e x i :icc,ib sin tan
pertinits que sapi bo,-rar i llcvar
importailcia ail el; ac i i n te i x r -
m n t s rnes 'cu1niir:irnts de s ' l iu -
manid.it.


Record? fon,lo.; cieixd dins el
nostro espel-it nqusI;ii dolccsa
de carhcter quc gii:i:iyaw el
cor de pares i fills; records fon -
dos aquclla voluntn: de ferro
que desafiavn i ti-itlr;f;a-ci d t s ' in-
constancia natur;il dels zini; r e -
cords fondos nqu?!i nit-nctiu c's-
tiniulant anib que fciil co inprd i -
xer un n h i e r o c:xn:ioi-ditiai.i de
dtiscbles a pc:a; Uc 7:t 1-cpulsid


a'e.c!avitut que causa w n ,
d'un:i e s c o i ~ .


Desde cls sr;:: dits, s ' han
vist mRq' I n n li.cqcicnt;ic!es x.i
escoles? Quiii c r : ~ e! 1
factor de tnnta f~ .b i . : i ~ c i - s'ei;se-
nyansa? Tots ti; sntic. d c i ~ e -
bles de! n?e+tre ja dil i int , Ckim
a n b sant goig i noble oi-gull. :.:L
cosfiansa que mcrtixia an C I S
pares i s'atractiu amb que enca-
z t ~ ~ 8 A:: elr j i l ! s $3 b o x yarso-
n3li;at del mestre D. Seg.;n
Diaz Corder0 (a, e. r. i. p.)


3!'adheresc a to; lo que dis-
posi una bona jun ta formada
per 2:i\cbIes sew, principal-
ment a tot lo que sia Siifragi per


la i e i la anima, que's bons amics
pEr.szn principalment en alirinr
les penes de la persona estima-
ds.


I. GINARD, Pre.


LLISTA dels inoss0.z que eorregueren sa
quinta el dia IS de Febrer d'ouguaoy.


1 Juan Serra Salas, (a) Serra.
3 Miqiiel Fuster Rotain, Eloy.
3 Juan Sans6 Bergas, Janecn. .
4 Pere Alznnioi.;.~isquerre, Siuea.
5 Perr Foster Fuste-, Ranx6.
6 Miqnel Sarvcra Mestro Sen.
7 Prra Toiws Pascual, PrincBs.
8 Aiitoui Pwrrll6 Fcrragut, Porro.
9 Rautonien Torres Llitercis, Priocbs.
IO Jnan CiscafrB Gill, Violi,
11 Niquel Estelricli Gili, Pert.
12 Pere Gionrt 811red!i, Monseriu.
13 Pere G;irau Snceho, Meliodro.
14 Juan Fwragut Perrer; Ferrngut.
15 Jeroui AtnorGs Lliritis, Pnjols.
16 Jaume Snncho Rossell6, Blay,
17 Jliquel (3ili Kegre, Peii,
18 Aot,oui Torrc::: Gili, Malet.
19
20 Jauine Santnnilreu Mnssanet, .Figuerota.
21. Miiten IhbrEs Qiietglaa, I"16.
22 Sebastik 13owh Ferl.Fr, Seora,
23 Gabriel Miintauor Ciibellas, Barbaasa.
24 Jaurnc Vires Keqie, Badeya
25 Rartoiueo Estura Alzina, So3 Torres.
26 Fr:iucrsc S!iredrc Lliuhs, Xurigne.
27 Gabriel Tous UagB, CoixinB.
28 Maonel Feriiiindez Baracina
29 &basti& E'r.rmr Furragut, Oarrova.
30 Crist6ft)l Alzninom Caut6, a Boues A i m .


35 J n a : ~ Bow11 hLtscar6, Senra.
;ti Bnrtomsu (2iiet::l;iq Mnscanj, Carrillo.
34 Bewat Daiiils Ca11k5, 11 Bones Aires.
3 5 Jaiime Fewagii t Surcda, Faro.
:$tj &h:i.;rih hI.rse;ircj Carri6, Vitlent.
87
38 Ciiat6Col S:iiit:iii?,wi Se:vet.a, Figucrota.
33 Jnan Anlor65 Trrressii, Creu Veys.
40 Jiionie Tons Qinard, S?rm d'en Coll.
4 1 Aiitoui Antic11 Nndiil, Canag.
42 Touihs Mefitre 0i.e1ll Porret.
4 3 Jaumn CarriS Horeda, Reetorot.
44 Jr,roui Snrella Cerd A, TPergP.
43 Ariian S;isi:o Lliterns, d'es Verge.
46 Ciistbfq)1 Tormls Ray6, Garrit:
47 Aiitoni khiichc Cnrsnch, 50o Gaparrot
*8 Miqccl ~kizoiiior;, Canet, Cnma.
49 J u a n POIJS' Lliteras, Xioa.
30 Scrafi Ginnit Fcrragnt, Porret.
51 Jeroni Eskira Giuart, Boil.
52 Pcre Siirt.da Cnrs;~cb, Polet.
.iy .Autmi BiP'ua! S:(oiicho, Blay.


a:> Pere Sureda Snncho. Murt6,
56 Miquel 1,I;iiier:e Fllcquer, Many&
57 Svbmtii Mi lwwi ie t Beruat, Cnfe.
58 Autoui Alzamora J:inmc, Pelat.
5:) Llois Femeuias Mssesnut, Son Sureda.
60 Pex 1,;iiifis Perxitoa' Tiu,


Autoui Fort,c:zn Piiia, Pern Andreu.


Pcre Pastor Vives, ReJ6.


dn:iu Flaquer Uel:ibert, a America.


54 Autoui Kchot Fcrrer. h'abot. .. . _ -


. ~-


La Juuentut


La nombrosa i c c m tries va
mes pol-lents Juveiitiit Serfifica
que dirigeixen els 1'. P, Fmn-
ciscans del nostro poble, dia 28
del mes pas5at celeb:& Junta Ge.
neral a In que hi concorregu6
si inmensa mnjoria dcls seus as;
soc iats.


E!] cxnpliinent de lo que dis-
posa el seu Reglament, se feu
l'elcccib dels membres de la Jun-
ta Directiva que !la de regir 13
esmentada Jnveiitut durant el
present any.


Sortiren elcgi:s:
President, D. ['ere Ga:au Ge-


Vicepresiient, D. Marti .Gili.
Segretari, D. k n t o n i blassot.
Vicesegretari, D. Climent Ga-


labert.


rau.
Tresorer. D. Tuan Gili
Vicetresorer,-Pere Gil.
Pl'esidei,t de la Secci6 Depor-


tiva, Bernat Mestre.
De la Seccib Piadosa, Jaume


Llaneras.
De la secci6 literaria, D. Ju-


sep Bisbal.
D e la SecciO de Propaganda,


D. Ralel Ginard.
El P. AmorCis qac n'es el Di-


rector, felicita als nous elegits
fent ressaltar amb elogi la ab-
negacib i gesti0 del qui per ter-
cera vegada i. a gust de tothom
es estat anomenat President. --


Desprfs de acabnda la funcib
de desagravi al Sagrnt Cor que
se feu en rl Convent el derrer
dia de carnaval, la Juventut Se-
rslfica organizL u n hcrm6s acte
recreatiu cn la seua wla-teatre.


L'Snica finalidat era entr: :e-
nfr honest2 i agrada!>lernent als
joves, i al mat& temps restar
pdblic d s b;tils i espectaclcs no
sempre houests que sulrn estilar-
se en tals diadis.


Que aixb se coiiteguf mfs de
lo que un sospitau.~ no importa
el d i r~ho pcrque mas:% ciar par-
laua la alegria i satisfaccib deIs
joves i ademfs la coccurrencia
que ompH fins. a vessar la sala
del acte.


La Secci6 inlantil representi
amb sa! i gracia diferentes pee-
ses de la Galerie Salessiana.


El trebalf d'aquests articles
*menuts., l a einbadalf i xocg
molt al piiblic qu'els aplauciia
a cada instant i Ilargament.


DesprCs, fa Sccci:, de jores
interpret& coin ho sa5 fer, una
attre obra de la soht'edita gale-
ria. A I acabar foren felicitats i
aplaudits corn s'ho hayten me-
rescut,


No!tros'tambe aisam les mans
per fe r aulausos a la Sociedat
que sab organitear nctes tant
profitosos i de dalit p'el jovent,


Voldrfem que ella que sab fer-
ho i t C bons elements, mos re-
cress amb m& frequencia.
m*-mo m y l i ~ , c ~ ~ o J w : ~ ~ ~ " ~


,-


A R T A A FORA
~EXCTJRSIOS A LE CUE-


S'AS i)G :li<TA* cs < I titol
d un hei-!iio::issii:i trrbnll publi
ca t en el &rt'?i. ndmero de la
Revista .Ibericn. p'el P. A. Li-
nai-i,SJ. il lustrat amb rnoltes i
belles iatagrafies,, facii i tades per


o p:ii4 el farmiceutic
Sr. J. S:inc!i~.


AdemCs d e les imprcrioiis per-
sonals el P. Linari aportn en el
transcut's Icl article una serie
cl'impressions i notes d'altres
autors que contribueixen d'una
manera extraordinarin al conei.
semant ccmplrt d'una de les vi-
sions rr6s espI?ndidc!s i nxirzve-
lloses que I'homo pot contem-
plar demui t 1;i terra.


Prudenci Rovira en aTierrn
Baleern, I). Gabriel ru ig y La-
rraz en el a3ole:in del Imtituto
Geolfi$co ,de Espafla., ISduart
A.'hl;+rtel el cilebrc. espelebleg
francfs, Pifcrrer en ~~Rccoerdos
y Bellezas de Espafia. sGn entre
altres els que s'han ocnpnt baix
de diferents aspectes de les c C -
lebres Coves d'ArtR.


A I acab:ir cl I' Linni-i cl scu
berm& articla demoslra el seu
desig de q i i e Ies Coves d'A!-tR
sigain il-luminades e!
ment, cos i que a les Cores del
Drach est& j a encarregada an el
c d r b r e art istn argentt sr. Wer-
nareggi i diu:
.El dia que cl fcrrocarril d'Artfi
sigui nllai-gat desde la poblacib
fins a la deseinbocadura del to-
rrent de C:inyarnd, i Ics Coves
il luminades elc'cl ricametit per-
metin contcmplnr squelles mara-
velles qiie aT.sui s'han de exami-
nnr f:!Ligosatnent a la Ilum diu-
na mala I:lmpnra de aceitilC, il-
luininant desiara amb cin:.cs de


!:nessi la natural iosccra d'a-
que!l recinte, n i uii t an sols n'hi
hawfi dels qci senten aqucsta
especie de rener;icio per le3 o-
bres estetiqnes quc, poglient no
devalii :in t i n temples de la \la-
lloi-ca sotel-rhii-i, pcr rendir en
ells t r ihu t d'iidmiracib a la sabi-
duria del CI-eador, el qua1 dins
ltrs fosques fo:idatit:s de la terra
hi trinca tnls beileses, perque
s'homo ticbhs en elles font de
pures i desconegudes ernocions.


LL. G.


L'lnfant D. FerrAn de Baviera
a les Coves


Ainb m G l i t l del via!je de inspec-
cih a la seccib de cria cavallar de
l'Estat, fi-ta FFT : 'infant D Farran
de Enviera a 3lnlh;ca Vaugiirt per-
soiiatje va fer una visi:s a 124 coves
d'Art3.


El dlmecres dla 1.; foil i ' e s d l i t , i
a la una del caprespre acompanyat
de dlstinyida representaci6 de la no.
blesn rnali6rquina. els sefiors Coto.
ner, Conte de Peraiada i e? propie-
tari de les r w e s nmtrc psisb D.
Jurep Quint Zafurteza, r a :irribar
ilhftm an rI nQ3i-e pi-+,$+ emkht
rebut per les auloridati i una parti-
da de gent de la vila.


A la tornada fou obazquiat amb
un champagne a 1.1 casa de la vila.
en el qual, hem de f LI 3 . constar-se v a
danar una hermosa prova de relli-
yiosidad, respectant les lleis de la
lglesia uniyersal.


Xmb amigable coaveria l ' lnfant
Pa pondcrar les agradables impre-
sions rebudes en aquesta visita,
fent memoria de la caiguda que
S. M. el Rei D. Anf6s pe;a a dins
les coyes en la r i i i ta qile hi feu
essent president del consei de mi-
nistres, 1'1-luitrisin Sr. D. Toni
Maura.


Aeabat. I'acle i :lcompanyats per
les autoridats i ino!ta de gent que
victoret j i a I'Infant: tornaren em-
prende el canii de Ciniat.


A Mallorcn ha cstat obseqviadis-
sim i taiit a:rad:ihle l i v:i e s e r 'a
sera es:ada. que In perilongd dos
o !res dies p-r tal clc I:
ines le; nojtres hellese,.


Corn a cap dz In sccciij dz r re-
nionta, pci. !a repreientaci6 de Ma-
llorca dc la Asociacidn de Gannadc-
ros se li feren aignnes petici6ns de
mil!ora, passant la principal o sigui
que els reproductorx que s'snvien
sien esc!illita, nilajtats a!) el nostlo
ctimn tzl] vcgada inillors de r a s a
mallorquina que, coni auuktona, fs
la preferible tenguent coml t e , con-
dicions escdlents , per lo qual ks
mereisedora ci'un aciencat perfec.
cionanient.


..El Dr. Cartetti


En la etournies que pe:. hht lor-
ea est& fent el rk. suia, li l o c i el
torn el dia IO del cnrreiit an el nostro
poble.


Es proo conegur j I el Dr. Canetti
perque el prescnte.n. E n h sala de
l'escola qua hi ha a la caa de l a V i l a
d o n i la seca primera conferencia
devant una nuiiierosa concurrencia
que omplia el local de porn en
gam.


Parld de le exellencia de Alallor-
ca, pais de la Ilum i del sol escullit
per 10s mes celebrats pintors per
transladar a les teles aquestes vibra
cions vivificants, pcs9 de manifest
que bIallwca es iiiciuptalilenient el
pais de! mon m c i npropiat per
I'eslah~iment cle ;:inatoris, treguent
la comparansa de Suisa la sera
patria en la cual a pe:ar d 'haver de
anar a ceicar el sol per les monta-
nyes, ja molts pocs anys I'establi
ment de sailatoris I!u adqiiirit un
desenro1.h tan extraordinari que a-
vui e s u n negoci de primera liitea.


Pondera les cures del sol, presen-
iant a la vista del oient 1ina:serie
d e projeccioiis, demcstratives dels
cfectes curatius que el sol amb ses
radiacioix ultravioietes eserse is
damlint cercei riialallies, princi-
palmcn: id :iiberculo+.


El treliall del Di-. Canelti fou es-
coltat re I l i~ ,osamtnt per el p'jb!ic
desitjbs d'apendre i Fehrr coses
n o w s .


A1 acJbar vq aou:icii per 1-onde-
nib cn el Teatre Principal uxa altra
confewiicia per intciiiiiicar ia seua


vor d'el estabiineat
nrrtoris qirc a l en -
per la humanidat.


ser:a u:? *le.i:C:it ,le ri
oostra i l l i i . iii R


POLfTICA LOCAL
No hein dit res mrs de I'esrat politic


d'.4rta desde la dimissib del elimrr
comite que fou anomenat el dia set de
)aner els noms del qual publicarem.


Segons nolicies, urtimament ae de-
signi per president del mateix a D.
Guillem Tous [a) Canals en lloc de D.
Aiidreu Sureda (a) de S'Auma que ho
fou allavores.


En el nou comite hi han entrat 0.
hliauel Oleo, D. Bartomeu Servera i
altres. S'ha obert el nou =Centra Libe-
ral. demun! el cafe de Can Xim i s'lia
fet una crida ccrque els qui vdgnin
pertenexer-hi vagin a aptintar-s'bi. Se-
gons nolicies encare hi cabrn be i es-
tan aniplels


Fins aqui re$; tot coiii una seda. Pc16
amble1 camvi de comiti. ha venguda
m a andanada (;tie, ivajs! polieii haver-
la-sc estuviada, ;a qire al cap i a la fi
no hail lograt mes que fer gastar en vA
uns quanls diiro:s a n el hluiiicipi.


Se lractn de que per ob/i@r an el
Balle a fer lapar un clo! de Rrava de
devora el cami de c*Soa Sailnos. oberl
precisament per treuren !ilateria!s anib
a que adobar el canii, se denuncii al
Governaddr e: qual feu acudir 3 Palma
an el batle i l i ten& dos dies. 11 po-
ble, paga! iNo vos deia jo' qu'aqiiesta
polilicada 6s estat tin bniiy que h a sor-
tit $3 el nostro desditxat poble? Tol-
horn ho sab cert que al Batle l i havia
ba?tat una simple indicaci6 del interes-
sat per omplir e l clot. iVaja! No hi l a
talila mala volun:ai eiicara. I lo que
se consegueix a m b aquestes aiidanades
es crear odis i antipatits seinprefunes-
tes.


Volilricm 10s l a derrera.


De Son Servera
Per espai de do5 dies de la set-


mana passadn (dimecres i dijous)
fou hoste d'aqucisa vila un med-
ge suis resident a hladrit aont t e
establerta la seua clfnica. Va
dotiar dimecres a respre una
conferencia an el teatre =Vires.
devant u n pdblic numerosissirn.
ParliI primernment de les belle-
ses naturals de hlallorca; ens Idi-
gue que.hgvia romris coin absort
xmtemplmt el bell panorama
que ofereix el paisatje de Son
Servera.


Feu notar lo molt qu'es gua-
nyaria si Malforca fos coneguda
p'els turistes extrangers, e!s
quals digue. vendrien ii risitar-
In si se creassim aqui, a irni:aci6
de Suissa hotels i sanntoris aont
els pacients poguessin vcnir a
curarce o a1 manco a aliviar sos
mals. Afegl que aqui, a llallorca
t r enques de Suissa, gaudim d'un
ciima teniplat i nix6 favoreix el
poder p.ndre acomodadament
bsnys de sol, de quina eficacia
no's pot dupt:rr. Ensenj-a rllgu-
nes pmjcccions i el pitblic r e j C
mzlalts resthblei.ts precisament
amb el5 banys de sol.


Se exteiigue una miqueta, i
acabri donant les grncies al pd-
blic per l'assistencia i anunci.?
que tot scgiiit qu;tI~croI el ti.0-
barfa dispos: a respondre ii qual.
seyol oblecciij quc se li fCs.


--Segons nor-ei d'nrigtn an.
ten!ic' cii hreti r , i inenjardn el$


treballs de construccis de la c a
rretera que ha d'unir Son Serve-
raamb Capdepera. 7a han co-
municat als propietaris I'espro-
piaci6 de qu'han desser objecte
les seves finques.


Cortcsponsol.


O D O ~ . ~ ~ D ~ D O D J O D O O ~ ~ D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ a ~ ~ @


De Gapdepm
Hem demanades noticies del3 as-


sumptos que tan mos interessen,
con son la arribada del trcn a Cala-
Ratjada i del Port de Refuqi a D.
Mateu Melis i resulta que no fa
massa temps ten@ dues cartes de
D. Rafel Rlaiics en que l i diu; que
s'assumpto no est5 aturat si be s'ha
retrassat un poc degut a que amb
so cami i de Govern se extravil. una
Real Orde. en que s'ordenava que
1'exped;ent pnisBs a Zinforme de sa
Junta de Uefenca del Rtine; aquez-
ta Real Orde s h a teng-ut!a que re-
p-tir i actnalnient s'espedient es a
!?nfornie de dita junta. El general
Weyler tambe ha eccrit que cui&
am.b in t c rk uqdes la (10s arjuniptos,
lo que i:npor:n es que p r e s regem
rialissades millores de tanta impor-
tancia.


_-
El barco =San Jose, que dende


Barcelona se dirigia cap a Palma
carregat de bericina, devnnt el cap
de la Guya una r a t sa de vent li va
espenyi el parii-mi1jn1, li va pendre
algunes veles i li ocasiond aiguns
desperfectes i despues d'aiiar R I ~ U -
nes hores a la bona de Deu pogue
arribar a Cala-Rajada aont esti su.
frint algunes reparacions.


-zTz


Dissapte demnti ari-ibR an el nos-
tro port el <Victoria= carregat de
far ina, sucre i cafe pel comei-cinnt
D. Miquel Caldentcy (a) Creus.


_. -
Diumenge passat com per totes


les viles soi'teai'en aqni els quintos:
hei ha@ 24 mos:os i el-: qontre de-
r re rs foren els sigiients: ' lndreu
Nadal Sancho (a) N d d d el 211. An-
toni Cursach Gili 21, hfateo \loll
Espinosa : a ) Camp-hlitja 22, Pere
Mells Rossell6 (a) Rate 23 i Miquel
Trobat Pastor (a) Tacb 21.


Enguany pareix que ni sa moren
ni &a casseii n i en neixen; l'amo'n
Juan de s'Xlsinil desde 12s festes de
Nadal just n 'ha enterrats dos i
n'han nits tres, i no hei ha cap fa-
drl que pensi en casar-se per ara.


Hem llegit en cl C o r r e o de Ma-
Norc;r* qo'e) nostro 'amic i congre
ganr D. Gabriel Trobat Pasta, ha
solicitat pendre part a ses prbsirnes
opo5icions de Torr& d e faro 3. Que
Deu l i doni sort.


Els sembrats se resenten un poc
desa scqueilat si 6e son molt sans,
els nrnetaers estln p o l t preparats
d'ametl6ns si a h k n a capita bs
sera angada de metles.


5 arrrsponsnI,


De Ca Nustra
METEOROLOGA--Ei temps cs cs.


tat corn sol esser dlns el mes , .:nt:
variable en extrem. En un mateix dia
s'han pogut obsercar tots e s fenbrnenr:
plnja, vent, calabruix i sol Aiu i p l : ~
i aisi suit UI sol ben ca!ent. ! aixS tola
la setmana.


EST'AT SANl~fARl. - L'epidernia
gripal que tC invadida to!a Palma i
mo!ts de pobies t a < n b & n'ajeu no i t s
dins la noslra Vila, si be revesteix un
carictcr tan1 l)e!.ige que niolls no
jeuen mks que 1res dies, perb deixa ex-
tcnuats i molts qoedcii an;b iossegs que
poden tenir males cotisequencies. Hi
ha cases arnb dos o trcs atacats f rova
de que 6s beiiigne aquestd nialaltia 6s
q u e fins aqui no hi ha n i uri mort.


hllLLOllhNS.~.-Es!3n j~ casi con-
pletainent restableits de la tnalallia rei-
n m t el nostio Director D. Andreu Fe.
r:tr, la s e w ks:iosa i f ~ l l ~ major, que
foren atacals a un inateix teoips. Ho
celebram.
ENH0RABONA.-Entre r13 diferens


niellorqiiins que forcn aprovats en la
derrrra ronvocatcria a Ofic
zenda, veim que cs estat dcstinat a
preslar SOJ serveis eii la Delegacl6 de
Pa!nia, el nosiro ainlc i paisri U. Anto-
ni Usleva Ulanes. R e b i g la nies sin-
cera enhoiaho!ia.


CO%DOL,- Despres de rdpida nialsl-
tia i dt: rehre els S n d s Ssgraments i la
lit.iidici6 apostblica niori a Palma Is
virtuosa Sra. D.' Margalida hlaiira,
VJa . de Riliot gernia:ia de I'Ex-presi-
dent de h!inistres i il-!&re politic
rnallorqui D. Atoni.
bxpressaiii a !o!a IB SCVD familia i molt
especiahenl a son f i l l D. I'ascual Ri-
bot el nostro in& scatit sondol per p&
dua tan inrreparable.


h!ORT.- Respres de liiirga i peno-
sissiina malallia ha mort en la rau <!el
Senvor D. loan Boniiiii ,klirO ( p j Marin
Rtbi la seua faiiiilia el nostro tnEs senlit
condol


~ D ~ O ~ I l D ~ n O O l l l ~ n O . 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ = ~ ~ * 0


MARCA Nrl DAL I C."
S'en r c n un;i en boil c s t a t .


IXFORMARAN:


CAIXA RURAL
A R T A


. I U i O Y C D B I I O - ~ O Y D ? 5 0 ~ ~ ~ J . 0 0 3 0 n ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


MERCAT D?NCA


Bess6 a 96'00 quin!d.
E a \ a 'B,'oo SBX cortera.
Xeixa 326'09 a e
Ord~mallorqai a 16'50 c a . forastera 16'00 .: *
Civada rnallorquina 13'00 pts. ii!


s forastera a 1 2 ' 0 0 ~ c
Faws cuitores 125'00 s


.L ordinaries aGO'00. -
pel besliar aW00
D E -- _c-_.


FACTURES I TOTA CASTA DE TRE,BALLS TIPOGRAFICS,


Especialidat en inipresos per correus, niestres iGarabiners segons els
models oficials.


VENTES A L DETALL I A L EN GROS BE


Quatrra Cantons 3 - ARTA


GRANDES ALMACENES
San J o s e


Uda. Ignacio Figuerola
I ) B


--
IHOY, COMO NADIE
detalla en precios, estn cssa, todas las


CRANDESL980VEDADES


FOB0 LO QUE 8E REQUIERE PARA
VESTlR Y CALEA9


Wnicod alm;icenzs qae tienen m i jirandes existencins


y que venden m;is barato que nadie


T E l ~ f O N I 1 1 1 I P r e m tilo
ESTA CASA KO TlRNB SUCURSALES


ALMACENEX MATONS
EX


RAFAEL FELlU SLANES
CALLB DE JAllllB 11 n * 39 i l k 9


Palma de Maiiorca
S.lSTRHKI.4 B.4R.4. SE3ORA T C.iB.\LLERO,
ARTICULQS Y X'OVEDADES PARA VESTIR,


DE TOAOCSAPE LB


Quatre Cantnns. 8 - 4 R l ' h PEBWA PLANA, 7 - ARTA I


P r c n t i t u t


&Yoleu a t a r bsn ssrrrits?
EN JA


(A) ROTCHET
tm una Agericia eutie Art5 i Pltlnia i hei va
mila dia


Scrveix amb prontituk i segnredat tota clasr
{'eu' Arregs.


Direcci6 a Palrna: Hnrioa 39 An es oostat de6
Cmtro FarmacPntic.
&t4 tigaeral48. i


0
6b -


i , - e
i
!