PREUS I : -- ' Art.4. Un'triniestre. . 1'50 . 'A fora Any. . 7 @I -'~..AlExlrangcr id...

PREUS
I : -- ' Art.4. Un'triniestre. . 1'50


. 'A fora Any. . 7 @I
-'~..AlExlrangcr id . , 10 LO


-----u3----
. Xuolero solt.


10 cts.


" ,,Redacci6 y AdminiGradJ
' . Quatre Cantdns, 3


ARTA !Mnllorcuj


INNOVACIO
.. , Eutratd en l'nny set6 de la publicki6 del uoetro aetinnnari


. ' uovameut ti eeim sufrir una reforma material, el' presentam
amb un nou ropatge. D'nqui en avant sortir i del tamauy del
present, i nix6 obeeix rn6s a exigencies del9 llegidors que no
a gust de la Redaccio.


An aquestrr li sernblara m6s adequada la forma foliada do-
ble que Be prestava m6s a l'enquardernaci6 i era mOs ma-
netjable, per6 els suscriptors se queixaveu de car peril0 petit
i el mos comparaven amb els denies setmauaris mallorquins


' qu'ells consiiieraven errooeament de xlbs gran tamany. A Be-
gnir, id6, l'ideal dels suscriptod auam amb aquests innova.


:'.,+ cio, ja que tota publicxi6 si vol poder viure, s'ha d'acomodar
eu lo possible a la majoria dels lectors.


Per6 tengniu en eomte que eucara qua li canviem el eo.
patge no li cnnviarem en res ni per res el PW espait ui la
mna finalidat.


Per Deu i per Malicwca segoirh esseut son lema i per
aquests dos grans ideals s e r h les seves mOs fermes campa-
n yes. Soguirem publican t articles d'apolog8tica i resenyes ro-
lligioses i procurarem que tots els articles cienti6cs i literncis
\.agio amarats del mateix esperit. Corn tarnbe segnirem feut
propaganda dels ideals mallorquinistos, escamparem tot lo
possible la nova llevor del sa regionalisme a fi de fomeotar
I'ahrandament de Nallorca en un ideal que crcim qiie a1 pra-
uar ha de dur el rejovenimeot i la salvaci6 a la nostra patria.


Ps clar, id6, que seguint els mateiros fins que Bbaus i die
guent-nos seulbradors del SA mallorquinisme, no podem can,
victr de oigue 'd'exprussi6, com algins desitjarkn.


Som mallorquios, 1103 dirigim a m:dlorqnins i pe twguim
l'alt ideal de qiie tots els fills d'aqueixa hermosa terra, cone.


.' guin b e i estimiu noblement totes Ics catacterist.iques de sa
mnre, i esseut la m6s essemial de totes la l lengun seria o n
coutrasentit, 65 rnh, un pecat de lessa patria, escriure aquei-
xea propagandes amb llengua forasteca. No s'estraoyin, id6.
to t t i els qui nos acousellen que publiyuem el peri6dic eo cas-
t,elih per eumentar la auscripci6, que segoignem la iioatra


Ja 110 sabein, que tendrern @&s po,:a suscripoi6 i que fins
hi perdrem econ6micainent co: fins sqiii, per6 coufiatu rinib
la bona voluutat dels v e ~ wtimadors (le lu p~ttria, i al mateix ,


1 temps temdrem la satisfacci6 de hhver cotnplit lo que creim
uu dever patribtic qua fins Deu nos ha de recompensar, per-
qiie si Ell iios ha dsuat unes coudicioiis espcciais ~ O Y exigeix
que,les eatirnem con a veagudis de la sew mn, i que les
conreni auib tot ouoleut.


,.


p .,


- .


'


-


'.


:,'


.-. :, &:.in.
3


.t


A P.


' O L I C M A L L O K Q U I


A festa de la EpifJiifa es
una continuidat nadalenca


que se mos presenta arnb vim
grandesa espcial dins el CicIe
Litdrgic. Aquest dia fou consa-
$rat en 1.antigor a1 Naixernent
de Jesds, mes quand en l'any
376 la Santa Seu obligg a totes
les esglesiea a celebrar el mis
terl de la Natiridat el dia 25 de
desembre, la dada del 6 de Ge-
cer resti aniarada de la
antiga gloii:t.


En aquestx ~c.zoi,a irradiaci6
del Nadal se nos manifesta la
magcstat del Verb fet homo
amb esplendor novella, que,
lluny de esbaidir en lo mes mi-
nim les inefables simplicidats del
Fessebre, zirconda el Deu in-
fant amb una auriola de rcale~
sa. L'esgksia fa esment d'una
triiogia litbrgica, d'una triple
manifestacib- de Cristn: el mis
teri dels Magics venguts de te-
rres enllR del Orient baix del
guiatge de 1 estrel!a; el misteri
del Baptisme del blessies, pro-
clamat fill de Deti en !es aigues
del Jordd, per 1.1 veu augusta
del Pare Celestial ; i el misteri
del poder de Cristo transformant
I'aigua cn vi, en el fesri s i n b 4 k
de les noms de Can&
Na obstnnt l'Esg!esia Catfili-


ca ed la Sanrjl lfi$sa dona una
marcah preferencix R l'adora-
cib dels liMgics, per tal que l lo-
ma, de suprema gentiiica esde-
ve per ayuest misteri suprema
autoridnt de la rassa crisriana.


Els tres hiseiidats del Orient
als peus de Jesds es cl simboliy-
tne de la crida espirituxl quz
mena a tots els homos a1 llumi-
116s fanal de la fe.
Es per aix6 que f i t x a l'diii


mitja, la piedat dels iidels cfcyix
a1 sacerdot, cr, enccns i n:irra,
perque else beneis en la festa de
la Epifaaia. Despres hcrm ce~c'a-
va en les seues ca.ses aquc.ts
tre5 mistics presents, can k re.
cordansa d'xquslli DI-imei-s ho-
locaiistes oferits p& 1,:igiiii
31 mateix temps que corn a pe-
nyora d'uza benediccio especial.


&re usawa dels creyents a-


morosos i que ha viscut molt de
temps entre nosaltres. Pcr ho-
norar la dignidat dels Migics se
elegia de entre els niembres de
la familia un Rei qui rn un fes-
ti d'intimidat partfa un ric pas-
tell en dues parts, una per re-
partir a son albir, i I'altre p'el
Nin Jesds representat en la fi-
gura de venerables pobres, que
d'aquesta manera fruien tam-


' bk del triomf del Rei pobre i
hurnil ...


El dia d d s MA&", el dia del
Bapiisme, el dia de les Bodes
fs arribat: els :ies raigs del Sol -'
de justicia son la claricia del
nostro espcr-it.


Talment corn p'el gmer el diz
creix cada vegada mes i les t e -


wbres se esvaeiien rn& preni.;:
aixt en el seu pobrz bressol els
membres sagrata del divf Infant
es desarrollen i enforteixen.


Maria nicstrrl el Meisles a::
pastors arraullit demunt la paya;
als AMgics els ho presentavh re-
posant sobre sos brassos mater-
nals: cal id6 seguf l'eatrella i f a .
via cap a Betlem, Fietlem qac
vol dir iasa del pa, aix6 Cs, d ~ 1
pa de la vida.


t


Nuc de Caraona


. ~ ~ ( 1 . . 0 . 1 . . 0 0 0 D D l i ~ ~ ~ ~ ~ " ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~


P E ~ ~"OA~EMATGE A
MOSSEN REXACI-1.


L a idea de celebrar nn hornenat-
ge a lZloss6n Ba!diri Rernch, l'esi-
mi pedagog catala del s e y k X\'III,
rector de hn+. 'Marti < , ~ $ . ? r ~ ( ~ i -
rona),ha. pres una gran vo::ii:n.


La fiaura de MOSSC:; licr,-c;. c . '
e!s nostrrs dizs, te ti)!.? !L! i i r ~ , ,
d'un simbol: 6s el si,zImi de; s c
catalii en la pedazogi:,: ; - e r r e x
la veu del sentit comi! p:; oue "s
refereix a l'ensenynnient en !es e:;.-
coles, el qiial ha de fer-sr en I n lien-
gxa nalrrrcl d t l poble "?. ;e< eccolei
son cnclxvades.


Aixi, doncs, rr:sra hoii 1.11- q c t c-1
signifi& d'aqtucst iirimcr,a.:pe qze
bomprepara a tot (:ni.~lunya i :t
totes les tei-rei Se iiengua catalana.
es aqiiest: .+FIRMAR EI.
L*ENSEST.UENT HA DF.
LLENGUA DEL P0Bi.X.


Vol dlr aix6 que en :'CJ..IIJR n'7-
m& s'ha d'ensenlar que I; 1:swun
materna?. De cap m i n e r d @an
un horn proclama que en les esco-
les enclavades en tt?$i~L;, j:s p:>.!.'n
catalana, per exem'Ne,. l'cnswy::.
ment ha de fer-$e en cntald. no v.01
2ir que s'esdogui I'easenyament
dekcastziG', del franc&, de l'idioqia
que sigui; sin6 que, precisament-per
apendre millor$ el6 qlues iijiomks
aquests s'han cl'ense?r en l l e n e a
cataiana, perqde aques:a 6s la mes
coneguda i la que millor pot servi?
d'instrument per apendre roses me-
nys conegudes o d+esconegud6, del.
tot.


NO es tracts,:d?hT dims questid
dramor prop?$..:
tracta d'una qiiesti
pedagbgic, e; trac:a
alumnes.


Que e lp inc ip i de l 'ensenyment
en llenguamaterna 110 &.x~~ar:-
gucia partidista o politica apareix
bul'.clarament:.EUhsidera6t. quifles
son& entitats,qria ~ h o ~x6Olai1Kpi:


Aqne%xesihtitatse le> que.pror.
posen kintrilgn. a, l'homepatge: els,
sA!nics de Ia,ln6trucciq*, de$Vc&


Ddna; Associacj6.de. &!stre<. joves;.
Comissid d e Qulmra de P'tFjdnta
ment &e Barcelona; <,El XIagkterio
Gesundensei: ButGtI :de Mesrres;
Assooiaei6- Protectora :de 1'Eiise-
nyanca Catalans; thlazisterio. Ta-
rraconegse*.; Federacib de Mestres
Of!cials; Centre Autonomista de
Dependents del Corner? i d e l Indus-
tria;' Consell de' ~ e d a g o i i a tie- ia
hlancomunidst; , .Magisterio ' Leri:
dano-:


Firmant ' l i convocatoria agueikes ~
entltats,;va'celebrai~...e:.fa uns dies;.
I3 irczioni;. 'um ' mn&a retinid


d'associaciond peaag6giqiies i cui-'
tursls, aplegant-se'n-hi., cent.t!:ent&,
de diferents.indrers de C o t a l u n p ,
assistint-hi, tambe, representants
d'associacions obreres; ariistiques,
cientifiquss, dFpol;ti\-ei. , ,


E n aq:!eixp rtuni.6 parlpren, di-
versos representanrsj' i feu yS de
la paraula tambe el prisidsnt~ '(le.'
t 'Asociaci6 Provincial. de Mestres
Nacidhals de Barcelona, el rcnyor
Martinez Avelian, elquai no tj ca-
tala, precisament, i par!& en la se-
va Ilengua, corn. es molt natural;
que es la cnstellana, dient: hDejad
que la lengua de Cervantes veiiga
a asociarhe a uir cor0 de alabanzas
e n l a lengua de Verdtaguer, para
honr ir la memoria del iiuatre pedn-
gogo Riossh Rexach. propukor de
lo que es norma y roitvericimiento
de mi vida, esto es, que la ensenan-
za debe darse a 10s nifios en su
propia Icnguam.


Fets els parlaments i canrindcs
impressions, la mngtia nssamblea
acordh, per vnanirnitat, insistir en
la idea de l'.homenatge; invjtant-hi
totes les t e r r a de par-la catalana.


Invitar els Ajuntanents, enlitats
pedagbgiques, mestres; societats de
cultura, academies, etc, a que s'ad-
hereixin a I'homenatye.


Crlebrar el febrer rilicnt (per
haver-se escaigut en febrer la mort
de l'il-lustre mestre) una gran ma-
nifestac16 cultural :manifestaci&ho-
menatge) a Girona, ont Mossen Bat
diri Rerach estudia la seva carrera,
i col-locar una plnca en la casa de
Sa@ Mart1 d'Ollers, ont, durnnt cio-


.~
I . , , :, . < : , . . , . . . . . ,,A, ~ w o s r ~ ~ n . ' , : ' tt; . , nit , t?d tl.iinyarie6'


i recordances, van passant
els *Reis, dins: i ' dma dek : i n k w


:tocs::-Aquesta nit ds ni: d'ale-
igria,, de r iayes , x!'ignoc-ncia;
.t?s L:ni t .de ls infants que e n t r e
:somnis; somrients, '.veuen 'corn;
passa. 1% regia comitiva de sedu-


'scs vestidures d e distints colors
. ,cavalcnnt demunt abrinags:~ca-.
v-alls . que <nene11 p'el .pai:tO.d.
p:l,tges eibclts i remirats, prc-
cedits d 'heralds que ;<I, s(, d e
trompeta a m n c i e n la. S : U R gl'ri+
bada.


.4questa comitiva real es par.
tadora d e dolsos i joguines q.ug
repar tc i sen entre els nins bon-
d a d c s o s i ignucents com tarnbe
de objectes ' despreciables p'els
-dolents i p'els qui prematura-
ment voten esser . homos.


I eis. qmi ver taderament ja
ahem ai:ribats an. aquesta catego-;
&la, miram d'.enlorala. bells edat
jjgnocent que en tal diada. frueis
$ma joya que ..per :noltros JS. b.
'passat, i en el foas del. cor h.i
sent in! corn una freda anyoraa-.
sa que nios. invadeis..,. . ; , '


i Qui pogu6.j aques ta .Gt~ fop
nar a1 ditx6s .temps de. Yinfan-
tesa i. esperar sornniis!a ycngu-
da &is, R e i s l . . ) . - , . . -


.. . . . , 4 : I .
; , . , . , , . , . !?€.Am


~ . . , ? . , . .
----2~- .


~. ; !... . ' ' . i ' .
b?;jb::<;t; ...') ~ , . , i : ' : ! ; ,.i.::.'


~ a ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ .
i ' , ; , ' , : a


j Eldia; trePt%:,J; per. n-imeqq.
kegada ha onetjnt devant la
Casa dela Ciutat de Palma l a
bandera. de -M.lallorca. 'Fias fa
poc :el ' poble',~rnallorqilf crefa~'
equivocadament: ique :la .'squa.
bandesa era el .drap, blap ,can.
Sooat dq groc.q,ue,


bandera de' XQlt
R e i Sans0 d o n i corn insrgnla 21s
Concel lsrs de la Civtat"e%pres-
s:cnt-los qu'havia, d'essep:. L'iinica
:p-r 1:Univsrsidat; &eine;ii Cistat.
:.de MallorSa. ,,,


~ ' ;4 jun tamcn t de,S+lle~r .pn el
niaig pajsat fou el 'primer de
i\lallokct. que' i s 6 la aur6nPicn
bandera, nostra: An .aqueU h a .
seglrit el d e Palma i devant 1 e-
semple d 'aquestes dues Ciutats,,
quin a l t re pot ,haver n'hi que
retregui enca?e.com a ' IIegit'ima
la Wai.ir'irna? 'Es ' de credre Que
tots els ajuntaments de Mallorea,:
un d e w e r a I'aItiT; voldriln que'ls
seus administrats puguin veure
en l<s, gratis .solamnidats, issada,
SI costat d6 faband;.ra &I E i t a t
l 'auteii t ica 'senyera kgfbn$ll' ~ '
f I '


hIes,;!qUells,no e;;


( . , ,, ;j ,


I .~


B o o r o o - o o o a . o U o . o o d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ d ~


, . . - , : , . , . : , , .


Diiimengc a vesprc e f e l sa16n ti'ac-
des de la Congregacib Mariana rcpre-
jentarcn I'embciohant drama 'L'Ava-
$a > i el xistGs entremes qPleito Ga-
!!ado.. En aquests actes hi prengue
gn part: En Juan Mo!l (a) Camp-':gif+,


.', Geroni Plaqcer (a) Cefooa, Gero-
Alzi-a ( a ) Gsronict , : :- Juan Msssa-


k i i ) Ros, Mateu Espinosa ( a ) Dama


t\ques:a iepreseritacib va resuiti Un
exit coT6llet ; se nota que els metros


. cljagreganis de car'a vezada ade lm-
'ten inPs e n soltura i gratia i de cada
vegada l a conciirrcncia n e surt mes
enlussimmds. A tots les donain la
nostra mhs corai enhoiaSona.


'~ Una a:tre novedat c:id& s'ateneid
*le sa coiicuriencia i va esser ra,'pdrt
hue hi prengwreri els niiis de la Sec-


.,"cib hlemr, representant aiguns. juguets
' cd::;ics, dii lecs i monb:ecs.'Eis iiins


que hi p renpc ren part fur-en : Fran-
c e s ~ Gam, hIiqn-l Mol!, Aiitoni Fix-
quer, Iusep Caldestcy, bl :,uel F!aquer
i Antoni Preba.
-Dil.iu!is .- se ~. ~. celebrj la i m a que cada
any la Associacib del W i ~ E i t o - T < Z i c q
a! Nin jesiis AI Ofici /hi assisti i ' j u n -


w o t si@ Ser Lt, Psre A. Bauz4.
i&ori~@a$bc cant i la Missa Te-


deum Laudmus,
,.;S:$annqtat que &!e! aquestes les!es


. . . 'I T U S ~ TO& (a) Ceiie.


p..~. ., , . ' .


, ,
resatat niolt m'6 anima $:tt*i.;mys, i: ! i . ,:


1 ;+$lSi iecjp @d$
Defuncions : homos, 14; dones, 9;


Matrimonis, 18.
Total aument, trenta do;.


nins, 1; nines, 2. Total 46.


- Corresponsal


Espectacles
Aquestes festes son estades


abundoses en espectacles p6-
blief i per Fert de molt ban gust.
Ja ' resenyarem 'en' el tidmero
passat els actes literari-musicals
que ce1eb;aren les alumnes del
Col-legi de les Germanes de la
car id at,^ organisats pel Centre
Eucsrtstic a fi de recaudar di-
ners per poder engrandir, YES-
glrtsicpd de la Colonia de Sant
Pere. Id6 aquests actes s'hague-
?en de repetir les dues passades
feste2i si s'ha de aconhortar a ,,
totes les demandes s e r h encare
moltes les vegades que s'haurAn
derepetir. Tanta. 6s la gracia
amb que treballen, les simpslti-'
ques actores i tant de gust pre-
sidi en l'elecci6 del programa. I
per cert que de cada vegada'va
millor.


Tambehan hagut de
diferentes vegades .Pastores a
Helen. els joves de la Joventdt
Sergfica. aont sernpre.hi ha ha-
guda'mo!tfssima gent 'ob l igz-
10s a repetir-la fins en dies .f&
nefs,' 'com soccef ciijous de l a '
present setmana., ., . .


Per les festes de Reis s'en
preparen altres a betzef que te-
nen el poble en gran espectaci6.
Per una part la -arribada dels
Reis Mslgics que corn ja tenim
anunciat se fer& aquesta nit si'l
temps ho permet. I per cert que
sersl cosa de veure. Per altre, la
Representaci6 d'aquests Reis a
la 1 i mitja del capvespre a la
plassa del Ferrocarril. La festa
de la Caixa Rural amb la ven-
guda de la Capella de Manacor
diumenge decaprespre. De tot
en darem una ressenya en el
prbxim ndmero.


M~TEOROl.OGIA.--Bi' temps ha
sdrits alguns camvis aquesta setmana.
Dia primer brusquetji tot,I'liorabaixa i
PII 8 1 t i i t se posa de vent que durl tot
I'onfemA dimarts. El dihi~cres feu bo-
na diida per6 ei vespre se posd d'aigo
i tala la nit i part del demati del dijous
plague. EI teiops restad' cs estat es-
plendit


EST.AT SANITRL-Gracies a Deu
no ili ha gaire malalls de gravedat.
Mad6 PrPaedes Jutlera fou vialicada
dijous a vespre.


OI~ERAClO--Dia 27 del n~.es pas-
satsufii a Pniina una deiicada opera-
ci6 a un uy el coi1:gul empressan de
obres Msstre Mateu Claret. Sngons
notlciesharnat molt be i la malaltla


,


1(


sepueix bon cys . Que pmnte se po-
si be del tot ' ~ ..


OMISSIO--Al ressenyar en el n".
anterior I'arribada del cotxo dels
m o m ferem involuntariament una
omissi6 que avui volem publicar i es
que el projecte del esmentat vehicul
er obra d:l nostro paisl i amic el de-


.lineant D. Rafel Quetglao (a) Bul-lo
al qual donam la m6s cumplida enho-
rabma.


APR0VAT.--En les oposicions que
s'aczbcn de celebrar a Madrit per in-
gressar en el Cos Administratiu d'Hi-
zenda ha estat aprovat amh brillant
puntuaci6 el nostre amic V. Aiiton
Esteva Blanes, fill de la wstra viia. Sia
enhlrabona.


MUDADIS%---Aquests dies s'ha
desocupada la costura de nines del
carrer de la Puresa, haguent se inudals
c'8 m3bles a1 local de la Sala aont d'a-
qili en avant hi estara instalada I'escola
de nines n.O 2. . .


:, 1.' COMUNIO.1-Les pnssades fes'es
-la &eta Maria lgnacia Morel1 i Font
deis Olors, iilla de D. Pere llorell leu
la .seua primril Comoni6 eii i'Oratori
de Sam Salvador. Sia enliorabona a
e:la i'a sos pares. ~, . . - . .- - , c;' .~
~ ~ O E ~ O D B ~ ~ = D D 0 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


'Regis t r e
. .


El moviment general durant J'anp
1922, es co'm scgtieix :


Nalxements , , . ,.
i Nips, 60; nii?es,71. Total 131,


*,. ,
~Morts. " . . . - - 1


Hdmds: 31: 'kmes,-29;. ninS-5 &ni-
nes, 4. Gananuia, 62.
-. -Matrinionis, 32. , .


D D . D o D 3 . . D D o o D ( I . ~ ~ ~ o " P ~ m o , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


: M,ERCAT DINCA


Xeixa a25'50 i)
Ordi~mallorqui a 14'50 < *
* forastera 14'M) 4
Civada mallorquina 12'50 pts. id. . lorastera. a 1,2'00 x ..
Faves cuitores " ' ' a 25'0ti 6 i


ordinaries a 23'00. P
= pel bestitr a 23'00 B a


, ,


. . ..
,


, 1 I.


. ~ ~ D D ~ G O ~ L l ~ ~ Q O O D m O D ~ ~ Q ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


CURlQSf DATS
. . .


La va!or.d$ (es &a@aes. oo? alimey. ,.
Sahut-e? de tot:hom que el sucre ex
una de ,ks principals sustancies nutritl-
ves i per lo tant molts~d'alirne~its a 1es
materies sucrades deiien la seva impor-
tancia.


Sabut ei%mbe'qhe els masts"q6e s i
degiquen a ia fermentacid; corn es per
exesple el suc del reim, coriieiien una
$ran cantfdat de sucre que es el qui se
desconipon transformant se 8v.b a&-
hol ei qual no sol-ament no ES np!siillu
sino. que fiiis es perjudiria! Per lo
tant, si d'r!s reims enlloc de fer.ne vi,;
se fan panses per aprolitsr &itit .phf-.
vernpda se tendria una gran cantidat
de ahcre que siria un preci6s aliment.


-.:


Si en1loc.de Fer panses per eesdiment,
els ~nobtres agricullors fesdn :. panses
mirant a I'alimentacid: tendrien jun zu-
xiliar tan poderus corn les figues se-
ques.


Francesc d'Agustino, un UaliQ que
s'ha entretcngut molt anib estudiar
aquesta translormaci0, aconsella per
preparar bones panses el seguent pro-
cediment: Se co!oca el reim fresc, m b
s i ma, dins panes de 4 a 5 01. de ca-
bJda. P r i m r i m e n t se rnbetjen aim
aigo Clara per Ilevar-los sa pols; des-
pres s'escalden com le$ figues, enlon-
sant-los dins uiiz ca!dcra qi;e coiitk una
so!ucid de corbonat be sosa ncu!re c l 3
pa a una tempe;atiira cdns:ant de 84*.
P Iib l'objectr de ilevar la cap3 serosa
que cubrucir els gr),cs. perque aixi
aprimant la peii se facilita la seua des-
secncid fins a minvar un 50 pg-


Una vegada encalenlits aixi els
reims, se posen a secar an el sol c010-
tits dernuiit cmyisos, tengueat esmect
de retirar-Ips el vespre per evitar la
roada. . L '.. . . ,. . .


ELS DOS .~NWNCIS
D E L P R A N C d S


, , I


.M. u n burnil Jiogs&cap ai!B
I'any ,1650, h-y havid u n sol
hariier, i iio w e n ci)n


perruyues, ja que als veliiiis se ,passa-
tien molt be sensa aquest postfs.'FinS
que un dia arribd un barber faraster
i s'instald alid. Duya un gran sbrtit
de perw$@s i les wiia poear de rnoda


1 I'homo vcjent que els parroquians
no hi acudien se va inventa un siste-
ma:


Ya pdsd a sa porta del establiment
1111 gran 'quadro penjat, :!..qui& repre-.
sentaua a, Absald el lii rebec de Da-.
vid, penjaf'p'es cabells a un arbre.
mentres el seii cav;ili corria B la cles-
bocada i ell era atravessat per la I b n -
sa del inirnit I a baix d'es cuadro hi va
posd anib iiiies llctres com es puny:


JFt'


;en e l .PLe: /


, .


SI HACUBS D U l r P E R W C I , S'HAGW!?RX
PhLVAT.


L'anund produi el seu efeccle, i el
vey barber del poble s'arruinaua i de
coda dia veya fugirli sa parroquia,
nientres sa des nou zuincntaua consi-


,derablep&t: ' >
Llevonscs aqudl es pb& a rueiii


un medi per torn& a guaiiyg la i-lien-
tela perdud4 sensa renunciar an PI sls-'
tcma contrari a les perruqucs.


i va penj i en di rortsl de caaseua
una pilitlira nies grossa i:;vi:hsa que
sa de s'alire, que representaus 'dos


:quan se n?gt&, i uii altre .de demtlat
un llauf, per saival0s els estiraua
p'eis cabeis i , cnni qu'eren gosti.%os
li quedauen- a ICs r$nss. :~ : .,


,; I NO $.~QU%.SSBN DWT PERRUCX NO
i i;
9 HAGu%S!&" AWFEGATS.~
! I i'enginybs barber torn8 a recobri
la seua clientela. '


Es lletrero deya: !


.. '


0


. k ! DITES I FETES I


-Que era un bkrbaro.


-Encare ho troba poc!
s r l que mts?


c.*


* e ,


Entre enarnorats :
-Si Io me moris' que me posaries a
sa tomba, Xerafi?
-Jo? Un epitaii en vcrs que te xupa-
r i r s es dits.


ExPnien A'Hstoria Natural:.
=Meam, citi UII exeiripie d'un ani-
mal iuniisdor;


L'examiuat dzspues de razcarje
una eslona s9 ceya esquerra:
==tin cuni.


tre.


=Un altre cuni I


- 2 ~ 0 1 ) ix, 110mo bfem, en ci!i un &I-


12'examlii$t ,tet. satisfet: ~ ~


I


.. . -:. .~ .@ :.
=An a quina hora parteix es trei de
le6 cinc inenos treilta :~ . .
-.A les cuatre i niitja en punt. '. t
-Homo, i sempse k@u d W a r canvinn


h m S ? ' . ' '


Za.=Tres germans : Un geu fins que
I'aixequeil, s'a!tre rueuja fi:is que n'hi
donen, i s'altre s'zn va i no torna.


L b L - 4 . j,, ,


3a.-!'ar~xa de f ino , budells de cotb.
i sanO^'d'olivera.


., , . *


4"- Pensei i toriiei pensar
: i fe sa vo:ta rcdona:


(Que rosa en el inon hi ha
que,qui no'n te t'en pot dar
i qui'n t6 pocs pics CII dona ?


BLOM (de Son Servera)
. .


8 w . ..
~. . .


B,-Deu no'n tE ni'n pot tenir;
. . : i el Papa a la terra taljlpoc.


El Rei sols ne tC un poc,
" " ' f h x a Valtre gent si.


ANDREU FUSTER


. ' &


~ e s &cions an CI ;io Qui..ve.


En el, sorteig del concurs de SA
BOSSA. va soiii: prcmiat n'Andreu
F.us1er que pot passar qualre,/ol dia
per aquesta imprenta i $e ii entrcgs-
rP la piaca-calendari. I lins a la set-
,maria qui ve, si .no hi ha res de nou.
h


4%- LLEVANT
n TI POGRAFI A CXTOtlGA \


S F


Especialidat en impresos per correus, mestres i'xtrabiners segox els
~ -


models oficials.
VENTES AL DET-ALL I AL EN GROS II TOCLE8


ESCOLARS I D'ESCRIPTO
Quatre Cantons 3 - ARTA


SEWVICIO DE CARWUAJES


BARTOLOME FLAQUER
DE


(A) MANGOL
A todas las llegadas del Ferrocarril hay cochc


que parte direct0 para Cadepera y Calerratjada
f de estos puntos sale otro para todas 1% salida5
ck tren.


Habaaa, Bucnos Aires, Er~acia . y cualquicr purta C
America.


GRATUITAMENTE arrcglo l a dosunientacibn pa=
poderse embarcar aoisando con ocho horas de anticipaciba,
por contar con personal aciivo e inleligente en el ramo.


Para inforrnes: Bartolome Hoca, Hostalcs, mu 87.


Los que descen embarcarse de San Lorenze. Son 3w- -
Hay tambiCn coches disponibles para las Cuevas vera, c a m p e r a 0 pueden mfomaise E"
v riajes extraordinarios.


AGENCIA DE TRINSPORTES A RTA4
a GUILLERMO BUJOSA {' Se sirven encargos para Palma y Estaciones ntermedias.


PLASETA DE MARCHANDO. CAkl GANANCI


Ensairnarles i p a n e t s
En lloc se trohrn viilbs que a la


PANADERIA victoria
E S P O R N N O U


B'W


l i q u e l Roca Castell
A sa bot@ bel trohareu sernprc pans,


panets, gallctes, bescuita, rolletr, i tota
casta de pasticorla.
TAMBE SE SERVEIX a DOMICIL1


Netcdat, prontitut i economii


DL;SPdIG:
Carrer de Palnia 3 his. A E T A


GRANDES ALMACENES
San J o s e


Y da. IgnaePo FiEuerola
)


F-


IHOY, COMO NADIE


GWANDESNOWEDADES


TODO LO QUE %E REQUlERL PARA
PIESTIR Y CALZAR
y que tenden mas barato que nadie


lillftii 211 I 111[[0 nit


detalla en precios, e5tn risa, todas Ids


lhieos almacenes que r imen en gtandes es i - t enuas


ESTA CASA NO TIENE SUCURSALBS


ALMXENES MATONS
uti


RAFAEL GELIU BLANES
CALL8 DE JAMIE 11 n " 59 6149


.Palma de Mallorca
SkSTREKIA PARA SERORA Y CABALLERO,
ARTICULOS Y XOVEDADES PARA YESTIR,


DE TODAS CLASES.


Compra carros y carretoues en cualqiiiei
stado se encueotreu


PEDRA PLANA, 7 - ARTA


Cvr6 de P a l m , 48-ARTA
S'ES OBERTA F.% POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SEKVICI ESMERADISSIM


P r c n t i t u t
SEGUREQWP I ECONOMIA --


&Yoleu sstar ben ssrrrits?


(A) RQTCHET
tea una Agencia entre Artii i Palrua i hqi V I
wda dia.


Srrveis amb prontitut i seguredat tota classc
I'euchrregs.


Direcci6 a Palma: Harina 38 An OS coatat del
h t r o Farmacdotic.
hrti Figueral $3,


Is


P
m


I '
I


.