* c ReQacci6 i Administraci6 g3jay dificil ha de sei- trobar tres locals ; nib...

*


c


ReQacci6 i Administraci6


g3jay dificil ha de sei- trobar tres locals ; nib condicions per instal-lar-hi
altre tantes escoles!


F:L pocs anys en la nostt-a
cwnpanya ii favor de la resolu-
ci6 del problema escolar propo-
s:ii-ern 121 compra de la easa n.' 5
del cai-1-er clels Qunti-e Cantons
C zit Sogn qu'encara q u e no fos
cl desidwntzun, reunia condi-
cions per instal-larhi unit escola
qi-nciuad;i de nins. I donti tal re-
sultat 1 3 nostra campanya que 1'
ii ctual batle D. Andreu Femenias
que a11a voi-es ocupava el carreg
accidentalment, compr8 la casa
citad*i amb el Ei exgrcssat. Vege-
rem el cel obert, el problema es-
tnva resott. Mes ioh, fatalidat!
enc:irreg;! t novament el batle
major dcj trista recordanqa, tor-
n& v e n d w aqiielln cnsa, deixant
insoluble e1 pi-oblema.


iOh si haqiiLts estat presa en
c r> !2 c i d e r:i c ici r? q u ella p 1- opos t a
qiie feu 1.). I'ei-c Moi-apes ccn-


l i g i z s i ~ z ? ~ ~ z i c i ~ ~ k ) dc clue tin batle
i\o pogu6s desfer. lo fet per l'ante-
r iw! Av~ii no mos i-eui-iem en el
"as que mos troban.


Me-;, d?isemqos de considera-
cioris i m e m a1 q - a . Hi h a inane-
: a de sortir del pas?


Creim q u ' t ncai-a que 1' ideal
siqui fer unes moder-nes escoles
:i les afores a c6l-reg del Estat, es
a ix6 tant lluny6 que no cl-eim po-
sqible poder contar amb elles
ci'ns cieu nnys. ?+til-em In realidqt
i veurem que despres de molts'
: nys de p.I1-liii--i72. de col licitnr,
L:? posar influencies fortissimes
e:c, etc, no ehi ha dins hlat!lorca


fP5t;l&?f ;I 1 ' F ~ ? ~ " / o ~ f / ~ _c~!?~y.pp a p < -


c:ip poble que teiiga edifici-esco-
I i construit per 1'Estqt. < An a
que vt:, id6, esperar?


Qui ha de fer Ies escoles es el
Municipi. I el d'ArtB pot fer-les
si hei ha volu&at. A prop de la
Vila se poden trobar trasts gram
i ben situats aont s'hi podrien in-
rnediatament aixecar dues o ti-es
sales-escola de planta baixa que
servirien per l'escola graduada
de nins amb I'idea de fer dins
pocs anys les deme's dependen-
cies que se precisen. Aixi se ten-
dria la part de nin5 resolta i ja
no seria llavors tant dificil resol-
dre la de les nines perque se
podria utilisar per elles l'actual
escola de La Sala.


Mes, si no se vol acudir a n
aquesta solucio que creim la mi-
llor, se'n te un altre que's idea
del actual batle ja citat. Corn sc
dispdn d' una Area considerable
als voltants d e la Sal? pel- 13
compra d'algunes cases ja feta,
i dkltres que s'en podrien corn-
prar, se podria aixecai- un pla
damunt aquest solar i constriiii-
pel- de pronta una escnla o diics
i amb una que s'en t6 ja, que s la
n.' 2, amb poc gast se dispondi-ia
per de pront;t d e locals aptes per
lcs escoles de nins.


Es tambe aixci una solucio,
encara que no tan eficiis, per
quant faltai-ien alla~~oi-cs due5
escoles de nines que ja son rn6s
dificils de t i - o h - .


Per6 sig-ui G:Y:I, sigui I'a!:~-a
venguen solucions proi:tcs per-
que el cas es d'ul-gei2ci.l.


A. F.


Aquest perijdic est :1 subjecte
a cencura esglesizistica.


e
I


. 2 LL EVA NT


I ‘ PER’ ‘‘ MA N A co R”
Si cap dupte podiem tenir de que


fosve r que a Manacor existia un
llevat d’apasionament contra la
nostra vila mos ha cerciorat de que
-chi e‘, la contestacid qce mos fa
el setmanari “Manacor” en son de-
rrer numero. A116 de “apreciamos
mucho a la villa hermana” i de que
‘(nos duele en el alma de que en
pleno-siglo XX se la obligue a vivir
bajo un r6gimen de sefiores feuda-
les y que feudatarios y siervos Sean,
10s que podrian redimirla y encau-
zarla” sabem lo que vol dir. Sabem
ben be que signiiiquen ayuestes fra-
ses de conmiseracio, de plany d’a-
questa pobreta gent artanenca que
an els ulls dels de (‘Manacor” va
tres sigles atrassada.


iOh bona gent de la ciutat veina-
da!


No podeu calcular lo molt qu’es-
timam PIS vostros desitjos de qge
mos redimiguem i els vostros es-
forsos per romprer-mos lea ca.denec
i treurer-mos l’infarnant @u. Per6
volem que sapigueu, bona genteta,
que no mos xupam es dit; que co-
neixem be la LEibertat de que voltros
gosau i que aquest feudataris i sir-
vents de per aqui no l’anyoren gens
a la vostra deslliuranca. Aqui moj
aconhortam en esser dirigits (no
fianats corn escluus, entenguem-nos,)
per prestigioses personalidats que
daimnt de tot posen la justicia i la
caridat cristianes que demostren
arab obres, no en yaraules; que en
e! llibre de Ilz seva vida politica te-
nen plenes les planes del Haver de
sacrificis personals i pecnniaris de
tota classe a benefici de la poblacici;
que saben saci-ificar .se amorosa-
ment tant pel qui segueix politica-
nient a1 seu costat com pel qui els-e
sig-ui noblement contrari; que [-’et-
len sempre pel be de la nosti-a vila
i per son engrandiment treballen; i
fjna!rnent que se’1s.e. troba sampre
ctispc;sts il secundar tota empress
beneiiciosa per !a poblaci6. Si en
aixd els de .‘hlanacor’’ 10s deis cn-
ciques i seriores fwdnles , noltros cri -
dam que vista aquest cacjquispe i
feudalisme i que durin per mo.ts
anys. I sobre tot a1 veure corn sem
pre va polent la nostra administra-
cid municjpal, pot sempre yagar
corrent les carl-egu,es proviucials i
l i yueda encai-a bastant per milio-
res, no sentim enveja per les pe-
tites ciutats netes de cacics i senynrs


/ ‘


vos-ne, idb, d’aquests municipis nets
de cacics i senyors feudals, aont el
poble troba tant de motiu de mur-
muracid! A1 manco d’aix6 n’estam
ben nets en la nostra vila.
. Amb lo dernes del seu article de
niostren els de “AIanacor” no ha-
ver sczbut entendre el meu per quant
creueil haver vist destil a r “arnarga
safia” contra ells i que defensam lo
indefensable No. senyors, no. Res
mos moguc contra voltros, sino
unicament contra l‘enveja i rencor
qiie traspuen le? vostrej queixes
contra la Companyia que de rebot
mos feren a noltros i contra els fets
particulars que retreyem i que vol-
tros no negau. Corn tamooc no ne-


rieu demostrat que rnos estimaveu,
perque ja sabeu que pruebas son
amore5 que no buenas razones.


Creim que heu errat el a m i , ger-
manets, tant per denostrar que
agreciais miicho a l a villu hermana,
com per coiiseguir que la Compa-
nyia millori. Creiin que aqueixa fins
avui h a fet lo qiue bonament poria en
les critiques drcunstancies del temps
passat; perb que si algGn defecte
ehi ha en el material, o ai alguna
millora veieu que ella podria dur
a cap, millor hauria estat amb bo-
nes p n i ~ ~ ~ i l e ~ , sense estridencies, i
am!, raonamtnts sdtlits entrevistrse
w a representecid de I‘opinib co-
marcal amb la lunta mateixa de la


qariiu quYe del vostrc at:ticl 2 se de- Conipaizyta i -formar plegats els
dueix que les Coves d’ilrta no tenen projectes factiblls que aniricn de -
fama real sino la que les hem vol- l senr-otllant a mlda que !es circuns-
gut donar, i en canvi la tenen les I tancies li p-ernietessen.
de Manacor. Vol dir trobau que j ~ o ereis aquesta midd de m;.;
r r :v r i e,-. An* - -.-+:.. n tnl - . . & n e I n n


atrevits a despreciar le3 vostres ’ L1’Lu(U”.
Coves, i voltros anib el grmi nnior
Que teniu Dels i3obles veinats vos I Flama
3 -LLEVANT
(en clases d‘Historia i Literatura ma-
llorquines corn igualment, organi-
sar aplecs patriotics en diferentes
Ciutats i pobles de la nostra Illa
per despertar l’esperit patribtic en-
tre tots els mallorquins.


La tasca que se proposa aquesta
simpatica “Jovenfut” es gran i noble
i seg-urament serfin grans els fruits
que culliran, i en son treball obten-
dran hen segur la col-laboraci6 de
tots els qu i senten en son cor el ma-
teix sentiment d’amor a la patria.


Contin eIs bons sollerics amb la
nostra humil perb ferventa col-la-
boracid en lo que de la n s s t r a part
estiga.


La Festa de Sant Salvador
Els dies senyalats e:i el prograiiis


que publicarem en el derrer n.%’ se cei 2 -
braren les fest-s qu.anydlinent el poble
dedica a sos titulars La ’Transfiguracici
i l a Verge de St. Salvador.


Suposat que tant poc feia qse 114-
vien prlssades les extraordinaries fes-


no volgue o no pogue fer-ho, la questid
es que aquest 1‘encloguC Un sacerdot


. que venia arnb el tren li prestA els ult ims
auxilis espirituals i poc despr& el jutjat
se feu cdrreg d’aquell homo que era ja
cadavre.


Deu I‘haja perdonat.


‘ C R O N L C ‘ A
DEL TEMPS-Verament fa un
temps calor& a carta cabal.
Tothom convd en que feya molts
d’anys que no havia fet un estiu
tant fort com aquest.


D’AGRICULTUKA-A molts
de punts ja s’ha acabat de batre.
Ara s’espolsa metles que no a
bunden gaire. Van a rotlos. De
garroves n’hi haw6 bona anya-
da. Fruiin n’hi ha poqueta, per
aix6 va cw-issima.Tamb6 hei va,
I’ortolisa, encam que abunda
m6s. Tot obeeix a la carestia
general.


&-e regalara k Que l‘any qui v& sien ines entusiast-s.
f


I


IO


B


I


Deu hi assistesca.
DE V1ATGE.-E1 dia 6 del


corrent mes se despedi el nostre
amic D. Antoni Esteve Blanes
amb la seua esposa, per anar-
sen a Mayaguez, Puerto Rico,
aont t6 la residencia. Deu les do
bon viatge. .


IAQUESTS ATLOTS!-Con-
ve que durant les vetlades s’ex-
tremi la vigilancia i no se per-
metin pels carrers de la Vila
aquestes guardetes d’atloteus
menors que no fan mes que fet-
xanderies.


PRESSUPOST . - L’Ajunta-
ment ha acabat i rem& a la a-
provacio del Governador el pres-
supost .extraordinari en el que
van consignades cantidats im-
portants per les millores en pro-
jecte.


vehinats dels carres de La Pu-
resa i Pedra Plana, est5n ja coni
a esverats per lo que s’estorben
a arrasar les cases aont s’ha de
construir la Nova Plassa. No hi
ha que tenir impacienGia. Tot
vendrA en esser hora.


SOLDATS CK1DATS.-Amb
les males noticies que del Ma-
rroc vengueren, foren cridats
amb urgencia cap a incorporar-
se a sos respectius retgiments
els soldats que disfrutaven Ile-
cencics. Amb aquest motiu la
familia $alarm& un poc i molts .
n’hi hague que ja no feren lei
festes amb tranquilidat.


LA NOVA PLASSA . - Els


A tod;\s Lis llegiidas del Fei.uocar-ri1 hay c,oche que parte direct0
El dia wit d‘aquest ines quant para Cndepera y Calarratjada li; de estos puiitos sale otro p:ira to-


arribava el tren de tes sis donave uiis rl &is
ciuloj esglayosos devers Es Romagiie- 5
raf , s‘el ve que s‘aturava i a l punt j n /i
corre , I I ~ l a n0tici.i de que h-tvia mort


saiidas de t ren .
I-.-


I
Hay tambien c0lns.i disponibles para las Cuevas )T viajes csti-:iordi-


t i n I i w i i ~ . Efzciivament el s-n l’orlt d c I nai-ios.
.. .__


N3 moan^ estava a l i i al1:rgat agoiiisaii*,
arnb les cames tayades. Sezons diiit’ii
tenia ies facultats tr‘istornsde- i a co:i -
secuencia d-una nialaltia que sufria cs-
tava molt concircis i coni avorrit. An iva
per sobre l a via i quan t el tren I‘avij3-
va repetidament perque sortis de sa via
, *-


I


l J


a


Informaran en aques ta dministracib. .


GRAND
San J o s e


Pda. Ignacio Figlleroia
iHQY, COMO NADIE
detalla en precios, esta c i s a , todas las


y que venden mas barato que iiadie --
PTflljQ f i j d


F - v I I L - - % ---*-7-m


TelifeNl 2 1 7
IF.pB


SUCURFASRS


f e
G irre de P a l i i l ~ , 48 -.+AFcTLL


PIpcy1titu-t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LL,;lMPANT. SERVICI ESMERADlSSIhl