e Any V--h’6in. 107 I’ EUS L 1, E V A N T - lo. D. Lorenzo Wifepas Pvrk. 1 I ...

e


Any V--h’6in. 107


I’ EUS


L 1, E V A N T -


lo. D. Lorenzo Wifepas Pvrk. 1
I


Q U I N Z E N A R I c a a 6 ~ 1 c M A L L O R Q U I I
I I


Redacci6 i AdminfstraciQ
Quatre Cantbns, 3 I X1.t:: 15 (1; F V ~ W Y (le 1921 1 GER DEU I PER M A I,I,ORCA I


i A o n t sos 18s C r e a d’rlrta,
Durant l’cdat rnit.jana i fins


enti-at~ ja en la modcm;~ , el5 PO-
hles cristiatis tenien corn tin gran
honor ost2ntiir c n el.; punt5 m&
1-isibles de cad3 viki ;1 siqne de
la Peclenci6. La Creu que en l’i-
qlesia cat6lic;i preqiJciy tots els
;,ctes del culte, p’els nol;tros pas-
sats era nbjec;e de zr:m venera-
ci6 fins fora 3el temple, aixi es
que moltisl;iriies cast”; tenien una
creu damunt el llindar del seu
portal; en moltes cantonades hi
havia crvits; s’en por-,;ivcn en el
p u n t de fora vila aont moria col-
c l i repentinament i sobre tot s’en


‘ solien alqar en les entrades de
c a d a poble, coin a prova de la
re1iiqio;idat dels stus vain.;.


Si le5 creus que se posxyen en
el lloc d’alguna deqq-acia, wen
per lo ~.eg~ulai-, petites, rii-tiques
i sense orii;iments de cap classe,
j a de furta, ja de ferro, despulla-
des de tot rudiment artistic, en
canvi les creus de terme i les
d’enti-ades de poblacions eren
de 2edx-a de mares les qnakssali-
en encomanar-se a artistes €2-
m w x i per les qugls J IO se rega-
tetjaven gnstos perque fossin
una mostra del gust artistic de
qui les erigia i simbol d e la relli-
giosidat del poble.


Se pot dir que totes les viles
de Mailorca contaven amb dife-
rentes Creus de pedra d ins son
ta-me i encara 21-a n’hi ha que
les consei-vpn arnb pail esment,
corn a joy& de I’antigor i com a
deixa dels qui moriren, perb en
canvi en veim molts d’altres que
amb una indiferencia esfereidora
consenten que desaparesquen a-
queixes fites memorables de 1s
relljgici dels nostres pares, que a
la fi ercn els cnics monuments
arnb que contaven els pobles pe-


tits. ArribA la Qpoca del vanda-
lisrne‘niodern que ha volgut des-
truir tot lo que fes olor de i-elli-
gi6 cense respectar per res la
w n t a memoria dels nostros avis
i amb ellx desaparegueren totes
les de la nostra vlla.


Perque de que n’hi ha hagudes
no moS c a p cap dupte encara
que no haiem ai-ribitts a temps
de veur-el--les. Els nostros vells
$onen encara testimoni d’algu-
nes que n’existien. perb totes, ab-
solutamen t totes han desapares-
cut de manera que d’elles ni ras-
tt;e e’n queda.


Sxbem que n’hi havia una a Sa
Gezt Vgyn, devora el cami de
Capclepei-aI perb ja no hi es ni
sab ja n i n @ la forma que tenia.


Un altre Creu existia en la bi-
furcacid dcl cami d’Aubarca i
Z n aquesta li deyen Sa Cmu No-
va.


En el Pou d’A vall, j u c t a , sa
sortid2 del poble en el canii de
Son Servern n’hi havia un aitr-e,
perh se fer-en cases en el lloc ont
etla -fava emptassada. ’


A n’es cmni de Ciutat devora
es camf de S’AL~TM tambe n’hi
havia u n n que li deyen Sa CYCZC
de S’.ilwza. Aquesta creu fou
derruida i se canvid rnes tart
amb una de fusta.


A sa bifurcacid dkl cami de
Son Serve]-a amb el de Sa. Torre
n’hi esistia un altra que li deyen
SQ Creu dg Ala Beviznrda per
estar en la finca d’aquest nom.
Se sab que em de fusta i per a-
quest motiu es de cr-eure que se-
ria una d’aquestes creus que se
posen zont colcii ha mort de des-
gracia.


-4ont n hi havia m a de pedra
era en la costa de la Parroquia i
encara que ‘ningi: s’en record3


es probable qu’estigues par da-
munt I’cscalonadn veya, en el
repla abans de pendre el derrer
empit, qu’antigament existia en
lloc de les escaletes que hi ha
avuy per anar a1 portal dels ho-
mos. Referent an aqueixa Creu,
en el Llibve de visites que se
guarda en l’arxfu parroquial s’hi
koba que’l SI-. Bisbe Vich de
Manrique, en la visita qu’efectua
l’ady 1588 “Ordonit y man6 que
en lo peu i can6 de la Creu de
pedra, en la pujada de dita Igle-
sia, sia posada la creu dins un
mes, sots pena de XX sous per-
que apar mal star corn est6 sens
lo ct-euer.”


Id6 si .antes existien tantes
c rew dins el nostro terme i tal
volta altres de que no’n tenim
noticia (aont son avui totes elles?
Corn no hi ha hagLc’ ‘s mans pia-
doses que a1 caure s han cuidat
de realsar-les?


Deim tot aix6 amb motiu d’una
noticia lletgida e n el darrer- n.”
de Sa M ~ Y ~ Q Z de Sa Pobla en
que’s diu que gracias a I’inicia-
t iva de dos sacerdots se tornen
aixecar les antigues Creus de-
rruides d’aquella Vila.


?No hi hauria en e l nost& po-
ble qui prengues semblant ini-
ciativa?


Seria, aixd una bona obra qn’
honraria a1 qui la dugues a cap


A. ’F.


---. 0- ;- -
Aquest peri6dic esta subjecte P


censura esglesiaw tica.
.


LLEVAVT
G-
2


Lloable iniciativa
Tothom sab de quina manera in-


flue-ixen en el despertanient de l’ani-
ma popular els orfeofls o masses co-
rals.


Poble qui conta arnb 1un oi-fe6 de
1la-r-ga irida, es poble que prest o
tart \-cui-5 florir la seua jorentut en
olires de gran valor en tots sentits,
perque els orfeons son esc.o:es c l ’ k - t
i els orfeoiiistes son tots aclmiradors
d’nyuest quant no se converteixen
en a1ti;es tants #artistes.


Es de tothom sabnt, qt!e Catalu-
n:, a desde fa mes de niig- sigle ha
renaxucla a nova vida en tot sentits
i es hen segur que gran part liei te-
rien en son I-cnaixetnent la gran
rnriltitut d’Orfeons qu9a;1-eu de la


esia catalana hi na escampats.
son els qui han convertits als


]%sics pagesets que c!esconeixien
la trama del renaiseinent de la seua
re$6 en conscients aimndors de la
mare patria i per medi dels oi-feons
ycc laan cantat sernpi-e en llengo
materna, cansons populars o hirn-
ne; patriotics s’han sentits moguts
els pobles i convertits en fills ai-
mants dc tot lo qui sigui en be de
Cntalunya.


hhllorca fa alguns lustres ten@
en una cle ses rn& populoses viles‘
una 5nima artista que creh un orfed
i aquella V i l a se reanirni anib e ls
sc~is cants. Tot-honi la corlegu6 a la
Capella de Rlnnacor i a1 entorn cl’
ella se feren vetlades patribtiyues,
hi nasqueren artistes i qui yuaa-
tes Animes se despertaren am13 les
seues canturies. A vui el poble con -
vertit ja en Ciutat, anyorant ayue-
Ila fiol-ida, ha (:el-cat novament a1
seu Director i tracta de !a seua reor-
g-anisacio.


- Estant ferinament conyensuts de
tot lo dit icom no hem de celebrar


Juventu t Serkfica
La Juventut Ser&fica establer-


ta en el Convent de Pal-es Fi-an-
ciscans d’aquest poble, despres
de I’eleccio i nomenamenc de la
nova Junta Directiva, de que’n
dai-ern conta en el n6met-oderrer
d’aquest quinzenari. pareix que
s’ha despert del ensimismamenJ
en qu’estaua, coni la iloresta n a -
tura en cruu i fredolec ivern, se
prescnta arnb es pol;ei-a pomposa
d’alegre primavei-a .i donant visi-
bles secyals de rida exuberant
en las vel‘lades del dies 5, 6, 7 i
8 del corrent mes, que foren la
gaubansa de nies de cuati-eccn-
tes persones qu’en cada vel-la
comparegueren en I’escola de
dit Convent.


Forts i llarcs picaments de
mans acompanyaren els diver-
tits di&lecs i xistosos monolecs
de la seccid dc literatura, coni
tanibd 31s beii ajustats cants de
la mdsica, i magistrals pesses de
piano del zel6s e inteligent Di-
re e 1 o I-, ?are Am 01-0 s , re p e ti n t s t‘
una i altre vegacla, en les euti;e-
tengudes confei-encies, en quell
Xox-ici Pare Pons, senyalnva
coin arca salvadora dels pei-ilis
que per tot ari-eu enmetzinen i
travclen els joves dels nosti-os
dias, la Sociedat Juventut Sei-A-
fiCC3.


T,o que foi-tament cridA I’aten-
cih, tonc 1 ,ile?o:-ia de I:I l u v e n -
t u t S rAAc;i, p;nt;id;i a1 oli per
nosti nn amic D. T U W ~ Quc:~:lxs
en el telti del ii\?ploi7ii;it C\CPPP-


.
DE SON SERVERA -_ -


CENTENARI DE LA PESTE
CoLm :rareni proixetre en el ;I ’ de-


rrer volen: avui donai- mnta an els
nostros lectors de les festes que se
feren a Son S e r ~ e r a per conmemo-
r2r I‘aixecament del Coi-do dilspr&
de la peste de l’any iS2’6j Foren so.
lemnissi nies ja Fer I’espleiicildtsa
de tots e ~ s actes, j a per la part prin-
cipalissima yue’l poble ehi pi-engue.
Tota la vila, i arnS es;!ecialidat el
carrt de I’cre -2. Sei-vcr:i qa’<;tava
vzstit de festal oi-csl ;?in.;, m w m .
banderes i i l - l ~ n ~ l i i ~ ~ : j e:;traordi-
naria.


E1 dia 31 hi an5-1’3rn. Sr. Bisbe
DO’. Domenech anib eis Canonges
Quetglas i DeyA i alti-es sacerdots.


El dia 1 de febrer se feu una Co-
munio general numerosissima i se
pot dir que hi as:.lsti to t el poble a
rebre el pa c!els anga s de mans de
I’Ilm. SI- i3sbe.


L I ~ a les de:; la ?lissa Ma.joi-,
ieiicia de S. 1. Canonges


capitulnrs. comissiii c k la Uiputacio
l’rcvincial, roriissi6 tie I’,-ljunta-
mcnt d’r’irta i el de Son S e i - r ~ r a en
ple. E1 temple se t r01i7a\’cL a vessar,
i moits no iii cabcreil. u t a v a bella-
ment eng-alaiini- e I!‘luininat. Se feu
al?an$ I:i bentiicij de !a fiwra ,de
‘act Igriaci i tvt st’g‘cit 1’ci‘?ici can-
tant 13 C ~ i ; ~ e l l ~ cicl Cr)ii-;ent d’Xrt6
la missa d’e:i Goigoecliea. Ocupli la
trona el C;!nonge f1;l del poble D.
Antoiii Smcho qtac i.eii 1111 beiIissim


.-.


constituir un Orfeo Gins l a nostra
vi1 a. ‘I


ja hu ci-ec qce aplaudim l’idea
a m h tor cl nostro cor i la m& feirn
riostra. LLEvarr propagar6 a n h tot
entussiasme l‘idea i contar6 els pix-
gressos de La nova Instituci6. Lo
que’s precis perb r,ue no mos tro-
liern tots sols, s in6 que a inlciativ:t
:;rnt lloablc hei re>.pong;-uen tttts els


, ijui estiiiien el p u l e , tots els admi-
i-aclors del a r t inusicai, t:its e k qui
c o n patriotes. Aplegue,mos;-hi a
centenars que 591s aixb pot resultar
:,:n orfeci. Fora ernpa.g::iintents i a
kintar s‘ha dir n 1-eure s i xnb els
iiimnes i ckctics fervoi-ocos logra-
i:em despertai- l’anima del nostro
poble adormissach avui dins un
gran ensopiment .


LLUCH AXDENT.
o m o o n ~ o ~ n o o o o c ~ o o o ~ ~ n ~ a ~ ~ ~ JCLXCLXJ OOCOO


gats i iu;ins obci-tcs ci-idant i
salvant a ];I inexperta rovintut.


Sa enhoi-abona m& coral a la
nova Tuiita i socis tots de la T u -
venttit Sei-iifica, aI pintor D. JII-
s c p Qiietqlas i an el incnnsabte
llirector l>:ii c ?.mortis, tot desit-
jant six u:i fet i’entu+sta pro-
Dostx per ell feta en la dcrrera


,s.*+L2 9-&- tam efusi~arnent a tot el poble de e o * - ‘ I . Son kervei-a. esuccialment a1 Rt.
I Sr. Ezbgome,‘Ajtintament i demks
que pi-cn,viieren part activa en l’or-
ga ni SL? ci 6 per !ha vz t- sa bu t con me -
mol alicom era degut el ventenari
de fa epideini:t te-rible que assola


7 la Cornarc;l Llevantina.


n ~ ~ e n n c ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c c n a ~ ~ n c c a c ~ a o c ~


.*


Suposam que pel motlu d’haver
estat tant curt es per lo que no s’ha
entusiasmat gaire en Carnestoltes.
0 sera tal volta perqce el poble
rriba a veilre la torfiesa que repre-
enta la builangueria carnavalesca


o perque les repetides vetiades de
Joventut Serafica han atreta la


la gent; la questi6 es que
n penes s’ha feta bulla.
e5 anys en les vetlades
bi-ona, a volte, ben pe-
l’autoridat soid haver-hi
nir. Enguany cs estida


poca la que s’na donada.


Lo unic que hi ha@ el diious
jar2e i e’s ires derrers dies alguns
fadrins i fadrines que tiraven farina
i paperins i colca c3sat qu’ex riba a
tirar inig sac. iCom anava tant ba-
rato!


I no ptssa d‘aqui, gra ies a Deu.


D. Pere >lorell ha rebudes varies
cartes d-.l Cfiputat a Corts D. Tosep
Socias en que se 5 fa a sebre que
han estat api-ovats els gastos per 1‘
estucii projecte i pressuposts adicio-
nals d‘aln-:ins camins vezinals del


ae. Ayues ts son:
t4 d c Ses Coves p’el que se clesti-


nen 4222‘54 pts.
El pant darnullt s‘Estany de Sa


Toi-re per el citat cami de Ses Co-.
ves 2~3 13’62.


El d’Art5 a S’Ermita de Retlem
yassant per Sa Alqueria Veya
S 516’72 pts.


El poble s’alegraxi fei-m d’aques-
tes riativies per ser una gran millo-


Que se fassen prest, es sa ques


.-


ra els camins yrojectats. b


ti6.


DEL TEllPS. --Seguelx el temps
propi de l’estacib ii-ei-nenco. Des-
pres de una llai-ga temporadeta de
dies clars i cie sol Its c a l m s de genet-
allra v o i a eis dies ! 1, 12 i 1 3 piog--ue
en abundancia i reilia un frct ex-
t ri? o r clina 1‘ i ; par ei ;: ;a qu’ hav I kt de
fer una nevada. Ai-a novammt s’es
estirat el temps i torna fer bons
djes.


AGRIC~;L‘I’URA.--Xcl-;-sta sav6
ha irenguda a bona hora. &i:k les
culmes il‘z g d : ! e ; eli; coni-adors p o p e -
ren a c a b x de se:;:S;nr els q u i ana-
ven enddrrcrlts i
tava ia sav6 p e x i . ~ la crosm de sa
terra era riloit dura. Ara se pot en-
tlecavar be i la gent corn se pot
supos-ar apl-ofita be el temps. bls
ametlers Liiin fiorit gallardament i
se prepai-en per esp1e:ar


ESTAT SAI\;ITARI - ilcluesta
quinzen.a es grossa I‘epide,nia de
dengues que hi ha. lip.enes hi ha
casa que no tenga o hnja tenguts
els seas maialts. lre:it~ira que’s cosa
de poca clurada; per lo re;:ulnr es
qiiesti6 de jeure c1o.i o ti-es dies i
tosir un poc. PerB entre :qti tsts
costipats se preseura colca pulmo-
nia; especiaiinent de n i : ~ n’hi ha
hagades unes quantes. En Pep Tre-
bay teiigue es nin que’n teng-uG una
de la que mori. En Pep Pic6 del ca-
ri-2 Kccte tambe te la seua nina amb
un altrp,, per6 va pel- be. De grans
$


i LLEVANT 4


d ‘ e n G U I E n a


l‘agenria B’njosa (e) fiaaanda serveix am] enei~, p ~ t u a l i ~ a t i harato qmlsavol eariirrer se li fassa per Eiutat i pels altres poles de Mailorsz
Despaig a Arta i CARRE DE PALMA N.O 3 - Despaig a Palma: ESTANC DES BANC DE S O L I


Mk-iC-----@


I
GRANDES ALMACENESI E n s a i m a d e s i p a i i e t $ s


San J o s e
I D E


Uda. Ignacio Figcerola
=-


Laneria 1 Zapateria I Palieria ‘ I Bordados
Lenceria Confecciones PaAoIeria Tapicerias


Camiseria Corseteria Corbateria Alfom bras
Merceria Sederia Bisuteria Perfumeria


ABRIGOS CAPOTES PALLIZAS IMPERMEABLES
Articulos para luto -.- Ggneros de punto -- Bastones


y paraguas -- Articulos de viaie
SASTKERIA - MODISTERIA’- CAMISERIA


Mantas de Lana - Chanclos de Gonia
Gran secciirn de Peleteria


lent as al t o ~ ~ a ~ ~ - ~ ~ ~ t ~ o !io-Telifani. 217--Pillwll- ,,22”,:::AL


Carre de Palma, 48-ART-.


P r c n t i t u t
S’ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


En lloc se toihen --iillbs que a !a
PANADERIA V i c t 0 1- i a


E S F O R N N O U
D’KK


A sa botiga hef trobarcu sempre pans, panets,
galletes, bsscuits, rollets, i t3 ta c a 3 t i de pasticeria


TAMBE SE SERVELX h DOMICJI~I
Netedat, prontitut i economia


I)l?.9PLS IG Carrer de P(x1tnci .3 his. A ? T A


Gran establirnen t d‘en Centro, 3-Arta
Sempre, Sempre, derreres novedats en MERCERIA Est*.:ns sr i r t i t de PERE’UMERIA


AMB CONSERVES DE TOTA CASTA
Representant dels 1ico1.s de I r k casa MORENO limb el sen acreditat


Anis Kiramar
Mtiq11iljils Ocl onsi SINGER a1 conkrt i a pagues


No deixeu de vpitarlo amb la seg:it*c:lat de que qlieilitre:1 anib ganes de tornar-hi


I