Q u I N z E N A R I c A ‘I‘ 6 L I c M A L L o R Q u I - , Redacci6 i Administracid ...

Q u I N z E N A R I c A ‘I‘ 6 L I c M A L L o R Q u I
- ,


Redacci6 i Administracid
Quatre Cant6ns, b A r t h 31 t ie Agost d e 1920 I P E R DEC .I PEE APALLORCA 1


Conferencia donads a palrna per
Mossen &I. Riber.


131. p b l e s s’edimn. Ben bC pot set-
;&\ que dbtis qu’ara fa vint anys o trenta
tis catalans 110 teiei1 cas de!s aizl~or
.i-!iils. Per6 zrr? No passan debadcs
~ b r e Liri po blc vint ~!J!s de predicacit
d e frateriiidet, de predica,i6 persistent
dportuna e impel-iuiia. Ni son vans
ta mpoc eis crits dc la sa116 quant un
60 s‘escolta; quant te girats cap a dins
els ulls comteniplatius, quant es ateni
3 niirar vers aont cot-ren i s’esoaiupc:I
fes venes intimes.


Per veniura, aie fa tres anys, pel
Congds de la Llengua, no’ns hi trobs
rem asseguts fi-atmalment a l’mbra
d’un meteix Ilorer, catalaiis de to t s cis
territoris esbrancats ara per les des-
trals centralistes, fins del Afguer, coc6
catalanesc, demunt una ruca italiann?
El floridissirn jovent literari de tots Ca-
talunya, especialmFnt de Bmeloita,
els ulls girats a Mallorca coiii a una
teria de promissib o coni 8 uti pais d’en
somni. Res de Idallorca Ies es iiidife-
sent. All6 es admCs voleiiterosameitt
el nies!ratge dels poetes d’aqui. Fins
.el mCs humil, el qu’ara vos parla, qui


. cantava obscurcinent dins una branca
d’eura negre, corn els rossinyots de
Sbfocles; i sos canis no ‘eren sentits
aqui a Mallorca, perqtie 00 s’ho mere-
xien (res me sabria tant de&reu cam
qu‘aix6 fora aqui fnterpretat corn una
queixa) ho vu11 tornar dir: aqui no eren
sentits perque no s’ho merexien! i alla
han tengudes ore
mils entusiasnies
que eren inmerescuts mds fondainent
Qbligat me deixen. Es aixb egoisme?
jo no ho s4 coneixer que ho sia.


{ F i d / ‘


Si no fosicni u n poble m a t e x am’;
Catalunya; si 110 estiguessein liigats per
.!oble vincle de germanor y d‘historia,
110 hauriem de voler esser. Aqrii corn
ais aitres punts d.Espanya toi es :ilal
p a r ar dci cnciquisnie: pcro son p :rites
murniuracions esterils de portal a por-
t p i , que no arriban niai a1 vigor gerre-
rob, d Llild protesta fecunda C2taldnya
arnb [in cop d‘allt fort, romp a la una
tot? el; Ilignms cacirjuils, i corre, Ili-
bci ta , a ~ t s e ~ s peiis, a t t a1 t ~ i l t , aIt e!
:or :! :!J i Corts espanyoks Podrin dir
l e la setia representaci6 tot lo que’n
:ti!giieii, 13qiico que nosiaunaexpressid
:lara i e.;trer!ira de la voluntat del PO-
,le I A ’ U I I poble que se redimeix de tal
nanera n‘tiem de voler estar enfora. iUfi
30bk qcie crea u n art propi i conqnista
iixi lJ,~uto:io:iiki, la mes ainpla atitono-
nin esp$ritual, que fa que puguern es-
m a r r=laLiv;iaent amb poca frissor la
*esolucio d’altres problemes, per que‘l
i i& alt el s ha resolt per si .mateix: 1111
,oble aixi, dic, w f d envcja?


I’ero es que per trioit que- fassern tan
iiateix ho som cataiax. Ccni un qui ne-
;is son pare, scmpre’l delaiaria ia h o -
iomia que no se pot mudar fhcilment,
A Catalunya floreix magnificainent l‘ar-
quitectura per exemple qui s‘alimenta
amblo mCs viu de la tradici6 i banya
;es rels en I’aigua aborigen de la rassa.
Doncs be: Aqul la boca I‘abornina i’l
jetesta, pero la md I’irnita per aquets
carrers nostros arnb reproduccibns si-
miesques de caricatura. Aixl se queden
amb un color de rosa seca que no 1tsa-
bem preveure prima.vera, la Llonja, el
claustre de Sant Ffancesc ...,, y e s’es-
h.~llen demunt un indsible .roser mort,
inentres “a’ BarceJo~~a, ais costat! del
Passeig d e Grecia r’hi +fieraw eis v&s
pafaus resusdtas, i puja a C ~ ~ O W F mai”
jestdticament, la Ciutat la corola enor-
me de la Sagrada Familia.


A Mallorca passa una cosa de grari
:onsol; i es que tot lo qui pujaamb sa-
va ve a nosaltres La joventut es nostrq ’
I ho es a pesar de que sab que una part, . ~
k I‘opinib h i escrit sobre’l portal &
a casa paterna de la lradici6 catalane+v
:a als vers que’l Dant llegl sobre k
porta del Infern: *f


Lasciafe ogni speranza, vai gui in-
Irate!


Quin jove, anib ardor de ne6flt s‘afi-
lia a uti veil partit? EIs joves,
sportmans lo qual es paca
omplir una vida o si soncorn el Brofe-
ta, homos de desitjos, venen a nosal- ‘
tres. Per aixrj mnt res els veIIs$festigis ~
s’esfofidren, els joves (no’m vult CQnta:
encara entre els vells) can@% :perque-,
dins nosaltres hi duim un trovadm qt4;
enton3 1-i cans6 del ideal qCte‘1S”‘altre-
han pcrdut ja per a semflrq~a L, ,4 ,


La mCs mal pensada suspicacia pa .
triotera no s’tia de fer por si la,jgvetatut. _I
deserta de les Lendes fili
C O S ~ S se uosen rtlalarnent
quadra poderosa a inter
anidn cap a clla RO serhri
nen de ser flets.de Roger
de Roger de Fler; no serhn e
desertat del filjsteisme se
qa‘uqa harpa i una passe
festes el Goliat flofant.


9‘ a pesar de inon carhcfer
neiqer la meua insuficiencia
nyat a pujar aq aquesfa tribu
poc qu’he dit a dir; aquests
de conciliaci6 es estat perq
wna obra de carldat; 10% mCs
a1 cel, i una abra &pat
sadrat de la terra!


9 ’
i 6
. Y
3 LLEVANT


4 7 l a n a l i f e r a r i a ---
En Rarndn PiaS i Campamar


Pollensa, l’antiga Vila malforqui-
na patria dels me% preclars poetes
te com a gran honra poder dirse ma-
re del iblustre poeta. En Ram6n Pi-
c6 i Campamar, gloria de les lletres


* Catalans.
Visque en la Illa durant els 11 ri-


mersan s desa vida passant zes-
preS a XJ arcelona aont visque sem-
pke. Per6 ferm enamorat de sa pa-
tria eren moltes els anys en que ve-
nia a passar una temporada estudi-
ant les costums i caracter de sos
compatricis servint-li Rquelles de
trama en moltes de ses belles com-
positions.


En Pic6 ha escrit moltissim con-
quistant-se amb ses poesies Deptessa
eJ 1884, Ferrdn V el 1874 i .4 uns nuvis
el 1 W e l titol honorific de Mestre en
Ga Saber.


$el 1885 amb la poesia Viscu
At@ havia guanyat 1 Englantfna
.de manera que foren tres les Vega-
*des ue obtengue aquest premi en
.els j o t s morals de Barcelona, no
eSSent agucsts els unics que hi
guany8 s m que n’obtengue tambe
-stn extraordinari i sis occessrts.


EormA part del Cons6stori dels
/OCS cbm a membre del mateix
cine anys i el 1892 ocupd la pre-
sidmua.
Es un poetade forsa, evocador


del eni wtalanesc. Passit en sa vida
mo k t de temps girant papers velts en
els arxius per ah6 la major part de
s a compositions son plenes de da-
des hist6riques comprovables en tot
moment. Son llenguatge es sem re
mar.


Tambe se distingi en Pic6 corn a
dtamaturc. Sos drames Cor de route
i La filla dd dor corn tambe el


g r m s elogis de la critica.
Ambsir mart recent han perdut
le lletres patties un bon conrador.


Voldriem donat corn a mostra de
les poesieSCren Ram6n Pic6 algu-
nccs de ses dllors per6 essent molt
ll8~gues pdr t’espai de que disponem
a publicam dues agafades arreu.
LO TESTAMENT


viril i just; son vers fluit i ben P or-


poema escenic T arrof meresqueren


DEL CAVALLER


Re Ies t e ~ e s del monsme
ja’n tompvt’l cavaUer
Cavalcest un cavall negre
4ue-end front M te! un md.
$t?n 1L de nafres,
A’crscuder qm du sa llanw


.mmal cavall ,dd c&rqx,


/


€ot atuput rp o cabelk


Just ;I trenc d’auba arribaven
h la porta cl’un convent;
el prior surt a la clastree:
-- Ueu vos guart , ban cavd1er.-
L o bon missatge li conta
o malfat del senyor seu,
i 17‘hi demana posada
per son senyor i per ell.
.41 cavaller ja’l se’n duen
a fa cetda quatre llecs;
mena’l caval! a I’estable
l’escoiR que era present.
Un poch ahms d’hora bnxn
cnmbrep;uen a1 cavaller,
i li porten 10s cants nlis
a l’exir lo prime’ estel.
Quan son les dotze tocades
Io maialt alca la veu,
que demana a tota pressa
a n’el prior del convent.
--Assentauvos a la tada,
i preneu plomh i tinter,
qu’ha arribat ma darrer’hora,
i vi111 dictar testament:
*Cantar& demii un ofici,
ofici de cos present,
i resareu quatre salves
i un parenostre’m direu.
Rebreu per @‘l cavall negre
que roman sens cavaller:
jo‘l vos deix per a que molga
a n’el molf del convent.
Trenta lliures que portava,
tot en moneda de rei,


er lo be que va servirme


Deix I’espasa ab la corretja
a1 gloribs Sant Miquel:
deix a l’altar de Sant lordi
la llanca i !’escut d’acer.
Deix lo meu cbs a I’Esrrksia,
i a la patria mon castelf;
deix ”hon cor a 1’Amor mia,
deix la meva tininxi a Deu.p-
Lo prior ja li presenta
lo pergami que est6 Ilest:
lo cavaller pren la ploma,
i abaix hi signa una creu.
Aixfsque sent les campanes
esclata en plor l’escuder,
i’l cavall adins l’estable
eguina molt tristament .


P es deix a mon escuder.


EU CELL6


Anauhf, nom& que sia
per senti la bon’elb
d’eus brots de murta floridit
qu’han escampat p’eu trispol.
Eus festis estin encesos,
i a sa Clara respland6
jcom lluen Ies creus de Malt&,
cordoncillos i betons!
Batle i obrers ja se’n venen
amb una guarda d’al-lots
que duen faies enceses
correguent i pegant hots,
Les xeremtes ja s’inflen
i grunyen a poc a poc;
{RO sentfu eu tamborino
corn ressona i fa renou?
Ala, atlots, cap a la plaqa,
que vos crida’u fabiol!
sfis, correu! ... jAquexa es bona!
tQuC hi anau sense serr6?
Mirau qu’eu batle ja’ncanta
la primera, i s6n ben moks
eus qui la volen: ja hi diuen
per dotze lliures i sous!. .
iNo trobau qne dotze lliures
per la rimera es ben poc!


1que cinquanta!. . a cent i tot!
De lleuge sabeu que hi bota!
sabeu que hi volta d’airbs
UR bergant em les butxaques
buides, ben buides de tot!
iY qui no tira cent lliures
per peg$ un parei de bots
I er SUA la paleta


Ja comencen!. .. Xeremies,
tamborino i fabiol,
tot gruny, gemega i grinyola,
volta i botetja tothom!
Bergantelk, cap a k placa
falta gent, i fora son!
Ala, al-lots, a batre murta
fins demd que surte’l sol!. . .
fo, mentrestant, corn un frare


ue viu retirat del mon, 8 ins eu cell6 xano, xano,
me’n ire a testa’eu vi dolq.
I assegut ran d’una bota,
corn romeu prop d’una font,
omplire i butdart! alegre
eu cadaf mds grari de tots.
I me’n riure de tots voltros
u anau darrera Yam6 4,’ s qu’eu montona m’agegui


i clogui mos uys la sbn...


pujau- P ti fins a cinquanta,


i P erse an4’eu cap entorn?


?i
LLEVANT t


Del Passat i d d Presen
Son Sewera


en plena epidemia
A pemr dels csforsos per contmir el


contagi de la este de part deir delegats
de las luntes {uprrior i local de Sanidat,
deb merges i autoridats dels pobles ata-
eats, I'epidemia s'estenia, de cada dia
tren in& eis qui se jeien i mobs in&
tcs vic:imes tant a Son Servera tom
dins Art&
E1 fart de la malaitia fou dins e1 mt5s


de Juny de manera qne'l dia 8 eren
ja ti i& de quatrecentes les persones
que dins Son Scrvera havien mortes.
En aquesta poblaci6 et metye 11, Juan
l-literas desprb de la mort del des-
graciat Doctor Pascual que ocorrcgud
el 14 de )uny queda encarregat de la
direccio medica i el!, qui tenia !a cerlcsa
de que se tractava de ts peste buwnica
er cam que el O~ctor PascuaI havia sos-
tengut lo cantrari fins a la mort, en vis-
ta dc que I'atmQfera pestilente que sc
mpirava en miles cnaes era perjudi-
cia1 i de que faltavr generalment I'assis-
tencia an els mataits crepe oportti in-
d i c a ia mnvtniciicis de fer nous cam-
paments i obrir altres hospitals. Apro-
knt el dia 22 el pla que presentaren cis
Cacultatius dia 18, be dupe a cap ense.
pida senyalrnt-sc les alturcs de Ses
Planes pels hospitals i Ca h!allambias
per habitacid dels mttges, relligiosos i
part del Ajuntament; cis acampats en
Penya-Rotja i cis de Son Corp qutdr-
Fen a carreg del cned t N a b 1 i, D.


etwaten els qui queien malalts ai nou
hospital. Aquest ertiguC a carreg del
Dor. D. Per8 Jusep Surcda fins al de-
rrer de Juny en que se v& scntir atacat
passant a ocupar son i:oc 0. Madan
Morey. Quedd dim el poble D. Juan
Lliteras per rsairtir als malaits i anrr
enviant an els campoments els qui cs-
taven per ponr-se em cnrni, de tal ma-
mra qw el dla 9 quedi ia la vita total-
ment buida i tots els pnrtals predats.
I diu el Dr. Lliteras que squesta mida
don5 un gran resultat pcrque 81 res-
pirar aire pur i a1 veurer-st cnfora
del horror pestilcncial kM poMa molts
ja s'en creien ttiures i vemtctament
el'm'al coniensll a decllns.


Se temia que uriburt i'@& de Ics
pans calorades el coatagi atunenbria
per& soccei a1 rev& qtit tant cmi cn-
trs la calor mancoforen ete atacats, i
d'aquests en moria manos, de tal ma-
nera que desde el 15 de J ~ t r i d @ a%n
jeien mer de tcfdanes que de la peste,
i desde el dia 17 de juriol fins a1 dia 6
d'agost no s'en jegue cap de bell nou.
En aquest dia si que en qaedd un nou
atacat tl qual M) mCs ki estigue quatia
Iwes morint-re tot d'una.


r:


lynaci Sureda en Son 5 ordi els quais


b


Corn he dit Jpahle wda lot


desert, el% scmbrats quedrrcn en moMa I
de Ilocs sense segat perque nin@ se 1
preocupava dels iaterrssos dels demis 1
ni dels propis sino que cercaveri finica-
ment el medi d'escapar-se del contagi
la gent estigue acampada fins ben en-
trat s'hivern, estant el poble desolat de
tal manera que fins pels earrtrs hi crei-
xia l'herba. S'organisaren serveis de
conducci6 de maialts e els Llatzarets


niedi de canyes llafgucs agafsntse CIS
mala! ts a un cap i ulw itdermers o con-
ductnrs en l'altra. En quint an els mortr
s'arretgla el servei de traginers i foo-
scrs. Els primers waniivea un carros de
parei per transportar els morts an elr
llocs d'enterramen: i segons conten els
nostrcs avis solien servir-se pct posar-
tos dins e1.r carroi, d'uns gmxos de fe-
rro amb els ~ ~ i l s , ainb ei fi de preset-
var-se del cofitagi, ier cnganxaven per
la roba desde dalt els canos i les puja-
ven .


A la primeria s'enterrava dins l'igle
sir per6 prest quediren imposibilitadcs
!a les sepultures i s'hagd d'habilitar
d t s p r b el Puis de la Foni corn a cc-
mtnteri, i mhs envant tants cren ja
els mortr que s'obrircn fosses a qurlse-
vol punt aprop del en que morien, ente-
rrant-se especialment dins el clot de la
grava dea Mavet, dins el den Mew i en
la ciqaia de Son Corp El fosserr te-
nien ordc de Ia junta de Sanidirt de ta-
par els morts amb una c a p gruixada dt
cats que duicn dei forn jde SOa Jordi
pet haver-la ofcrida de franc el seu
propierati El Compte d'Ayamans.


A la ptimeria se trobaren fossers
a bastamcnt per6 at veure que rmb tan-
ta faciiidat se propgavii Jr malaltia
arribaren a no trobr-se voluntaris per
desernpcnyar el crlnec i corn cs de supo-
sar soccelren cseenes horrorisadores de
pares have d'tnterm afs fills, i fills ats
pares. Davant aquesta W i t x a 1'Ajun-
tament, corn tarnbe heu feu el d' lrt4,
hagub de dirigir-sc it la junta Superict
de Sanidat en demanda de personal que
anPs a prestar aquests rcrvicis.


La lunta feu p$blicr la tiecessidat
d'auxiiis pmonaks atl que se tadavtn
el8 pobles infectat* i faren. d t u s
ler persones qui tocades de lacaridat
oftriren el$ seta strvicir an eh dos
pobles .


El dia 14 de juny,els PP. Camli tu
de Giutat Fr. luan Ptauer i Fr. Antoai
);err& passarea a Son Sewera per 'usis-
tit als malalts i entortot aorta, morint
totsdos victims aC la cr-riht UQ dio
27 de Junt 1 i'altra el dia 8 de Jqol.


i seyons conta la trad P cib re feia per


contagiatt i 18rrltte f a itasellat per tin*
delicte que comet&


Espoathiaacllt r'oferI el Subtktnt*
del RetBirnent dt Ckrtat dnfmterlr de'
Zitagoas D. Aafoni Canals I tcr or-
dres dti quat se pourtn 8Iguns sddrts
i una brivada de rasidrrfs pmmt
tots a les vries d'di . .Son Scrvera
cl servici d'enfermets i enterrrdwa.
n o ~ r d'aqucst personal crm:


Subtioat.-D. Antmi C8ntt8e
Caba repbn.-D. fggl Anttmi m-
Cab0 sqbn.-D. Mantad Huguct.-


Josep-.


nrlndtz.


torep Faro.
Manuel Fllnfndezw
Antoni Wriik,
Manuel Ptrtz,
Josop Sedate.


Juan Pla.
Jaep Vidal.
Mcens GordUlo,


De tots squat@ l;lp qu'm morfrca ..
L €98 dmtS foren poutto en llibertd
anant-sen uns a ha sew cases 1 altm
se quedorcm en aquertts viler.
No cal dir lo estirnats qu'krvicn d '


e w el8 servicio d'aqtmtea penoncr
aont tanta fafta feien especlaimert en
eltortde larnahltf& qua GOBI he $it
fou dins el m b d e Juny i a ptindpb tk
Juliol.
El dk 15 de Jmy feu tk aigat mol4


fort i per lo vist iud4 aikd a awlmkAtir
el nlincro d'invrstono i BC mortr i a mi-
da que s'tntra dc pk dlas Pestlu &-
cresquC l'cpidwahr que dkrr Soln sct-
vera qucdd totalincat capturada derdrl
el 6 d'lgost diads de 8iR Salvador #I
que mort la'&ma vfeima dmpds de
vint dies de no bver-8e mott ningh
- . con ti%t€Xcicib,
Anem mguiut,I I w b r a d c ,


'"a aostrr tasca de bona sega-
dora, reciillint i traascriguent
30s belles caaponetes que en el


-* wmps canten ela vers aegaclors
de la term. Vet-assi uu altra
garba:


EscaradBs de Tormubet-
aeabareu 8's;rcwada
damunt tin Sautmiquelada
an es pri'ricipi des fret.


(Mitjoru .)
Jo vuldrfa ease cigala


0s- In& des batre i segri.
per est6 a dombra i cmta
En el inon no hi ha mea gala.


id,
Si un segad6 flagtoma


x pasos ja te r a d .
Ara eutram dins es boldr6
ique no m'afines, Colomal .


(Artti.)
En aeaba de ssp6


(le sa faus fer6 gangaies
parquc he perdu€ be# riaiw
i a poc, poo, pesdd ep1 cautii.


,


id'
Seati a Son Brondo germua


es corn qu'anh a gdera


d-1 I I ' nn cassad6 arnb noucents
I (cans.


(Petrcr.)
I)os segad6s de gavella


; qn homo trescap6s terra


maren a:Sm Dnrf;
sa madona, 10;s va di;


qui ne tenim fseardellaF,
*-IVui, heu agutrr de veni


id.
--Si neteniu eeeuefdla


sa&, .., trtirtdes - * dius- sa plls.
a
. LAS MOSQUES sen ei seu rndxirn desefiroi-lo, lla- vors sei quei1 tin lloc atnagat dins
un:; cnclctxa CI dev:t!i 12 terra
del Iloc :ion han c ; - e s c ~ t ~ i all6
queckn coma adomits, s’iirmfen,
la ieua pel1 s’enfortcix, cntflvien
di. color i fornix‘ i w tranc;formen
ii mb iwt\<> pctiics h t u t c ~ ; de co-
lor dc castanya (niiife,). Quntl-e
dies ctesprcs sul-t de cnda boteta
uiia mosca ~ I I I & les ales arrufa-
des, les qwals qixden bon esteses
ai cap de tnitj;: hora, coinensant
tot seguit il T~oial. .


La calm- i la brut6 son condi-
cidns esenciais per la seua repro-
clucci~i.


La I id2 d’una niosca sol csser
curta, LlllS dos mesos. l~LIi~~ll?t
aqucst temps sobretot si la tem-
pt‘1~;ltuI.a L‘s csrlcnta, fan una pos-
I;L cada cioize dies, aixd cs, de 5
;t 0 pastes durant la. seu;t vida,
cwxi t cad?“ posia d’cn C ~ ? : ; ~ C I Z ~ ~ T ~ Y
d’ 0 I1 s .


i)c ;nodo que, en un pais de
clima tcmplrit coin 21 ricxti-o eii
el qcaf I’cstiu dura [res incsos, si
afcgiin uii mes de p:-imcZvera d’es-
titi i un altre de la i2i-imavera del
ivern tendrern 5 rricsos ainb bo-
nes condicions per !a. seun i-epro-
ducci6 lo qual se presta a fer
cA1cu.k curiosissims.


Una m o x a que comensi a pon-
dt-c amh regularidat en el derrer
iiies de la primavera de l‘estiu an
els 5 rnesossirri mare d’uns sens
ii de insecte?. El primer nit's hn
&-A de 200 directes, cls qual; en


250.000; en el tercer sirfin uns
2.Ooc).OOO i al acabar els cinc me-
sos si cada mosca 6cup;l tm es .
p;ri de 21 niiliinetrcs qurz.G1 a t \ hi
I ~ u r i a urr nig-nl de mosq:ies que
i:i;x:i~‘:t unn cstensitj cb: It mil i
pic0 de 1;iillons dc !\I ioinetrci;
qu adl-a t i.; .


A l arribar an els primer frets
la seua actisridat inI:i.i-zi notable
rnerrt i nl esser a1 ivern S’Ttcaben
per complet les postes. Les vc-
lles inorcri i lcs jvves per dur una
vi& poc activa aguanten uns3o
4 mesos; iveriieii iiiig endurmis-
cades dins encletxes i recons i
Pncare que siguin poques basrep
pet- aqsegurar la naxia en Ia terri-
porada prbxima. Les crias tambe!
poren ivernar. ~ #


C l SCP,fiTl ln6S h?~tIl~fiT? p2lSSat


I ,


: F, E.+V.
1 jcabawt.


NO %PASSA RES
No p a w ris, reina trcmquilidaf per


tot. A uesta es la resposta que fan
periodistes, @Is rninistres que mos
desgovernen: No p s s a r&, i no pas-
sa cap dia que ektelegraf no anuncii
i escnrnpi per tot el mon la nova d‘
un, o dos, o mes assessinats. ReIna
per tot tranquilidat i no veureu cap
diari sense l’anunci o la declaracio
de niitja dotzena a1 manco de va-
gues en les quals suvintetjen leg
coaccions.


No passtt r3s no, i per aix6 es yue
el govern del Sr. Dato no se preocu-
pa de arretglar un mal que es la
deshonra del Estat espanyol.


1 :%quests hamos creulen que obren
el be i aquests homos son t lei-ats
per els -;:flons d’espanyols qui pro.
testen L.. 1 dia d’un estat social
anar-yuic intolerable-


Es queno passa res, QO, pel cer-
vel1 dels ministres que sigui prou
per sol~icio~af, per resoldre aquest
mal estar:Pot haver-hi altre forqa
que subst i tuspi f’accid de govern
CA a quests contlictes? I a pesal- d’ai-
xi) el poblc no l’exigeix, els meteisos
qui cada dia protesten quant arriben
les hores de sanetjar, segueixen la
rutina i van a les urnes amb la po-
bresa d’esperit caracteristica dels
partits v e k , del partits que note-
nen ideals.


Torn&ni atravessar una crisis te-
rrible. El Govern del Sr. Dato se-
queix donant la sensacid de desgo-
vera El paisse sent allunyat dels ho-
mos qui cada dia parlen .en contra
ZBc !;1 realidat, La farsa no es agm-
dnble, perb faJt,a l’espiritualidat que
scsthi arnb ejla i amb aixo amb
iquesta fdta del sentit de la reati-
dat, amh ayuest pacte continuat o
;onsideraci6 extrema amb els ele-


ciisoivcnts mos diferenciam
notaf;!exnent de la reSta dels pobles


tots e 7 s dies a les preguates dels


J’Eu rupa.
Coni cl Sr. Dator no represent&


IIC;-, que una opinib, la qual-tots s&
i,em quina es, no pot fugir de*.:la
ieua ineteixa essencia, lo contrari
1s deinanar impossibles.


La Ilkistima es, que no vulguin
veure que per sglvar la harca es
>recis que totes les opinions hi apor-
.i les seues valors, iinica manera


jel problema.
Per6 no es extrany,’ per els notres


governants, reina la tranquilidat,.
io pa‘ssa res que meresqui la sepig-
atenci6.


LL. 6. ’ .


1 $; aplicar el remei a la complexidat


( 1 -
9 LLEVANT


Noticies i Cornentaris
Del CentsPrari de la Peste


La cornissib organisadora de
ks festes del Centenari que for-
md 1'Ajuntament en les tres au-
toridats aC6rdii ampliar-la adme-
tent en eIla membres delegats
del Ajuntament del c ~ ~ d e l s
medges, de la daixa Rural, del
Sindicat A cota i dels mestres


tes festes, sense perjudici d'afe-
gir-hi totsels nlfmeros que se
trbpiguen convenielats, consis-
tesquen amb UR sotenme ofici
funeral eo sufragi de les victi-
mes, descubriment de lapides do-
nant nom de personatges que se
&stingires per son heroisme a
algama places i carrers de la vi-
h. Primera pedra de un monu-
ment conrnemoratfu del e isodi i
vetlada nccrol6gica en et F eatre
Principal convrdant-se perque
prenguin part en ella tots els ar-
tanencs que s'hajea distingit en
algun ram de la ciencia o en 1'
ora tosia.


Per poder dur a cap aqueot
programa se anomanad de dins
fa codssic) una ezecutiva com-
posts de pocs membres perque
activin els .treballs pre aratoris.


diada sen alada per tal festa
€QS el 10 d&ctubre, per6 aquesta
fetxa no es del tot segura encara
perwe esstnt el: Rector un ele-
ment hprescindible convendra
abans de fixar-la tenir seguredat
de que'l nou Rector estiga defi-
nitivament acomodat en Io nos-
&a Vila.


Per de pronta siSpiguen tots els
art,:nencs que la Cornissit3 est&
ben Jisposta a que les festes ten-
guin tota la soleminidat que re-
quereix l'epissodi hist6ric que se
mi conmemum-:


nacionals. F ambt! acordaren que


En principi s'acor B d quela


gunsanysen el Convent de la
nostra Vila i aont se captd gene-
rals simpaties.
En la nova sessib celebrada


per ele ir Segretari General, re-


Garcia actualment Superior del
Convent d'Ara i que tant est&
mat era en el nostro poble per
son carkter franc, actfu i bom-
dad6s. b Provincia Francisca-
na est& denhorabona per veure
ocupant als carrecs m& elevclts
ados de sos fills. Que lleu les
doni la lluni necessaria per de-
sempenyar arnb wert cdrregs
tant diffcils.


caigrrc! f elecci6 en el Rt. P. Juan


. .- -.-__-


El Fenwarrit
Hem tenguda ocasi6 dc veure corn


adelanten les obres del Ferrocarril
Manacor-Art6 i amb t'empcnta que
sc veu donar ara a l'obra se concep
jal'csperansa de que rest serern
a1 final d'una obra tan B esitjada.
Les explanaci6ns d'Art&, Son Ca-


rri6 i Sant Llorens e s t h tan ade-
lantades que no son obstacle perque
inmediatament s'hi poguesseri cs-
tendre els rails. A Manacor van
adelantant molt els trebalk d'expla-
nacic) com tambe els de la coioc;.tcib
de travesses i rails que ocupen ja
atguns kms.


Adelantant corn ara ho fan es de
creure qu'en pocs mesos postrti la
locomotora arribar a Sant Llorens,
a principis d'any nou a Son Servera
i a1 comensar l'estiu qui v6 fins
Arta.


Aniba ja a son terme una millora
tant important i tant desitjada p'els
artanencs. Deu vulla que sia encara
m& prest que lo que pronostiaim.


__I__


DE PEL MON
A! horr ue escrivim aqutstes ret


xes, estii antetjada la crisis del go-
vern del !? r. Dato. El m o t h en el nos-
trc entendre son dos principatlsdmr.
L'un, el dcscrGdit, el fracas d unr pro-
cediments arcaid impossibtes en el
temps actual i amb mis impossibilidat
eniltfe d'esser modificato per el$ ho-
mos qui formen les oiigarquies centra-
listes. L'altre es la gana, la ana de
comandar, la gana del decret c f e dime
luei6 de res Corts per facilitar arnb grau
ma@ l'obra nefasta. Es veritat que
squests dos moth son oposats perb
hi que tenir en conte que at un hmpo-
sa la realidat i IL I'aftre aquesta serle de
caps, capckixaparrots qge lto genm


amb altre cosa mbs que en comander i
tenir una acta a la seua disposicib.


Espanya segueix en deadencia 1 en-.
care no re veu er lioc una wenyat be
mente disgregats d'idealo afins etuprrb
per lo vist aquesta afinidat no cxisteix
a la practica i aquelta uni6 ha csdevin-
gut un fracas &que passari?


-L'lrlanda segueix agotantse. La t i .
rania inglesa no vol per cap manna
concedir-li la Ifibertat 1 la sang &Is seur
fills rega coiitinuament el seu sol. Per&
les coses totes tenen el seu n i scgura- P
mcnt an aquesta no deu -tar Ilunyi ja
que els pcbles tots se van tent Carrcc
de aqueiia trista situacl6 i uaeixen lm
protestes a ler dels mhrtirr de la lliber-
tat.


-1 Polonia? Laderrota dels boIxe-
viquis per les tropes paloneses ha cub-
dacttupttnda. L'exkrcit roig fuig a !a
desbandada i no rembla possible una
reaccici. Polonia de monrent qwda aILi-
bcrada d'rquell jou i com a'est8 Inmi-
tant la pau es d'csperar que a ues&
apareixer8 pres1 per aquelld ban91 del
nion.


-Les ooses tornen a la normalidat.
Aquella co:upanyia de vapors alemann
que era I'enveja d'lnglatena la uHam
burg Atnerican Linico inaugurari en el
prdxiia ener un servei entre Hambag


constancia i el treball d'una r a m triun-
nn una vegada &s din6 d moa.


LA *NOVA fSLERAw.-Per inicizrlt-
va del Excm. Sr. D. Valerill Weyler.
semtjla que prest air4 un fet la comti-
tuci6 &una important companyia na-
viera el nom de la qual indica prou dar
quina er la seua finalidat. Aquesta nova
companyia ue neix arnb forsa extraor-


concurs de Its comunicaci6ns maritimeo
de &lean i est4 resolta a cxplotac p r
son conte. tant si cr la conceseiorada
corn si no, la aova linea que trot *%a
Lrdicada quest8 dies S6ller-Barcelot1a.


Aquesta seria una millora inconmen-
iurable en les nostres comurricacidnr,
ella acuroaria quatre o cinc bores el
wirtjc a Barcelona i ao hi ha que dir
QW donades icr molestier d'un viatjc
per mar aquestes quedarien notable-
ment reduides.


DobbeSI pareix que no en &Iten i no
mer es Iliatima que k rapidea en que
re va, privideque la industria espanyola
sigui la constructors de la nova €!ob.


redencic). Se vo P la altre vegada unit eic-


i New- ! ork. A!egrernnos de que la


dinaria, es ta9 decididr a concorrer an el
LCGVANT


o r n a r c a
Per la Verge de St. Salvador


Es j a un fet I'organisacic', ~ ' U T M
tcimboia per recaudar fondos pel- i'
obra del Santuari de lanostra Verge
de Sant Salvador. Una dignissimrt
Sra. D." Asdrea Valentini de Ca U.
Rafel Blanes Tolosa, amb un zel
incansable anys i mes anys ha anat
recullint, compi-ant i gordant cente-
nars i milcnars d'objectes amb el fi
d'ajudar a1 culte de la Verge. L'han
ajudada en sa fervorosa tasca els
:fills d'ayuella distingida familia molt
especialment la Sta. D." Isabel que
Deu tenga en gloria.


Segons noticies aqueixa tdmbola
constard de objectes valiosos que
segurament atreuran l'atenci6 del
public.


Tendrh Iloc- si Ueu ho vol el dii-
rrer ciiumeng-e del prbxirn Septem-
Ive cn el Teatre Principal.


L'obreria de Sant Salvador con-
rida a tot el poble per pendre part
activa en ella demanant un petit
sacrifici, sempre cornpensat, a be-
nefici de la nostre estimada Mare la
\Terge de St. Salvador.


DESPEDIDA DEL RECTOR
El nostro dignissim Rector D.


Gabriel hiuntaner que en les opo-
sicions darreres quedA proposa t
per la parroguia de Santa Eulalia
de Paima diumenge passat feu
la despedida desde la trona de la
Parroquia amb sentidfssim dis-
curs.


Mes tart una Comissid del
Ajuntament i altres de les enti-
dats Caixa Rural, Sindicat Agri-
cola i molts de particulars anaren
a darlila des edida. El dia 31


'possessori de aquelfa Parroquia.
Desde aquestes columnes el fe-


licitam efusivament per son as-
-tens a1 rnateix temps que sentim
. la separacid del amic.


sortf cap a I! alma per pendre


-
"rb C R O N I C A


DEL TEMPS-Dla 24 diada
de S. Bartomeu cornens4 el dfa
.ben boirtjs, arnb una xalocor in-
soportable, devers ies 8 entrtl.
oretjol fresc i una hora mes tart
cornensareem a sentir remor i oc


re amb llamps i trom fins a les
a poc se va ennigular i va p f ou-


dues. Sernbla que el temps vol
tornai- an el de fa una vintena
d';m_vs que plovfa amb abundan-
cia per sa tisfer als agricultors.
Per S. Bartomcu eren moltes les
vegadcs que la ptuja desbarata-
va la festa del Patr6 de Capde-
pera i enguany ii ha tornat to-
car.


EMIGRACI~--ES masa grossa
la sainia que L'crnigraci6 te uber-
ta enelcor del nostre poble, avuy
ja no son els xerecs els homosqui
deixen laseua liar la seuaesposa,
i cls infants per anar a llunyanes
terres a cercar io que no sol a-
rribar mai, son els homos bons
els qui amb una febre mai vista
se'n van a Franqa se'n van a Cu-
ba i deixen el poble buit, faltat
de l'element mes necessari per el
seu desenrot-lo. Corn s'hauria d'
nturar aquest cap-rec!. Dins la
locum de l'epoca actual es moit
dificiI resoldre aquest problerna,
falta reflexid f e r parr de tot-
horn, falta organisacio i sobre
tot fatta esperit patridtic.


TURISTES.-Ei dia 28 varem
tenir el gust de saludar a1 distin-
git segretari de la CBmara de
Comerq de Barcelona D. Barto-
meu Amen ual el qual vengue


tra comarca. Es u3 de tants ma-
llorquins qui s'han uhert pas a
dins Barcelona honmnt a1 ma-
teix temps la seua terx:.


-Ha estat tambe h c : !tt nostro
1' il- lustra t enginyel- i 4 gr bnom
Director del Centre cl' Estacions
Experimen tals de it bonos D.
Lluis S$ez Fernz-Casariego, en
viatge d'estudi dels nostres cul-
tfus.


StNDICAT.--El Sindicat Agri-
cola torna rependre la seua acti-
vidat. En la derrera J. G. se
parU extensament de intervenir
en la compra de porcs grassos
fent una venta en cornu, lo ma-
teix que arnb el bessb de mel-la.
Tambe se va anunciar una com-
pra en coma de superfosfat. Les
1mpressib.n~ son bones i s'ha de
tenir en conte que si el preu del
mercatesbola venta en coma
ha de esser un dxit. Del sdper-
fosfat el poble tot ja sab els re-
sultats que obtC i per lo tant la
conveniencia de comprdr-ne.


MORT.--Dfa 27 mod yfctima


per visitar :: es belleses de la nos-


de aguda malaltfa l'esposa de
mestre Miquel Peix. Rebiga a
seua familia especialment son
el Tinent I). Vicent Sureda l'ex-
pressi6 del nostro sentiment.


tro Director D. Andreu Ferrer
en concurset ha passat a ocupar
l'tscola de La Sala, anant a ser-
vir interinament la de Santa Ca-
talina D. Bartomeu Pujol.


METEOROLafA. - Durant
tota la uinzena s'han experi-


tern s amb que sol voier comen-


nes brusques, dies ennigulats i
xafagosos, bastants de tempera-
tura a abable.


SAN%AT.- Segueix bastant
satisfactori i'estat sanitari de la
nostra Vila. Les malalties epidd-
miquesno han pres forsa 1 els
cronics s'atlarguen indefinida-
ment. Amb una paraula no hi ha
mortalidat. G. a D.


N0MBRAMENT.-Mort en Pep
de Sa Torre ha estat nombrat per
ocupar la seua vacant de celador de
telegrafos el nostre amic en Colau
Case11 as (a) Garameu que ocupava
la lassa d'hca


ja se'n va; el setembre sol marcar
el fi de l'estiu i els estinetjants re-
tornen a Ies seues Ilars.


El pex fresc, la temperatura agra-
dable, els panorames esplendits, la
afabilidat de la gent atreuen an a-
questa plaja una infinidat de perso-
nes; es un movirnent extraordinari
el de anad6s i venidds a la fonda de
Ca's Bombu molts dedies eren 40 o
mes hostes. Ah! i si 1'Ajuntament de
Capdepera visquds i ends a la m-
derna iquina riquesaf


PEX GR0S.-Per uns aficionats
estiuetjants fou agafat fa pocs dies
a Calaratjada un notabilissim exem*-
plar de Ratjada que pesava 15 kls.


AGR1CULTURA.- Haguent-
se acabat casi del tot la cullita
de les mel.les se fan ja moltes
operacions de compra. Se pa-
guen de 9 a 10 duros preu que
satisfa an els agricultors. Per$
si aquests volguessin veneat el
bessd seleccionat en treurien
molts mts diners. Les hortolisses
tambC s'aguanten en molta ufana
i la gent menja a voler; ks de-
rreres brusques han fet reviure-
lo que patfa sed.


CANVI D'ESC0LA.-El 110s-


mentat e P s lleugers camvis de
sar P a primavera del ivern, Algu-


i 5 ~ CALARATJADA.--L~ gent
GRANDES AL
$an J o s e


D R


-- _ -


ABRIGOS CLZPOTES PALLJZA; IhlPER\1 EABLLS
Artlculos para luto -e Generos de purlto -- Babtoncs


y paraguas -- Artfculos de viais
SASTHERIA - MODISTERIiZ - CA '!41SER!A


Mantas de Lana - Chanclos d e Go i i a
*


(irdii seccrbii de Peiztcria


La ~unda Randa, de ~ ~ t ~ v a
Carre de Palma, 48--ARTA


Prontituut
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVlCI ESMERADISSIM


SEGUREDAT I ECONQIMllA


GRAN BOTTGA
D'EN


J U A N UICEMS (a) J A N
Ven de tota casta de articles, coinejtib!es, galtetes, e&<


ES REPSESENTANT DE SA PERFUMERIA
L. C A C C l O


TE DEPOSIT D P MAQUINEY DE COSlU
P a i ' f i A n c o r a


Gran establiment d'en Centre, 3 4 r t fi
S ernpre, gempre, derreres novednts eo h4ERC'ERI.A Estens surtit de PERFUMERIA


C O L M A D O
AMB CONSERVES DE TOTA CASTA


Representant dels licors de la casa MURENO arnb el mu acreditat


Anis Miramax
e* M@quinas de oaai SINGER rtl corrttrt i a' pagwst


, &


80 deixeu'de visitarlo amb la-iaegtiredat de que qued&tl anib ganerJ de tornar-bi '