-' P l a r k EN JERONI ROSSELL6 Aquest fam6s luliste mallorqui. fe- cond...

-'
P l a r k
EN JERONI ROSSELL6


Aquest fam6s luliste mallorqui. fe-
cond poeta i glorin de les lletrrs cata-
lanes, nas u6 el dia 31 de raner de l'any
1827 a la 8 Mat de Mallorca.


Conrend de molt jovetiet a escriirre
poesles en llengm castellana que pubti-
cava en peribdics, revistes i almanacs
d'aqueli temps.


~ EstudiA a Barcelona la carrera d'ad-
s vocat, professi6 que exerci diih Palrna
tota sa vida, arribant a k n i r justa farna
el seu despaig, i a pesar de ies moltes
,ocupacions que tenia per son cdrrec - senipre continua sa aficic) 4 les Iietres.
Tradui a1 wtel ld moltes Ilegendt3.s de
poetes al.lenianys i molt especialnient
Schiller. Reuiti ses coniposicions caste-
Itanes en un volum que tituld Hojas y
Flora perb pes t s'aficiona a la lcctura
de lea obres clhssiqurs de la nostra
flengua i en especial a Ranibit Llull del
qual arribh a esser ii!i ver enatiiorat,


. fent de ses obres u n e s i ~ d i acabadissim,
Ell comensa la publicxi6 de ses Obres
rimades que va omplir de notes aclara-
tories.


Un poeto coin en I<o~sciIci, tan ena-
morat deis nostros autors cldssic;, for-


* sosament havfa d'escriure ell la nostra
llengua i coin es natural a1 aiicionar-s'
hi, brollh de sa ploiiia ri;& siriccra la
poesia, feu vibrii sono
son trionf no se feu es


AI 1862guanya an
de Barcelona, la Fior nalural I lo Enghn-
tina i conf ja havia ohleiigiit :+i;terior-
nient un altre prerni dcls ordinaris, fou
proclamat Mesfra tn Gai Sober, essent
el segbn dels poetes del renaixenient
que obtengueren aquesta singular dfs-


Molts d'altres preniis guanya en anys:
sucesius i mks envant diferentes vega-
des foring part del C:onsistori tfels JOCS
Florals coni a niantenedor i president.


Publica dos volums de poes.es amb
els titols de LoJogLar de Muylorcha i
Canconer de Miramar, p r i , el treball
principal de sa vida queda dins els vo-
tunis que public8 de les Obres de Ram6n
Luil.


Pass6 d'aquest meti a1 altre el primer
d'Agost de 1902, a la Ciutat.de Palaa,
dos anys despds de haver-li tributat la
nostra Ciutat un grandibs homenatge.


plgunes de ses cumposicions


I


'


'


* tincib.


i
'5
.


LA LLENGUA PATRIA
(Tan bella i no ho volen crewel
iTan arnorosa i gentil,
i 't vol negar t'hermosura
qiii no't coneix ni t'ha vist!
Ben cert, ben cert, doip aymia,
que fort enutjat n'estic:
rnes dets per go menys hermosa?
t.et6 menys dlqa per a mi?


Eje pprcn faten d%gfavis,


b: 10s folls te'n poren dir,
no per qo lit ycntilesa
itienysp~ euen tos paladins.
Si uri jorn perderes io ceptre
te'n resten de cor@ a mils;
en ton breqot me gronxares,
vull en tos braGos morir.


{Hont trobar, tendra donzella,
qui tant el cor me rlelit,
qui allunye les ombres n e w v
qu'entenebren mor1 { a t trict?
Qunnt antb til passol Ivs tiore5
cyue n'es de d c q lo q u e dich,
sens que riiCs que Ccu ho c;eriia
i'l cor niai ho torna a dk& :+
Q u a n ab tu pas sd ies hoes,
;corn se fon nion esperit
pujant perfurii en tes ones
del5 estels al paradis!
Si deIs llavis t'arrancaswi,
oh, kquP'n seria de m i ?
1% lon breqol me g r o n x x v ,
eri tos braGos vull. inorit-.


Si lie de parfar de ma parria,
:qui coni t u nie dona'] crit
ip'esca~fa en 10 front la pensa,
cyie iiiou el cor de sos fills'.
LQui corn tu la v w me dona
per contar del ten-ps antich
la gloria, la fC.'I coratge,
10s recorts de que vivimi
iC)ui'i brugi t de l'host tn'ensenya?
,qui'm ret io 56 del clari?
,:qui'l c ~ l p de l'espasa nua
quant I'escut faqa bocin..?
<Qui vest de cuiraqa i ferre
rncs peiisanieiits atrevits?
En toil brepl mc gronxares,
en tos braqos vu11 morir.


Si he de parlar de IHOII Deu,
tu'iii dones 10s sons divins
ainb que I'esparsa se'n puja
amb son vol de xerafi.
IHi hd flauta mes tendra i dolqa,
quant, arnb la f4 amb que m'inspir,
10s precs de l'anima cantes
.dins lamar de l'infinit?
iHi ha trornpeta espaventah'e
qui tant f a p estremordir.
quant de Deu nf! A cantes kt,
quant son f!agell ne predius?
LQui n ma tC les ales dona?
, p i a ma esperanqa lo briu?
kn OM breqol me gronxaree,
en tos braqos vu11 morir.


td


Si aiiior 10s dictats inspira
sos plers, sos jois. son sentir,
joh que'n tens de suaus paraulasl
]oh que'n tens de colors viusf
lQue n'ets de gaia Iiavores,
quan t'exhales en 8ospirs,
en quexes tendres, en sfipliques,
qu'esplaien 10s cors feritsl
?Qui corn t u per captivatne?
amb les flors que n hiis cullit '
(qui mes adorrn les oofrences?


Jo del mdn ccrc i'arriionia,
i m'assec d ( w ~ r s ' ~ s viirs;
vaig a escoltar fes fr.on;ides,
i'l vent coni xiuta en IC;. ?ins.
Oic lor; ro.;sinyols el vespIx>,
diiilre'ls lorrents niPs otr?hrit:c;
i esco:t It*s frorscorri $e di,re:i
11urs amnrs to ta l a nit ,
Mrs, si sent la veri flrinyaria,
cantant hi joios 6 trist,
a%mp~ n?.on cor de ta do1Cti:a
i ericisat lo t r idn cblvi t .
1 nfgdprrn tot sospiralif ~ te .
i encara le par1 dormint. . .
En ton hreqol m e g~a:x:~r-c"ar,
B I I tos brzc*os wi! riiorir


*


M1K in.4


Omplrr lo verger d'espirtcs
fer brolar rCtseS dtiis I'eiin,


pobfar lo meii cor desert;
gelar del desig ta f h m a ,
cncendre en flar,in la gel,
tlariii:! prna en l'aleg, la,
i pler quant nion cor sofer;
ferne inel de I'amaigura,
ferne arnargor de la Inel,
eiiceiidre dins I < 5 ttriiebr@5
les esperances del cel;
un paradis fer del viure,
ferne del viure un tnfern ...
tot a1x6 ho pot l a rniradi? ;
quant la't deman a tola pet@.


de cotefat rodejarmc, 6.


1,~s T R ~ s FLORET-F+ <
Tres fforetes hi resta
en lo desert del meu
la d'arnor, la d'espera
la floreta del recot.
LQue'n feres de les f l
~ Q u b ' i i fercs del sai;t
,De la flama arnorbs
(De la d'esperanga i
La priniera la'nt niar
i a l'zitrd faltrili'f sol
no vols qu'ainor me
que me'n do I'esper
Mes, la qui'm testa,
ben segura la tinc jo;
de les penes viurl a p
flss a prova de la mor&


9
\


segar


Es' d'& quo setfan1 xvixa
sa unncloua fa t3.U p p 6 ,
i si s'aigordcnt 1 1 0 vQ
e8 rostoi li -Ceww creixe.


Ci Tadeta, civacteta
quc'ets do mala de segii '
voldria torumses mii
.i es enmp des blat, sa pletn.


(Art&.)


i d .
Et1 RCiibA de segh


s"escnwda de 8011 Mora
chi haarti figa aubneora
amb itns criretle COM sa ma.


S o r d i de Son Ptiiq par16
id.


i va di a sa madotrn:
-Jo no puc'so cos:\ bona
prque'm van segh tardii ,


(Mitjorn .)
(Segtdrd~t)


1.- 1 Artrl la diuen igual manco el
derrer versque dib: i est4 a s'ombra tot
10 dia.


Topiques
'TambC d'el poble Q'ArtA s'en diu col-


ca cosa. No.1 deixcn per liev6, no. Yino
vejstr:


Qmnt un 110 se cuida del be dels al-
ti'<>$ sin6 del propi I i diwu:


Ets corn es bafle d' Artd
giie amb ell estd be,
tothom hei esld.
Quant uii se queixa d'uaa feina que


no es ieixuga o se p:any de la possibi-
lfat de que li sobreveoga un mal li
liuen:


Ets corn ets ases d"4rfd
qvtn veure e$ bast jci suen.


S'oli del ia nosfra rila te mofta ano-
kanada, per0 diuen qriete mba. Vet
q u i un aforisrne molt cl5rUega din%
%la t1 orca: ''


(Art&*)


*


LcLoA' &Art& sap i faca
D'm atlot o d'utia persona que te


ima de sabuda dioen:
Sap mPs que s'oki d*AriLf


Sobre noxs de llocs o possesions de I
quesla vlia se canta:


Son L*apairot I&so~ COIC
i tawib6Sofi O d i neta.


1 aquesta aitra:
Es Cabanelts, Ses Pastores
s'Estany i S'Ametlard
Sa Csnova i S'EstepA
Ps I?afitl h y i Son Togores.


Dc la possesFi6 d'el' Verge diuen:
A dins e; lioc des Verge
hei ha rnorAts malespasses
totes carrifx i porrasses
i coica boc muntanyk.
Es Bech d'eu Ferrutx es ud dels cims


ICs alserosos dei nostra terme i sobre
11 se canta:
Qualsevol yut del fa&
perqw no'l puguen tro&
qtte se mja a reti@
dhmrrnf es Bech dzh Fh&tx.


id
En referencia0 la fa,drinaiia de les


obsesions,q canten:
A Son Xerubi son d'd
i a Sa yordana de phta
i a Son Jan4 de mata
i c.3 Rescloant% fan p6.


id.
Enoara que sia d'autor-conegut, per


in sabor popular i haver-se populari-
ids vo!ern pow- aquila siguent poe- .
a de'n Perc d',ileantafa Prnya que va '
r dink la tafona dC'Morel1.
Si voleu vo im un rcc6
de Mal!orcn bea florit
de grossos nbres gornit
'nab a la possessib
anomanada Morell,
i Chi trobaren un ratdell
de fios de bones aromes
ntts i fonts, putxets i comes
i rin olIvar e! m b bell.


A% (Artti) '


id.


BamdndwPujoba " .
i3ULTIUS I BESTIAR.
# I I


B L A T
Perteneix aquesfzi plantp a /a familla


de les gruminacies, tribu de k s Ctiti-
reus I el seu nqm bothnic yfrificum.


Se ceneixen moltissiiues variedatsde
blat, i no es exegerat SI deim qs 'c a
b l e a r s tot sol, s'en maeixcri una vin-
tena.


El blat, considerat botinicatnent, es
to que se diu una grariiirrea monocarpi-
;a; es dir, una piaanta que floreix i grana
,ma sola uegada i despr4.s des3p-4xE.
;:I seu origen es antiquissim i sols 1111
notanic te la pretensib de tiaver vis t el
blab amb estat seiivatje.


Aquest senyo es Olivier botmic fran-
cks que a la prinieria del sigle pessat
recon-cgutt Tcirquia I prin,ipalnient
Turquitl asisitica i a Is vcfera del riu
EQfcales va trohar una graniinea amb
arganya que leicia els caracters del
blat i per c u t s iiidick dedui que ni s'
liavia cultivat ni venia d'altres cdtiuo.


El blat cwnensa a vegetar b i x I'in-
Huencia d'uca ttinperatura ptbxirna a
io centigrados. El gerrnen se desp6n
de res envolturas del gra, quaiii Iia re-
hut una suma de tetnperatures initjes
drurnes igual a €45" quant esti enterrat
xuperficialment. Son nicessar&s quant
.R sembra a una foridaria major, de 10
a 1 2 O mCs per cenlinietre, i bi est& a
a& de 15 centimctres de f o i i d m a ge-
neralment mor antes de surtir a deiilvnt
la terta. El blat, una vegada germinat,
i19 continua vegetant sin6 q u m r la tern-
peratura ciiurna cs superior a 6".


nurant sa vegetacib, ies rds prenen
de la terra cJs elements minerdis, que
efaborats per las fu'ies i conibinats amk
Ies sustancies que aquestes absorbti-
xen de I'atmosfera, suministrarit la ma-
teria dels diferents teixits de la plan
ta. Aqsestes sustancies son xuparlcs ;
I'estat de disofuci6 en I'aigo carregadz
d'dcit carbhic , i segons esperirncnt:
fcispel wcesor de Way, kicbig, SL
necessiteii .:nXIOgrans d'aigo ttanspirada
perque la p i n t a fixi un grain d e mate-
ria seea, 1'3100 gvaams perque fixi un
gram de materia mineral.


I'rackrem afnb una altm aasi6 de
i$ transpiraci6 de les plantes, de la ger-
ninacid, de la Ilei &X mfnimwn i d'af-


res asuntes importantbshs Qut cmwi?
p e sfpiga el pages, p& p o w QedUir F
ejoldie eerts problemes,


Mentres la cuh antetior de ies faves
) metles, liagi estada regular, nc, age@-
-ern ni feins ni abonos a la terra i sds-
itnent per medi & les reies mirarem d'
ictivar la terra i preparar-la pes blst
pero si l'anyada de l'any antelrior; del
blat ha estada grossa rnCs de lo re-
gular l i restituirem abonos prenguent
uer basse I'extraccici de lo que favcs i
metles s'en dugneren.


Suposanl que l'any de fcives t metics
foll regular no lickrem f e m n i abocius I
no ser nitrat durnnt 13 derrcrh d'ivern,
siel blat heu damna.


Dins es gofit l i &rem uti'altra reia
anib l'arada de p l a creuada en sa pri-
mera per6 d'uns 18centi.iietrLs, i segd-
dament esterrossat S'&;c.,te es tenir
una capa de terra ben triza a f i tie que
s'oratgi, se banyi de soli d: I l t i r n CUIII
n i b vegadas renianareni le f m - 3 , inillor,
per6 de totes maneres SI volein comer-
va-la neta d'erbes i setis3 evltporaci6 l i
hem de dar un pas de eultivador cada
pic que vejem crbes nades o qtre, de-
gut a les p!ujes frissa cruis o crivells
pels qua!s s'evafora tota I'aigo; amb
una paraule, senipre hein de tenir ua
gruix de mig pans de terra ben esflora-
da sense fer un c6s amb la terra de de-
vall.


El blat es u 3 planta que pren paro-
xiniadament per fer dins, una curterada
15 hectolitres de4grl,amb$a&, s'els co-
rresponents, 54 kilos-de patassa, 44 de
nitrat i 27 d'acit fosforic.


la dins el novembre li darem una bo-
na reia a fi de tenir la terra fluixa i llavor
sembratern amb la sembradord el blat a
ra6 d'unts 9 o 10 barcelIes per corte-
rada. Emp:ea n la sembradora de la
Caixa Rural de San juan que pe1 blat
mos dona molt de conk i iiios queda
sembrat a tiras i a una distaricia de uns
20 ceiitimetrcs de tira a tirq


Quant el blat ja te rniga pauniet o un
poc mes li dam una passada amb sos
esterrosados i queda fluix, mes eiivant
una passada amb EQS entrecavad&s i
llevo quant ja te un pan1 ig mi li dona
una passada amb arada prima de ferro
o cmqbinacib d'aradp que formen un
cultivador 1 llauren elbyit de entre solc
i %IC, i resufta quc s'erba que nex dins


.. el' buit que es I'uuica que nredtada qtte:.
da deabaratada.


Aquestes Uauredts se doiicri tank*
vegades. corn conkdcra rtectssati es
conradortenguent cn co,ite qiic cad3 ?e-
mcnada de t.err.7 es U R ~ I wtivldat (ads
a sa terra en la szva t a s a de dc.jrsco;i-
sicio de sus tande fin arribar a wr
assimila bies-.


Si surt cugula dins el:so!c de blat l a
recuim a:nb dones q:ian: ja csti mi:
remada i le dam a ii'el b?s!i&
Segani, garb2tjam i de ca;? a I'er.4 qiie-


dint q u e l l canla a disposici6 de OW-
lles i pores fins que fa la primera iii<cp
entre ses dues Mares de Deu o si3 de
15 d'Agost a 8 dc septenihr.: en que IIe-
vw porein aqireii. seinerit:$ i 5.h' va
posant erba.


'


L'amo de sa clmta


1%. VINAGRR
y u a n les fiiles de NOi3b'Zmkuriiivell de


llur pare, que, deaconrixcdor del3 etec-
tes del vi I l'esperit que entrariya dintre
son si, va quedar en lamentable estal de
borracxera i descornpost de robes ale-
gut sobre el terrer; Deu volgtit! c,isiig:dr
el seu desacat i rnenysprcu eiivers st:^
respetable paw, i va conveitir el vi, ql!c:
bo era, sempre qtre voigueren atertsv
se'l als seus Ifavis,en detestabie vliiagrt:
coensl.


Pcrx6 va perdurar aix6, (.pedant criiit
el vinagre corn a rnenyspreu i casti:
traves de Ics centitries, tant, que Tills a
nostre D&i, Senyor, per mis i m p r o ! w i v
a punt d'expirar tenint set. els in;ilcorh
&e jueus n'hi propinaren com a sagiian-
ta burla i despreci, barreixat amb lel,
alli en et Calvari penjant de la creu saw
ta a1 redimir-nos.


El vinagre, des d-'aquesleo dos fetes,
ha quedat maleit, i . perx6 veureu que
entranya dintre son si tots els malsgus-
tos i dolcntes barbades-Fins al Ilencar-
lo sobre el terra,com si fos nn do?ent
veri B'escotsb


Es el vi, que de bo que era, per llei de
tot? els vicis s'ha convertit en dolent, .i
perxd resulta coni 1111 tione bo q:ie al'
fer-se dolent, mo le> va'tcs 2s 1n6s dr. -
lent que 110 pas ho sOn els de h y ~ i d4-
lents de mena i per i l~a ! ) : c r a p .


Siguern, doncs, t;ori v i i millor esperi:,
si pot ser, i wai per r im; vinagre en .res
dels actev i d r c s dt. Irr ::x,!ra vida m r -
tal.


.
PcsLe
Contimcacid. * 't


L'Ajuntanienfaquell any estava co
~r t i tu i t p'els sig~ients:


Batle mayor 0. tmn Foot-segh,
D. MIqiiel Vives-tereer, D, Gregnri
Morey-Retgidors: D Miquet Guisca- &e, D luan Servers, D. Pere Francesc
Morayues, 0. Miquel Esteva, D Juan
Sureda i D Pere Lliteres.


(C Lcs primeres providencies dictades
per la lunta local de Sanidat foren la
ConstrucciC, urgent de Carnpainents de
barraques dr pi I carritx que s'establi-
ren an Es Recd, Br[@uig, S'..lbadeya i
Son ForCesa Ademes se declararen
l latmets les Cases de Belfpuigi St.
5a Lvador.


L'na vegada distsibuils e!s Uocs per
eanipanients i llatzwzts se procedi lene
tre la junta Municipal de Sanidat i el
Balle Mayor a designar als retgidors i
den-65 personal coniissionats pels cS-
rregs que cada un havia de tenir.


h'encarrega a D. Miquel V,ves, ret-
@dot d'drrep'egar i captm queviures
de tota casta pel sosteninient dels ma-
Ialh i del perswal que'ls cuidava.


Shorn ini D. Pel e Francesc Mora-
gucs per diri ir la brigada d'homos que


aprolitar el bestiar per transportar la
llenya necessaria.
D M que1 Esteva, retgidar foil des-


tivat a cuidar-se de trasportar els nla.
lalts de les barraques cap a1 Llatzaret
de Uellpuig i de fer enterrar tots els
m r k .


A D. iunn Cervera de Sa Font, retgi-
tior se I'lii encarregd el cukiar-se dels
cementeris i del L'atzaret de Hellpuig


L'amo'ii Pere Esteva (a) Tchya se
cuidaria d .Is homos que lrebaiassen ?n
ef cementeri que s'improvisP a Na Ve-
rra.


Mossen laumc Sureda foo elegit
eoiii a dispeser principal i B. Sebastih
Pail Sandm coin a c l , y ~ e w - sustitul del
psi ni cr .


D Juari Ycireda (a\ Tafona, fou de-
aignat per cuidar-se dels homos que
Ibarvien be treballar en el cainparnent del
RecO.


I) Jeroni Massanet de Sos Sastres
cy:edJ ckgit per fer traAinar tots els
quPvIw( 5 que veiigiiessen pel Coll d'
AIL\ i si venguessen per mar, ferlos
traginar desdeel Port i ademCs per
,donar allotjamc r i t a le8 persones que
venguin destinaucs a la Vila d'Arta per
el servici de tots el8 afers sanitaris. "


Per cuidar-se del Llatzatet de Beil-
puig iunt amb el retgidor D. luan Cer-
vera de Sa Font fou anomanat Fr. Bar-
tomu d: Bunyola; caputxi que veiigu4
a exereir la caridat en la nostra Vila
junt $nib altres de la seua orde, del2
qwe,yarlarzl eu altre Iloc. En el mateir


censtroissen T es barraques i de cercar i


Llatzeret s'bi (!cst.i& iguaimnt a D.
Agustj Sancho perqq? cercas homos,
:ilrro$ d parei i bcstiar per ajudar 8
i'els rno 7 G de trebalk que pretlsemdiff
q i havia d 'hwer Cem & &mandant de
wmes del Llataaret ditat s'M dettiiid a
D, Praneesc Sancho.


Am el LlarZlrfet de S'&aczc5ys ~ ' b j
mvi& D. A n k A Borrac ~ P F . ostp Moll
'errnit4 losep i Fp. iaunie bil et quai
eia servici de cumer.
E13 metges D. I naci $ureda, D.


3artomeurObrador i P; . Battomeu Hadal
bespecti~an~ent en els eampamenls de
3eilpiiig, Carrossa I S'Abadega; pert5
RO obatant recorrien aixi mateix els
jein4s camparnents.


Els campaments foren manats cons-
truir per 0. Joaep Ferrer, caracter en&-
eic an a qvi se deuen la major part de
jisposicidns sobre la higiene local. Corn
a mostra de la tiianera corn trarnetia
ses crdrcs des& el Cord6 vat-aqui
copia de la disnosicib que en 6 de luny
envi i an el batk' i Ajmlament d'aquesta
vila. Diu:


-En atcnci6n i! la distancia a que se
halla la junta Superior dc Sanidad a lo
que por precisioii se ha de tardar su
correspondencia y residiendo en mi el
lleno de sus facullades, he dispuesto
que inmediataniente dispoiiga q?rc to-
dos 10s sanos existentes en esa salgan
a acamparse en parege que teniendo
agua est6 venfiiado en donde se cons-
truyan barracas con bastante separa-
ci6n debiendo V. hacer se repartan 10s
mienrbros de ese Ayuntamiento, que-
dando parte en el pueblo para cuidar
de su Lazrrreto y denias y parte en 41
canipaniento El Doctor Quetglas que
se halla ya fuera de la villa le ohligaarA
\'. a que pase inmedialanretile a? cam-
pamento a fin de que enfermando en el
alguno lo haga pasar ininediatamente
a1 Lazaret0 de S Salvador i la fanri-
lia a que pertcnezca a otro putito donde
se k m i a t 4 un segundo camparnen:o de
saspbchosos.


La ti\: I anidad do!iunte ex'ge entre
11)s que tenenios la lionra de p o f e s a r
nuestra Reiigiciti que todas estas inedi-
das iengan el mas exacto cumplimicnto
que piedan estar bieu segbros que


iiilda omitire en su alivio haviendo y d
tiispxsto p a w inmediatamente otro
medico i scguirk dantlo (as medidas
qire crea rnar oportirnas.


Dios guarde etc.-6 j u n i o 182O=~os~
Ferrer --S. Alcalde y A y t o . de la villa
de Artd-Nota. Se procurarB dar a1 La-
zarclo del Hospital de S. Sahador la
\ciiti;acibn posible par? lo que a coo-
suJta de !os -facultativos, fie abrirPn
aqudlas ventanas que se iuzgue a pro-
pdsi t 0. *


Se pcecisava un carbcter aid per di-
rigir tot un pohle en l!rstat) dcplsrabte
en que se trobava.


A m n maiiament se terqa el6 earnpa.
-I


rnents prtncipals que ja hem citats i
mes envanf se feren tambt! eb de S'Xibr
klrica f el de S'Aurna Nou.


El dap6sit dels queviures i owctea
maesaris s'tstaM1 I Son Fortesp d' ,
aont estaves encarregats de dur-10s- ,.
ssn an el eampament de S'Estelriu I'
Or&msa laume Biquerra a ) Bianeos ,


Son hr t e sa dteix acotdd tenir-hi-ses-
sions diaries 1'4luntament de les deu a
les dotze del matf i eis metges tarnbC'
eseuilirea aqutst lloc per reunir-s'hi' al.
meuter-ho convenient.
La carniceria s'establf a una case#* 1


a Sa C r w de Na Bernada i a I'Hort ,
drls 0l0,s hi estava el Vicari perptuo
on1 hei cusfodiava la Sa rada Hostia i


granients.
Moltcs fora; 1 , ~ s providencies que e?


el priiicipi s? prengueren, pcro Dew
Fernlet4 que la peste anas aomentant i
m t extragos horrorosos corn direm
mCs envant.


I an el del Rec6D. Miquel 6 loriana. A


lo necessari per I'Admin f stracib de Sa-


I PRECAUCIONS A FORA
Tot d'una que'ls demes pobles de


Mallorcu tengueren noticia de que la
malaltia que tantes victimes causava
dins tota la Comarca Ilevantina era
redlrrient la peste bub6nica un panic
horrible s'apoderii de tothom i tots e18
pobies feren tot quant fou de la seua
ma perqw no arribassen fins a ells eIs
efectes de l'epidemia,


La Junta Superior de Sanidat fou la
qui inmediatament de tenir certesa de
la clast: de malaitla d'ArtB i Soa Ser-
vera cnvia cornnnicaci6 a tots els Aiuw
taiwits de I'illa fent-los rvinent la ne-
cessidat de que adoptasen totes les mi-
des necessaries per evitar la comunica-
ci8 amb els pobles apestats, i obser-
vassen estrictament totes tes regles-
sani!aries encarregant-los at mateix
tenips que cada dia li donassen part del
est i t de la salut piablica.


Urdenii fain94 I'aixecament del cord6
sanitari de que ja hem parlat a altre
Iioc i a' n1rltei.u temps envid la Bergan-
tina gunrdacostes que s'habilita expres-
san.ent tripulada per cinquanla homos
i un coniandant perque vigilds tota la
part de la mar.


Quant reberen els Ajuntaments la1
con~:inicacib citada tots i cada un de-
teri:iirtaren acordonar-se I si mateixos .
per preservar-se d'aquel% terrible assot;.
eIs vecins de cadzl poble se oferircn
espontdneament per fer guarda de nit
i de dia a fi de que no hi entrds ning&
de fora, perqrre abans d'establir-se el
cord6 en els pobles apestats, mea mol&
el qui r'eseampavea i Pmvcn a refugiar-
se en eh pobles %no.


O&inusrrL
8 kddrta Pmkq


----=.. - ' -
9 . x. 1
1 tei ha una cutci-vo de marl[m-


q d n s qui d t imnt 1 la forsa que
KCT TI e l h l ~ ~ ~ l u r q ~ ~ i ~ ? ~ ~ ~ ~ i ~ de Sztb k


t d l t l nntbi-almcnt) n favor d'uit
; t~:i l toqquini~i~~e que consistcis en
a,feimme :L la Royueta coin una
pitjallida i somiartruitcs, espmwt
tpe el Chvcrn de \laclrit dtct;tnt
cri quant els tir i co1c;i tiga h-
t p . i ~ procuren ay,litl>il* i anpabhiir-
! as-sc.


Funden sociccl;its i les diitcii
:$ I .zllor4ttliii5ti*.s, c' LI i &I 11 t ~ se sc in -
i7i.e de posnr ditrrt.rz\ ayuelh pa-
1 aula. ~ . d a i ~ r i r i . ~ t c a i i m i . :Ii.rrs soh
miloi-quinistes bords i Tows .
. :ords'perque rcneguen dc !a rn-
,sa de,h qu'al hail Heredat ki :,e-
m sanc, perquc pi-efcrcisen tot
*o foraster: ;i lo ilegitim,, pei-qu,e
du len qui mai hnn estimpidzt
~1a40ma ni la poden cstirnw i en
(_mvi ris tenen mb- que despreci
p i - tot lo nostro.


Son rbrcs, yeryue S O ~ I incnpa-
-os dins la SCULL migmdesa d'es-


de prrd iiir cap obra digna,
perque no estt1diil11t sino lo fo-
raster i retiegant dels cwr ic te i -
d e la nostra personalidat no po-
der\. produft 5ino par6,dics de les
obres fomsteres i a Io mds imper-
tectes trxduccibns de scs propies
,xnsades.


1;s hora d'avorrir el mallorqui-
iiisine d'aquests gcct i professar
el Iiegitim que es ayuell yue posa
Mdlerca davant tot, pel-i) ].eves-
tida de tots els trets c;ir'acteris-
tics heredats dels nostros nvis.


;_Que aquests ercn en sa gran
rnajorfa catalans i corn n tals mos
en gendraren?


Id6 germrtns som dc rassn arnb
ets. qui viven a Cataluiiyrz i hen1
de voler regoneixer s a germanor
.;ense:,q,ue a& vulga . dir, antes
:d contrarii, quo mos hsj.j;im de
supeditat: a ells. Ells no tormen
cot5 sols la nacionalidat cntalana,
Ja formam plegats, i si tin dia
aquesta es reconegub p'el Go-
vern Central nia@ fer& yu'espi-
ritwlment,no farmem pari d&sl
i 31eu vulga.que Mdlimxw'hiad-
beresc-s tambe . materblmmt,
wmprc per6 que rnos . darge.in


@ut? corn ha eate.wm:an-aixB
de antes .autanarnks~.:


+t-cCitim;\ fall C ~ ~ l I > ; t i l y C s (e11 c;~s-


;bmplisimazluto~oqrist:I.


13s benc1ariahen.h hei kt ja*nin- q ti or: ho dupti ,que 1'Estat espa-
iiyo est4 . integrat perelerflents
ben defbits- .de diferenta rassa,
i.iiscs, gczllecs, catalaos, caste-
ilans. Id6 cada eicrnctit deis dits
forma una vzaCiotinliaW mcs o
manco rego nestuckt . Dins cada
nacionafidat hi ha regions ben
caracter'isac$es p. e. dins la cata-
lana,,l\faIIorca, &noi;ca, Ervissn ,
Bar-celoria, Lteida, etc. [)ins cada
reg& hi ha yobks la pcr5onitlid;~t
de 1 s,q uah n m g~ 11 is c ti t e i x i a q ti et s
5e componen de hinilieq k n Itiu-
res, amb dret a tot, in:\nco R mol-
lestar els &ern& vc-GnsI i ohiiqnts
tots :i contrihuir 'a !+>! nl:ccssiiktts
socials.


cada nacionalidat i ;iqucstcs ;L
cada regih i-a cad:^ muriicipi in
mateiw ;it!tonomi;i que L"& fa-
milia gaudeix dins ciiti;t u n dels
pobfes.


;Encarn se 1-01 rn& elm-edat?
Aixb es io quc pretcnim els


Ma 11 o rqu i nis t e s a u t n t i c q. '1'0 ts
cis qui fugin d'aqui son bot-ds i
per sa snateixa ra6 w-~iii socs.


Jdb \-olem'que 1'Eit::t otorgui ;1


r %tor *la; e t
. . - ~ ... . _ _ ~ - . . , . . . . . , . . . . . . . . , . . , . , , , . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


RIRLIOGK AFIA
Acaba de sortir bcllament edi-


tada per In Ediivwz! Catalwa
la conferencia que en "l'htstitzct
de Cultur*a i Bibiioteca Popular
per la Dona" ]leg{ el 21 de Dbrc.
passat el famds sociblec Rnmdn
Xucabado, sobre EL Ciireiiiatd-
grnf PIZ IN Czilizivit i C I I eIs cos-
t l l M S .


Es molt interessant baix del
punt de vista moral perque fusti-
ga amb les parauks que's mereix
l'exhibici6 de peliculcs en en-


crims, etc.
Aquest follet s'haurf;~ d'escam-


par profusament i Iletg:ii--se re.
Aexivament. Seria de gi an profit.


Felicitzm 9 son autoi- i li
agraim I l'obsequi. .


r La Bibliografia inallorquina
s'es enriquida amb un nou volum
nmb la..publicaci6 de Ia Confe-
rencia que dona a1 mcs d'Abril
$. Ciutat. en la FUni6n protectora


dredores d'odis, inmorali f ats,


---
,1


Mercantil- l'fnsgector c k 3 ,' en
genyansa el nostrc bon ansic: ' 1.1.
Joan Cap6 baix el titol de JGl!t
cncio' zoia detnocrncfn.


Tots quants d'elogis poguem
noitros fer d'ella els-feu ja la
prensa mallorquina q u m t fou da-
da la conferencia.


L'amistat que nios wcix mos
vedrtriii altiwnent de dcdic.;ir-lt 1
els que la lectura del lollet I ~ O S
ha sugerit.


Merces al boil amic.
A 1;.


l a Rtrssh bolxevista
Tant corn se van coneguent les inte-


rioridrls de la Russia soJietista, l'opi-
nib d e tot el mon se manifesta contraria
a la Tercera In te rnxionat , a a qual
derrerament s'hd:] rdent els sociwl stcc,
espany 01s.


La prensa csda dia dona defalls del
-egim terro;ific practicat per Lenine i
Trosky. Sabem que els soviets impo-
;en terriblcs privacions. Baix del regim
~olxevisla, 1'6nica cosa possible es el
itsordre. No hi ha Hurl1 a les ciutntr,
ii transports, ni queviures; ni cap de
es rnanifestacions normals de la vida.


I per si no bastiis a Convencernos lo
p e els corresponsals de prensa ill05
:onteH tenim are uns testinionis, la va-
or de 10s quals es suflcient per posar
EII ridicul I'acort del8 socialistes espa-
1yols.


Dues delegacions socialistes, I'uim
nglesa, italiana I'altte, son Its qui de
-egrbs d'aquelles terrors declareti: la pri-
nera, que renuncia a la idea de. que CIS
aboristes inglesos s'adereixia a la Ter-
:era internaeional ja que aquesta exi-
ieix que tots els pai-tits extrangers ade-
.its ad~pt ln~e l s m&des russos de re-
roluci6 social lo qual no es possible utw
iegada vista la seua prhctica. L'attrr.
a del partit socialista italid, declara que
es teories idealisles d'Fn Lenine SOH
riaplicables tant a Russia coni a la resta
le1 mon:


Els socialisles cspaiiyo's f r r l e i i he de
:onvencerse deq:rr donat el nostre alvei(
:ultural, 'Fspany.1 110 est6 en condicions
ie.rebie im tratin'eriaacib coin la so-
niada.


Lt. G.
.-


Dei Centenari
La crida CliIe ferem en el 1 i . O passat


’ tl! Ajuiitainent i den148 entidats ,de la
nostra Vila perque prenguesacn amb en-
fus.ciasnic la ceiebracib del Centenari


’-. de la peste bubdiiica, e? estada escolta-
da. L’Ajnnlainerit en ia.sessio del dia 18
\:a acordar dclegar a! batle perque amb
t’autorilat esglcsidstica i judicial forniin
Ja chinissi6 orgaii!sadora de les festes.
Aquesta C:ornissib ampliada anib les de-
Je;acior:$ tt ’vi i i i , izts i denit3 persones
que se creg;ren convenreiits tend14 am -
plcs i.wu!tats per fer tot qctant cregue
pruiiciit perqtie surti una festa dign:
del episodi histi;ric que se con~ncmura.


Sabein que’l Sit:dicat AgricJia C>tih-
Iic i la Caixa linrnl est&! dbpots a ai -
cfnr rrmb tot qriarit ptigiien per dilr cs-
;$endor a la fi:st;i.


El dia de 5;nnr Roc en la fcsta votiva
que se seleljra en el !-onvent hei predi-
card el P. Fr. Oriol de Ik+rce:nua Ca-
putxi el qua l te fetes indadacions hist+
.riques robre e’s tiiernorah’ts Cs;;uXins
que vengucren a auxiliar a!s ;+ptstirts i
etitosiirsta coin 6s pcr ia ceiebracib de
les festes Cs segur que ajudarri i\ orien-
tar a la Ccniissib. I’er de proata mo:
feu uiia visita c-xcliisivarnent an aques
ti i s’oferi, aixi ell coiii eo nom del P
Superior a aidar nos cit tot lo que esti.
g a de la scua pr:tt.


Es de creure q w la Comissi6 no dei,
xaril d‘aprofirar tant valios oferiinent.


Tendrkm ai corrznt ais lectors de le!
passes que zque la doni defs prepara.
tius que SL‘ tassel1 en aquest asstinlo.
;


1


I


*i
0.’ Margalida BI21ieS B!nncs mor


dia 16 del corrmt mes des4rt.s deciiri;
i traidora malaliip, haguent rebuts ei
Sants Sagramelits.


Fllla,cic l a clistingida familia de Cu D
Alonsermt Patrb des TrespoEef i esposi
de 9. Francesc Blanes no cal dir la con
sideraci6 i estima de que gosava din
la vila, avalorades coi:i eren aqwl le
cortdidons Der son c?ar&%er f anc, &fa
L> e i hi i~ i i l 1 mil rirtut adata prpva.


Feia pors aiys que era casada i deix
a son esp0s iina hermosa @ineta @’ape


n s’acornpatiyada q u e se feu el ma
teix dia a les 3 del csrpvespre i an el
~oleniriissiriis fiineraIs que se celebrare
a la i’arroquia i an el Convent hi assis
ij numerosissima concurrencia.


Rkbiga sa familia iota la mda oiacer
expressib del nostro sentiment,


nts conta dues prtmaveres. -4


A. C. S.


DE CANOSTRA
hfETEOROL0GfA.--Disprts d’una


artida de dies bascosos i pesats, Pat-
jbsfera carregada escIat8 dia 27 en
ria tempestat de trons i llamps El i l ia-
i va brusquetjar un parei de vegades
a la una del capvespre amolfh uit bu-


u t for t que durd uii quart gros Feia
rgo torrencial. D‘allavors ench el
enips s’ka refrescat molt.


ESTAT SANiTARL- 4quest es sa-
isfactori, gracies 8 Deu La familia de
:n D. Fiaiiccsc Patrb tenguC quatre ca-
m dc febre ainb tim vegada i la pobla-
:i6 quedh a l m i i a d n . Per6 cr:q i‘npor-
ades cie f’dm i ti0 suriiren de l a casa.


CAP X f10 M z --Per pendre part en
-1 Capitol que ha de ce!ebrar la Terce-
a Orde Regular de S Frnncesc sortiren
:ai, a Eoma el Provincial Fr. Bartomeu
i,l v9, el Scgretari provincial 1’. Miquel
iridal i rl P r o c u r a d x Provincial i Supe-
‘ror J’Arki el P. Fr. C.ircia. Les desit-


11?1 bon v1;itge.
S’P;SCOLL~ CESSiZNT.-Feia ja dos


iiiii:eros qLle peirsave t i c‘onar d‘aquesta
ioticia i rio drsposavem de Iloc. Mestre
$11 jirel Morov que feia 44 anys que de-
sempenyava el cBrrec d escola de ia Pa-
;roys.ix Iia cessat a peticib propia. Ha-
via tornat ja vei i una llarga rnalattia
tengtrda enguriny el deix i abatut i fluix.
Aix6 e1 fh decidir a yresentar sa dimisi6
d‘un cirreg que exercia a gust de tot-
horn.


L‘ha siistituit Mestre Llorens Puig.
RECENT ARRIBATS-Seguit se-


guit van arribant families artanenqbes
de les nioltisimes que hi ha escampsdez
pel mon. Aquesta quinzena han arribat:
de Puerto--Rico D. laume Sureda (a:
Giii arnb dues xaiiioses fi!les. Tanibi
vengut D. luan Vicens i s’esposa D.‘
hlaria Esteve, coni igualrnent l’esposr
i fills de Antoni Casellas (a) Garaineu
sa germaiia politica,


.4 totes donam la benvenguda.
ALTRE ARRIBAT.-Tambe ha vena


gut per temporada D. Gabriel Moyri (a‘
Tesa que feia nna trentena d’dnys que-
era a l‘Am4rica. Sfa bea anibnt.


A CALAdlKATjADA -La Ciooniz
estiiienca de Calarratjada est4 en el set
ple, de Cad8 dia ines concorreguda. Ca.
da dfa va f ve elcarretd de I‘arno de SI
Marincta que reb encirregs i passetgen
en I’Administracib de Can Mangol.


P R O G R A M A
De les - festes efvic-relligioses qua’!
cellbrardn aquest any en als die:
5 6 i 7 d’agost an aquesta vifi
dedicades a la Transfigttsacib del Se
n or,’Fltular de la Parrquh, i a 1i
&ge de St, Salvador, Patrona del po
ble;


Did ti, a les 8 del vcspre, s‘olenine.4
Coiiiplel& a d I‘lg!esia parroqkial. A
tes 10, ifminaci6 electrica, revktla an
el miradsr dei oratori de la Verge.
Dia 6 pe ai rnatl, rnatinal per una bancir,


de nilisica. A les 10 soleinne acompanya-
l e n t de la Corporaci6 Municipal a n’el
“emp!e parroquiai, liont despres de
rercia se ce/ebrarA Missa soleiiine, arrib
nusica, en la qual predicari el R t . 1’
uan Ginart. c. 0.


Acabat I’Ofici i ltaguerit vengut I’A-
uiiiament a fa Cassa Consistorial, tcri-
Jra iioc ari aqiieixa I‘acte de la solemrw
:stronmci3 del Sagrat Cor de lcsus i
jfiblica rcnovncib de la consagracib
le1 potjlc d‘Ar4i a11 al Cor Deitic


A le% 12 carrercs d’at lot?, homos I
:avalleries mi el Iloc de costum, anib ek
premis slguents:
Un ptmer prenif de 10 pessctes i u n


pollastre, i.jw 2.0 de 5 pe3setes p‘el*
homos, i podrin peiidre part an aqucs-
l a carrera, corredors del poble i cx-
terns. UJI altre primer premi de 10 pes-
s e t a amb kn 2.’ de 5 ‘per una carrera
de cavalls, en la qual tambC podriiii
pendre part tant c i s del poble corn efs
externs. Uii a‘trc premi de 2 poilxstre>
p’cls corredors d‘Arta. EIs dernh; pre-
iuis siran els de costum.


A las 5 del capvespre solernries corn-
p etes en I‘oratori de la Verge del SaL-
vador. Acabat i‘acte tendri lloc ci
tradicicnal bcl! anomenat de Sa cisternt:
i concert musical.


A las 9 del vespre concert niusical a~
la plassa del Trigpolet i despres bai;
de pages a la Plassa Nova.


Dia 7 comensarii corn el dia anterior,
ales 10 sdernne adorn anyament del


que se celebsati 6+q Yprata4 de la Ver-
ge*& Salvadpjr, redicarb el inateix


A ias 12 corregudes en el Hoc acoslu-
inat amb- cls ,premls’: j. Condieions de.,


rere& de bicicietas amb
un primer pretiii de 15 pts per tots els
corradors que se presentin, i una 2 a cd-


e ArtA arnb mn


amb UII preirii de 15 pts per els corrc-
dorB d’Art8i ederns; la 2,? carrera per
corredots&M~&exch~ulbiu &nb un pretnt
de 5 prs.


A- las 9 del ve4p-e .se firernard tlr
castell i concerthe focs artificiats musi-
cal en la Plassa Nova.la.


Ajtintament per asistir B P a misa solernne
orader tjel.&a mte P ior.


. .
i’, . .


b&
8


2 nc
XE VENEN BONS IJ BARAT9


Comestibles de tota castti, lieor, didcea, galletes, &e,. etc.


l'agemIla It doti tu) GasantIi sennix aa nrtl~nt, ~~~~~~~~t 1 Lriita q u ~ l s ~ ~ ~ e rirrec se II fassa pet Elotiit i eels aitret robler le lallerta
Despaig a Apt4 i CARRB DE PALMA N.O 3 - Despaig a Palma: ESTANC DES BANC DE S60X41


GRANDES ALMACENES
San J o s e


D B


Pda. Ignacio Fig.-c.erola
-- 1E


M erceria
ABRIGOS CAPOTCS PALLlZAa IMPERMEABLES


A r t i d o o pam luto - GBneros de pniito -- Bastones
y paraguas -- Artfculos de vide


'


SASTRERlA - MODISTERIA - CAMISERIA
Mantas de Lana - Chanclos de Goma


Grail seccibn de Peleteria
MbS 81 nUMMtd8 Ulaldif IN. tl7-PMMA. t,E.?Z',ZZL


La Ponda Randa, de Gsteva
1 Carre de Palma, 48-ARTA


S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU
I LLAMPANT. SERVICI ESMF5ADISSIM


P r o n t i t u t
<SEWREDAT I ECONOMIA


A sa botiga he1 tpobareu sempre pans, panets,
galletes, bescnits, rollets, i tota casta dz past1cer;s


TAAfBE SE SEEitVELX A DOMICJLI
Netedat, prontitut i economia


Ob'.SPd4 I ( ; Cari*er. de Palma 3 bis. A .!? 7'-4


GRAN BOTIGA
D'EN


J U A N VLGENS (a) J-AN
le11 de tota casta de articles, comestibles, galictes, et?


ES REPaESENTANT DE $A PERFUMERIA


L. C A C C l O
TE DEPOSIT DF MAQUINES DE COSIR


P a f f i A n c o r a
tDBl taW tat! tart8 fifltb@rPts BUS!&. BUdPlrlrt, W8i88, a.


' Setnpre, .&mp!.e, derkeraa novednts en. MERCERIA Extess surtit de PERFUMERII-\
I C O L M A D O


AMB CONSBRPES DE TOTA CASTA
Representant dels l~cors de la casa MORENO amb el sen &creditat


. Anis Mira
M&quinas de cusi SINGER til UO


NO deixea de yiaitprjo amb la mguredat de que quedaren wmb ganes de tomar43