. 0'75 1'00 1'50 EL DRET FOKAL c -- Coin diguerrtn en el darrer article u n ...

.


0'75
1'00
1'50


EL DRET FOKAL
c --


Coin diguerrtn en el darrer article
u n dels aires fesonimics de Mallorca cs
el Dret, mes hem de fer rccalcar que
R O sols es u n dels trets feso.iiinic3 se-
cui;dsris, siiw que j u n t ainb ta Ilengua
fori1ten 10 que'n ciirieni i'iiiiiiia c l l .~e d o -
na vida a la riostra rcgi6.


Mallorca sense el Dret i syiisr: \a lleii -
glia , scria un esser inwt, u 13 m ~ i i i i a ,
art ;I qui sos fills pod ieiii leilit- en e l
cor en recort de lo que fou, pcrb la
vetiriem sciisc vida i per larit seria per
clcinCs tcn'r t speransa e n son refiorir.


t'iixi coin Natura en la ta:dor entri
e n uii soinni letirgic que la f I seinblar
morta, i a1 retornsr 13 priuiavera 1;i saba
esp:)nerosa del terrer puja s o s aniuii t
i enforteik els cimills i vivifica el5 bran-
quillons qu'ernpenyen arnb tota foqz i
csc13ti:n novaiiieiit, e x u b x d i i k d e vida 7
eii 1101-s i fruits, aixi n'hi ha d'eni;)rende
a nlallorca. Aqxsta tnrLlor e ivei-nada
qu'han durat tres sigles NOS lis fct
semblar niorts i de fet ho seriem si 1 '
inima nos!ra que cs la fortnsda p'el
dret mallorqui 110 pujiis s x a anwn t
an arris: i cnlorlis tot I'esser de Mallor-
ca i no7 fes esclatar en belles obres
I itcraries per medi de son verb i e n una
institucio juridica que %os jutgi segons
el iiostro dret i que en ses evolucions
s'adapti senipre a las niodalidats i evo-
'Iucioiis de le5 nostres consuetuts.


ws Molts son encara els qui estan a les
fosques davant aqueixa questi6 del dre t
i RO la senten perque no la comprenen.
Igualment passava abans amb la questio
de Ilengua'. No veien la necessidat de
mar en les manifestacioiis del nsstro
esperit la llengua propia suposat que
'havia cuidat el Govern de Madrit de
donar-mos-ne una, la seua, que mos
havia kt coneixer'stiperfluament en leo


Redaccio i Adminb tracio
Quatre Cantdns, 3 P E R DEU 1 PER XIALLORCA 1 i


escoles. Id0 :gual mos passa avui amb
el dret. Mos ne donen un de fet, i volen
que tots nios subjwfeili a ell.


Ma'lorca antigament, coni Catatunya
i Ard:O se regiae11 lo juridic per uiia
Ilegislacib propia inspirada cn ses con-
suettits que Ii i1iipriini.t caracter i perso-
nalidat distinta de les denies.


M 6 s CIS tristicsiins governs que du-
gtieren Esyanya a la decadencia del si-
gle XIX a causa de ses tendencies uni
forlnadores, se passaren pel cap uni-
foI-inar les diverses Ilrgis!acioiis de les
rcgioiis d'Espclnya i nianareii fer el C6-
dic ( ; i v i I . Per6 te!iguis en c o d a que fins
i tot clls, que tant uniiicadors se mostra-
ven va vetire beii clar qu'era ti11 atentat
a'la personalidat de c a d i regi6 I'ano-
I-rear d'una ploniada els drets forals, i
aixi fou que ies C a t s unifo.,iiistes dol
188s respectarzn aqrtcs! dret consignan t
en I'article 12 del ineteix C6dig Civil la
declaracib de que -totes les provincies i
territoris aoiit subsisteixi el dret foral
el cotiservxan e:i tota sa integridat
sense que s'alteri en lo nies minim son
reginieii juridic escrit o consuetudi-
nari.u


El Tribunal Supre:n, organisme en-
carregat, no de fer les lleis sino d'apli-
carles, fa temps qu'es anat socavant a
poc a poc aqueix dret i un dia i un altra
ha anat fallant conforme anib el C6dic
Civil i no conforme al dret foral de ca-
da regici, fins que ai-a metcix la hudien-
cia territorial de Ciutat havia resolt uii
cas de sucessio intestada d'acord arnb
el dret foral i el Tribunal Suprem el dia
13 de deceinbre casA la sentencia do-
nant coni a ra6 que'l Cbdic Civil deli
aplicar-se a tor Espanya en materia sit-
cesoria arribant a d ~ c l a r a r que la llei
comh es incompatible amb el dret forsl
perque aqueix GO solanient impossibili-
ta la uniformidat que ha d e teiiir la ju-
risprudencia, sin0 que ademds en lo que


pertoca al principi de troncalidat, est6
en crposici6 arnb 21 dret natural.


PJt esser tot lo elevat que's vulgui el
criteri d J s qui forrnetr el TriSmaI Su-
prem per6 mai per mai poden reier per
se lo qu'estd 1eg;stat i no es d'extranyar
si, hagueritse cassdes dues rentencies
nits de les Audiencies de Barcelona i
Saragossa, s'lian aixecades aquesies re
gionsen protesta unanim per tal atropell


No hi ha dret a aufegar l'esperil de
la nostra regi6 i rtix6 es lo que se vol
fcr dcsde illadrit amb ses tendencics
uniioriiii,tes en llegislar.


Q x t i i r e!s p o b h se senten contintrn-
iiicnt atiortats i estrets, q u m t ler; aufc-
gtiw scguit, seguit, la cxpressib de sos
carictcrs tipics, quant els organisnies
de la nacii, doainadora tracten arnb
tani d e despreci un dels a i m fesonimics
regio:lals que cn aquest cas es el dret
f a r d calificantlo de atcinptatori a l'or-
(Ire socinl i fins a1 Dret natural no s'ha
d'exlranyar que la regi6 o naci6 domi-
nada seiiti desitjos d'ernuicipac;6. Es
prp :is que en la conviveiicia de varies
regions i nacionalidats forrnan t un sol
EstJf, eis qui r:gesqueii sos destins
guardin tota casta d e consideraci6ns a
cada poSie integrant i respectin se
6 0 s drets pec?l!iars. d


Aqui no hi h3 mes. Mallorca Ioriua
part del Estat Espanyol corn ehi formeu
part totes les dernes regions, id6, no hi
Ira cap instituci6 a la terra que justa-
nient puga desp i . i r la de son propi ca-
riicter, ( i 18s principals modalidats d'a-
quest son el dret i la Ilengua, \ per im-
posar-l'hi el de les demea regions que
l'intcgren.


Noltros hem d e ser espanyo!s, per6
ho hem de voler ser tal coni soin, sense
que ningli rnos pugui mai minvi cap de ~
Icr mdatidats del nos!ro carhcter 10 '
qual eonstituirla uiia intoleraDle'.ofensa
a la nostra dignidat, .?


. . "g
I. C... ........ ' ....... I.)..., ....., * .... ,.,.*. .... .,,,,... (..........,,,,,, * ..,,,,...


t


Edi f i cis Escolars
CANSONS
--


T ~ P I CUES
C 1 U TAT
\ 6 -LLEVANG
,


Oel Parsat i del
Peste lleva!itina
DE COM.VENGUB A ARTA


La Vila de Son Servera fins I’any 1812
fou Ilogaret d‘Art i , coni tambi ho era
Capdepera; per6 en virtut de I‘article
310 d e 13 Constituc’o de I‘any 1812 en
que s’ordenava que‘s c r e h Ajuntament
en tots els pobles qrie contaosen nids
de mil animes, Son Servera, que segons
l’enipatronamrnt fet p‘el Vicari D An-
t o t i Nadal en tenia niks de 1600 logra
d i n d e pe n den cia, eo .i i t i t uin t-se en vi la
autonoiiia. Me$, creat allh un ajunta-
rnent propi, just el teiigueren fins
cl 14 d‘Agost d: I’any 1814, en que
per supressio del Cbdic Lonstitucional,
toil suspes, quedant-se de rioii llogaret
d ’ A r t B f i n 3 a la prinierin del 1823 en
que tornd recobrar l’independencia Soa
Servera per haver se p,,snda vigent la
llai citada. Coiitava ades liores 1838 Ani
[ties.


Essetit a’xi qiic tant poc feia que s’
rra declaraLl.i r r idqend :n t la Vila d;.
4‘011 Ser\*cra quant kei a - r : b i la p c t e
biii)6nica, es de crwre que els vecins
tl’aclue,Ia vi ln i els d‘Artd. ja per paren-
t esc prbsiiiis, 11 pcr a;iii;tat o be per
trdfec c d’i:i:crt.ssos tentfrien nioltissi-
tii:s i.elacions utis a*nb altres i co 11
t;irJaren t f i l t C I S inelges a declarar que
la nialaltin reinant dins Son Servera
era inaligria aqitelles relacibiis ne queda-
rei1 in:erronipudes i facilnient se propa-
g i a la nostra vila.


Els docuinents d’aquells temps mos
parleii de qrie una dona ja vella el dia
26 de Haig del dit any vengue d-aquell
poble perque se sentia malalta. arriba
a! horabaixa i mori aquell mateix ves-
p:e. La tradici6 conlirma tal noticia i
diu que era Sa Mesfra Bidigus, dona d‘
edat natural d’Artd que s’ocupava en I‘
enscnyansa de‘nines de Son Servcra i
que t-nguent la casa pairal an el carre
del Castelict tl’ArtA, vengut aqui esscnt
la p-im:ra victiriia de la pcsta.


A pesar de quc se srbia que a Son
Scrvera ze’n morien seguit, seguit, :e
leren en sa mort les cermonies, visi
t e s , acompanyada i funerals acostumats;
per0 recelosos jr alguns dels metges de
14 Vila la visitaren amb precaccib, mes
[io se cuidaren de declarar davant el
poble >a creensa de que la malaltia qqe
li causa la tnort rasi repentina fos 13
pesta i *ixi fouqite dins A r t a s’escampd
tambe d‘una ’ ittanera rhpida i alar.
t:iati t.


El primer que d‘ella la prenguC fou
.cl cab0 dels niilicians d‘ArtB en Miquel
Ferrer que mor1 PI ondemd en el carre
de la Puresi. Quant mori aquest ja se
prengueren mides extraordineries corn
crernar-ii tota la roba i mobles, i pare-
daw-ti el portal de casseua, per6 des-


-r‘


*
graciadament ja era tart. .Els atacats
aumentaren fora tnida, el niorts se suc-
ceien i abans del darrer d;: niaig els
inetgeo d.ArtA considerant-se insufi-
cients per assistir a t a n k solicitaren de
la Junta Superior de Safiidat qu’envih
mes facuitatius.


El poble consteriiat i ple d e terror no
sabia Io qile’s feia. SL mivd inmediata
ment baix de penes severcs I‘eiitrr\dn
d e gent $ana diiis lcs case; avonr 113-
gues mort colcl, per6 per les fiiiestres,
durant la nil e0travt.n els que roinanien
de ld familia per s 1 . v . i ~ tes joies o pren-
des ue haguesscn pogut quedar intac-


tats. Mcs, atnb I’esperiencia de Son
Servera, tant la J u n t a Superior coni la
local de Sanidat, coin les autoridats dc
la vila, inmediatlcni32n t donn:eii ordrcs
tnrrninants per am;iiorar en lo possibie
els efectes tcrribles de !a ii-lalaltia que
tnntcs vides segava.


De tot d’una se mansren coristruir
barraques en campantents diferents, en
especial a be!lpuig i an es Rcc6, aont
re deterniinh establir-hi altrcs tants de
Llafzerets corn igitalnient s’en cstabli-
reti a Son Salvador i il s3 BndFya.


Qucdareii de tot d‘una , cnc3rregats
de tot el s2rvic.i fdcultatiu cl niedgc
d‘drla D. Geroni Quetglas j u n t anib els
farmaceutics D. Greguri P?o.ej i D.
Guillern Sureda per la preparaci6 de
medicines els quals (tugitereii lot el pPs
de I’assistcncia facultativa fills al din 3
de iuiiy en que vengue el niedge D.
Bartomeu Nadal natural de Maiiacor
quc fcu Pnviat pel Sr. Inspector gene-
ral dcl (:ordo d2Sniiid:it pcrque assis-
tis a la V i l a , du2uer:t una ca!t:i del Bat-
le d’aqriell poble dirigidn .?I Ajiiritament
d’Artd en la que presnlii;iva Lqucll fa-
cultatiu esperant que 1: prestarien t3 ts
els aiixilis nccessaris.


Eren cncara insuficients els servicis
dels inedges esiiientats i la junta Supe-
rior d: Sinid:\t inai i i i fer uii sorteig
entre els ni:dges inn!lorquins tocant
per sort a D. Beriiat Pons de Biriissleni
que venguk inmediatatiient a la nostra
vila posant-se a ICs ordres de la Junta
locai per l’dssistencia dels nialalts.


Davarit desgracies d e tal tiiagnificen-
eia scmpre surtcn cors lieraics que mo-
qu ts per la c3rid;lt cris*iniia desafiett
les iiialalties i ::I i;?atcAixa itiort en be
delc d e m k geriiiatis. Un m- d‘aquests
tiaviii de tenir rl distiiigit Doctor en
medicina D Bait.meri Obrador, natu-
rdl de Frlaiiltx que s’okri c s p i t a n i a -
ment per atendre als apesiats d e liI
nostra desgraciada vila el qual dia 6
del mateix juny arribh i s e posh pie-
dosamcnt al servici dels malalts Entre
CIS facultatius que veagueren es precis
fer-hi constar el practicant d e cirugia
U. Aiitoni Borras que se posd a aidar
als denies en lo que l’hagutssea de me.-
nester.


tes a 9 crernar mobles i r o k s dels apes-


La Junta Superior de Sanidat desvet-
lant-se per a capturar en lo possible la
propagaci6 de la peste, demanh a l’llm.
Sr. Bivbe pPrrnis per tancar les lglesies
d’ArtS, Capdepera i Soil Servera i el
dia 28 de rnaig D. Nicolau Sala Roca
Vicari General interi de Mallorca envia
u n ofici an els vicaris de cpda un d‘a-,
quests poblerdiguentde part de S. Ilma.
que se tancassen els temples, que dis-
pecsava an els vecins de I‘obligaci6
d’oir niissa, i dant-los ordre de que en-
viaseii els sacerdots a prestar an el$
infectats els servicis espirituals, i que
se subjectassen an els encarregats del
cord6.


Sem b’a que no 8e precisava aqueixa
rcc‘o nanacici d‘auxiliar als nialalts
perque rnogiito p’el zel de la salvaci6
de les rininies i per 1s caridat tots els
sacerdots de la vrln, els frares i els e r -
mitants i niolts d’altres relligiosos que
vengu?rt.n de fora poblz cuidaren anib
gran cstneiit d‘assisiii allP ont setnblava
que mes [aka poguessin fer els seus
auxilis corn direiii iiies cnvant.


L‘AjuriTaiiient de tot d’una no ae nio-
gu6 de l? Vila per podtx donar amb rn&
prontitnt totes les ordres precices. El
dia 30de Maig cr idi n l rnedge D. Ge-
roiii Qactglns diguent-ti que preseiitas
iiiincdiataiitcnt una llista d e tots els


endema dia 31, el lorna crianr i l i ma-
na dollar u n a altre relacio certiticada
especificatit la iiialaltia que Eufrien i
l‘estat eti que’s trobiiven, i aixi cada
dia Ii rnau.ir’en pwcii tar aquestes rela-
ci6ns fins qge‘l dia 2 de juny a la ven-
guda de D. Bartomeu Obrador 1’Ajun-
tament l‘envia a fer corantena ell i tota
la familia per haver teiigut tant de con-
t ack amh els rnala1t.s. El medge Quet-
glas obei i s’en anri a wS*Hort d’en
Salats aont ehi estigu6 fins al di,a 25 de
Juny en que la Junta de Sanidat nova-
ment li riiaiid qu‘exercis an el poble la
seua facu’t;lt.


En aqudles hores els d e Son Serve-
ra se veicn amb grosses dificultats a
causa de la careslia que sufrien i se-
guratnent preocupadissims amb l‘estat
deplorable del seu poble no tendlien
noticia de que Art6 estiguCs en sera-.
blartt quatit 1’Ajunr~lrnent d’alla envia en
el nostro la siguent comunicacic):


*SI-. Ljatle i Ajuntarnent const, de la
Vila d‘ArtA.


Suposat que nos veim precisats per
els g?. tos d’aquesta vila, es precis que
tot dliriia que repiguen aquesta cornu-
nicacib, envien 2UO Iliures, nioneda del
Rey, de lo contrari quedarin baix de
la responsabilidat.=Son Servera 3t
de Maig de 1820.=Juan Nabot, Batle..


Seg zr ir d )


- I ,.,&ilts que tenia a son carreg. A1


.


Andreu Perrer.


’* ..... r...\ ................,................... i....,...,........... ..I I ...... ”.. 9..
4


. .. ,
4 C 6 h
!:I dec rpvc:,3i: en el f'riiicipd >e feu


in2 eqxc ie d.: mitin, predicant cl Pre-
,ident dc 14 d'Ar:a, el de Capdepcra i
:n Pere Paps,. que digueren lo acostu-
iial Uucs i r i i i ~ 5 cantaren, bailaren i di-
peren catisms. &1 vcspre al scu iocal
epetireii lo mateix.


. ....


associaciti peridra inofta forsa. Heu ta
prevetire l'cntusiasme airib que s'inte~
tesseirl per ella cis socis de la Caixa
Rural i del Siridicat hgricola, btiic,,
que poden perteneixer-hi.


OI'OSIClONS. - En les oposicions 2
Rectotia que se celebraren els die8 27 i
28 d'Abril a C i u t a t hi prengueren part
eis tr ts respectius Rectors d' Arts,
Capdeperia i S!,n S2rvrr-a d'aques! ir.
comat-:ir %s. D G3briel Muntanei- I,.
iiiall- ' l~'ori-:i:~ddl i D. Jiisir L<ub:
Tam136 hi preil,:iiC pari el siust:o [mi-
$5 i m i c IPt. D . Sebastia Esteva, Mec-
l o r d 3 Binisalem Et.ihora bona a tgtt;.


Hatie de So!ler nos obsequit amb el (1c.
!cs Festes que s'lian celcbradvs ai!
anuclla Ciutat. L'OiFtO Catali airib p i


C.'\RFl'El,I,5, REI3t'TS.- El SI.,


Hale.iris. amb el'del concurs de bes
t i x qn'els dies 20 21 i 22 de Rkig s'hra
de culebr-ar. La falta d*espai nios pr;%
de Y:\ publicacid.


Wgraiin i'obsequi
H!IBUT.- Heni rebut uns quants I ! i -


bret i i fol!etons de llnrs entors. Acusam
r e h i i oferiin pariar-ne en ti11 dels pr3-
xinv iiiisieros lo que no fcini en q u e - t
per -inbr: d'original.
~ ~ s w . : ~ ~ ~ , ~ : i ~ j D!mi-x:r.xs DE S' i~


Fraucesc de A?ort!l esp6s de sa Mado-
na Aina 'Terrdssa. Deu. Ii ajud per la
part que in& convenga.


s.;eli-lbla que volen activarse aqueixes
obres, perb se dispoii de pcc ptrswal
i no se fir la via que ce desitja. S3bem
que la Coiiipnnyia Le j a adquirit ei.terro
pels rzils i qrie prest el duriil, Els con-
tratiste..; s'apresuren tlriibk per0 lo que
lo que falta a fer es encara rnolt per
puder-se prepat-ar la veiiguda per Nrlda!
prSXim coni se deia, per6 cr;.uen que
per a Pascua si que pot esser aqui


CANS SENSE itlOXRl'iL,.-.Rca-
bad2 de donar ~ i i i i l disposicio ja veueia
infract Jrs. St feu u i ~ a crida per ordre
del Governador perque se fks dur mo-
rral an els cans
E:s primers dies s'en feia cas. Ara ja no
hi pensrn.


DIC,X(;t.:N(:liZ--Ara'i~ surt una cada
dia de Can Gnrreteta p,-r 1'50 pts. per
passatger.


(_)FIRES DEL FIz RROC W ? I L -


s q y t i t ~ t - i i l I).a Maria T c r r a s s (a. c 5.).
I'rycica el 'Friduo ei W D . Andreu Ser-


3 t'vre. A i'ofici del dia de la con-
c,usi6 s'hi caiitli la Missa a tres v e ?
d ' w Pel-ozsi.


A! dec3pvqx-e a Ics cinc en el lo::?'-
t : iCO! i l dcis PP. Franciscans hi tengLrC
!oc una Tarda I-eIligiosa-literaria inu-
i i m l a btnPfici de I'assnciacid. t l ch:jr
j e Joseines canta I'Hirnne a St. Joscp
aiglincs 2IireZ coinposicions a m h moi-


i-a afinzc;O La Tresoi-era d G n a coma
del I.3sianl; ii iaovinwnt de contes de la
associacici. Dues nines retcitaren el d i n -
lec "Vui os!i:r josrfina" de D.a PiZ9rin-
lida Estekich i el Predicado: del Tridu
Kt. D. Andi-eu Servera feu un discuv:
concis i a!i:1 ~i sobre la caridat cristianw ,
To16 f v:en i II o 1 t a 13 I a udi t c.


S: rep3rtireii lliinosnes i .ie leu iii
capia pcr din:; aqu-1. i x a l coni iguai-
ment sc tregueren I s sorts de la rite
organizada.


Fou i i x i fcsfa simpritiaa. Enhorabn~ii
i? lcs organiz,idores.


ASSX;i,\i'r 6 X 9 V ;l.--corn a fio-
la de! Sindlcat Agricola Cat6lic s'ha
cons?;ttii.!an na Asociacio de Socors m u .
tuals per cassos de rnalaltia. El dia 11
se constitui, haguent se j I aptintats 3t
swis. Es de creme que aqueixa noveila
LLEVANT
- -


d'en G U I E B U J O S A (a) G a n a n c i a
SE VEN.EN BONS 7: DARATg


GRANDES ALMACENES
$an J o s e


D E


Hda. Ignacio Flg.u ero!a
- =.


M erceria
ABRIGOS CAPOTES PALLIZAS IICIPERMEABLES


Articulos para luto -- GCneros de punto -- Bastones
y paraguas -- Articulos de viaie


SASTHERIA - MODISTERIA - CAMISERIA
Mantas de Lana - Chanclos de Gonia


( isan secci6n de Peletcria
!atas al caatada-!rdo fiio-Telifnno. 217--PBL1blR- fl&z?E:::&?eI


La Fonda Randa, de Lsteva
Carre de Palma, 48-ARTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIhl


P r c n t i t u t
SEWWEDAT I ECORIOMIA


GRAN BOTIGA
D'EN


J U A N UIC'ENS (a) JAN
len de tota casta de articles, cofi1:jtibies, gi'lcte;, et,-


ES REPiESENTANT DE SA PERFUMERIA


L. C A C C l O
TE DEPOSIT D F blAQUINES DE COSIR


P a f f i A i i c o r a
Corn tambi teta tasta B'instruments music!iis. Basdnnb,, Gultwi, eti.


7
Tip. Caf611ce de Farrep I Oar eda-ARf;r


. . . *. I .
, -. ,.. . _ . . . ,