Q U I S Z K N A R I C A T O L I C M A L L O R Q U I - e ’ ArtA 3 0 X b r i l d o 1...

Q U I S Z K N A R I C A T O L I C M A L L O R Q U I
- e


’ ArtA 3 0 X b r i l d o 1 9 2 0
i Redacci6 i Administracio P E R D E U I PER 11iALLORCA Quatre Cant6ns, 3


* L‘Esperit de la l lorca
--


Dcia L i i l csct+iptor de 1’111:i ~ !L~UI-LI -
. cla, yu’els ni:tllorquins u’a \x i , pal- ’


i an t cIi p2e!-al, deigint de bwda
I’eleiiicnt, iiitelectual de le:; illes i
algufics pcrsonri.litats isohdes, no
scnte-1 I es;m-ii iii:illorq.ii M ~ S que
tracinnts:: d’i:itci-&s:js 1n:ttetrials.
lis a dir que, seyons v:iiF; entendi-2,
:tquv:;t scntimeni i xyi;,st:i c.o::c~.n-
c ’ i 6 (iz Patria clue scgc!la les avtilals
c’airsI;anyes a Catalunya i presiJeis
el Ilostres rretcs i!lnom’ol-:tbles c!c tit-
t y l # h iC.. ;..,,ic.iO ‘ . dc rot l o i?ostre, no iii cs
;t 1’11’~ daurad:t i i i ;i lez ilies !<er1iin-
nes. 0 quc si hi es, S Q : ~ tan i-epoc.~
els yui tencn tal ~ o n c r ~ p ~ j l i i ts1 sen-
timent que, de fet, se pot dit- qu’estd
cncara cndol-mida I’dnima dels


.\ilc. ~ U C aisis sigui, anc que n o
fnssi n i’alm:il ni a Inca, ni a hlana-
(’or i CiutadL-llrt (:ac.te de presencia.
l’ale de Iluita 1x3- I R pronia pe.rsona-
litat en tots els ordrcs i baix tot:;
els conceptes dela vida, ben mal fa-


. rien. cls intclectunls mallorquins
desconfiant pcra sempre de cj1i’e:i
clesvctli i s’imposi, coni entre’ls C Y -
talans ho ha fet, aquell alC, aquella
voluntat suprema de viure a pler
l’esistencia espiritual, tan social
corn poiitica, del poble propi. iSi ho
hem vi$ a Catalunya! Quan ;?i-a fa
xtiis cincuanta anys, sonaren les
veus primeres, dels nostres poetes
i in& endavant dels prosadors nos-
tres, ben endormiscada i arnagada
i somorta scmblavn estar 1’Linima
de la gent catalana. T a n sols aquells
yuants entregats a les tasques lite-
raries gosaven exteriorisarla i fer-
ne sentir els batecs a la sociedat
yu’els envoltava. Tan sols els ron-
clallaires, els monografistes, les. ra-
tes,d’arxiu, i els infatigables i en-
fervorisats arque6lecs gosaven pre-
dicar ab dale la renaixensa patria.
Mes 1.a. paciencia benedictina d’uqs


’ _.’ quants i l’acci6 lenta, per6 ferma,
: , , del temps poc a poc removien .les


,‘ccndi-es damunt del . caliu, el caliu
reviscolava, l’amor a la llratqgua a-
npva extenentse i enfortintLse; ‘i a-s


.


cumpatricls tleii 121~11.


quell\ quaiits intelectunls feicn 5or-
tir d e 1’orni)r:j els cirniro locos de le5
llcgendes patriotere>, i els cuatro


>e cnn\rei-tien eti cstol de regio
rtci~is:~.;. ;Cnidrfi exn!icxr lo d e n &
( J i . l’Hi\toi-ia cnrtem,iorcitir.a de Ca-
talu~q”t? X v u i , a1 cap de <xiquanta
‘ i ~ y ~ , tots ho rclic-n els q u i tenin-
11115 i ens en XI-\ mi, el5 cuafre locos
l’e .to! de r e p x i ~ l t s t e s on dwingut.
tin:\ I igio d3 nxioncrlrsky


AInllnrcx no fara d t r e c ~ i s a , i 1~
far5, cwn Valencin, im p n r mCs de
pressa quells (‘ata!<in\. 2\11ti hont b
ha a p h t o l s con? el doctor :2lcover
12 11:vor sanitoaa no .;’hi pot perdre
Llll;i liont la inusa popular t C inter
pret c w n a Al:illo~-(x n’hi ha, e5 ini
possihle que tard o d’hoi-a no t ras
cendeixi a1 m2jor nomnbre l’iniciati
v a dcls que viuen a b forsa la vida
de l’esperit. Tot es questib de temp$
i oportunitat; peryue I tcrrer es bd
es sa, i cls iemhradors no pawn d t
fer feina.


E5 1 x 7 segur que la creuada que
tot just comcnczn qua!yiie\ mallor-
quins tk c’ mdicioni pera ajuntar en
una a,piraciii c‘ornlixi a bon nombre
de ciutadans enamorats de llur te-
rra i de les c o ~ i pecxliar3 dz llur
terra. Ben segur que si it n’aqueixos
cors i a n’aqueixos pensarnents de
pura sava mnllorquina se’ls fa vi-
brar i reilexionar al ensemps, res-
pondr-gn tot seguit. \- <qui ho dupta
que, siguin molts o no molts els qui
responguin, haura comensat a es-
pandirse la conciencia i el sentiment
d’aixci gran , d aix6 sant que senten
fa tants d’anys, que peiisen i escri-
ven fa tants d’anys els Costes i els
Rlcovers i els Olivers de nissaga
mallorquina?


Ho se prou, no cal que mi ho di-
p i n , que sembla somni’l que dic.
Tarnbe ho semblava a Catalunya.
Tambe ho semblava a Valencia. Y
ara es a Catalunya realitat viventa
i esta ben prop d’esserho a Valencia.
Mirantse en 1 Historia, i girant els
ulls envers la colossal figura del Rei
en Jquhe, es possible i fins fficil que
tots en$ f’etrobem; els uns bo i cami-
nant depressa envers l‘ideal, els al-
tres, Sense saberho, desitjosos d‘


cmprendre‘l cami. D‘aquelles es I ‘
obligacid d‘allargar la in& d s yu im
vulguin ajudarlos. <Per que no h a
d’e3scr tin goig pera‘ls demCs e.,tri.
iiyerla i servarla entre les scues? <Hi
perdri yLIalqili1 si hen fern aixi? I
ci’altre bnnda ..... ihi guanya:-?m
tant tots de Icrho! ....


13. s \I<TO> I \ J * 1 < .


Frotesta
=2mb motiu d‘un tall del Tribun:tl


Suprcm en el que se infercix u n
gran agravi a les reyi6iis que con-
s e n en part del seu dret h r a l ha
soc*cei’t lo que semnpre sol passar crl
semblnnts cassosl aixbea, quc l‘dni.
ma pip~11ar x! sent fer-ida en una clc
les mes intimes fiibi-es i sc redrcs5en
els po5les en unanime protesta con- .,
t ra scmblants abusos atropelladors.


I)a\rant semblant atropell del Tri-
bunal Supreiii no sols hi ha clrer,
sin6 yu‘ci precis protc&ir.


Mcillnrca, ha scntida tambe aque5
ta punyida i p a - mecli de in scu,t
prensa ha ajuntst son clam de pro
testa a la que en aqussts die, s‘e.
Rixecada en les regions germme-.
hlallorca i o ! que be li reqec‘ti el
-eu dret peculiar i de cap nianer,r
podria callar dxvant aqueixa ten-
dencia dels d‘alla a l‘unificaci6 o
nillor dit a la subordihaci6 del nos-
-1-0 dret an el Cbdic general.


Si la protesta no s‘ha feta molt
2opular dins Mallorca es que encara
‘10 se te conciencia exacte del estat
le supeditaci6 que patim. Mes basta
p e ‘ l s concients i els vers ;,rn ints dc
a terra i de la tradicid malloryuina,
i an fet sentir sa qzeisa perque a118
lalt vegen que un yoble no se pot
-e& arbitrariament i abusant de la
oqa.


LLEVANT, ajunta sa protesta a 13
p e han expressada els dem& con-
‘rares i seguira fent carnpanya, ycr
lesxondir l‘illa estimada i fer-la
zonscient a fi de que no rebiga cap
nes punyida sense alsarse tota en
jefensa de lo que‘s ben seu. - -_ *
I -.-


- 1


_ -


: ,
. ’.
LL F V A h T
7 - 9


- P l a n a l i t e r a i a
A les reines de la fesla
de Woiifiision de Por >eras


La nobletasca qiie'1 poble empren!a
am& l'njuda de Deu s'es acabada


'{* -foi ho hem f e t per Vos, Inmaculada,
@etna.dde <el i terra, Mare pia.


'
. Moniisicin pgr' Vos santificat


- ett ruines%e'desfeia, a poc a poc. . ;No tra j a esfintat aquest sant lloc
* tan hermcis, pels antics glorijicut?


La fi ea vostre poble encare dura:
per'aixb no fee/ sort el vostro jiil
qui vigila: per allunyar el peril1
de convertir 1' Orotori en sepultura


emepultura de ia f e sagrada
del nostre poble el mes gran tresor .
Patlaren-de.& ttmbola i vibra el cor.
amb des&& comensar prcst l a jornada


Comensaren vosires filles en deiiri
a trescar per letp!aqses i carrers
demananf vbjectes, denranant dobders,
per Vos, molt mts pura que- cap ICiri.


$ 3


..I


El poble joids n'esfam admirat
de v u r e aquestes filles de Porrrres,
alegrcs corn estols;de caderneres,
que imploroven per Vos la Caridat.


&Qui serd Z'ingrat que devant eZles
SL negui a donar-vos qualque tosetat
Per @re qu'ha giestat una caset;.
ha volgut obsequiar a tes doncelles.--


- ' A ma porta tocaren perdir-me*:
TC res a dar per la Mare de Deu?


. &Si, volia dir, i a u e t c w meu
I aixi me deixareu molt mds ap?&


Les joies recullides feien-munt
que orden8des jarebper mans attis&es
-Son coscs-deia el poble-jamal'.uk


n~ fal ta per cap banda ni un sol giiht
. [tei


. veflgut et dia denou i' la gentada
. - j g suspirava per comprar billets.


Espetant la sort rebien ralleb
( u s e s millois la gent m@ sortada.


Aqueil gran munb. d'objectes rccullit
?ha conwrtit rnofrtanya de pessetes
LVdis per quc riugn- tant vostres.fillete2
qu'han treballatpkF-bs de dia i nit.?


,


_ .


Vds perqu'aq:ii dzlt tots soin pujats
I estnr un PO: e.? vxtrir companyla?
i'alegrm no.ztres cors perqui's fa via
II restaurar el quartos esbacaii.


I Veis per que hem volgul obsfquiar
I les reincs de la festa humil.nent?
folem mosfrar-vos nostro ag.-aimeni
ie tant gran impossible d'cx,?ressar.


Vo escoitin jamai voslres orelles
a critica de qualque renegd ..
:'ompatiu-lo, sera un des& aciat
pi no compren del mbn fes maruveiles.


Son cor no sap sentir la poesia
iel jovent cnpianl, per l'amor de Deu
ii veri qu'Ps s'dnima blanca corn la neu
Iwe'ls anlels guarden prrdo;la a Mnria.


bcol t in elies no rnes la do!;q veu
io la recta conciincia qne mos dfu
Mirant al cel obrau el be i seguiu
Les bones obres a1 f i trobareui


4ixi pel mbn e-hi trabareu viaranys
p i menen per jardins rublerts de flors;
iixino tmdreii mm' qtl'aixugar els plors
lel qui beu 1 amargor dels desenganys.


Fiau sempre lant boues jardineres
7er reculiir les flors de cnridat
es flors de caridat qu'hageu sembrat
> de altres de que'n sou rspigoleres.


. ' . . . . . I . . . . .
!.a noble tasca que'l poble emprenia
lu'amb E'aiuda de De!i hen acabada.
Tot ho hem fe t per VOS, Inmaculada,
Reina dr! cel i terra, Mare pia!


Beneiu vostres filles; s'hermosura,
sa eracia, sa viriut i s'alegria ..
Beneiu vostres filles i o Maria! '
qui vos donen son cor ple de dolcura.


. - I . EL GLOSADOR.
. . .,L


~ ~~ ~ .. .. ,...e, ...I...... ', .......................,...................._.___._....._.........
..- .


ELSEN JOAN
e-


Baix, rebassut l colrat pet sol, el sei
loan sembiil3a-h troy de soca d'olive
ra vestit qge daminis ... Era molt vei
parlava p m i . as-p-w i vivia sol dinsuni
especie de barraca feta per ell mateix
corn un primitiu, fbra d'es poble.
El sen loan feia clots: tota la ceva vid(
n'havia fets. Els do t s erm rondos i sen
blaveii tombes obertes en la terra huqi
da, fins a la pedra viva; i el sen Joan i
arrossegava per dins ells; silenci6s


iiserable. cqm un l t i r n x , destinat a no
edress r - s e niai.
Els of cis t :nen una recondita influcn


/as dtinunt les personcs que'ls practi-
y e n . N'hi ha que son alegres. en q'ie
s tiaboia ai dire Iliure, amb altres
0mp3n s, cantant i rient; n'hi ha que
on feix~~cs i trists, que exigeixen un
rebai aislat i pen6s que fins fa perdre
es ganes rtc cantar. Es del sen loan
rei1 d'aqucts.
Co iICitC va a trebaiar a flor de terra,


eg:iit eo ca- p I s'alegria del eel. Es
r:bai, Ilqvb, f ra f a d t'erddurava poc.
'rest c m m ~ a v a a enfotqar-se, i sa
edra es lorri~va dura i s'gnima negre,
ens? veure a c7p persona. ni sentir
ltre rmou mC; que'l cop sec de's pic6
ue feia hotir sa p d r a a h-ossos.
Llav6 era qua i t . aislat del m6?, CO-


ienqava a sentir do nunt els seus orsos
3 farwa a:rJciid de S P terra: cadr
lia el crihva amb mes forqa, co n si
engues dttsitjos de xuclarli es reste de
idr qiie coma Cricara p'els seus nirvis
aiiqals, co,n cor&s velles esfilagassa-
ea. I e l l Ir coneixi3 be. a la terra, a la
eve eiieciii;a de smpre, j i no volia
onar-li aquell I supl-em d Aeitacibl
'er aixn feid 1iio:ts anys qlie s'hi barei-


t anks .
Eli aqurll combat a mort dels dos


reis,el sen loan se retia devegades, I,
)le de swr apoiava es cap delnunt I'
winigd seva que, durant s'armistici,
11 recullia coin una mare. Pert) sa terra
'ecperava stnse cansar-se mai. Nes
nestre, sa terra, en I'art d'esperar, de
wseverar i d'anar fent la seva: es-
)era tot l'hivern i sembla que dorm;
wr6 qiiant ve sa primavera se cobreii
le flors i Ilev6's veu que no ha esperai


Ira seva-iant


victoriosa de sa terra, definitivar
triomfant.


I air6 era per aquells dies en
esclata sa primavera i sa terra r'al
per I'rmor.
LLEVANT


St, brt: subsistenci es
Si dificil es en la calmn del


temps, el treball de la direcci6
dels pobles, fgurau-vossi ho sir6
e n moments com el present en
que totes les preocupaci6ns se
concentren en una sola, la de a-
tendre a la m& elemental de les
manifestacihs de la vida, corn
que se tracta de la mateixa vida
del individuo amenassada amb
la fam per la manca i conseguent
encariment dels aliments.


Mallorca qui en temps passats
produia abastament per atendre
a les propies necessidats, avuy
no dona per passar tan sols sis
mesosdel any, per lo qual es
precis, (i s’ha fet i se fa en lo pos-
sible) que una forta irnportacib
de blat i de farines atengui con-
tinuament an el nostre sustent.
Pero, en els temos actuals aques-
ta importacid se f a impossible
degut ;t que els mercats estan
h i t s i lo poc que hi ha est& su-
f r int una atrevida especulaci6
afavorida per l‘euc6s de deman-
da, lo qual dificulta les compres.


Devantl‘aband6 en que mos
tenen els governs, I’Ajuntament
de Ciutat i la Federaci6 Catblica
Agraria de Mallorca varen fer
una compra de 5aK, tonelndes
de bIat a una de ies principals
cases argen tines exportadorcs,
la qual, despres dc mil entre-
bancs es estada rescindida mit-
jansant el cobro per part dcls
compradors de la respectzble su-
ma de ‘7oo.ooO pessetes.


Ara be, la rescisid d’aquest
contracte {est& be o mal fetal La
primera impresi6 no pot esser
mds dolenta, perque lo que mos
interessa es blat i aquest sabem
que amb& dob-b6s no se troba i
corn la operaci6 estava feta n’hi
ha qui sostenen que ha estat un
desbai-at ja que la caja venia o-
bligada a entregpr una hGra o
$’,altra, la mercancia.


Per6 els qui tenim l’esperit se-
rk i no volem conquistar popula-
xeria, tot i llamentant lo succeit,
despres d’examinar detinguda-
ment els motius que obligaren a
pendre tal determinaci6, creim
quela comisi6 que va anar a
Barcelona tengue una santa ins-
piraci6, va gsscr previsora, ( p a -


lidat que no solen tenir molts
dels qui se diuen redentors del
nostro poble) i aprovam la seua
actitut per dues coses: una es la
seua honorabilidat i altesa de
mires, In qual mosfa creure foren
els primers disgustats per les
males condici6ns en que s’havla
de cumplir el contracte i l’altre
perque devant la inseguredat de
la fetxa de partida i per de pron-
ta la impossibilid3t d’arribar a-
bans de la cullita, devant el pe-
rill de perdre interessos del capi-
tal aprontat i de no cobrar in-
demnizacidns per la provable
prohibicid d’exportaci6 per part
del Govern Argenti i devant el
peril1 d’arribar el blat en males
condicidns per el temps que esti-
guds dins Ies bodegues o la pro-
ccdencia bruta del vaixell, opta-
1-en per la cobransa d’una canti-
dat que pot servir per fins sem-
blants an els de l’operaci6.


I lira, qui s’api-opa la cullita
dcvant la seguredat de que I’any
qui vt! el blat ani14 m6s car, mos
permetem recomanar a1 Ajunta-
ment de Ciutat i denicSs dc h4a-
llorca i a la Federacici Catblica
Agraria que comensin a . fer Ies
gestions necessaries per assegu-
rar per tot l’any el proveiment
de Mallorca jn s i p i fent com-
p x s an el continent o comprant
dircctament an cls pi-oductors
argentins, en la prtixima cullita.


Teniu present CjliC el mon en-
care esth en guerra, que 1’Euro-
pa av‘uy no produeix casi cap
gtil i en canvl, tota aquesta ma-
teixa Enropa iinpGssibilitada de
produir per inawa de bracos
titils a unes tandes i a causa de
lluites fratricides en altres, men-
ja i procura, si be no li es possi-
ble, no morir dc’farn.


G. F.


COWPEWENCIES
La constant pi-eocupacio dels


homos qui pcr un o altre moth
e s t h en contactc dir-ccte amb el
mon, es la questid social; i una
de lesproves que tenim de la
nsstra afirmaci6 n’es, les series
de conferencies que organizades
per diferentes entidats s’estan
pronunciant en varies ciutats de
L’Estat espanyol, presentant la
questid en sos diferents aspectes


i proposant tota casta. .de solu-
cions.


Les mCs notables s’han dona-
des a Madrit eq el teatre del
Centre organizades per la redac-
cii, de El Debate, la. qual (sigui
dit amb elogi) ha ,’obtengut un
vertader exit.


A Ciutat tambtf han tengut un
p a n exit les organizades per la
Junta local de reformes socials.
LMstima que els escrupols de
persones que haurien de tenir un
inter& contrari les hagi restada
forsa, privant una gran part del
pdblic de la seua doctrina. En
aquest .cicle eIs nostres amics
regionalistes hi han presa una
part molt directa.
Ploriana.
. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , _. .-,


OUS DE GAL&
fFittlZl)


Els 011s de gall corn diiien venen a
essrr coin una especie d‘esvort i son
i ints gotctes de verrnzi o vrfelus sepa-
rades per una r u p i w del tel que se
did vitnlma les quals cauen passant
per I‘overa. prenen blanc i closca, i sa
gallina el pon; altres vegades (ses lais)
la srcrsEio aiburninosa deixa caure un
poc de hlaiic a sa ramara calcirea aont
pren closca.-Aixb son idb, lo qrdn
diucn om de gall, son anomalias CtJm
tanibe ho son els ous de dos vermcis,
desprcnentse de l‘ovari dos vermcis a
un meteix temps recorren junts totes
ses fasses de la seva formaci6 essent
per lo tant dos vermeis cnvoltats de
blanc i de closca.-Tambe a vegades
trobam un ou amb verrnei blanc i ,clos-
ea, dins un‘altra ou. lo quai cs, degut
a que 0 1 pritiier ou coinpletainent acabat
i en el moment de pondrerlo sa gallina,
torna arrera, penetra altre vegada dins
I‘oviducte que xumorava albfimina, se
closca s’enipapa a h a vegada de albli-
mina, passa altra pic a ra chnara cal-
c h e a i torna prende closca i tenim u n
ou dins un aftre ou. Els ous en tel, son
tanrbe una anomalia, deguts a sa para-
lizacib de se ciimara calcir’ea efectes
d‘un derarreglo de s’aparato general v
blta de mrteries calcarees capasses
de dar a s’organisme de sa gallina cals
s~ficient per formar ses closquer dels
03s *
2Es id6 possible que es gills, que nQ


Lenen ovoti, ovals ni uviductc fassin OUST
Es una cosa completanient -impossible,
i per lo tant, ft8 se po.t admettc que els
gaUs Fawh ous. .


UAmo de,% Claefa,
. .


-" ' Pest,e ilevan tina
(Seg ueix)


' Curibs, volgub sebre que havien fet a
12 vorera aquells mariners i allunyada
la nau arribi fins a la platja aont hi
va trobar el'capot ainb que havia es!at
enibolicat el i i m r f , quc par descuit o
aposta havien deixat damunt l'arena.


No sospitant la terrible desgracia
que havia de c a u m dins son poble i els
vehiats, gwniorat d e aqiiella prenda
que semblava. nova de tritica la s'endu-
gue a casseua a cnntes d'eniplearlo. lo
que no. pogat. fer pc rq ie a q x l l niate'x
dia j a se senti iii;Ialt inoriiit el d i s 7 del
rnaterx maig a casstua. c;i c l Carrer Nou
de5on Servera selise q u e i i iigu sabt.5
iii sospitis ;que lo.; el contagi de la
peste bubonica qve i'hnvia duil a la
nost.


Aix6.gonta ,"la tradicib, mcs els do-
curltents'hist'&ics de I'c!poca diuen que
la pritiiera victLina.de la peste fou N.I
Fraiicisca Brunet del CLisr:i. N O U que
la psengui. el dia cine d: niiig i ei dia
set v.1 iiwrir. ,~oiii~nin,u sabia 13 111ala1-
tia quina crj: t i fercn IS vis:t?s, exti-
quies'i acompanyada qu'era costu 11 i
arixi fou que s'estengtlk el contngi anib
una prestesa extiaoldiiidria. El ,dia ina-
teix en que niori Na Francixd Brunet
ja se'n senti atacat S J ~ eipbi en J u a n
Servera, a1 endeina tin fill seu i a l p s
dels qui l'hJvieii aco.ii2.1nyada inoriiit
tots. D'aquesta i i ia! ixJ se pi-opga la
peste ainb tatita rayid.,s I +IC el dia 15
ia haguereii d;r viii'ticar dotzz iiiLIId1:s
Limb una I i iJ to ixa surtda. A \ k ta d'aix3
i la maaerd t m ;m .h arnb qu:'s s2n -
tienatackts els yiii'assistien an e:s de-
IIIBS malalts el poble s'oinpli d2 t:rror
i'ja en la teniensa de que fos peste s'en-
viaren a demanar alguns nietges Il'nrta
elr quals se reu,niren aiiib els de Son
Servera i la )unta local de Sanidat el
dia vint i un de rnaig posant inrnediata-
ment an el batle d ' m i la Yesuen! co-
tnunicacib que se troba en l'arxiu mu-
,nicipal de la nostra Vila;


"Sr. Alcalde y Ayuutaniiento dz Art&
=Acabamos de visitar 19s enfernios de
esta Villa de Son Servera y no hemos
encontrado cosa alguna de atencibn y
consideraci6n, sin recelar ni sospechar
siatomas de enfermedad contagiosa.
Por lo que no hay necesidad de coI.-


tinuar en las providencias que Vds ha-
bian tomado.=Son Servera 21 de Ma-
yo de 1820 -..laime Nabot:=Pedro J )st!
Sureda. B


Per la comunicacib !ranscrita se
veu coni anaren equivocats aquells Doc
tors en el diagnostic dc la nislaltia
afirmant, que no cra contagiosi.
Mes, locert es que vegent que'l n.* , de
nialarts no disminuia sirio que anava en
aument d'una nianera alarmant I 'Ajun-
tanient dona part a la Jti i i 'a Superior de
Sanidat de Ciutat de l'estat del p o b l ~ si
tx acoinpsny;int el dictJriien d d s in&-
ges del dia 21 Ci i qu. sc deirr q ie'ls
inalalts anaven ma:icabant.


L'ilcstrc D . o r D. J u a n Lliteres et] a-
que& dies j 4 7 i i i i l a l t d? sipel l a , per6
!iiillorat ja el d:a 25 fcu que I'rljunta-
nient eiiviis ;1 ticnixar a l t r ~ v J t 3 C I S
metges d'Xrta i aquctj rtuii't , ., en con-
sei1 cxtraordir1:il-i i dcspri.s d e c x a ~ i i;ir
ateiitanient 1'c.s:~ t d:ls pnciciits dccla-
raren sospitos:is 1c.s iiia:a:t cs q I C sii-
frien i en ella els L>xlors D. ltia:i Lli-
teras i D.fere Josep S u r d 3 pa, ticrhr-
inen! s'eslorsaren en provar la i no t j
sem>ldns.\ q . ie tenien amb la peste Su-
bonica.


La Junta Superior de Sanidat per es-
tal- s e g d x d: qiiina era aquella nialal-
tia envia a 5oii Servera ;If Doctor D.
hliquel l 'dsxial que arribat a1.d el dla
27 de inaig diagnostics inrn:diatament
les malalties de putrid-ataxic-nialiges
i snvid olici a la Junta Superior digucnt
que la niilaltia d'aquell poble era degi-
da al PO,: i mal aliinwt qrie preiiie,i i
que co.n iio la creia coiit g us i havia
pwad;i 1'u:de de qtle 1~ gmt qiii e3tdva
acanipds s: p.& tornar reuiitr.


Tothoin obei. 5'en torrias?.i en e' po-
ble, se segtii cc1eb;a;it niissa, p:r o rde
seua i se feren I C S deinOs funcions r<.li-
gioses. En el ves,)re del din 23 se rruni
tot el pob'e dins I'lg!t.sii p?r cornoiis3r
una novetia a 3. Sphrrstiii i fcr prcqiries
a Deu perque els-e salvas d'asso! tan
terrible. Mes els efectcs de reunir-se
tanta gent foren co:ii se pot suposar fu-
nestissiins, puis just despres dc l'exerci-
si relfigios s'ddminiztraren j a viiit Vif-
tics i el mal prenguC un increment fora
mida, Aquell maleix dia tnoriren tots
els qu'el mateix Doctor Pascual havia
visitat i inoltissims nibs s'en sent:ren
atacats. Allavores va haver de confesar
la seua equirocaci6 i declara que VCP


taderment era la peste bubbnica la qJc
anavrr se2ant tdntes vides dins aquella
poblacib.


Ple de p w i d'e npagaiment, el Doc-
tor Pascud d e ~rista recordansa, fugl
de Son Serverd i s'en anh a refugiar-se
en cl coll de Shi Catiti del lerine d'Art4.
Aqui va rzbrec'orJe Je la Junta Superior
de Sailidat de q J e D i t x de pena de mort
$'en toriiiij dins vint i cuatfe hores a
S0.i Sewera, lo qu'il va c~ini$ir posant-
i: amb grm disguqt 3 visttar ma1a't.r
d.ns el po5le se 1st' (~11111-2 cap precau-
ci6 fins al di.1 14 dc Ititiy en que queda
t:i.iibC atJc:lt d e 1.1 p:s:a de la qual fou
victlni3.


(3u:ii;t el poS1: de Son Servera veje
e'..; c5tragu.i ~ L I C ft.i.1 la pesta i dequina
in;i:iwi s 2 t K , I ~ p r o p g a r f u k i altre
vdta i j'aCJiil ,)- i dim ca Na Llambies
ao.it se fer:n iiioltisjin1i.s barraques
amb bra.iqu:s cl"ihrc i can-ilx dividiiit-
12s en clos m:ii,xim-!:its, U I I de sans i uti
d',)k?rv;ci ;.


S ' e 3 i c m q x m del3 ~nalalts d e lot
dona di i s cl pobl.2 els niedges D. J::a I
LI t:r.is, I ) . Xtrdfi N.ibot i D. losep Su-
reds i de 1'Jpotecar;a D. jaume Rossi-
iiyul i cI prJct;csnt D.hlateu Moragues.
Lrr cls cn.ii,)a:iieiits prestaven el servici
faculP.rri;i I). 4\\iqwl Pascual i D. lgnasi
S U ~ ~ L I . Dc 10th *lquets niorir~ii prest
C O ; ~ j a h . w dit ci Dot-. Pascual i niolt
abans q u e cli el dia 2 de Juny D. Xera-
f i Nabot i je ixant e l roble en gran deso-
lacio i tristcsa.1


La Jultt I Su;wrior de Sanidat prenguk
ja d'un principi 1,s p:ec irrci ins neces-
s.isics p r contcnir c l I I I 1 1 dins Son Ser-
v e r ~ , jci quo no liavia cstirt possible
evitar-lo, i ordenh de tot d'una l'esta-
bIi,iici;t del cord6 sanitari, de que par-.
l a rk ii e n altre capitol, per6 no va arri-
bar ja a temps per atvrar que la' 'peste
s'extengues an el poble d'ArtB, i n'arri-
basscn tamb6 els esquitxoa an els de
CapdeperA i SI. Llorens des Cardessrr,


Clarainent se veu que ia causa.de 18
propagacio de la nia'altia an els pobles
vcinats fou el no avcnir-se els medges
desde el I~rincipi en classificar-Id de
contagiosa i per aqurst riiotiu no deixa-
ren el vecins de tota la coinarca de en-
trevistar-se i relacionar-se dins el pri-
mer mes, tocmt-ne terriblernent les fu-
nestes consecuencies e's tres pobles
i molt especialinent Aria
I. ..,..... #.".
. .


1 i d .
22,--Lluvnnt eutra Ilepant i


, fa fugir la gent del campid.
, I


. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , , , . . . . . ,
. .


PAYLI D'ORDI


Per jugar ?quest joc convc? que
siguin molts, coni m& millor. Se
poxn tots un a1 tostat del altre
en renglei-a a g a h t - s e les mans.


El d'un cap sense amollar les
mans pcirteix fins a l'alti-e cap i
aderrcra ell tots els demes.


A1 arribar a1 cap el de devant
diu a1 darrer: pain d'ordi
i ell contesta: pma de seinefat
i l'altre: ?Per nvdn ha de pnssn'


nqziestcz pobve gent?
-Per nqul dlzzlall corvents:


diu aquell.
le15 dos del cap derrer aixequen


els br;issos a1 airc sempre aga-
fats de rnaiis, sc fan u n poc am-
plcs i pcr claval1 sos brassos en
passa tota la filera dels dem&
seguit en moviment de circunfe-
rencia fins que el qui est4 el se-
gOn se queda amb els brassos
creuats. I aixi segueixen fins
que tots manco els dos dels'cap
queden amb els brassos creuats
i llavonses els dels caps van es-


tirant per desfer la cadeha, per8
tots s'aguanten fort de mans, fins
que un fa flaca i a m o k , qdcd&nt
aixi el jdc acabat,


.------


Anam a obrir, lectors amics,
una secci6nova del .Folklore Ba-
lear. que 5s b a k de molts d e
puntsintel-essentissima. Es aques
t a la que se I-efereix a la toponi-
mia local. En ella hi entren els
refrans, dites, anecdotes, can-
sonctes i dem& elements que s c
refci-cixcn a coses, noms, cuali-
dats etc. d'un poble o d'un lloc
dcterminat.'


Es vcr que alguns d'aquests
elements son ofensius per el qui
cssent d'un poble h a de sentir
coni cls dcls altres li tircn invec-
tives i li canten cansonetes mor-
tificants, per6 skpigucu tots els
lectors que si jo lcs public no e6
xmb intencii, de fcrir I'amor pro-
pi de ning& sino' seiicillamcnt
per conti-ibuir ambel meu gi-anet
it ba5tir "aqucsta nova ciencia
que sc diu folklore)^ que e5 u ~ i a
poderosa auxiliar de totes Ies
deiiicjs ciencics. Tots ayuests
elements son d'un valor ex-
traordinax-ia per l'ulterior estudi
.cientific' i per aixo es precis do-
nar-10s a coneixer a tots.


En tenim molt pocs de recullits
encar-a, perque aquesta tasca
per un tot sol seria molt feixuga,
ja que li seria precis recorrer
tots els pobles cercant aqueis
elements, per6 si volem en-
tre tots eg ferem una bona gar-
ba .


A cada poble solen dir-se de-
fectes, invectives dels dem&
pobles veinats i en canvi solen
cantar-se cansonetes o dir-se
refranys revelant glories o bo-
nes qualidats de si rnateixos.
Id6 aquests elements son els que
cercam i suplicam a tots.els nos-
tros lectors que mos enviiguen
c l s que coneguin.


Els mestres especialment po-
drien recullir-ne molts per medi
dels deixebles, essent a1 mateix
temps un profit& exercici per
ells. A tots demana idb, sa cola-
boraci6 en ?


~


'


Ramdn dels Pujole.
L . .


rh.'
WFI R ' T II I
PROJECTES


DEL BATLE NOU
Elegit per Bittle Major de ArtA el


.n stre d slingit anric Meslrc Andrcu
$menias Caselles, varem anar a visi-
far-lo i aprofitarem l'6casi6 per expre-
sar-li el nostro particular in:erb de
sebre els punts principals del programa
que pcnsa desenrontllri el temps que re-
cifa la itostra vila, amb el f i determinat


d e publicar-los en a uestes columnes.


r o ectes ierisa mos an8 parlant de sos p. j
j vat-a qui io que mCs o manco vengut
a dir nos:


I. . . . 3
--h sa nieua opinib ja la coneixen


els leclors de LLCVANT per la weua
,contestax5 a I'Enquesta. l a sC que nt,
cs possible durant el curt temps qlie
d e n durar les batleries en els pobles
dur a I'efecte tot I'ideal. Per aix6 sol
fa:tar sempre temps, dobbes i moltes
vegades I'rljuda nioral dels qui han de
rebre les m lloreR aixi 6s que prefercsc
fixar pors punts i fer tots els esfor-sos
possib es per dur 10s a la pr8ct:ca.


-Es precis, cn primer lloc arretg:ar
la questid de aigos nctes. Avui, aixi
com e&n la font i la canjeiia publi-
ques no se pot seguir; ni CC aigo abas-
wment el public ni els particulars. Es
el ineu ideal ler una font nova i refer
'la canyeria veia pcrque amb i'abundan-
cia d'aiyo que tenini aqui cs una tr:sta
gratia que tot l'any s'haja de palir set.


- Aquest estancarnent d'aigos brutes
,de la soriida de la c'avegilera phblica
fins an e1 Torrent del M~llacli 110 pot
seguir aixi. Es a116 un forus d'infecci6
que es d'urgencia eliminar. Per aix6 me
prop6s construir pous negres drvers
$La Siflias a f i de que aqucixa aigo
I'ruta s'cnvenqui i deixa de causar ino-
:csiics ail el veuindari


- Les rsco!es han cstat sempre UII
(!e's meus ideals mts rentits. 4 n a ues-


bon de veres construirrt locals nous i
anb totes les condicions que recfama
ia pedagia moderna, aumentant el nu-
mt ro de mestres i graduant J'ensenyan-
sa. El aquesta una de les obres que
desilj poder deixar, a1 manco cornensi-
da, al abandonar el cBirec.


$il?crear una plassa de camiricr
urbA perque se ciridi de arretglrr les
.aceres i carrko de l'interior del poble,
p0guen.t aixi ek demds atendre a tots
efs &res servicis a carrins vecinals
ictc,


KO he suprimit dkntre els meus pro
gcies, an'altre volta exposats, r'impliin-


Anibel to humii i 9 ranc que'l carac


6.. ..?


&.. ..?


i.. ..?


i a queotio esper poder acometrer 9 a de


c.. . .? .


tacid del servici de cotxos de morts,
si116 que'l pos corn un dels punts del
meu programa, i de cada dia me refors
mds en i'ldea davant cassos recents-
socceits i que es oossible que's repe-
teaquin, de trobar-se famiiies sense
gent voluntaria per dur-se'n CIS morts
a1 cementeri en malalties contagioses.
Consider .de precisi6 aqiiest servid i
trebaliard per estfilir-lo.


&.... ?
-Ja esth clar que per dur a cap


squeis projectes necesitartm dobbCs;
dobbCs abans que res. I per conscguir-
ne no veig altre remei que liquidar els
consuiiis dels anteriors An aquesta li-
quidaci6 .t stic dispost a fer-la de totes
rnaneres, o a les bones o a 1es males.
Per dues raons:.perqur? es de justicia
qge tots els qui poden ajudin a Ies
cdrregues publiqirer i no siguin un mal
exemple pels qui cada any voluntaria-
rnent paguen; i en segbn lloc perque es
I'inica iiianera avui de poder atendre a
totes Ies necrssidafs del municipi i de
poder dur a cap les grans obres qu'el
poble prtxisa.


{... . .?
-Trob que en e! rzpartiment d'utili-


dats estan carregader les quotes da-
m u n t la riquesq de hrassos i al tornar
fer el repartimeiit proposare a la nova
Junta Municipal que la quota per hoino
de 18 a 60 anys sia a lo m4s d'unes
cincpesscles en lloc de la que actual-
ment paga.


{.. ... !
En les mides d'ordre nioral que pens


adoptar hi ha extremar 13 vigilancia
adarnunt els atlots que els vesprec r?dt
tart van per Vila coni igualinent els qui
van an eis cassinos sense tenir l'cdat
corresponent.


Per rralisar tots aqcests pcojecres no
dupt que totes les person s qat! pu y i n
no sols no poraran cntrebancs, sin6
qlle ni'aidarhn a vencer obsticlrs per
dotar a Is vila de les rnilloieo qut ne-
ces.;i;a.


Aquertes soil les idees qu'entregue-
reiii de ia nostra enirevis:a amb el no-
vel1 Batk an el qual agrairn desde
aquestes columnes la seua deferencia
ainb noltroo i desitjain veure florir e11
obres el seu idea!.


--


Alborots a la iiostra Vila
Un est4 enipegait de lo que ha pas-


sat. La no:tra vila, tant placida, tant
pacifica he fet corn aquells atlotets po-
rucs, timits, que quant un majoret les
tup s'envan plorant a caSseua i en
canvi quant en t t aiguns que Passussen
son rapassoc de posar fins el dit ba-
nyat de saliva dins s'oreia d'un fanths-
tic inimic.


Corn diguerem en cl n.O passat en
ndicia d'ultirna hora, el dia 15 oe inot
gu4 un nlborot amb niotiu de la pujs
de farines )a contarein corn pas@ lo
del mati a la sala i I'enca1.s que se doni
an el cobrador de morosos del C O I I S U ~ .


El vespre del mateix dia acudi una
muititut d'hOiiloS i donen a la Sala mnt
el batle D. Andreu Feinenias les va re-
bre i les diguC que s'hav.a telegrafiat
an el Governador perque d o n h cll preu
de venta del blat intervengut que s3
tenia aqui, que reguiarinent al ondemh
.*e rebria contestaci6 i que adarnes lid
havia deiiiailada una grtssa pariidp
mes del bldt q*ie duia I'aEspanya 6. I
que per tant SI: feiidria farioa barato.
Les prcgi qire se disolguesscn i qiie
per entendrer-se anoiiieiiassen una co-
1nissi6 d'eiitre ells I ell ca formria una
de comerciaiits a G de que pogucssrn
entrevistar-sc cada dia per veurc' de,
rnillorar la situack5.


El pUb1.c. ..e disolgiit ailant-sen a la
Fcderacio Obrera aunt s'anomani la
coniissi6 esxirntada. Lorn s? vcu,, 'to;
ana coni uiia sedd, per0 era perillas
que la cosa prengutis inal canii per dus
inotius: per figurar co:n assussadors di:
la mult.tA pers )nes de cert arraigo,
que per la seua si+:ni'icaciil led tocava
estsr an el costat de I'autoridat, i t n
se$i Hoc per haver ocorrcgdt una inte-
rrupcib elkctrica, deixaat el pobie a les
fosques, rn'tja hora abatis de co iieiisar
la iiianifestacio que durf fins a les v u ; t
i initja, quaiit aquesta era ja per iwx.
Giacirs a Deu no pa .sa rcs.


AI ende,na se va rebre I'orde del Go-
vernador ainb el preu del blat argenti.
Se reuniren al vespre l a s Cui11 ssiciiis
de coinerciatits i de1 pvble i el pu-
blic aitre vulta s'agloin r j pert, tambe
se disulgui pa:ificmeni.


Pa-sat aquell din, se p r d a ia cow a
per sisteina aixb d.an.ir a fLr crits i
rnariifestdcioas i b;tst;lva que dues de-
nes fesscn una mica de pypagandd en-
tre ses am:guc s pvrque se partis gJ
cregirC el pub ic qae e1,preu de 25 rea's
que se posa a i'arrova de larina dei blat
intervengut era una vict6ria seala cun-
seguida fent rcnou i el dia 22 se cometi-
sa a dir p'el pohle qu'al vesprc st'. farb,
la grossa, que s'assaltarien CIS maguet-
zems du Can Xina, del Sindicat A@&-
cola i altres corn tambe a Is tenda de -@
robes de Can Oliver etc. Aquesta idea
s'estenia i encara que coiiegucnt el
caracter del nostro poble no alesr.era-
ven desbarats d'aquerta Clare el batle
fou previsor i fen venir alguiips pareieo
mer de la Guardia civil, feu roridar els
del poble, carabines i empleats i manit
fer un pregb prohibint . $.qtii classe de
manifestrcibns sense permis. El public
a l'hora de costurn sorti tambe estacio-
nantse en el Trespolct, per0 basta veu-
re ies parellos de la Guardia Civil, pet
disoldrer se a poc a poc.


t
C O M F I R C R
L)Ps.Ii: a inrll di3 no ha passat res


nib;. El p b l c a.vui veil que podria pa-
&iir cars cks s . . ~ alborots i amenassLs.
pcrdiie SI t i coilbers se retreu i no im-
Iwrta fa1in.c hi oreu que sia, que avui la
qucs;i6-esti en trobar-ne a baatarnent,
t.:ridre:n 'a Ian i ui porta


11: ha que fvr convtar que. tnts e's
c a p dels pxti!s politics i totes les per-
sones de sen! se poswen a costet de
I'autoridat, i V I S DOCS que acabussaren
el pistic i p::r b: xo i iiiovils .prrso*ia-
lis!es a:udareii a airar el foc, teiirn ia el
cortectiu iiicresciit perque el poble els
Pssi 'na am:) sc) dit i els-e fa amples.


.onfia YI que'l poble assercnat refle-
x onari, ijiiai inBs donarh espectwles
de taiita estunidesa.


tes pe I e g ri il E s ('I


Partiu, atlote ;, partiu,
que €:elanits \'os cspera
a t h k ~ pnrtiu, partiu,
que l'aubadu matitiera
ja se deqm-t riu que riLL


Per la blanca carretera,
j a I'auto nvansa volant
i la flaira fredolera
vostt e roskes assotant,
€a volar la cabellera.


Els aucells dins l'espesui-a
canten dolqa melodia
;Es la materna natura
que son just tribut envia
a vostre excelsa hermosura!


Quant la vila anau deixaiit
del cor vostro brolla'l crit
faden, Arta, nostra encant!


avansa roncant, roncant ....
1 i I'auto seguit, s e p i t


E L RETORN


De l'alt turd j'arribau
ahont la vista escampant
heu contemplat el cel blau,
la mar tranquila onejant
i l'illeta de la pau ...


t--
(1; A lerqu, anwen 1. pelegrinaeib qa'orgatit


pr;en lea Germiwes de Is Caridst antre re# alumnec
1 61 OalPnaor de Felnullx.


Esplendits i bells paratges
pel cami heu admirats
formats per grisos boscatges,
pujols a1 cel enfilats
i pinars de verts ramatges.


' J'a-n el poble anau.entrant
corn gojoses pelegrines
els aires embatsamant
amb vostres veus grgentines
qu'entonen alegre cant.


Atlotes cantau, cantau,
que lo cant es alegria
i amh vostres veus allunyau
dels cors trits la melangia
cantau, atlotes, cantau.


N~IXGRUCET.I


Arta 26-1-20


C R O N I C A
M'rlT~OROLCG1.9.=Segue'x el temps


priniavcrnl. N o plou. Durant els dies
17, 18, 13 I 23 r)ruvA de fcr brusqtres
per6 i i o arribcii a l'arrel. Va fer algtrns
rwxats que si s'liaguesseti allargat po-
dri I haver feta savo per6 foren curts


AG R IC U LTU R A -A c o 11 sequen c h de
I o p!oure Its terrt s primes sentcn ja
niolta set i els scinbrdts groguetgen
abans d'hora. E s agricuitors perden
l'espcransa qu'havien coiicebuda de te-
n l r bona anyada L'olivarperara va molt
be, csta tot blanc de borra excepte al-
guns rotlos Aubcrcocs n'hi ha a betzef
per0 diueii que no tendran preu L'any-
adade inrtles tambe se presenta bona.
Si Dcu ho vol hi haura zncara colca
cos3.


SANIDAT.-Han desaparagut les
malalties d'aqucstr mems paosals No
hi mes que i11alats crbnics i alguns d'al-
itres nialalttcs. La priniavera esveiex la
malura.
NOUS TELEGRAFISTES-En la da-
rrera convocatoria de trlegrafistes han
obtengut piassa D. Elliquel luan Lliteras
i els german3 Onofre i Jusep Fuster fill
el primer del Tinent luan (a) Quech i els
segons de U. Mariano Fuster (a) Asdo-
to, telegrafista de Manacor. SiA enho-
rabona.


VENGUDA DEL GOVERNADOR
Dia 18 acompanyat de les distingides
families Servera i March vequC el
Governador d'aquesta provincra. P'el
cami tengue el seu auto la desgracia de
trebucat fent-oe el Governador un frenc
an el cap i alpuas cops. Fou curat a
Manacor. Aqui visita es Coves i ana
a dinar a Cala-Retjrda,


PREM1.-L'Ajuntament en la scssi6 d e
diumenge va acordzr donar un premide
cent perretes per el con .urs de bestiar
que organisa la Junta provincial de
p u m f e i s de balears p'el prdxim maig,
p'el millor exemplar reproductor de
porquint. La Caixa Rural s'ha suxrita
tambe en 25 pts. per aidar alr gastos
del concurs. Es de creure que'ls nostro5
pagesos acudirhn a ell a n b els cxaw-
$ars a i b krmosos del seu bestiar.
VOLTANT MALLORClr.-El dia IQG'


4briI arribi a1 hora baixa l'aquip mili-
:ar que recorria Ies foranes de Mallorca
a peu anib vult dies. Rmretigusren aqui
xgankaren u n ball en el TclarrQ, Can
Mas i pcrtiren a1 eiidemd denilti cap
% Son Servera.


Dia v,nt a la inatinada niori repentina- \
iient Mestre Melsibn Bestart tan cone-
yilt dins la poblacib Quant era jova se
jedic4 a l.industria del caisat essent
J'e's pocs industrials artanencs dLaqucst
r a t ) que s'hajen dedicats a l'exportacio.


Se distingr tambe dins el poble coin
a nisLsic, Iiaguent format part de lcs
principals ell In nitisica de D. Sebastia
lhrdatx i en I'orquesta dels 1'P. Fran-
ciscans.


Sos arrelafs sentiments rellib' @lOSOb
faren cauta de que ocupas llocs distind
gits an Ies principa!s confraries de la
Vila


Les nli neroses arnistats amb que
contava sc posaren de manifest en son
enterro i funerals que constitui iina gran
ntanifeslaci6 de dol Acornpanyarn a sa
familia amb el sentiment i pregani 8
3eu haja acullida en el cel la secia Ani-
ma.


PELEGRINAC1ONS.-Dia 22 leo
alumiies de la classe superior de les
G. de la Caridat feren una peregrinacij.
a Sant Salvador de Felanitx.


El dia vint i cinc, dirigida p'el Vicarj
de LIubi vengiit! la Congregacid Maria-
na d'aquella Vila a i nostro Santuari &
St. Salvador. Visitarm tambk lea Cdve's
i 1 Ermita de Betiem


EL SlNDlCAT CAT6LIC. -Diuman -
ge parsat cetebra una reuni6 eyfraa:db
naria en el qual parlaren alguns m e w
bres de la junta. El diuinenge abaas
una comissio del mateix an4 a Son CP-
rri6 a propagar I'obra dels Sindieats.
La fwlta d'espai mos impedeix dar-ne
detalls, esperant que ti0 fer4 Ildtganied
l'orga del Sindicat L'Amic iiei Pag&


hlORT DE MESI'RE MELSION. -


....................................... ' .................. ..................... I . ...... I..


Nota.-Degut a la multitut de trebaH,.
sobre Art4 hem hagut de deixar la pla-
na de Noticies i Comentoris.


., -,
dhen WE B U J l l S B (a) G a n a n c i a


l'agmi! Idoil (e) fim~h ssrvi!ir aa'l eraznl, peqtualidat i barats qnillsevnl eilrirre~ sa li fnss! per Ciulat i prls altris pa!M Cz Ivljllorra
Dzspaig a Arla i CARBE DE PALMA N.O 3 - Despaig a Palma: ESTANC DE5 BANC DE S O L 1


GRANDES ALMACENES
San J o s e


D E


--
Pafieria Borda dos I Bisu teria I Perfumeria Zapateria Confecciones Paiioleria Tapicerias Corseteria Corbatrria Alfombras Sed t' r i a


Articulos para luto -- Generos de punto -- Bastones
y paraguas -- Articulos de viaie


-9


ABRIGOS CAPOTES PALLIZA\s IMPERMEABLES


SASTI<ERIA - ~ ~ O D I S T ~ R I A - C MISERIA
1 Mant 'b de Lana - Chanclos de Gonia


(iraii seccibn d,c Peletcria
. leiitas a1 € ~ t ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ g fiio-Telifono. 217--PAlMA- tl,En",Z:%%s. -.- -


a Randa, de Esteva
S'ES OUERTA FA POC. TOT ES NOU


1 LLAXt'ANT. SERVICI ESMERADISSIM


'P rc n t i t u t


M l q u e l R o c a C a s t c l i


GRAN BOTIGA
D'EN


J U A N UIG'ENS (a) JAN
Jen de tota casta de articles, com?5tiblei, gdlctes, etc


ES REP.IESENTANT D? SA PERFUMERIA


L. C A C C 1 0
TE DEPOSIT DFMAQUINES DE COSiR


P a f f i A n c o r a
tom tambi tota tasta rl'iostruments mnsitals. Baoinrttn, Guiterres, ett. - -


TIP. Crtbllcr de Fmrrer i 8ak rdr -ARTa