Q U I N Z E N A R I C A T 6 I; 1 C &l A L L 0 R Q U I - * LMallorquins o...

\


Q U I N Z E N A R I C A T 6 I; 1 C &l A L L 0 R Q U I
- *


LMallorquins
o Catalans?


j i s t que a E4allorca ac twr I'reutntc
de rcgi o na Iism e, d ' J u ton oinia, que da
inmediatament plmte4jrdr la questi6
de mallorquinisrne 0 crtrlrnirne; de si
volem dir-moc purament .nrdiorquias o
be catalms de hlalforco; de ri les Ba-
Jears han de depcndir de C~talunya
lcorn a red13 Yaquctllr arcisnilidat o chr
t i de i ~ a n a i ~ una Marlorcr rutGmsma
miids ;:I Lsf.,t cra;patyol talueiit cum hi
+staria ( ,r tr ,ui iya si cmseguis Ics ~ C U C P
.a spirrciotk


Per unii b x i d a d s partidrris de: que
Alal'orca fu;i-ii p a r t de la nrcionalidrt
catalann, o;Sonen a faror de son ideal ,a
germailof Lz r a m , la c o m i i i h t de
Ilct~gua, I la I !entidal d'historir idaints
dels bJns cxcmplcs que se pugtiiti re-
trwre en t'ad,aiaistraci& de la 1~1anco
aiiunidrt Cntslsiia I els esforsoi drl po-
ble cxtqiri per la creaci6 d u:ia cilllura i


_per la plnsni.?c,b de sm ideals.
A I'rltra Liittda hi ha, els qui seaferi


;E-uspicseicz coiltrdt tot lo catalri; els qui
trnen por a .'absorci6 de Cstalunya; el8
qui creuen que-dependents d'aq*iella
nacionalidAlt ye trobarien a x b un tea.
tralisiilc i;ucil I) pitjor q u e1 c Madrit


Cal reniarctir el jet, per4 66 que avui
ja tothoiii vol esser n i h o nianco aute-
IiUni:k)ia, qae ip casi ningri sab greu tS
dir-si3 reg 3 i:,lista.


N d t r o s vo'eiii exposar claramcnt lo
,que swiini ei1 aquesta que6ti.6 i es que
la p;.:dicaci6 d im Mallorca del Catala-
nisnre es s m 1 aiiirnt iiioportuna i que
quaisot 31 vti 'g~ trebaflar cnib fruit per
i'ideal regionalista ha d m a r hnica i ex-
clusivarneut a f w Mnllorca a desxondir;
la, a enfurlii-?a, a eanoblirla, a enri-
t.ni--!a.


Reptwhcm., si, mer de ma-
Ilorqui 's i catillan$, que tats veaim d1
una mrteixa niisrgr, i quc'lmostror as-
ctadeats .el8 p&lrdorr de Mdlorca
despresde h reconqrtida WCR en sa
gran imajierir Catalans i per6 ubfm tam-
hilo que oupose~ rlgurr rigtes de rcpa-
rrcib quehrnkt dcrwirr Ck ideals &una
i al!mr i has apalada k fcrmarar de
sang8 han refredatr CIS l+arror frrternals.
Tat voHa pcrefectc d'rqucix bras de
mar que mor seprra Mallarcr ha vircut
iins quantc Ggles sense s C s cmfacfe
amb Cataluava qut'le vrixdlr procc-
%ents drlr ports d'rquclla tegi6 que to-
quen P IIS nosttes costes; nnse is6s
nmcla d'intcreaor piiblkcs que lcr re-
Iacions cotncrciirir i an aquestes rela-
clons ter te, se pot dk, qualtcvol rttra
rc::ic) crpanyolr.


Lo Qtiic que v:ritiblenient ha unit a
inallorquins i crtalans, a1 m n c o du:ant
sq q:tart o una mitat de sigle eo estada
la questi6 dc Ilcngua per haver els BO+
tlos ascriptorr treballrt a1 unison rmb
clls, per haver els d'allh i els d'aqui fre-
ballat nrnncomuradamrrct en ci resgur-
gimcnt de la nosCra littralura.


Avui se pot dir qlte el catalaaistne
dins hlollorcr no se sent. La lectura de
peri6dics centralistes que q u i t , scguit,
ran carnpaqyea anticatalanistes retre-
guent i abultnnt els defectes de ler en-
tidats politiques de Catalunya, i crllant
ertc'anvi les teues virtuts, ha contribuit
no sols a fer olvidar la gerriianor de
rasla, siiio que fins ha despertat rccels
en vers de tot 1 0 catala


Aqtii s'han fundsts peribdics encami-
aats a contrarrestar en certa manera
aqutixes lectures per6 han tenguf tin
radi d'accib molt liinitat i sos efectes
han estat efimers en general.


Per.aix6 els q u i srbem corn pensa
avui el nostro poble i coneixem la seua
idiosincracia sabem !o dificil que secia


leqertat en ell pens d'afecte a1 movi-
ment dalaeis ta . AI rnallorquinism~ j A
cs riles facil despertar-lo, pcr;uz I'ua IC
vet ainor patri que'l poblc sent es per
la terra aont ha, natcit i que contix,
i I'aiiaor patri es corn un cafiu que pot
uembiar apagat per ortar recobert de
cenia per6 bastarhverrtar-loan poc pcr-
que tmni pcndrc deueguida.


Deirn tanbt qu'eg inopatuna la pre-
dicaci6 del Catdonisme perquc crciiit
que acturiment ni a Catalunya ni a M a -
Uorca Ics cow4 ir convivencia.


Ca alunya es un pobfo dig= del mi.s
$ran rctperte perquc ha rebiit plaenwr
un ideal i ha lluitat virlefltcment, heroi-
cariaeat per conseguir-1% per6 en aques-
ta Iluita no necersita rtniores i Mallorzr
per &:a, Lznidr a tllr li seria una rf. i l k -
r t , an pes mort.


Avui, Mallorcacr una cnlidat passiva
qtie per perscguir an id.al necessita
primer que sc I i inRltri i que i'esperoni
I'anior de sos fills. Puis, unirse a Cata-
lunyr en ler circunstancies en que's
troba, perillaria ser tritirrada per la n o-
la gegrntina que aqueixa ami reprc-
sentr.


Per aix6, no devern vder dir-nos sino
rnnllorquins aspirants a nmure, a fe:, a
desxondir la patria. Excitern-li totes Ics
trues actividnts, creCm-li un ideal co-
lectiu i si-logram reviscolar-la, si cow
seguini qubn dia Mallorca sipiga rc-
dressar se i lluitar ardidarnent per I ' i -
des1 que necessita, si per son propi
valer arriba a poder-se tractar de t u a
tri amb Catalun!a, allavores, i s d s
allavores, s:rA I'hora de mirar si mos
eonvt jtinyk-ws a ella, perque sabrieni
exigir-ti en el contractt: les llibertats i
els dreto que mo? pertoquen.


-.. ...... ~ ....... *... , ............ 2 ........ i.


% I ,
. .


ne1 Passaf i del
EI Blit en el siglt: XI4
La noticia de I& c'dfibra de blat ar;


entt que ds entre mais el p6lqnt Sin- i icrt d'Artd en relaci6 amb Pajunta-
Writ Iregons ne5 contr l'orga delr Sin-
tldicrb hllcvarrt'nr, I'humil i tant sim-
pith &'Ahit del Pages, nor ha parescut
que podda donar certa importancia d'
achralidRt a un document que verem
an el iCllbre d'extraordiha-is. del Hr-
xiu Aisthric.


L'Universidab, que e n i a a esser 1'A
juntament, sc cuidava primer de que o
la ipostra vita no hi falth el blat, ja qu:
'el que $*hi produla no bastava llavor i
110 ereit mts petiter que are ICs dificul-
tat# i exigencies amb que topavdn.


Aquest any a que nos rcferim,el 1344
1'Universidat d'ArtA nombrA sindic i
procurador seu en I'adquidcid del blat
Ltn en jaume Marti, poblrdor d'Aria; i a-
quest ab poder tet pel notrri Guilleln
Mallela a 19 de mars de dit any, gestio
n4 la compra de 300 corthrer de blat an
En R. Znforteza, mercader i ciuiadi de
hlallorca an el preu de quinze sour (a


-deu reals) la cortera. ( I )
I devir esser molt car aa aqvdll tcm s


1330, vcim que una corterr de blat no
valia mts que nou sous i tres diners;
cari la mitat rnanco que aquest any. Wna
cotterr d'ordi vrtir 4 sous i 9 diners.


Per formalizar rqueix ccrntracte i es-
kipulat Ics degudes condici6nr se hagut
,de presentd en jaume Marti devrit el
Lloctinent del Rei, N'Arnau d'Erill i,
mostrant el seus poders, gF?iit&e que
en tot el mes de juriol ,pr kim prgarij
an En R Zaforteza les 225 ltiureo que
valia el blat que l i havia corhprat baix
la pena de pagar altre taht a la Curia
real, si no curnplirn ii.horit. Els d'Arti4


'pagrrien tots CIS gaStbs de missatgers,
procuradors, nuncir i saigs ecessarir


teza presentis de paiaula sense heces-
sidat de cap prova.


Per respondrejd'aquesta compra obli-
gava amb la representacih q w dui8,Y
solidum, a ell i a to!s els de dita -
versidat i els de cada Uh, sien els quo
'sien i al i i on den.


No bastaven encate :ots aquests Ili-
;gams.
, Hague de renuncirr els tlrets de ex-
tendre nous documents, de dur cap ac-
rib en contra d'rpelar a1 dret i franqui-


{cies de Mallorca i tot auxili de les Ileisq
1.0 mateix tambt que an el foro i drel
de la Curia d'ArU, sometent-se dirrc-
tament a la de dit Governador. I p'c


;+cas d'haver de subartar posiesionr p i
v r a r , renunck4 tambk al dret mallor.


%u d'haver d'cartar cur tre medon expo-
opdes; i per fi, a totes Ics grades, judi.


%is, o wllarg6larnehts, dentatrats otpcr de-


:la que, uns quints anys abrns, I'a R y


.per dur-lo a Art4 aixi c o h en 1 . Zafor-


m u r dcl Kzi, d: la H z i m o dels Ma-
Cutrat$.


TlrnbC! cntrava err pncte qua ni ell
$endrin ni dixnrid q . ~ e un alirc v c n e t
gens d aqiJcst tildt dins la (Atat , baix
de priih de 2 1603s per cortcra.


No eren mnncq, no, les exigencies i
p a n t i e s que dcinaiiader als r'ostros
paras els vciiedon de b:at farA prop de
600 anys, que a le$ que ndtros rnos de-
ma na l i .


N o hi h3 du$te per6 q u e el nrwtro
teni>n r'asernbla an aq,icli i que se cum.
p!cix de colque wanera, i no 6s en lo
del p:eu, l'adagi: *No hi 114 teinps que
a0 to:iis.


L'AmiC de I'Historia.
~ -._ . .


Notes #er una Monografia #ist6-
rica de ia Peets llevantfnr


L a Qeste
a Europa


Amh molta propiedat s'rnomcna a la
ppste I'aerot de I'harnanidat, puis que
allti horit se posa aqucsta terrible ma-
laltir. hi qucda marcadd sa prtjada de-
ro'rdora. seitibra per tot arreil la nim-
tandat i deixa an els poblar suiiiits c l i i i ~
la inks cornpiela ruina.


Pcr desjiacir tot iovint sufreircn elr
P6bler sos terribles efectea. rssent con-
sider acta coiii un de-ls ed srichs in& Fre-
quents i n i C s forts que Deu envia al
iiion per rvioar-lo dc sos errors i des-
pertar rls liurnani perquc 11c cortvensin
de $ue Ell vcu et mal i el castiga.


Srgons diucn el8 historiadors, per 82
vegades va rer rnvadida I'k-uropa p q
la pestc bub6iiica. derde el sigie I fins
21 xvI4 tots convenen err que tesprbs
del diluvi universal es la que mCs mor-
tandat ha crnsada dins el Ilinrtgc. h4-
mA


D e s d ~ l'rny 1317 fins al 1350 va fer
tant de & d i g la peste negra quc va dis-
miouir eh una tcrcera part I'esradistica
univetsrl ci: l'espccie humana, essent
just a dirt6 Europa m C s de 25 niillnnr
Ies bersohes vlctimes de !ant iunesta
ebidemia.


Sekbns I'histpria, va comcnsar a Egip-
te'i L Siria, i f o u h t a la itibttankat que
sol8 dins el Cairo morien de deu a quin-
de mil persbnes cada di @ a h *en ris
setm lues coritribui a m b b 003 persones
I crsi tots eb anirnals.


Amb el cornerx cstablert entre I'Afri-
ca i I 4 i r de Xipre prest aquerta que-
di4 tambe infectadr, sufrint junt ainb
aquesta desgracia una a'tra de ben COR-
riderable: uu trrrctreniol arnb el que la
mar sorti de lloc i crregP totes le naus
ahont r'havia refugiada moltitsirna genl
pet fugir de la mlaltia, qoedant sumer-


eits baix les ones In iaa or par t de sdj
IC? biCAn I s.


De Xipre va parsar Ja peslc a itrlih
;lue va e s e r Is n iciu ao.it i i i h v.dcb
va llerar el con'agi. Vonecia en v 2 peV-
dre 100.6)O; Siena 59 003 cn quatre
w, Gediova 43 000 I 61 O N NLip,ls, A
Pisa sc itiori el 70 per c:,it dels hiM"
taiits, essent en tutr la nacicj 53).00(3
les victimerr que cauri. En Tripatti nt)
hi ro ItanguC 111 un:~ sola persona i erl
inolts d: pot)les queJ i soranie,it una


'I'ambf: s'estenpt a Frafi .a aoni
CO'S &IS Paris riio ire 1 u ~ e s 8.h) p:rsa-
Res cada J .a , p a s a i t t dcrpres a I.ipatei
rra, HAancla I Air.m.inir q u e SCI rirelt M
mrteix temps terreireinols e inuiitlfcioff'9
considerahlea.


Essent tan1 genzral ei cOi1tiigi de la
pes& hrgra, no 13 a i allibcrCl tilnipoc 1'
Esprnya que etscnt eni nelstoincnt ma-
ritima estava ntolt ecpotada a n'aquuth
diss6h. Fou i'aiiy 1349 quBtit dcrprkr
de prerr la plas.ia d'tllgeciras per n"
Aiifox XI dr Castella, dUrdfit el siti de
Gibraltar qucdaren atacadcs dc IJ pe.tt8
oegre res tropes i le, del I k y en Pew
d'A1ag6 que hiJirvia zcHdit p e r tuxi-
liar ah aquell, t h y i e i i t que &ix& el ~
riti per ler c0nsidcrab:rs vicmca QLte
la pesle c a u ~ a v a en 0 0 s eczcrcsrs i de !M
qual en rno4 tainbe el Rei ~ n f b s dia Of,
de Mars dc 1353


A1idalu5a ec crtadr la rcgi6 cspir-
nyo a ri l le met, vq47dc.s 1i.a sutrida tal
dtssort I en e11a la provind4.a de Sc'villa
L'any 1367, 17 rnys drsprC; ;!el conta
pi de la peste negrd, totr I*Alitl.tIueia VP
scr i.ivadih per t a d terrible hticrte que
en poc tcnipo va deixrr ~1113 Iiorribk
niortandat. Dzs cap de I t ; any' riies, ai
1333 dc ROU expeririicnth tal desgracla
Sevilla i an rquell any s'hi ltindx I'hor-
pita1 baix d? l'ddvocaeib dc Sant C o r n
I Saiit Damid. Prssareri desret anys
nits I al 143.J rltre voita sufri aquesta
provittcia 1 invasi6 de la p:ste itiorint
durant ella el t p n t f;lm(Ss Arquebisbe
Centillana. Peri, qdant ~ 1 1 1 1 ) m40 intcn-
sidat va laeiitir C I S e f e c k s d'aquerta


"s


d&Cl,ilr part delo habitdilts


ci6 en la cual son rei Edrrart q ieda con
tagiat descloguent u:ia carla I mad Y;C
lima d'ella.
LLEVAhT 3


IESTRES, E S C O L E S I " I S
Or tografia "A!lsquina


--


Eli aquost nies tots els mes-
tres hiti: d'aver fet i eirtregit a
les Sec(.iotis hdvas. el pi*essu-
post #:e 1 iitterial per l'aiiy eco-
n6inic 1 A b d de 1920 it .3L
Mars de 1921.


Dies sense clnsse: 1 8-15-28 i
29 per ser dinnienges. El 2 en
els pobles out se fa$6fl, festa' i
el 12 per clsser e\ dijous j : t v d w .
els 16 i 17 dies de enrnaval i 01
18 primcr de Corema.


Mestres qui se belIiiguen
Els mestres tots per obliga-


v i 6 trclballen anib sos il ius a -
dins l'escola. Casi scrnpre son
treball es ahnegltt i e w i desa-
percebut del pl[lblic, que no sap
estimar el seu vttlor. Per6 H-
quest trelwll es d 'obligaG i
per tant uo hi ha que tocnr
eampanes, alubant an els mes-
tres qui treballen en son lloc R-
deq 11 N t .


Per6 tithi ~ I H uiis &res q u i a
fora de l'escola, en hores extra-
wdjnaries, en el temps que PO-
drieu dedicar ~1 desoaus, a1
tievcrtimeri t o a eercar aumeii-
tar sos itJtrressos,treballen tie-
siuteressudiunent p'el be cornu.


XtJt confrmcies, escrigucuh
10s pel iodi.-tics, pltluetjnot


pi*ojtetes de mil lorn socini, fu ri-
h i i t i diiigirit irssLc4iwiotis (vir-
:11 irk escolars o post escoluis,,
jtc. otc, molts de inestres SOIL
i i i ia de les pttlauques que fan
tnoiire i p r o g r ~ s s ~ r rtls pobles,
;So es ver que aquets son d i g
nes de qiic'ls pobles els e cone-
4ui11, teugniu eoneixeriieut del
mi ttd.mil i els estiniin? Par
ttjsri o h i m aquesta secciouctn
mi yne cl'uua uiauern molt la-
chtiicw dontti.Bni a coneiser els
t t.t+wl.ls (to qua tenguem iioticilt
Pots per nestres baleftrics 11 fora
dc lbeecoli\.


El nlestre de Campos don
Fme J. Horrsch Puig, coil ridut
per l ~ t Jntita Directiw del Sin-
riicilt Cat6lio do 8es Strliaea,
n$i ti H l i t Juutn Qeuernl qu'ei
c l i a 17 so celcbbrd, prouuucinat
L ~ I I vibrant cliscurs aobre l'uuib
delu Ciit6tlics per el flGl' irYJ0llt
dels Siudicuts. Fou molt nplrtu.
dit ,i felicitat.


D. Bufi Curpooa, mestre de
Ciutnt qus so despedeix per
nuar tt regir In Gruduada de
Pielm ha irleat un eagiay6ei
projeete per la ooastrucci4 de
poh, (a fs modems o d u t t t t g
jiirtfins project^ que ha c w i n t
a1 Govern dcuiauant t i p ( h V
niect per couvertirlo eu r t d b
dnt.


c-


-.--
En Miquel
S Oliver


Fn el n pnssat am!, i n o t i ~ de h
moil d'en M S. Oiuer e~crigii~r\tin LM;
quartilla neccoi*iea, dikuent en quatrc
mois Its o h e s p;iii:iipals que d t i x 3 v .
p u b k a d e s t m t iecond ewipt:,r. Me;
:r.s es aixo suficient perqoe se colicga 1.
pmmil ida t literaria i ja qu: la p-eii.ii
s'ocupa aqirests dres de cercsr la inatit
ra de triburar-If I'lwriienatgc ~ , I I ' C J tlic
i-eixia, tan! em'ticnf per hdtista c. n
f.'lii~b~ poeta. just es que Lr.w.isr d r ~ x
pcr altres nunreros la puhiicaciti tiel
c;reiiiO.i I-cballs i dediqui la Pima Iacra
nia d'aquest P eilaitir la li&ura del ,slb
rilestfie.


NasquC a la Vila dc Campanet'el di;
4 de niuigde l'rny 1854 De inolt nil
passi a t'aliiia, aoiit SI: leu aiiiic drlr
1 1 1 t h ksigaes poetcs de l'es& soallcr
quina en Mntcu Obrador, en forb-sa
a'Aguil6; m M y a i.dtres+anostran~.si
a vcssJiicar i escrium em la mmtm I ~ C R
p a pu!>licant sos prinwrs tpcbdls er
I n Roqueta firmats p%r I'paaudonin
Cluvell de Moto pc' l feu popular i mol
lictgi 1.


Son para allavorer, dirigia L a At
~~iu&ina. de la qu'en fuu fondador i ci
hliquel a son cosbt a; temps quc can.
cava dins el camp poetic, ingrerra coa
a per:odtstaa la1 rkdacci6 d'aquest dia,
p i just que heglie aeabrda ia carrefa d
aJvocat currsda brillantrnent.


Ses campanyes sobre rcgimalisrnc
Fetes desde La Alrnudaina el donarrt
A coneixer en el Continent i en 18%
for, cridat a Barcelona per formx par
del lurat dels loco Florais encommant-l
el discurs de gracies que li valgiik un;
gran ovacio b,n el sopar de costum re.
v i t i u :a de ses nies hermostx p;oduc.
eions poetiqiies quc'l f: u cuncixer din!
Cataiunya corn a poeta i que l i corque
i i inolts djaiiiics eiitre C I S escriptois d
JI L. Aquesls el terifaren pe: passzr z
Ikirce'ona aciit s'hi ii;:idd &'any 1933 er
que I i fou encarrcgada la B b'io!eca dr~
A tenkar BarceionCs i 1116s tart I J d:rcc*ciC
del Brirsi o Diario de Barceloria p
desde agtrest a la Dirccci6 de Ln Ydn-
gunrd:3 en la q t ia l anib sos esc:itc
admirables s'hi conqire~it uti aom c k i 5
f!e ti163 f;Iilld entre e!s per!odist-s espa-


So:i inm:ns treball' periodislic no e3
estat obstacle per.lue ratjds d e LR en
cl[iai;t S R i i ispirxi6 poct ica np1egsie.t scs
i i i 6 i Iie'iiioscs pocsics ert. t i n e g ,s~i i t
V O : U T que pr:biic;i i'3nv 1810. S 's
ccnipo;icioiis c i ' a ( i t i ~ ~ - , &.<t VO/t , I i l l soil totes
d ' i j i 1 e?til pa'qi:erriiii. d o fOrli1.1 iriipc-
cable. El vers srirt fiilid i totes ies es
t ; .of tS ~011 gttariiides Li'in~ntgeu r;-
q~lissiiiics c o u a !illcs d'url talent ex-
.k ao -c! i n z i i ,


I I j~Ols.


. . . .


.................................................. ~ ........


No 1 i n e r de vellt
--


Mollnrr q~ic ~ ~ c i a di3
Qriant el sol nus ha Jeix,at,
Aqueix cel de pagvsk
Coiitriwles 60 rl asiwat.
&Yo sentr la inn;ina$ii
Lyaui altre jorn acabar?


De ta torre mal ssrtada
jaP# w i g en i'alt fiiiestrb
Quant cornenlra la arejpiadr
I luig la &Asa clarb.
obt vcig. la vim esmmp;do b ins I'onbrivda fmch.


Cei d'etcrncs ma:irreiles
Nits dc lima i vtnto!i
La danra de les mt:cilm
Per le volta sensa f i
Antb lo bel de les ovcllrs
Pels rostolls on a n t a el gri.


Tot Fm sents. Ttm cor endda
ko, Wit llUnyaf del InlJDSd,
Eo g m e e de la corriola
La tonada &I flaviol ...
Tu senb de la nit qui vda
Mi1 c a a b r i s &doL


Se p!am d i m le3 bntamlles
1.0 gra no t aixordador,
TSnrongers de ianqws belles
Fnvien perf~iiir d amor,
Q u n t s'amagucn lea Cabrelles
Sur t kEstrella del pastor.


Per 10s hostais i a'queries
C41ita el gall dcmatiner,
S',io per dins les travessies
La caiixci del tragirer
Airib !es t r m Ave Maries
Del ma: despert caapaner.


La que Dcu te va d o n i ;
Ulla milc!ona aninrosa
I v w t quc t. guaiiya el 176;
t 'existetici~i c s n i k s Iicrniosa
Sens te.li avui iii d m 3 .


L'ainbicii, que a tmts nos per:!


io11 vida! i0h sort delitosa!


iAi. a til no t'enniatzina


Gosa d'cixa pzu divina
Contemp a ;t el eel ubert;
Qui a les c'utats s'e~icarnincr
l ' roh soviut tl desert.


La p v l a d e J e s b \
Per la ribera s ' i vzu gent'


de tots els
Jesu i parhva cJolxariwiit
initx recabat di.is tiria barca.


Vwa la riba, costejant,
srgueix la blana correnlia
la Irrdtitut,devdnt dev41l.L
&de kr.rt#yres la segtiiii.


CQuitia e< I& pmla de J e s b
que tocs la trobrrv agr&mi?
k n t son les regles de: bhin UP
qu;. kt fair clsra i iwiodixa?


LPrrh Yhcbreu de SalJm6.
tronrw el temilc lins al sbtii?
iParla*l liati de ice16
cr'i WIG ctsclan~d d'b r is tbt,l?


el nu Ilenguatxe prrdilectc:
burnil i roriec patub
que no rrtlbava c Jia'rcte.


Deim ncntir l ' acmt vulgir
d'uu bain crlaaic, pubmi C a r U i I e
la f& es I.ltt~mneia peprlar
coni fi l l del LWic'es cl dupte.


De sa divina itituici6
la Finago 4 n'estd trista;
qui eo el f i l l del Pare cread61
sei4 tiaibe suprem hrtista.


corn eR nit fosca Ir Iluerna;
s'en:Cn e11 fcc i P sperit Sant


de la co;Ili\rtii;


Der Ihvis riutics Ell h i pres


I a y e : ! Ilcnguatge's va inflainant


i en resplendor de Iturn c terna.. .
IOh Ilesgua n o s h . torrentfresc


c6ni has seguit el gran exemp'e!
@h l ~ l i partar caialanesc,
de pedra huinfl se'n fa gran teinpleL


Vingoe u n vident que te crldB
corn aitres jorns a Gllilea:
6 I3 temps, despkrtat, effetu,
q u e en tes entranyes b:ril la idea..


...................................................................


A caasa de les anorinals circunslan-
ies que correm no hem rebuts cncarn
!s tigos rioiis qire tenirn denrnn:l!s Umi
.-gads mCs deinannrn u'ispcnsn ais
ostras lectors.
,


LLEVANT * 5


Cansoiis de llaurar
Vat-aqui les que no mos caberen en


el t,liniero passat:


Bartoncir s i fa PS t e m p f re t
co t'en vagis a I;nurii
da paia an es bestid
i f e foc i escuufet.


Jo'nt ' v i2 detrrminal
d t sernbra sa torrentera
i llrv es rot:o de s ' u a
aon volia bafre cs b'at.


1111 bovi durrera ES bous
sempre va soiat de m. .
un pareit! se du a perde
perque giianyit molts dd sous.


Jo no hnviu lhurai mai
(I terra tan at y i d a
corn dins Sunia Marga:i&
bcrix de !a siquio real


L'nmo deixau ana aixd
q:re somcrcs son sonieres
per estuvi3 1:enderes
ti0 hi ho corn un parei bo.


i no m'en duic sa reia
i sa rgeva anid quFin dtia:
drrpro haurus de tornci.


Jo m'en anavo a . I1 u r d .


Fe foc si't vols escaufd
i encalenieix s'escudella,
Que tant siploit corn si neva
a llaura ten hcls de an&.


Respnnent a la c, ida que ferem i n t 1
rurnero darrer C I I I'ere Aizainora IHOS
n'ha envi ides zqucst floquet inCs. Vol-
driem q u 2 -so11 exein p'c csperoni a n . els
deni0s nficionats de Mal o ~ a i que en-
viiguen totes lea que coiityyin,


' .1


J,


Cnmoro fja i p ~ > u de crisi
es qui nc'mbosw s.arada
o quin llaura fa tan trist
Il!rny de vos pe1id.a esfimilda.
Mai mCs iocnre' sa pirttn


ni sa clenxci n,o'm;]cir&
q a e no vtja lo RIOU bC,
qui llnura an es serneni6
de sii clova des Pon( d'lnca.
Jo ~ciig ut1 parcl de bous


qiii de carrl en drren yocc,
d'nixii n'cs caiisn s'atlota
qili :?g,' (;:z b*;ijn cis :Jijoc;d.


J o Ilniirnv~ ninb ti-i joii lcrt
i r ;!I/> it;; a!fi.; 0:1t. I:(? hi vcia,


i a cadapassa l i dcia;
Arri, mu1 caigiiesses mort.


Mnjorn! deixam'fti and
a ciri n sa 1laura.ia
j o no hi sorn p'es pareid
ni pes parei rzi s'arada
no mks pzr un jornald
yui'n tk la vida gonyada.


muda-la de clavik;
si's de duvant no't va bt
muda'l an es de dnrrera.


Juan llaura, Jtran llaura
Juan llauru ile's solc dret
i an arribci a sa paret
Juan gira i guarda 11 coure.


a cuf a son Espanyol
. es parei i tot dir dol
i sa terra que'he llaurada,
i es pareid estimada
ha quedat s e v e consol.


per f& urades a s'amd
les hi faria d'aubd
o de canya que's jutgera.


un bove' am dona tristd
per t es pareye majb
d aqucsta possesio
m'ha mort es porc i sa trutja.


si no fos que ha d'inci a peu
amb arribi ja se seu
itoma paya pnreyil -'*


Si s'ilrada ei f a pdrd ra


Des que vos ne sou anada


Jo vuldrla esse fustera


Un pareyd molt m'entrtjo


Bona vidu ti! el bovC ( I )


Saps qtie'm va di en Pere Prebe
que s'art de bovC no freu
perque sempe ha d'ana apeu
i dalt es coll du se reya.
Uu temps, past& i cabrPs


me donavcn ulegria,
I ora de cada dia
la'm donen es pareyks.


10 sorn estat pareye'
* es majb de vintidds


i no nnava tan gojds
corn ara qlre som bovc'.


Jocs de iiifaiits a tiallorca
--


Baix d'aqiicix titot vaig publicant EC
i'exctl l en t revista aCatalanas de Bar-
celon,i i i n aplec dels jocs que abans
a m b t;rnta falera jugaven eis atlots nia-
Ilorquiiia i que a v u i seinbla ies xrreco-
ncn, amb perill inruinent d2 perdter-se
per passar el tenips arnb sltrcs, de
niarca forastera i que ben soviiit no
escauennn el nostfcj caracter i educaci6.


Pcr niostra i cxemple als amadors de
ler COSPS nostres qui s'esfunien dins les
mudances del temps, arxivarC aqui el
ioc tan conegut de:


Amagar corretja
She-rodilla uti inocador coniensant


per una pun!a. Elo j u p d o r s se tapen
els ulls o s'arreconen a un rec6, per no
reure aent s'es arnagada la corretja.
Q u m t rqueixa estA a bon Hoc ensalta-
dr dah una finestra o posada baix d'un
nwble, o amagada dins U I I forat, s'avisa
als qui juguen de queja e.td posant-se
tots a cercrr-la, En fer-se aprop qual-
curl dWls el q u i i'ha amagada crida: foc,
i si se Ian molt,enfm aigo, poguent de-
rnanar dins quin d6aqucis dos elements
re troben, orientant-se aixi millor per
trobar-la.


Qui tenguis la ventura de trobrr-la,
rmb ellr se posaria a d o n a corretjadcs
als qui encara de bades la cercassen,
fins i tml 1o:ssin mare.


Si no se donassen en cor de trobar-la
a le8 hores podrien demanar sopes, tre-
guent la correfja ei qui I'ha amagadr,
comensant tie bell nou el joc., . 1


Molts de jocs tenen ton.ldr propia
dpcrquk els entesos en mfisica no I'han
de recullir? iES vergonyh que els pocs
Orfeons que tenirn a i~lallorca, la major
part, per no dir tota, de cornposicions
del seu repartori, sien armonisacionr de
cansons popuiars catalanesl iSer i aixb
que no en tentni de cans6ns o mlisics
escapssos de tians?riure i armonisar-
les per esser cantades per Inass s co-
rals, element altainent rducatiu de que
ja ne passam fretum?


ANTON1 PONS
Noticies i Cornenfaris
Folitica i Pclltics


--


La fe3ta d9


Enguany PI estatla nm't anima la fa fes-
ta de St Antoai de V i m a a'xi en sa pari
popdar corn en la relligiosa.


El teinpa se presenta molt be perque
rixi eldisaapte co~i i el dia, va fer un
teinps priniaveral que convidava a +or-
tir al carrer i trunlr. Anitmda ja I'atlo
tea durant tot'r la se(n,x-tna w a n t corns
i ricarolsgrribar ti disapie feu el remat
corregumt darrera clsdimonis quehalla-
ven en els caps de calltons men res
I'obferia captava.Csda anys'encenen e's
foguerons q u a d I'acompanyada es a
coinpletes,per6 enguznp n hihague qui
i a eis cncengueren a mitjan capvcispre i
toren En M m d q d esGacsino i En Ro
ia,barber de Sd Plasseta que f iren del3
meo grossos de la vita Enguany no n'hi
hagui. d e I'ogarons tants corn I'any pas-
sat,no foren 11 CI que 37 per6 tots ben
animats.
De truifeia anys que no rt'bvien fel
tant. Els gala abun4aren.Mdts defadrino
no s'agontaven drets t cdea carat tam-
b&Aquest disrapte 6e fa un a b 5 gros de
suc;pareix aquesta feda una de lez Ba-
canols del8 Romans.


A la cualcada de r'ondemd hi hagoti
mo3a d'animaci6 perque re feu una crida
diguent que I'obreria havia canviat I'or
drc de la covalcada i que se benchiria
en la f lusa Nova corn es de suposar
I'opinib se dividkUns trobaven que s'ha
via de reguir ti trajecte tradicional, el de
cada any i altrer el nou.S'hi mtscl6 un
p c la passid iatercorada per cada b m -


i


El g.i?p tntn3 fet ectyagos per dif i~.-
e i t o I unis.d'Efipanya A Canarias es
mrromsa la inu ti'ut de victitnes que
lrixi. TainbC ha totnat visitdr r@nes
iilcs dc hlallorci rnhe e'lcs Algaida
jut i.altrc pic fou tan qtncada DW
9 0 s gwrd de dcsgrlrcics cow aqyesta.
Pullen.


la tcniin b l d t . Aqoesta tetmana el va-
por -As.pritia* n'es estat portadot de
800 tonelades del que s'en ha fet carreg
el Sindicat Faliner. La Federaci6 de
Sindicats Catblics tambi te contractades
5.000 lonclladgs de 1' 4rgtntina que
si Deu ho vol, per I'Abril serin aqui.
Aixi se t P assegurat I'nbarteximcnt d e
Mallorca per litis a la cullita,


--
?.-Se tornra a j u p r a la dtscarada. do I governador s'en ha prcocupat UII


poc per6 encara no basta. Pobler hi ha,
i Arta n'es, un en que els bnt'cs s'esfor-
cen pcr aturar-lo per6 no hu Iogren. Les
mu!tes que7 Goveinador posa de cinqu-,
anta pessctco se yreuen ccm a moixo-
ntev i no den fa cas. d-'e neccssitardrr
cinglades fortes perque se capturi
rquest vici tan pernicios?
r . t h i s a t m a r c a
C R 0 N'I C A


hiE3F3OROl O@A.-T& La qGt1z-a
Cia fct bomdirs; sd! a v6kr i bcn caksa-
wet. Qicant ia Cumetasavein a reccssitar
&go per I'cnrtecavada, el Bon j es l r
410s ha cririadr m a saw6 bona de tot.
Tot el c.apvespre de drs 29 p!og&


YANIDAT.-Aquesta sctmanala m a
6?s a r r h d a a set1 patat nids aft; %-hi ha
moltissinis L*atacata i eiicara que c'u c&
g.1 passat per I oc @,et, 83 hr ha hagut
cy1 cas desgradit.


Vartibt (w )s Iia viuidat el dengue, pe-
e6 d'uiia rna wa mult bcnidrie. Hct h a
lrii%)its d'atacats, per6 ea eri la majorla
~ . p r s i d'un p,irei de d:er.


IUNTES GP.NERALS --F Is dies I€! i
3 3 celabrareti \utita general el Siiidicclt
A ~ F J C O I ~ Cat&ic i la Caiva liirral rcs-
.pectivarnmt. Tarit a wia coni a I'aitre bi
assist rcn uti nu,iiero extraord-nuri de
$ocis i rci-ira e n elks gran t41tusiasnie.
>e ,peiiguereti I ords de trasceiideiicia,
El Sindicat constitui la seccid de segurs


.de bcstid ; la Caixa ncorda l'eiiiis~i6 d'
un eniprP,stit de cent mil pessetes ea
ohligaciont de cincccntes I cent a1 4 i
w i g p z per fer el cacal rocid. Aquei-
?x:s dues s d e d a t o catoLiqnes aque5t
any lian p z s a uiia forse cxiraocrrlitirria.
-Srrnbla que I P visita que Ics fru flloesen
Drrura Iogra eacendrcak curs en un sol
ideal I entortt I'elcrent director dtspo-
ssnt-:o at treball i al sacrifiei.


Tot sia en be de la caum rack1 cat&
tiica.
LBS MISSES.- Dtvdnt, 48 ,pujada


tail grossa de le5 subsisfcnciedl'lrni. se-
:tlyor Bisbe de Mallorca ha previit Ics
neccsddats &I der0 i ha oidennt que
Is 1 imosna nrjnirna per les misses sia


d r q u i en avant de dues perscres. Ha
dispost un aument tan petit conliant cn
que el bon cor de Ier persona piadoser
aumcnfa-A voluntariantect la Ilitii~s~a.


hlOSSEN AL€OVER.- El% dies 22,
23 i 24 d'aquest nies reberem la simp&-
tica.visita del Apostol de lawxtra tlen-
gtia M. I. S 1). #iitWi \Alfa "Atcover
Canotigc hlagicfral de la ! 2 u 'de Ciutat
que venguC per esfudiar la bhjugaci6
artanenca. Per aixdse vatffek~h*a!guner
2itlurnnes del col-;egi de Its Getrnanes
3c la Caridat Sehiens mos 'dfguC, si Deu
ho vol dins dos mys tendrh enllestitia


:la GramAtica General de la nostra llen-
gua. Aixi sk, i que D&u li GoRi delit
f salut per dur-la a cap i a noltros vida


.Eer veurcr-la hi.
A l l RETGLO DE METGES. - Pareix


c,u .'Is metges han celebrades uues
quantes reunions per anir-se La cosa
est& a bori punt. Aixo obteix at mobi-
mcnt de$oncurdia que dins tota la clas-
se mddica marlr>rquiria t e nota. Es de
'creure Aue imperard el seny i w .pore-


rAn a tal puritde ra6quc e'ls seus acords
siguin de mes profit per ells i njilloici
r 'el poble. gSer8 axi?
UN ANGEL MES AL CEL.-El nostro
ainic D. Jlian Font Mcstrp, srrgent de
Artilteria de Mah6, p!ora ' la perdua de
son fillet Juan Fonr Melis a I'edat de
doo niesos. Mori el dia 14 d'aquest nits
Hkbigacf Ben nniic FG& i 'aprcs9i6 del
nostro senticnent i s'm)nsoli arnb a
crictiana cqtransa de nvaurer-lo al
cel.


CO.\lBfNAClO--Per Icr anor rals cir-
cuii\tancies Mcstre Esrique propietari
de I'Autcm6vil ~ I J C fa el tiantit de
Capdcpcra a hlanacor i vicevrrsa no
ha pogut tenir arrrtgitrt el nou vekiiul
qnz tenia eactliregat per I'expedici6
axtraordiriarin del migrdla. Per aquest
nioliu s'ha arretgrlat ainb WI Mango1 el
qual ha pboat dws'llili:encies una qui
parteix de Manicor al*lrribar el tren de
lea 1 1 I 1"altre d'Ark4 3. ki inla i mitjr.


CESGRA: -1.4. -Ei$ir2& dematinada
s6ccei uria dcsgmcia. Na Margalida
cola casada amb ei carabiner QinCs
no SC trobava be i 8 nixeca per anar a
ca sa inat& p e viu davant casma per
dur hcrba liuissi i deixa el lium encts
a1 capsal del llit aont ehi jeyen tres in-
fantons el majoret dels quals to trer
anys. jnst qitc hi fou l i compargue
rl twjorct d t s p i l a t cridaict Mu mare
el Ilit e~lke'w&. Sa mare hi correguk
trobaiit tot el I'it ablaaat. Tcngcd
k v p s dcTtPure elc dos inhents anib vida.
Un de ares n-esos'te crewat W n a part
de c&ra. per4 un artre d'un any te tot el
cos Ilagat i e desconfia sa'var-la


IbLTR .\ DE 5GRACIA.- Segoas
diuea, I'iatiio'n Mvrti de Son Diligencia
dir 29 a lhmak ixa a&bava goteres
damttnt la tau!ada d'aqucix ~loc, i alla
dalt li pegd un rtac de gota, morint des
cap d'uu poc Sols no hi fou a tenipe la
Extremaunci6. Detr nios ne guart a tots.


ALTRE DESCRAC1A.- El dia 23 e!
Verro de S'Estelrica va mosregd cn el
porgueret obrint-li una ferida :a la
cama tins a s'6s. Fou duit a la Vila i cu-
rat tot d ' u x per I). Sebvstia Blancs que
ti donhiptiatre punts de sritnra.


D'kLBCCIONS.-hcara que es tant
prt33uiina la proclamacid de crndidat a
retjidors, amb penes s'en parla. Sabem
que esth ja ultimada la candidahfa de
drefcs. En el prcixim no., podrCm par!ar
ja dcls regidors afectas


MESI'RE FRANCESC ROTXET HA
MORT.- Despres de,penosissima rnrlal-
tia i ltagtient rebut els Sank Saqrarnlrnto
ha mort Mestre Francesc Picb (a) Rot-
xet . Err conegut d e tota la ltila i de
Patina aont hi an4 de trejincr molts
d'anys fins que'; sustiiuiren els seus fills.
Per sa bondat re capfP Its simqaties de
to horn qui el track!. Deu cl tengni a la
Glorir i doni a sa familia resignacii, pe
tal perdita r
- - -c~- .=


A R T A


Registre
Deede el dia 21 de De8embre


de 1919


Dia 21 .-Victoria Quetglas .lffassanc?,
(n ) Qnetglas fadrina 72 anys, angi-
na depit


rn '26. - A h a Mia. Fuster Aguil6 ((1)
RenxerLi casada d e 5 9 anys. Em +
Qolia cerebral.


D 21,.-Maria A . Fttstcr Forteza ( 4 1 )
Eloya, vmda 81 anys. Cranc lit1
brsbe.
29,- Juan Pastor Ginart (a ) R:-


bassd, fadri 39 anys Coma cro-
ica .


Morts


PBrvullr
Dia 2.-Remedios Manzano Fustet, vi<-


1) 6.-AnionIa Massanet Femenias,


n 8.-Geroni Llaneras Ginart, k r -


1. 17.-Moria Tr. Muiioz Cuelkm.
n 18.-Jaume LIabrPs Sanxo, broaz-


n 24.-Maria Teresa Blanes Aininr


nengi ti's.


bronquitis aguda,


ringitis catarral.


cos neumonia


oulmonia.
Resum: 6 homos, 5 dones, 6p.irvuls


Total 17
Matrimonb


Diu 6.-Bartomeu Tous Massanet am"#
N'Autonina Grau Llabrb, fadrim.


)I) I8.--Bernaf Pgscuai Torrps (0)
GiL amb na Maria Rosselld Masca -
rd ( a ) de La Calobm, fadrins.
Naixem en te


Dia 4.- Jaume Gili Flaquer.
a 6 -Pere bumin Bonnin.
D 7.-Muria Lliieias Gil.


7.-Antlriri Lliteras GTi.
n 7.-Maria Nicolau Llilerar.


8.-Marii Carrid RibW.
I I .-Francesc Mestre Rofger.
M.-A ngela Sureda Smsci.


B 18.-Miquel Campins Bisbal.
8 P 20.- Candil Genovart Planici.
R 25. -A nionina Sureda Flaquer,
Remn.7 nins, 4 nines. Total 11.
Resum dsl niovimnt de lapODlo-


rib durant I'any 1919.
Matrimonis. -30
haixements.--Nitis 69 -Nines 62.


-Total 131,
Marts.-Homos 34-*iDones 35.-


Total 70.
Farvuls. Ntns 16 -!kine$ I?.- Total 28


Total 98.
Difetmia en aumenf 33.


----err.'>- . . . . .. . . _. .... ., , . . , , , , ,,.__ .......... I .... ~ . . ~
1Y .
X E VENEN 'BONS I, BARATO


L'agentia Bnjosa (a) Gananda sanelx rmB esment, iWnalidPt i barato eltafseyoI lrPtirret se li fata psi Eidtit i pals altrzs pl l !S de Ial'rorid
Deapaig a Artti: CARRE DE PALCMS, N.O 3 0 Ds~paig a Palmi: E3rX.Y; D 3 3 BANC DE SQLC


GRANDES ALMACENES
:San J o s e :


Uda. Ignacio Figuerola
Laneria Za pa t e r ia Pa fie ria Bordados


Camiseria Corseteria (lorbateria Alfombras
Lenceria Confecciones Patioleria Trpicerias


Merceria I Sed:rh I Bisutrril Perfunierir
AEIRIGOS -- EWPOTES -- PBllZAS -- IMPLI IE l ILES


ArticuIos para iuto - GCneroo de punto - Bastonea
y Paragaas - Articulo8 de viaje


SASl'RERIA - MODISTERIA - CAMlSEHlA
Mantas de Lana - Chanclos de Gorna


Gran secci6n de Peletcria
Yeetas ai contado-Pretio fiio4eflfeao, 211 - PEIlMA- tlZ%Z::=:~s


La Fonda Randa, de Esttva
Carre de PaIma, 48.---ARTA.


P r o n t i t u t
S E E OBERTA PA POC. TOT ES NOU


I. LLAMPANT. SERVICl ESMERADISSIM


S E G U R E O A T I E C , O M O M i A


E n s a i m a d e s i p a a e t s
En iloch se trohen Yi116s que a la


PANADERIA V i c t 0 r i a
E S F O R N N O U j


D'KN


l i q u e l R o c a C a s t c l i
A aa botiga hei trobarcu sempre pans, pnets ,


galletes, bescuits, rollets, i tota casta de pasticeria
TANBE SI3 Y E ( t V I 3 l S A. DOJI1CILL


DE.9Prl IC; C u t * t ~ ~ l * d e P { ( l t i t u 3 his. .-I 52 T A
Netedat, prontitut I economia


C A P BOTIGA
VEN EN MILLOS CONDICIONS QUE SA D'EN


J U A N W E N S (a) J A N
Tota casta de articlcs, comestibier, galletes, etc.


ES REP .€SENTANT D Z SA PERFUMERIA


L. C A C C L O
TE DEPOSIT DE" MAQUIN ES Dl3 COSILZ


P a p h i A i i c o i ' a
tom tambC tota tasta ~ i ~ s t ~ ~ ~ ~ n ~ ~ mriels. Ba~%arr"lar, l i n l i e r ~ , I!!,


DIRECCIO: : : ALC,IRlI)T, 3