cupava de subvenir aia ~ . u t & h i iieis po- ,brete, proporcioiiant aiiniciiiaciu an...

cupava de subvenir aia ~ . u t & h i iieis po-
,brete, proporcioiiant aiiniciiiaciu an eis me-
nesterossos, bons i niaiaiis i a dit ;I ~uiida
en,!+l mes de desembre de I'any 1846, un lius-
plci,,qtie segons el ilibre de ctrnies ue la Jun-
ta de Bencticencia de l'aiiy de'1847 aiu: El
hospicio de la villa de Arta se furido eii ai-
ciembre de 1846, de jii/icsiu i i leri i ,oiw, ' bajo
la protecci6ii de uiia Junra de tjcnrticcncia
nombrada por el M@" Ayuritainieotu, a cuya
egida y.aniparo estaiaii ius vcrdaileros inili-
gentes, menesterosus, banus i eiiterntos.*


Firmi el priitier cunta ilels aiiicis I cape-
cies, en concepte de Conlador ut-Id yriiiirra
Junta de @eneticeiicia, 0. Liregoii Ivloiey, Iia-
vent enimdes ibY8 l i iures 13 sous i 10 u i i i a s
i surtidds per giibius i U i u i!,uieJ iL S ~ J U ~
quedaiil en puder Uc dila Juii;;! uii i u i i c i i , < i i i
de28 liiures 3 suus I iL) d ~ c r a . ; iq~ i s i cdiita


de 1848 esseni ~ a i i e ~!iii,oi~ L).:UAI aurcd, .~
Coiitiiideii, e:' L > L ,,iVie, cis cu,iics ariudis


firmant-ius ies peisui ics i i i cs I - , ~ I I J ~ ~ ~ d ~ ipu-
ole: D..Aiituni Que@es, U. J.,AI Giiilciiicy,
D. Jusep Cia i I, i'vic; 3. i?<i< o d i i i l t ~ ,
0. Hgusti ~ a u ~ i i e ~ U ! I O I ~ ~ Z , 3 . 2 ~ h . i u : ~ ."i,,(:y
D. Airtulil >iiiicilo, pvie; u. s1,qu.i ,:.>XI L!,
0. Llurrrlj >usc& i Li i ies , t i i l > ul'l.<: it< 2:-
cembre de i623 que icriiiiiu d i i ~ ~ s L i i ioic.


Un dels priitiirs maia:ts q u i'iiliureii iuliz
en Miquel Saitcliu (dj Saleu, de teiciaiieb,
assistit per U. ibliquei iblurey, lvieige. cii
aquell temps les ~ ~ i c i a i t e ~ cia u i i j ~iiaiai'iid
g/rdBmica, havent-hi niu:tIisi~ii d ,mcats de


f O U apiovdt pei' I ' ,~JUl l t2 i ; t t ; l l r dlr! L dt2jdlier


. ~ ~


del seii propi peculi, quant no bastaven CIS
diiieis per sostenir I'establiment..


S'observa en tots aquets contes: l.eF una
diligencia i escrupulosidat per part dels con-
iadors, i maiordoms i senyors en pressentar
en detall taiit en especies coni en diners les
entrades i surtides de I'establiment per man-
Ienir els pobretb; 2 . u ~ e1 gian rruniero de pans
I raccidris donades en'els bons, i la earn faci-
litada per aliment dels mdalts i 3 . e ~ molts
i'alires particulars que dernostren el cel, bo-
na intencin i proposit d'ajudar els rics an els
?obres necessitats.


Continua despuBs I'obra benefica desde
:any 1853 a 1861 enque el vertader amic
aels pubresi inalats, D. Monserrat Blanes i
lilan s'encarrega de I'estnent i direccid de
I.riuayici, fins ai any 1899 an que niori, re-
suitant 38 anys de servicis gratuits, constants
conunuais ainb inteligencia i escrupulosidat
inai lo bastant alabades i agraides.


Molt nies podriein dic i anotar soire la
caridat dels senyors d'aquest poble en vers
deis pubres i ilidkits; de riiaiiera que es ine-
xacte quc.ls rics Jiagen tenguts aoandonats
a h pobres, pcrque seciipre son estats aquets
uujecte a'especial atencio qeant han neces-
:itat I'auxili Uels poderossos en bens, perque
aquets han proriiogut obres dins le5 rseves
Iiiiquzs per iaci1it.u jornais, han socorregut
ainb doblers, cooseis i especies a tots aquclls
que s'han acostats a exposar les srves iiece-
sidats, teiiguent en conla que molts de he-
nyors han tengnt que hipotecar i manllevar
diners, per atendre a les necessidats dels al-
tres.


La tesolucio, id6, de tots aqucts confi ic!: s
de la fu i r~ qu'avui es diven de sicbsistr,lcii.s
no se fa a m L:LSYCS an el5 prodactea, prui -
oicibns d'exportar g h r o s d'und pruvincia
a i'altre, incadtaci6ns, banos, reuniciiis i al-
tres projectes i n ~ l t riinboinoarits i eslufdts,
Zinb rivets de socialism o coiiiunisn:, sin0
aiiib esperit crisria atenguent-se an eis pre-
c e p s ,evdqzlics, alnD consfancia en els
tretmlls per consold i ajudar en els pobres,
per6 no ding it in en ass?^, crits i rzvdiu:ibns
qu'a re3 de u6 condut' Yxen.


Art t i I de F r b r e r d e 1818.


1. Smzclzo Llitwus
2 E L E V A N T


ELEMENTS de GWAMATICA del CllTllLA
ABM SOS D14LECTES PRlhClPALS


LLISO PRIMERA


],lea yerwral del Catala i sos daec te s .


1 -1niportancia de la Gramatica-La pa-
r;.ula es l'expresib del pensament i de la vo-
luntat, les dues facultats que fan I'homo, su-
perior a tots els altres sers $orporals. Per ai-
x6 la paraula es lo rues preci6s que [enim i
per lo niateix hem de malavetjar que sia lo
mes correcta i refilada possible. D'aqui surt
I'importancia capital de la Grarnutica que t6
per objecte rnostrar-inos de parlar be, aixi
corn pertoca.


La Gramritica de la Llengua ' Cafalana
es la que mostra de parlar el catala correc-
tament, aixi corn cal.


Per Llengua Catalana entenein la que's
parla an el Principat, Kosseild, Vallespir,
Conflent, Capcir, Cerdanya, Balears Reine de
Valencia i la Ciutat d'Alguer (Cerdenya).


S'anomena C a t a l u m aquesta llengua
perque coniensa a parlar-se a Catalunya i
dalls s'estenguk a les altres regions que la
tenen per llengua propia.


2.-Corn tots els altres idiomes del mon,
el Catala se compon @una partida de dialec-
tes, aixd es, maneres especials de parlar, di-
ferents sols en coses accidentals. Eis'dialectes
mes notables son: a) el Catalu Oriental (pro-
vincies de Oirona i Barcelona i a la banda
oriental de la de 'L'arragona fins en el Prio-
rat) 6 ) el Cafald de I'i~arica (Kossello, Va-
Ilespir, Conflent, Capcir, Cerdenya francesa)
c) el Catala occidental de la de Tarragona,
una pelleringada de les provincies d u s c a ,
Saragossa i 'I'erol; d) Valenciu, casi tota la
provincia de Castello de la Plana, prop duna
tercera part de la de Valencia, la banda mes
rica, el litoral i casi tota la p:ovincia &Ala-
can!; e) el balear' (Mallorca, Menorca,
hivissa I fi I'dlyuei.&!s, invadit ferestament
per I'lta1ia.--El conjunt d'aquets sis dialecres
la suina dells coiistitueix la llengua catalam
propiarnent dita. Ja's sap qu'els dialectes
d'diia iirngua soli I'eleiiieur &neiddor d'eika,
la font d'oii viu i per la qual subsisteix la
lleogua a travers dels sigles.


;r.--Uicisid de LU Gr.ornutica. Se divideix
en fuiiurogia (estudi dels SOILS que constitu-
eixen les paraules) rnorJuluyia l'estudi de la
forma que tenen les paraules) i sintams
(etitudi de la construccio i enrraoalament de
les paraules formant J/'usscs pei expressar
elb conceptes de i'cntrniinent i Ue La volun-
tat.) Aquesta es,la d,visici 116gica de la cien-
cia ganiarical i a alia se redueix, w i n v p -
irrn iues cnvant,. I'aniiga uivisio C;'w.utujiu,
ziiid&*.is, p m u d i a i u r l u y ' ( ~ m . ,


Anivn i -11. ilic,aei-, l'arc..


6 L 0 D'AMOR


Si vos toquen a sa porta
garrida, digau que si
i, si es viudo, digau-li ~
que pens en sa dona morta.


Si cap ~faclr.i t'ha parlat
de festetjar., da-li entrada;
que j oua sens cstiiiiat
t,,oba llaryu la uellada.


C o n mes j a m el f a d r i sia
serd mes bon aimador;
no t~ ericar'a traicloria
el cd en la primer amor.


COF gu'estima una oegada
cs un fruit picat d'aucell;
si un oiudo t'ha dernanada
no li dons tori cor novell.


Ohri-li tu franca porta,
si ut' a demurzar-te el si ,
q e s qut sia per dir-li
que pens en sa dona morta.


JOAN RAMIS D'AYREFLOR.


D4 "Clarlanes,, _______~_
. .


@@%9W@@@@WkiZx@Y@


Compra utilissima
L'Ajuntament acaba de fer una compra


de induptable utilidat. Aquesta es la casa n."
5 del carre dels Quatre Cantdns, qu'era pro-
piedad de 0." Dolores Sureda Vda. de D. Jo-
sep Alcover, notari.


D'es que el Claustre del Convent queda
tant ruinos i tant coin el pobie progressa, se
sent mes la necessidat d'edificis publics aont
enquebir-hi ies diiereiites oficines, (telegrafs,
telefons, jutjat etc.) qu'aqui e hi ha o pot ha-
verhi. Aixi es q u e era de precisid urgent I'ad-
quisicio de local per lo que se necessita.


Mes la coiupra d'aqueixa casa ha obeit a
I'idea de utilisar-la per local de les dues es-
coles de nins que avui tenim a ArtA i d'una
altre que podria obrir-sen. Aix6 es mes da-
plaudirsuposat que es ra falta que mes sen-
tiem era encara la d'escoles ami, condicions.


Nosaltres, partidxis acerriins de fer les
escoles a les afores apiaudiiii sense reserves
aqueixa adquisici;' i el ii an a que se la vol
destinar, rtservaninos explicar el perque en
del nostro aplaudiiiierit en el ndmero qui ve,
que si Deu ho vol dispondrerii de mes espai.


Per avui 'no volern fer sin0 uonar la rnes
coral ielicitncio a1 batle, ai Ajuiitainent i a
quants han intervengut en aqueixa adquisi-
ci6.


~ S ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ S ~ ~ ~~~ ~~~~ ~
~~~ . ~- ~ ~~ ..


AQinistracio de Correus
-: D ' w R T A :-


Estat resuin del inoviiiient hagut en
aquesta Adnritiistraci6 duraiit ['any 1917 en
els servicis qu'a coidiiiuacib s'espresen:


Girs postals imposats. Pessetes. 44.602'50
~ d . id. satisfets , ,, 30.164'80


Valors declarats enviats Pessetes. 46.637'
id id. rebuts ,, 24,700'


Impositions en la Caixa
Postal d'Estalvi . Pessetes 8.979'


Retornades d e la Caixa
Postal d'Estalvi . . 0
Certificatsexpedits . h'timero . . 1.


id. ,, rebuts . ,, . . 120
id. rebuts .


Paquets postals expedits.


A t t i 3 1 de Deaemhrede 1917
L'hdminiStPador


Jose# Lbmice i -


~.-z54si-s~~3*g


Nous per! -
Han visitada la nostrs Redacci6 els


frares, Nuestra Hoja d'Eivissa, No
Jouentut de Inca, Quadeerns d ' l s t u d i
mosa revista mensual que publica el Conse
de Pedagogia de I'lnstitut d'Estudi Cat
Ians. Germanor de Malgrat. Queda est
blert el canvi.
zEzz=-=-- c ; = a z z Z i ? z -


ENllDAT NOVA
A Eivissa s'ha constituida en el ce


d'Accid Social una Seccio d'estudis
senc per I'estudi i cultiu dels elements
racteristics ae la seca personaliclat e
tual, coin son la seva Ilengua, s'His
Folk-lore i contribucio a1 Diccionari ge
de la Liengua Catalana.


volgut amic 0. Juan Grimalt, iriestre naci
nal, d'inteligencia i activiaat ben provad


Desitjam que Deu les do salut rnolta,
coratge per uur a cap sos bells prop6sits. ~
m-- -0=8---------


Fornia part de la Junta el nostre ben


E r n B U l S
. ~~~~~


~~


Sembla que les autoridats dels pobles. de
Mallorca se preocripen poc de la questio ddS
queviures, de cap U'ells hem sentit ca
xa, ni tenim noticia que ningii hag
mides, per lo que a noltros mos Btd
creim fora dificil i.arretglar en bona ,
aquest probleina, per6 ...... falta qui s'i
ressi pels problenies vitals; fan por mos
sulta que sempre anarn cam els cranes.


***


iObrers de Mallurca! Tranquilisauvos
els qui estaii aiiienaasats per la fain! El
bleina dels queviures esili :esoll. Els b
de les.nostres viles, els grans hisendistes
nostres municipis se reunircii a Ciu
tractar d 'aquw i i i i p i L ~ . , : xwxii$te. U
jet mes ..._ i.... poble psga, perque i Q
fet cada hun de per si ?Is baties dels
de Mallorcat Res. I 'an sols no saben a
tot lo Ilegislat subre la materia, ninga
preocupat, i ara anib uti viatjet a Ci
hu volen resoldre.


* * *
I de elections Cque'n diuen? iMentres


diuen que la pastera no es prou vella,
que no hi tovi la pasta, altres opinen que
li ha de pegarfoc i ferne una de nova aon
f-si el pa, atnb biat pur de nostra terra. Jo
som daquets derrers, per6, per les candida-
tures que sonen tenc por de trobarmtt en el
siguent dilema: Se presenten dos inirnics, un
de fora i I'altra de dins la casa tan a quin
hem de votar?


Filicirmts
...... ~ , ~ - ~ ~ ~ , ~ = ~ ~ ~ ~ ~


-6


Ajun tament
Sessio olrdinarin ds 3 de Fsbrczk


Se celabrb bnix la preaideneia del batle U. Bar
tomeu Estri'a, el8 'l'inentu Sr. 8euieiiiaa i Lase1 as
i eiti negiaora br. Larriu, hspinotia, Lateva, Lla-
br6ti, nwa, Amurirs I PLCU.


Eii elin se llctji i aprova Pacta de I'anteiiori,
8e ratiiica I'extraordinari per la rectificacio del
allislament.


S'aprova 41 repartiment sobre els grifons par-
tietilava per i 'any IYI>;.


L L E V A N T


C R 0 i\i I C A


Dia 3 en nEls Olorsa succei una desgracia
que podria haver tenguda mes fatals conse-
quencias. Un atlotell, hi1 de'nRoig,de na Ca-
taiola gordava els pores i el verro s'hi ahca i li
pega una forta clavada a una anca a la que li
ten una <ansaw considerable. Li hagueren de
donar dos punts. Yenum sa desgracia.


v. Hem rabut el darrcr iitimero de rSa
Marjab, simpatic conli-are de Sa Pobla que-
publica un article sobrc la pcste en aquella
poblacio i fa retereiicia a1 Artanenc Sr. Pere
fi-rancesc Sard, Kector d'aili en 187.0.


vx. D. Guillem Fortes , novel1 arquitec-
to de Ciutat ha tengut I'atencio (qu'agraim)
'a'oferir-nos son despaig en el Carrer de Sant
Bartomeu, 15, Pral.


Hem rebuda una molt expressiva car-
ta del nostro amic I). niiquel Joy Pastor, de-
manantmos sa publicacio; En ella se decla
ra molt amic del eLlevantx i felicita coralment
ai Uirector i a U. Daniel Lamp, per son nom-
bramentde President de la beccio de deciama-
ci6 de uhlinervaw, i s'ofereix per enviar-nos
coica crooica de per Cldiz, que rebrem guc
tosos. srntim no Doder-la DUbkar integra-


M


ment per e l poc &pal de gue disponem-i a-
graim sa felisiracio.


c- Dorant tota aqueixa decena el temps
es estat esplendit, primaveral. La gent I'ha
aprolitat pcr adelaniar els treballs agricoles de
I entrecavada. CIS SemuratS se presenten be en
general, piem d'utania i verdor.


El Sr. baric va prohibir a principi del
Carnavai que se uuiias uroinas pesada i manco
broma ~nniorai . riquesta srtmaiia passada im-
posa trcs mulies de io pessetcs caua una a al-
tres tants de loves, que taitaren a la seva ordre
Aixi se fa. Per aquest let mereix la noma Pli-
citacio i la de toies les persones decentes.


c/li La Sra. esposa del nostro benvolgut
amic D. Ratel Q. klanes, metge de Soller ha
donata l lum feiisment una mna. Sia enhora-
bona i que Ueu les ho conservi.


w-


- La familia del diputat provincial D.
Antoiii Lliteras propietari de Son Cardaix i
X'Cstelnca. plora la pel-dua d'uiia nina qu'era
la seva alegria. Kebiga tant distinguiaa tami-
Ira l'expresi6 dei nosiro sentiment.


W. La j un ta General de la Caixa Rural
d'Artd el ala 3 se rcuni extraordinarlament per
reformar els Lstatuts perque se regeix.


bcgdns els nous podran ingresar en ella com
a socis, gosaiit de totes les ventatges daquets,
lcs cntidats conatituides dins aquest terme els
fins de Ies quais no s'oposin ais ideals de la
Caixa.


AI quedar definitivament aprovats en pat-
iareni amb mesexteiicio, si Deu ho vol.


Els ilums publics del carrers de la nos-
Ira Vila ,s'han aumciitat iamb una coraiitcna
mes, lo que l a que e n tots cis carrcrb avui s'hi
vegi clarament.


rn


DE CAPDEPEQA
.~~ ~ ~.


Ha estat nombrat vicari d'aquesta parroquia
lMossen Margi Mas de Manacor en el qual en-
viam la nostra enhoubona.


Esta encarregat dels sertnoiis de corc-
ma el P. Pere 1. Garcia, superior dels Fran-
ciscans d'Arta.


Aquest demati i arnb la natural sor-


**


**


3 -
press de tots els q u i s'han donat conte, ha cau-
sat I'admiraci6 de la nostra gent l'observacio
demunt la mar, d'un dirigible, que lid aperes-
cut pel IS. E. dirigintse cap el 5. Ha assat,bas-
tant niar endiiis empero alguns ogservatlors
han pogut destriar les helices i han cregut sell-
tir *xgrr*. Devaiit el Ca Vermei ha canviat
de direccio fent rumbo aPS..Se suposa que es
un dels dirigibies francesos que altres vegades
s'han vist per altres endrets de hlallorca i,que
fan el servicid'Africa.


Moviment de poblacii
.. _I


' n O R T S


Dia 20 Jailer-Gabriel Alsina Moll de 78
anys d'un atac d,ass:rtolia.-Febrer 2 , hlagdn-
tena Llabres Ginart de 72 anys, de hemorra-
gia cerebral,


N A I X E M e N T S
~


, .:
Dia 25 Jailer-Antoni iz.ioll i Orpi. , ,


Corresyunsal
Cqxlepara 9 i ' e b ~ r


~ . . ~ ~ -~ . - - ~ ~ ~ ~ . I I.-mmw -. ~ ~~~~~


K E G I S T A E -
Uesde PO de Janer- a1 10 de Febrer


iVA IXEMENTS
~ ~


Janer dia 22 Pere Miquei Riera Uarau.
Peorer uia t .*r tjartorneu Lliteras ualmau.


I , , ,, Juan Febrer Salas.
I > , 5 Pere Miquel Kiera Sancho.
3 , , 6 Xerafi Ciinaru Carrio.
9 3 , 7 AIidreva Kico Viceiite.
,, , 7 Maguaiena Kiera Cursach.
- 3 , 9 Frhncesc Bonnin Cortes.
0 , 1U bebastia Moll 'l'errassa. ., , t U Prre Feber Ferrer


Kesuin: 8 nins i 2 nines. IbiuL IU.


MOR?S


janer 2%-6artoiiieu Esteva Servera (a)
de ClEi ariys, ue Neoplacia a la garyarnella.


J a k r ~4-Juan 'xiiturbs'.Surrda '(a) ea-
rrere, v i u ~ o , ue 84 anys, ti'iisistoiia.


Febrer 3-Jeroiii buiscatre Kossello (a)
Caragol, casar, d e ti4 any6 ue Cacarro 4'111-
Iiioiiar.


1 otul B ILOI?LOS. AI cei sien tots.


Y A 1 X I M O i V i S


Dia 26. -u. Federic Gtiiienez Aguerri
ainb Juana Aguerrr Adariz, Padrins.


Uia 9 de r'ebrer-Bartomeu Pastor Fe-
rragut (a) Gatova arnb Maria Planissr GII,
faurins.


Dia 9 -&re Pons Sabater (a) 'I'orres aniD
Maria Mas Ferrer (a) Camtnaia, fadrtiis.


0 m-m-a g; - y * . - ~ L - ~ ~ , - .-ccey1 p7lIo ta13
~ E L t & I 0 I O S S H §
4 L L P P A N T


c
M .___N__ y_Yy_____ -


S E V E N E N B O N S I A R A T O
Comestibles de tota casta, licors, dukes, gaildas, etc., efc, = Graodids surtit de Perfumerfa


Aqaesta easa es s'uniea depos i ta~io dins A1?CI del AjQs TU&P;it
Fixau-vos be en sa Direccib: CARRE de PALMA, 3 - ARTA
gagencia Bujssa (8)Ganancia servsix amb esment, puntualidat i barato qualsavol encarrec se li fassa per ciutat I pels altres pobles de Nallorca


Perpaig a arf6: Carrb de Palma, num. 3 & Pespaig a Palma: Esfanc d'es Banch de ~'011


@ @
0 randes Al macenes NO IIMPORTA


MA1 NiES SORT1 0' ARTA PER VEST11 DE SASTRE c
BN LA __-_


d a w J@&& :
~ -ll-


9"
: D'EN : - -: . __ .-


Vda, Ighacio ~~~~~~~~~ S
--


NO COMPREU CAFE
que no passeu aban5 per sa bofiga d'ev


JAUME CABRER
que'l te bo i fresa


AllQ hei trobqrsu tota easta de
eornestiblss i Q tok preu ' '


A H R O S , VERnCRES, I'ATATES, rtc


Carre de Antoni Blanes Juan - Rntts Puput


. ,


C A P B O T I G A
V E N EN MILLOS COKDICIONS Q U E SA D'Eh


Juan Tficens (a) Jan
Tota Casta u articles, coriiesti&s, Xalletas, etc.


ES REPKfSENTANT DE SA PERFUMERIA
Ir. C A C G I O


TE DEPOS T DE MAQUINES DE COSlR
: P A P Y I I t r . d C O H S


lam frmbi iota cista d'iskusods msirab. Udwri& B i t m et.
L IRECCIO: :-: ALCARIOT, 3


Se serveixen arnb pmOtilu1


Ferrer i Sured
(qui lrobareu !ape1 de iota usla I la menuda i en grot pI


Ilihretes, tiotes, Ilapireria. elr elr.
Libres emoiars. i ndii&boob


s'encomanden da Iota casta 8n tota punfuelidad I
-- A PKEC DE CATALEG :-


, .


Ensaimades i Panets,;
En lloch h c trobcn millos que a la