R E G O K T 5 --, Consider qu'una de les principals finali- dats del periodic...

R E G O K T 5
--,


Consider qu'una de les principals finali-
dats del periodic LLFPIN.~', es fer parri,i Arta-
nenca-sense olvidar qu'el no.-tre pobie se
componia anlig,iiiient &Artti, C,,p tic ia 1's-
dra i Son Servera-reunint y ~~uL~l i i .ant t-tes
les notes, datos, impresihis, ., eniories I iet-
xes que puguen i!ustrar els itis passnts per
ensenyansa dels prcsseiiis-i tuturs, iuoradbrs
del nostro estimat poble.


Desitjant contribuir an aqueix fi amb lo
que pernietin les nostres petites Iurccs, aiiib
motiu de la nevada caiguda en I~iiliiiiia d e w -
na d'aquest any passat, hen^ cregul conve-
nient pubiicar ,a ccntiriuactrj la t i~sc i ipc i~ i
d'una altra nevada que V I fe i'iiliy i7b8. A-
questa se troba continuada e11 el liibrc dci
cadastre de !'any 17t0, plana W 8 I iiiiiia,a
per I'Esct IVB Liuli, quc pe; tciieixia a ia fa-
miiia qu'avui cu~ttinua ainli el iium dc J a u ~ n e
EscrGc.6 que resideix en el carre de la Pa-
rroquia. Diu aixi:


Dia 26 Desenibre de l'aiiy 1788.
Nota del portento i niir;cie ce iyostra :;e-


nyora de Sant Salvador defeiisora daques-
ta ilustre Vila d A r P i en i'iuiortuni de neu
que iaigut. de sobie 10s cels.


Comensd dita neu ai aia 26 a l a nit, del
mes de Desenibre del correnl any 1788. Ei
dia siguient 27 per ei mati s'encontrii aigun
tant de porcio de neu i aquest dia casi sem-
pre feu ncu i el dia 28 diis per el niati ;e troba.
ren les teulades i carrers anib cosa de 2 pams i
mirg de neu i fonc precis haver de ier cainins
per anar a la lglesia i alsant la winpana ina-
jor, acudiren algunes pcrsories i capcllans,
se tregue la Veta-Creu i rent les oracions
s'aquietb alg6n tant la tempestat de la neu.
Aix6 succw per dues vcgades, pero venit a la
nit de dit dia, f e u iai,ta copia de ncu yu'el
dia siguient al dcinati, per !rs teuiddics I ca-
ners ii'hi havia molta iiies. De iiiaiiera que
hagueren de torna renovar Ins cartiiris per
anar a l'tsglesiai alia se p o s h ei t i iubo pa-
tent i cessa aigun taiit ld iortuiiii, per6 de
tant en quant persistia en IO 111
30 del dit ines s'encoiiird ranla copia dt. nru
que per acudir a ~'lglcsia st' tengueren que
renovar aitre vegada 10s camins I dsaiit Ies
__- __


canipines acudiren alguns capellans del Rt.
Cornu i el Dr. D. Juamc Morey, Vicari per-
p rtuo i cn vista d- que no parava el temps,*
sz trcgue el G obo altra aegada fent depreca-
cioris tot d e v m a Deu.?. S. P $ r niriguna de,
les iii.!iieres cessa d i t s ortun! I a l'ultrm ve-
jcnt q:;c IIO parava. e.errnma dit vicari per-
petiio dehaixar N." S.* de St. Salvador en la
Parroquial Iglcsia i coni no se poria per no
poder piijar a i'Oratori. se dcterminaren al-
gutis Iioinos animosos i amb )ales de era fe-
ren cami per pujar a d i t biatori. Podent


r, algaits capeliatte, seoyors i altres pu-
jaren a ell i estant tmbarnssats corn s'havta
d'abaixar a C ~ I I S ~ I de tatitas copia de neu
que feia de mencia que no se veien uns als
aitres, s'aiiiina el Rt. Dr. D. Llorens Llull Pvre.
la se pass3 dins c!s seiis b:assos i ainb I'a-
juda d'dtres sacci-dots I'aba xd a la parroquial
Iglesia. :;e posareii en ci4 esclamant a la
Uiviiia .Nap ta t s'api de nosaltrcs que
cad tot.: i i i ' s veiei!~ t~u'iravieni de morir, i
a ccsa d'bi.;ii iiora ces,;i dit infortuni, dema-
ncra que eii tui aqu-st dia ja no fe lien, ni a
la ni t siguieiit. S'estigue patent en dita Parro-
quia de d k i flit fiiis aldia 4 de Janer de $789
que se ceisbra en accio de gracies l'ofici ma-
jor anib rnoltiisima Humanaria, i despues $e
puj i en dit Oratori entonant I'Hirnne de la
Mare de Ueu .lw ,lliiri.u .Stel?n i arribant en
ell se caiita un Te Deum amb inolta solem-
nidat, en acci6 de gracies.


Vies, despues d'haver cessat de fer neu
se congela i se congriaren uns canyellbns per
les canals de les teulades, ue teniee Ssu
pams de Ilarg i se provd el p 3 s de alguns'i.
n i hague qiii pesaren 25 lliures i a pocs dies
se coineiisii :I fondre i dura mes de un mes
que moltes de posscsions estigueren molt
de temps a venir a missa.


Los daiiys y mals que ocassioni dita tem-
peslat de neu es la siyuient:


50 hi bagii2 desgracia de persona a!guna
per0 vet aqui el basriar que inori segons de-
riuncia que se feu fer:


Primals 14, toissos 221, aiiyelis 700, anye-
i ics 580, ovel les 1133, toisses 211, bocs de
Ilavor 1 , crutals5 primnls I , segais 125, ca-
brts 340, segaies, 148, cabrits 534, cabrides
475, hous 41, vaques 35, vadells 14, vadelles
19, egos 27, inulats 4, mules 3; someres 18,
iiasia d- les mateixes 14, cavalls I, Total ani-
mals 4680.


Del l i es de la neu caigueren 36 teulades
de! riuinero de 36 cases, en que s'hi compre
nen algunes tafones de fer oli.


-
: ' * : I l l . ' , , , , I ..,,


No feu molt, de mal en el camp ras, si
nos qwe dins @bCs W s fen . , *dna geiada'z'es-
tropeM ek hvm:


Dels abres, primerament mitat dels garro-
vers mdlt kS. arty* de, h a n e t a y e dgen no
tenir remei i' ! os aitte$&a %e ZeS one'ima da-
ny. Lds%tlastres &Idly eamal, de te5,figuetes
estropeAi 3.a him? d& lbs cimals.deles oii-
de v res ~ s ~ m a d * . ~ ; qu&ttiitf&.e'&,jaiti . I~ ....,.qire-serta cosa


De bestiar qui perde,d ptenyat per ho-
mos intellgents st fcirun ca!eul.que seria
tants corn el numwo deFkante esctit i 10 da-
%ry ~ m t - s e - ML @&psea ~ q g a l terme
aont havia danyat r* enos era a ia Vila d'Arta.


Delxd totes les Ilimoneres f tmongers casi
del tot morts. Valga pet-menIlbria=Pere Jo-


Lanterlor reiaci6 mos i n d h . la religiosi-
dat dels.nostre. vilatge; la esperansa en Deu
i en la nosha benvolguda Patmna la Verge
de Sant Sa'lvddor; la paternidat que sempre
ha exercitMaria S S.^ en 10s perilis e infortu-
nis' qu'han amenmat els nostros antepassats
i ultimainent conveniencia que resultaria
que actuarment tots sumisos a. les ensenyan-
ses passades, no olvid&em d'acudir, en cas
d'apuroosi eF'coitfidnsa en et Deu qul tot ho
pot per afkberarnos de..Jes calamidats que
tant frecueiitgment nos a m e n e n i nos fe-
ren d'aprop:' '


, /,


sep Llull, Segretari. , . .


J. Sancho Lliteras


Uni any manco.
'---wc-


i Qui no ha sentit que el cor re l i posa
m9langi6s al horabaixa quant el sol cloguent
sa parpella dona pas a la nit que just arri-
badil mosabriga ab son mantell ncgte i
mos diu: Un dia mnco!


ld6, niolta mes melangia devern sentir
encara en el darrer horabrxa del any, quant
arriba la dltiina nit freda de decembre que
mos diu: un any mancol


Un any manco a pasar en el cnmt dg la
vida; un any manco de sufrir aqui baixl'
esclavitut del COS, un any manco de viure
encadenats en aquesta miserable terra; uu
any manco per arribar a1 terme del viatge;
un any manco per arribar ai a I' eternidat.


Entrant dins 1' any eo4 coove passq ba-
2 ~. i ' .
'. L I .e, ;


'encia, de les virtuts
le8 bones obres dei


treballs retuts a mig
any anterior deixats


tot fer-ne un ramell que
ra el nou any qu'hem de


l'els pobler ordenah el
wt balans, I preparen el nou
or, clntadans d'una mateixa
formar tambe al nou pld a se-


guir. Mes;ical .r#epo-oigul~ y t i l a t , que si la
nustra Bnha W t necesldtit.-ik tenirlo per
iiornialisar sa vida erpirhtual, tambe la sent


rporal, en relacib en
Aid, id6, lector amic, mira si t'agrrda


el que per mi, he format:
tstire preparat per I'altra vida corn si


cada nura que visqui sigui la derrera.
No'passarC cap .UiB d.aquest any sense


demanar , a Deu qu'encamini elr meus pas-


No me colgare cap nit, que no tengul la
cobciencia tranquila.


Aprotitare tots GIs moments i totes tes
ocasions peraprendn mes i per fer-me mea
b6.


No tocare cartes e n tot I'any.
La meva b o a no tastard cap beguda es-


peritosa. .
Aprofitare totes Lea ocasi6ns per desjec-


tar les funci6ns de teatre mmoral.
uonark tot I'impuis que puga'a les obres


bones, en qu'em cost1 racriticl.
Protegire tot quant pugui labona prensa.
Pensare cada dla que la >Patrla erpera


una boiia obra de mi.
Fere el treQpll diari an a que veng obli-


gat, iu rniiior possible.


aos.


- en uiaua c'eley+ms v.otar&n conciencia
ai qui creyui mes ut11 a la Yalria.


.No parrare malament de res ni de ningii
sensl; uti ver coneixament de causa.


k rucurark tot I'any trabaliar per la meva
prugiii inrtruccio i per la dels demes.


Ii~ipulsare amb la meva aiutla material
i mural les associacidns bones que existes-
quen i fomentark la creacio u'altres sem-
bliirrts.


Fuglr6 tot quant puga de cafes i tavcr-
nes.


Traballare per aumentar la meva rique-
sa no amb mires egoistes, sin6 p'els meus
fiiis, p'eis qui venurih, per la riquesa patria.


M'ocupare de qui I corn ,auniinistren-eis
bens comunalr.


Fare lo posible perque el 6lUm.dla de
I'any cornensat no m'haja de penedir de res
de lo fet durant al seu eurs.


Si t'agraden lector amic. aquest prop&
sits escrits, f4 de cumplir-losamb mi i a f i
del pressent no tendrem penediment del nos-
tres actes.


Es I'hora d'empendre-&us caininr.
Any nou, vida nova.


AFWt


Nota agricola
Entrant en el segbn any de la publl-


facio de LLEVANT, faltariem an el nostro
&"re si no donasem corrte periodicament
tiei iiiwimerit agricol de la Comarca, tota


v d a ~ a que la agricultura es la principal
iont :.e :::jxsa i per 10 tant la millorfont
dr , ' ru , e'*. nis i es que com aquest pasat
try procureram el? aquestes notes enterar


LL E V A:H T


els nostres llegidors de corn va I' anyada i
dels avensos que vegem en i' art del pages.


L'olivera en general ha donat bon
conte; la cuita. si be no ha passat de re-
gular, ha estat suficient perque els nos-
tros pagesos no se deixin arastrar per les ide-
es exposades per el Sr. Vazquez sobre la
tala dels olivars i heu de creure que si se
deixaa la rutina i els olivars sf duguessin
be, avlat se tocarla un aument considerable
en la producci6 de l'oli.


Oels taronjerr penjen amb abundancia
els daurats fruits, notantse en molts els efec-
tes de la persistent seca del passat estiu.
Encara no se parla de preus, Ja que deis ta-
ronjers parlam hem de cridar una vegada
mes I'atenci6 de les autoridats i entidat-
agrfcoles, sobre la conveniencia d'emprens
dre una campanya encaminada a I'exlincib
de la serpeta, la quai se torna veure eii thi-
ta aoundancia, que fa pensar amb uiia pr6-
xima grdn destrossa.


El8 ametlers han vensut aquella peste
que tant d'estral ha fet durant aquests ariys
passats, se veuen sans i amb molt de broto;
si arribaa port veurein la gent anirnada, sur-
tint de I'abandono en que avui tenen als
ametlers, per la mortandat i el preu del fruit.


Bon any ha estat e! passat, en quant a
bestiar; la gran cuita de moniatos ha permks
engraixar molts de porcs dels quais s'en han
tret a la plassa uns 700 que han pesat uti
cent mil kilos amb un valor aproximat de
cent setanta cinc mil pe$etes.


YI temps fins ara va molt be, les saons
abundants han favorescut les operacions
del camp i la nhxia dels sembrats; els
camps comensen a verdetjar i si Deu o vol,
aquesta lira una bona anyada. S'ha seinbrat
molt, la gent s'estlma mes cuir que comprar,
se veu que no creuen en baixes i molt man-
co en la tassa possada per qui ignora el nos-
tre mercat, ruinosa per molts d'articies, ja
que noltros no mos proveim de Ciutat sino
de Capdepera i els transports son poc cos-
tosos. Millor hauria estat que el Sr. Gober-
nador hagues demanat els preus i aixi hauria
obrat en perfecte coneixament de causa.


PAGBS


6 I B L I O G R A F ~ I
C L A R I A N E S


P006i06 den Juan Ramis WAyrsnor
ciukt as xauoroa-mcuviI


-*-


Si amb joia rebem sempre I'aparici6 d'un
nou volum de poesies, amb la publicacio
dal.pressent aquella es redoblada perque
n'es la revelaci6 d 'un poeta.


Coneixiem an En Joan Rarnis d'Ayreflor
com un culte periodista cistelid qui bronyia
les columnes del Correo de Mallorca i da-
munt elks hei vessava les concepci6ns es-
quisites del seu esperit fondament relligl6s.
Mes poc pensavem que despres de les tas-
ques periodistiques, dedicas sos afanys a es-
coltar ses Musses, i a esplayar son cor, ten-
dre coin un infaiit, en estrofes exrites en la
nostra dolea parla.


1 a fe de Deu. que I'havia portat be a l
secret de ses aficcioiis poetiques, perque
fins ais qui vetlen seinpre per I'aSaricio de
c6lca estrelia nova diiis el cel ue ia poesia,
les sorprengue agradablement, el veure en
els darrks Jocs Ficrdls qu'es celebraren a
Ciutat, organissats per I'as.ociaci6 "Nostra
Parla" agraciat arnb el preriii d'honor an
En Joan Hsmis d'Ayretior.


Tothoin va veure ja en Sor Awldin4
tan1 mayistralment concebuda, que no podia"
esser la unica coiriposici5 escrita per e l no.;
vel1 poeta. I fou aqui que sos amics l i a con-.
seiiaren la pubiicacio de (.'!ar,iartes qu'es
un bell voluin ont se poden fruir una trente-.
na de coiiiposicions esquisit2s. d'un caient.
popular la major part d'elles que les fa do-
blement plasc6voles, s'hi sent el regust de
I'esperit de Mallorca en ia discripcid d'al-
guns paisatjes, hi cainpelja en moitrs una
tendra evocacid de les nostres c o s t u m pa-
triarcals; hi brilla rn totes un sentiment pro-
fondament relligids.


Obligats a esculiir entre elles no dupta-
riem en pendre Corn oall nparir, poesia de
f6rta inepirncid plena d'ingenuitat i sencilla
sa que basta per I'enaltiinent d 'un poeta; mes
en el voiuin hi figuren coinposicidns de me-
rit indiscutible coin A ~ ( n a l lama uirrda, La
Cabellera de Maria M a ~ j d a l ~ ~ r i a i EL Chor
abarrdonat i moltes d'altres corn El llume
ner'ef dr St. Telm qu'omp!erl de saiita elno-
ci6. L'obra pulcrement editaila es estat es-
tainpada a I'impr nt.i de "L'Esperansa" de
Ciutat.


Felicitam coraliileiit a l autor per la n u -
blicacio i1'aquei.u voiuin i li feirn merces per
la fina atencib que inos ha tenLuda dedicant.
nos-116 UII eseinplar.


A. F.


Conkribueio a IQ
Flora Balear-IV


El nostro bon amic i company de Redac-
cio en Llorenq Garcies Font, 'farinackutic
mos ha obsequiat amb uii follet qu'acaba
d'editar d ' u n treball seu sobre plantes dels
voltants d'Arta i Capdepera q u e l i publica el
Bolldi d e la Iristiiiiciu Catniaria d'llistor'ia
Natural de Barcelona rxn el mes d0ctubre.


Es un estudi acurat de la Flora del nos-
tro t e r m que va publicant en Toilets i que
revelen el pacient trevall an a que se dedica
son autor. Aixi se fa Patri:i Voldrieni se de-
terminBs tambe a publicar estudis de la zoo-
logia artanenca que ve fent de temps enrera


Agraim l'obsequi.
A. F.


Ajuntament
Sessio del 23 besembaa de 19 1.7


S'aprovB I'acta anterior i el conta d'ingre-
ses i gastos del establiment de beoeficencia
d'Artd corresponent al any 1917-S'acordd
abonar les baixes de consums acordades per
la administracib de Propiedats e Imposts de
la Provincia.=S'acordA telegrafiar al Govern
en sliplica de que no permcti anmentdr le3
tarifes ni supriiiiir serviris coni deinana la
"lslefia iMaritirna".


S'aprovaren !res contes municipals per
158 pis.-Fer una nova subasta per arrendar
rls drets de inatansa rebaixant la postura
f i r 6 a 3100 pfas,-S';;cordA concedir una bo-
nificacid extraordinaria als escris;ents inuni-
cipals i an el saig, coin tariibe concedirlos 19
ptes, a cada un per els traisa1.s Eets per la for-
inacib de les uiilidak-Fer una subasta vo-
luntaria par la ocupacid dels llocs de venta
de la earn-Cedir als Frares Franciscans el
pati i part del edifici del excoi~vent que no
ejtigui avui ocupada, mciitres 1'Ajuntarnent , . I
L L E V A N T


no ha necesiti per altres fins mes convenients
Se doni conta dels treballs frts p'els carni-
ners la semana anterior.


Ssaaio del die 39
S'aprova I'acta anterior S.'acorda: 1. Pu-


blicar definitivament el reinate de il'uminacio
publica a favor de D. Juun Oleo per la canti-
dad de 2030 ptas. anualrs. 1. Aprovar el pa.
tr6de vrcin~ per l'any 1918. 3. Aprovar la
llista dels pobres de soleninidat per el riia-
teix any. Adinetre la renuiicia presentada
p'el depositari D. Nicoiau Lasellas, i donar
per suficient la fiansa presentada per el De-
positari D. Antoni Muntaner. B'ap~ova els
expedients d'arrendament dels arbitres mu-
nicipals p'el 1918-6. S'entera d 'un telegra-
ma del President de Ministrss relatiu a1 au-
ment de tarifes de la "lsleiia Maritima"-7.
Quedar enterats de I'aprovaci6 de la liqui-
dacid de ies Obres del caini d'Arta a Son
Servera-8 S'acorda qu'el Lidtle publiqui el
balans administratiu d'aqui . . municipi del
present any.-9 Tambe s'b.-.da constar en
a; ta la satisiaccio del ajuiiiaiiicnt I ielicitar
al m.,teix lernps a1 51. k ~ d u l e el bon
acert amh que ha aesempcuyat les tunci6ns
del cirreg per haver d u m la pau politica a1
Consistoil i per 50s treballs en la hit de ia
nevada.-IU El br. Batle despues ae sentit
dlscurs se despedtix de,sos companys de
corporacio agraint I'honor que ii dispensaren
elegintlo i reaident i aetnana un vot de gra-
cies per els exce1.lents servicis del Seeretali
a'aquest Ajuntament.-S'Ajun~anient, sentit
tot Lo nianiteslat pW Batie, acorda per una-
nimidat accedir a la peticd relativa a1 Se-
gretari


n n n n n n n n n n n n n n n n ~~~~~~~~ ~~, ~~ ~~~ ~~~~ ~.


C R O N I C A


Dia 4 se constitui la nova Junta del Cens
[electoral, essent el t-resiuent U. Antoni hlanes
I Meatre, Vice-President I . D. Esteva Espinosa
ii 3. U. Guillcm berragut.


La setmana passada mori a Ciutat el
hi. I . senyor U. Llorens Uespuig, Lanonge de
la Seu, era usufruciuai-i de la possesio b. ror -
tesa dels Conies de ililontenegro, la qual ara
passa esser propiedat del nostre amic b. Lluis
Uesputg. Rebi sa lamilla I'espressio de nostre /Cor' Desde les derreries de Desembre resi-


jdeix a la nostra vila el metje D. Antoni Soli-
$ vellas


M AI ivern es p a n t solen abundar Ics
cremades, dies passats en sutriren Ies conse-
cucncies un parti d'infanta mtr.


Les obres dexpianacib d.1 ierrocarril
en ri terme d'ArrP estan cas1 a c & ~ a & s , SI no ios
pcr ies critiques, circumiaLIcies acruals que


~ i,.it diticuireli i'adqulaisio Ue inateriais; s e p -
dmeiii pres teiidsiLiii ia bardaiclo de sentir


el siuio ae les iocomotorcs


i
w-


~


rn


WB El diumengc dia 6 va esse inostrat u n
gran exemplar de *r.eii maria pescat a I'alina-
urava de Lala-gat a Capdeprra; midiva 2'>0
mtrs. de llergari.


-a. Per els camiiiers del muiiicipi se es-
tan a r r e t g h t els carrers de la nostre vila, al-
guns dels quais ertaven intransitables.


El temps pareix qu,ha fet un canvi, els
dies venen emrats I llueix el sol tant necesari


pIu'e\ han asaonat la terra i fet retjar les fonts
a m i ibnndancia.


VJ. Els Ilenyers de les cases, se van om-
plint am la trenca feta per la derrera nevada:
son molts els olivars ~ b c n destrosats pero, ni
ha molts tarnbe que. una vegada retirades Ies
branques, presenten un aspecte esperansador.


El dia 3 d'aquest mes e n Pera Juan
Fava, feia estelles a Sa S a r a i tengut4 la mala
sory de picar-se amb la.destra1 damunt el peu
fent-se una ferida grossa que Sou curada de
priuiera cura p'el distingit medje D. Antoni
Solivelles.


m. El nostre periodic s'es adherit en tot
entusiasme a 1Assamblea juridica cridada
per l'Academia de Jurisprudencia i legislaci6
de Barcelona, coni tambe ho ha fet l'Associaci6
dantichs alumnes uMinerva> de ses adhesions
en donartni coiita mes envant suposat que
1'Assam blea au'havia de celebrar-se els dies.
io, 1 1 i 12 de' janer, es estat perllongada per
mes enrant.


*- Desde els Keis .enfa se senten a totes
hores els .tipics corns que cada any se sonen
durantla vuitada primera ae St. Antoni Abad.
La tipica festa, si Deu 110 vol se celebrara el
dia 17, amb la cavalgada, dimonis, i tot lo de
costum. A Missa major predicara D. -Lluis
Crespi, Pvre. de Sineu.


Segons noticies dia 3 d'aquest mes se
despedi del mon per entrar la vestir I'habit de
la puresa D.' Margaiida Sure& Mlanes, filla
de nostro amic el farmaceutic de la costa d'en
brossa de Palma. Sia enhorabona i Deu lido
acerr.


rn Amb gran sentiment hem de consig-
nar una noticia repugnant. El dia I i de Janer
en el tai de cullidors de Son Not se c o q t 6
un acte criminal. Un atlot de dotze anys en
Jaume Prim, cuint oliva en el tal que gar*-
va na Maria Bisquerra (aj Bianca duia una
pistola de cine tirs parada,


El mati possats acuilir oliva, mentres ella
estava descuidada, Iligant-se ses cakes, ell li
apunti la pistola, li despera i la fer1 an el bras
dins el qual queda incrustada la bala.


La ferida veneue a la Vila i a l'hosoital fou


im


curada p'els D. Rafeel Blades, que
calitici la ferida de pronostic reservat.


Sentim que dini la nostra vila pacificase
cometin actes d'aquesta casta i aixo mos du a
pensar aont arribarem, si no s'emprenen pron-
te remeis educatius p'el jovent.


M P'el dia Sant Antoni a1 vespre estA
anunciada en el Principal una Zarzuela feta
per la seccio dramatica de I'Associacd d l ine r -
yaw.


~ . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ 9
... ~. ..~..............._.....____.l.......................~...~...~.............,.~~...... -


Periodics de Ganvi
"hem rebut una partida durant aquest


trimestre darrer. La Veu de Catalunya diari
nacionalista de Barcelona, La Riba de Bar-
celoneta Alt Ernpurdu de Figueras E Con-
secueitte de Reus La Familia Revista de
Barcelona, La Novela Nova i la Novela
Histdriia. A tots corresponem amb el canvi.


-*e.- --. .- .- . ___


R E G I S T R E
AVAIXh'ME4\TTS


MORl 'S
Nins, 0. Nines, 1. Total 1.


Dia 4.-Pere Gil Garau (a) Gil, casat, de
-


77 anys de bronquitis cr6nica.
Dia 5.-Francina-Aina Terrassa Vidal (a)-


Felipa, vin& de 78 anys, de Bronquitis, Cro-
nica.


Dm, B.-Llorens Riera Mayol (a) Pintat,
casat de 73 anys,.d'afecci6 cardiaca. Total 3


MA TRIMONIS


Pdmer Vaquec, fpirins. ------ .~ .
-


3, Janer.-Juan Cdnet Riera amb Maria


-
______ 1 ,


-fleasologi(ia
.-c-


Dia $ d'aquesl mes desptids de llarga j.
penosa maldt ia mori en la pau del Sr:
U.a Francisca Terrassa, mare del Sr. Vicari
d'Ar1d D. Sebastia Lliteras, Pvre.


Contava la firtada 78 anys d'edat. Els
lunerals que se celrbraren dia 7 u I'lglesia
Parroquiatforen molt concorreguts, tesrtrno-
nidnt a i d la simpaiia de que gosa la srva
Jamilia. Que Lleu I'haja acudlkda a la Glo-
ri i doni a sayamilia la ion/ormansa nece-
saria per stdrir amb resignacid tal perdua.


Esiavem per enviar els originals a I'im-
prenta, quant hem rebut el seguent anunci
dins sobre tencat, suplicantmbs I'insercio:


Esouela de Separatism0
Director u a i D. P. [Dario Perez]


redactor de Hexaldo de Madrid. Lo-..-
or1 Mpacioso, aituado en casa infec-
ta del misuo peribdico.


Lecciones eicriiaqpor correo 6 [-
ots. beguridad abuolutr de oprobar
con tros lecciones. '$ <


Mab~iculs abierta en local escuc
la y en la Itedaccion de La U m r m
dura.


Fiiicumis


. . s m ~ ' u . x s
~ . ~ . ~~~


L'Ajuntarnent de Ciutat sembla que ara
per descansar de la feinada del bieni passat,
se dedica a la bullanpa, i amb manifestacidns
i protestes volen els retjidors entrefenke l . r
entretenir el publich mallorqui, com els clo-
OUI en els circos, i lo pitjor que la bulla se-
guira per temps lndefinit, basta mirar ta ses- . .
s16 de constituci6 per conversense de que
alia reina aquella junticia tan1 bescantada
pels edils en la derrera sessio, i d'aqucsta
justicia en neix el ball de boleros.


-7


+ A V I S + --
Per sobra &original deixam de publicar


Entretenhaents, Vida social y part d'ets
Ern brr is.


I b p P t * 4s p e i o Yo@v--FOQ~ d lnw-i-iQj8
I ____ 4 L L E V A N T


w____w-


S E V E N E N B O N S I B A W A T O


fiqttastsp maa e8 a'anieo depositath dins A p t 6 del ANIS TUNEL
Fixau-vos be en sa Direccib: CARRE de PALMA, 3 -ARYA


Comertlbler de ?oh casta, lirors, dulcos, galletas, etc., etc, S Grand$& surtit do Perfumeria


S'agencia Bujrra (a)eanaaciaJtnrsix amb ssment, puntualidat i barato qualsawol encirrec se li fasra per ciutat I pels altres pobles de Nallorca
Peypaig a firf6: C'aPrBde Palma, num. 3 & Pespnig a Palma: Estanc d'es Banch d e s'Oll


@ @ . 1
Grandes Almacenes
dart t


de ~ -_


Y Ba, Ig~pcio Figuerola
-Sastrerla Grniatria Merceria Zapateria PaReria


7; Lanena Panalrna Lewenr :-
G i n r o s de runto Sedaria,Arttculos para Wale


OEJETOS 06 REdALO - .. -
Ptpieifo de viquinrs parlaoft6 -- . P A T H E F O N O -:-


MA1 ME¶ SORT1 0' ARTll PER VESTIU DE SASTRE
E N L A - __-


S A S T I A


se taien i cusen trta casta de vtstits d'homoi
a la mola i a just de crda qual


bireeoio: Bot~uanC, 14 ARTA
1


NO COMPREU CAFE
q q eo pasreu aban5 per sa botiaa d'en


JAUME CABRER
qoe'l b 6 bo i fr6.8


A116 hai CfobQflou toCa a6I.t. de
aomsstiblas i E\ tot pmu


ARROS, WRDURES, PATATES, ek
h r r l de Antmi B l a s duate%l\&s b u t


G A P B ~ O T I G A
VEN EN MILLOS CONDICIOKS QUE Si\ D'EN


Juan Ticens (a) Jan
Tot% casta d'articles, comestibcs, gelletas, etc.


Lt. G A G G I O
TE DEP0S.T DE MAQGINES DE COSiR


E5 RWRCSENTRflT DE 5 A ~ P E R F U M E R l A


, . P A P f i l I & d C O H S
i tom lambl tela casta PlsBumls musiwlr Banlurris Guituneb slr.
i DIRECCIO: :-: ALCARIOT, 3


-DB-- I
Llorens Garcies


OBERTA A TOTES HORES I
Yins i aixarops medlolnals


Alirrops de oucs del Dr. Morey
prepapat amb erba cuqnem d'ARTA


PLASSETA DiES p A R X A I i D 0


1 Andre; Ferrer de 1 .' i 2." mtenyansa Imb dun ap8cils l e


Ferrer i Sureda
Lqri hnbareu paper de luk tala I 11 menuda i 8n [[os, pkc


Iibretes, linles. Ilaoirnria, ett !It.
libres escolars 1 relligiosos


_. . A PKEI: DE CA1 , \LEG :-
c'8itsmaoder dr iota casta en Iota puuluali 'ad


Q U i l I'RE ( 'ANTONS, 3 ilIZTA


Ensaimades i Panets
En lloch sc troben m i l k que a la


E S F O R B N O U


oca Caste1
El 08 botiga b e i trobareu


aeiiiyre panu, yaiiete
G R Llefae, beacuite,


roliete, i totn cast8 be paeticeria
TMBt §E SERiiEiX A DOMlClLl


~atednf , p r o p t i i d , i ecotpn)ir
DESPAfG Cui'i.r, d C l~'(liiJ?a, 3 h k .