Redacci6 i Adrninistraci6 *: Quatre Cantons, 'i 3 -:- A R T L YAny de la Peste ...

Redacci6 i Adrninistraci6


*: Quatre Cantons, 'i 3 -:- A R T L


YAny de la Peste


Se paga P I Z E C ' W


Any. 2 0 0 >


Dels treballs publicats ne son responsables els autors
Trimestre. 0 5 0 ROS.


. ~~~ ~ . ~~ ~ . ESPANYX.~ , . 1 . ' a ~ ~ . . . ~.
NO'S TCXXEN ELS ORiGINALS ESTRANGER . . . . . . Doble. la bastreta


Es bb de pensar quina seria la preocupaci6 de la
gerp de Son Servera, quant veien aquelles morts tan
freqtlents i tan repentines, ! lo ansiosa i astorada que
estaria com en presentiment de la gran desgracia que
s'hi acostava, contribuint-hi no poc P agravar arpest
estat alarniant la s:tuac,io general en que se trobava
aquell poble.


Feia pocs dias que'havien conseguit els serverins
altre volta la aspiraci6 que tant de' temps feia teriien
d'esser vi1a.i de ienir administracih propria, e indepen-
dent d'Arta. Aixb, segons exposava el retgidor Barto-
meu Servera a la junta provinciar de Sanidat dia 26 de
maig, era causa de que el novel1 Ajuntament no pogii6s
atendre, per falta'de caudals en depbsit, que .diu poria
esser tenguessen EIS d'Arta, a les necessiilats peremp-
tories que s'oferien AQemCs CIS habitants d'aquest po
ble eren molt pobres, fins i rot niiserablesi i per afegito
feia tres anyades que les cuiies eren dolentes a ines ti0
porer. D'aquesta marieh, i X , se trobavert cls de Son
Servera quant sense pensar-s'ho tengueren dins ca-seua
aquell hoste funestissim 'de la peste bubdnica.


L'Ajuntanient per veure de posar.hi remei i tranqui-
lisar en lo posible aqucsi cstat d'agitecii de la gent,
dia 21 d d mzteix mes de maig, man& reunir la jutira
local de Sariidat anib uns qtlants nieiges, que havien fci
venir #Art&, a fi d'estudiar la nialaltia, cercar el seu re-
mei i dictar les disposicions que se cregues convenient
o neceasaries.'Els metges, D. jaume Nebot i D. Pere J .
Sureda d'Arta, juntament arnb D. Xerafi Nehof i segu-
rament tambe D. Juan Lliteras de Son Servera, de-
clararen que la malaltia era n:olt niaiigna, per6 que no
hi veien scnyals que ri'sultas contagiosa.


Res de lo que passava havia coiiiunicat encara I'A-
juntametit de Son Servera a les autorid& provincials,
fins que scguranient e! dia 21 ma?eix o'el 22, envia, el
dictdmen de la Junta local a la prw:icial de Satlidat.
incioguent-hl una nota dels ndrnero d'ntacats.


Aquesta relaci6 alarin8 iustatneiit a la j u n t a provin-
cial, In ;ual, dia 24, ettvih im ofici ai Ajuntsment de
Son Servera dcmanant ines noticies i ordenant uire se
r,euriis altre voila per inforinar la junta local auib els
mateixos facukatius de :a vila d'Artd. E-hu feren tot
d'qna, i dia 26, tots els metges, excepttiat 1). Juan Lli-
teres, qui patia d'etisipela, desp.res d'haver examinat
els sintonics q u e preseniava la malaltia, feren el se-
giient dinQiiiistic i relacid q u e 1'Aiu;itment enviB el
mateix dia a la juii ta Superior d e Smidat: Els faculta-
tios dehais firmais 3. Xerafi Nebot, D. Jauote Nebot i
D. Pere j . Sureda, h i la relacio ctrcunstanciaiia, q u e
havem de dona: dels mslalts i sintoma de les malal-
ties amb e! caracter qtie hem observat, el dia d'avu;,
deim que hem vist 18 mnlalts; d aqce~s , deu de grave-
dat; qiiatre amb cis sttitomes segtienis: pols vibrm,
uils plorosos, suspirs inrzrronrpots, trasiow eii les fa-
ctiltats intc~4ecrtrals. yaltes colorades, Ileiigo pastosa,
i bubons per ses canies. Eis altres sis a:nb C I S sintomes
que segueixen; uns amb,ia respiracid cansada, aiirlas
amb espulsicins colorades per toi el cos, conie plcades
de pusa, el pols aixu-asi depressa. a m - a x i a poc poc,
etc. etc S'adrertia tanibe que tant els iiiaialis coni eis
que disfrutaven de boiia salut estai i posseits d.uii
gran terror. i espaiit, i que el itidici que formaven de ;a
malaitka e:a que poria esser que ios en algtirrs coiita-
giosg i que de totes nianeres niereisia be I'ate:!ci6 de la
Junta Superiot. Creini tambe que s'havia de procurar,
per tois els niedis posibies, qtie ?Is m9ialis i els q u e eis
assistien estasser: iticoiminicats. i q.ie CIS titorte fossen
enterrats ainb Ies degudes prczauciotis.


Era el primer crii autorisat da i a rm, que de<?& con
ttibuir en grari manera a aumentar la .per:urbacio ate
nadcra de que se seiitia fondament conmogut tot el po.


ble, perb que tamtie havia de servir per renioure i or-
ganissar energicament totes leslforces i precauci6ns sa-
nitaries, tant en el poble. coin en tota l'ilia> qracies a
les quals se pague acorralar el contagi i tal vegada dis
minuir i tot els destrocos aterradors que aixi mateix
ocasioni.


LL. LL~TEKXS


Sabre el nou projEcte
El nostro Ajuntament en sessi6 del 12 d'Agost


prop passat prengue en consideracio una proposta
presentada per N'Andreu Femenies, sbbre la conve-
itiencia d'establir tin cotxo fhiebre per la conduccid
dels !noits an el cementeri.


An el nostre entendre era hora i ben hora d'inirodui
aquesta miliora dins el poble d'Arta; e8 reritat que
n hem sentits. molts que hi troben tm 'inconvenient
gros i es, que resultant un iilipost nou demunt el pobre
contribuknt agobiat fa p:ls gastos de malaltia, notari,
Esglesia i dentes que acompanyen a toies les defun-
cioiis i que tant rnals de dur son per les families pobres
en general i per moltes de la classe mitja, no es del
cas, diuen ara, posar un noqgasto que equivaldra a uiia
sempeuteta rnes perque es pobres fassin uy de tot.


E-hi ha que confesar que sotrests inconvenients son
grossos, per& es Wesperar de l a competencia de la
comisio nombrada, composta del Sr. Katle I dels
retgidors En Gutliern Carrio, En Juan Nebot i "An-
dreu Ferxeriies, que estudiaran la manera de reduir tot
lo possible els gastos i que els .que siguin indispensa-
bles recaiguin principalment demunt els, rics; es
d'esperar que se fera una classe especial, prr dur els
morts pobres e n cotxo an el cementeri de la manera
rites barato possiblc, a f i de que ;!quells incoiivenients,
unica que so poren presentar, quedin reduits a sa mes
minima expressio, aisi, r i in ra ts i casi anul-lats .els
inco;.venients; sobresurtiran totes les ventatjes, que no
son poques


Si examinam are els inconvenientu. prrills i fins
abusos, que amh aqtipstd millora s'evItaran, veurem
que tambe soft de tmita codssideraciii.


Qnarites vegades mor una persona d'una tifoidea ,o
d'utla tissis, o de pigota, o d'aitre nialaltia infecciosa i
sei, o w i t . o deli no:iios hari d'agafar el ba!d i ban
d'estar cii contacte zmb aqueli iiiort, mirja o tal vegada
una iiora en peril1 gred de esaei contagiatt? I tqui no
creura que preride nrides, anib la f i de que sien les inks
poques possiblcs, les persones qu- toquin e1 inort i intis
eticare que el loquiri el inanco temps possible; qui no
creura, repetesc, que aix6 es una gran miilora pel
poble, el quai eiicure que li costi alguns dobbers, les
,poi dorm per ben empleats?


Es que son niolts els qui aiscii
an eis batik i naoltes vegacles son iants, que sok no les
ve a $:tic miniits per-horn.


Voa quivocLtu; i i ' l i i ha moits qui han reparat, que
son ja pocs cis- qui s'afiquen a agafar el baul; i es
natural, perque aixo cs una cosa de si repugnant i rnCs
si 21 &iunt ha mort d e malaltia infecciosa; quant
parteixcn de la casa i fins, si volen, per dins el poble,
pareir que se'n barallen ( i ines si es un ric) d'agafar-lo'
perb. en suriir del poble tsnt si es ric, com si es pobre,
tot , ze iedueix a 9 o 10 persoues, perque els aitres, tots
ian a:r?p:e? i muits s'asseueii dernunt una psrei i queden
pzl cwni, asperm; la tornada dels qui arribeil ail el
cernen:eri.


Ais6 quant hi ha bo, temps, perque a1 hiverii, en
dies de tret riguros, o d'aipua, amb esser a ioravila,
qnde r redtiits inoltes vzgddes an els quatre portadors,
I preneri el trot arnS el baui i fornen bariyats fins a sh
pel1 i rlmb ianc f i t is aii els joiioys, i gracies si no les ha
succeit un fraclis pel cami, perque, he sentit contar que,
una vegada, anaiit atitb $1 ban1 al trot, :in portador va


. N'hi titi yiie dIthti:


llenegar i el baul les va faure, la tapadora se lleva i el
mort va surti, i.... no vos die res, el susto d'aquells
pobrets quant veren el mort enterra. per dins la pols o
tal vegada el fanc, tot fet una llastima; i lo pitjar,, que
ninguns el volien tocar per tornarlo posar dins ei baul.
Posalei t u , qui tens la culpa, deia un. Ets tu, q u i la
tens, de;a l'altre, I ja les me teniu all& gatinyantse, fins
que un revestit de coratje, agafa el mort I el posh dins
el baul.


No crec que hi hagi cap persona, que vo lgu~s per
quaisevol cosa, que ais6 hagues succeit amb son pare,
amb sa mare, amb un fill, amb una filla, etz. id6, an
aix6 estam sempre exposats, mentres no carh\,i i el
modo d e dur els mor% an el cementeri, per lo t?nt hem.
vist en bons ulls que I'ajuntament piengues en conside-
deraci6 la proposta de N'Andreu Fernenies i celebrariein
molt qu- el poble d'Arta iengues proiite u n CotXQ
funebre per dur els morts an el cementeri.


1 . F .


Prova de lo que tantes vegades hem afirmat, de que
Art& entra de ple dins la vida cultural, son aqueis.actes
literaris que de tant en quant se celebren, aqueixes
festes de cultura.que socceeixen dins la, nostra vila amb
mes freqiiencia qu'en Ies mes grans de Mallorca.


Mitja dotzena se n'han celebrades dins aquest any
de vetlades literaries, perb cap d e I'importancia corn la
que tengue lloc diumenge passat an el Cotivent de
PP. Franciscans Corn a pravo de lo que deim basta
consignar que fou celebrada exclusivament per senyo-
res, ses obreres de S. josep que sense estar acostuma-
des a actes d'aquesta ciasse, mogudes p'el foc de la
caridat cristiana i amb el f i altament hermds de recuir
llirnosnes p'els pobres i malaits de la vila, se lleven
I'empagaiment i surten davant un pdblic escu'it a ,;nos-
trar sos ectudis i a fer sentir duranr unes hores, qu'a
iotom semblaren breus, belles composicions poetiques i
musicals.


L'acte se celebra a les 4'1% com estava anunciat,
ocrtpanf la presidencia les autoridats esglesilistiques
civil i judicial amb el R t Pare Superior dels Francis-
cans el P. Director de I'Associaci6 d'Obreres de Sant
Jos:p, el President de la Caixa Rural i per altra part les
senyoretes D." hntonia Sancho de la Jordana, D.a Mar-
galida Svreda Massatiet, c)." Juanaina Sureda Sancho.
D." Xerafina Sancho Carrcallopa, D." klercedeo Cano,
D." Maria Bestart i D." Maria ?;rrassa, !es quals for-
inen la J w t a Directiva.


Coni inrroduccio un chor de senyoretes dirigides
per D." Rernei Baamonde i acompanyades al piailo p'el
P. iuan Rtibi entona amb molt de aiust i aiinaci6 un
caniic a S. josep.


Se widanient el P. Director s'als& uer suolicar al
puo;ic iridulgencia per les actores, ja que era la primera
tar& literaria que cekbrave;i. erciisb !'assistencia de
la distingilida Pre.i:de!?ia D,* hlrlrgriida Suri
malaltia se veia privada d'assistir, i lletgi una Carta del
R t P Fr. Juan Cerda furidador de I'associacio, adhe-.
rintse ai acte., exwant s'assistencia i aniinanr a totes a
sesuir seinpre envant.


Entre els aplaujiments que se succeifn ai final de
cada part s'Axec2 ia 1esorei.a D." Reniei Baainonde
lleginl uii hen rnedit.tr Djsclrso Preiirn;nnr exposarit
els fiiis de I'associacib i de la fesiri que cclebraveii que
no sori altres que l a caridet, preriaueiii esenipie de
S. Francesc el qual tota sa vida la dedica a la caridat
en vim dc Deu i del prois:iir. Escita a toies les dones
d'Arta a prendre part a l'associaci6 aoiit totes les aui
sentin igual hei cabei!. Fa una digressid hictdrica iiobre
la fundacid de i'associacio i aitres instituts siniilars i
dcmana finalrnent 3 senyores i pageses l'apoyanient
material i moral per tant belia instituci3. Fou liargameat
aplaudida.
,.
, I


53 LLEVANT . . ,.
,. .


Seguidament s'assegue al piano la Srita. D.' M.'
del Rosari Estelrkh, fia del catedratic de Palma, don
Juan Lluis, la qual toca amb singular maestria Esfudia
&en Torrens i fou molt aplaudida.


La secretaria D." Maria Terrassa, Iletgf despres !a
Memoria de I'associaci6 diguent qu'en 10s 9 anys que
conta d'existencia ha aliviat mes de 100 pobres, ha
distribuits mes de 4.000 pts, en metdlic, mes de 600
prendes de vestir, moltissimes racciom de pa, arrds,
c am i Ilegums, i mes de 403 receptes a malalts.


Son actualment 82 socies actives i 140 honoraries.
Total 202. Digue qu'en captes ordinaries per terme mitj
s'havien recaudat 650 pts. aotant-se aument en els
liltims anys. Ressenyh els actes m&s importants cele-
brats i els donatius d'importancia fent menci6 especial


, del llegat de la primera Presideflta D.'Emilia Baamonde
a! cel sia. de 250 pts. i 5 a cada pobre, i del donatiu de
D," Aina Moragues. El pirblic li trtbuth un Ilarc aplau-
diment.


Tot seguit foren recitades les poesies EiMelinerde
Vent d'en Miquel S. Oliver per la Sreta. D." Catalina
LlabrBs, i ROSQ de Caridad poesia original del iove
poeta artanenc D. Daniel Cano, recitada per D.' Mar-
galida Sancho Totes dues foren molt aplaudides


El Chor, canta El Arroyuelo i despres les senyore;
tes D.' Mercedes Cano i D." Josefina Palm& recitaren
Conoersa Josefina dialec original de la nostra poetisa
D." Margalida Estelrich.


Ja sia per la gracia i la naturalidat amb que fou dit,
ja sia per la delicadesa i caient popular de la poesia. o
per tot aix6 ajudet de que es poble conipren i sent
molt millor en la nostra llengua qu'en cap altra. lo cert
es que.se'is tributa una llarga ovacio que obligd,a
I'autora a sortir a rebre els aplaudiments i a repetir la
recitaci6. Sentint desitj de que tothom pugui ensaborir
aqueixa composicioneta cotnposta expressament per
I'acte celebrat hem supiicat a I'autora la mas deixi
publicar, i a sa amabilidat devem el poder-la oferir als
nostros lectors.


Corn intermedi se feu sa capta a favor de I'associa-
ci6 en que recui una important cantidat.


A la segona part el Chor cantd tambe amb molt d'a-
just La Esperunza de Rossmi a tres veus 'i la Sta. Es-
tetrich tach amb gran seguredat i.mes gracia Nooelktte
de Schumam i Concert en re menoi d e n Mozart, gua.
nyant~se~grans aplaudiments del public que de cada
vegada mes se complavia escoltant-la. '


Se recitaren LY Mendiga per D.' Margalida Sureda,
i La Modestia per D." Pepa Zulla. El public les rebe a
tofes amb aplaudiments.


I Finalment s'aixecd el distinguit aatle D. Antoni
Cano Garcia que feu un brillantissim discurs final en
mallorqui, amb la forsa, fluidesa i eloqukncia en ell na-
turals. Exalt6 la caridat $que vetlaisempre a sa porta
de I'infortuni i es el consol dels desgraciatm Amb para-
grafs grandiloquents feu I'apologia de la bella virtu!
que mou a tants de cars a celebrar actes-tant trascen-
dentals corn el present i va de re1 a matar l'egoisme.
AI acabar sa hermosa oraci6 esclath una ovacid es-
plendorosa.


Encara que fora de programa el Sr. Rector s'aixecd
a dir quatre paraules per dar I'enhorabona a totes les
Obreres i pinta alguns escenes de comparaci6,entre la
Roma pagana i la cristiana per afirmar que la caridat
amb que els cristians d'allavors tractaven als esclaus
era I'admiracid dels mateixos pagans.


Sia per totes la mes coral enhorabona i desitjam
que no sia aquest el darre acte que celebrin.


Sobre els cuidors d'oliva
Est6 a v u i molt mogut aqueix asunto, lo qual mos


ha ohligata donar-ne conk en quartilla especial, mes
'be que corn 8 gacetilla de la crbnica" com pensarem
fer-ho.


La Sociedat Federarib Ohrera Artmence, feu a
hon temps, unit, partid;b de reunibns per veure de fer
uues basses a les que se sohjectasseu els i)nios d'Aiti
an la temporada,del cullir olive, .ja en lo que se refe.
reix el preu de jornal j , en 1 ~ s hores de trebai.


Desprbs de discutir-se arnpliatnent dins I'Otwera
acordareii proposar i t n el lhtle els siguents preus:
Atlots y ntlotes menors de tretse m y s guan,variln 0'60
pts. dia,riea i a t inal de temporsda tres coriwns d'oli.
We tretse fins a quince 0 7 5 pts. i tres oortms i mitj
d'oli. hlajors de quince una peseta y quatre cortsns
boli. Aditmks tendrdn al demati mitja hora de des-
cans pec bcranar, i dues fumades, una a1 mati i
s'altre al capvespre.


Varies comisi6ns tre3cargn la vila per cercsr
adeptcs f rnt firmar els p ~ r e s dcls cullidors, compro-
metentlos a no m a r a cullir a no ser nmb aquestes
Oondid6ns.


Diumenge dia 23 e la M a tengueren nna reunib
pfesidida p'el Batle, els anios de llocs d'olivitr y una
Comissi6 de la Socieddt. Discutiren itnipliarnetit l'a8-
sinto, skxposaren rwdns d'una i altra handa per4 no
sdtribaren a. aveneocia, qucdattt sospesa la reunio fins
a1 diumenge dia 30.


Dimara a vespre, dia 85, la Coniisio de la Sociedat
conToca la Junta General per dar-li conta de ses gee-
tiens fetes, i an aquesta Junta hei assistigub l'amo
aqtual dele Olors el qoal. per de pronta, cedi a le8
Condicidus irnposadea per I'Obrern mentras tant se
seguesqui diseutii~t a la.Sa1a entre Obrers i page-os.


La Sociedat se compromete a enrisr-li 40 culli-
dors antb le8 condicibns apuntiidee,


Aixi asta avui la qUesti6, ,%sent niotiu deganban-
sa de part del8 obrers que de moment sembla tenir
la piirtida gonyada.


I'rocurarem iinfor!nar als nostros lectors de lea
n8ves fasses que prengui aquest assputo.


Embuis
1"AQUEST NUMERO HA PASSAT PER LA


CENSURA.
2""-Suplic an el senyor censor que .tenguent en


conte que tot lo que dic en aquesta seccid, he hu dic,
per donar llustre a lo entelat, tengui la bondat, de no
passar el Ilapis'2vermei.per demunt ies critiques que l i
presenti, amb la seguredat de que aixi, fera un gran be
an el poble d'Arta i a I,Espanya, donant un mentis an
els qui diiien que el regim censor de Mallorca es dife-
ferent dels de la resta del 'Estat.


+--De mitx-&a a le8 dues o les tres, es.el temps
mes aproposit per una autoridat vigilar per el cumplis
ment dels bandols referents a aigues brutes. Aquelle-
hores de sol son les que, per la molta evaporaci6,
aprofiten els vesins poc escrupulosos, per regar les ca-
rreres amb les aigues de piques que han estat estanca-
des tota la setinana. El dia que vaig fer el descubri-
ment, vaig haver d'anar mnes de 40 passes amb el nas
hermeticament tapat i sense alenar gens, i aixo que no
som dels de nas nies f i .


4.' -- Jano son sols UEls carrerons de una vila que jo
s e a , els qui no se posen netetjar, la Plassa d'Arta que
s ' d i t s a per vendre verdures, fruites, carn, etc. aguan
ta tota la setniana les peladures, clovei,s i altres her-
bes. que quedaren de la venta del dimenge anterior.
Primer, recort que el dilluns dPmati s'agranava i a1 me-
nos duia la cara neta uns quants dies; millor. queel
dilluns, siria agranarla el rnateix diumenge 5espres de
dinar i aixi no esteriem esposats que la molta gent que
hi,passa mos digues ...


5 -Sembla que hi ha qualca artanenc interessat
en que el nostre poble vagi sempre morros pen terra i
no se cansa de dir que les escoles i el material escolar
I'ha de fer I'Estat i que si no el fa ara, el fera d'aqui 10,
15 o mes anys. Aquest tal.; gsab ben' be I'organiteacid
del Estat espanyol?ilgnora que la millor manera per
adelantar en perfeccio es caminar un rnateix. per pro-
pia iniciativa i no esperar res d'arrd que'n diuen Go-
verns? iNo pensen que si estam deu anys, tendr,ein al-
tres tantes generacions, que no se podrdn present% mes
que a qualca concurs de bestiary I , devatit ais6 tro-
ben que hem de tenir paciencia per esperar lo que raai
vendra?


Tenguin en conte tambe que caminam a passes de
gegant cap a l'autonomia dels pobles i de les regions i
com mes instituci6ns creades i ben encaminades per
noltros tenguem, mes capacidat demostrarem per aque-
lla miliora, per usar d'aquella Ilibertat:Els qui tal pen-
sen, demostren tenir encarnat fins an el molt dels bs-
sos, l'esperit centralista destructor de tota iniciativa.
enderrocador de tot edifici. Mai demanaria jo, quant i
mes ajuda en el Govern, perque, se les traves que ha
de posar per esterilitzar tot projecte. Traballem per
bastarmos a noltros mateixos. que es lli'nica manera
per porer gosar de la llibertat a 11 a , ? p e tenen dret tls
pobles conscients; per Bix6 que I'Ajantamcnt no descui-
di les escoles +el material escolar per l'adquisicio del
qual, anar fent via, se solicita l'sjuda de les persones
que hi tenguin voluntai, lo qual ha d'esser una fita
imborrable en els anals de la nostra historia. El poble
les ho agrahira.


Fi~rcu.~is


Nota Agricola
La quiazeiiii agriqola s'lia deseni~otloda dins la


s,norinalidir~ de ~ t n a calor d'Agost, tot-honi se. qneixa
js de la falta d'una brusque qua assmillis lii terra i
contribuis a, surar l'asplet d'hortalik,ses, inoltns ja es-
rnortuides per falta d'humitat.


Ses vhpes van quedant ni:tos de reins, els quitls
dona,r;ln per beure la gent del poble.


Ses figueres estbn an el seu pie i el temps no ha
estnt de lo ines bo per secdr ies fiigues, per6 els prop$
a h , conipenuarbn lea perdues ocasionades pel saloc.
Se paguen, les do Sa Colonia tins a 36 pts. i m6s lea
hones sense rriar i llewdes del canyis, els rutlons a
J2 peaetes. per $6 vila se paguen coin seinpre uri
poc ines bilrato. AquetJ preus fer6n t;rmbe que no
sigui taut sentit el preu baix ,de les metles.


Els fesols i bastmtes monjetes s'han euldes i no
hem sentides queixes del esplet.


3% pores grasos, que s'han trets a sa plassa,s'han
pegats a 17 pte. i sembla que la gent estk satisfeeta
dels preusZa


Homos d'cxperiencia diuen que mai havian vist
les tarres tan formiguerades corn enguany. Sf coneix
que la gent s'aspavila i se prepara per bastarse a si
mateixa, venen e8 preus :L na que so posen els que-
viures, ainb tendeneia a puJar d e cada dia i eompre- ~
nen que la millor menera per sortir dc l'enoariment 'T
es el cuir per passar I'any.


PA&. ' ,.


Llista de Ci.mripci.6
per material escolar


Continiaaci6


Stiiita anterior RRO'M)
Magnific Ajin~tament 36000
1). Fraiieesc Sureda Bianes, Prre. 5'00
D. Anton1 Gina Garcia 10'00
D. Pere Aiziimora 1'00


1). Lluis Dcspuig 100'00
Senora Viuda dc D. Pedro Atnor& i Fill 100'00
IJ Pere Saucho de la Jordaria 25'00
D. Ratel S;r.rd Blanes 10'00


Suma i Segueix 1033'00


D. Cristbfol Llitoras 27JO


Cr6nica
De Canostra


Ilia 21 d'aquest mes preEgu6 ordes menors y tonsura
ei nostro amic i paisa D. Andreu Casellas. Que Ueu li
doni acert en son nou estat que va a abrasar.


* * *
L'epidemia de Gastro-enteritis i disenteries que du-


rant les quincenes passades tan se desarrotiaren, va
passant i ha disminuit considerablement. Gracies a
Deu.


* * *
Segueix el temps estival. Fa una calor insoportable;


altres anys al mes que som, el temps s'havia refres-
cat, mes enguany a conseqiiencia de no haver plogut,
segueix la calor; tanta en fa avui cam en el mes d'A-
gost.


* * *
Mos diuen que les fies de la Purissima esthn orga-


nisant una peregrinaci6 al Castell ds I'Esperansa de
Capdepera.


* * *
Cam s'acosten les eleccions tnunicipals, els hora-


baixes i diumenges comensen a veurerse rotlets d'ho-
mos qui'n parlen Sembla que les pr6ximes anirkn en-
revisclade: ferm. Comensen a sonar noms; per0 com
es de suposar so xerra,molt i se sa? poc encara: Procu-
rarem informar als lectors del moviment qu'es noti, en-
cara que no estiguem aficats a cap banda.


* * *
DesprBs de passar la temporada estival aqui han


regressat a Palma D. Juan Nadal, D. Venancio Recio i
D. Valenti Massanent amb ses respectivss families. En
canvi ban venguts a passar la temporada de costum
I'Exm. Marques Desbrull' a sa possessi6 Carrossa.
i D. Josep Quint'Zaforteza amb ses nobles families.
Les desitjam felis estada.


.% * *
Entram en el quart trimestre de la nostra publicaci6


i son molts. especialrnent residet$s a AaBrica, que ek
servim el =Llevant> i no diueu res de pagar. Com hem
de transformar-lo en setmanaii, es bora de sebre amb
a quines forces contam. Esperam que respondran an
aquesta primera lndicacib, ja que a tots deuria interes-
sar la vida d'aqueixa publicacioneta que per modesta
que sigui, iin els de fora especiaqment, les pot prestar
ban servlci dinlormacid.


* * *
Dia 23 vengueren l'lnspector regional de Correus


de Cata1,unya i Balears D. Lluis Barrio i el Segretarl de
I'lnspeccio D. Fernand San Pedro. passaren uns dies
3 . - ... . .... ~ . . . " LLP;~~A?$T "" " . ... . ~ . , . ... . , . .. ~~. ", -
~


aqui, visitantlo mes notable del noitro terme i les Co-
ves.


* * -*
Dia 15 vengue una expedici6 de 18 bixiclistes de


Campos, que recorregueren els mlllors punts del nos-
tro terme. vivitaren Ses Coves. Romangueren aqui fins
el dia 16 horabaixa en que de nou partiren cap a sa
vila.


*
* t


Sembla que'l pdblic enguany esta molt satisfet del
' repartidor d'aigos ja ue se pot dir qu'en tot I'estiu no


tien queixes ferm. Est& d'enhorabona, id6 el Sr Bat-
le D. Antoni Cano i el repartidor mestre Francesc For-
tesa (a) Pete Andreu.


n'ha faltada a cap gri 4 d, quant els demes anys se sen-


*-6;


Dia 16 a Ciutat tengue Hoc un dinar intim a Can
TomEu de tots els qui resten en vida, entre els qui es-
tudiaven al lnstitut de Palma en el Curs de 1,%7 a 1868,
ara fa 50 anys. Foren 22 i entre ells hei figuraven el
nostro distingit amic i colaborador D. Juan Sancho Lli-
teras, jutge de la nostra vila, i els semi-Artanencs D
Juan Lluis Estelrich Catedratic de I'lnstitut i D. Josep
Alcover Notari de Ciutat. Prengueren I'arcort de pagar
els estudis de Batxii1er.a u n al.lot pobre entre eis qui
se presentin al concurs que se cridark. Sia enhorabona
i que molts anys puguin viwre tots.


*
,x *


Dia 24 a les G y media del Capvespre en.el Convent
de PP Franciscans se repeti la vetlada qu'el dia abans
celebfaren Les Ohreres de St. Josep.


L'escola estava de gom en gom I totes hem feren
tant bC o mes qu'el primer dia. El discurs final corregue
a czrreg del Superior del Franciscans P. Juan Garcia,
qu'agrada molt.


La capta del primer dia don& unes 190 pts. i la del
segdn 40 Ptas. De manera que se recaudaren unes 1313
Pts. Tot sia per Deu i p'els pobres.


De Capdepera


-Aquesta setmana cornensaran les obres d'arretglo
I consoYdaci6 de una de les parets laterals i teulada de
la Parroquia.


-Els jermans Sureda, fills de Q. Juan han entrat ja
en franca convalescencia de la. malaltia que durant
algdn temps els ha tengut an el Ilit. Desitjam que
aviat estiguin bons i forts.


-Un d'aquesr dies passats s~ feu la primera pesada
de porcs grassos; sa'n tregueren 10 el preu dels quals
oscila entre 17 i 18 pts. l'arrova, segons grossaria.


-Desde el dia 9 fins avui hi ha hagut el seguent
moviment de poblaci6.


lVrorts


Dia 9.-Catalina Llinas Terrassa (a) Pilena. 79


Dia 10.-Juan Daimau Bordoy. 1 I mesos. Entero-


Dia 19. --Francesc Torrens Juan. 20 mesos. Raqui-


anys., Debilidat senil.


colitis.


tisme.


N s i x e m e n t s


Dia 21.-Andreu Trobat Moll.


Matrimonis


Dia 22.-- En Gabriel Flaquer Massanet amb N'Aina
Xaria Femenies Sdncho.


-Moviment de barcos en el nostro Port durant els
dies transcorreguts desde el 9 fins a1 23 de Septembre.


Dia W.-Llaud <.Maria* procedent d'Almeria amb
pnumes.


Dia e7.-Llaud -Virgen de la Buena guias de Alme-
ria amb paumes.


amb farina, sucre i cafe.
Dia L2.--Balandra aPatricio Saias. de Barcelona,


Sor t ides


Dia 19.-Llaud .Maria. per Gandesa. amb madera


Dia e9.-Llaud *Virgen de la Buena guia., amb
en rollo.


llenya en rollo. i
Corresponsai.


Capdepera 23 Sepbre.


Ajuntament
Sessid del dia 2 de Septembre


En aquesia sesi6 qne se celebrl baix la presidcncia
del Sr. Batle D. Antoni Cang Garcia s'acords: I" Apro-
var I'acte de la sessid darrera 2'"Aprovar ia distribucid
dels fondos manicipals p'el ines de Septembre.


3'" Enviar al Sr. Governador els acorts de I'Ajunta-
ment i Junta mut.icipal durant el me6 d'agost. 4"" Posar
el 50 per cert de recarreg damunt les cCdules personals
i I'impost de carruatges de lucso i el tretze damunt la
matricula industrial


5' Dar esacte cumpiiinent al presupost extraordina-
ri aprovat p'el Sr. Governador. "


6' Dar ordre a1 Rector I). Gabriel Muntaner per fer
una paret a1 n.O 14 del Carre del Llebeig. '7' Aprovar el
contracte d'arrendament.del local no 14 del carre del
Llebeig fet per Ia'Junta local de Is. ensenyansa per ins-
talar-hi I'escola nacional la . de nins que dirigeix D . An-
dreu Ferrer


3' Passar a la Coniissid dObres una solicitut de
subvenci6 per fer una cisterna en el n.' 5 del carre
d'Amadeo.
0' A proposta del Sr. Batle qu'exposh les males


condicidns dels locals escoles d'ArtB, se discuti i acor-
da, comprar un solar per fer un edifici adequat, ins-
truint I'expedient aportd i nombrar una Comissid per-
que formi el pleg de condici6ns del concurs


IO. Camviar el &if6 del carre del Cuatre Cantons.
11. Seguidainent el Sr. Batle protesta energica-


ment contra la calumnia escampada de que els majors
contribuimts qu'estiuetgen a Arta tenen aixo en sa nit
en els grifons de ses cases, essent fals-perque estA se-
giir de gue I'encarregat de les aigos cumpleix exacta-
ment les ordes retudes, i que I'Alcaldia est$ disposta a
castigar sei-erarndt a qualsevol infractor per alt que
sigui. L'Ajontament s'adheri a lo manifestat p'el Senyor
Batle.


i


Qelligioses
Dia 3') S?ptembre Conclusi6 de 10s Coranta H?res


qii'uri lionor de St. Niquel se celebren a la Parroquia
deisa dc! la Yamilia JZorcy. Pradica el triduo D. Lluis
Cresp i P\rre. de Sineu.


iXuii~eiigi: dia 7-A la, Parroquia festu del Santis-
siin Rosnri Comuni6 general el demati p'els sucis de
l'Apostolat ORci major ;tmb sern16 que prediear8. el
P. Xoj > r T. 0. H. A1 cltpvespre processd,


Via 4 ~--Sn el tlouvent dels PP. Franciscans festa
solenine dedicitd;i a St. Francesc. Completes a1 disap-
te i a1 dia, trrcia y ofici solemue amb Miilsa a veus
predicsnt el P J. Garcia Superior del Convent.


Esta dist i ca


Neixements
Desde e! 27 d'Agost.
Nins 4-Nines 2 Total 6.
Sien ben vinguts i enhorabona als pares.


Matrimonis
7. Sepbre. Arnau Femenies Casselles (a) Femenies


amb Maria Miquel Estades(a) Paies.
7 id.-Antoni Ginart Pastor (a) Bieu amb .4ntonina


Alzamora Gomila (a) Sabdiana. Total 2.-Deu les
deis estar molts d'anys plegats.


22 Sepbre. Pere Obrador Casselles ( X I Claret, v iu -
do. ; m b n a hfaria rEspi~iosa Uiii, (si De C a n Marti
fad rinil.--Eiil:or3hoiii1.


Difunts


Orans


Dia 27 Agosto.-Juan Palm Ferrer (a) Palou casat,
de 75 anys, de debilidat senil.


3 SeDbre.-.Juan Alzamora Llitehs (a) Pelat de 63
anys, casat, de Peronitis.


, G Catafina Galbis Llabres !a) Gaibis 91 anvs de , - . .
Arteria Esclorosis.


10 Margalida Torres Rosselld de 74 anys, viuda (a)
Papayona, de Enteritis.
Dia 11 Pere Sancho Mestre (a) De S'aurneta.de 65 anys
$e Enteritis.


viuds de 71 anys, d'afeccio d'el cor.


?asat. de 68 anys de Febres tifoidees.


vioda, de 7'1 m y s , debilidat senil.


lohm, viuda de 71 ; r f lys de Enteritis


Dia 14 id.-Xsri Espinoaa Canet (a) Rossellona


Dia 14 id.-Bartomeu'Pastor Llaneras (a) Gatom


Diu 18 id.-C;Ltaliiia Vivrv Gili ( a ) de Can Pisea


Dia 21 id.-Cirtalinii Casselles Celdentey (a) Ca-


Uia 26 id.-Cristbfol Smtendreu (a) Figuerota de
72 auys.


Infan ts


Maria Daaus Pastor, de vint mesos de Gasfro Ente-


Margalida Alzamora y Sureda, sis anys de disente-


Bartomeu Esteya Sureda, 28 mesos (a) de S a Ca-


Francisca Rossell6 Llaneras fai Galbis, de 3 anys


Elisabet Massanet Aloy de 18 mesos, de Enteritis.
Pere Servera Villalonga de 14, hores per no esser


Maria Payeras Alzamora (de can Trenta) 2 anys de


Antonia. Gelabert Vives (a) J m n i i m de set any8


Catalina Nabot Ferrer de 8 anys de Disenteria (de


A1 cel sien tots.
Resum Grans: 5 homos i 5 dones. Total 10.
Petit: 3 nins i 7 nines s 10.
Entre tots 20 difunts.


Ws.


,ia.


ieneta, de Gastro-enteritis.


le Enteritis.


riable.


Zongesti6 hepatica.


le Disenteria.


:an Toni Tit).


Entretepiqents
(Soiucions als del nlimero passat)


A les preguntes: 1 .' La Carretera. 2.= E\s sol. 3.' Si
A les semblanses.-l .e En que son torts. 2." En'


Endevinaies.-1 a Favera 2.'Sa destral.


Sra conco.


lue tenen capoll. 3." Rabassell.


Fuga de vocals
Qualsevol aMot o al4ota
qui mor en la juventut,
be pot di que no ha teiigut
del man sa part que li tsca


Dl Avui
Pregunfes. 1". Coin acaben toks les cosesdel man?


I.' Quant es mes rod6 un bou? 3." Qu'ks lo aue te cop
no ia remena?


Sembfanses. 1'. Amb-e oue s'assembla un riu a un
iane? I s'oli a un missk?'3.' 1 un escravat a un boa?


Bndeviooies


Quin es el serly6. '
1 .' 1 .' que porta botes


i no fa remd?
A la montanya neix


2." a la montanya's cria
i quant entra en una casa
hi du mes plors qu'alegria.


-
,


Fuga de voca l s
.n t.mps .n v.r.m j . r.. s
.r. d t.t h . s m.d.t,
.tit ."id.q..mf.ss.. .s?


Jeroglific,


Poret
Amb aquest-s Hefres, compondre el nom d'una lvia


mallorquina.
-


Les so~uccons al n.' qui ue


Estarnpn d'en Amrngual y Ifuotanzr.-Palma.-rgl;.
mai mes sortir d'iirtlii 'per yestir ,de sastre A m


NO COM
que no passeu abaras pes sa bcadiga d'en


J A
que61 t6 bo i fresc.


comestibles i a tot preu.
14rr6s, res-dures, pnt;iies, etc., etc.


'Carre de Aitoni t'iarms Junit (anice Puput)


. , AII$ hei trodari:u tota casta de


':: 4, P B 0 T 1 G A
> e n &n miil6s cnndicions que sa d'en


Tots costa d'avtieles, comestibles, Salletes. eve.
Es representant d e sa Perlumeria


L. ci* C'C2PO
TB dep6ait de MAQUIMES DE C O S R


corn tambe t5ta casta d'lns2rurnents musicals,
guiterres, bandmrries, elc.


P & I


DIRECCIO: A L C A R I ~ C t T , 3


EJXlA isj' $0
1 9 r z _I- --


mobles Tins de tow, els estils p'el pursment de CQSO
Espeoialitiat en cordets da cudires a i 'untiya


Pin".*.. .e.,= i rieoormts fins, d a cots 01s gusts


arrO de La Parsoqusa, 7 ARTA