r Dels treballs publlcats ne son responsables els autors Redaccid i Administracid . ’ ...

r


Dels treballs publlcats ne son responsables els autors Redaccid i Administracid . ’


NO‘S TORNEN ELS ORIGINAL.^ .Quatre Cantons, 3 + ARTA


i


, .


Se paga * . ~ . *
ESTRANGER . . . . . . . Doble. la bas.treta


PRI5UF
T,rirnestre. . 0 5 0 Ptas. ESP*rn*.\ Any. . . . 2’00 B


Quinzenari portaueu de l’Assoeiaeio “Binerva,,-Defensor dels interess& morals 1 materials dWta i‘sa Gomarea


Art8 (Mallorca) 1 ds Setembre de 1917 1 NGm. 18 L __-_ Any I
. .


Arta . * . : . , ..
Irnpresi6ns EJ somois


Puja el viatger fatigosament la derrera empitrada
del Coll d’Artd, i en esser a dalt se li revda una conor-
tadora visid no sospitada: una vall riqllera coronada
d’oliveres i d‘alegrq mantanyes que jupden amb 4’0-
reig de la mar; en mi$ del agrad6s. verger guaita el
blanc Santuari de Sant Salvador corn una nota de pau
i de puresa; avanpant un poc mes veu la Vila airosa-
ment asseguda’en el peu ‘del Santuari,. estatua jeent
dins el mes galan. jardi de l’llla.


No hi ha res semblant a Mallorca. rJo e s el gran.
dids asceferi de Miramar, ni les e@enses planes coira-
des que enrevolten ~Randa, ni la imponent conca de
Soller, ni les gegantines i blares timbes de les costes
de Pollensa.


De la gentilesa de, tal figura espera un esperit ple
de salut I de vida,. despyt a la beUea i an el prop&.,
que camina venturosament amb el ritme de4a naturale-
sa i de la gracia. ,Mes per desgracia no es aixi. Art&
la beu inclinada, fanera, sencilh i reposada, girada an
el cel i a les coses gram va esser un dia infectada per
un baf pestilent i desolador.


Les cares escuclides, els membres’resecs i esclaus
de la terra, I’esguart trist, ins&, esceptic, acusen dislo-
caci6, malestar, que no se viu be ni a ple, que les fonts
de la vida estan enverinades. Artificis de passatemps
social i restes de utopies teos6fiques.i cowunistes han
vengut a torbar la fe i les sanes tradicions i a substi-
tuir llegitiines satisfaccions i alegries. .La familia pert
I‘unci6 sagrada del fogar cristid I’Esglesia, casa pairal
de restauracid i de pau, se buida, s’esveeix l’honesta i
perfumada musa de les festes i costums populars que
acollada amb la musa camperola endolcien la cansada i
igualenca vida de la feina.


La Verge de S a n t Salvador plora la desfiguracs de
la seva filla. . .


Perb di-vall I”a cendia esta elf$u; i un,enkgic des-
vel.lament mos fa sofnniar la tra sfiguracio del nostro
poble:


Generacibns fortes, sanament i adecuadaknt aH-
mentades, conren laderra, badat el seu esperit a la su-
gestiva i edificadora visi6 de la natwdlesa que les en-
revolta; treballen no amb, procediments rutinaris sino
amb coneixament i instruccid estimaot la terra eom a
font de vida i de bellesa, curant de ‘treurene abundosa
i seiecta producci6 i 4 mateix temps garrits vergers
que sien vasa ornamental de la poblacid. - ,


Agrupacioiis de menestrais intel4igents i discreta-
ment progresistes, dirigits per amples coneixements
dels seus arts .i per niestres vertaderameut artistes,
prGveeixen a les necessidats i utilidats de la vida i an-
belleixen 1% cases’ I els utensilisr ajustant amb sentit
plastic la obra d‘art a la obra de la naturalesa per ferne
un conjunt armbnic.


La poblacid presertta un aspecte maravellbs.’ Els
edificis brillen en diversitat de linees i coloracihs en-
gastats dins els verts dels horts i .iardins. Pardamunt
s’aixequen les esglesip presidint les vivendes,~rics pa-
laus,aon s’hi son reunits el m& e+culiitsllenyams i pe-
dres dei poble, del qual en son esplendida concrecid l
objecte duniversal homenatje. Els qxrers son empa-
drats i nets, abunda I‘aigua i 1a.Ue.. , . .


Les classes altes cofaboren en I’obra de cultura amb
el tribut generds.de les riqueses materials i espiritaals,
oferint Ilum, direcci6ns,,iniciatives, i I’exemple de la
aplicaci6 diligent.


~ l s nins tots van a escola fi4 molt t p t , en’ surten
amb gran amor a I’estudi i a I’dtqiq formacio, son ob-
servadors, aguts, obedients; juguen i els seus jocs te-
nen la festira innocencia d I’aucelhda, i decrenrol4an
ritmicament I’organisme; es B imen els animals i les plan-


tes i respecten la bellesa i netedat dels edificis y ca-
rrers.


Els vells &sen de les obres dels se-s fills i bCneini
a Den arriben a avancada edat en senectut bona i ve-
nereble.


Les dones dins la familia tenen la majestat de rei-
nes, I’autoridat de mestres i I’amor tendre de mares,
son fortes, faneres, discretes, sacrificades, poseeixen
el trust dels interiors bells I adesats i una modestia i
picdat exemplars.


Les escoles i les families sob santuaris. les eselesies‘ .,
son esco1es.i fanlilies.


Les escolea son centres de fortnaei6 integfal, son
preparaci6 i exercitaci6 de tota la vida, plasmacid ’de
I’anima individuat i de la sbcial. ‘que n’es perlionga-
ment El local escolar es ample I net, ple de Ilum, en-
revoltat de jardim I patis; contC un rnuseu complet de
tots els coneixaments generals. Du annexes lnstitucions
postescolars per la prosecucid i perfeccionament del
estudi del poble.


Les families son manshjns de pau i edificacib, aon
se exercita la santedat de la vi& I aon kn I’escalfor de
I’estimaci6 pura se troba conort i refrigeri. Sow tan dol
ces i entretengudes que s’hi esta rn8s a gust que en els
casinos i a altres llocs de passatemps.


Les esglesies atreuen els esperits com aldGars de
tresors celestials. Tots hi coticacTen a nodrirse amb el
pa de la paraula de Deu ~i amb 4 s SS. Sacrameots
D’ailB en surten forts, trempats per les lluites futures i
amb la llum de la sabiduria que vessada dainunt iota la
vida la fa entrar dins I’armonia universal.


Les bones tradici6ns se lligen a nb ies novedats que
sorr vertader progres (perque no tot lo novel1 es bo nl
tot lo veil es dolenf).


Les festes i diversions se cerquen mes dins els plers
espirituals que dins el goigs dels scntits, i d‘aquests
se cerquen in& els naturals.que els artificials (perque
mes bona es la fruita que el dolc de la confiteria).


Per tot reina el bon sentit, el llenguatge digne i pur,
i l’orde i decencia general repren i fa empegair.els pocs
desordenats Totes alegria, optiiriisme sa i au fruit
de victories obtengudes en la liuita per la per!ecc)ig.


Verge de Sant Salvador feis que tenguin la realidat
possible aquests somnis, i que el vostro poble, que viu
en eis vostros peus baix de la vostra maternal vigilan
cia, trobi en la fe i en les efusi6ns del vostro amor llum
i energia creadora, vida intensa i feconda; i aixi el bell
panorama exterior inclourd un mes bell panorama inte-
rior, encant de Deu, dels angels i dels viatgers que
passen el. CoU #Art&


F. Esmve BLANES, Pre.


Crhica
___


De Canostre
>c


El temps durant aquesta quinzeua b eatat molt
xaloc6s, el cel ha estat enterenyinat I ha feta tma calor
insoportable; la gent en sufrex les consecuencies;
febretes ghgricas, diarreas i disenterlee a balyuena,
tenen invadides un sens fl de c8~es.


Els conredors est& satisfets. Ja son pards a cuir
les metles que no es de lo mi% enamoradis, perque a
mks de no haverni moltes, tot-hom sab lo meter de
vendre que son.


Les fruites abunden, peres, pow, prunes, m e h -
tbns, etc. umplen les cisteo de !a venedwes I d a
paners de,moltes cess per be de. tot-hom


Els $cans, se pot dir que tots est&n dins elsgcmero,
llevat de quaique possefsid i an aquestea je no Us r)a
queda gaire.


Les figues venen molt twdaneo, perb pinta un bon
esplet. Les quatre vinyes, si be mildiuades tenen quatre


reims, les de So Colonin no se temen del mildlu i
k n de creure que el seu vi sir& millor. *


%es hortolisses arribben be, les tombtigues, auber-
ginies i prebes son ara la basse de I’aliwentacid i :no
hem sentlt ni@ que se quexi del explet; corn lesaigues
han agontat molt G. 8) D sembla que I’anyada sire
bona, ja~que‘els pagesos donantse conta de les circuns-
tancies que atrevessam se cuidaren de sembrar molt de
terre.


*
*--e ,.


Dia 13 d’aquest me6 d’agost mori el ninet de sls
anys Miquel Roig de febres tifoidees, que rapidament
el dugukren al sepulcre. En aquesta edat en quels
infants semblen surals i i’esperansa sonriu als pares es
molt sensible una pCrdua d‘aquestes. Expressam el
nostro condo1 a son p:tre el conegut comerciant.l’amo’n
Miquel i a tota sa familia.


* * *
Dia 15 i dia le, el poble queda casi desert, essent


moltissihs ds carros i carretons que partifen cap a sa
vorera de mar; els llocs rn6s coneguts foren Sa tor re^
de Canyamel i Coua dels Auberduns avont moltes
families hei romangueren un o dos vespres fent-hi festes
i gatzara a v o k TambC sort1 nYolta de gent cap H
Calaraibda i Sa CoZoniu de’Si Pere avont s’hi feia
gran festa dedicada a St. Roc.


* * *
Dia 18. . 4 la Sala s‘hl va reuni en sesi6 extraordi-


nari ia .iunta de Cens de poblscio.
***


La Caixa Rural tengu.2 que suspendre ia Junta ge-
neral que tenia convocada, per, no haver-hi numero
suiicient de socis en primeia convocatoria.


* - t. 1*
lnvoiuntariament deixarem de donar conta en el n . O


passat,d’un article molt garrit que sobre el Baff de sa
Cisterna va publicar en el Correo de Mrrllorca D. L,
LI. Mos alegram de que de tant en quant colco s’ocupi
de les nostres costums. .


*
1 * $


Han vengudes a passar la temporad8 estival la dis-
tingida familia de D. L!uia Despuig de Cas Marques,
D.’ Rosa Esteve Blanes i D. Antoni Fuster, farmaceu-
tic.’ A tots les dditjatt felis estada aqui.’


En camvi dha ja despedit denoltros D. Pascud Ri-
bot que de nou pasa a Pahna.


* * *
’ Dia 29, a les 7 i mitja del mati en et Convent de


PP Franciscans. amb el ceremonial acostumat vestiren
I’h!bit de Si Francesc 61s juves Jordi Torrens de Liu-
bp i Juan Estela d’ArtB. Foren admescis a la professid
de VOW simples, Fr. Miqwl Lopez d‘Arta, .Fr. Rofel
OinartBauzAde St. Juan, Fr. Bartomeu Verger de
Mootuiri, Fr. Miquel LIompart do Lluhi, Fr. &stdfol
Esteva d’ArtB i Fr. Rafel Ginart Gay6 de St. Juan. Ce-
lebraren els vots solemnes Fr Julia Niell de Sineu i
Fr. Sebastia Bennasar de Felanitx. Feu la Yestictd d
Rt. P. Pr@incial bdurant la funcia se cantaren motets
apropiats hl acte, Sia per tots la enhorabona.


* .’*
A St. Llorens des Cardessar dia 7 mori en rd pau


del Senyor Sor Francisca de Borja ue fou monja del
nmeo Hospital p’els anys 1912-191 9 i 1914. AT cel sia.


*
t t


Hem tengtit el gust dkdmirar a la Panoquia un nov
i hemolt cuadro de St. Raii&t, obra del pintor de Gfu-
tat Sr. Furid. La familia dels Olors ha fet I’expl&dit
a LLEVANT


donatlu. Que Deu la mos conservi
I del poble dArth.


d? la relligi6


* * *
Molt a pesar nostro deixam p'e


articlet Alpueblo de Artd de D. L
d'original mos priva d'enquibir-l'hi -.


De Capdepera
S'ha encarregat per una temporada, ici,


D.
me Escalas, li desitjarn bona sort i que es
entre noltros li sigui agradable.


-&Gabriel Meljs es mort (A. C. S ), pr' el seu


gabellins; essent tanta la unanimidat amb que el poble
cWrespongu6 ales atewctbm Pel? rmides Zestifia .fora
de Nec que les autoridats estudiasssn un modo per per-
petuar la seva memurlal? Se podria, per exemple, do
nar.el seu nom a un del$ principals carers, posar la~se-
va imatge a la Sala, o altre cosa que s e ~ cregui mes
m i e n t . Me sembta qap -puble tot ' veurfa amb
gust aquest t r i m d'agrahiment a un dels seus fills pre


dic d'aquesta localidat el jove metje de


kiafoit Peieonsgrda ben viu ea la mmofi . i L 206: e10


d .. ilectes .
--LeS festes~de~'S Baitomeu, han resultat molt ani-


mades,.el$ tihmeros del programa han estat els de sem-
pre, sense surtir de la tradici6. Funciois solemnes a
L'EsgIlesia acnb assistencia de ler autoridats acorrJpa-
nyades per la batida que dirigeix D. A. BHi d'Arta. els
sermons a carrec de Mossen Antoni Artigues Bvre. de
Pelanits el .qual amb, la galania que 6ab teixi un hermds
panegirk del Sant. Revetla, .conegudes, musica i molta
ammacid a la qual molt contribeir6n ela artanencs i es-
tineniants de Cala Ratiada.


-'Moviment de barcos en el nostro Port durant el;
dies transcorreguts del mes d'Agost:


,
&2tradas


Dia 3. De Barcelona arnb carrega. de farina llaut


Dia 8. De Cette, en lastre paiiebot S. Miguel de
GB tmeladas.


Dia 14. De Valencia i Ciutat en lastre xabec Cor
de Jesus de 42 tonelades.


. . . S Jusep de 12 tonelaties. , . .


Sortidas
Dia 25. .Per Gandia duguent llenya .en rob, xa-


--'Dia 15 s'en puid ark .dl cel la nina Catalina Ordi-
nas filla de D. Enric i Dofia Teresa @s quals d'ensa
que han instalat I'electricidat an :el roble, passen llar-
gues temporades entre noltros. Desitjam an els nostros
amics la resignacid cristiana necessaria per soportar
aquesta sensible perdua que sols el pensametit del cel
pot aconhortar.-C.


bec Cor de Jesus.
* * *


Capdepera 27 Agost 1917.


Coses nostres
Sa festa de Snnt Salvador


. . Achbament ,


ES dia de sa festa a les deu des mati, el Sr. Rector
va a la Sala a convidar s'Ajuntament i Obreria per
l'ofici solemne que va a comensar, i aJ qual acudeixen
en Corporaclo precedits de sa Musica, ses xeremies i
ses joies des corre penjades a canyes verdes que duen
davant davant altres tants atlots saltant i botant.


A I'oflci acudeix molta de gent. se sol omplir I'l-
glesia de gam en gom i el predicador sol f q un sermo
de la Transfiguraclb, perfi amb tons patridtics retre-
guent I'historia des poble i sos personatges , ilhstres.
Enguany ha predicat Mossen Lluis Crespi Pvra, de. Si-
neu, que ha teixit un discurs molt garrit, retreguent
dades histbriques per molts desconegudes i demostrant
esser un bon orador. La gentada que I'escolta en quedd
altament satisfeta i noltros li'n donam s'enhorabona.


Acabat l'ofici amh sa mateixa acompanyada van,~,an
es refresc de la Sala i despres amb acompanygnent de
rndsica i, xeremies es batle maior va aentregar sa ,vara
i;Sesjdes an.es batle des cos que a punt de mitjdia
atpb aquell sol qui bofega s'en va cap an Es Cos avon
una gentada inmensa espera ses corregudes. Aquestes
solen ser sespomes (un ramell de pomes, penjade a
una canya) p'ets atlots petits; espardenyes; capells I
tasons pes.mes grans, anelk, mocadocs i flocs mr ses
atlotes, ferredures per ses histies i dues joies d e dos
pollastres cada una-son ses joies d'honor-perijats
tambe a una canya p'es fadrins i ses russes, varques o
una bossa p'es casais, i a voltes enseimades p'es veis
seqsa.dents. . .


Se ' ck , a una hora molt ipte.wpesiiva, ,p&o : 9s , un
nhiero tant popular que molts deixen es dinar per des-
pub consenten a tenir-lo fret. Enguany al acabar de


rre,~aont,gon wen .es; p,ojl@rq en @nova, ii en %ala, i e 00s~. i tempestatde trons i aigo qne ,$w&


Mare de Deu en son Caparil i estam gegurs de que
gum molt ppcq.$ent rdse v;sitar-la; tot es capveshre
i vetradd fins molf tart e? un roi seguit de gent que
umples~temple, i devallen despres de pregar cap a Sa
Plassa Nova aont se musica hi toca i se conensa un
ball de pages al encant que sol anar ben ences i dura
fins a la matinada de San Salvadoret.


Aqueix dia .sa feda esan"erSantuari de Sant Sal-
vador. Se diu ofici amb swmd que sol fer al qui ha ~fet
es novenari. En. sortir. com el dia abans.se fa refresc i
corrEgudes a sa riateijta hora i a mitjan capvespre al-
tra ban qu'scaba-m?s dejorn. Es vespre an es Trespo
let avont s'hi aixeca un cad .fa1 hei toca sa mtisica i si
fa una altra revet-la amb u n Castell de focs artificials.
Enguany en vista des fracas de 'sa des diasapte, se va
fer w n i r un foguista,de Ciotati es public va quedar-ne
molt satisfet. Damunt les once la gent comensa9
desfilar ja rendida de tots aqueis dies - que lo bo tambe
cansa -i aueda acahada sa nostra simoatica festa .
popdlar. '


Enguanp he'i ha hagut sa; deficiencies' apuntades
per6 en camvi sa nentada es estada com feia molt. de
temps no haviem vista, es temps fmsquet ha afavorit i
a peaar d'aixb s'ha fei una gran dispeq de gelats i pas-
tes. Hem deconsi nar,Gom hem vist a d gran gust
que de nou s'han, & tocar ses .xeremies damunt Sant
Miquel duran: sa revetla. com feia ia. an parei d'anys
que sjprimien.


H,em dz procurar. bons ar,tanencs,. que mai fugin.
aqueixes notes mes..tipiques de sa nostra f-sta, que no
per ignocentes d-ixen de ser,garrides i li donen carac-
ter Pensem qu'es dia que desaparesquin ses xeremies,
ball de sa cisterna, ball de pages, i joies an es cos amb
ses astes, per molts de ntimeros, nous que hi afeges-
quin ser4 una festa exbtica, haura perdut sa fesomia
de sa nostra festa de Sant Salvador.-Molts a n p


AN-Bard.


cmbuis
Es eskandalds lo Que passa aiilb el servic.i'd'autom6-


vils d'Arta a Manacor. Mai el poble havia estat tan mal
servit en tots conceptes; el passatge sobre tot, sufreis
tota casta de incomodidats i moltes vegadas queda en
terra.


L'abus en I'exces de passatge i drrega no, se pot
tolerar mes, es necessari posar-hi rem& Si de Capde-
pera ve ple que s'av S i d'hgra I aixi els qui tenen pre-
cisid d'anar a Ciutat poren surtir dhora tambe. Tal com
avuy se fa I'exc8s de pes ocassiona Epannesn frecuente
sempre molestes pel public i el dia que I'averia sigui
grossa, que tot-hom ,l'espera, llavors tots plorarem la
desgracia.


Per aixb, i amb mires a evitarla i mai a molestar a
nigh donunciam a les autoriests aquest ab6s perque hi
possin ai remei adequat; Pinteres del poble est6 per da-
munt els altres interessos.


*
8 t


Hem.lletgit a alguns periMlcs que una partida de
barques.de petit tonelatge se dediquen an el contraban-
do d'articles de qrimera necessidat i aquests dies mos
hail arcibades veus de que comerciants de la nnstra co-
marca compren, tots ejs gram venals que troben i an el
preu'que Higui Si aixb es veritat, &-hi hauria medi per
sebre aquests grans.aon Perque una cosa que sa-
bem cert que no mos ba'sta,.rfo hem de consentir de cap
manera que se ii'ho d u g h a fora. Tal vegada siria con-
venient que les autoridalp ka'ssen de fer una estadis-
tica de les existencies i cui2assin de sebre per aon sen
van. Tampoc&la an el hetl pareixe, desacertat que
alguna institmi6 poderosa, destinhs una cantidat a l'ad-
quisici6 de grans per salvar aixi una pari de I'any an
el poble, -is que tal%om s'hm deserol4ades ,les coses,
enguany tendrem mes diiicukaf de fer provisions. , '


c
C f


, I ,


EstB.manat que les bicicletes dlrguln cualque cosa
per donar avis del seu pas i aquest manalnent sembla
que& ignmnt de tots els Mciclistes, perque I'abus que
fan delnottres cams i qari'eteres, tant si e-hi ha molta
corn poca gent, P.psreMe q& son' fets exclusivament
per &psi no.bi ha-mes topaUes+ Bs perqie,Dm no ho
vol. &No estirfa bi5 que les donassin un a&? . ' . .


c
, . .,~ ... . . t i . .


I tota Espanya se declard la vaga genera
illor dit la revolucid; esclata amb ma
' Madrit. Vertaderement ha estat un


ha vCssada i ha senyat els camers
de pob-es d'esperit arrastrats a la


se entranyes amagats dins els seus
I diners extrangers. Feia temps que


sota ma per reinoure I'Espa-
te gams dz q w com altreGre-
dn, perh aixo no sir& amb ma
renou i l a Iliss6 esta donada,


qui rmts volen arrastrar a l avenc, com
r els patriotes i pxen veure ben clar que


no basta tot I'ordel m o l per imitar la patria d'En Veni.
zelos. Es molt tristgerh, .que no sk sapiguen evitar
aqu-ts mals, les circunstancies per les quals atravessa
Espanya, demanen i e.hu ctemana tota la nacid cons-
cient, homos que tornin I'opti-ism? extraviat. no bas-
tenles reaccidns de moment per tornar la salut perdu-
da. es necesgci un remei actiu quz retorni la ie, iinica
manera de salvar la Patria.


~ -
Filieumis.


L'Any de la Peste -.
Un dia peirmem Sscriure un opuscle d'historsa, del


Any de la peste, i moguts per !',idea cercarem pels. a'-
xius, demanarem a gent vella q8e mos contassen, les
cOBes que sentien an els 'sew afes a m b lldgrimes ,an


crits amb motiu daquell acot horfiile, comprometent
fins i tot la gerrerosidat d'unr Wants bons amics, mos
proporcionbrem coleecidhs de peribdics d'aquell te&s,
i.. fenim tot aixb replegat ja fa estona, per compondre
el Ilibr?, i el 1Wrd Iid ha surrlt a llum per por de que,
faltant el temps per ordenar-lo, result& una obra egjus
oelut aegrP'somnia uanae pngentur species, ut nee
pes , nee caput unl rnldatur fomue, corn diria n'Hora-
ci.


Are, ja hem desistit de fer-ho, I perque s'aprofiti
pel qui vulga Io que replegarem, o al manco perque no
es perdi, o tal vegada per fer-bo setvir una temporada
de ,Mes lleguda i tne$ humor, mds hem resol a publicar
les' iloticies qhe tenlm damunt LEVANT, sense compro-
missos ni traves de cap classe, sols procurant publicar.
amb ordre croflolbgic lo que ja teniitl cercat, que, com,
se suposa, no k tot'lo que hi ha, I mentres tiios sia pos-
sible, que cada quinze dies s8rti'un trot d'historia del
eAng de la' Pestes.


ek,,ulls, replegarem tots els Ili r , res ,que poguerem es:,


L
* P


La narracid dels origens de les gram calamidati pu-
biqques sol anar enrevoltat d'una confusid come miste-
riosa, que neix del trastorn que elles ocasionen dins tots
els elements de la sociedat aon se desi%rrolle,i i que au-
mehta I'exaltacid amb que se trasmeten'llegendariament
les ralacions de tals fzts'd'una generaci6 a I'altre.


Aixd mateix succeiex amb I'origen de la funesta
peste'bubbriica, qat? dessold, l'any 1820, principalment
els pobles d'Arta i Son Servera, i feri aixi mateix, come
de rebot, 4 s de Capdepera i Sant Llorefip Perque, en-
care que la tradicid sia bastant concordant, no deixa de
sentirse la faUa de colgue document escrlt, contempo-
rahi, que n0 hem p%t trobar, per admetre tot lo que
ella mos conta come veritat historicament provada en
tots els sets detalls.


Vet-qui 14 manera, com mos refereii D. Miquel
Gay&, que va tomen9arla peste, i que &s, mes o man.
co, aixi.com-noltros e hu hem recullit tambe dels llavis
d'al uns fills del poble:


no'sols important pel pobIi3 sino per tota Mallorca.
PCorrien els primers d k s del dies de Msig d'aquest


any, quant aparegue devant les hermoses plages de Son
Servera una embarcaci6 que. segms noticieslprocedia
de Tanger. @u& cercava aquell barco? LQuina era la
sene mercancia? Signora: -lo cert &s qee va esser por-
tadur -de ta mort per mi4lars.de vides i'de dol per mol-
twfamilies.


BAquella embarcaci6 s'acostd poc a poc a savorera,
seltaren alguns tiornos dins un dels seus bots, s'acosta-
ren amb ells a I'arerrdsa plaja, i knt una fossa, dins efla
e-hi enterraren el cos d'un homo, que acabava Centre-
gar I'hnima a Deu. Fet I'enterro, tornaren a bordo, arria
altre volta veles I'embarcacid, desaparesquent per dim
I'inmensidat de'les aigues; deixant emperb damunt la re-
moguda srena de la fossa un capot que va esser recu-
Nit per on pastoret qwgmrdavaies auvelles per aquells paretges. . ..


.@ccei aixb els, primers dies del indicat Maig, de-
vant h a caseta are en ruiites, anornenada del Pus@
El pobre pastoret el dia set de Maig ja. havia mort a
dlns .$a casa dd@rrer NOU, sens que nine& sospiths,
gtle mods de c6iitagioga nia1altia.- -


Pins a@ 18 r&acib que fa del' eomenqanknt de fa
pesteel Sr. Gay& relacWqqe . . no ataba:, d'kenlrse efl


R quest any (1820) su'ccei dins Son Servera un fet,


. /,
detalls amb altry h J l e t g B d e p d , a l g ~ d '
autorisada.


La primera tifctima, segons D. Juan Lliteras, %etg&
que assisti an els apestats, i per lo tant testimoni de
gran autoridat, va esser una dona, que dia 9 de
Maig, pocs dies despres d'haver-se PO alalta, i la


rtBatribui tot d'um a haver caiglit d'un akbre;
ttwnci6.fa del capOt ai &%8li de cap classe,


sense que aixh tampoc vulga dir, an el nostro concepte,
que no fos aquesta la manera com se propaga el contagi.
Aquesta dona, diu D. Jaume Escales en la conferencia
que don6 I'any -1880, era na Francisca Brunet. que.vwla
an el carrer Nou,,i estava casada amb en Juan Servera.
Porn atacada dia 5 .le. maig; f dia E5 ja Ofen. moip, adei
mes d'ella, el seu espbs, un-fil l SeU i un vzihat tots els
quals junts amb en 6v-w kavie~maqt. d@ el .$e.
nyor Escalas, a umbatea qde venfa de TBnger, per
comprar un capot de llana; a,um+tagt tan notablement
des& que l l &a els maialts Bn afi&l mrrer i en les fa-
milies que arnb ells tengueren cqqtacte, ssnse miramen!
&"cap cla$se, que diq I7 e-hi haufa ja dPlsel' pobk '8


t * I


h 9 persones pwrpmentades. ,.
; 8 . . . _ 1 . , .. . L i LLn&$


~. Tiem estat i h q u i u t s d b . 4 uti-diletet,- p u h e n t
editat per la Tipografia de Amengual i Muntanq titulat
Recurdo de Ia,,.Fresta de la &riia&ra celebrada Qn
Sun,Juaa (Mallorca) el f5 de Mayo de 1917.


En ell se veu de lo qu'es cap& un,pobl~.++wtt te
ideals i qui el guii cap a ells. Aefueixs-trila hagada al
bell mitj de Maltorca, fins fa poc casi desqneguda de
tothorn,-avui sun:% potent. qui'irra@@slaror pqr to
tes pa&, essent-nwun ra ip aqud-x h e r d s f o k t re-
stim de lo qu'es va fer en aque!la simpcitica fepta.


Conte el perquk de Ta ce ebracto,' ei Bograma,. opi-
alle?ter,
rs a@
iariw' de


Ciutat, Hermosos fotogravats i sobre tot un herm6s tre-
bajl-rewya feCper un .. dels alt@nes:de I'escola d'aque-
la Vila exemplar.


Airi la redacci6 corn d gW.en.9 @resentad6 reve-
Jen una ma delicada iun esperfl reiinat.


Tot agraynt coralment t'obsequi, donam l'enhorabo-
na mes entusjasfa ais orgsnis&&s d%audIa.: e t a ' qae
voldriem fos imitada davers canosttd.


. ,.
-, __ ... ~ , . ~ .~


+ A k s nou-i mltja del mati;del &t&nta de Juri@
pdssat, tinflexible Parca, tall& el f de I'exibtencia del
nostre plorat ami el atricixempl$& Gabriel: Me-


dat i coranta
dexercli pmfesnon'al, condrvatit emre La plenit@ de
IIurs facultats. La seva m a t ha cpsa t e-n tota la poblar
ci6 un dot inmens i-profonf, h a g a t perdueamb etl- un-
dels seus fills mBs .benem&itsl


Durant sa jtiveritut, curs6 amb,notabk aprofitament
el btixillerat i totseguit la &ref# de bkdicinq ob&-
guent el titpl amb la censura de Sobresalient I'any mil
vuitsents &tanfa ties, deditagTse, a les bore. an el!
ciirtiu de la clencia del curar, ajustantse sempre a n'els
xanons de la mes irreprochabie moralidat,estantprompte
i a tot hora a I'exacte cumpliment de llur dever, anant
adquirint per aital modo un nom respectat, ple de me-
reixaments i de prestigi i que deixa un rastre imborra-
ble de la seva cultura i laboriosidat.


Esperit recte i ben cpivat, prompte sempre a la de-
fensa de les causes nobles, gostenia amb I'entusiasme i
firmesa que donen a foudo, les seves
arrelades conviccions cials, no baixant
mai al terreny dels pe uardant sempre an
el contrari tota mena i fugint dexclusi-
vismes de sectari. El n t absolut de les
lluites politiques i de toWngres de banderia, que en-
matzinen els esperits--R$rPa avis a n'el temps que co-
rrem-donaven a la se alidat especial relleu.
lo qual feu que la seva ot lo referent a cosa
ptiblica. era solicitada i b respecte. Amb tot
.i aixo, estava sempre i fets d e mes palpi-
tant actualidat, seguint a mps amb entusiasme,
amb interes sempre creiwJlactuaci6 del nostre il.lus-
tre pais6 D, Ant


Treballador hores que li deixaven
lliures l'exercici les dedicava a i'estudi
i foment de I' r cu una veritable autoridat


sident de la Caixa
de les ventatjes que .Rural, era un propagado


proporcionen aquestes ns, i els sew parla-
ments en dies de sessi6, strava llur competen-


.cia, eren sempre ascoltats amb agrado general per lo
atraents i persuasius, ai ensemps que clars i concisos.


Home d'una modestia i sencillesa, practicades i sen- ~
.tides sense afectaci6, com virtut espontania i natural


lis Terrassa, an e 9 p s setxanta tres any$


.en la materia. s oci


del enlairat &sperWM.$evq memoritf %% krrP
hcilment entre noltrosi seament pot f d e lo 'tnillo
elogi d'ell hagueutto cowgat gersonalmnh


El seu enterro, acompanyant-lo al cementeri, la PO
blaci6 en massa, fou una imponen! manifes!aci6 d,
dol i sentiment, i el fwal o n i e I'esgksh de gcril
en gom, una prow ev@ent d rluMespecte 1,': carinp
amb que se '1 tenia. i :, -i
..,..Si qualque cosa pot minvar el dolor dels seus, del;


seva bona esposa i del seu fill el nostre i lk t ra t coin
profesor D. Miquel, sapiguen que es tan intensa l'ex
pressi6 del nostre sentiment, com inquebtantable er,
I'afecte que professarem,al excellent company que h y
perdut i que tant de sgveaj pre@ a son poble.


La seva Anima haw&, sen8 dupte, rebut lo prem
a que s& feu wrgxedor p q les'aeves yirtutv. A. C. ;S


' t . . .. .
I: Capdepera 9 agost 1917: :- ' .~ . . ,


Lt ' eufe bagaera -
DTns eT pati tancafont reverbera
(@a tarda d'estiu la llum del sol
BPcreix fresca-dins I'ample cossiol


. ' .ufla mota gentil d'apfabaguera.


La piante una jova i i o l e r ~ : î
qui de sa doka f l a k reb C6nsol
frisosa y amatent, regarla sol
I'horabaixa cuant r*a la carrqa.


*


i I


:~


k - h o Se que hi devia veu
sos'hils blaus pIens de bonifa
drosament, pera es ben cert que senlpre.bi mirava y e
pot Creure amb la seiimi%WoWa de mirar, q u E T devil
dir quelcomequell camp ermque s'qstenia a sos peus


Era hermosa la porguerola com una flor de camp
Assegudaal #eQ d'una emtlt.la alsinMamunt una. arre
dqentarada:tsnia els ulls fits ea la planura, aquell:
ullb taif-blaus, pHns de bondat. Les ales rogenque,
tirant.en groch del capell -de prruma li ombreiaven 1,
cara c o b de terra de galtes vermelles com la rosella
Una ampla cinta de. colors vymeys y blanchs li voltav;
el. capell penjantli per. darrera fins a yitx -taparli s'am
pla tt~nyelta.


Su a babr S'el&.y, tot envoIt8ntl~~gikqVq els seu
porcells la seca funaraca de les ausines fent dringar ei
s6 moht~on els- icahls .&cant les aglans dares qu~
pot esser e r an tkases ardagadea als'uNs de les culli
dores. d


Part d'avallhnontanyola %ma per hont hi tenia e
bestiar hi estaven les cases que destrkven t#% i:
clasts.., les bovalo,.. I'aujup ... la Casa del Senyor ... 'e
coll de la cisterna, tot sedistingia perfectament. Me!
avall encara la plana inmensa iadefinida ... y per f i I;
mar b l a p d u n blau encantador @e's'confonia amb li
blavor el firmament.


: Si le hi preguntaven no ho sabla que. &a amor, ' h i
sabia que erah passions, per0 e$tava enamorada 1
oorquerola, estimava a un jove pastor de can Tinet, :
I'estiqapapergue els horFbaixcs cuant havia tanCat e
bestiar assegut a1 portal de les ceses sonava el fabiol
I'Gs'fiWva perque durant les ilargues y fqedes vetllade:
deJ#yqB ayeg?+s devora el foch liicodiava rondaie!
de


L'estimam perque els dis&&es.'a veswe duia s,
ines hcantades y don@ cfaigo.


guif&xy tpt ci~p aquelles cordes y picant damun
la c ma buttla a h SoS dits aranats v callosos, sabfi
acompanyar-les-mateixes q@-Plla.balfpa amb el, pare
Uer major.


L'estimava molt molt y do s&ia.dirper e P.erqui
era planlds c ~ ~ a q u e l l s olms d&.voltant J' hort davo
ra la Ciquia y morenet com el blat del graner. Casi nc
ho sabfa, per0 qae I'estimtis, Gom. no sabia tampoc
p w p e w@g@da Qptnwkla re1 desenZerra4 de phi
volava son pensament a dim la pl,eta y ascoltavr
callada fpihsatiba el s6 suau"~~rnelehgi6s del fabio


Tgue7raaW 'cdneir(a:-No sabitr t runp~
~ h i ~ W S a o manarsen'cada dia eds porcell


a pasturar, w,el&uj-olet de @ w p a les cases d k r a 1;
bardjssa de la pleta de Can Tihef


A voltes h i @qya,el pastor, si era all6 aprop, passir
&I8 fbdissa f arlava B L e u r e p i devm. la page,
moreneta. ' .'~ , * I ~


:&Si les fao un pakttfle tonades


mirant fixament..


.
. ~ ..Naixernmts .. - ~ ..... I.. . ~- . -.-. ."


'- Nines 7.-Nins %-Total 9.
. 'I 1 4 . . /i


artomeu Perrer Carrib.
enteritis.
"kliauel Ferrer (a) P


_ I PWs. , ~ . ,..
?@a !J.Lkliquel &g&&, &,aii-. &qy *dd: fe-


Dia 2B-Miquel Sureda Bergas (a) Senra de 6 anys,
>. . : e . . , - . , L7


bAA,tifotdees. ~ .>.


de lo mateix.-Total,2..- .,.
AIceI s h tots


, . 6otuc!ons ais &I ruimaopassnr):
4 les Preguntes: La En s 'q tb anant' per dpmuqt . . , ! I


restol. 2.' Sa Ra6.13.' Que les hi dugui5.-
A les Semblances: I,: En gue tC: Sant.Sd.~adar-Om


& qU%$' iS&s distingait. -3." Que per casarKEii 'v-
E n h i &s 1 *4?amric&. 2: Un flit d e tela o


catre. :.
Jerbgfic: nos i un fantres ines un igual quatre.


rents tc+&yxs,a., I 7 .; . e "' .
. , .


Preguntes:'I.*,Qi'es Io' que v a d'Artri a Ciutat


2." ZQu'es lo que tothom pren i ningti s'endli?
3.6 Son-pare de% f r m era para des pale d'ella.


Semblances: 1 .a (.En que s'dsembteii es car?e%j de


3.' <I. un esclatasanc a una mate? . ~ .. - . -


,~ sensa mpurer-se? > < ,


SQue li era es frare a ella?


Art6 a ses banyes d,un bou?
. -.2,.. ' el-un& . . figa a UP esclatasanc. '


4 6
La mare es hona


s &fii no,
el fii vola
la mare no.


- -
L G r a a la montanya
i eaNa dine sa tasa.


I ..
4
~. . -, . . . . . . . I ----


., .. , .. . . . . . . . . . . . . . _ _ ,.. -. .. - . ~ .~


&en GUIEM BUJO (a) Gan
'6orn~ales de .to€a casta, 'licors, dukes, galtetes, ete,, ete. : : Grandids surtit de Pcrfumr


-rqercia lujssa [a),biabwia serfeix afflb esmmt, el01 endrrec se li f a ~ a ger ciatat i ptlraltres psbtes dejNaltor


Aques4a casa es s'unica depositaria dins Art5 del celebrat ANlS TUNEL
Fbca,a-.vos be e n sa, Direccio: CARRE DZ P&Jh&A, 3-lLBTL4


F
Despaig-i-Artd: Carre de Palma, n," 3 Dwpaig a Palma. Estanc d'es Banc de s'Oli


GRANDGS ALMACENES


DE


- 1 g n n ~ i o F i gu e ro 1 ET
~ . . . . . .<. . . . . . . . . .


Sentreria. Gomls
honesia, .RpAoleria, Lksnceria,


Genenos de Punto, Sedenir, Aqcicutos para via16 . . . . . . . . . . . . -.
OBJETOS p-%R+3 €@GAL0


pqbsit ido tnhfias partautos +ATHEFONO


CENTRAL: Brsqdo, 79, il, Borne 118 TELEFONO; 217
F.RXI-CIO I F I J O .


NO IMPORTA =
, ,


mai mes sortir &Art6 per uebtir de 'sastre
.EN LA'


H A S T R E R I A
D'EN


;1% U 4 N 'SP U S T E f
-~.


.-; se .taien i cusen tota' cast& de' vestits d'homq


. ji L
.' ' - a la moda i a gust de cada qual I .! . ,


Pireccib: Botavahi, 14 car,, ARTA ,., . ,,:


NO COMPREU CAFE.
que no passeu abans per sa botiga d'en


J A U M E C A B R E R
que'l t6 bo i fresc.


All& hei trobareu tota casts de
comestibles i a tot preu.


Arrds, verdures, patates, etc., etc.


Carre de Antoni Blanes Juan (antes Puput)


bestre Arnau Gasellas (a) Garameu


Vins d e tatrla i Vins blancs
VEN A T O T PREU


DE SA ~ ' ~ A V E S A
Recta, 8 -a+++- ARTA


FARXAC3LA
D E


LLORENS GARCIES
O B E K T A A T O T E S H O R E S


Vinszi QIXWO~S rnedlcionals


PLASSETA D'ES MARXANDO


fiixarops de eucs.de1 r; Dr. money
pr6pasDt amb esba eUqueFQ d'Art6.


GRAN BOi'IGA


- A C-ANA VIVES


amb g6nerO de to ta ca8ta i a t o t preu;
cal8aGfl i de nioda


Carre de Parroquia, 1


C A P B O T I G A
\en en mill68 coqP1cions que sa d'en


JUAN VICENS (A) JAN
Tota OQS~O d'artiel&, comestibles, galletas. eta.


Es representant de sa Pefumeria
L. C A C C I O


Tt5 dep6sit de MAQUXNES DECOSIR
P A P R A U C O N S


corn tamhk'toia casta d'instruments musicals,
witerres, bandnrries, de.


DIRECCI6: ALCARIOT, 3


EBANISTERIA M ~ ~ E R N A


M I Q U E L MOREY
- DE


mobtesfins de tots sts eatlla p'el parsunent de c a ~
Especialidat en ootldats de cadises a I'antigQ


Pintats 1 decorats flas, de toss els gusts


Carr6 de la Parroquia, 7 0 ARTA


Llibres d'ocasio aondaiej de #enom
Administracid Andteu Ferrer


S'en v e n a en aquesta Ip-


Quatre Cantons, 3 e. -
Un velum ea 4-


UN SENYDR 2 PEStETES -
Demanaules a la llibreria de
p e R R H R Y S e R H o U I Voi vendre una Wis- toria Universal d'en


Cesar Cantd: 4.3 ioms I ARTA


wa8 -w
b o t y 0-t- de


I M P R E B O S -
So aeweixen amb prontitut


des,-& nous a bon
preu.
. laformaran en aques-
ta administracib.


flibrerla, papererla Cn#trr $0 Suscripci! .* .DE j"'
FEKRER Y SUKED,
aqui trobareu paper de tota casta a la menuda I


1 r lihroc Pcrnlnrc i Pollinincnr :
ri'


gros, plecs, Ilbretes, tintes, Hapberfa, eto.
........ .


.,, . , ' 6 :
.i