. .,,.__ Quinzenari portaueu de l’Assoeiaei6 “/VIinerva,,-Defensor dels interessos morals...

. .,,.__


Quinzenari portaueu de l’Assoeiaei6 “/VIinerva,,-Defensor dels interessos morals i materials d’Arta i sa Gomarea
SB paga


a


P R E U W
Trimestre. ’, 050 Ptas.
Any. . . . 200 P


Dels treballs publicats ne son responsables els autors
~


~


Redacci6 i Administraci6


Quatre Cantons, 3 + A R T A “’X E: - - - - - - --- . - -. L S UKltilNALS I ESTRANGER . I . . . . Doble. la bastreta
Any I A r t 8 (Mallorcs) IO de Mars d“: 1917 NQm. 6


_____ -~


Plagues del camp
Altra vegitdn sc veuen cs nostros tarongers inva-


dits pes poi rot= i sa serpeta ainb tanta itbundancia
corn Bra Fa. dos ai y s epoca en que tenperern sa sort
de que s’invertiskins el nostro tcrme part de sa can-
tidat, que per pia& del camp, moa cobre s’Estat es-
pafiol.


De tothom son coneguts aquclls inseetes i per lo
tant sa defensa quc.les dona s a corassii, un de forrnn
redona com a cupiny6, i saltra de €or a alidrgada


munt u n a porcib de pla a que resillti impossibla
1’atacar.os dicta tots els agatais i per lo mateix
que sigui dificilissirna sa


Difcrents son cs medi inbatrc aquestes pla-
gues que tant de pcrjud en, sobri tot a n ’
el8 tarongers: un8 son n trcs artificials.


1 ordre himenopters,
unes petites v-ospes, les c n’el scu estat de larva,
de cnquet, s’alimentao d’ s altrcs perjudicials.


L a o y passat se dcscu l’llla de Mitdera una
daquestcs vespetes, que trebai tan intens. que
una sola dcstruex del 40 a1 60 p3/o del poirotx que
viu dalt un taronger.


Provablemeat aqui no n’hi ha cap d‘questes ves-
pes, per lo tant scria mol convenient s’intentas l’acli-
mataci6 de sa de 1’Illa de Madera, i aixi, si se
conscguia, tendriem el millor des medis per destruir
aquella plaga. AI cntretant ax6 88 fassi hem d‘acudir
a n’cs medis artificials.


Aquests son d’atac directe; ferint ses parts des
vegetal ahont fan cs scu trebai de destrucci6 ja si-
gui amb liquits o be anib gasos.


Entre es primers hem vist recornanada. per s’en-
giucr D. Eduart Molina de la Republica Argentina,
una recepta, amb la cual diu que va curar mes de
4O.ooO tnrongers amb un any.


Aqucsta recepta se compbn de 6 kilos de farina
de blat, 3 litrcs de pctroli i 97 litres d’aigo. Se pre-
para, ericrrlcntint dins una caldera 60 litros d‘aigo i
cuant comensa a bullir, s’hi tira sa farina, la cnal
abans sc desfi amb una petit*& cnntiditt d‘aigo, doblc
des seu pes; fie rcmma scmpre seguit perqoc no fas-
si grum, fins que cs ben cnit; se Ileva des foe i sc co-
l a per un ccdan fi dins una altra calde-a.


Lleronses s’hi posa el pctroli, poc a poc i rcme-
nant semsre fins que e’hagi mesclat tot bctn be.


Es convenient posarla un dia de so1 i u n poc ca-
lenta, inillor si es preparada des niateix dia.


S’empleen pulvcrisadors de pressib a f i de que e8
liquit quedi ben dividit i SI: doncn dues o tres pulve-
risacious arnb descans de un o dos mesos.


Ax6 esta a s’alcans de tottiom i ara e8 el temps
rnes aprcpiat per aquestes operacions; a sa Caxa Ru-
ral hi ha pulverisadors que poren scrvir per practi-
car-ho.


Entre ses substanoies grsosea tenim ja experi-
mentada a n’es nostro poblc; aes Iumigacions per I’a-
cit cianidric.


L’experiencia dewostra es bons resultats de ses
fumigacibns, pcro, ai tenim en conta lo variat de 888
habitacions d’aquests insectes I’eura, pomeres, garro-
vera, eta.) aixi com sa rapidesa de sa multiplicaci6,
no tmbarem estraoya s‘invasio actual.


Altre eosa serIa si ses fnmigacions se repetissen,
perque ai be es vet que no s’estingiria per complet,
en camvi se dibilltaria molt y llavonses amb pulve-
risacions i un hGn .cultiu, ja,que s’abre com me8 vida
du m& resistex, 88 conseguiria la seva localisaci6.


Vegent, id6, lo que passa ereim que siria molt
convenient 88 fesain pep lea autoridata i ’ personea in-


, fluientrr, lea gestions neeesaeriea, parque torn& a fer


semblant a una comd‘d’escriptura; a mB I’ , el viurc .’ ’ de- ’


Es primers son uns insc


nna passada pels nostres tarongerars, sa hriguda que
furnigavct amb l’iicit cianidric.


I per conseguir tot-hom cis millors resultats pos-
sibles, es precis que es conradors, hi posin tot es tre-
bai necessmi, i 110 ae rcpetesqui el cas de no porer
furnignr un ort, per no haver10 podat convenicnt-
men& es propictari.


Juaa DE B~NIALGORFA


Cartes a un obrer
I1


Carissim arnic: No podia csser de manco, caei ho
hauria jurat qu’encaua conservaves u n caiivet de 8’
amistat que de llarg temps mos unex, i diur en la
teva, que si bc’t reserves cs dret de rcfutar lcs me-
ves teorics, llegiriis amb gust tot quant te digui, j a
per csser conscis d’un amic intim, Ja per tractar-se
de questions socials de lcs que n’ets tan dcvot.


Jo 813 que’ets un d’aquclls qui sostenen que la
propiedat e8 un robo, per aix6 vui wrnensar avui per
dirte lo que sent respecte de l a prcpiedat i dispen-
sem, si p’el contrari te die que lapropiedad 8s un dret.


Tots els sers qu’en el mon teneri vida, necessi-
tin apropiarse qualca cosa per viure, aixi 888 plan-
tea coin ets animals. Sea plaotcs per scs rels s’upropien
c8 principis de sa terra que le8 son nccesaris, i per
scs branques s’apropien substancics de s’atru6sfera que
88 poren assimilar. Alla ont hi ha una branca o u n a
ret no s8’n hi posa un altra, per tant, ets elements
qu’una planta s’upropia no poden ser apropiatv per
a h a .


Ets animals, instintivament cerquen lo que ne.
cessiten per s’alimcntacib; I per upmpiar-se lo que les
es neccssari, se trasladen d‘un punt a s’altra i tre-
baien per adquirir-ho.


Un animal no te rudrper instint se fa prupietari.
Aixi, un aucell trebaia 8x1 niu, el posseeix i ningli
l’hi toca Una cabra eshrosta una mata o una aritja
i sea compangeras en lloc de disputar-li es seu men-
jar cerquen una altre mat&, una altre aritja.


Sa vaca pastura dins un prat i aes germane8 no li
prcnen ses crbes de devant sin6 que van mes amunt
a cercar u n altra pasturatge. Uu aixam d‘abeics te
la seua caieru i un sltre aixam ni tan sols procura en-
trar aont no e8 casseua, i aixi van tots i cada un a la
scua propiedat ; que si haguesscn de vinre ets anicuals
I!nitanc per cada mosscgada que troberi i prenent-se
un a s’al twes estatges que amb llur instint indus
tri6s sc construeixen, scs cspecies sucumbirieu, de
fam primer, per la violencia dcspr8s.


Sentat aix6 te dic que sa vida du la necesidat d’a-
pmpiueid i que tots et8 sets vivcuts s’han de subjeei
tar a sa llci d‘apropiaci6 i qu’aquesta llei es neceaaa-
ria, sin6 I’especie que I’infringesca sucumbiri. Es per
tant l’uprop*lci6 uua llei de naturalesa-una necessidat
de s’organismc.


s’horno, neccsita tambe apropiarse lo necesari per
sa vida: aixi e8 primitiu, ea seuvatge s’apropdcma eo
fruit an a que arribava, @.’animal, que camava, sa eo.
v a aon amagar-se, ea baaM que convertia amb arms,
sa barraca qu’amb son trebai aixecava, sa soca que
buidada per ell, li serveix de barca; i six6 no sols
per ell, sin6 que hu mppfa naturalment, en cantidat
necessaria per st\ familia.


Mes avui, s’homo no soh viu amb sa familia, sino
amb aociedat; per l’sjuda externa que necesita, cs-
sent eminentement sociable. Estant en sociedat, tra-
haia, e’apodera d’una COBIL per sou esfora i li diu bema
i si un altra I’ataca per peudrer-l’hei, ell L defenaa
en6rgicament. Si s’sltra per sa forsa major el vena,


com tots CIS domes qui viuen en sociedat senten com
ell cs dret de lapropiedat i s’injusticia d‘aquella vio-
lencia li aideii i el defenscn, i castigucn a1 qui per sa
forsa s’ha apodcrat de lo que no era scu.


Corn es q u i aixi pcnsen i senten son cs m8s, ainb
sn reflexi6 natural, cstableixen que no so pot privar
a ningh de sa propiedat d’una cosa que nccessita per
viure o qu’ha adquirida :imb son trebai o amh cis :
drets seus. De mancra que s’homo scuvatge per es-
pontania manitestaci6 de la necessidat, conve que
7a propiedat es an dwt i defensa aquesta llei amb sa
forsa bruta; ve despues s’honio civilisat i aquest amb
rellcxi6 i conciencia, rahoua i ssnciona aquesta Ilei,
i la dcfensa amb so8 elcmerits que la civilisaci6 posa
an el seu alcans.


Si a s’homo el priven de la propiedat conquistada
p’el seu trebai, enginy e inteligencia, s’cl priva de
viure, s’el mata. ELI crea, ell forma, i lo format i
creat per ell, es part del seu esser, es seu; atacar lo
seu, es atacar sa propia personalidat, cs una malifeta
i cs sen8 ssmblants de precis tcnen qu’aidar-li a sa
defensa de lo qu’es un drct adquirit. Si s’homo hagues
de lluitar scmpre per defcnsar dets atacs dels d e m h
ais objectes seub, qu’ell ha elaborats, no podria trc-
baiar, el mon no progressaria, tot restaria parat
constantcmcnt. Per tenir temps i forsa p’es trebai
qu’es sa bassa des progrbs ha de tenir segur e8 fruit
des seu trebai, que s’hcte de fe r seu a1 fruit del sen
trcbai se torni UI dret i per tant que la pmpiedat siu
un dret.


Amic meu, no te vui cansar m8s; he fet llarg. Re-
futem quant he dit si vola i pots, donem raons, i es-
tB segur qu‘am six6 no ofendras sin6 que faras con-
tent a ton amic que scmpre t’cstima


M. KIUTORT


Coses vostres


flotes foIkI6riques
Per la molta extensio que donarem a la descrip-


ci6 de la festa tlpica de can6strs dedicada a Sant An-
toni de Janer o Abad, hem retraqsat molt la conti-
nuaci6 dels elements folklbrics corresponents a1 Ca-
lendari; aixi es que trobant-mos ja a dins el Marc,
haurem de donar una mirada enrlarrera i publicar en
primer tcrme cls del Suntorul de Juner i tots CIS cor-
rcsponents an el Febrer.


Hem rebut cartes coratjoses d‘ amics nostres fent-
rnos algunes observacious sobre la publicaci6 dc
aqucstes noti s folkl6riques i en obsequi a ells, d‘itqui
en avant an cs costat de cada un d‘aqueis elements
hei posarem el nom de la poblaci6 balear aont e8 cs-
tat recullit, o posarem el nom de 1‘ Illa aont 8‘ usa
quant sigui d‘us general.


Pregam a1 mateix temps an els aficionats at Folk-
lore de les nostres Illes que llegesquen aquestes notes,
moa fassen avinent els elements qu‘ ells coneguin
usats en els diferents poblesdc Balears i que no citam
aqui, i en correspondencia, publicarem a cada nhme-
r o unes .notes auplementaries per douar-les a eoneixer,
i citarem el6 noms dele qui mos f a r in aquest ohequi
a18 quals per endevant r e m e r c i h .


Seguiguem, idb, la nostra tascs.


Santorsl de Janer
Diu 1


Diada de la Circumcisi6 del Senyor. Arreu li diuen
di8 de Cup &any. A Art4 i oltces pobles de Mallores
li deim Et dia dcl Boa J . . E6 Mranuels fan festa.
.
2 LLEVAST


Refranp: Qui no trabaia en tot I'an y
tmbaia es dia de Cap d'any


En aquest dia les families se visiten i se feliciten
mutuament amb aquesta expressib: Qdais i con1 Z'hem
ulst coiiiensii q d e i segeirr acabd.


Nitjorii-Gran (Menorcaj


Dia, 5
En la vigilia dols Sant Xeis a toe de vespres, no


fa molts d'nnys tota s'atlotea des poble acudia baix
drs campa.nar des convent, desde'l qual a1 repicar
les tiraven confits a ferrrt pilla esti7.a cabeis; ells creien
qu els reis arrihaven llaror i 10s tiraven. Deepuks
s'obrien ses portes i entraven a veure es Betlem en el
qual ja hi eren en Bgura.


En aquest vespre se posen ses sabates an es balcb
anib faves (ordi, civiida etc perque els Reis a1 passar
a les dotze de sa nit damunt sos alts cavalls, les bo
bar atin amb juguetes, dolsos i altres Ilepolies. (Arta).


(Arta).


Kefrany: Pels Reis, u n a passa de veis.


Aixo es, el dia sics allargat un poquet.
(Mitjorn-&an) .


I)ia 0
St. Ju l i a , St. JuliA
Patr6 del qui se'n v i


Cam a cans6 burlesca canttam:
Saiit Juliii, Sant Julia
a1 a,ire se'n pujava
i mentres devallava
caiguB dins un fava. (Acta)


-


Diu 27
Sant Antoni de Viana, Abad, o de Janer, advocat


Ja deseriguerem la festa qu' Arta dedica a1 Sant.
Es poble sembla que tt5 tanta familiaridat amb


aqurst Rant que li cmta una partida de cansons bur-
lesques. Adanids de ses que ja citarem an es n6m 3,
vetnetaqui unes quantes mhs.


de bestia i contra foe.


Sant Aotoni es u n sant vel1
el m8s gros que hi ha a s'ermita
ell mos dona posta frita
i coques com un garbel!


Sant Antoni i el dimoni
jugaven a trenta 6
el dimoni va fb trenta
i Sant Antoni trenta 6 .


Sant Antoni de Viana
dia desset de Jane,
ventur6s s'homo qui t B
sa dona qui no l'engana.


Sant Antoni glori6s
anomenat de Viana
enviau-me un jove herm68
que venga de bona gana.


(Art&)
-


(Arta)
-


(Art&) -


(Mitjorn-Grail)
-


Refrany: Per St. Antoni, una passa de dimoni.
Vol dir qu' el dia ja des nllargat molt.


Ets atlots peguen f& .a uii tros de. paper per uii
cornelb, el tiren en terra. i li diuen: Un tiussetper Sant
Antoni i ves pel dimoni, i heu repeteixen tot el tenips
que crema, i ereuen que^ en virtut d'aquestes parau-
les sempre en quod& uii tro? >set sensa cl'emar.


(Mitjorn-Grail)


(Mi tjorn-Oran)


i


Dia 20
&nt Sebastia, Patr6 de Palma aont ee fa gran


A Arta diuen:
festa.


Per Sant Sebast,i&
e6 dia s'ha ailai-gat un hora


-
Sebastia tu dema
t o t lo dia fer& festa
des delnati fins a1 vespre
sera Sant Sebastia (Arti)


Diu 21


Santa A i d s ai du bon temps
Sauta Ainks.
Uta:


ses vinyes anii4.n be. (&3lloFCa)
. Diu 22


ant Vieens.
Dit?: Sant Vicens si du bon temps.


s'hiverq acirbaca .p,rest,. ' jHallorca)
, .,


Dia 25


La Conaersid de &+at Paffi.
Advocat contra la labia.


I ,


1 . , 5 i . a ,, P?eocipcwns . . '
' . , EAQUI e8 nat o.batiaC e l , dia de la Goaversib d i


Sant:&u o tamhe en fa fava d'itquest $ant (29 de


Juny) o dins ses x-oitades, te sn nalioa boiin, i cu-
re& mal de caix;tl iimb so d i t bauyat de snl ivi t . .4ltreu
diuen que teiien una crewtit ;in es paledar i sa saliva
cur;! de veri i de tot mal. pnguent agafnr un anim.rl
verin6s sense esser picats per ell (Mitjorn-Gran). -


Dins ses pedreres s'bi troben uns fbasils (dents de
peix) i les diueu Zlengcls de Sunt Pau, atribuint-lea
prepiedats curotivcs. (Mitjorii-Gran)


Duritnt la setmana d'aquest Sant se poden les
-


ringes (Art2
Cansb: Bl'hnn dit, perla preciosa


que de mi .quzixosa estau
yinanau-vos a St. Pau
que no torniw rabiosa. (Art i )


-.


Hem aeabat el Santoriti de Janer, i vegent coni
s'allarg;i la cosa. deixarem p'el niiuiero proxiin la
part correspoueot a Febrer.


Ali B m d


- -


Historiques
1230


bo que l i SCICCE~ ~ r ) el Rei E n J a u m e i a n els
seus en la conquista del districte d'Art8
A la Ci quedB clbs el p'we entre cl mestre del Hos


pitai i els sarretIns. S'entregwieii a1 c:ip de vuit dies,
que hs\.ia il'essar el dia del Rnm. si els auxilis qua
esperaveu no venien; i come penyora i segurcdet del
contract.: eiitreg;imii 1.1s fills dels deu homos ines dis-
tingits que hi havin dins leu coves.


L,ex&rclt del Rei, qve :o estava molt ben aprovi-
aionat, arribir dius aquelles seques pliiiiures niariiieo.
ques a sentir falta de comastiblcs. Tant poc era el p i
que arrib;ireii a tenir, que el Rei anib Eo Nuiio i ceut
homos que menjaven amb ells, haguereu de passar u n
dia, nonibs ainb set pans. S';31tre gent del exercit s'eil-
ginyava menjitnt el blat torrat que havien deixat diiis,
lea alqueries els sarraiiis. I el Rei diu en la seuii cr6-
nica, provn eloquent de la relligiosidat d'aquells bons
gueriers, que aiiaven a all a edemauar si gosarieu
menjar caru, e nos soltam 10s quen poguessen men-
jar=. Ni les fadigues de la guerra ui 01s rigors de la
penuria i de la fam consideraven bastant valedors
per dispenser-loa dels dijunis dela corema!


Un d'aquets dies d'espera surti don Pece Maqa a
reeorrer aquells paratges veinats, i trobii una cova
on hi havia derers cinc ceuts sarrains. DemanL a n
el Rei,que li enviis auxili, i pelei dos dies amb bit-
Ilestes, flexes i pies, fins que 10s rendi, i s'eutrega-
ren tot8 amb tot quant tenien.


Pasareii e18 vuit dies, i arribi per fi el dia del
Rain. Sol exit, envia el Rei inissatge als sarrnins di-
pent-los, que segons els paetea s'havieri de rendir i
zntregar co'?e ciitius aqu~~-ll inateix dia. Contestaren
31ls, que volieri cumpiir exactanlent el contracie, pe-
ro que havia d'esperar fius hora de tercia; amb lo
anal vas estar cooformc el Kei. Eiitraut liore de ter-
:ia comeirpren it drvallrtr ; m b liarga process6 for-
nada per mil cinc couts sarralns, carregets ; m b els
vestits i joica que ali i d d t tenien, i a011 deixaven
;rails dep6sitti de blat i orili que f o r a tots i irengeran
>en bd pels cristiuns.


Aixi arribii D dos mil el numero de cntius que fe-
rei1 en aquesta eixidti, i auib ells i ainb els bestiar
lue havien pres, que arribava a dzu uiil viicas i tren-
:a mil auueies, segoiis diu el Kei mateix en la seua
:r6iiiea, se'ii tornareu victorioso? i ben conteirts a la
&tat.


* * .
Aeabada la descripci6 d'aquesta feta, aiub la qual


luedi somesa la Comarca llevnutina a1 cetre del
Kei aragonbs, volein fer iiotar la multitut assombrosa
le bestiar qua dins ella s'hi eriava. Trenta mil au-
veiea! No se si a colcu extranyara i eonsiderari in
xeihle que dius el nostro districte hi hagues tantes
i'auveis, per6 uoltros, que tauhe e-hu trobaven molt,
hem de confeesar, que desprds d'haver llatgit eii 1'
)bra de I'Arxiduc Lluis Salvddor, Die Balearen, que
le ia rasa artanenca, Ada-achaf, que .nomea, segons
:II, BB cria en les moiitanves d,ArtA i Capdera, e-hi
iavia 25.000 iluveies, trotwrn rirolt natural i IIO gena
:xagerat lo que diuen iant la cronica del Hei com la
iel K. hfarsili, aiao 68 que replegitreu deu mil botis i
;reuta mii aweies. . L9.


LO que si pot es8er pes v e u t k , 4s que la crii
,estiar, fout principalissirna.de la;:iquesit del ilostro
;erma, ha deeaigut per drepracia nostra, quedant Yixi
eivata d a b beuefieis que in08 donaclr tang la vent&
iel.bestiar coui la seua Ilmil, altre timps .molt ano-
uanadt, i.que a m b l&seua fiihriuoid' dooavit lloc a
iiius AF~& a un gremi tmt important 9 i de tan b o w
posicih cnm era el. de& perairea c) teizidors de Ilarm.


Aim5 6s de Ilatnentar i digne de tenir-ho en con$
sobre tot els sengors i a,mos de les possesions de muu-i
tauya, son tan bB s'hi criarieu, coni al t re temps s'b$
criaven, aquestes grans guardas de bous sureios i ai-!
trc bestiar. I:


Batalla de Reines
Hem estat obsequiats amb el drama en tres actes


Batalla ,de Reines d'en Fedei ie Soler ( F i f a w a i nova
edici6 qu'acaba de uublieiir en son follcto el setma:
nari, politic, satiric i d'espeetaole. XI &,mire de
Biircriona..


Quest dra.ma en vers es un dels millors d'en
Pitarra el nom del qual, com a poeta i dramaturg del
Renaixement de Cntaloirya es concgut per tot el qui
hagi estudiat o n poc l'historin de la literatura e&
pangola. Fou premiat p'el .Centre de Lectnra. de
Reus en el Certamrn de 1884.


Davant l'obra coustit el dictameu de la Real Aca.
demia Erpangola explicant les causes que la decidi.
rei1 a promiits-la, trihuta.nt a sou autos e19 majora
elogis.


Fa molt bti.EE'I Xewaire de publiciir e11 folloto 1%
millors obrca dcl Weiinixement litcrari cntala. Eq
rnereix I'ruhoritbona.


Sego~ts se nios diu h a n comens.it j a it repartu
tambe en folleto el driinrii patribtic d'UbAch i VinyeM
En Joan Blnncas, obra que fou premiadii en els Jocs
FloriLls dc l'any 1869 i les primeres edicioiis del qual
astiin ja eoiiip1et;iineut iq$+les.


#P llil inrrcBi per I'obse


El Sr. Tor ndell a Arta
Goncert de piano


Poques vegades tenim aqui ocasions de poder frutr
lea belleses del Art en qoalsevol de ses manifesta-
eions, aixi es que la venguda d'un vertader artist@
es per noltros u n a extraordinnria joia.


Com nnunciarem Ja en 1'6ltim numero, el
diumenga mos capigue l'alt honor de poder se
distinguit eoneertista mallorqui D. Antoni Tor
uatural d'Iuca, que a causa de la terrible t
europea se veu pri: at de frui, la gloria cony
en la. V Z / e Iamiwe i inos dma a noltros la sat
de poder adniirar son a r t , sa maestria.


Vengue amb la seva seiiyora esposa alguns
abans, essent galantment hostejnts p'el cuke pro
tari D. Antorri Carlo Garcia, qu'es I'empressari
Teatre Principal d'aquesta vila el qua l s'iinposa. to
clasae de sacriticis per encarrilar a1 poble per la via
de ILL cultura, i a1 qual devein iiibutar la Eelirita
mcs entusiasta feutile tamb& part, als qui li ajuda
a conipartir leu tasyues de prepnraci6, entre ells
inestre Ll. hndreu Ferrer.


Se repartiren prospectea i a les 5 i mitje en PUG.
de 1.1 turdu comenszi el Concert del $1.. Torreirdell ea.'
el Teatre Principal.


Coni 1,art no est5 :&I olcans de les multituts i an
els poh1e.i soinpre es molt redui't el nlimero de19 afieio-
nats, 11u s'esprrava gra.n coiicurrenci;* i sense poder
dir que fou pie, snpe.r:i a1 ulimero qu'els organisadors
esper.rven, dunant real8 clegniits senyoretes artanen-
ques i nlgurics de Caydcpera que veiigueren exprcs
sainent per asistit al acte.


Dol Sr. Tor randd l se pot dir que satisf6, mes, su,
pera a lo que d 'dl rspcriivem els qui feio tetirps que
li rendiem admiracib. Swse afcctwid, domirrant p
complet les peaaes q u ' h:lvia d'exeeutiir, desarrol
magistrailuent e l progrnma, omplint a roltes d'cm
ei6 a la concurrencia i a Toltes subjugant-la amb
energia i nitidova tinib que sortia dels passntges m
difterls. En son prJgribma hi haguB per tots el8 gu
desde 'I sentimental i roiujntic fins al rumbant.
glai6s i fantastic.


TocA amb sentiment 1'hCrniOsa Sonata cn re mnk
#en ~ o z a r t que recrei i atregiie de cop a la con;
rrellcis: La Gallma d'eii Ramuau. E s t d o i Ba
la benhol d'en Chopin form exeeutades sense
diment, sense false8 exprcsions i foren aplaudi
pdblic; pero a m b quines pesses ?e cornpenetr
l'artista fwen Damn hpiagnra d'en Bmhins, Inaita
a1 Vals d'en Weber i Sun E'rancism de Paula
sohe &as olan d'en i i s r t que tocudes amb gra
tria, ainb uua ben e~ue5a eonducei6 del ritme,
tengudes an,els passatges de forsa, i voltades de i'am-
bent varonil que requereixen deixaren la concurren-
cin conmogu~ia, sugestiooadn i tributa a1 Sr. Torren-
dell una ovacin entusiasta que se tenia ben guanynda.


Voigue tunib& fer part al public d e les delicics del
seu in,eeni i dona a coneixer ses creacions Capri&
eqmirol, Hinustlo capiichoso i _Vocfie ile pvimucrm que
tocades a.inii el sentiment y gust de que sols son iuitor
es capAs, foren fortarnetit apl;indid?s.


vament desde aquestes columnes, l i repetiiii la mes
coral ielicitacib.


Bon recorf h a deixzit aqui PI Sr. Torrendell i 110


I=n filarm6nic.


Perlodics de camvi
Han visitat la nostra redacci6 dos corifrnres mes;


el d3olleti de l'Arqueol6gic;i. Luliaiias que so publica
a, P;tlma i el qual ha niiiioriit m o l t desle 'I temps que
no l'hariem vist. Va dpdicat tot ell a I'il.lustre mnllor-
qui Rnt Lfr. 3. Joan Binirnelis. vegent entre les fir-
mes, IPS de Mossen Antoni hf.' Alcover i D. Gabriel
LIaBres


L'aitro es 1' cExplorador Mallorquin8 postaveu ofi-
rial de ia Federacio Depo,.tiva-Ontdlica-lli,IlorquiiilL:
1- per tiltini .Vida Llevi~nt inn~~ de Canet de Alar.


Agrarm i otargam el oamvi.
Per altra part deixain d'enviarlo a dginis confra-


res mes qne mos h;in dat gat per Ilehra; aixb es. espe-
ravein a! m m o s sericn dccents i inos resulten porno-
grafics a cu,rra cubal. No 10s auomena,in perque coicu
no teng;.~ tentacidn de comprx-!os. jA fora ia porno-
grafia que degradit ais pobles i ais individuR!


Cr6nica
Re ea-nostra


Despres de fer una dotzena de dies bons, c u i
primaverais, de nou s'ba posat asvalotat ei temps,
qu'es be de JIars. A estones fa u n sol qui creni i i
altres fret, aixi vent, xuxi humitat, lo q u a l ocasio-
na moltes nialalcies esp+:cialment drngues,dei que son
pocs els qui s'en esc,qpen. Junt amb tantes mal;il-
tietes de poca importancia, In snnitat de l'atmosfera
contriboeix a agravar-se 01s qui .\a sufrieii de temp3
malalties de consideracid, aixi -?a que aquestit es u n a
de les quineenes en que h i ha riles morts.


.~~ ***
Elk sembrais fan bona mra, 'principaimcnt eli


cereals que pujcit esponerosos a mes no porer. Per0
fuves, qu'en general van tamhi. siines, a rotlos co-
mensen it tenir mal a causa de tanta hutnitat. Xai
va be tot. Aixi es el mon.


* * *
Dia 25 's'obriren dos cdsinos nous, un de Can Po-


rro i s'altre de can Uarti Espitma. Aquest durant la
vetiado tengue 1;i Bmda de ?ildaic;l que dirigeix D.
Aworii. Gili, que hi doua una serenata. &Qui? deu es-
ser que s'en obrin tirnts de cassinbs? Ja'n tenim una
vintena dins es poble. Es una plnga, aixb.


* * *
Ilia 1 de marsill dee:tpvespre mori repentina-


mcnt sa wadonn. Eiisabet Uriiu ( i t ) DIeltndra d'en Jau-
me Vives. Deu l'haja acuids.


, . * * *
ia 3. vengu& D. Antoni Torrandell, e&ertista
egonri & i n en ;bitre ptwt don&iumerge u n COLI-


concert a i Principzi. Veiigite uns dies ab:tns per pre-
parar-lo i coneixcr la poblacid.


* * *
gen s'.altri:, didssajhi t s r n i haves rates


c, t r n b a n k e a ?altar 14 botons d'@r
a {Ja hu val!


* , , * *
Dissapte die 3 va ser sagranientat mestre PIjquel


Femenies, pare del nostro amic:n,'Andreu, que per&-
teix dins la gravedat a pesar d'haver experimentat
certa milloransa. iQue per1 li afudi per la part que


.< . - , , L


Segons noticies s'ha h t el dia 22 d'Abril per una
manifestacid i mitin que celebriiri aqui ia Lliga del
.Ban Mot. Coni encyib RO'B saben .,dgt& jrocesarellp,


.i ' 6 . i
~:, * L


$ ( ~ , & T * , ' . ~ '


.1
*I - I . m a agd , ', + : . , , * .


donar-ne eo el6 nheros pr6xi:na. +.' -. . , ' 2


N ecrol6giques
Dia 27 del tiles passat mori despues de molt llarga


i molt penosil nialaltia Antonis &I." Gili iyicolaa
inndona de Carrossa, m i r e dels nostros ainics 1':iinon
Biirtoiiieii j n'hrito!ii, i i I'ediit d e 71 anys. Soportib amb
gran reaignacio tan terri ble tiial,ilti,~, roimnt ole S;itits
Sagraments per ella dem.i~r;tts. Eii vidii lou molt c i r -
tuosa i model de ni~i,rcs i reposes. Qiie Duu l'h:i,j;i
ncui'd;% a i eel. i doni a aon i'spos i fills, 1s resignncid
necessaria per soportar phrdun tau yriiir. Lus ucon-
panyam arnb el si i i t imeiit .


Vida social


Ninerva
El prdxim diumenge dia 11 aqueixa sociedat co-


meiisarii la segona, taiida de conferencies quc de
tenips enrrera te anunoiada. La primera nirzi a car-
rec del farmec6utic d'ikqui D. Liorenu Garcies Font
que parlarii d'AiZri antic. La conferencia tendrii lloc
en el Teatre que en el earrd de ia Plassa teueu els
O h l r ~ s h t d l i c n . , a les cinc en punt del eapvnsprc.
L'entr;idit es e11 papeleta que so pod121 recullir en el
local de Minerva per .tat el &umenge.


P'el diurnenge siguent cija 18, en el mateix local
s'~inuncia una altra confereucia a cirrec del distingit
nietge L)., Kafel Q. Bianes que parlarii sobre Inwcnk
m o d e m i . . * *


En el Museu d'aquesta sociedat ha ingressat un
hcrinos exempiar de Genetta Rafebrica, vulg. geneti<,
qu'ltgafa el soci Pere Sancho; es esiat dissecat per la
Comissib d'Ilistoria Natural de la matrixa. Igualnient
ha nigra:sa,t una mostruosidat d'una fuia de Cactar
o p t d i n L., vulg., Fignew de mom, q u ' e8 notabiiissi-
ma per preseniar la forma d'uua piiiya de blat de led
Indies.


Eii la seccib arqueoibgica del mateix museu, ha
iiiKresstit una moiieda romana que du aquesta ins-
cr!ijci6: Max.


Ajuntament
___


Sessrd de dia 20 de Febrer en segona conuocatoria
En e l ia~s 'wordi i
',r' A p r o ~ a r I'acta de l'auterior i la ratificacib


2"" Aprovi ir el patro de prestaiib personal del


3cr Que'ls recaudadors municipals presentin quant


d- I'extraordinaria. de dia 18.


correut ;lily


antes len liquidacioiis dcls contes respectius.
Sessid de dia 25


En &quests sessib s'acordii:
1" Aprovar eis contes inunicipala de 1916, que-


dant a disposicib del public durant 16 dies, abana de
presentar-10s a la aprovaci6 de la Junta mcnicipal.


2"" Que de lo que hi ha dins sa caixii se p q u i
an el Tresor el total del primer triinestre de consunis
i lo que quedi 88 doni a conta a la Diputacib.


3Cr ;Ipro\-ar u n r5cibo de 19'35 ptes, del Centre
d'ildministracio niunicipiil, per impresos.


4ar' Nombrar el rnetje titular D. Guieni Hlanes
per Ics operacione,del~,e~oneixement i ompelt de pi-
gqta dels QQBSOS d*enpany i del8 passats: i al sargent
iiicenciat B Hart Esteva Payeras per les opera-


Qemltndes d'iinpresos,
brats i d'escriptori.


Haguent alguns propietaris del carre de .La
Escalera. pypos& al Ajnntampit pq&r les @res ne.
cessaries per Ouriar l'arrasant d 'a tps t ' ca r r8 , si PA-
, jun t~ment ajudii amb sa prestacio personal s'acordii * J
accptar-ho. I '


Sessio eAtrordinuria del 4 4 ilbarG
4 '. .., en q u e s a sessid se va fer I'acte dh declaram6;i


classificacio de soldats del actual reeniplas i revisid
dels aoteriors.


* a


6 e


.~.:


/I : 4 ; S&$[<*@&&,@ del &a &t&x .. . ' ~ , . % >. i ,
i . , . ,I ., ? - I : , k elia s'acordi: ' . . ,


l e r Aprovar I'acta ai&eri:<r.
W La disposicid de fobdos del present nies, is, ;, Aprovar l'extrncte: d'aeortg..de l:&uabpQ?@at 4 i..


i S&S adunicipal presos e u ~ e l mes anterid?:


qeliigioses
Scgueixen eis sortnons de Coreniii am1) poca assis-


tencici els dies fmers i bastanta els diuwenges.
Die 18 an el Convent -;e ce1ebr;iri lr i comunib de


Trrciaris ii les 7 '/? del mati i n l decaprespre hi iiau-
ra l a EiPitfl ;teostum;ld;l.


En le nit del 1.3 iil 19 ceieiirari vi$'ilia la Adoracid
tiocturna, en stifrirgi de s%nimLi <IL, L).' Nagdalena
Femenias, (a. c. s.)


I l i a 25 comunib general p'eis Terciwis a les 7.J2
i a1 eapvespre la reunio mensual.


E! d i a 18 a la Parroqikr s'iii cel,:britrii 1.1 fes tahe
Sant Jusep amb ofici major i serni6.


.3


Registre
Desde e l dia 2.2 del ines passat fins a1 7 d'nques.


Naixements
Sins: 2. -Nines: 2 -Total: 4.


nies hi.ha hagut:


. . '3
).,I Defunci6ns


Dia 27.-Antonia Xir ia Gili Sicolnu. (madona) dc , .
71 anys, d';ifec;%i6 cancerosa.


Dia 28-Ciititiina Snncho Citntalloos (4 Corm. de . , . .
Tuberculosis pulmonar, 31 nnys


Dia 2 mars.-Elisiibet Gnrau Servcrii is) hlalindra. , .
d'Assistolia, 62 nn j - s


de Enteritis cr6nica. fX.7 aiiys.


treumitica, 36 anys.


Dia 2,--E.* Bin+ Ginart Ferragut (a) i\loriseriva


Dia 3-Pau I'iris Vicens ( i t ) Malronk d e Pulmonia


Dia b -Antonid S;mcho Liiteras (a; Cnpefleh,%d


Coverbos
A un pobk donaven funcidns de sarsuel? i a,n.ets


ensais sempre hei taltava un artistn o s'altre. Ek bat-
le, a f l devitar-ho, prengue es determini d'anar-los &
presenciii, anuneiant quW.8 qui no hi compareguhs
pagsriii una multa


ArribA s'hora de s'eusai i coinensat es prcludi, es
musich major es,cIum&:


-Argutzi, diu es bath girant-se tot d'un cop;&&
quem aquest bcinol ara tot ii'una i cite1 per demh a
les onze it a' Alcnldia.


., T'-x - jAlto! Aqui hei falta un hernol. ,


. , j i.:; p , ,
- - _______~__ , ,


Sohcions als del n u w f o passal
A 1es.pregOptes: 1." Es colso. 2." Tres. 8.' %Jn ins.


trurbent do cordii.
A les semblanqes: 1.' Que dueii bmdes. 2 &ue


du creu 3.' Que no te pols,
A 1'endevinai&:.Sn Jietra m.
A l a xal'ada: Capefl.
Les haii etidevinades; Totes, ndngei. Totes men_qe


la xaradn: at. AI., En P. F. En !hganct , Ei sen Soroi,
Un serveri condret, VI). Smreri. Uurx En .Juanet.,


; ::3


lionso. : . 8 , !Y
D' Avcli


i. L '
Y


--2.' Quinssbn ets abres que 110 f; io fruit ni fuies?-
3.a.&9qe!s,lg qnp@ - I. &ugi/-,noIB t, -.. , . el Hon-Jes~@ . :. , .- >tiv


Semblances
4 LLEVANT


EBANISTERIA MODERNA
DE


GUIEM BUJOSA ) Ganancia
ARTANENCS: No cornpreu res que no Passev abaas Der aauesta casa


Mai vos ne tornareu de buit, Deraue es sa que ven


Gornestisbles de tota sasta, lieors, dukes, galletes, ete., ets. : : Grandios surtit de Ptrfumeria
T O T A B 0 . N P R E U


Aquesta casa te deposit especial del celebrat “ANIS ’I’U N B L ”
Fixau-v-os be e a sa, Direccio: PALMA, - ARTA
Aqui s’hi despatxen tambi eIs servicis de I’Agencia Bujora (a) Oananaia (rinica Agencia) que serveix arnb


puntualidad i barato qualsevol encirrec se li fasSa per Ciutat pels altres pobles de &4allorca o p’es Continent


Despaig a Artti: Palma Despaig a Palma: Estanc d’es Danc de s’Oli


Amb prontitut s’enllesteix qualsevol treball l i encomanin
Mobles fins, de tots es estils p‘el parament de casa


Especialidat en cordats de cadires a I’antiga
Pintats i dorats fins, de tots es gusts


Abans de casar-vos i abans de comprar a cap a h a banda
passau primer per aquesta cas0


c&n& aela Panoquia - Art&


En la hlibreria, Papereria, i Gentre de Suseripeions
DE


Ferrer i Sureda
Vos servirhn en puntualidad quaIsevoI llibre o publicacib


pogueu desitja manco les pornogrhfiques
A PREUS MOLT L I M I T A T S


SE VENCN TAME&
paper de totes clast& f tamanyo, lfibretes, qcroderns, - plecs. ftipfs. tinteo j ffibres escolars a fa menuda f en gros


NMau be fa dlreaaf6: QUATRE CANTONS, 3
’-f)~-.-.).~.~.-.o.-.~.o.*.~.~.


F A R M A C I A
D E


LLORENS GARCIES
OBERTA A TOTES HORES DE LA NIT


d?. JL J’. JG a,. ?e -I,- ?.‘ .,? -,,- Vins i eixaiops medicinals
Rixarops de cucs del Doctor Morey :::C $: $3 4:


preparat amb crbs cuquera d’ArtB Jb Jb a. 7F T1V ?.-
u p


V I - V I ” V I
DE SA DAVESA


Vim de Taula i Vim Blancs
A TOT PREU


a la menuda i en gros les yen


mestre A~oau Gaselles (a) GaFamea