‘. . Dels treballs publicats ne son responsables eis autors NO’S TORNEN ELS ORIGINALS...

‘. .


Dels treballs publicats ne son responsables eis autors


NO’S TORNEN ELS ORIGINALS
~~ ~ _ _ - ____ - ___ RedaccM i Administraci6


Quatre Cantons, 3 + A R T A


Quinzenari portaarteu de I’Assoeiaeio “/Rinerva,,-Defensor dels interessos morals i materials d’Arta i sa Gomarea
Se paga PRX3U-


Trimestre. . 0 5 0 F‘tas.
Any. . . . 2’00 B ESPANYA 1 a


ESIRANGER . . . . . . Doble. la bastreta
Any I A r t 8 (Mallorca) 10 de Janer de 1917


El ferrrocarril Manacor-Art&
N6m. 4


Si les millores de caricter general senyalen
sempre el progres dels pobles, hem de regonexer
que la imiilora que beneficiari la n o s t n vila, junta-
ment amb les de la Comarca Llevantiaa,Ya cons-
trucci6del ferrocarril Manacor Arta, es de molta
mes consideracib, per euant la facilidat de comu-
nicacibns du apareat el el desanrotlo en tots els
ordres de la vida.


L’homo no sols viu de pa, tambe necessita
ideals que li fassin agradable la vida, i aquests ide-
als han d’anar encaminats a fer be a sos consciu-
tadans i amb aquests a las sociedats naturals que
ellans formen; a naquest principi, el tengut! ben en
eompte l’honorable patrici D. Rafet Blanes Tolo-
sa quant se prengut! la molestia de trebayar, per
consegiiir per el nostro poble, millora de tanta
trascendencia; que es un fet, ja ningG lieu posa en


L ~ k i t es per tot-hom que per I’Abril de
l’any passat, se subastaren les obres d’explanacici
del tros coinpres dins e1 nostro terme, 5 kilome-
tres, i que le subasta s’adjudici a Mestre Mateu’
Obraiior ia) Claret; id6 be: les obres que se conien-
sawn pel maig estin tan adelantades, que si inte-
ressciva tenirles llcstes dies un parey de mesos, e1
contratista podria quedar be de tot.


Hem trescat el nou cami, i si comensam pes
Coildes Cnssador. que e$ ahont han hagut de fer
mes feina. ja que hi ha un desrnont de 8 o 9 m.
de l iua l que& per escotar una cuarta part, la que
mira i arriba a la partio de Son Servera, porem
seguir pelsSos Catius, fins an el Moii d’en Salom,
vegent per to t senyals de la nova via.


L4n ei Moli d’en Salom, s’hi construex el
pont; despres <!e cavar el fonaments ahoiit se tro-
ba uii r iu d’aigo, se comensa a s en t i amb cimenr
portland i ara ja se poren veure coin ran a rnb au-
ment les filades dc. pedra picada de Na Pati, que
donariii iicrinosura a n el ,punt, el cual tendr i un
uy i sirs una de les niillors obres d’enginreria
del nitstro terme.


Seguint de sap a la vila, no hi ha cap propie-
dat en l;i iual si h i vegin senyals del nou cami que
coin a gran arteria ha de donar v1da.a la nostra
pobjacici.


Desde Son F r m a N(L %ti punt de terme! hi
ha unn pariida de metros acabats i a .Va P d i si
van tragucnt poi a poc, les pedras que s’einpleen
an el pont’ ahont si duen per medi de vagone-


r\ra el’ contrat i~ta pot disposar cir his, amb


duprr
tCS.


800 metros de rails; hi ha ocupats uns setanta
obris.


Sia l’enhorabona, una vegada m6s a D. Rafel
Blanes per la millora conseguida per la Comarca
Llevantina.


R u m


Impressions de Viatje


L a cega
No hi ha en tot el mcn un pals ;que tengui’l cel mes


blau que’l que tenim a Maliorca. Per6 si, tan blau i 1111-
minds el t6 aquell pais ahont, embarcats dins un gran
trasatlantic, fetein la coneixensa de les dues garrides
dones de que volem parlar an eis estimadissims Ilegi-
dors de LLWA~T en aquest primer comte del molts,
que, si Deu ho v01, escriurem per escampar un aire de
ies belleses vistes a travers lo mon corregut.


Era una diada de Sol equatorial. Els anyells blancs
que fa la sabonera de la mar picada, pareixien damunt
sa pianura mnensa, com anirnes verges que sortissin
de l’abisrite incomprendle ...; i pensava la nostra fan-
tasia, nieiitres ei barco anava deixant enderrefa el port
ont hi acabave.u de fer escala, si an els fons de I’aigo
hi viurien tambe inonstres desconeguts, com a la terra,
o si sols hi hauria peixos, aigunes i esponges, i davall
de tot el foc de l’espantos intern.


Com que pensant en coses grans tot d‘uua se mos
presenta a la rnembria la figura de Oeu, an aqueiia so-
ledat pensaram an el, be i el mal, en los angels i eis
imo-dnis, en eis sants i els pecadors ...


Oels nosires eniairats pensamerits mos tregueren
dues dones, joveiisanes i ben enllestides; dues senyo-
retes modernistes, coin diriem, que se devien haver
embarcades en el darrer port i que cridaren I’atencio
de tot el passatge, principalment una d’elies per el seu
vestit escotat i de tela casi casi transparent. Una era
rossacorn un angel; I’alira tenia els uis i els cabeis tant
negres corn la nit.


Prest va Let efecte la seva guapesa, i aquelles dues
portcelies de la vtda, enviades coin totes les dones,
per Ueu, per eiiibellir amb sa presenc~m i-purificar amb
sa delicadesa, les brusquedais dei moll, se veren enre-
voltades de cas1 tots eis homos qu’anaven a bordo, que
cercaven distreure amb elks les hores d‘espai que dins
e l barco soleii ser llargues i, per efecte d’aquesta abun-
dancia resuitar fatigosea.


L d inorena deiai de mirar enfora i prest la va‘ig
veure riure nerviosainent, hestericarnent, corn diven
cis modernistes. La rosaa plorava; qui no hagu& sabut
qu’era cega hag+ cregut que no deixava de mirar les
nionranyes de ra seva terra, que s’enfonyaven ,ja a;go
enrwa, dins la biavor d’aquelia mar suau.


i l corn mes la rnorena esclatava en riure pareixia
que mes la cegueta plorava!


iPer que pioraria:’ Els homos tots estaveii enrevol-
tats a la seva companyera i S’haPien enretirats d‘ella.
lPerque n o l’lii parla,;en tambti? Era el dolor que feia
tugir d’eiia Izs den& personis? ZEra sa desgracia?
Noitros creguerem qu’era la seva dondat, retratada en
sa cara de verqe i en tota sa figura ignocent. Aquells
homos no cercaven mesque passar I’estona, no anhela-
ven mes que sensacions i gusts del mon.


Liavor vaig sentir que l’iii parlaven a id iiiorena del


amor iCom si aquella dona que reia mentres sa germana
plorava, que mentres sa terra, son poble s’allunyava,
poguks compendre un sentiment, pogues compendre
jamai I’amor!


Un senyor de cabeis blancs crida a les dues germa-
nes i les fe anar a un lioc retirat. A la morena li caigu6
tort que son pare li fes deixar aquella companyia de
garrits jovensans ... i plors. Per6 en els llabis de la ros-
sa apunte una mitja riaia de satisfeta


-iOh, Merce!--l’hi va dir a sa germana.-SQuant
h i veuras? Jo, que som cega hei veig mes que tu Veig
amb els ulls de I’anima. TU, tens tots e15 sentits bons
sentits bons per6 no tens cor! ... ? Plores per homos que
ni tant sols coneixes, i no plores per lo que sempre
havies vist, i corn io aqueil dia, ara, pot ser, tu acabes
de veure per a sempre, tan enfora mos n’anam?
. . . . . . . . . . . . . . . . . , .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Lletgidors volguts: lQuina de le6 dues germw 1s


Ciutat.
era la cega? SM’ho sabeu dir?


ANTONI CARRIO SALAS.


Historiques
Lto que li succe i a n el Rei En Jaume i a? els


s e u s e g In conquis ta del districte d’Artb.


(12110)


A la. doinstin:‘.da, surtida de sol, s’;iPni.ii.cn 10s cn-
valiars, i en nhinero de trenta citiu iiinpreitguereii la
pujada do la montanya, per atiar ii par;x.r a f i de ;luo
el8 sarrd’ins no 10s fugivsen per d:ilt. Nentres tnnt ets
homos de a peu comensaren a pujar, acost;tnt so B les
cocovm on hi havia i’enernic, f ins que 10s arribarcn
ainh ies pedrev i flexes.


No era h6 de fer rendir aviat i~ tots aquella gent
hen i~uiiierosa i beii apro\-isioimdn, per l i ~ graii ilificul-
de ferir-los tant de dalt coin de baix, per inos de qne
la rnuntanyiL, que era aka i t r i d r i . de pitjar, : ici ibava
anib uris periynls que surtiert tnoif, fent cova i a dcv:rll
$hi rdugiaveil, ernparant-se de lcs ro,i~ics qiic ! , i s ti-
r&vcn de part dainunt. Axi succeiii que totes les pe-
d w s q:”e les tiriLvi?ii [io les fcri::n, mi iio ~ S S H I ’ . ; ~ l c u -
n;i per s:rinh;i qite &J@S it uuus coiii a. hnrdia.es de
lleiiya gue has.icii fetes per tilos d?,l’cirs;~r-se. I’crh corn
qu,e Ies atitcaveti taiit i tant I com m:s an;iva. tiles
s’hi acostavcn, i ells siirtieii cui~.!qtii~ pic per tklen-
sar-68 en furieu ax i maceix cuci lcui~; ~iq . ic”S.c coi:te-
sa dura per hoii cspai, 6 era fort di?liLa!,ie ii veurc*.


Y entre tant se feu mitj dia. Vegent io por adelwi-
taveii i lo inu i i i qnq era tirar pedrcs a !a co\-za, per-
que tant mateix ni de diilt ni de baix 10s porien ferir,


! dia :!iji;r;, que ~.l?;~?r; , \~eii Eeelt i ieut
a q u d s boiia yucrrers, en &uno bitiis (!iquB au el Rei:
qUdvallau, si.iiyor, iuenjnreu e l!c i v-i;dreii i or-
denarcu qtic fs degu fer r n aiirr w r i i a . l’r1.6 el
Hei li contest& e 0 en Xuuo, no siari im!)acient i i i re-
bou, q u e Bs bc ~ g , u r tlue eia ; ~ y : t C L ~ r t ~ i ~ 1 n A pes^
d‘iiisb, posttrit s’hi a1 niestre del Roqital , qiii: si lr6
qrobnva que 01 ltei tenia ra6 cii esperiir, troliara t;&in-.
!e que era 1lci.i~ de que sc-n ;inii,s ii, dimir! dievail;i el
Bei amb en Sum> quedaut~ac a1 incstre per coiiti-
nuar v’eiiwsiitld.


Xentrcs el rt,i i en Nuno din;iven, cl mestrc del
yospital feu ; i i u o l l ~ r aiub unes c,.idc.iics. dcsiiv ci;rli do
"-
2 LLEVANT


la muntanya, una caldera plena de Ioc i combuutihlea,
i amb una corda un homo que'l anava tirant pels het-
bctxers i harraques del8 sarraIns, lea qual8 bufant el
vent anaven prenguent i fent gratis fogateres, de ma-
nera que mirant.ho el rei desde la t u l a passava gust
de veurer-bo: i aixi se-n cremaren fins a vint d'aaue
Iles enrcmades (1).


En vista d'aix6. aurafitant l'enutx i
I 1 ,


nims, que havia prodnit iln el sarraTas, el Yewe
enccses les seues harraques i defenses, & mestre lo^
entimi que se rendissen, de lo contrapi baurien 'de
morir. N o estavenells encihra de-rsperats del tot, i
mbs que confiaven de rebre ajuda d'en Xuayp, aixi
6s que li contestaren que si dins vuit dies, contant
desde aqucll, qu,e era el diumenge de Passi6,no havien
rebut auxili s'entregarien, perb no come catius.


An& tot-duna el mestre an el rei a contar-li
el6 pactes, perb, li digu4, que de cap manera
les admotes en no esser come catius, perque estaven
retuts del tot i casi mig morts.


(I) Diqen en Binimrlisi Dameto, que en aquesta ocasid, dos
cavallers, de llmatge Moix, fermant an el cap de lw fletxes una
materia inflamada, L desparant-les cap a le8 enrema des dels sa.
rralns, les feren prendre; en motiu d'aixb le8 afagiren en el sen
escut, diuen ells. un bra? armat que tira una fletxa encesa; ;amb
aixh de fixar I'origen de les armes de families e-hi ha que anar
molt alerta


Vida social


La nostra associcci6 complint sempre 01s fins per-
quefou creada s'esforsa aempre per instruir i educar
alssezs associats. Durant aqiiest,a tcmporada interme
dia entre Ies dues tandes de Conferencies organizades,
e18 diumenges a vcspre a les 7 *I2 i ais dies festius a
la, mateixa hora, hi te lloc un u t e que's d e gran ut i -
lidat po'i jovent, i es lo que nnornenam Lectures int i -
mix, ,ja qur coirsisteix en llegir uti o incs en aita veu
i sols p'els soc5s que hi vulguin:asistir, trossos escuits
del8 tniliors autors. Per itra h i u i estibdes llegides ja
dues conferencies del P. Victor Vantricht.


Es aix6 un treball qui no's veu, per6 que ningu
negnra que no spa de gran inter& pe'l jovent iL1Bsti-
ma de13 q u i preferclxeo iiiiar a donar brorna i diver-
tir-se perdent el temps miserablemeut!


+-*


Ha quedat coustituit coni a f io l de aMinerva, un
Grupo 8ociuZ de Preuirevisid que te per fins propagar per
tots el8 medis l'enscnyansa econ6mica, I'estalvi, la
prerisi6 i el profit qu'aix6 reporta. Ea de gran utili-
dat i son de preveure es bons fruits qu'aqueixa enti-
dat pot donar.


* * *


La Sociedat aMinerva. ha fet contracte amb el
&ircol de'Obr6rs Cat6lics* d'aq'uesta Vila per In ces-
si6 del Teatro d'aquesta entidat per celebrar-hi el8
actes de m&s importancia que Minorva organisi


Com el temps curtetja per fer-ne cap durant els
Darrds die8 88 comensara per la corema en quc s'hi
donari la segona serie de Confsrencies que s'anun-
ciaran oportunament perque no se coneixen encwa
tots el8 noms del8 conferenciants. Per a pascua s'hi
fa r i una Vetlada literaria-musical i despres cinc fun-
cions dramhtiques a cBrrec de la Seccid de declamacid
de Minerva.


iS'escarada es llarga! Feina a vol6; i qui n'e8 que
alsi es dit.


.i -


Ajuntament


Sesdd da &a 28 de J e w


En la A i 6 c&ehrad& en &quest dia.. ,*
i Lmr ,Ue rectiflcB l'rrllistament de joves eoncu-
rrents an el reemplss dcl any actual.


Nozhagentse presentada cap Feclamnei6 en
contra de !a dac.Itlraci6 d'utilidat publica so1icit;ida
per aquest aJuntamrnt per el csmi de Betlem s'ac01.-
dA donwne compte au el Governador civil.
, , 8." SacordB abonar del capitol d'imprevists


22'60 pts. a D. Gabriel Buades import de unes plaques
indicadores de19 peons caminers.


4.ac , S'aprovii el repartimenc de grif6ns de I'any
corrent.


6.' S'acordB h c u l t s r an els propietmis de cister-
nes perquc les umpliu de la canyeria publica, per
torn rigurds.


6.1 Ye fncultii a la comisib de txneficencia per
fer diferentes repar;ici6ns i adquirir algliiis objectev
per 1'8ospital d ' ques t a Vila.


2 On


Sesrid de dia 4:de Febrer


E n aquesta seasib: ' , 3
1 , O r i S'nprovii l'estracte d'ncorts del inks de ja-


ner prop pass&
2 . O " SacordB la distIihuci6 de Iotidos del mbs co-


rrent.
3" Se verifica P I sortetx dels vocalp associats CIS


ciials amh uni6 de i'hjiintament han de formar la
Junta Municipd durant l 'my corrent.


'
i l , ~.


; , . * .


Period i csrte cam v i
Novauient hen visitat la nostra redacci6 el diari


.La Almudaina- de Palma; .Boletin del Ateneo Cieo-
tifico. deafah6 i r S a blarjalr de Sa Pobla.


A tots agraits i otorgam el camvi
.El Herirldo de Cristo. de Palma nos dediea fra-


ses I;iu&itories. Mil iuercbs


La Mutualidad Escolar que a m b aquest nom hi ha
establida en I'Escola :."National de nins que dirlgeix
D. Andreu Ferrer hazenviat a1 Govern la Memoria
i Bulans regiamentaris, dels qwla en treim aquestes
notes:


Socis inrressdts durant l'anv 1916 16
I


B de baixtt per ausencia 1
En queden enguany 16


a.
a e v


Entrades durant el mateix
Ingresades L la rCaja de Pensiones, ~46'60 P


49'70 ptas.


Queden en depbsit a1 31 Decembre 3'10 ptaa.
-


Coses Vostres


SI Rrgument
En la descripci6 que ferem en el nfimero passat, de


la tipica festa qu'el poble #Art& dedica a Sant An.
ton1 Abad, de Viuna o dejarzer que amb tots aquests
noms el poble'l coneix, deixarem per falta despai la res-
senya f'aquesta nota tan propia de la festa, que sense
dls no resultaria plena i hermosa com es avui; La glu-
sada de s'argument I'arredoneix i I i dona cardcter.


Tothom coneix el sentit de la paraula glosador i
metes popuIars, aixb es persories d'engeni natural perb
lo regular analfabetes, que tenen manya per improvisar
i arreglar amb cert art, g~oSe.5, composicldns en vers de
sis, vuit o mes versos octosilabs. De glosadurs casi
tots els pobles en tenen, i per lo regular prenen part en
lomeigs que celebren entre ells durantiels diumenges o
vetlades d'hivern, se prooen a improvisar sobre un


assunto determinat davant una concurrencia que 10s
paga i es la que judica sobre quin guanya.


D'Artd n'h@ sortits alguns d'aquests glosadurs
i fins en tenim eu cara que tresquen els dames pobles
de Mallorca i Menorca Menorca pruuarrt-se amb ex-
terns i cercant qui les dublegui. Pero no es an aquests
an a qui Wre fe r im, qn'aquests volen mes amunt i
no s'entreteben amb lo tipic de la terra, van a cercar
dublegar-ne i frobar qui'ls e pagui sa cantada.


tros que componen S'argument
mos sense lletres o amb volt
scriure les gloses que compo-


nen, dedicats a I'art de conrar; homos de cassera. que
no solen coneixer sa taverna mes que per cantar-hivs'ar-
gument el dia del Sant; homos per lo regular de sanes
idees, de fons relligibs, (sobris, metbdics i gent de be a
carta cabal. Durant I'any no solen pendre part en torneig
dtcap classe, mes que prenen nota in mente dz tot
quant en el poble soccueeix, dia per dia i cosa, per cosa
especialment lo mes notable en meteorologia i art de
conrar. Anoten Ies pluges, calabruixades, tempestats,
torrentades i vents de cada un dels mesos del any, cam
tambC ei compor iament del camp, les malures, cullita.
etc


Tampoc delxeu de consignar Ics desgracies, citant
els noms, i les sorts, les bregues importants, ferides. el
movtment politic, t'entradwdun Rector nou, la veguda
del bisbe, I'estat de poblacl6 amb els neixements, morts
i matri monis. Ida a tot aixh i molt mes qu'anoten du-
rant I'any heu componen en g!oses de sis versos octo-
silabs, fent ne un glusaf de setanta a cent estrofes i a n
aquest glosat I'anomenen S'argument.


Aixi es veu que SArgumenf es la vera nota hist6ri-
ca de I'any amb els mes petits detalls, i la coleccio de
tots el Arguments fcts desde temps inmemorial, seria
avui una font d'historia local de lo mes profitosa.
si els Ajuntaments o qui ,poguCs s'haguesen cui-
dat d'arreplegar-ha cam proposiiren temps enrera
ilustres fills d'aquesta poblacio. .Mes. per desgracia el
consell nose recui, i els Arguments s'han perduts casi
tots, ja que no queden mes que'ls qu'encara recorden
vellets que de joves foren cantadors i alguns qu'e;: te
recullits el Circul dObrets Catolics que fa uns
quants anys oferia (i per aixo mereix un fort aplaudi-
nent), un premi a la glosada millor de s'argumenf.
qu'abans de la festa havien de presentar per escrit i
quedava arxiuvat.


La primera glosa d'aquesta com.posici6 sol con-
sistir en demanar a Deu inspiracio i sabiduria per no
mar; en la segona demanen llecencia per cantar-la a1
3r. Rector i al BatIe major; la tercera, beilevolencia
31 auditori per escoltarla i a la quarta s'entra en materia.
4n el final se demana tambe perdd als oients, se sol
j i r la classe i edat dels cantadors i a voltes fins les
;enyes personals; i a la darrera, fent vots per encon-
;rar-nos tots un dia a la Gloria, acaben sempre amb
21 darre rers que diu: Diguem visca Saut Antoui.


Quant el glosador te composta la glosada de s'Argu-
nent, escueix cuatro jovensans i a vottes fadrlns que
;apigrlen entonar, i durant una mesada les fa anar a cada
tespre a casseva per aprender-la. El dia de Sart Anto-
i i el demati tots plegats acudeixen a la cavalcada for-
nant estols de quatre, tants d'eslols com glosadors
:antant per primera vegada mentres volten, cada un
;a seva per els carrers de la poblaci6.


Abans, tots anaven damunt quatre mules ensellades
Imb bast i baiasses i una pelt, amb tot I'ensellament nou
le trinca. Avui s'ha posat de moda presentar-se cada
>stol dins un carro, lo qual lleva tot el colorit que te-
lien els estols d'anys enrera. Suposam que tornarri l'an-
:iga costum de presentarse amb bistia per ham, perque
:othom troba els carretons cam o nota de mal gust.


Acabada la Calu~lcadu. sense davallar de les bis-
:ies o damunt els carros, se planten en la plassa i
dld cada est01 canta daturats el Seu Argument, voltats
ie gent qu'escolta amb gran atenci6 Tot el dia de Sant
4ntoni i els dissaptes, festes i diumenges sigOents fins
,en entrat el Carnaval van a les cases particulars per
si tenen gust de sentir s'argumenf cam altres joglars
ie I'antigor, cornensant p'et senyor Rector, batle, se-
Iyoriu i a qualsevol les ha demani.


Assaguts formant un quadrat, mirant-se de cara
le dos en dos, el colso dret damunt el jonoi respectiu,
aguantant-se la galta alta i la ma, ulis baixos i pau-
jadament,amb una tonada tlpica en lloc mes, ni en altre
iemps cantada van descapdellant sense interrupci6
L'Argument i al al acabar diven: Molts anys iperdunau
fel enfado, essent obsequiats amb coca i dobbks.


Deu vullta qu'aquesta hermosa costum perduri per
temps infinits i els qui deven i poden, recullin aquestes
:omposici6ns que encara que d'eschs merit literari en
:enen dins el folkloric i cam a petits detalls hist6rics.


Engrany s'en presentaren dos estols, del quals en
volem dar una mostra a f i de que els qui no coneixen
aquestes composici6ns se formin carrec del seu valor.


ALI-BAXA.
I-


B3lUQJ3 .
4 LLEVABT


AN CDLMADO. ~ ~ T A ~
GUIEM BUJOSA (a) Ganancia


- v _ _ _ ^ _ U _ _ _ _ p


-ARTANENCS: No compreu res que no passeu abans Der aauesta cas8
Mai vos ne tornareu de buit, peraue es sa aue ven .


Gomestisbles de toota sasta, lisors, dulses, galletes, ete., ets, : : Grandios surtit de Pcrfumerii
T O T A - O N P R E U


Ayuesta casa te deposit especial del celebrat “A N 1 s ’1 TJ L”
Fixau--TT-oes be e n sa Direccio>- G33NTR0,7,@ ;JS 11-ARTA


Aqui s’hi despatxen tarnbS els servicis de 1’Agencia ?hjosa (a) Ganancia (tinica Agencia) que serveix aml


puntunlidad i barato qualsevol encBrrec se li fessa per Ciutat pels altres pobles de ~ a l l o r c a o p’es Continen1


Despaig a Artd: Centro, 7, 9 y 11 Despaig a Paima: Estanc d’es Danc de $Oli


EBANISTERIA MODERNA
DE -


Arnb prontitut s’enllesteix qualsevol treball Ii encornanin
Mobles fins, de tots es estils p’el parament de casa


Especialidat en cordats de cadires a I’antiga
Pintats i dorats fins, de tots es gusts


Abons de casar-vos i abans de comprar a cap okra banda
passau primer per aquesta casa


Carre de la Parroquia - ~ r t &


En la 1 litrrtria, Papereria, i Gentre de Suseripeions
DE?


F r i
Vos servbhn en puntualidad qualsevol llibre o publicatid


pogwu desitjar, II anco les pornogrhfiques
A 9 P i ? E U S M O L T L I M I T A T S


5 x 3 V€IVEN TAiWE3fi


p@per de f ;le.: ciusses i tamanys, lfibretes, quaderns,


p/ecs, hipis, tintes iikbres escolars D fa menudo i en gros .-.-.-...-.*...~.-.-.-.-.-.~.-*-.
Notau be la direccio: QLTATRE CANTONS, 3


LLORENS GARCIES
OBERTA A. TOTES HORES DE LA NIT


ab a,* - - -,. Vins i eixarops medicinalr Jb r\b a!. aL -IP -I c -Ir *,.- 1,
Aixnrops d e cucs del Qoctor Morey +: a,. . ab -,. &I -I,


d .


preparat amb erba cuquera d’Arti JL ab ab -I,- -I,’ ,. .-
-rc--.u*IIILrmvyrr̂ --


Pl&sseta d‘es Marxaado


V I = V I - V I
J ) E S A 11 -4 Vli:S j6\


Vim de Taula i Vim Blancs
A TOT PREU


a la menuda i en gros les yen


__I__


RECTE, 8 ARTA