h1aiT"rc.a se sent a x i tot2 ( ~ g u ~ c i ~ a de i'obra capdal de la srua ines...

h1aiT"rc.a se sent a x i tot2 ( ~ g u ~ c i ~ a de
i'obra capdal de la srua ines estiHiida poete-
sa, Na Maria An!onis Sa'vd.


Tofhom ha ensi+bariI !es s?ucs !
posicidna originals :.~aii:;,a.dc~ cr+i i eiti iA
en ctisi totes IPS irvistcs literarirs qu'eii nos-
tra llengua s'lian publicades dins aquest slgie
1 aplegades despres en u n volum PoEsIEe
pulcrernent edilat. En la major part de cer:a-
illens celebrats ha eStdda gonyadora de pre.
niis extrprdinarla i el nom de Ha Maria An-
lonia Salvd ha cnnseguit un lloc del$ mes
distingits mite els dels miilore literats de
Ilengiia Catalana.
Me.?, ara acaba d'acredhr-se de trad. c>-


fora, qu'es.molt mQs d i i h i de !o que molts
creuen, i amb I'obra c.vuliida qu'es A l i i w c i
la m6.s famosa d'en Frederic M s t i s l , si ha
Conseguit el inestraige.


Ja eia coi'rguda I w e u hen :ebh& la seua
fidelissima fraducci6 de les f i ; c s
meresquk unrioiiiia e!o@ Pcr su de
gancia, capgirairwnis de h u e corxctiesiiris i
al ma:eix temp:, fideiidat er:ieiiin q i io ii dawn
tot I'alre d'originai.


Per6 u tirn i ' n t 1 1 . I , i m t , ~ : i . f t/.i&tii*dis Cn-
f u h s li 113 pubiic3dii Ww;a la i raduicio
del poema mistralit4 al qual !la doiiat tal per-
frccid que's pot dir que I'ubia sortida de inam
de NaMaria Antonia en sur! eiicara gilanyant
amb gaiania, i no ai dir qu'ha conseguir un
exit escletant.. 'rota Catalunya ha rebuda amb
joia la seua obra edniirable t1ibutant.h eis mks
gram elogis, la prensa de tols iiiatisos i que.
da consavrada corn la millor traductora del
nostra teiiips,


Mallorca havia de demasrcar ia seau joia
Der ?exit asoiit i siitd. a k u i a c'iuti:, convo-
bats per eNostra Parjar sajoiiten eti &pet
gern!anivol tets els qui d ins si inateixos hi
seirten bategar I'inima mallorquina i els ad-
miradors de la poetesa per retrer-ii home-
nafga.


Ei! ell hi vol te;iir iaiilb6 L r . , i x i x i iaseua
part knt-se seua I'Adhed6 que hi 1x1 enviada
el nostro Director qu'es coin segueix:


Sr,President i drink conipanys de VNostra
Paria!* AI trobar-vos en intiiita comunio espi.
titual retent homenslge a la ps t ra niis gentil
puetea, pienyefienos Q ! S 5gi!!l&a de Mdior-


~ . . .- ~~
I


~. ~~


ca que, com jo, en senihlants diades sentiin
n i b que niai el inartiri de la ioscoi, i 4 roeg
punyent de la soliiut, cuin la p;ivdcio de
peiidre par: en acic liin soleumial,


Encara que tai voita iiiolts dels aolitat~is
de Pvlailorca no^ vegeiii a!,uiiyats de taut bcl!
apicc, no voikin q u ' c s dipa qu'uns quaats
aiiiics tie Ciutat tiiuuien aquest ack uose-
quios a Na Maria A n i m a Salva, zinu que es
tv!a Mallurca iiieraria qlie s'!li w i t iepreaen.
tada en aqueix acte, i 11 ret el tnCs iervent ko-
menage a'adiiiiraciS i aictte,


E,ls q u i us hi dplcgueu, sentireu alefetjar
en tori1 t u t i e i'oiiioia iaisiia;iatia que baixd-
ra iliis a vusaltres per peiidre part en I'acre i
festetjar a sa gmnaiia, que yr:iiiaiia d'aniiiia
Ira de sei qui runt iii!iiiliiiirriii ha sabul COI!I-
peridre la s e w


Estic segur qu'el dla tres dejuiici el 3cl
obririi m6s sa gegant parpella a1 passar per
dailiunt la piaiin iiitciiiii i m r a i donarA nit%
bm!aiitur a a l a uri dc,s pdisargts d'aquelia
a w p a iiiaiirxi I ,in ei>,ii,jois i cwiic.s d'uyu~11
ek,.i/'et q u ' i h ila iiiii!urta~id~,is aritb ses pds-


Fins Eli :%iiiun Lull desdc'i Ciiii del Puig
de Raiida d'urlt se dolliiiid toid la planula
s.~n:iura do!$a~iieii:, ,.vni iiitir ApOl.loii uesde
!'u!iil!p a! v c w e y;!i;iiitineiit i e d e t j x h tal!
apro!it& dci;eb!i.,


r;v.ics dr: caJer11m pdgesa,


i ! s l r c t I u i c i l 1 la iiv~iia


tois eis qu i iios curprenein iiiiii, la iecllira de
lcs cuiicepciOns ensucrades de l a nostia poe-
irsa void; ieni poder-nos trobar curporalineiit
en ran beila iesta aoiit hi ha volat el nostro
cur. -Artdr'c:i I 'owr.


L a R E ~ J A C C I ~
_I_ Ir?lDc;;?lI===---
L L E V A N T


I socledat humanes trobassen en Hoc d'a-
jula, nosa, i en lloc de defensa, disminuci6
del seu dret, reria m& propi I'avorrir que'l
desitjar la sociedat.


25-Voler. id6, que'l poder civil s'en en-
entri fins a lo intim de la liar, es un Iran i
funest error. a r t es que SI colca familia se
trobes en necessldrt extrema i no poguds
valerse ni soartir-ne ptr si matelxa de cap
de lea meneres, seda just que I'autorldat
pdblica remedlu aquerta necesrldet extre-
ma, per set cada una de les famllles una
pert de la sociedat. I de la matelxa manera,
si dins la casa burtls una perturbaclb greu
del6 drets d'uns I altres, a'ha d'interposar
i 'autddat pdbllca per donar a cada qual Io
seu; ai%& id& noes usturpar els I rets dels
clutadanr, alno proteplr-los 1 assegu'ar 10s
nmb una justa I obll ado tutela. P t r6 es
son carreg la cosa pdbllca; la naturaiesa no
permet ttanspassar aque$ts limits. Perque
es tal la patrla potestat,, que no pot esser r i i
absorbida per I'Ertat, JII qu'el seu ptincipi
e8 igual e Identic an el de Is \ ida mateixa
del8 homo#. Elsjllln son colca cosa del pare
1 com una amplificacid de la persona del
pare; 1 SI voldm parfar amb Justesa, no per
Oi mateixoi, rino per la comunidat domesti-
ca en que foren engendtatr, entnn a formar
part de la uocisdat civll. I per aquesta matei-
xa rad. perque 'Is fills son natur'alment colca
coaa del pare. .. abans de qu'arripiguen a
tenir l'w de la seua kr 'e rad csMnsubjcc.
tra al csment de aoaparea. PI


Quant, id&, els aociahtes descuidada la
pfovidencia dels parer, introdueixen en el
LEU lloc I& del Estat, obren contra la Justi-
t ie natural 1 desfan el8 lligams de la llaf
domestice.


preds qu'aquf s'eturn F en els qui tenen a


2ge-.2,>,h: ...... ....,._.:.. I ..,... . j , i ...................
, ..........,......_.. ! s + % K ! . E . s c % ? , , ~ , , ~


Les Coves do degotis


Quant l'11!2 de MallotCd Is destrlava de tea
pregones aigues de la mar; quant sos volcans
bullien flemetJant per sg devall la terra, dei-
xant-hi lliteres de carb6 aufegat; quant neu
deia a les ones: eta1 d'rqui arribateu, no r i i h
envants.. . llavors les montayes, en sa rerse-
guda a bandes s'enconcaven fa i t lloc a ic;s
uials j torrenlerea, i a bandee ulsuraver~ se5
penyes de iiit-snp delxirnt inmensos buits i
hmsgatais baix d 0 SA tram,


Los branis d.aigua qu'earlataren en fulns
vlt-ea, lost avail saltant de tlniba en limba,
knytren les esquefdes tantalludrs, i a torsa
ce conetit i cap girar les lea enredonirea1;ijas-
wren pasfades aiiib sarilans i arji!a dins Ius
wrieilars i albuferes. I quant 10s auballons 110
.hglotzren. rnancsbada s'eneestida, I'aigua,
petit a petit obri cllvelis I venea desxernint
el* full8 a les redrores fins a afinar caus i
asvencs de les montanyes, plens no mls de
Iowa, des que sempentetjan-$e per aixir da-
!nunt la in81 s'havien estufade6.


Llawrs, Gins sea errtraiiya cornensti 6il
t a m la Naturairm. Millafis de gbies tresro-
Iaren pet entre els terrenp que tail cilberta
air frects 1 a1 corrals mibterioros. Miil6ns d e
:oks incannablea, durant sigles I s!plea, dci-
m e n la svslancld de la p&.!ra que il'aixurriu.
iwa iorjant entantats sltiis du pcma i de


canyelies, encatifsnt pisos de crestall amb
erbes conglassades i recubrint sos murs i
paretics amb mantell: de neu cum a draps
rasos.


Els caramells blanquissims capgirats dins
gorcs d'aiyua estil'lada cresqueren alxam-
plant sa punta reguliosa i els qu'abans penja-
ven estirant la volta, foren puntals fornits
que I'amparaven.


A M sempre era nit. Cap ser en vida s'hl
esbargia; I'Obrador del univers, dins aquclla
soledat eterna, se delitava llavorant res riques
maravelles.


Tant sols lo gotejar de l'aigue dins tasser
escampades, perdent-se d'Bco en Bco entre
i'espessa fosca, devia semblar com a salteris
polsats tots a un temps per I'esperit d'Ar-
monia.


Ali i semprc era nit: per6 e! Cr!ador hi
espargia 10s ralgs de sa Aencia, dementres
que% sigles, rninvats per ek iristants, trespas-
saven uiis darrera els altres.


(Seyuir'ci)
BAR TO WE^ FERRL


Nota Agrlcola
Estam de ple dins ies messes, la cuita


que tot i'any hem coat amb els niiietes del6
uys ha arribnt ja a port per& com costa
tant I'arribar be, enguanp no pareix sigui lo
que t-t-horn esperava. Les faves que )a a
la naixd se presentaren malament, en gene-
ral haurin estat bones si trnirn en conta la
rama que poaaren i se vestiren de bajoques i
SI Deu ha vol compareiferan aemunt s'era.
An els grans, els vents de derrera hora, han
atropallat tant la maduraci6 que rnoites cal-
xes no han umplit l ademis, com aquest any
passat, produex no pcca destrosss ia plaga
del aalserd,


Anib tot la gent est4 atiimada i prepara
les tenes per umplir-les d'hortallssa, i Dona
gcig treecar els no4res comellars, enguany
se veu molt de canyoni, se coneix que laro-
ba va cafa i molts la se volm manyar. @is oii-
virs tambd, per la barra qiie han treta, fan
pensar amb una bona hivernada. Pero, Io
qui fa ana1 la gent r i m akgra es el preu del
bestisr, que es el nostre priiicipal ptoducte,
alxb fa que corrin molts de driers i ai a b
gim qtce els j o r d s aqiwta tenipora,.ia es-
tan R qmtrt! peesetes. hem de c tzure que no
se sent sa.3 ;B iorva d'altres ben&s, el mal-
e$t;ir ocasionat per ia grim yui-rr&


No y ~ i e : m B-abfir acpresta iwtita crbnica
sense tri ;or I'atenci6 de13 ni;stres lxgesos,
sabre el baiir!ol coninnii ant I'ur ire del Comi-
mrl genera! d'Abasteisen:entr Sr. Ventosa i
Cal\.eilr:letei?tacilites E5 preciaque tot-hoin
fsssi Is drzlaraci6 veritiit; teiiiu ;JiTwlt que
tots YOS queixnu dele m d i 3 d'Eq,anya quaiit
de tots elis, no!trus en tenim la culpa. Amb
la declaracio de cuites se conseguird teriir
estadistiques de lo que se cui I per Io twit
sabtem lo que fa faita 1 ei Oovern a i d PO-
dra nlvellsr la produccld, Rdquirint io que
s'hegl de menester per tancar I'cny,


~ , ~ ~ . & : ~ p ~ > ~ . *se,m
PAGAB.


doctor en medicina, pero aquest atnic meu
m'anornena inenescal perque I'he curat a ell
un parei de vegades.


lVes quina o'eii hagu6 de beurel
I Dins un teatro se donava una fund6 I e


rrlmer acte de ella representava una casade
Ioc i un dels actors qui jugavn estava de
sort.


Durant I'entre acte pujd un arreedor seu
a1 eccenxi i li di&:


-Vag pcrqua me pagui:
-Me deixi estar, homo; Ino veu que van


a sixecar el taib 1 tct d'una he de sortir a
i'escena?


-Id4 me pagul e8 vlnt duros que me
deu. - p:om, i jo no teng un centim!


&o? 21 aont son les cinc mil pessetes
que \'. ha gonyat a i'acte anterior?


-


Uti ambicids s'en an& a consultar a una
sonhrnbuia i aquest que l i vege sa tela ii ,
digu6:


-VendrB dia en que totliom se treuri el
capell al seu pas.


-61 quant? dlgue aqueil.
-El dia del seu enkrro,


Un periodists err conversii ainb uti aitta
del ram li deia:


-Mai m'h? hagut (!e penedir de de !a
qu'he eecrit i firrnst.


Id6 io, reipongui s'sltre~-vaig garAn+b
sar arnb sa mava f i r m un pagar6 d'un amie ~
I m'en vaig penedir, perquael vaig hav9r d&


PEP. 1.
~ B ~ z i ~ ~ ~ ~ ~ ~,


PEQDIGONR DES
No porem resistir a parlarne, del assunto


de Mossen Alcover amb els demks membres
de la cecld filologica del Institut d'estudis 5,
Catalans, ne presta a tants de comentaris LA
tantes reflexions que tantes i per ia petitesd 1
de la nostra ploma sois voleni delxar anotats. j
atguns dels unts que e!i el nustre concepte
mereixen m!s censxa. Poc respecte d'alla a '.
squl; poca consideraci6 a la jrrmnanbr; caci-,
uisme lntolerabla i repulsin; Separacid, qub


jrstrueix fonaments; puca politics dels mad ' ,
nats a llevar engr0ny.s tot lo qual dii per con.
sequsncia 116glca. que un remat sense pastor..
cainina amb desurdre i que aqueil gran crea-
dor, aquell gran taieiit Drrvisor i urdenrdot ,:
que's diguP Enric Prat de iii h'lba. a w y cont . ,
avuyfafalta. Deli vulla, per bi. de 13 Patria
que no succeesquin inks, co6es J'acjuesteu
que diuen tan poc Y favor de la ifibeitai c m - .,
lanai que amb poquis Iiores, datrueixen 1'0. . t


Vos recorda ara fa UII any,en q u e el ScP .
vicl oublic d'auttmol'ils d'ArlB a Mancur e:$'
insoportable? Id6, enpany, he hi tornani:ed*'k
ser. Retirades led diliaancies d'En Alaitgol, dl'.,;


ue vulguin anar bB Tiiinb seyuredat r p e w ;
%re el tren de les 6'40, Iran de llogar carretb*..:
1 21x6 passa en i'any
p e n oe civiiisa:. Sje s ~ i i i i y r o i i x t el pi..saijo , '
I desprOs el delxcn en terra. tan SOIS no 'i cri= ~5
den (coin es custum, entre la pqg) els demae "
tins, perque no iii ha lioc. \'rriaderarricnt~al.~.
x6 110 tt? Hguanto, no e6 possible trubar una ;
msncs tan g r o s s de xmiiieracl6 an el publip,
q:ii snstea I'expio!acid. per lo tant e3 dc de*-'
siijar, que la reflexid s'imposi i s'acabi d$'r
irrvii irialamrnt R ! ?oble, que si se ' i treu de'.; I
punt. hi ha r1:6s que prrdre&


,' COSNf, '1,


bra d'anys de trebail constant. , > * * *


i B tin poS!e qul


:'
Sessib dsl 2 de Juny de 19 18
__c_


Ea nqurat dla I hnix 18 prrsldencis del Batls
D. Martoineu Eatera i a l i b nahisleocia dsia i i n sn ta
err. Femeiies i I 'a8wl.s i i el8 regidorn br8. Es-
ploooa. Eaters. L!abr$s.,Hiera. Amorus i Pico. as
ealebrlaesaio ordinaria i en ella r'arord8: .~ _. - ~ ~


l .nr AprorP. I'icta de lasesaid anterior.
?.on B'acordb la dlstribucib de foados p't l midr


actual.
a.er Se i ! c~ t I aprovd I'extraetr dola m r t i pre.


608 per LAjuutrment 1 Junta niunir!pal dtirent si
mes de mat$ acordant euviar-10 S I Br. Ooveriie.
dor.


43ft Aprovar, f i rmnr I axpoearloa a1 p6bllc
~ 50s al iSdel eorrsnt d a nphdix ai ntnllloramanl


de la riqussa rfAsticr pecuarli I urbana de I'atly
10ia
ecrrerponents al any actual.


b.lnC Pagal ICs ruacrlpclbni del Ajuntoment
fl.8 Csnfurnie B la manifestnt n'el B.itle d'lnra


n'motdi er unanimidat apoiar 'la inslancia rle-
vada d bfioistre de Hiaenda prr la Sociedat "Fo-
nienl del Civiamo,. inlereqsaut al paxameut als
repatrials d'ultramnr. -


I No haguenl-bi mea assuntoe a tractar el Sr.
Batle aiaeca la seesib.


Sessio del i l da Jony
En .%quest dia se celebra la seasib ordinaria de


ssgona convocutoria baix la presiderich del Eatls
D. Bartompu Esteva I amb ascisleiicia deln T1-
nents 8rs. Femenirp i eln Regidori SIR. Eayiuora
Carrib, Alsina i Picb mordant:


1.w A i rroviir ,. I'rcla dB la sessio atiter!or.
2.00 xaminata els repertimai,te "Surrtltutiu


de conaumn,, i "Genera!,, per oubrir el diflcit d'su-
guaag, s$trabaren eonforme, acordnnt per una-
ulmidat sprova: aqusats repartiments i que 88
Yrocedprscr 0 la reaaudacld, B ~ B perjui d'admelre


reaoldrs leu reclamations que 68 peseiilln dins
Vul t dier.


3.01. Que '1 rslgidor b. Bartomeu Alrina Font
assielssca an rrpreseutacib del Ajuntamsut el HI,.
ted'obertera dels piece per eompra d u n a caw.


Dutiur uu vu1 de conflisnnn al batle perqur Re
fabsen amb tala proutitvt l e i obres necumariea
on PI loeal del juljat munrcipal a 5 d s que reuneara
wudicicjus du se(lureddat.


B.int Aprovar uu rebut do D. Juan Ouasp de 67
pte. Import dnimpreloa do bubsirtniicles, servile
a1 Ajunthsn?,


8.6 Aprovnr-ne un sltre de D. Manuel Oarela
que numa26pta. per modelacid,


bo hsguent.hirea men a traotnr el Sr. Batle
don6 per aoabada la sa6r16. -


leeel& del clia 16 de Juny
B d i IA prpeideneia dei F.r klalle b. Bartomeu


Estsva. i ainbsaaiatench deis tinets Srs Yamenias
1 Caaellaa i e18 retgidors Jrs Carrio, Lspiirosa.
Estst~a, Llabrhs, R i m I Bmoros, 58 ceirbra sass16
ordinaria acordut,


1.91 dprovar I'ncte ds la cts~3i6 Ankrlor.
WiDonat miits del oAe1 dr i tiovernador


c o m u l i i o d I'acord de ia-Dipuracib coneedit IOW
4les per eis caniius w z i n n l s #le ia 'Tort-e i Alqneria
vclla mentrea &e fii*iii lcs obre. hsix tlr l'lnspecei6
hrquitecta Provliicial i pi.rtartt iiiia cantidad igusl
I'Ajuntamenl, s'acorda auli#;i!ar el concurs del Sr
Ar uitectc menoionat


!.t= Designar ate Srs Bat!e i Spgretari perque
perqus cumplinteallu lo qu- n%tdmn per laformrr-
016 d'ebtedistiques de Iss cuYtea acluals de grn i
I l~gilms.


4 r+Dona d'alta eo e l patrd de vecins a D. A n -
toni Pdi3irallai Llampayee, nielge, uatural de Sal-
Pa elquai aolicita nsser incl6s uu el palro de ve.
clun.


5 . W Que totd'una que hi haja dobbds dlapo-
niblea ne pagui ia quota provincid corrasponent
a! eegbn trimeltra d'eoguany, corn tambe 1a ne-
gona prrllda dtl la rnoralorlc.


G.e-4lsta I'lastaucia deD. Joan Arnariis deme-
URD! !a recnudaeio j e 1918 per sisentes eoranla
c h c peaselm, i conaldersot de forsa lea fiaiiees
pre6entsdna s'acorda conferir-11 la piaara.


I no haguenbhi m8s asnuntoe a traclar el Sr.
Preaident aixeca la ~essib. ---


C R O N I C B


R f ins de Juny el temprha demortrat que sabia
ai1 a quina eiiaci6 se trobava. Facisdies malal-
tisos nmb molt de M ~ O C . L'airc u teb, el vent
xrLag6s. tot lo qual pot que dur dolcnts resul-
tats per I'Agricultura, escaldant ses olireres
que erdrien bona art de la cullita i faria bo
aque8 adagi: rSi "07s veure tondol, visita le6
oliveres plel Juliol.*


La reg. avanp; son molts ja els qui
han acabat i comensen a batre gra. Ses faves
queden batudes j i en sa major part. Lesortalis-
s a van un pocenrarr, perque elr blats hsn


ranat tsrdsna, pero ja vrrmclletja colca lomi- 8,. Lts figuerer iamb6 negretgen, per6 per lo
vist de flyues A66 en men jrrem p o p e s


El dia 30 d'a uest p r w t mCc, er. Toni
Gclaberc (a) Jaumi, 8 9 1 der barbe Jaumi de sa
plasra, jugant amb r l t r u rtlotells tenguk la
dissort de caurc. i rorkprer-se un bras. Fou
curat inmediatament p el metgc D. Rahl Bla-
ncs Sansho. Sentim aquesta novcdnt.


El rnatcilc dia mor1 cristianament aixi
hdYiB viscut, des res d'un. llarga malaltia 1.a-
nro 'n Miguel f i r r a m Gili, del carre de la
Puresa. Havia ertat brtle major i retgidor unes
quantes ve ades S'acom an adiconstitui una
p o rnanikstaci6 de dop. dtcompanyam a sa
tilla D.' Maria Terrasra r m b e1 natural senti-
ment de que erti poasci'dr.
M El dia zg mori de mort re ntiua En


Juan Sureda (a) Porret, e6 os demagcatayola .


mort, sense tenir tempide rebre1'Extrema-Un-
ci6, AI cel 6ia ell i Deu no8 &urrt a toti d'una
mort d'squeises.
*a* Ja sees oberta lr mciodat eCentro de


InstrucCiOn y Recreo* i el rCent16 llibcralH en
el local qu'ocupava el xCircol d'Obrerr Cat&
lics;, aquest, uns diucn qu'emt6 disolt i ~ l t r e s
diueii que te ret roc11 MI~M carp ni fogar, que
neden cercant una post d e &lvrcib. SI sa eCaixa
Rural* 10s recull fera un robr r de misericordia
i dara una prova d'atnot ria causa catolica.


Dimarr de la retmana pssada desde
Art6 a les lode1 mati un diri ible francis que
feia rumbode Nort-Est a Suf-Est, lo que teu
creure que feia la linea Marsella-Algsr. De la
Torre de Canysmel i de Calr-Retjada se veia
bnstaat millor divisant-se amb uns binocies dos
tripulants. S h a deixat veurr ja algunes vegados
rcinpre el matein dia de la aetmana i amb la
mateixa direcsit,


M El n darter de la raviru aLectltra
Popular, publica un tecull de oesiesdel poot-


aNostra Parla, hs drganirat u n ipe t
en honorn Na 3a r i a A. SaIv6 a KI'Hotel VIC-
torinx de Palma, amb motiu delseu trinnfamb
la traduccio de aMireh!+ d e n Frederic Mis-
tral, bii ultre lloc d'aquest nombre Ia'n do-
nain coiita.


Segons noticies 1a setmana passada fou
viaticut l'execonouio d' 4rli el Sr. Llompart,
resident a Palma. Que Deu li ajudi psr la part
tnes convenient.


Hem tengut Phonor de wludar a1 dir.
tingii illorerjat poetamallorqui MossCn Andreu
Caiman Pvre. el qual yassa aqi i , er predicar
el serni6 en la ftru de SI. Pere. Pi'oldriem li
hagi estada plaenr la visita en aqueixa poblaci6.


Aquests dies h m .sftat de moviment
devers les Ccves d'An.4: son estaa mols els
turistes que les han vhitades.


S'ha cornenssda la rccaudacib dclGon-


M


~ 0 )


'm


S%n an6 a geure bo i a P eademi demati era


=


ta mallorriiii D. Josep Tous i K arote. -
m.


~5


w


sum pcr utiiidats a ca I'amo '4 Juan Amoros
del Cor:t? del Figueral.


Se diu que m s e contemplaci6n.c enauany -~
se ferin oprimisals moro60s1'


l'dttlhe s ha acabat el plas p'el recull de
ceduler personals que SG recauddven a1 carrer
del (:asrelict. Ara qui iio I'ha prrsa haura d'anar
a Cupdepura


Sa fiiiota petilo de D. Miquel Oleo el
dia de San Pere. tennub un tort atac aue sern-


wi


blaxa ha\ia de iranrEassar.
Fou assistida p'rl mctm D. Antoni Solive-


treballs Deu kulla assistir-li, i l i don pronta
milloria.


DE CAPDEPEQA
.--c


El dia 23 de Juny prop parsnt PAdoracirj
Nocturna d'ArtB celebrd. la vigilia de Les Es-


igues e n l'historic castell de Ntra. Dona de In
i spe ranp i a les g del vesprc arribaren el, pe-
legrins w e n t rebuts al'entrada del poble pel
clero parroquial amb creu alxada diriguint7ss
a la Parroquie ahonr se VP exposar el Sant[sslm
i ccurd I& rwrada catrdra el Rvt. P. GrbrleI
Tous T. R . organisant-se tot-seguit la ptoscesd
per acompanyar el Santisrim a n'cl Castell.


A la matinada se celebre ofici solemne emb
plktica, pel niatsix P. Tous, atiants de la CO-
munio general q u e fou molt Iluida: a les 4 66
organisa la process15 de beixada per acompa-
nyar altre vegada sa Divina hlajestat a la Parro-
quia i els pelegrins emprengueren la tornada
n Art&.


movirnenf 'de poblacid


Din 20 de Juny mori Na Cataline Llircrar
Rieradc 4 rnesos d 'un atac de tos-ferina.


Dia r t de Juny.-Pere A. Orpi i Pascual,
fadri, amb "Isabel Esteva Fernandez, fadrinr.


Dia i5.-En Bartomeu Melia Aisina. fadri.
amb Na Barbara Gili i Roig, fadrina.


Dia n7-tiabriel Mcralca Pastor, amb N'Ae.
tonina-Aina SdlvA PerelM, eln doa fadrinr
tambe,


'


evimonf del Port
Dia 14 de Juny.-Va cntrar el llaud &an-


tissima Trinidatv en lastre procedant de Part
Vendres.


Dia 24.--Sorti el llaud &an Josb arnb
earregament de rnadera en rollo per Denia 1
dia 27 el llaud &a Sangrev amb maderr en
rob per Alicant.


El din de Sant Juan s'irnprovisb una Bran
festa a la eviln de baix., Hi hague festa relti:
gioaa amb ofizi solemne, corregudes d'homor 1
de bixicletes, i mdsica per llar . T o t estava
enmurtat i el poble hi prengu f molta part.
Lantusiasme fou gran c inesperat. Felic~tarn
rls organisadors.


ng de i u n y de 1918
Cor responsd


@=ai- P m-i'ug""


R E G I S T B E


Juny 13.4aume Pic6 Fuster
,,. -Jaume Jaume Pastor ,, 16.-Jaume Vives Cassellas ,, 17.-Antonina Oonzalez Casapoza


,, 20. -Jaume Esteva Lliteras
,, ?2.-Bartomeu Pastor Garau.


23.-Margalida Xamena Mascar6
24.-Maria Vich Cafiellas.


TOM 8.
#OR TS


Dia 'f-Bariorneu Pailicer LlinAs (a) Carna,
casat, 76 atiys d e Arterio Esclorosis.


,, %-Juan Sureda Vive; i a j Porret de 74
arLys, casat. d.Arterio-escleroris.


,, SO--Miquel Terrassa Gili, viudo, de re-
blanirnent cerebral.


Total 3.
MA TRIM(7~Vl.5


Dia 15 -Antoni Llinlis Garau arnb Margalida


Dia 22-Antoni Venys Ginard amb Ca!e!lnp
Sureda Lliteras, fsdrinu.


Alriiia Gilt fddriils.
T


i


@


4- Wid1 IES SORT1 O'ARTA PER BiSTiR DE SASTRE %
0 d a w JCe& :


.~ ~ _ _ _ _ Orandes Almacenes 1
L A "I ,.. ,i'


ue -- .. _.


errer i Sureda